Sunteți pe pagina 1din 8

SCOALA NR.

155 –“SFANTA FECIOARA MARIA”

INSTITUTOR MURESAN GABRIELA-SCOALA NR.155-“SFANTA FECIOARA MARIA”


Aria curriculară:MATEMATICA SI STIINTE ALE NATURII
Disciplina opţională:MATEMATICA DISTRACTIVA
Anul şcolar 2007 - 2008
Clasa a IV-a
Nr. de ore/săptămână :1

ARGUMENT

“ Matematica distractivă “ este o invitaţie la joc, la artă si la frumos

prin care se dezvoltă spiritul de observaţie, memoria, judecata, logica.

Această disciplină ii invaţă pe copii să fie atenţi, să se gândească mai

mult asupra datelor unei probleme, să observe orice amănunt interesant,

să facă deosebirea între informaţiile relevante si cele nerelevante pentru

obţinerea unei soluţii corecte.

Sarcinile didactice vizează si dezvoltarea unei judecăţi analitice,

necesară formării unei personalităţi inventive, puternic investigatoare.

INSTITUTOR MURESAN GABRIELA-SCOALA NR.155-“SFANTA FECIOARA MARIA”


OBIECTIVE CADRU :

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii în

scopul elaborării unor exemple semnificative de proiectare a

itemilor de matematică distractivă calitativ superiori ;

2. Dezvoltarea capacităţilor de comunicare / explorare /

investigare şi rezolvare de probleme care verifică calitatea

invaţării şi a capacităţii de activităţi viitoare, utilizând limbaj

matematic riguros ;

3. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi

aplicarea matematicii folosind elemente de sprijin din

disciplina optională « MATEMATICA DISTRACTIVA »

INSTITUTOR MURESAN GABRIELA-SCOALA NR.155-“SFANTA FECIOARA MARIA”


CURRICULUM – UL CLASEI A IV- A

1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii in


scopul elaborării unor exemple semnificative de proiectare a itemilor
de matematică distractivă calitativ superiori

Obiective de referinţă Activităţi de invăţare


1. să cunoască şi să utilizeze  reprezentarea numerelor punând în
semnificaţia poziţiei cifrelor in evidenţă sistemul poziţional de
formarea unui număr natural scriere a cifrelor;
mai mic decat 1000  numărarea rapidă şi eficientă a
elementelor unor şiruri de numere
date;
 scrierea unor numere din lumea
cifrelor descoperite în ‘‘galeria
curiozităţilor” numerice;
 jocuri în care se pune în evidenţă
ideea de schimburi echivalente;
2. să scrie , să citeasca, să  reprezentarea prin obiecte sau
compare numere naturale desene adecvate a numerelor
până la 1. 000.000 studiate ;
 compararea şi ordonarea numerelor
utilizând modele semnificative;
 rezolvări de “aritmogrifuri;
3. să efectueze operaţii de  folosirea proprietăţilor operaţiilor în
adunare, scădere, înmulţire şi scopul efectuării unor « calcule
împărţire de numere mai mici rapide »
decât 1000  observarea legăturilor între operaţii
prin rezolvarea de “operţtii cifrate"
 verificarea cu ajutorul
reprezentărilor simbolice a
operaţiilor de adunare, scădere,
înmultţre, împărţire;

4. să estimeze ordinul de  utilizarea axei numerelor pentru a


mărime al rezultatului unui preciza dacă un număr este mai
exerciţiu cu o singură operaţie indepărtat sau mai apropiat de un
prin rotunjirea numerelor care altul ;

INSTITUTOR MURESAN GABRIELA-SCOALA NR.155-“SFANTA FECIOARA MARIA”


intervin in calcul, in scopul  conştientizarea erorilor posibile prin
depistării greşelilor propunerea unor exerciţii şi
probleme cu erori tipice, uşor de
observat şi cu un anumit grad de
relevanţa(ex. suma a doua numere
naturale nu poate fi mai mică decat
unul dintre numere) ;
5. să sorteze şi să clasifice  recunoaşterea, in spaţiu şi în plan,
obiecte şi desene după forma notarea figurilor geometrice plane
lor, să remarce proprietăţi (dreapta, semidreapta, segmentul
simple de simetrie ale unor de dreapta, linia frântă, linia curbă,
desene unghiul, poligoanele) ;
 cunoaşterea figurilor geometrice
care sunt “in oglindă” (simetria faţa
de o dreaptă);
 utilizarea zarului in probleme de
perspicacitate ;

6. să cunoască unităţile de  compararea măsurilor unor marimi ;


masură standard pentru  utilizarea relaţiilor dintre unităţile de
lungime, capacitate, masă, măsură ale unei mărimi date pentru
timp şi unităţi monetare şi să transformarea lor convenabilă;
exprime legatura dintre  utilizarea instrumentelor şi a
unitatea principală şi multiplii, unităţilor de măsură potrivite pentru
respectiv submultiplii ei uzuali efectuarea unor măsurători ;
 plasarea in timp a unor evenimente;
 efectuarea de schimburi echivalente
monede şi bancnote, sume de bani
în lei, euro, dolari;

INSTITUTOR MURESAN GABRIELA-SCOALA NR.155-“SFANTA FECIOARA MARIA”


2. Dezvoltarea capacităţii de comunicare/ explorare/ investigare şi
rezolvare de probleme care verifică calitatea invăţării şi a
capacităţii de activităţi viitoare utilizând un limbaj matematic
riguros

Obiective de referinţă Activităţi de invăţare


1. să stabilească poziţiile  scrierea perechii de numere
relative ale unor numere corespunzătoare reprezentate
dintr-un tabel dat şi să intr-un tabel ;
plaseze numere in poziţii  completarea căsutelor libere dintr-
diferite ; un tabel, corespunzatoare unor
perechi de numere date ;

2. să rezolve şi să compare  compararea unor probleme pe


probleme tipice si netipice cu baza unor imagini date, de la
un conţinut distractiv ; numere date fără sprijin sau de la
exerciţii ;
 verbalizarea modalităţilor de
calcul folosite în rezolvarea
problemelor ;

3.Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea


matematicii folosind elemente de sprijin din disciplina optională
“Matematica distractivă”

Obiective de referinţă Activităţi de invăţare


1. să manifeste initiaţivă în  transpunerea unui context
a propune modalităţi diverse problematic în probleme sau
de abordare a unei exercitii ;
probleme  imaginarea unui context problematic
pornind de la un exemplu dat;
2. să manifeste un  dezvoltarea gustului de competiţie
comportament adecvat în prin găsirea a cât mai multor soluţii la
relaţiile cu colegii dintr-un anumite probleme.
grup de lucru în cadrul
activităţilor practice de
rezolvare de probleme

INSTITUTOR MURESAN GABRIELA-SCOALA NR.155-“SFANTA FECIOARA MARIA”


CONTINUTURILE INVATARII

1. Numere naturale de la 0 la 1000000


2. Operaţii cu numere naturale
3. Matematica cu…chibrituri (amuzamente matematice)
4. Siruri
5. Pătrate magice
6. Operaţii cifrate
7. Aproximări de numere
8. Labirintul matematicienilor
9. Calcule rapide
10.Elemente de geometrie
11.Măsurarea mărimilor
12.Cum gândim şi rezolvăm probleme
13.Probleme de logică
14.Jocuri şi trucuri matematice

Modalităţi de evaluare

1. Evaluare iniţială
2. Evaluare secvenţială
3. Evaluare sumativă
4. Autoevaluare

INSTITUTOR MURESAN GABRIELA-SCOALA NR.155-“SFANTA FECIOARA MARIA”


BIBLIOGRAFIE:

1. Viorel Gheorghe Dumitru - Jucaţi geometrie fără calcule – Ed.

Niculescu, Bucuresti 1994

2. Viorel Gheorghe Dumitru, Mihail Rosu – Matematica distractivă,

pentru clasa a IV-a - Ed. ALL, 2000

3. Martin Garden – Amuzamente matematice – Ed. Stiinţifică,

Bucureşti, 1968

4. Gheorghe Păun – Jocuri logice – Ed. Albatros, Bucureşti, 1987

5. Angelica Călugăriţa – Exerciţii şi probleme de matematică pentru

clasele I – IV, Ed. Universal Pan, Bucureşti, 1996

6. Matematica distractivă – clasa a IV-a , Ed. Aramis, Bucureşti, 2005.

INSTITUTOR MURESAN GABRIELA-SCOALA NR.155-“SFANTA FECIOARA MARIA”