Sunteți pe pagina 1din 7

TEMĂ: Realizați un referat cu temă la alegere -utilizatori şi beneficiari ai diagnozei sociale

- din domeniul diagnozei sociale utilizând bibliografia recomandată sau alta propusă.
1) Serviciile sociale din comuna Săucești.
a. Prezentarea generală a comunei Săucești – date privind localitățile și
populația comunei.
  Comuna Săucești este amplasată în parte de nord-est o orașului Bacău, de-a lungul râului
Siret și a Drumului European 85, de la nord la sud. Comuna este alcătuită din satele: Săucești,
Schineni, Siretu, Șerbești, amplasate pe albia majoră aSiretului și Bogdan-Vodă, așezat pe terasa
interfluviului Bistrița-Siret, la o distanță de circa 300 de metri de râul Bistrița. Comuna Săucești
se învecinează la nord cu comuna Filipești, la sud cu Letea-Veche și Buhoci, la est cu comunele
Traian și Negri, iar de la vest se află comuna Berești Bistrița. Conform  Anuarului Statistic 2013
editat de Direcţia de Statistică Bacău, valoarea numerică a populaţiei Comunei Săuceşti  se ridica
la 5.343 locuitori, în creştere faţă de recensământul populaţiei anterior (2002) când au fost
înregistraţi 4.083 locuitori. Din punct de vedere confesional, marea majoritate a locuitorilor sunt
ortodocşi (78,91%), 14,54% romano-catolici dar există şi reprezentanţi ai unor minorităţi
religioase 1,25 % şi necunoscută. Din punct de vedere etnic situaţia este următoarea : români
94,25 %, necunoscută 5,28 % şi alte etnii 0,46 %.
Conform Anuarului Statistic editat de Direcţia de Statistică Bacău 2013, evoluţia
principalilor indicatori statistici este după cum urmează :
a) Evoluţia numerică a populaţiei stabile pe sexe
An 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Masculi 2 355 2 396 2 480 2 552 2 603 2 712
n
Feminin 2 353 2 394 2 416 2 475 2 528 2 631
TOTAL 4 708 4 780 4 896 5 027 5 131 5 343
b) Structura populaţiei stabile după etnie
Nr.total Român Necunoscută Alte etnii
loc. i
Săuceşti 5 343   94,25% 5,28% 0,46%
c) Structura populaţiei stabile după religii
Nr.total Ortodoxă Romano- Necunoscută Alte culte
loc. catolică
Săuceşt 5 343 78,91 % 14,54% 5,28% 1,25%  
i
      Mişcarea naturală a populaţiei
a) Natalitatea reprezintă numărul nou născuţilor vii la 1000 de locuitori/an, numeric situaţia

se prezintă astfel :
Anul 200 2008 200 2010 2011 2012
7 9
Nr.născuţi 44 38 50 44 57 48
b) Conform datelor numerice rezultă o rată a natalităţii de:
Anul 2007 200 2009 201 2011 2012
8 0
Rata 9,5 8,2 10,5 9,4 11,9 9,6
(%)
c) Mortalitatea reprezintă numărul decedaţilor la 1000 locuitori/an, numeric cazurile de
deces se prezintă:
Anul 2007 2008 2009 201 2011 2012
0
Nr.decedaţ 61 47 78 58 63 70
i
d) Din calculele făcute rezultă o rată a mortalităţii de :
2
Anul 2007 2008 2009 2010 2011  2012
Rata  13  9,8 15,9 11,5 12,3 13,1
%
e) Sporul natural reprezintă indicatorul demografic obţinut prin raportul dintre natalitate şi
mortalitate; pentru Comuna Săuceşti acesta prezintă valorile:
Anul 2007 2008 200 2010 2011 2012
9
Spor -17 -9 - 28 -14 -24 - 34
nat.
f) Mişcarea migratorie este indicatorul de bază al deplasărilor populaţiei din sau în afara
localităţilor. În cazul de faţă, al Comunei Săuceşti, acesta este reprezentat în principal din
două componente: emigrări (deplasări înafară –pecări) şi imigrări (veniri în localitate). În
general aceste deplasări sunt efectuate în scopul locului de muncă şi au un carater
sezonier de lungă sau scurtă durată. Important în studiul mişcării migratorii  stabiliri cu
redinţă şi plecările cu reşedinţă.
Anul 2007 2008 200 2010 2011 2012
9
stabiliri 26 15 7 13 11 10
i
plecării 24 22 25 24 31 26
g) Fluxuri migratorii determinate de schimbarea domiciliului:
Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Stabiliri cu 172 183 220 199 312 221
dom.
Plecări cu dom. 71 48 76 69 86 83
h) Nupţialitatea este în sens larg dată de numărul şi rata căsătoriilor ce sunt înregistrate la
nivelul administraţiei locale în cadrul fiecărui an.
Anul 200 200 2009 201 201 2012
7 8 0 1
căsătorii pe medii 21 21 20 19 24 16
rata la 1000 4,5 4,4 4,1 3,8 4,7 3,0
locuitori/an
i) Divorţialitatea este dată de numărul cazurilor de despărţiri ale cuplurilor matrimoniale
înregistrate la nivelul administraţiei locale în cadrul fiecărui an.
Anul 200 2008 2009 2010 2011 2012
7
Divorţuri pe medii 3 8 6 11 3 7
rata la 1000 loc / 1,67 1,22 2,18 0,58 1,81
an 0,69

Locuinţele. Stabilirea populaţiei într-un teritoriu este materializată prin locuinţela existente,
număr, felul construcţiei, gradul de dotare cu utilităţi etc. La nivelul anilor luaţi în studiu, pe tip
de proprietate  acest îndicator se prezintă astfel:

Anul 2007 2008 2009 2010 2011 2012


Proprietate de stat    4        4 347   381   381  381
Proprietate  1 653  1 1 381 1 479 1 1 556
privată 713 536
Total 1 657  1 1 728 1 860 1 1 937
717 917

b. Categoriile de populație aflate în situații de risc și vulnerabilitate.


3
La nivelul anului 2019, principalele grupuri de persoane care se confruntă cu situații de
vulnerabilitate, excluziune sau marginalizare în comuna Săucești sunt:
1. familii cu venituri reduse:
a. familii monoparentale, cu doi sau mai mulți copii în îngrijire;
b. familii cuvenituri reduse, beneficiare de ajutorul social pentru VMG1;
c. mame minore care nu dispun de ajutorul familiei.
2. persoane cu dizabilități2:
a. copii și adulți cu dizabilități aflați în îngrijirea familiei, care au acces limitat la
servicii de bază.
b. adulții cu dizabiltăți care au acces limitat la servicii de ocupare, de recuperare și/sau
suport pentru viață independentă.
3. persoane fără adăpost: persoane de pe raza comunei care nu au o locuință stabilă și nu
dispun de venituri proprii.
4. persoane vârstnice dependente3: vârsnici singuri, care nu se află în îngrijirea familiei și
care au un grad ridicat de dependență.
Pentru lucrarea noastră voi alege să abordez persoanele cu sindromul Langdon Down4.
Sindromul Down este o boală genetică, cromozomială, caracterizată prin triada dismorfie
particulară, întârziere în dezvoltarea psihică și aberație cromozomială. Cercetările în domeniu
arată că aproximativ 95% din cazuri sindromul Down se prezintă ca tisomia cromozomului 21,
iar în aproximativ 5% din cazuri cauza genetică a bolii este determinată de o translocație
cromozomială sau de mozaicism. Au fost emise mai multe teorii privind etiologia acestei
tulburări, dar cauza exactă nu este încă foarte bine cunoscută. Se presupune că intervin mai mulți
factori, cum ar fi tulburările hormonale, radiațiile de diferite tipuri, infecțiile virale, problemele
imunologice, dar factorul cel mai implicat este vârsta mamei. Tabloul clinic și morfologic al
copilului cu sindromul Down prezintă următoarele caracteristici: tonus muscular scăzut și
laxitate la nivelul ligamentelor; diametrul capului redus, fața mai lată, rădăcina nasului mai
evazată; urechile sunt mici, gâtul mai scurt, mâna mai mică, degetele scurte și divergente;
macroglosie, bolta palatină ogivală, dinții neregulat amplasați, toracele evazat,picioare scurte și
plate, piele uscată și flască, părul aspru, oraganele genitale nedezvoltate; dezvoltare întârziată,
malformații congenitale frecvente, afecțiuni oculare, tulburări metabolice și imunologice; toate
cazurile prezintă grade diferite de deficiență intală; dezvoltarea psihomotorie pe etape este
întârziată; atenția este labilă la toate vârstele, memoria preponderent mecanică, dezvoltarea
limbajului este întârziată, toate acestea întârziind procesul educativ.
Nu toți copii vor avea simptomele enumerate mai sus. În multe alte aspecte, sunt asemenea
oamenilor obișnuiți, dispun de un potențial afectiv aparte, pe care doresc să îl manifeste tot
timpul, sunt foarte sociabili, dornici să participe alături de ceilalți la diferite activități unde să își
pună în valoare propria personalitate.
Voi aborda activitatea Asociației Speranța din Săucești, o organizație nonprofit înființată în
2018, la inițiativa unor părinți, din nevoia de a asigura servicii care să răspundp nevoilor speciale
ale persoanelor cu sindrom Down. Activitățile asociației au ca obiective pregătirea persoanelor
cu dizabilitate pentru integrarea lor în societate; pregătirea comunității pentru acceptarea

1
a se vedea Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat.
2
a se vedea http://anpd.gov.ro/web/ 27.11.2019, 20:53.
3
a se vedea https://www.servicii-sociale.gov.ro/ro/persoane-varstnice 27.11.2019, 21:21.
4
a se vedea https://www.tcts.ro/sindromul-down/ 27.11.2019, 21:45.
4
integrării persoanelor cu dizabilitate, pregătirea familiilor pentru depășirea problemelor care se
nasc din faptul că ei îngrijesc și cresc o persoană cu dizabilitate.
Viziunea asociației este de a crea o societate în care persoanele aflate în dificuultate sau
persoanele cu dizabilitate să aibă sprijinul corespunzător din partea comunității și din partea
instituțiilor și organelor din specialitate, de a avea șanse egale pentru o viață echilibrată.
Asociației Speranța are ca scop prin programele și activitățile sale, creșterea calității vieții
persoanelor cu sindrom Down prin crearea și derularea unor servicii care să răspundă cerințelor
și nevoilor speciale ale acestei categorii de persoane.
Beneficiarii direcți ai serviciilor sociale de acest gen sunt copii cu sindrom Down, respectiv
dizabilitate intelectuală; tinerii și adulții cu sindrom Down, respectiv dizabilitate intelectuală;
părinții sau reprezentanții legali ai acestora. Beneficiarii indirecți ai acestor servicii sociale sunt:
personalul de specialitate; voluntarii asociației; comunitatea.
Serviciile asigurate de către Asociația Speranța sunt:
1) servicii primare:
 consiliere psihologică;
 consiliere de asistență socială;
 grup de sprijin pentru părinți sau reprezentanți legali;
 consiliere educațională;
 activități de petrecere a timpului liber;
 consiliere;
 prevenirea separării copilului de familie: evenimente festive anuale sau ocazionale,
serbări, spectacole, etc.;
 tabere de vară; excursii;
 articiparea la diferite spectacole sau evenimete locale, naționale, internaționale.
2) servicii specializate:
 terapie educațională;
 terapie psihomotrică;
 kinetoterapie;
 terapie logopedică;
 consiliere de specialitate,
 terapii individuale și de grup;
 îngrijire, recuperare, reabilitare;
 suport, asistență sau educație specială;
 formare și informare.
3) servicii socio-medicale:
 servicii pentru igienă personală;
 ajutor pentru igienă personală;
 îmbrăcat-dezbrăcat;
 facilitarea deplasării în exterior
Asistentul social 5 analizează problematica familiilor şi asigură consilierea lor, colaborează
cu alţi factori educativi sau cu alte instituţii care pot contribui la dezvoltarea copilului sau
tânărului. Asistentul social este membru al echipei interdisciplinare şi participă constructiv la
şedinţele de lucru în echipă, în vederea elaborării unor programe de reabilitare, educaţionale,
ocupaţionale şi de recreere sau pentru stabilirea unui diagnostic precis.
5
Lege nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, până la 12 noiembrie 2012, art. 3
5
Metodele utilizate pentru atingerea obiectivelor generale şi specifice rezidă în diferitele
programe derulate, vizând aspecte de recuperare, terapie ocupaţională, integrare/reintegrare
socială, socializare şi petrecere a timpului liber, suport acordat familiilor care au în grijă
persoane cu dizabilităţi, precum şi de mediatizare, la nivelul opiniei publice a problemelor cu
care se confruntă persoanele cu nevoi speciale şi totodată eliminarea prejudecăţilor existente la
nivelul membrilor comunităţii.
Mijloacele utilizate în atingerea obiectivelor constau îndeosebi în mijloace specifice
psihologiei, psihopedagogiei, pedagogiei şi asistenţei sociale. Personalul de specialitate implicat
în evaluare, utilizează un set de instrumente de lucru specifice domeniilor lor şi sunt alese astfel
încât să permită şi evaluarea în dinamică a nivelului achiziţiilor pe parcursul implementării
planului de intervenţie personalizat în mod periodic. Familia beneficiarului devine şi ea parte
integrantă a implementării planului de intervenţie, deoarece familia la rândul ei este nu numai
informat cu privire la rezultatele evaluărilor, dar li se cere şi o colaborare şi sprijin privind
aplicarea unor măsuri de intervenţie eficientă. În toate serviciile şi activităţile desfăşurate se
asigură confidenţialitatea datelor beneficiarilor şi respectarea normelor deontologice şi etice.
Activităţile de centru se desfăşoară atât în grup mare cât şi în grupuri mici, în funcţie de tipul
activităţii şi de nivelul de dezvoltare al copilului sau tânărului implicat, pe nivele de aptitudini şi
capacităţi individuale. Numărul mare de beneficiari şi caracterul eterogen al grupelor de
activitate privind vârsta, gradul de handicap şi problematica de caz, face ca echipa de specialişti
să dea dovadă de profesionalism, de flexibilitate şi creativitate în vederea atingerii obiectivelor
propuse.
Eficienţa echipei şi a calităţii serviciilor oferite de către centru se măsoară şi prin chestionare
de satisfacţie completate de către părinţi/reprezentanţi legali ai beneficiarilor. Un alt indicator al
eficienţei procesului de intervenţie îl reprezintă progresele înregistrate cu ocazia reevaluării
beneficiarilor.
În cadrul centrului, specialiştii sunt încurajaţi să participe la diverse cursuri de formare care îi
pot ajuta în optimizarea muncii lor, inclusiv seminarii şi conferinţe. Formarea continuă urmăreşte
cu prioritate obţinerea de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi în folosirea instrumentelor de
evaluare, identificarea şi recunoaşterea deficienţelor care pot apare în implementarea planurilor
de intervenţie personalizate, precum şi în luarea deciziilor şi a măsurilor necesare soluţionării
diferitelor probleme. Instruirea permanentă şi formarea profesională continuă constituie un
element important al politicii de personal al asociaţiei, şi în acelaşi timp o garanţie a creşterii
calităţii serviciilor existente şi lărgirii paletei serviciilor în funcţie de nevoile acestei categorii de
persoane aflate în dificultate.
Parteneriatele, colaborările cu alte instituţii şi activitatea cu voluntari reprezintă la rândul lor
mijloace de realizare a obiectivelor generale şi particulare propuse şi sunt condiţie a asigurării
unui cadru corespunzător pentru o activitate eficientă.
Acţiunile asociației constau în promovarea intereselor şi drepturilor copiilor şi tinerilor cu
sindrom Down; acţiuni de informare, sensibilizare şi implicare a comunităţii în procesul de
integrare socială a persoanelor cu dizabilitate; promovarea parteneriatelor sociale în domeniul
recuperării şi integrării sociale a persoanelor cu dizabilitate; promovarea voluntariatului;
promovarea şi susţinerea programelor şi serviciilor sociale oferite.
Resursele financiare provin de la bugetele locale ale autorităţilor administraţiei publice;
donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din
străinătate; contribuţiile proprii ale beneficiarilor sau ai reprezentanţilor lor legali; contribuţii

6
prin donarea celor 2% din impozitul pe venit; proiecte de finanţare nerambursabile; alte surse de
finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Asociaţia Speranța dispune de o structura de personal în concordanta cu misiunea lui, cu
nevoile beneficiarilor, cu politica sa bugetara şi cu normele legale în vigoare. Structura de
personal a Asociaţiei Speranța corespunde din punct de vedere numeric şi al calificarii, normelor
metodologice în domeniu. Structura de personal este descrisa în organigrama asociaţiei. Aceasta
precizeaza organizarea pe compartimente şi funcţii a personalului precum şi relațiile de
coordonare/ suburdonare dintre acestea. Serviciile sociale ale Asociaţiei Speranța au următoarele
tipuri de personal: psiholog, psihopedagog, asistent social, contabil, îngrijitori, lucrător
administrativ.

BIBLIOGRAFIE
 Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, publicată în: Monitorul
Oficial nr. 401 din 20 iulie 2001.
 Lege nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 12 noiembrie 2012.

SITE-OGRAFIE
 http://anpd.gov.ro/web/
 https://www.servicii-sociale.gov.ro/ro/persoane-varstnice
 https://www.tcts.ro/sindromul-down/