Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

A. ALGORITM INTRODUCTIV
Unitatea de învătământ: Liceul Teologic Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, Oradea

Profesor: Mészáros Szabolcs Tamás


Clasa: a VI-a B
Data: 21. 04. 2015.
Disciplina: Geografia continentelor - Europa
Unitatea de învăţare: Europa de Sud
Tema lecţiei: Portugalia
Tipul lecţiei: mixtă (dobândire de cunoştinţe, sistematizare, evaluarea)
Locul de desfăşurare: cabinetul de geografie
Competenţe generale:
1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice
3. Transferarea unor elemente din matematică stiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru
4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic
6. Identificarea şi explicarea dimensiunii sociale, civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului geografic
7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă
Competenţe specifice:
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază
3.3. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice mediului la nivelul orizontului local şi al planetei
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică europeană după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări şi
deosebiri
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale Europei Sudice
6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a Europei realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.6. Caracterizarea elementelor, fenomenelor şi proceselor după un algoritm dat
7.8. Analizarea elementelor din realitatea europeană (direct sau indirect)

Obiectivele operaţionale:
Cognitive:
O1: să definească folosind cuvinte proprii termeni geografici: estuar, maquis, terra rosa, putere colonială, climat subtropical, etc.
O2: să caracterizeze după un algoritm dat cadrul natural din Portugalia
O3: să explice densitatea şi structura etnică a populaţiei din Portugalia, pe baza analizei hărţilor tematice şi făcând relaţie cu
informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
Formative:
O4: să compare climatul subtropical din Portugalia cu climatul temperat continental moderat specific României, identificând
asemănări şi deosebiri
O5: să localizeze corect la harta fizică a Europei peninsule, insule, unităţi de relief, elemente de hidrografie, oraşele Portugaliei
O6: să stabilească relaţii de tip cauză-efect între elementele cadrului natural, între procesele şi fenomenele geografice specifice
Portugaliei şi elementele antropice
O7: să precizeze două argumente pro şi două argumente contra creşterii/scăderii populaţiei în Portugalia
Atitudinale:
O8: să dezvolte o atitudine pozitivă faţă de cultura şi civilizaţia Portugaliei

Strategii didactice: dirijată, explicativ-conversativă, inductiv-deductivă, deductiv-inductivă,

Metode: - expozitiv-euristice: M1 – conversaţia euristică; M2 – explicaţia, M3 - demonstraţia


- interactive: M4 – analiza; M5 - comparaţia; M6 – problematizarea, M7 - lucrul cu harta

Evaluarea: formativ-ameliorativă

Obiective ale evaluării:


Cognitive: Oe1 – să stabilească relaţii între clima, vegetaţia, fauna şi solurile ţărilor Europei Sudice
Formative: Oe2 – să argumenteze opinii proprii cu privire la încălzirea globală – topirea gheţarilor – creşterea nivelul oceanelor
Oe3 – să rezolvă cerinţele în fişa de lucru
Atitudinale: Oe4 - să manifeste o atitudine de respect pentru diversitatea naturală şi umană a Europei Sudice

Metode de evaluare: orală, scrisă


Instrumente de evaluare: observarea sistematică a activităţii şi comportamentul elevilor, verificare frontală, fişă de lucru
Atitudini si valori:
- Interes pentru cunoaşterea continentului Europa şi a lumii contemporane
- Disponibilitatea pentru învăţarea permanentă
Forme de organizare a activităţii: frontală , individuală
Resurse:
umane – 22 elevi
de timp – 50 minute
materiale – oficiale : Rm1: Programa scolară
Rm2: Macroproiectarea didactică/Proiectarea unităţilor de învăţare
Rm3: Manuale
- cartografice: Rm4: Harta fizică a Europei(murală)
Rm5 : Harta fizică a Europei(pliantă)
Rm6: Atlas geografic
- alte surse: Rm7: Tabla
Bibliografie:

1. Dulamă, M. (1996) – Didactica geografică, Ed. Clusium, Cluj Napoca


2. Mândruţ O., Neguţ, S. (1996) – Europa- manual pentru clasa a VI-a, Ed. Corint, Bucureşti
3. Strat, Daniela, Popescu, Manuela (1996) – Geografia continentelor – Geografia Europei – manual pentru clasa a VI-a, Ed.
Teora, Bucureşti
B. DEMERSUL DIDACTIC

Secvenţele Conţinu- Obiective de Activitatea de predare-învăţare Resurse Evalu


didactice turi vizate evaluare/ Activitatea profesorului Activitatea elevului
obiective Proc. Mate.
operaţionale
-Absenţe -Răspund cerinţelor
Moment -Pregătirea materialelor didactice -Pregătesc materialele solicitate
organizatoric -Organizarea clasei
-Crearea unui climat cooperant
Reactualizarea Europa de -cere elevilor să stabilească relaţii -stabilesc relaţii (plante specifice, Frontală ora
cunoştinţelor Sud Oe1 între clima, vegetaţia, fauna şi faună specifică, soluri specifice) M6
solurile ţărilor Europei Sudice Rm4 M1
studiate Rm6

Oe2 -în urma analizei unor climograme, -analizând climograme specifice Rm6 M4
elevii trebuie să argumenteze opinii oraşelor nord-europene, elevii
proprii privind încălzirea globală şi argumentează opinii personale Rm7 M1
consecinţele acesteia asupra privind încălzirea globală şi Observare
mediului geografic consecinţele acesteia asupra sistematică
mediului geografic activităţii ş
Oe4 -evaluează răspunsurile prin critici
comportam
şi laude
elevilor
-Precizează şi notează titlul lecţiei - notează titlul lecţiei în caiete
Observare
sistematică
-Prezintă ceea ce vor vor studia, ce activităţii ş
vor şti să facă la sfârşitul lecţiei cu comportam
cele însuşite, de ce este important să
elevilor
dobândească cunoştinţe despre
Europa
Evocarea Portugalia

- Organizează învăţarea în vederea


formării/dezvoltării competenţelor
propuse

Dobândirea de Asigură: -Definesc termenii solicitaţi climă Frontală o


noi cunoştinţe a.Cunoaşterea/receptarea/învăţa- estuar, maquis, terra rosa, putere Rm7 M1
rea colonială, climat subtropical, etc.
-dirijează activitatea elevilor pentru
O1 definirea termenilor solicitaţi:
estuar, maquis, terra rosa, putere
colonială, climat subtropical, etc.
Exersează/Dezvoltă competenţa:
Observare
1.2 Precizarea, în cuvinte
sistematică
proprii, a sensului termenilor
activităţii ş
geografici de bază
comportam
-precizează şi localizează la harta elevilor
-să precizeze şi să localizeze
fizică a Europei ţările vecine Rm4 M8
poziţia geografică şi vecinii
O5 Portugaliei în funcţie de punctele
Portugaliei
cardinale

Frontală o
Exersează/Dezvoltă competenţa:
4.3.Poziţionarea corectă a
elementelor geografice pe
reprezentările cartografice ale
Europei Sudice

Observare
-să caracterizeze relieful -caracterizează relieful Portugaliei
pe baza citirii hărţii fizice a Rm6 M4 sistematică
O2 Portugaliei, pe baza unui Portugaliei din Atlasul geografic activităţii ş
algoritm dat: forme de relief, comportam
trepte de relief, unităţi de relief elevilor
Exersează/Dezvoltă competenţa:
7.6.Caracterizarea
elementelor, fenomenelor şi
proceselor după un algoritm
dat

b. Înţelegerea noilor conţinuturi


Cere: -explică relaţia stabilită între poziţia
-să explice relaţia poziţie geografică geografică a Portugaliei şi tipul de Rm6 M2 Frontală o
- tip de climă – zonă biogeografică climă, respectiv zonă biogeografică
specifice statului

- demonstrează relaţia stabilită între


-să demonstreze relaţia relief-climă- elementele cadrului natural Rm7 M3
O6
hidrografie-vegetaţie,faună,soluri
Exersează/Dezvoltă competenţa:
3.3. Explicarea fenomenelor şi
proceselor specifice mediului
la nivelul orizontului local şi al Observare
planetei sistematică
activităţii ş
c.Analiza comportam
Solicită: -compară climatul subtropical cu
elevilor
-să compare tipul de climă prezent cel temperat continental stabilind o Rm4 M5
în Portugalia cu cel din ţara noastră asemănare şi două deosebiri Rm6
O4 stabilind o asemănare şi două
deosebiri
Exersează/Dezvoltă competenţa:
Observare
3.4 Analiza comparativă a
sistematică
elementelor din realitatea
activităţii ş
geografică europeană după
comportam
caracteristicile solicitate,
elevilor
stabilind asemănări şi
deosebiri
-ierarhizează şi explică arealele cu
densitate mare sau mică a
-să ierarhizeze regiunile populaţiei, regiunile cu structură Rm6 M1
Portugaliei în funcţie de etnică variată, stabilind relaţii cu
densitatea şi structura etnică a alte discipline
O3 Frontală o
populaţiei
Exersează/Dezvoltă competenţa:
6.2.Explicarea diversităţii
naturale, umane şi culturale a
Europei realizând corelaţii cu
informaţiile dobândite la alte
-stabilesc relaţii între relief, climă şi
discipline şcolare
dezvoltarea aşezărilor omeneşti şi
activităţile agricole Rm6 M4
-să stabilească relaţii între relief,
Rm4 M2
climă şi dezvoltarea aşezărilor M6
omeneşti şi activităţile agricole -explică relaţia factor uman-cadru
natural, climatul subtropical,
d.Sinteza dezvoltarea transporturilor,
-Solicită elevilor să sintetizeze exploatarea resurselor naturale Rm6 M1
relaţia om-cadru natural, după Rm4
următorul algoritm:
-relaţia dintre factorul uman şi Rm7
cadrul natural: exploatarea -argumentează dezvoltarea M2
resurselor naturale, dezvoltarea turismului în statul Portugalia
transporturilor Rm7 M6
-potenţialul turistic în Portugalia
O8 Exersează/Dezvoltă competenţa:
7.8. Analizarea elementelor din
realitatea europeană (direct -precizează două argumente pro şi
sau indirect) două argumente contra
creşterii/scăderii populaţiei în

e.Aplicarea Portugalia Rm7

-Solicită să precizeze două M6

argumente pro şi două argumente


contra creşterii/scăderii populaţiei M1

în Portugalia

O7

Propune rezolvarea unei probleme -Formulează răspunsurile


geografice: Comparaţi relieful din Frontală o
Stimularea cele trei peninsule din sudul
performanţei Europei!
-repartizează fişa de lucru -rezolvă cerinţele

Asigurarea
retenţiei şi a Oe3 Rm5 M7 Fişa de fee
transferului

-Analizează nivelul cunoştinţelor -Se raportează la aprecierile


demonstrat de elevi, calitatea formulate
compentenţelor acestora,
Aprecierea,
comportamentul faţă de sarcinile
evaluarea şi
primite
notarea
-Apreciază activitatea colectivului
de elevi şi notează
-Justifică notele acordate