Sunteți pe pagina 1din 14

STUDIU DE CAZ :

LUCRĂRI TOPO-CADASTRALE ÎN VEDEREA ACTUALIZĂRII DATELOR


IMOBILELOR ȘI OBȚINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE, UAT PERIAM

Prin prezenta lucrare se prezintă operațiunile topografice și cele cadastrale în vederea


actualizări datelor imobilelor și înregistrarea geometriei în baza de date al Agenției de Cadastru
și Publicitate Imobiliară (imobilele cu nr. Cad. Cc21; A 12/1...A12/36; NGL 17; F47/2; PDt 23,
A24; PPD 25) precum și obținerea Autorizației de construire, pentru parcela numărul cadastral
Cc21 respectiv A 12/14/2/1, imobile ce se află înscrie în cărtile funciare 402183 respectiv
405749 Periam. Datorită faptului că mai multe imobile ce fac obiectul viitoarei invetiții nu au
deschisă carte funciară sau nu au receăționată geometria în baza de date al Oficiului de Cadastru
și Publicitate Imobiliară Timiș se va realiza pentru fiecare dintre aceste imobile documentații de
prima înscriere sau de actualizare date imobil dupa caz, deoarece pentru obținerea avizului tehnic
a OCPI în vederea construirii este obligatoriul ca imobilul ce face obiectul cererii să aibă
recepționată geometria în baza de date.

Fig. 1 Identificarea imobilelor

Așadar, pentru imobilul cu nr. cadastral A 12/14/2/1, înscris în cartea funciară 405749
Periam, deoarece are categoria de folosință arabil, și fiind situat în extravilanul localității Periam,
înainte de a se obține avizul tehnic privind obtinerea autorizației de construire, au fost întocmite
documentațile necesare în vederea obținerii aprobării scoaterii definitive sau temporare din
circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităților, în conformitate cu
prevederile art. 90-92, art. 93 alin. (1) și (2), art. 931, 94, 96 și art. 101 alin. (2) din Legea
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

1
Pentru imobilul identificat prin nr. cadastral Cc21, înscris în cartea funciară 402183
Periam, nu necesită scoaterea din circuitul agricol deoarece are deja categoria de folosinta curți
construcții chiar dacă este situat în extravilanul localității.

Fig. 2 Plan de delimitare și aplasament al imobilului ce face


obiectul documentație de actualizare date imobil

După finalizarea documentaților de actualizare date, și eliberarea celor două carți


funciare cu geometria imobilelor actualizată, s-au întocmit cele două documentații pentru
obținerea avizului tehnic în vederea obținerii autorizației de construire în scopul : „ construire
anexele gospodărești la exploatațiilor agricole”.
Planul Topografic în vederea obținerii avizului tehnic s-a realizat la o scară convenabilă
pentru o fiecare imobil în parte.

2
Fig. 3 Plan topografic al imobilului ce face obiectul obținerii avizului tehnic OCPI pentru
eliberarea autorizației de construire

În acest scop conform Legii 50/1991 Republicata, art. 2, alin. (1) “Autorizatia de
construire/desfiintare este actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se
asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea
si functionarea constructiilor”.
Potrivit alin. (2) “Autorizatia de construire se emite in temeiul si cu respectarea
prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate conform legii”.
Autorizatia de construire sau de desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de

3
proprietate asupra unui imobil – teren si/sau constructii – ori a altui act care confera dreptul de
construire sau de desfiintare, in conditiile prezentei legi.
Conform art. 3 din Legea 50/1991 Republicata, autorizatia de construire se elibereaza
pentru:
a) Lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de
destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora,
cu exceptia celor prevazute la art. 11;
b) Lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare,
restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie
efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de
protectie, stabilite potrivit legii;
c) Lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si
reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare,
lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de imbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de
infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau
termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;
d) Imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari
de amenajare a spatiilor publice;
e) Lucrari de forjare si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice,
prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastierem sonde de gaze si petrol, precum si
alte exploatari de suprafata sau subterane;
f) Lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii
executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost organizate o data cu acestea;
g) Organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
h) Lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de
expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame,
precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;
i) Cimitire – noi si extinderi.
Art. 11, alin. (1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu
modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural
al acestora:
a) Reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba
forma acestora si materialele din care sunt executate;
b) Reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma,
dimensiunile golurilor si tamplariei;

4
c) Reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;
d) Zugraveli si vopsitorii interioare;
e) Zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile
cladirilor;
g) Reparatii si inlocuiri la pardoseli;h) Reparatii si inlocuiri la finisaje interioare si
exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces,
fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
i) Lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
j) Lucrari de investigare, cercetare, expertizare, conservare si restaurare a
componentelor artistice ale constructiilor prevazute la art, 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii
si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;
k) Lucrari de forjare si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau
redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;

Pentru emiterea Autorizatiei de construire/desfiintare este necesara obtinerea


Acordului unic.
Acordul unic se elaboreaza de structurile de specialitate constituite sub autoritatea
administratiei publice locale, in conditiile prevederilor art. 5 alin. (1) “In vederea simplificarii
procedurii de autorizare, emitentul autorizatiei are obligatia sa organizeze structuri de
specialitate, in vederea emiterii Acordului unic, respectiv a obtinerii, in numele solicitantului, a
avizelor legale necesare autorizarii, pentru:
a) Racordarea la retelele de utilitati, in conditiile impuse de caracteristicile si de
amplasamentul retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament;
b) Racordarea la reteaua cailor de comunicatii;
c) Prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii
populatiei”.

PASII CARE TREBUIESC URMATI PENTRU A OBŢINE O AUTORIZAŢIE DE


CONSTRUCŢIE/PROIECT DE AUTORIZARE

1. Se va solicita Certificatul de Urbanism (CU) de la primaria localitatii/ sectorului in


care se afla terenul pe care vreti sa construiti. Certificatul de Urbanism este un act informativ,
prin care Primaria va comunica conditiile pe care trebuie sa le indepliniti pentru a obtine
autorizatia de construire: acte necesare, retrageri minime de la limitele de proprietate, avizele si
acordurile ce trebuie obtinute etc.

5
Pentru a obtine Certificatul de Urbanism, trebuie sa aveti urmatoarele acte cf. legii:
actul de proprietate, planurile cadastrale, cererea tip si dovada achitarii unei taxe. In mod
normal si legal pentru a obtine acest document nu aveti nevoie de vreo documentatie speciala
intocmita de proiectant, insa experientele noastre din ultima vreme demonstreaza ca din ce in ce
mai multe Primarii solicita in plus, pe langa documentele necesare cf. legii, un memoriu tehnic
de arhitectura, sau chiar planuri desenate. Pentru rezolvarea unor astfel de probleme, solutia cea
mai rapida ar fi intocmirea de catre proiectant a documentatiilor solicitate suplimentar fata de
actele prevazute in lege.
2. Comandati un studiu geotehnic pentru amplasamentul in care doriti sa construiti.
Studiul geotehnic va analiza calitatea si caracteristicile terenului de fundare, oferind
proiectantului informatiile necesare pentru calcularea si dimensionarea corecta a fundatiilor. In
cazul constructiilor de importanta redusa din mediul rural (case maxim Parter + 1 Etaj), nu aveti
obligativitatea legala de a avea un studiu geotehnic, dar, chiar si in acest caz, este recomandabil
sa comandati studiul geotehnic, astfel incat proiectarea fundatiilor sa se bazeze pe acesta.
3. Realizarea proiectului de catre proiectantul pe care l-ati ales.
In prima faza, se va definitiva tema de proiectare. In urma exprimarii cerintelor
dumneavoastra cu privire la functionalitatea, compartimentarea interioara si aspectul
constructiei, echipa de proiectanti (arhitect+inginer de structura+ingineri de instalatii) va
propune solutii pentru realizarea constructiei.
Dupa alegerea si aprobarea unei solutii definitive, se va elabora initial proiectul de
autorizare pentru fiecare specialitate (arhitectura, structura de rezistenta si instalatii) care consta
in planse desenate si documentatii scrise, asumate si semnate de catre proiectanti conform
legislatiei in vigoare in Romania. Proiectul de autorizare, numit Documentatie tehnica pentru
autorizarea executării lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.) reprezinta o forma simplificata a
proiectului tehnic (P.Th.); proiectul de autorizare contine documentatia scrisa si desenata
necesara si suficienta pentru obtinerea autorizatiei de construire dar nu si pentru executia
constructiei.
Dupa emiterea autorizatiei de construire, documentatia tehnica — D.T. se dezvolta in
proiectul tehnic — P.Th. Proiectul tehnic si detaliile de executie (P.Th.+D.E.) reprezinta
documentatia scrisa si desenata care se elaboreaza de catre cadre tehnice de specialitate (arhitect,
inginer de rezistenta, ingineri de instalatii) si care contine toate informatiile necesare executiei
unei constructii. Documentatiile tehnice vor fi in conformitate cu prevederile legale exprimate
prin certificatul de urbanism, prin legile si normativele in vigoare si de caracteristicile specifice
amplasamentului (caracteristici teren de fundare, incarcari cu zapada, vant, cutremure etc.).

6
4. Obtineti avizele si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism. In mod uzual,
prin CU, Primaria va solicita obtinerea avizului de Mediu si a avizelor si acordurilor furnizorilor
de utilitati urbane prezente in zona (electricitate, alimentare cu apa si canalizare, gaze, salubritate
etc.). Numarul si tipul avizelor si acordurilor solicitate va depinde de conditiile de amplasament
si de natura constructiei.
5. Solicitati Autorizatia de construire, depunand la Primaria locala dosarul complet de
autorizare (proiectul de autorizare, pe care l-ati primit de la echipa de proiectanti, avizele de la
punctul 3 si actele de proprietate);
6. Dupa obtinerea autorizatiei, puteti incepe executia constructiei (respectand proiectul
tehnic), fie cu o firma specializata, fie in regie proprie.
Obligatii legale in aceasta faza:
- anuntati Primaria si Inspectoratul de Stat in Constructii cu minim 5 zile inainte de
inceperea lucrarilor;
- angajati un diriginte de santier autorizat, care sa reprezinte interesele dvs. in raport cu
constructorul, sa urmareasca buna desfasurare a lucrarilor si respectarea proiectului;
- se intocmeste, prin grija dirigintelui de santier, Cartea tehnica a constructiei (cuprinde toate
documentele privind constructia, emise in toate etapele realizarii ei – de la certificatul de
urbanism pana la receptia finala a lucrarilor);
- se efectueaza receptia la terminarea lucrarilor in prezenta dvs., a dirigintelui de santier,
a executantului, a proiectantului, si a reprezentantului Primariei.
Glosar:
Autorizatia de construire este actul prin care autoritatea publica locala (Biroul de
Urbanism din cadrul Primariei) avizeaza proiectul propus (in confomitate cu cerintele prevazute
in certificatul de urbanism) si certifica dreptul de incepere a lucrarii.
Dosarul prin care se solicita AC se intocmeste cf. Legii 50/1991 si va cuprinde:
1. cerere tip pentru emiterea AC;
2. certificatul de urbanism (in copie);
3. dovada titlului de proprietate asupra terenului (copie legalizata);
4. proiectul (documentatia tehnica) pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
– DTAC, inclusiv referatele de verificare, semnate si stampilate in original (2
exemplare);
5. avize si acorduri ce se obtin prin grija investitorului, daca sunt solicitate prin
certificatul de urbanism, inclusiv acordul de Mediu;
6. dovada privind achitarea taxelor legale.

7
Termenul legal de eliberare a AC este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii
documentatiei complete, insa, adeseori, acest termen nu este respectat de catre emitent. In acest
caz se aplica legea aprobarii tacite, prin care lipsa unui raspuns pozitiv sau negativ in temenul
legal echivaleaza cu aprobarea autorizatiei solicitate.
Certificatul de urbanism este un act public eliberat la cerere de catre Primaria
localitatii/sectorului in raza careia se afla terenul, prin care se fac cunoscute solicitantului
informatii despre regimul juridic (situarea in intravilan sau in afara acestuia), economic
(destinatia – locuire, comert, etc.) si tehnic (conditiile in care se pot face lucrari de constructii) al
imobilului pentru care a fost solicitat.
C.U. nu permite construirea, ci informeaza cu privire la principalele caracteristici ale
constructiilor ce se pot executa pe un teren (retrageri de la limitele proprietatii, alinieri, inaltime
maxima, procent de ocupare a terenului, etc.) si enumera actele ce se vor depune pentru
obtinerea autorizatiei de construire, inclusiv avizele si acordurile necesare (utilitati urbane,
protectia mediului, aparare civila etc.).
Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul trebuie sa depuna la biroul de
urbanism din cadrul Primariei un dosar cuprinzand (cf. Normelor metodologice din 12 oct. 2009
de aplicare a Legii 50/1991):
-cerere tip;
-planuri topografice/ cadastrale vizate de Oficiul de Cadastru. Planurile pot fi obtinute
din documentatia cadastrala a terenului (daca dispuneti de ea) sau de la Oficiul de Cadastru
teritorial; (2 exemplare)
-chitanta care atesta plata taxei de eliberare a CU; (copie)
In unele cazuri autoritatile pretind contrar prevederilor legale documente suplimentare
cum ar fi: actul de proprietate, memoriu in care sa se specifice scopul solicitarii, plan de situatie
cu constructia propusa, etc.
Cf. legii, CU se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile calendaristice
de la data inregistrarii cererii.
Expertiza tehnica a constructiei este procesul prin care o constructie existenta este
analizata de catre un expert atestat MLPTL. Aceasta este ceruta prin certificatul de urbanism în
cazul în care solicitati modificari la o cladire existenta sau atunci cand construcþia propusa se va
lipi de o construcþie existenta (ex. alipire la calcan).
Planuri de urbanism (PUD, PUZ) sunt documentatii de urbanism, care se realizeaza de
catre specialisti atestati si se aproba de Consiliul local, prin care se modifica sau se completeaza
regulile de urbanism existente (parametrii in care se poate construi) pentru un teren (PUD) sau o

8
zona mai mare (PUZ). Certificatul de urbanism poate cere intocmirea unui PUD sau PUZ atunci
cand se solicita o derogare de la normele urbanistice sau acestea nu ofera suficiente informatii.
Proiect tehnic si detaliile de executie (P.Th.+D.E.) este documentatia scrisa si desenata
care se elaboreaza la solicitarea investitorului, pe baza de contract, de catre cadre tehnice de
specialitate (arhitect, inginer de rezistenta, inginer de instalatii) si care contine toate informatiile
necesare executiei unei constructii.
Proiectul de autorizare, numit Documentatie tehnica pentru autorizarea executării
lucrărilor de construcţii (D.T.A.C.) se constituie din parti ale proiectului tehnic (P.Th.) necesare
si suficiente pentru obtinerea autorizatiei de construire dar nu si pentru executia constructiei.
Va cuprinde:
1. Piese scrise: - deviz general, memorii, la care se vor anexa studiul geotehnic, referate pentru
verificarea proiectului, fise si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor;
2. Piese desenate – planuri generale si planse pe specialitati:
- arhitectura: planurile tuturor nivelurilor, acoperisului, fatade, sectiuni caracteristice;
- structura de rezistenta: fundatii si detalii de fundatii;
- instalatii: schemele coloanelor instalatiilor electrice, sanitare, termice.
Studiul geotehnic este o documentatie tehnica ce analizeaza stratificatia terenului,
adancimea nivelului freatic, adancimea optima de fundare a constructiei, capacitatea portanta a
solului, furnizand inginerului proiectant al structurii de rezistenta informatiile necesare pentru a
dimensiona corect fundatia cladirii.
Verificarea proiectului se realizeaza de catre verificatori atestati MLPTL (acestia nu pot
fi si autorii proiectului) pentru diferite specialitati (rezistenta, foc, siguranta in exploatare). In
ceea ce priveste locuintele unifamiliale, doar referatul de verificare a rezistentei cladirii este
necesar in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Exceptie fac cladirile de importanta
redusa (maxim S+P+1E) din mediul rural, pentru care nu este obligatorie verificarea proiectului

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIE DE


CONSTRUCTIE

1. Plan de situatie sc. 1:200, intocmit si semnat de proiectant, care va cuprinde cladirile
invecinate existente, stampilat de verificator de proiecte atestat.
2. Cerere adresata d-lui Director, in care se va preciza natura interventiei ce se face
asupra constructiei. In cazul in care cererea este facuta de alta persoana decat
titularulCerificatului de Urbanism este necesara procura autentificata data de titular Certificatului

9
de Urbanism. Pentru eventuale completari / precizari la documentatia depusa, se va mentiona un
nr. de telefon la care se poate apela, la nevoie.
3. Cerificatului de Urbanism (copie xerox).
4. Planuri cadastrale cu incadrarea in zona, sc.:1:500 si 1:2000, obtinute de la Oficiul de
Cadastru.
5. Plan de situatie sc. 1:200, intocmit si semnat de proiectant, care va cuprinde cladirile
invecinate existente, stampilat de verificator de proiecte atestat.
6. Acordurile notariale  cerute prin certificatul de urbanism, dupa cum urmeaza:
In cazul schimbarii destinatiei unor spatii – acordul asociatiei de proprietari si, in mod expres,  al
proprietarilor cu care se invecineaza pe orizontala si pe verticala.
Pentru suprafetele proprietate indiviza (comuna) – acordul asociatiei de proprietari
(proprietarilor).
In cazul alipirilor la calcan, daca se adopta solutia de subzidire a imobilului invecinat, in
acordul notarial al vecinului se va mentiona in mod expres ca accepta subzidire. In acest caz este
nevoie de o expertiza tehnica. 
7. Titlul de proprietate
8. Avizul proiectantului initial al constructiei sau raportul de expertiza (2
exemplare:original +copie). 
9. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii- faza DTAC: intocmit
conform prevederilor Legii nr. 50/1991, Anexa nr.1, publicata in M.O. nr. 933/13.10.2004
Proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii se elaboreaza de proiectanti
autorizati, persoane fizice sau juridice si este extras din proiectul tehnic intocmit conform
prevederilor legale in vigoare, compus din:

PIESE SCRISE.
1. LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR, completata cu numele in clar si
calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspunde.
2. MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA, in care se vor preciza obligatoriu
cerintele la care documentatia va fi supusa verificarii, semnat de proiectant si, dupa caz, de
verificator de proiecte atestat. 
3. MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA - (2 exemplare – original+copie), semnat de
proiectant, verificatorul de proiecte atestat si insusit de expert, dupa caz.
NOTA:  Memoriul tehnic va cuprinde in mod obligatoriu un capitol in care se vor descrie
masurile ce se iau pe timpul executiei lucrarilor pentru asigurarea sigurantei si stabilitatii
cladirilor invecinate existente, dupa caz.

10
4. REFERATE DE VERIFICARE intocmite de verificatori de proiecte atestait .
5. MEMORII TEHNICE PENTRU CELELALTE SPECIALITATI (proiect de
instalatii , aviz geotehnic etc)
6. COPII XEROX, pe ambele fete, ale LEGITIMATIILOR verificatorului de proiecte si
expertului tehnic, dupa caz.

PIESE DESENATE. 
7. PROIECT ARHITECTURA – Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele
principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la sc. 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:
- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea
functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;
- planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta, cu indicarea pantelor de scurgere a
apelor si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa
invelitoarea;
- sectiuni, caracteristice – in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este
cazul, care sa cuprinda cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale
acoperisului – cotele la coama si la cornise, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura
constructiile proiectate;
- toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotele si cu
indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat.

8.  PROIECT STRUCTURA
- planul de fundatii se va redacta la sc. 1:50 si va releva:
- detalii de fundatii ( modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic; masurile de
protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile
proiectate/consolidate.)
9.  Fiecare plansa va avea in partea dreapta jos, un cartus care va cuprinde: numele
firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa
caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele,
calitatea si semnatura elaboratorului si ale sefului de proiect.
In  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr. 325/27.05.2002 pentru aprobarea Ordonantei
Guvernului nr.29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit si stimularea economisirii
energiei termice, proiectele pentru constructiile noi, pentru constructiile care se consolideaza,
modernizeaza sau se reabiliteaza vor contine obligatoriu verificarea la cerinta de calitate E, note

11
de calcul ale coeficientului G de izolare termica, pentru cladiri cu destinatia de locuire, respectiv
G1, pentru cladiri cu alta destinatie –.
Calculul se face in conformitate cu prevederile Normativului C107/1 … 4/1997.
Coeficientul G, G1 va fi specificat in memoriul tehnic de arhitectura.
Documentatia se va indosaria, in ordinea mai sus prezentata, intr-un exemplar, cu
exceptia memoriului tehnic de rezistenta si a expertizei tehnice, care vor fi prezentate  in 2
(doua) exemplare (original+copie).

COSTUL AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Costul autorizatiei de construire este format din mai multe elemente:


- Cost obtinere certificat de urbanism: de regula taxa de certificat de urbanism este in
jur de 50 RON;
- Cost obtinere avize si acorduri mentionate in certificatul de urbanism: de regula intre
50RON-1000RON/aviz;
- Cost proiect tehnic obtinere autorizatie de construire: in jur de 10-12 euro/mp; acesta
include rezistenta, arhitectura si instalatii; include si documentatia pentru obtinerea avizelor si
acordurilor;
- Cost realizare studiu geotehnic: 200 euro/ foraj;
- Cost autorizatie de construire: 1% din valoarea estimata de catre primarie a investitiei
pentru persoane juridice si 0.5% pentru persoane fizice;
- Taxa de timbru platita catre ordinul arhitectilor din Romania : 0.05%;
- Taxa catre inspectoratul de stat pentru constructii: 0.7% din valoarea investitiei– se
plateste esalonat pe toata perioada de executie a imobilului.

LUCRĂRI DE TEREN

Recunoaşterea terenului
După stabilirea parcelelor care vor face obiectul documentațiilor de actualizare date
imobil si de obținere a autorizației de construire, s-a trecut la identificarea acestora cu ajutorul
infomațiilor primite de la B.C.P.I Sânnicolau Mare în urma cererilor înaintate către acesta. Fiind
vorba de imobile aflate în extravilanul localității informațiile solicitate către B.C.P.I Sânnicolau
Mare, au constat în comunicarea coordonatelor imobilelor recepeționate în sola A 12 aflate în
baza de date a OCPI Timiș și a planurilor cadastrale ale Comunei Periam.

12
Fig. 5 Plan cadastral, Comuna Periam, scara 1:5000

Fig. 6 Plan de încadrare în zonă, Comuna Periam

13
Ridicarea punctelor de detaliu
Pentru lucrarea prezentă au fost materializate pe teren două borne FENO (B1, B2) care au
fost determinate cu ajutorul măsurătorilor statice, timpul de staționare pe fiecare bornă fiind de
aproximativ 1h. În urma solicitării depuse la OCPI Timiș, am primit înregistrarile GNSS. Cu
ajutorul informațiilor primite pentru stațiile fixe TIM (Timisoara) si FAG (Faget) în urma
postprocesării datelor s-au determinat coordonatele stereografice ale punctelor noi B1 și B2.
Ulterior s-a efectuat ridicarea topografică, planimetrică si nivelitică a terenului, prin măsurători
satelitare cinematice diferentiale (DGPS) baza/rover, cu un receptor Trimble R10/2 GNSS(baza)
s-a stationat pe borna B2 si cu cel de al-doilea receptor GNSS Trimble R10/2(rover) sau radiat
toate punctele necesare întocmirii suportului topografic pentru implementarea proiectului.
Punctele de detaliu ale terenului, care au fost radiate sunt: inflexiuni ale axelor şi marginilor de
drumuri, inflexiuni şi margini ale canalelor de irigare, limitele de folosinţă a terenului, puncte de
cota cu densitatea de 1pct/25mp, s-au puncte care au fost considerate de interes pentru proiect.
Aparatura folosită pentru întocmirea măsurătorilor descrise mai sus constă în ; două
receptoare GNSS Trimble R10/2 (baza/rover), o unitate radio Trimble externa TDL 430-
450Mhz.
Softul folosit pentru postprocesare a datelor obținute pe teren și a coreților furnizate de
ROMPOS este Trimble Business Center 5.0
Softul folosit pentru întocmirea planului de situație este BrisCAD v18 și softul TopoLT.

Prezenta lucrare a fost intocmita in sistemul de proiectie STEREO 70, iar cotele de
nivel sunt in sistemul nivelitic de referinta Marea Neagra.

14

S-ar putea să vă placă și