Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A

Probă scrisă la
limba şi literatura română

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I (40 de puncte)


Citeşte, cu atenţie, textul dat:

În ziua când Boţoghină îi dăduse fiului său secera în mână, băiatul, care avea atunci zece
ani, se uitase la tatăl său nedumerit :
- Şi de cai cine o să aibă grijă ? întrebase, închipuindu-şi că problema cailor e fără soluţie.
- De cai o să aibă grijă Irina, răspunse tatăl cu simplitate.
Vatică făcuse ochii mari:
- Irina ?! Păi are s-o calce pe picioare, tată.
Boţoghină îl apucase atunci pe fiu de umeri şi îl silise să stea jos cu umerii drepţi.
- Ia stai aşa ! Ţine-te bine. Ţine grumazul încordat ! Şi spinarea.
Apoi îi apucase în palme rotunzimea umerilor încă plăpânzi şi se lăsase greu pe gâtul fiului.
Ambiţios, Vatică rămăsese drept, simţind că e vorba să-i fie încercată puterea. Boţoghină începuse
să râdă :
- Ia te uită ce măgar ! Ar fi în stare să mă ducă în ciuş. De anul trecut ar fi trebuit să te pun la
secere. Eşti bun de secere !
Irina avea atunci şapte ani şi Vatică a fost foarte mirat când a văzut cu câtă grijă se feresc
caii să n-o calce pe sora lui pe picioare.
( Marin Preda, Moromeţii )

A . Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos :
1. (4p.) Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor nedumerit, silise.
2. (4p.) Explică modul de formare a unui cuvânt obţinut prin derivare şi a unuia format prin conversiune, din
secvenţa: Apoi îi apucase în palme rotunzimea umerilor încă plăpânzi şi se lăsase greu pe gâtul
fiului.
3. (4p.) Selectează, din primul alineat, un cuvânt cu diftong şi unul cu hiat.
4. (4p.) Explică rolul virgulei din structura: -De cai o să aibă grijă Irina, răspunse tatăl cu simplitate.
5. (4p.) Formulează două idei principale\secundare din textul dat.
6. (4p.) Menţionează într-un enunţ motivul îngrijorării lui Vatică faţă de sora sa.

B. (16p.) Redactează o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să argumentezi că


fragmentul citat este preluat dintr-o operă epică .
În compunerea ta , trebuie :
 (4p.) să formulezi patru trăsături ale operei epice;
 (8p.) să ilustrezi două dintre trăsături prin raportare la textul citat;
 (2p.) să ai o structură adecvată tipului de text şi cerinţei formulate;
 (2p.) să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte.

1
SUBIECTUL AL II-LEA ( 36 de puncte )
Citeşte cu atenţie textul următor :

Din comunicarea extraverbală, prin imagine, fac parte şi machiajul, şi tatuajul, care nu
sunt numai mijloace de înfrumuseţare, ci caracterizează personalitatea purtătorului, definesc
idealul către care tinde acesta, indicându-i totodată nivelul culturii şi al gustului artistic.
Machiajul cuprinde pictarea– mai mult sau mai puţin vizibilă– şi toate intervenţiile de
remodelare a figurii, cu caracter pasager, pe când tatuajul presupune încrustarea durabilă a unui
desen pe piele, acesta acoperind anumite părţi ale corpului. Machiajul a apărut, probabil, încă din
lumea preistorică, din nevoia de a semnaliza de la distanţă locul individului în comunitate, ca şi
unele evenimente importante.[...]
Tatuajul fixează un desen pe piele prin înţepare, permiţând pătrunderea pigmentului sub
epidermă. În societăţile primitive, în care însemnele funcţiilor fiecărui individ în trib erau pictate
pe trup, fixarea definitivă prin tatuare era singurul mijloc prin care comunitatea se apăra de
posibile substituiri sau înşelăciuni.
( prof.univ.dr. Adina Nanu, Mesaje pe piele, în revista Terra Magazin, martie 2010)

A. Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos :
1.(4p.) Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul
citat:
-rolul machiajului şi al tatuajului;
- vechimea machiajului.
2. (4p) Scrie numele autorului, precum şi denumirea publicaţiei în care a apărut articolul.
3. (4p) Precizează cazul şi genul cuvintelor subliniate în fragmentul citat.
4. (4p.) Menţionează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, precizând partea de vorbire prin care
se exprimă: Machiajul cuprinde pictarea– mai mult sau mai puţin vizibilă– şi toate intervenţiile de
remodelare a figurii, cu caracter pasager...
5. (4p.) Transcrie propoziţia principală şi o propoziţie subordonată din fraza următoare, precizând
felul subordonatei: În societăţile primitive, în care însemnele funcţiilor fiecărui individ în trib erau
pictate pe trup, fixarea definitivă prin tatuare era singurul mijloc prin care comunitatea se apăra
de posibile substituiri sau înşelăciuni.
6. (4p.) Construieşte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe o propoziţie subordonată
completivă directă, introdusă prin conjuncţia subordonatoare că.

B. (12p.) Redactează o compunere de 150-300 de cuvinte, în care să prezinţi o întâmplare, reală sau
imaginară, petrecută într-o tabără.
În compunerea ta, trebuie:
a).(6p.) să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
b).(2p.) să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
c).(2p.) să ai un conţinut adecvat cerinţei;
d).(2p.) să respecţi precizarea referitoare la numărul de cuvinte.

Notă ! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări ( unitatea compoziţiei -2p.; coerenţa
textului-2p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului -2p.; ortografie-
3p.; punctuaţie-3p. ; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitate-2p. )

2
3