Sunteți pe pagina 1din 55

HANDOUT

Regulament IRO si SAR-RO

Lector: Liviu IONESCU

Referent rescue CDC,


Lider rescue IRO

0
Regulament de examinare a câinilor
de salvare,
întocmit de
Federaţia Chinologică Internaţională FCI
si
Organizaţia Internaţională a Câinilor de
Salvare IRO

PREFAŢĂ

Acest regulament de examinare a câinilor de salvare a fost întocmit de către comisia FCI pentru
câini de salvare împreună cu IRO, şi a fost aprobat atât de conducerea FCI, cât şi de Adunarea
Generala a IRO. Acesta înlocuieşte vechiul regulament FCI şi IRO. Acest regulament de
examinare a fost discutat si redactat în limba germană.În cazul traducerii în alte limbi trebuie
urmărit cât mai exact textul din limba germană.
Regulamentul va fi actualizat şi daca e cazul schimbat, ajustat sau îmbunătăţit în funcţie de
rezultatele aplicării lui timp de cel puţin 5 ani. Modificările au nevoie de consimţământul formal
al reprezentanţilor autorizaţi ai FCI şi IRO. Acest regulament de examinare este valabil pentru
toate asociatiile membre ale FCI şi IRO.

VALABIL INCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2006

1
CUPRINS Pagina

Prefaţă.............................................................................................................1
Cuprins...........................................................................................................2
Structura examinarii......................................................................................3

Dispoziţii generale
Generalităţi....................................................................................................4
Drepturi de organizare...................................................................................4
Organizarea examinării..................................................................................5
Responsabilitate.............................................................................................5
Limită de vârstă.............................................................................................5
Observarea comportamentului.......................................................................5
Obligaţiile participanţilor..............................................................................5
Carnet de performanţă..................................................................................5
Evaluare........................................................................................................6
Tabel de punctaj............................................................................................6
Valorificare...................................................................................................6
Liste de evaluare si formulare......................................................................6
Examinator...................................................................................................7

Test de aptitudini pentru câini de salvare RH-E.....................................8

Subordonare
Subordonare pentru nivelurile A si B la RH-F, RH-FL, RH-T.....................13
Subordonare pentru nivelurile A, B şi C la RH-L, RH-W............................16

Abilităţi
Abilităţi pentru nivelurile A şi B la RH-F, RH-FL, RH-T...........................19
Abilităţi pentru nivelurile A, B şi C la RH-L...............................................22
Abilităţi pentru nivelurile A, B şi C la RH-W.............................................24

Misiuni de adulmecare
Câini de salvare- Test de luarea urmei, Nivel A...................................26
Câini de salvare- Test de luarea urmei, Nivel B...................................28

Câini de salvare- Test de suprafaţă, Nivel A........................................30


Câini de salvare- Test de suprafaţă, Nivel B........................................32

Câini de salvare- Test de dărâmături, Nivel A.....................................34


Câini de salvare- Test de dărâmături, Nivel B.....................................36

Câini de salvare- Test de avalanşă, Nivel A.........................................38


Câini de salvare- Test de avalanşă, Nivel B.........................................39
Câini de salvare- Test de avalanşă, Nivel C.........................................41

Câini de salvare- Test de apă, Nivel A.................................................43


Câini de salvare- Test de apă, Nivel B.................................................45
Câini de salvare- Test de apă, Nivel C.................................................47

Explicarea prescurtărilor.........................................................................49
Anexă......................................................................................................49
Schiţe......................................................................................................50

2
STRUCTURA EXAMINĂRII

Niveluri de examinare

Examinarea internatională pentru câini de salvare cuprinde următoarele categorii:

Câini de salvare- Test de aptitudini RH-E

Câini de salvare- Test de luarea urmei A RH-F A


Câini de salvare- Test de luarea urmei B RH-F B

Câini de salvare- Test de suprafaţă A RH-FL A


Câini de salvare- Test de suprafaţă B RH-FL B

Câini de salvare- Test de dărâmături A RH-T A


Câini de salvare- Test de dărâmături B RH-T B

Câini de salvare- Test de avalanşă A RH-L A


Câini de salvare- Test de avalanşă B RH-L B
Câini de salvare- Test de avalanşă C RH-L C

Câini de salvare- Test de apă A RH-W A


Câini de salvare- Test de apă B RH-W B
Câini de salvare- Test de apă C RH-W C

RH-E

RH-F A RH-FL A RH-T A RH-L A RH-W A

RH-F B RH-FL B RH-T B RH-L B RH-W B

RH-L C RH-W C

Fiecare conducător de câine(HF) are posibilitatea să înceapă cu testul de aptitudini (RH-E) sau cu un test de
nivel A.
Trecerea unui test de nivel A oferă dreptul participantului sa continue cu următorul nivel din aceiaşi
categorie.

3
DISPOZIŢII GENERALE

Generalităţi
Examinarea câinilor de salvare trebuie să-i califice pe aceştia pentru domeniile în care sunt folosiţi. Testul
susţinut reprezintă confirmarea reuşitei educaţiei câinelui de salvare în domeniul respectiv. El stă la baza
mobilizării în cadrul organizaţiilor de intervenţie.
Capacitatea de mobilizarea este stabilită exclusiv de organizaţia de intervenţie din perioada respectivă.
Pentru aceasta se pot stabili următoarele cerinţe: de exemplu, cunoştinţe suplimentare ale HF, trasee prin
legături radio, trasee alpiniste , limite de vârstă pentru câine şi HF, revizuirea condiţiei fizice, regulamente
de utilare, trasee de prim ajutor, teste de repetiţie, etc.
Testele de examinare a câinilor de salvare se pot ţine de-a lungul întregului an. Atunci când siguranţa
omului şi animalului nu este garantată, trebuie să se excludă părţi din desfăşurarea examinării.
La testele câinilor de salvare se pot prezenta tot felul de câini, indiferent de mărime, rasă sau origine.
Un HF poate lua parte într-o zi numai la o singură manifestare.
După ce este trecut testul de nivel A dintr-un anumit domeniu, câinele poate fi condus imediat către
următorul nivel, dar ţinând cont de criteriul de vârstă. Acest lucru este valabil şi pentru nivelurile B şi C.
Un HF poate conduce mai mulţi câini. Un câine nu poate fi condus în cadrul unei manifestări de mai mulţi
HF.
Înscrierea şi anunţarea plecării la examinator se face în lesă. Este permisă numai lesa de conducător şi
zgarda-lanţ cu zale mari.
Toate exerciţiile încep şi se sfârşesc cu poziţia de bază.
Se folosesc cuvinte de comandă(HZ) scurte. În legătură cu HZ este permisă şi rostirea numelui câinelui,
care este si el un HZ.
Definiţia Bringsel: După găsirea persoanei câinele aduce Bringsel-ul lui HF. După luarea Bringsel-lui, la
cererea HF câinele se duce direct la persoana ascunsă. Câinele trebuie să aibă mereu contact cu HF.
Căţelele în călduri sunt admise la toate probele, dar trebuie ţinute separat de ceilalţi participanţi şi
examinate la sfârşitul manifestării, ca ultim participant.
Atunci când un câine nu trece o probă, el mai poate participa după un termen de 6 zile la o probă din cadrul
aceleiaşi categorii.
Animalele bolnave şi suspecte de boli contagioase sunt eliminate din cadrul examinării, şi nu ar trebui nici
măcar aduse la locul examinării.
PR-ul are dreptul să întrerupă proba , când câinele scapă evident de sub controlul HF, când câinele este
pregătit insuficient, sau când se vede clar că animalul nu este în stare să ducă la bun sfârşit proba cerută din
cadrul categoriei respective.
Orice molestare realizată de câine persoanei ţintă este evaluată negativ. Rănirea persoanei ţintă de către
câine duce la descalificare.
Comportamentul nesportiv al HF, oferă dreptul PR să-l descalifice imediat pe HF.

Drepturi de organizare
Autorizaţia de organizare se dă respectivei organizaţii-gazdă (FCI-LAO sau IRO-NRO). Rezultatul
examinării este recunoscut reciproc de FCI-LAO şi IRO-NRO. O examinare se poate desfăşura numai
atunci când la ea iau parte cel puţin 4 HF.

4
Organizarea examinării

Pentru partea organizatorică a unei examinării este răspunzător preşedintele examinării. El rezolvă şi
controlează toata treaba necesară pentru pregătirea şi desfăşurarea unei examinări.

Responsabilitate

Pentru posibile accidente din timpul examinării, HF garanteaza pentru propria siguranţă şi cea a câinelui.
Proprietarul câinelui despăgubeşte orice stricăciune sau rănire făcute de animalul său. De aceea el trebuie,
ca deţinător de câine, să fie asigurat asupra urmărilor. Instrucţiunile date de examinator, respectiv, de
organizator sunt acceptate de bună voie şi pe proprie răspundere de HF.
Carnetul de vaccinări trebuie prezentat examinatorului înainte de începerea examinării.

Limită de vârstă

În ziua examinării, câinele trebuie să aibă împlinită vârsta minimă de:


Proba RH-E 14 luni
Proba A 18 luni
Proba B 19 luni
Proba C 20 luni

Observarea comportamentului

PR analizează comportamentul câinelui la începutul şi în timpul întregii probe. PR are obligaţia să dea
avertizări referitoare la căinele participant, atunci cand acesta are deficienţe de comportament, după care va
trece aceste observaţii în carnetul de performanţă.
Observarea comportamentului cuprinde:
a) Siguranţa şi degajarea câinelui în preajma persoanelor străine
b) Siguranţa şi degajarea câinelui în condiţii de zgomot
c) Rezistenţa la condiţii dificile, precum munca de lungă durată, utilizarea mai multor câini
concomitent în intervenţii, temperaturi deosebit de ridicate sau scăzute, condiţii de praf sau fum,
mirosuri intense
d) Constatarea altor deficienţe de comportament: teama de împuşcături, agresiunea, frica, etc.

Obligaţiile participanţilor

HF este obligat să-şi anunţe participarea la timp. În cazul în care un HF este împiedicat de diverse situaţii
să se anunţe la timp, trebuie să-l informeze în timp util pe PL. Fiecare HF care începe o probă trebuie să
deţină echipamentul şi îmbrăcămintea adecvată categoriei respective. HF trebuie să se supună regulilor PR
şi PL. Fiecare HF are obligaţia să ducă la bun sfârşit toate disciplinele, chiar dacă la o disciplină nu atinge
punctajul minim. La sfârşitul examinării se dau rezultatele testului şi se înapoiază carnetul de performanţă.
Întreruperea probei înainte de termen trebuie notată împreună cu motivaţia în carnetul de performanţă.

Carnet de performanţă

Carnetul de performanţă întocmit de organizaţia locală este obligatoriu pentru toţi participanţii la examinare
şi trebuie să fie trecut în arborele genealogic, respectiv, pentru câinii fără arbore genealogic, trebuie să fie
înregistrat de FCI-LAO sau IRO-NRO.Trebuie să fie predat PL-lui înainte de începerea probei. Rezultatul
probei este însemnat în carnet de PL, controlat şi semnat de PR.

5
Evaluare

Evaluarea performanţelor se face prin note şi puncte. Notele şi punctele aferente trebuie să fie acordate
exact în ordinea desfăşurării exerciţiului.
La egalitate de puncte evaluarea se produce în următoarea ordine:
1. Misiuni de adulmecare; 2. Subordonare; 3. Abilităţi

Tabel de puncte

Număr de puncte excelent foarte bine bine mulţumitor deficient insuficient

La evaluarea generală trebuie să se acorde numai puncte întregi. Asta nu înseamnă că la exerciţii separate
nu se poate acorda un punctaj cu zecimi. În cazul în care punctajul final la o disciplină nu este un număr
întreg, acesta se va rotunji în favoarea sau defavoarea participantului respectiv, în funcţie de activitatea sa
din cadrul probei.

Valorificare

Testul este trecut atunci când, câinele obţine la disciplina la care participă cel puţin 70% din punctajul
maxim.

Liste de evaluare şi formulare

Trebuie avute în vedere deciziile naţionale privind documentarea şi transmiterea rezultatelor examinării.

Examinator

Testele trebuie să fie evaluate numai de un examinator autorizat şi admis de organizaţia-gazdă dintre
organizatori(FCI-LAO sau IRO). Un PR poate examina participanţi la 36 de discipline pe zi.Trebuie luate
în consideraţie şi toate deciziile organizaţiei gazdă, care se referă la regulamentul examinatorului.

Posibilitate de combinare a disciplinelor într-o zi:


RH-E 2 unităţi
Subodonare toate categoriile 1 unitate
Abilităţi toate categoriile 1 unitate
RH-F Adulmecare 1 unitate
RH-FL Adulmecare 1 unitate
RH-T Adulmecare 1 unitate
RH-L Adulmecare 1 unitate
RH-W A Test de apă 1 unitate
RH-W B Test de apă 2 unităţi
RH-W C Test de apă 4 unităţi

Hotărârile examinatorului sunt definitive.

6
CÂINI DE SALVARE- TEST DE APTITUDINI RH-E

Se împarte în: Misiuni de adulmecare


La alegere, una dintre cele 3 variante 100 puncte

Subordonare cu abilităţi 100 puncte


Maxim de puncte 200 puncte
Secţiunea A- Misiuni de adulmecare- Versiunea luarea urmei:
Maxim de puncte: 100 puncte
Exerciţiu de indicare: 20 puncte
Luarea urmei: 50 puncte
Obiecte 3x 10 puncte 30 puncte

Timp de lucru: 15 minute, Urmă proprie, cca 600 paşi, vechime de 30 min,
2 unghiuri adaptate terenului, 3 obiecte de mărimea unui pantof,
frânghie de 10 m sau luarea urmei liber. plecarea este marcată.

Dispoziţii generale:
Conducătorul câinelui trebuie să folosească numai obiecte care nu au voie să depăşească mărimea stabilită,
şi a căror culoare nu e foarte diferită de cea a solului. Primul obiect trebuie să fie aşezat pe prima latură., al
doilea, pe a doua şi al treilea la sfârşitul traseului. Mirosul urmei nu trebuie să fie schimbat odată cu
aşezarea obiectului. Conducătorul căinelui nu are voie să se oprească sau să zgârme în pământ. Obiectele
trebuie aşezate pe urmă şi nu pe lângă aceasta.
Examinatorul poate opri acţiunea dacă HF ajunge la 10 m depărtare de traseu. În cazul unui teren mai
accidentat, se permite o distanţă mai mare. Misiunea este întreruptă de PR atunci când acesta consideră că
animalul mai poate ajunge la traseu.

Cuvinte de comandă:
Un cuvânt de comandă pentru „caută!”. Rostirea comenzii este permisă la începutul traseului şi după
fiecare obiect. Sunt permise şi laudele ocazionale, precum şi cuvinte ocazionale pentru „caută”.

Exerciţiul de indicare
Exerciţiul de indicare se face pe lângă celelalte probe.
Persoana trebuie să se aşeze, fără ca animalul să observe, în poziţia necesară exerciţiului. La ordinul PR,
conducătorul îşi pregăteşte câinele de căutare şi îl trimite printr-un singur semn şi comandă către persoana
aflată la 30 m depărtare , care stă în poziţie şezut sau culcat. Câinele trebuie sa îl indice clar şi fără ajutorul
conducătorului. Apoi HF confirmă semnalarea. După semnalare, HF pleacă, la îndemnul PR, către persoana
respectivă, sau este adus de câine la acesta. HF eliberează câinele la ca. 3 m distanţă de persoana indicată.
Câinele trebuie să aibă un comportament liniştit în timp ce HF se îndreaptă spre persoana indicată. La
ordinul PR, conducătorul trebuie să-şi ia câinele şi să plece spre PR.
Dacă se produce indicarea de către HF şi/sau persoana ascunsă, exerciţiul este apreciat cu 0 puncte.

Misiune de căutare:
La chemarea examinatorului, conducătorul se înscrie împreună cu câinele său. Înainte de misiunea de
luarea urmei, cât şi la începutul şi în timpul acesteia, trebuie să fie neglijată orice fel de presiune.
Conducătorul îşi urmează câinele şi trebuie să menţină o distanţă de 10 m, chiar şi la căutarea liberă. După
ce câinele găseşte obiectul trebuie să-l ia imediat, fără să aibă nevoie de îndemnul conducătorului, sau să-l
indice insistent. După ce îl ia, câinele poate rămâne în picioare, şezut, sau chiar să vină la conducător.
Plecarea mai departe cu obiectul sau luarea lui din poziţia de culcat , se depunctează. Indicarea se poate
face din poziţie de culcat, şezut sau stat in picioare. După ce câinele indică obiectul, conducătorul se duce
la câine şi ridică obiectul sus, pentru a arăta că a fost găsit. De aici, HF şi câinele său îşi continuă traseul.
După terminarea traseului, obiectele vor fi predate examinatorului.
Proba se termină cu anunţarea plecării de către conducătorul câinelui şi cu aducerea la cunoştiinţă a
rezultatului evaluării, de către examinator.

7
CÂINI DE SALVARE- TEST DE APTITUDINI RH-E

Secţiunea A-Misiuni de adulmecare-Versiunea căutare de suprafaţă


Punctaj maxim: 100 puncte
Executarea misiunii: 30 puncte
Indicarea persoanei: 70 puncte

Timp de lucru: max. 10 minute pentru căutare,


Suprafaţa: 500qm, teren deschis şi acoperit, 1 persoană.

Dispoziţii generale:
Înainte de începerea căutării HF trebuie să aducă la cunoştiinţa PR modul de indicare: dacă animalul latră,
anunţă prin metoda cu bringsel, sau indicarea liberă. În cazul indicării libere, câinele aleargă de la persoana
ascunsă la HF şi înapoi, conducând-ul astfel pe HF la persoana ascunsă.
Câinele care se află în misiune poate să poarte o zgardă şi/ sau un semn de identitate.
Conducătorului îi este permis să-şi aleagă singur traseul.

Îndeplinirea misiunii şi indicarea unei persoane:


Examinatorul ştie înainte de începerea misiunii unde trebuie să fie persoana ascunsă. Câinele poate avea
contact vizual şi direct cu persoana. Ascunzătorile se pot folosi de mai multe ori. Ele trebuie să fie la o
distanţă de cel puţin 10m , una de alta.
HF se înscrie împreună cu animalul său la PR. Acesta îi comunică locul misiunii. Apoi examinatorul trimite
persoana să se aşeze în locul stabilit. HF poate să urmăreasca, împreună cu câinele, îndepărtarea persoanei
şi are dreptul de al motiva pe acesta verbal.
La semnalul examinatorului începe căutarea. Conducătorul îşi aşează câinele într-un loc corespunzător din
dreapta sa. Apoi câinele începe să scormonească terenul, la cererea conducătorului. Trebuie să se
dovedească, în primul rând, supunerea şi disciplinarea câinelui. Conducătorul poate părăsi punctul de start,
numai atunci când îi permite examinatorul.
Câinele trebuie să indice foarte clar persoana găsită. HF trebuie să confirme acţiunea reuşită a câinelui şi se
poate îndrepta spre animal, doar atunci când îi permite PR-ul. Câinele trebuie să rămână lătrând la o
distanţă de maxim 2 m de persoana găsită, până când conducătorul ajunge la el. Trebuie să se ţină cont şi de
natura terenului. În cazul metodei cu bringsel şi a indicării libere, câinele trebuie să-l aducă pe HF pe un
traseu direct la persoana ascunsă. Dacă se produce indicarea de către HF şi/sau persoana ascunsă, proba va
fi notată cu 0 puncte. În această misiune, de indicare a persoanei ascunse, ajutorul conducătorului şi/ sau al
persoanei ascunse, este interzis.
Misiunea se termină la semnalul examinatorului.

Evaluarea:
Indicare greşită: -20 puncte
Indicare greşită: întreruperea misiunii în secţia A
Această probă se termină cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a rezultatului
evaluării.

8
CÂINI DE SALVARE- TEST DE APTITUDINI RH-E

Secţiunea A- Misiuni de adulmecare- Versiunea căutare în dărâmături

Punctaj maxim: 100 puncte


Executarea misiunii: 30 puncte
Indicarea persoanei: 70 puncte

Timp de lucru: max. 15 min. pentru căutare


2
Suprafaţa de dărâmături: 400 până la 600 m , 1 persoană.

Dispoziţii generale:
Persoana trebuie să-şi ia poziţia cu 10 minute înainte de startul câinelui. Câinele poate avea contact vizual
şi direct. Ascunzătorile folosite mai pot fi întrebuinţate şi pentru alţi câini. În cazul în care ascunzătorile
câinelui anterior nu sunt folosite, acestea trebuie să rămână deschise. Ascunzătorile trebuie să aibă distanţă
de cel puţin 10 m una de alta.
Conducătorul trebuie să-l înstiinţeze pe examinator despre modul de indicare al câinelui: dacă animalul
latră, sau foloseşte metoda cu bringsel , sau indicarea liberă. În cazul indicării libere, câinele aleargă de la
persoana ascunsă la HF şi înapoi, conducând-ul astfel pe HF la persoana ascunsă.
Câinele care se află în misiune poate să poarte o zgardă şi/ sau un semn de identitate.
HF poate să-şi urmeze câinele în dărâmături, numai la semnalul PR.

Executarea misiunii şi indicarea unei persoane:


Conducătorul trebuie să aştepte cu animalul său, în afara câmpului vizual până când este strigat.
HF se înscrie împreună cu animalul său la PR. Acesta îi comunică locul misiunii.
Câinele este aşezat într-o zonă corespunzătoare din dreapta conducătorului, dar nu pe partea pe care
persoana ascunsă a fost adusă pe teren. Trebuie să se ţină cont de direcţia de suflare a vântului. Apoi
câinele începe să scormonească terenul, la cererea conducătorului. Trebuie să se dovedească, în primul
rând, supunerea şi disciplinarea câinelui.
Câinele trebuie să indice foarte clar persoana găsită. HF trebuie să confirme acţiunea reuşită a câinelui şi se
poate îndrepta spre animal, doar atunci când îi permite PR-ul. Câinele trebuie să rămână lătrând la o
distanţă de maxim 2 m de persoana găsită. Trebuie să se ţină cont şi de natura terenului. În cazul metodei
cu bringsel şi a indicării libere, câinele trebuie să-l aducă pe HF pe un traseu direct la persoana ascunsă.
Dacă se produce indicarea de către HF şi/sau persoana ascunsă, proba va fi notată cu 0 puncte. În această
misiune, de indicare a persoanei ascunse, ajutorul conducătorului şi/ sau al persoanei ascunse, este interzis.
Misiunea se termină la semnalul examinatorului.

Evaluarea:
Indicare greşită: -20 puncte
Indicare greşită: întreruperea misiunii în secţia A
Această probă se termină cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a rezultatului
evaluării.

9
Secţiunea B- Subordonare şi abilităţi
Maxim de puncte: 100 puncte
Exerciţiul 1: Conducere în lesă 10 puncte
Exerciţiul 2: Urmare liberă 15 puncte
Exerciţiul 3: Trecerea peste un material neplăcută 10 puncte
Exerciţiul 4: Alergare liberă cu chemare 10 puncte
Exerciţiul 5: Trecerea printr-un grup de persoane 10 puncte
Exerciţiul 6: Trecerea peste 3 obstacole diferite 15 puncte
Exerciţiul 7: Traversarea unui pod fix de lemn 10 puncte
Exerciţiul 8: Purtare şi predare 10 puncte
Exerciţiul 9: Poziţia de culcat în condiţii de distragere a atenţiei 10 puncte

Dispoziţii generale:
Începerea şi executarea exerciţiului este anunţată de PR sau de o altă persoană numită de el. Câinele trebuie
să execute exerciţiul vesel şi rapid. În poziţia de bază câinele va sta aproape de HF, în stânga acestuia,
astfel încât umărul câinelui va sta lipit de genunchiul conducătorului.

Dispoziţii privind executarea misiunii:


1.Conducere în lesă: 10 puncte
Cuvânt de comandă pentru „pas”.
Comanda se poate repeta la fiecare plecare. Conducătorul se îndreapta cu animalul în lesă spre examinator,
lasă câinele stând şi se prezintă. Lesa trebuie ţinută lejer în mâna stângă. Din poziţia de bază, câinele
trebuie să răspundă atent, vesel şi rapid la comanda „pas”, stând în stânga conducătorului, cu umărul
aproape de genunchiul acestuia , iar la oprire trebuie să şadă din proprie iniţiativă, repede şi prompt.
Mergerea înainte, rămânerea în urmă, deviaţiile în părţi ale câinelui, precum şi ezitările conducătorului la
cotituri duc la scăderea punctajului. La pas trebuie executate o cotitură la dreapta, una la stânga şi o
întoarcere. Oprirea trebuie executată de 2 ori. La ultima oprire câinele este eliberat din lesă.

2.Urmare liberă: 15 puncte


Cuvânt de comandă pentru „pas”.
Comanda se poate repeta la fiecare plecare. Din poziţia de bază, câinele trebuie să răspundă atent, vesel şi
rapid la comanda „pas”, stând în stânga conducătorului, cu umărul aproape de genunchiul acestuia , iar la
oprire trebuie să şadă din proprie iniţiativă, repede şi prompt. Mergerea înainte, rămânerea în urmă,
deviaţiile în părţi ale câinelui, precum şi ezitările conducătorului la cotituri duc la scăderea punctajului. La
pas trebuie executate o cotitură la dreapta, una la stânga şi o întoarcere. Oprirea trebuie executată o singură
dată. În timpul urmării libere, se crează condiţii de distragere a atenţiei prin două împuşcături(Calibru 6-
9mm) şi zgomot de motor. Câinele trebuie să fie indiferent la împuşcături. În cazul în care câinele se arată
sensibil la împuşcături sau la zgomot, el este eliminat din probă. Dacă animalul devine agresiv la auzul
împuşcăturii, el va fi penalizat, chiar dacă rămâne în mâna conducătorului. Numărul de puncte poate fi
obţinut numai de un câine total indiferent la zgomot şi împuşcături.
Câinii agresivi şi fricoşi sunt eliminaţi din probă.

3. Trecerea peste un material neplăcută 10 puncte


Obstacol: Pe o suprafaţă de ca. 3x3 m se pune o bucată de tablă, cu pietre dedesubt, bări de oţel, folii,
moloz sau un alt material asemănător.
Un cuvânt de comandă pentru „pas”.
Conducătorul şi câinele iau poziţia de bază în faţa ostacolului. HF rosteşte comanda şi păşeşte peste
obstacol împreună cu câinele său care îl urmează liber, dus şi întors, iar la întoarcere execută o oprire.
După traversarea acestei suprafeţe conducătorul şi câinele iau poziţia de bază.

10
4. Alergare liberă cu chemare 10 puncte
Câte un cuvânt de comandă pentru „alergare”, respectiv „chemare”.
Din poziţia de bază, HF lasă câinele liber la semnalul examinatorului. Conducătorul nu-şi va schimba
poziţia. Când câinele ajunge la cel puţin 10 m depărtare, la semnalul examinatorului, conducătorul îi strigă
o comandă de chemare.
Câinele trebuie să vină imediat la conducător.

5. Trecerea printr-un grup de persoane 10 puncte


Cuvât de comandă pentru „pas”.
La semnalul examinatorului, conducătorul trece printr-un grup de persoane aflate în mişcare împreună cu
câinele său liber. Conducătorul trebuie să se oprească, cel puţin o dată, în grup.

6. Obstacole 15 puncte
Câte un cuvânt de comandă pentru „pas”, respectiv „sari”.
Câinele este condus prin comanda „pas” către 3 obstacole succesive. Acestea pot fi, de exemplu: un tufiş,
un butoi, un stâlp, care au o înălţime de cel puţin 0,4 m şi cel mult 0,8 m. La comanda „sari” câinele trebuie
să treacă ostacolele din săritură liberă, sau de pe loc. Conducătorul va merge lateral, alături de câine.

7. Traversarea unui pod fix de lemn 10 puncte


Cuvânt de comandă pentru „pas”.
Câinele va fi condus către un pod fix de lemn cu scară de intrare. Podul trebuie să aibă o lungime de ca.4,5
m, o înălţime de 0,4 m şi o lăţime de 0,4 m . La comanda „pas”, câinele trebuie să păşească liniştit şi sigur
pe scara de intrare şi apoi pe podul de lemn. Conducătorul va merge în pas normal alături de câine.

8. Purtare şi predare 10 puncte


Câte un cuvânt de comandă pentru „chemare”, respectiv „aşezare în poziţia de bază”.
Câinele este ridicat de la pământ sau de pe o suprafaţă la înălţime, de către conducător, sau de o altă
persoană, purtat ca. 10 metri şi apoi predat conducătorului sau unei alte persoane desemnate în acest
sens.Cea de-a doua persoană poartă câinele ca. 10 metri, după care îl pune din nou pe pământ. La semnalul
examinatorului, conducătorul îşi cheamă câinele, ia poziţia de bază şi leagă câinele în lesă.
Dacă HF e cel care preia câinele, animalul trebuie să rămână pe loc, după ce e lăsat la pământ, până când
HF ajunge la ca. 10 m depărtare. Apoi conducătorul cheamă câinele la el şi ia poziţia de bază.
Câinele nu trebuie să fie agresiv nici faţă de stăpân, nici faţă de celelalte persoane implicate în exerciţiu.

9. Poziţia de culcat în condiţii de distragere a atenţiei 10 puncte


Câte un cuvânt de comandă pentru „culcat”, respectiv „ridică-te”.
Conducătorul dă comanda de culcat câinelui său într-un loc stabilit de examinator, la începutul misiunii
unui alt câine, fără ca animalul să fie în lesă, sau să i se lase orice alt obiect.Apoi, conducătorul va merge la
30 de paşi depărtare de câine şi va rămîne acolo, cu privirea îndreptată spre câine.Câinele va trebui să
ramână culcat, fără, însă, a fi influenţat de conducător, până când celălalt câine îşi va executa exerciţiile de
la 1 la 8. În timpul exerciţiului 5 al celuilalt câine, conducătorul primului câine va face parte din grupul de
oameni. După exerciţiul 5, conducătorul îşi va relua poziţia iniţială.. La semnalul examinatorului,
conducătorul va merge la câine şi se va aşeza în partea dreaptă a acestuia. La un alt semnal al
examinatorului, conducătorul va da comanda de ridicare. Câinele trebuie să se ridice repede şi pompt.
Această probă se termină cu anunţarea plecării la examinator şi, anunţarea de către acesta a rezultatului
evaluării.

11
SUBORDONARE PENTRU
Câini de salvare- Test de luarea urmei RH-F A şi B
- Test de suprafaţă RH-FL A şi B
- Test de dărâmături RH-T A şi B

Secţiunea B- Subordonare
Punctaj maxim:
Exerciţiul 1: Urmare liberă 50 puncte
Exerciţiul 2: Exerciţiu de şedere 10 puncte
Exerciţiul 3: Culcat cu chemare 5 puncte
Exerciţiul 4: Şedere cu chemare 5 puncte
Exerciţiul 5: Aducerea 5 puncte
Exerciţiul 6: Târârea câinelui 5 puncte
Exerciţiul 7: Trimitere şi poziţia de culcat 5 puncte
Exerciţiul 8: Poziţia de culcat în condiţii de distragere a atenţiei 10 puncte

Dispoziţii generale:
Înscrierea şi anunţarea plecării se fac în lesă. Câinele care se află în misiune poate să poarte o zgardă şi/ sau
un semn de identitate.
Conducătorul poate alege felul comenzii, dar totuşi aceasta ar trebui să fie un scurt cuvânt de comandă .
Câinele trebuie să execute exerciţiile repede şi prompt. Fiecare exerciţiu începe şi se sfârşeşte cu poziţia de
bază. În această poziţie câinele stă în stânga conducătorului, cu umărul aproape de genunchiul acestuia.
Examinatorul dă semnalul de înceîere a exerciţiului. Toate celelalte precum schimbări de direcţii, opriri,
schimbări de traseu,etc., nu au nevoie de autorizaţia examinatorului. Conducătorul trebuie totuşi să consulte
examinatorul. Trebuie respectată schema pentru urmare liberă (din anexe).
O grupă trebuie să conţină cel puţin 4 persoane, inclusiv al doilea conducător, iar o persoană trebuie să fie
însoţită de câine.
Ordinea exerciţiilor de la 1 la 6 se hotărăşte prin tragere la sorţi înainte de începerea misiunii, iar această
ordine trebuie respectată întocmai de echipe.
Zgomotul de motor se va auzi de-a lungul întregii misiuni, cele două împuşcături (Calibru 6-9mm), se pot
executa în timpul fiecărui exerciţiu, cu excepţia celui care însumează comenzile de trimitere şi poziţia de
culcat. Câinele trebuie să fie indiferent la împuşcături. În cazul în care câinele se arată sensibil la
împuşcături sau la zgomot, el este eliminat din probă. Dacă animalul devine agresiv la auzul împuşcăturii,
el va fi penalizat, chiar dacă rămâne în mâna conducătorului. Numărul de puncte poate fi obţinut numai de
un câine total indiferent la zgomot şi împuşcături.
Câinii agresivi şi fricoşi sunt eliminaţi din probă.

12
Dispoziţii de executare:

1. Urmare liberă 10 puncte


Un cuvânt de comandă pentru „pas”.
Comanda este permisă la plecare şi la schimarea felului de mers. Din poziţia de bază, câinele trebuie să
răspundă atent, vesel şi rapid la comanda „pas”, stând în stânga conducătorului, cu umărul aproape de
genunchiul acestuia , iar la oprire trebuie să şadă din proprie iniţiativă, repede şi prompt. Mergerea înainte,
rămânerea în urmă, deviaţiile în părţi ale câinelui, precum şi ezitările conducătorului la cotituri duc la
scăderea punctajului. Pentru începerea exerciţiului, HF şi câinele său trebuie să meargă 50 paşi drept
înainte, fără să se oprească; la 10-15 paşi de la întoarcere, conducătorul trebuie să execute pasul de alergare
şi apoi pasul lent ( fiecare cel puţin câte 10 paşi).Schimbarea felului de mers, din pas de alergare în pas lent
se face fără alt fel de paşi intermediari. În pas normal trebuie executaţe o cotitură la dreapta, una la stânga
şi o întoarcere. Orirerea trebuie executată de 2 ori din pas normal.
La sfârşitul exerciţiului conducătorul merge împreună cu animalul său, la semnalul examinatorului, printr-
un grup de persoane şi execută cel puţin o dată oprirea. Persoanele din grup trebuie să se mişte în toate
direcţiile.

2.Exerciţiu de şedere 5 puncte


Câte un cuvânt de comandă pentru „pas”, respectiv „şezi”.
Din poziţia de bază, HF merge drept înainte urmat de câinele său liber.După 10-15 paşi câinele trebuie să
şadă la comandă verbală sau vizuală, fără ca HF să-şi întrerupă mersul sau să se uite înapoi. După încă 30
paşi, conducătorul stă pe loc şi se întoarce cu faţa la câine. La semnalul PR el se întoarce la câinele său şi ia
poziţia de bază.

3. Culcat cu chemare 5 puncte


Câte un cuvânt de comandă pentru „pas”, „culcat”, „chemare”, respectiv „poziţia de bază”.
Din poziţia de bază, HF merge drept înainte urmat de câinele său liber. După 10-15 paşi câinele trebuie să
stea culcat la comandă verbală sau vizuală, fără ca HF să-şi întrerupă mersul sau să se uite înapoi. După
încă 30 paşi, conducătorul stă pe loc şi se întoarce cu faţa la câinele său, care stă liniştit culcat. La semnalul
PR, conducătorul cheamă câinele prin comandă verbală sau vizuală. Câinele trebuie să vină vesel şi repede
la conducător şi să se aşeze în faţa lui. La comandă, câinele trebuie să ia poziţia de bază.

4. Şedere cu chemare 5 puncte


Câte un cuvânt de comandă pentru „pas”, „şezi”, „chemare”, respectiv „poziţia de bază”.
După 10-15 paşi câinele trebuie să şadă la comandă verbală sau vizuală, fără ca HF să-şi întrerupă mersul
sau să se uite înapoi. După încă 30 paşi, conducătorul stă pe loc şi se întoarce cu faţa la câinele său, care
şede liniştit . La semnalul PR, conducătorul cheamă câinele prin comandă verbală sau vizuală. Câinele
trebuie să vină vesel şi repede la conducător şi să se aşeze în faţa lui. La comandă, câinele trebuie să ia
poziţia de bază.

13
5. Aducerea 5 puncte
Câte un cuvânt de comandă pentru „aducere”, „lasă”, respectiv „poziţia de bază”.
Din poziţia de bază, conducătorul aruncă un obiect, la ca. 10 m depărtare.Comanda de aducere trebuie dată
atunci când obiectul este pe pământ.Câinele, care stă liber lângă HF, trebuie să alerge repede la obiect, să-l
ridice şi să-l aducă la fel de repede la conducător. Câinele trebuie să se aşeze în faţa conducătorului şi să
ţină obiectul până când conducătorul îi dă comanda „lasă”. La comandă, câinele trebuie să ia poziţia de
bază.
HF nu are voie să-şi părăsească locul pe toată durata exerciţiului.

6. Târârea câinelui pe o lungime de 10 m 5 puncte


Câte un cuvânt de comandă pentru „culcat”şi „poziţia de bază”, precum şi alte comenzi care trebuie date în
timpul târârii.
Din poziţia de bază, conducătorul dă câinelui comanda de culcat, la care câinele ia imediat poziţia de
culcat. La semnalul PR, conducătorul va pune câinele să se târască pe o distanţă de 10 m. În timpul târârii
sunt permise mai multe cuvinte de comandă. Se penalizează orice atingere a câinelui. Conducătorul poate
merge lateral, sau se poate târâ şi el. La sfârşitul traseului, câinele rămâne în poziţia de loc. La semnalul PR
, conducătorul poate da comanda de luare a poziţiei de bază.

7. Trimitere şi poziţia de culcat 5 puncte


Câte un cuvânt de comandă pentru „trimitere”, „culcat”, „ridicare”
La semnalul examinatorului, conducătorul pleacă urmat de câinele său liber, într-o direcţie ştiută de el.
După 10-15 paşi conducătorul dă câinelui comanda de „trimitere” şi rămâne pe loc. Se permite de
asemenea şi ridicarea concomitentă a braţului. Câinele trebuie să meargă în pas rapid spre direcţia indicată
ca. 40 paşi. La comanda de „culcat”, câinele ia imediat poziţia de „culcat”. La semnalul examinatorului ,
conducătorul îşi preia câinele, se aşează în partea dreaptă a acestuiaşi îi dă comanda de „ridicare” sau de
luare a poziţiei de bază.

8. Poziţia de culcat în condiţii de distragere a atenţiei 10 puncte

Câte un cuvânt de comandă pentru „culcat”şi „ridicare”.


La începutul misiunii unuia sau mai multor câini, conducătorul dă câinelui său comanda de culcat pe un loc
stabilit de examinator, fără să-i lase vreun obiect. Apoi conducătorul ia o distanţă de 40 de paşi de câine şi
rămâne pe loc, îndreptat spre animal. Câinele trebuie să rămână culcat, fără să fie stimulat de conducător, în
timp ce celălalt câine îşi execută exerciţiile de la 1 la 6. În timpul exerciţiului 1 al celuilalt câine ,
conducătorul va face parte din acel grup de persoane. După acest exerciţiu, conducătorul îşi va relua poziţia
iniţială. La semnalul examinatorului, conducătorul se duce la câinele său şi se postează în partea dreaptă a
acestuia. După un alt semnal al PR, HF dă câinelui comanda de „ridicare”, la care câinele trebuie să se
ridice repede şi prompt.
Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.

14
SUBORDONARE PENTRU
Câini de salvare- Test de avalanşă RH-L A, B şi C
- Test de apă RH-W A, B şi C

Secţiunea B- Subordonare

Maxim de puncte
Exercitiul 1: Urmare liberă 50 puncte
Exercitiul 2: Exerciţiu de şedere 15 puncte
Exercitiul 3: Culcat cu chemare 5puncte
Exercitiul 4: Şedere cu chemare 5puncte
Exercitiul 5: Aducerea 5puncte
Exercitiul 6: Trimitere şi poziţia de culcat 5puncte
Exercitiul 7: Poziţia de culcat în condiţii de distragere a atenţiei 10puncte

Dispoziţii generale:
Înscrierea şi anunţarea plecării se fac în lesă. Câinele care se află în misiune poate să poarte o zgardă şi/ sau
un semn de identitate.
Conducătorul poate alege felul comenzii, dar totuşi aceasta ar trebui să fie un scurt cuvânt de comandă sau
un semn .
Câinele trebuie să execute exerciţiile repede şi prompt. Fiecare exerciţiu începe şi se sfârşeşte cu poziţia de
bază. În această poziţie câinele stă în stânga conducătorului, cu umărul aproape de genunchiul acestuia.
Examinatorul dă semnalul de începere a exerciţiului. Toate celelalte precum schimbări de direcţii, opriri,
schimbări de traseu,etc., nu au nevoie de autorizaţia examinatorului. Conducătorul trebuie totuşi să consulte
examinatorul. Trebuie respectată schema pentru urmare liberă (din anexe).
O grupă trebuie să conţină cel puţin 4 persoane, inclusiv al doilea conducător, iar o persoană trebuie să fie
însoţită de câine.
Ordinea exerciţiilor de la 1 la 5 se hotărăşte prin tragere la sorţi înainte de începerea misiunii, iar această
ordine trebuie respectată întocmai de echipe.
Zgomotul de motor se va auzi de-a lungul întregii misiuni, cele două împuşcături (Calibru 6-9mm), se pot
executa în timpul fiecărui exerciţiu, cu excepţia celui care însumează comenzile de trimitere şi poziţia de
culcat. Câinele trebuie să fie indiferent la împuşcături. În cazul în care câinele se arată sensibil la
împuşcături sau la zgomot, el este eliminat din probă. Dacă animalul devine agresiv la auzul împuşcăturii,
el va fi penalizat, chiar dacă rămâne în mâna conducătorului. Numărul de puncte poate fi obţinut numai de
un câine total indiferent la zgomot şi împuşcături.
Câinii agresivi şi fricoşi sunt eliminaţi din probă.

15
Dispoziţii de executare:
1. Urmare liberă 15 puncte
Un cuvânt de comandă pentru „pas”.
Comanda este permisă la plecare şi la schimarea felului de mers. Din poziţia de bază, câinele trebuie să
răspundă atent, vesel şi rapid la comanda „pas”, stând în stânga conducătorului, cu umărul aproape de
genunchiul acestuia , iar la oprire trebuie să şadă din proprie iniţiativă, repede şi prompt. Mergerea înainte,
rămânerea în urmă, deviaţiile în părţi ale câinelui, precum şi ezitările conducătorului la cotituri duc la
scăderea punctajului. Pentru începerea exerciţiului, HF şi câinele său trebuie să meargă 50 paşi drept
înainte, fără să se oprească; la 10-15 paşi de la întoarcere, conducătorul trebuie să execute pasul de alergare
şi apoi pasul lent ( fiecare cel puţin câte 10 paşi).Schimbarea felului de mers, din pas de alergare în pas lent
se face fără alt fel de paşi intermediari. În pas normal trebuie executaţe o cotitură la dreapta, una la stânga
şi o întoarcere. Orirerea trebuie executată de 2 ori din pas normal.
La sfârşitul exerciţiului conducătorul merge împreună cu animalul său, la semnalul examinatorului, printr-
un grup de persoane şi execută cel puţin o dată oprirea. Persoanele din grup trebuie să se mişte în toate
direcţiile.

2.Exerciţiu de şedere 5 puncte


Câte un cuvânt de comandă pentru „pas”, respectiv „şezi”.
Din poziţia de bază, HF merge drept înainte urmat de câinele său liber.După 10-15 paşi câinele trebuie să
şadă la comandă verbală sau vizuală, fără ca HF să-şi întrerupă mersul sau să se uite înapoi. După încă 30
paşi, conducătorul stă pe loc şi se întoarce cu faţa la câine. La semnalul PR el se întoarce la câinele său şi ia
poziţia de bază.

3. Culcat cu chemare 5 puncte


Câte un cuvânt de comandă pentru „pas”, „culcat”, „chemare”, respectiv „poziţia de bază”.
Din poziţia de bază, HF merge drept înainte urmat de câinele său liber. După 10-15 paşi câinele trebuie să
stea culcat la comandă verbală sau vizuală, fără ca HF să-şi întrerupă mersul sau să se uite înapoi. După
încă 30 paşi, conducătorul stă pe loc şi se întoarce cu faţa la câinele său, care stă liniştit culcat. La semnalul
PR, conducătorul cheamă câinele prin comandă verbală sau vizuală. Câinele trebuie să vină vesel şi repede
la conducător şi să se aşeze în faţa lui. La comandă, câinele trebuie să ia poziţia de bază.

4. Şedere cu chemare 5 puncte


Câte un cuvânt de comandă pentru „pas”, „şezi”, „chemare”, respectiv „poziţia de bază”.
După 10-15 paşi câinele trebuie să şadă la comandă verbală sau vizuală, fără ca HF să-şi întrerupă mersul
sau să se uite înapoi. După încă 30 paşi, conducătorul stă pe loc şi se întoarce cu faţa la câinele său, care
şede liniştit . La semnalul PR, conducătorul cheamă câinele prin comandă verbală sau vizuală. Câinele
trebuie să vină vesel şi repede la conducător şi să se aşeze în faţa lui. La comandă, câinele trebuie să ia
poziţia de bază.

5. Aducerea 5 puncte
Câte un cuvânt de comandă pentru „aducere”, „lasă”, respectiv „poziţia de bază”.
Din poziţia de bază, conducătorul aruncă un obiect, la ca. 10 m depărtare.Comanda de aducere trebuie dată
atunci când obiectul este pe pământ.Câinele, care stă liber lângă HF, trebuie să alerge repede la obiect, să-l
ridice şi să-l aducă la fel de repede la conducător. Câinele trebuie să se aşeze în faţa conducătorului şi să
ţină obiectul până când conducătorul îi dă comanda „lasă”. La comandă, câinele trebuie să ia poziţia de
bază.
HF nu are voie să-şi părăsească locul pe toată durata exerciţiului.
6. Trimitere şi poziţia de culcat 5 puncte
Câte un cuvânt de comandă pentru „trimitere”, „culcat”, „ridicare”
La semnalul examinatorului, conducătorul pleacă urmat de câinele său liber, într-o direcţie ştiută de el.
După 10-15 paşi conducătorul dă câinelui comanda de „trimitere” şi rămâne pe loc. Se permite de
asemenea şi ridicarea concomitentă a braţului. Câinele trebuie să meargă în pas rapid spre direcţia indicată
ca. 40 paşi. La comanda de „culcat”, câinele ia imediat poziţia de „culcat”. La semnalul examinatorului ,
conducătorul îşi preia câinele, se aşează în partea dreaptă a acestuiaşi îi dă comanda de „ridicare” sau de
luare a poziţiei de bază.

16
7. Poziţia de culcat în condiţii de distragere a atenţiei 10 puncte

Câte un cuvânt de comandă pentru „culcat”şi „ridicare”.


La începutul misiunii unuia sau mai multor câini, conducătorul dă câinelui său comanda de culcat pe un loc
stabilit de examinator, fără să-i lase vreun obiect. Apoi conducătorul ia o distanţă de 40 de paşi de câine şi
rămâne pe loc, îndreptat spre animal. Câinele trebuie să rămână culcat, fără să fie stimulat de conducător, în
timp ce celălalt câine îşi execută exerciţiile de la 1 la 6. În timpul exerciţiului 1 al celuilalt câine ,
conducătorul va face parte din acel grup de persoane. După acest exerciţiu, conducătorul îşi va relua poziţia
iniţială. La semnalul examinatorului, conducătorul se duce la câinele său şi se postează în partea dreaptă a
acestuia. După un alt semnal al PR, HF dă câinelui comanda de „ridicare”, la care câinele trebuie să se
ridice repede şi prompt.
Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.

17
ABILITĂŢI PENTRU
Câini de salvare- Test de luarea urmei RH-F A şi B
Test de suprafaţă RH-FL A şi B
Test de dărâmături RH-T A şi B

Secţiunea C- Abilităţi

Punctaj maxim 50 puncte


Exerciţiul 1: Mişcare pe puntea din butoaie 5 puncte
Exerciţiul 2: Leagăn 5 puncte
Exerciţiul 3: Scară orizontală 10 puncte
Exerciţiul 4: Săritură lungă 5 puncte
Exerciţiul 5: Tunel 5 puncte
Exerciţiul 6: Trecerea peste un material neplăcut 5 puncte
Exerciţiul 7:Dirijare de la distanţă 10 puncte
Exerciţiul 8: Purtare şi predare 5 puncte

Dispoziţii generale:
Înscrierea şi anunţarea plecării se fac în lesă. Câinele care se află în misiune poate să poarte o zgardă şi/ sau
un semn de identitate.
Conducătorul poate alege felul comenzii, dar totuşi aceasta ar trebui să fie un scurt cuvânt de comandă sau
un semn .
Fiecare exerciţiu începe şi se termină cu poziţia de bază.
Poziţia (Şedere/ Loc/ Ridicare), de după fiecare aparat, care cere o anumită poziţie, este aleasă de HF.
Toate aparatele sunt astfel realizate încât să nu reprezinte nici un fel de pericol pentru câine.
Trebuie avută în vedere schema pentru dirijarea de la distanţă (vezi Anexe).

Dispoziţii de executare:
1. Mişcare pe puntea din butoaie 5 puncte
Obstacol: 2 butoaie cu aceleaşi dimensiuni cu un diametru de ca. 0,40 m, o scândură de 4 m lungime,
0, 30 m lăţime.
Câte un cuvânt de comandă pentru „săritură”, „insistenţă”, „ mers mai departe”, respectiv „poziţia de bază”.
HF împreună cu câinele său, iau poziţia de bază la o distanţă potrivită în faţa obstacolului. La comanda
pentru „săritură” şi o comandă vizuală, câinele trebuie să sară pe puntea făcută din butoaie, şi la comanda
pentru „insistenţ㔺i o comandă vizuală, să insiste în prima jumătate. La semnalul examinatorului,
conducătorul se ridică la înălţimea câinelui şi îi dă comanda de „mers mai departe” şi merge cu animalul
până la sfârşitul apartului, pe care câinele îl părăseşte. La comanda verbală sau vizuală, câinele trebuie să ia
poziţia de bază.
Câinele trebuie să traverseze toată lungimea scândurii, fără să trădeze frică, sau să sară de pe aceasta.

18
2. Leagăn 5 puncte

Obstacol: Scândură de 4 m lungime, 0,30m lăţime; Punctul de echilibru din mijloc are o înăţime de 0,40-
0,50 m.
Câte un cuvânt de comandă pentru „ urcare şi mers la punctul de echilibru”, „mers mai departe”, respectiv
„poziţia de bază”.
HF împreună cu câinele său, iau poziţia de bază la o distanţă potrivită în faţa obstacolului.
La comanda „urcare şi mers la punctul de echilibru” însoţită de o comandă vizuală, câinele trebuie să
meargă până la punctul de echilibru, să balanseze scândura şi să insiste acolo singur. La semnalul
examinatorului, conducătorul se ridică la înălţimea câinelui şi îi dă comanda de „mers mai departe” şi
merge cu animalul până la sfârşitul apartului, pe care apoi câinele îl părăseşte. După ce câinele face
aparatul să se balanseze, conducătorul poate merge alături de câine până ce acesta străbate tot aparatul, fără
totuşi al ajuta. El nu are voie să atingă nici aparatul, nici câinele. La comanda verbală sau vizuală, câinele
trebuie să ia poziţia de bază.
Câinele trebuie să traverseze toată lungimea scândurii, fără să trădeze frică, sau să sară de pe aceasta.

3. Scara orizontală 10 puncte

Obstacol: Scară cu trepte din lemn, culcată pe un suport de 0,50m înălţime, 4m lungime, 0,5 m lăţime;
0,30m interval între trepte, 5cm lăţimea treptelor, cu scară de intrare.
Câte un cuvânt de comandă pentru „ trecerea scării”, respectiv „poziţia de bază”.
HF împreună cu câinele său, iau poziţia de bază la o distanţă potrivită în faţa obstacolului.La comanda
„trecerea scării” însoţită de o comandă vizuală, câinele trece pe scară, pe care o traversează până la ultima
treaptă din celălalt capăt. De aici câinele este adus jos şi trebuie să ia poziţia de bază. Conducătorul are voie
să meargă alături de câine, dar fără al atinge pe el sau aparatul.

4. Săritură lungă 5 puncte

Obstacol: Şanţ de apă, Aparat de sărit, etc., lăţime 1,50m, înălţime 0,30m, adâncime 1,0m
Câte un cuvânt de comandă pentru „săritură”, „insistenţă”, „poziţia de bază”.
HF împreună cu câinele său, iau poziţia de bază la o distanţă potrivită în faţa obstacolului.
La comanda pentru „săritură”, câinele trebuie să sară peste ostacol. După săritură câinele trebuie să insiste
la comanda „insistenţă”, însoţită de o comandă vizuală.
La semnalul examinatorului, conducătorul merge la câine şi îi dă comanda „poziţia de bază”, la care acesta
trebuie să reacţioneze ca atare.

5. Tunel 5 puncte

Obstacol: Culoar cu diametru de 0,50 m, lungime de 3 m.


Câte un cuvânt de comandă pentru „târâre”, „insistenţă”, respectiv „poziţie de bază”.
HF împreună cu câinele său, iau poziţia de bază la o distanţă potrivită în faţa obstacolului. La comanda
„târâre” şi o comandă vizuală, câinele trebuie să se târască prin aparat. După ce iese din aparat, câinele va
primi comanda de „insistenţă” pe care trebuie să o execute. La semnalul examinatorului, conducătorul îşi
va lua câinele şi îi va da comanda de „poziţie de bază”.

19
6. Trecerea peste un material neplăcut 5 puncte
Obstacol: Pe o suprafaţă de 3x3 se împrăştie materiale neplăcute. ( de exemplu bucată de tablă, cu pietre
dedesubt, bări de oţel, folii, moloz sau un alt material asemănător).
Cuvânt de comandă pentru „pas”.
HF împreună cu câinele său, iau poziţia de bază la o distanţă potrivită în faţa obstacolului. La comanda
„pas”, conducătorul urmat de câinele său liber, trec peste obstacol, dus şi întors, iar la întoarcere trebuie să
execute o oprire. După părăsirea suprafeţei, conducătorul dă comanda „poziţie de bază”, pe care câinele
trebuie să o execute.

7. Dirijare de la distanţă 10 puncte


Aparat: un domeniu marcat şi trei puncte marcate la interval de 40 m; paletă, butoi, sau altele
asemănătoare, înălţimea de maxim 0,6 m.
Câte un cuvânt de comandă pentru „alergare spre terenul marcat”, „insistenţă”, „alergare spre punctele
marcate”, „săritură”, „chemare”, „poziţie de bază”.
Conducătorul şi câinele său iau poziţia de bază în punctul de plecare. La semnalul examinatorului,
conducătotul dă comanda „alergare spre terenul marcat” şi o comandă vizuală, trimiţându-şi câinele spre un
teren marcat aflat la ca. 20 m depărtare, în timp ce el rămâne pe loc. După ce câinele ajunge pe acest
teritoriu, primeşte comanda de „insistenţă”. La următorul semnal al examinatorului, conducătorul dă
comanda pentru „alergare spre punctele marcate”, fără a-şi schimba poziţia, trimiţându-şi câinele către
primul punct marcat. La comanda „săritură”, câinele trebuie să sară pe acest punct şi să insiste acolo. Apoi
conducătorul îşi trimite câinele la următorul punct, pe care trebuie să sară şi să insiste acolo. La fel se
întâmplă şi cu al treilea punct.
Ordinea punctelor pe care trebuie să le atingă câinele, este stabilită de examinator la începutul exerciţiului.
Din al treilea punct, câinele va primi comanda de „chemare” şi va veni la conducător, aşezându-se în faţa
acestuia. La comanda „poziţie de bază”, câinele va reacţiona corespunzător.

8. Purtare şi predare 5 puncte


Câte un cuvânt de comandă pentru „chemare”, respectiv „poziţie de bază”.
Câinele este ridicat de la pământ sau de pe o suprafaţă la înălţime, de către conducător, sau de o altă
persoană, purtat ca. 10 metri şi apoi predat conducătorului sau unei alte persoane desemnate în acest
sens.Cea de-a doua persoană poartă câinele ca. 10 metri, după care îl pune din nou pe pământ. La semnalul
examinatorului, conducătorul îşi cheamă câinele care va lua poziţia de bază .
Dacă HF e cel care preia câinele, animalul trebuie să rămână pe loc, după ce e lăsat la pământ, până când
HF ajunge la ca. 10 m depărtare. Apoi conducătorul cheamă câinele la el şi ia poziţia de bază.
Câinele nu trebuie să fie agresiv nici faţă de stăpân, nici faţă de celelalte persoane implicate în exerciţiu.
Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.

20
ABILITĂŢI PENTRU
Câini de salvare- Test de avalanşă RH-L A, B şi C

Secţiunea C- Abilităţi

Punctaj maxim 50 puncte


Exerciţiul 1: Mersul pe urmă 15 puncte
Exerciţiul 2: Călătorie în mijloace de transport 15 puncte
Exerciţiul 3: Dirijare de la distanţă 10 puncte
Exerciţiul 4: Ridicarea şi lăsarea, luarea şi preluarea câinelui 10 puncte

Dispoziţii generale:
Înscrierea şi anunţarea plecării se fac în lesă. Câinele care se află în misiune poate să poarte o zgardă şi/ sau
un semn de identitate.
Conducătorul poate alege felul comenzii, dar totuşi aceasta ar trebui să fie un scurt cuvânt de comandă sau
un semn .
Fiecare exerciţiu începe şi se termină cu poziţia de bază.
Poziţia (Şedere/ Loc/ Ridicare), de după fiecare aparat, care cere o anumită poziţie, este aleasă de HF.
Conducătorul poate executa mersul pe urmă, la nivelul A , cu sau fără schiuri, dar la nivelurile B şi C
numai cu schiuri.
Trebuie avută în vedere schema pentru dirijarea de la distanţă (vezi Anexe).

Dispoziţii de executare:
1. Mersul pe urmă 15 puncte
Un cuvânt de comandă pentru „mersul pe urmă”.
Conducătorul şi câinele liber iau poziţia de bază. Apoi merg pe un traseu stabilit anterior de examinator,
care are o lungime de ca. 500 m. Conducătorul îi va da câinelui la plecare comanda „mersul pe urmă”, pe
care o va repeta de mai multe ori de-a lungul traseului. Câinele trebuie să iasă imediat din poziţia de bază şi
să meargă în urma conducătorului, fără a-l stânjeni. Câinele nu are voie să se îndepărteze de urmă, să se
oprească sau să se întoarcă. Distanţa ideală pe care trebuie să o păstreze câinele în spatele conducătorului
este de ca. 1,0 până la 1,5 m.

2. Călătoria în mijloace de transport 15 puncte


Mijloace de transport: vehicule de pistă, telescaun, elicopter, autogir, şi altele asemănătoare.
Câte un cuvânt de comandă pentru „urcare”, „coborâre”, „poziţie de bază”.
Conducătorul şi câinele iau la o distanţă prestabilită de mijlocul de transport, poziţia de bază. Toate
mijloacele de transport pot să fie folosite, după ce au fost luate toate măsurile de siguranţă. Câinele va fi
urcat în mijlocul de transport staţionat. După cursă, respectiv zbor, conducătorul şi câinele coboară din
vehicul şi iau poziţia de bază.

21
3. Dirijare de la distanţă 10 puncte
Marcare: un teritoriu marcat şi 3 puncte marcate la interval de ca. 40 m
Câte un cuvânt de comandă pentru „alergare spre terenul marcat”, „insistenţă”, „alergare spre punctele
marcate”, „săritură”, „chemare”, „poziţie de bază”.
Conducătorul şi câinele său iau poziţia de bază în punctul de plecare. La semnalul examinatorului,
conducătotul dă comanda „alergare spre terenul marcat” şi o comandă vizuală, trimiţându-şi câinele spre un
teren marcat aflat la ca. 20 m depărtare, în timp ce el rămâne pe loc. După ce câinele ajunge pe acest
teritoriu, primeşte comanda de „insistenţă”. La următorul semnal al examinatorului, conducătorul dă
comanda pentru „alergare spre punctele marcate”, fără a-şi schimba poziţia, trimiţându-şi câinele către
primul punct marcat pe care acesta trebuie să insiste. Apoi conducătorul îşi trimite câinele la următorul
punct, pe care trebuie să insiste. La fel se întâmplă şi cu al treilea punct.
Ordinea punctelor pe care trebuie să le atingă câinele, este stabilită de examinator la începutul exerciţiului.
Din al treilea punct, câinele va primi comanda de „chemare” şi va veni la conducător, aşezându-se în faţa
acestuia. La comanda „poziţie de bază”, câinele va reacţiona corespunzător.

4. Ridicarea şi lăsarea, luarea şi preluarea câinelui 10 puncte


Câte un cuvânt de comandă pentru „stai”, „insistenţă”, respectiv „poziţie de bază”
Câinele în lesă va primi comanda „stai” şi va trebui să stea liniştit. Conducătorul sau o altă persoană va
ridica animalul şi îl va lăsa pe un al doilea plan, mai înalt cu ca. 1,00 m. Apoi câinele va fi preluat de acolo
de o altă persoană sau de conducătorul său. Câinele nu are voie să fie agresiv nici faţă de conducător, nici
faţă de celelalte persoane implicate. Imediat ce câinele stă liniştit pe al doilea plan, va primi comanda de
„insistenţă”, pe care trebuie să o execute.
La semnalul examinatorului conducătorul şi câinele vor lua poziţia de bază.
Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.

22
ABILITĂŢI PENTRU
Câini de salvare- Test de apă RH-W A, B şi C

Secţiunea C- Abilităţi

Punctaj maxim 50 puncte


Exerciţiul 1: Săritura în, şi din barcă 10 puncte
Exerciţiul 2: Urcarea pe o placă de surfing 10 puncte
Exerciţiul 3: Mersul pe placă de surfing 10 puncte
Exerciţiul 4: Dirijarea de la distanţă 10 puncte
Exerciţiul 5: Purtare şi predare 10 puncte

Dispoziţii de executare:

1. Săritura în şi din barcă 10 puncte


Câte un cuvânt de comandă pentru „săritura în barcă”, „insistenţă”, „chemare”, respectiv „poziţie de bază”.
Conducătorul şi câinele iau poziţia de bază în punctul de plecare. Din poziţia de bază, câinele trebuie să
sară în barca aflată pe apă, la comanda conducătorului pentru „săritura în barcă”. Apoi va sta liniştit după
ce primeşte comanda de „insistenţă”
La semnalul examinatorului , câinele va primi comanda de „chemare” sau o comandă vizuală de la HF şi va
veni la conducător, aşezându-se ăn faţa acestuia.
Se va aşeza apoi în poziţia de bază, după ce va primi de la conducător această comandă.

2. Urcarea pe o placă de surfing 10 puncte


Câte un cuvânt de comandă pentru „urcare”, respectiv „insistenţă”.
Conducătorul şi câinele iau poziţia de bază în punctul de plecare.Din poziţia de bază, cainele va primi
comanda de „urcare” şi va trebui să se urce pe placa de surfing aflată în apa de mică adâncime. La comanda
„insistenţă”, câinele trebuie să rămână liniştit pe placa de surfing. Câinele trebuie să ajungă la placa de
surfing fără să fie nevoit să înoate. Conducătorul îşi poate ajuta câinele să urce, ţinând de placa de surfing.

3.Mersul cu placa de surfing 10 puncte


Câte un cuvânt de comandă pentru „insistenţă”, respectiv „coborâre”.
La semnalul examinatorului conducătorul împinge placa de surfing pe care se află câinele într-o direcţie
prestabilită, ca. 20 m depărtare. La împingere el poate da o comandă de „insistenţă” sau o comandă vizuală.
Câinele trebuie să se menţină şi să aştepte liniştit până când conducătorul îi va da comanda de „coborâre”
sau o comandă vizuală.

23
4. Dirijare de la distanţă 10 puncte
2 bărci sau placi de surfing la 40 m depărtare de ţărm, cu o distanţă de ca. 40 m între ele
Câte un cuvânt de comandă pentru „înotare până la un punct”, „chemare”, „poziţie de bază”.
Conducătorul şi câinele vor lua poziţia de bază la mal. La semnalul examinatorului, conducătorul îşi trmite
câinele, fără să-şi schimbe locul, la prima barcă/placă de surfing prin comanda „înotare până la un punct” şi
o comandă vizuală. Imediat ce atinge prima barcă/placă de surfing, conducătorul îşi trimite câinele la cea
de-a doua.
Ordinea de atingere a celor două puncte este prestabilită de examinator.
De la cea de-a doua barcă/placă de surfing, câinele este chemat prin comanda „chemare”sau o comandă
vizuală înapoi la conducător, şi se va aşeza în faţa acestuia. Se va aşeza apoi în poziţia de bază, după ce va
primi de la conducător această comandă.

5. Purtare şi predare 10 puncte


Câte un cuvânt de comandă pentru „chemare”, „poziţie de bază”.
Câinele este ridicat de la pământ sau de pe o suprafaţă la înălţime, de către conducător, sau de o altă
persoană, purtat ca. 10 metri şi apoi predat conducătorului sau unei alte persoane desemnate în acest
sens.Cea de-a doua persoană poartă câinele ca. 10 metri, după care îl pune din nou pe pământ. La semnalul
examinatorului, conducătorul îşi cheamă câinele care va lua poziţia de bază .
Dacă HF e cel care preia câinele, animalul trebuie să rămână pe loc, după ce e lăsat la pământ, până când
HF ajunge la ca. 10 m depărtare. Apoi conducătorul cheamă câinele la el şi ia poziţia de bază.
Câinele nu trebuie să fie agresiv nici faţă de stăpân, nici faţă de celelalte persoane implicate în exerciţiu.
Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.

24
CÂINI DE SALVARE- TEST DE LUAREA URMEI NIVEL A RH-F A

Se împarte în: Misiuni de adulmecare 200 puncte


Subordonare 50 puncte
Abilităţi 50 puncte
Punctaj maxim 300 puncte

Secţiunea A- Mieiuni de adulmecare


Punctaj maxim 200 puncte
Luarea urmei 100 puncte
Obiecte 5x4 puncte 20 puncte
Indicarea persoanei 80 puncte

Timp de lucru: 20 minute


Urmă străină, 1000 paşi (lungimea pasului de 70cm), vechime de 90 minute,
Schimbarea terenului, 5 unghiuri
5 obiecte cu o mărime maximă cât a unui pantof,
O persoana culcată sau aşezată la capătul traseului,
Frânghie de 10 m, sau luarea urmei liber, în condiţiile în care se păstrează, între HF şi câine, o distanţă
permanentă de 10m,
Plecarea de pe o porţiune nemarcată de 20 m lungime

Dispoziţii generale:
Persoana ascunsă este introdusă cu 30 de minute înainte de începutul misiunii câinelui la punctul final, FL
merge cu examinatorul la elaborarea urmei. Conducătorul trebuie să-i arate examinatorului modul de
indicare folosit.
Numai FL poate folosi obiectele alterate, a căror mărime permisă (maxim mărimea unui pantof) nu trebuie
depăşită şi a căror culoare nu trebuie să se diferenţieze foarte mult de cea a terenului. Mirosul urmei nu
trebuie să se schimbe odată cu aşezarea obiectelor, FL nu are voie să scormonească şi nici să stea pe loc.
Obiectele trebuie aşezate pe urmă şi nu pe lângă aceasta.
Înainte de începerea misiunii de luarea urmei, în timpul pregătirii, cât şi în timpul desfăşurării exerciţiului
trebuie să se neglijeze orice presiune externă.
Câinele trebuie să ia urma la cel mult trei minute de la start. Dacă se depăşeşte acest timp, intervine
întreruperea misiunii şi evaluarea cu 0 puncte. Dacă se produce indicarea prin HF şi/sau prin persoana
ascunsă, găsirea obiectelor sau a persoanei vor fi evaluate cu 0 puncte.
Îndrumările în cazul unor greşeli, duc la scăderea a 3 puncte.
Examinatorul poate întrerupe misiunea atunci când câinele ajunge la o depărtare de urmă de 10 m.. Pe
terenuri mai accidentate examinatorul poate accepta o distanţă mai mare. Misiunea poate fi întreruptă
atunci când examinatorul ajunge la concluzia că animalul nu mai poate duce la bun sfârşit această probă.

Cuvânt de comandă:
Un cuvânt de comandă pentru „căutare”.
Comanda este permisă la începutul misiunii de luarea urmei şi după fiecare lucru găsit. Sunt permise şi
cuvintele de laudă si de comandă , cu excepţia unghiurilor şi a locurilor unde sunt obiectele.

25
Dispoziţii de executare:
La apel conducătorul se înscrie cu animalul său pregătit de căutare, la examinator.
Plecarea pe o porţiune de drum nemarcată de 20 m lungime, este descrisă clar de examinator.Apoi câinele
trebuie să găsească urma în decursul a trei minute.
Conducătorul îşi urmează câinele şi trebuie să păstreze o distanţă de 10 m, chiar şi atunci când câinele este
liber. Imediat ce câinele a descoperit obiectul, trebuie să-l ia sau să-l indice convingător. După ce ia
obiectul poate să stea, să se aşeze sau chiar să vină la conducător. Plecarea mai departe cu obiectul, sau
poziţia de culcat cu obiectul se penalizează. Indicarea obiectului se poate face culcat, stând sau
şezând(chiar şi în unghi). Odată ce câinele a găsit obiectul, conducătorul merge la acesta. Prin ridicarea
obiectului, conducătorul arată că acesta a fost găsit de câine. De aici conducătorul şi câinele săuîşi continuă
misiunea de luarea urmei.
După găsirea persoanei, conducătorul trebuie să rămână pe loc. Câinele trebuie să latre la persoana găsită,
să o indice clar prin metoda cu bringsel sau indicare liberă. Numai indicarea foarte clară va duce la
obţinerea punctajului maxim. În timpul indicării câinele trebuie să menţină o distanţă de maxim 2m de
persoana găsită, până când conducătorul ajunge la el. Prin metoda cu bringsel, sau prin indicare liberă,
câinele trebuie să-şi aducă HF-ul pe cale directă la persoana ascunsă.
Este interzis orice ajutor din partea conducătorului sau a persoanei ascunse în ceea ce priveşte indicarea.
Orice molestare a persoanei ascunse de către câine va duce la penalizare. Rănirea persoanei ascunse de
către câine va duce la descalificarea acestuia.
La semnalul examinatorului, conducătorul va merge la câinele său.
După terminarea misiunii de luarea urmei, conducătorul îi pune lesa câinelui, merg la examinator, iau
poziţia de bază şi predau obiectele găsite examinatorului, după care îşi anunţă plecarea.
Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.
Secţia B: Subordonare vezi pagina 13
Secţia C: Abilităţi vezi pagina 19

26
CÂINI DE SALVARE- TEST DE LUAREA URMEI NIVEL B RH-F B

Se împarte în: Misiuni de adulmecare 200 puncte


Subordonare 50 puncte
Abilităţi 50 puncte
Punctaj maxim 300 puncte

Secţiunea A- Misiuni de adulmecare


Punctaj maxim 200 puncte
Luarea urmei 100 puncte
Obiecte 6x3 puncte, 1x2 puncte 20 puncte
Indicarea persoanei 80 puncte

Timp de lucru: 45 minute


Urmă străină, cel puţin 2000 paşi(lungimea pasului 70cm), vechime de 180 minute
Schimbare de teren, 7 unghiuri, din care 2 unghiuri ascuţite
7 obiecte de mărime maximă cât a unui pantof
O persoană în poziţie de culcat sau de şedere la sfârşitul traseului,
Frânghie de 10 m lungime sau luarea urmei liber, condiţii în care trebuie să se păstreze o distanţă de 10 m
între câine şi conducător
Plecare dintr-o porţiune de 20x20 m, cu obiect de identificare

Dispoziţii generale:
Persoana ascunsă este introdusă cu 30 de minute înainte de începutul misiunii câinelui la punctul final, FL
merge cu examinatorul la elaborarea urmei.Conducătorul trebuie să-i arate examinatorului modul de
indicare folosit.
Numai FL poate folosi obiectele, a căror mărime permisă (maxim mărimea unui pantof) nu trebuie depăşită
şi a căror culoare nu trebuie să se diferenţieze foarte mult de cea a terenului. Mirosul urmei nu trebuie să se
schimbe odată cu aşezarea obiectelor, FL nu are voie să scormonească şi nici să stea pe loc.
Obiectele trebuie aşezate pe urmă şi nu pe lângă aceasta.
Înainte de începerea misiunii de luarea urmei, în timpul pregătirii, cât şi în timpul desfăşurării exerciţiului
trebuie să se neglijeze orice presiune externă.
Câinele trebuie să ia urma la cel mult trei minute de la start. Dacă se depăşeşte acest timp, intervine
întreruperea misiunii şi evaluarea cu 0 puncte. Dacă se produce indicarea prin HF şi/sau prin persoana
ascunsă, găsirea obiectelor sau a persoanei vor fi evaluate cu 0 puncte.
Îndrumările în cazul unor greşeli, duc la scăderea a 3 puncte.
Examinatorul poate întrerupe misiunea atunci când câinele ajunge la o depărtare de urma de 10 m.. Pe
terenuri mai accidentate examinatorul poate accepta o distanţă mai mare. Misiunea poate fi întreruptă
atunci când examinatorul ajunge la concluzia că animalul nu mai poate duce la bun sfârşit această probă.

Cuvânt de comandă:
Un cuvânt de comandă pentru „căutare”.
Comanda este permisă la începutul misiunii de luarea urmei şi după fiecare lucru găsit. Sunt permise şi
cuvintele de laudă si de comandă , cu excepţia unghiurilor şi a locurilor unde sunt obiectele.

27
Dispoziţii de executare:

Terenul de plecare este o suprafaţă de 20x20 m. Linia de bază a terenului de plecare (pătrat) este marcată
cu 2 beţe. Persoana care lasă urma păşeşte în terenul de plecare, undeva în mijlocul uneia dintre cele două
linii laterale şi lasă în interiorul terenului de plecare un obiect de identificare, care marchează punctul de
început al urmei. Obiectul de identificare trebuie să aibă aceiaşi consistenţă şi mărime ca obiectele de pe
traseul de luarea urmei.
După o scurtă oprire, persoana care lasă urma se duce apoi cu paşi normali în direcţia ştiută, şi traversează
de cealaltă parte a liniei de bază. Laturile trebuie adaptate terenului. O latură trebuie să fie făcută ca un
semicerc cu cel puţin trei urme (ca. 30 m) aşezate ca raze. Semicercul începe şi se termină cu un unghi
drept. Cele 7 unghiuri trebuie construite ca traseu normal şi adaptate terenului, cel puţin două dintre ele
trebuie să fie unghiuri ascuţite. Unghiurile ascuţite trebuie să aibă între 30 şi 60 grade.
La apel conducătorul se înscrie cu animalul său pregătit de căutare, la examinator.
Plecarea pe o porţiune de drum nemarcată de 20 m lungime, este descrisă clar de examinator.Apoi câinele
trebuie să găsească urma în decursul a trei minute.
Conducătorul îşi urmează câinele şi trebuie să păstreze o distanţă de 10 m, chiar şi atunci când câinele este
liber. Imediat ce câinele a descoperit obiectul, trebuie să-l ia sau să-l indice convingător. După ce ia
obiectul poate să stea, să se aşeze sau chiar să vină la conducător. Plecarea mai departe cu obiectul, sau
poziţia de culcat cu obiectul se penalizează. Indicarea obiectului se poate face culcat, stând sau
şezând(chiar şi în unghi). Odată ce câinele a găsit obiectul, conducătorul merge la acesta. Prin ridicarea
obiectului, conducătorul arată că acesta a fost găsit de câine. De aici conducătorul şi câinele săuîşi continuă
misiunea de luarea urmei.
După găsirea persoanei, conducătorul trebuie să rămână pe loc. Câinele trebuie să latre la persoana găsită,
să o indice clar prin metoda cu bringsel sau indicare liberă. Numai indicarea foarte clară va duce la
obţinerea punctajului maxim. În timpul indicării câinele trebuie să menţină o distanţă de maxim 2m de
persoana găsită, până când conducătorul ajunge la el. Prin metoda cu bringsel, sau prin indicare liberă,
câinele trebuie să-şi aducă HF-ul pe cale directă la persoana ascunsă.
Este interzis orice ajutor din partea conducătorului sau a persoanei ascunse în ceea ce priveşte indicarea.
Orice molestare a persoanei ascunse de către câine va duce la penalizare. Rănirea persoanei ascunse de
către câine va duce la descalificarea acestuia.
La semnalul examinatorului, conducătorul va merge la câinele său.
După terminarea misiunii de luarea urmei, conducătorul îi pune lesa câinelui, merg la examinator, iau
poziţia de bază şi predau obiectele găsite examinatorului, după care îşi anunţă plecarea.
Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.
Secţia B: Subordonare vezi pagina 13
Secţia C: Abilităţi vezi pagina 19

28
CÂINI DE SALVARE- TEST DE SUPRAFAŢĂ NIVEL A RH-FL A

Se împarte în: Misiuni de adulmecare 200 puncte


Subordonare 50 puncte
Abilităţi 50 puncte
Punctaj maxim 300 puncte

Secţiunea A- Misiuni de adulmecare


Punctaj maxim 200 puncte
Executarea misiunii 80 puncte
Indicarea celor 2 persoane (câte 60 puncte) 120 puncte

Timp de lucru: maxim 15 minute pentru căutare


Mărimea suprafeţii: 100x200 m, teren deschi şi acoperit
2 persoane

Dispoziţii generale:

Pentru ca tuturor câinilor să li se dea aceleaşi premise, mai multe persoane si câinii lor vor ocupa suprafaţa
de examinare cu 15 minute înainte de începerea probei.
Persoanele care trebuie să se ascundă sunt aduse pe teren cu 10 minute înainte de probă, fără să fie
observate de câine sau de conducător.
Examinatorul stabileşte direcţia de căutare la începutul probei. Direcţia de căutare trebuie respectată pe tot
cursul probei.
Suprafaţa se stabileşte o simgură dată, căutarea în sens invers nu este permisă.
Conducătorul se va duce pe linia de mijloc; linia de mijloc este marcată la 50 m.
Dirijabilitatea câinelui este testată de examinator.
Câinele pregătit de căutare poate purta o zgardă şi/sau un element de identificare.
Conducătorul trebuie să aducă la cunoştinţa examinatorului metoda de indicare: dacă animalul latră,
metoda cu bringsel sau indicare liberă. Metoda liberă constă în alergarea câinelui între conducător şi
persoana ascunsă pe cel mai scurt drum, de mai multe ori, aducând astfel conducătorul la persoana ascunsă.
În cazul în care conducătorul sau persoana ascunsă influenţează procesul de indicare, evaluarea se face cu 0
puncte. În procesul de indicare este complet interzis ajutorul conducătorului sau al persoanei ascunse.

29
Dispoziţii de executare:

Conducătorul şi câinele său trebuie să aştepte în afara câmpului vizual până sunt chemaţi.
Câinele trebuie să cerceteze şi să scormonească terenul la semnalul conducătorului. Astfel se probează
concentrarea şi dirijabilitatea câinelui.
Conducătorul poate părăsi punctul de plecare, după ce anunţă sau după ce îi cere examinatorul.
Persoanele ascunse trebuie să stea culcate sau să şadă şi să se comporte liniştit. Câinelui trebuie să i se
ofere posibilitatea de a avea contact fizic ţi vizual. Locul de ascundere al persoanei, trebuie schimbat după
fiecare câine.
Câinele trebuie să indice clar persoana găsită. Conducătorul trebuie să demonstreze indicarea reuşită şi
poate merge la câine, numai la semnalul examinatorului. Câinele trebuie să rămână lătrând, în jurul
persoanei găsite, la maxim 2 m distanţă, până ce conducătorul ajunge la el. Trebuie să se ţină cont şi de
starea terenului. La metoda cu bringsel şi la indicarea liberă, câinele trebuie să-l ducă pe conducător pe
calea cea mai scurtă la persoana ascunsă.
Misiunea de căutare este încheiată la semnalul examinatorului.

Evaluare:
1. Indicare greşită: minus 40 puncte
2. Indicare greşită: Întreruperea misiunii la secţiunea A

Dacă nu este găsită o persoană conducătorul nu trece proba


La o persoană negăsită se scad 61 de puncte.

Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.
Secţia B: Subordonare vezi pagina 13
Secţia C: Abilităţi vezi pagina 19

30
CÂINI DE SALVARE- TEST DE SUPRAFAŢĂ NIVEL B RH-FL B

Se împarte în: Misiuni de adulmecare 200 puncte


Subordonare 50 puncte
Abilităţi 50 puncte
Punctaj maxim 300 puncte

Secţiunea A- Misiuni de adulmecare


Punctaj maxim 200 puncte
Executarea misiunii 80 puncte
Indicarea a 3 persoane(a câte 40 puncte)
Indicarea a 4 persoane (a câte 30 puncte)
Indicarea a 5 persoane (a câte 24 puncte)
Indicarea a 6 persoane ( a câte 20 puncte) 120 puncte

Timp de lucru: maxim 20 minute pentru căutarea a 3-4 persoane


Maxim 30 minute pentru căutarea a 5-6 persoane
Mărimea suprafeţei: 100x300 m, teren deschis şi cel puţin 50% teren acoperit
3-6 persoane( într-o manifestare, numărul persoanelor ascunse trebuie să rămână acelaşi)

Dispoziţii generale:

Pentru ca tuturor câinilor să li se dea aceleaşi premise, mai multe persoane si câinii lor vor ocupa suprafaţa
de examinare cu 15 minute înainte de începerea probei.
Ascunzătorile care nu sunt accesibile câinilor nu sunt permise. Ascunzătorile trebuie să se găsească la o
înălţime care nu trebuie să depăşească 2 m .
Persoanele care trebuie să se ascundă sunt aduse pe teren cu 10 minute înainte de probă, fără să fie
observate de câine sau de conducător.
Examinatorul stabileşte direcţia de căutare la începutul probei. Direcţia de căutare trebuie respectată pe tot
cursul probei.
Suprafaţa se stabileşte o simgură dată, căutarea în sens invers nu este permisă.
Conducătorul se va duce pe linia de mijloc; linia de mijloc este marcată la 50 m.
Dirijabilitatea câinelui este testată de examinator.
Câinele pregătit de căutare poate purta o zgardă şi/sau un element de identificare.
Conducătorul trebuie să aducă la cunoştinţa examinatorului metoda de indicare: dacă animalul latră,
metoda cu bringsel sau indicare liberă. Metoda liberă constă în alergarea câinelui între conducător şi
persoana ascunsă pe cel mai scurt drum, de mai multe ori, aducând astfel conducătorul la persoana ascunsă.
În cazul în care conducătorul sau persoana ascunsă influenţează procesul de indicare, evaluarea se face cu 0
puncte. În procesul de indicare este complet interzis ajutorul conducătorului sau al persoanei ascunse.

31
Dispoziţii de executare:

Conducătorul şi câinele său trebuie să aştepte în afara câmpului vizual până sunt chemaţi.
Câinele trebuie să cerceteze şi să scormonească terenul la semnalul conducătorului. Astfel se probează
concentrarea şi dirijabilitatea câinelui.
Conducătorul poate părăsi punctul de plecare, după ce anunţă sau după ce îi cere examinatorul.
Persoanele ascunse trebuie să stea culcate sau să şadă şi să se comporte liniştit. Câinelui trebuie să i se
ofere posibilitatea de a avea contact fizic şi vizual. Locul de ascundere al persoanei, trebuie schimbat după
fiecare câine.
Câinele trebuie să indice clar persoana găsită. Conducătorul trebuie să demonstreze indicarea reuşită şi
poate merge la câine, numai la semnalul examinatorului. Câinele trebuie să rămână lătrând, în jurul
persoanei găsite, la maxim 2 m distanţă, până ce conducătorul ajunge la el.Trebuie să se ţină cont şi de
starea terenului. La metoda cu bringsel şi la indicarea liberă, câinele trebuie să-l ducă pe conducător pe
calea cea mai scurtă la persoana ascunsă.
Misiunea de căutare este încheiată la semnalul examinatorului.

Evaluare:
1. Indicare greşită: minus 40 puncte
2. Indicare greşită: Întreruperea misiunii la secţiunea A

Dacă nu este găsită o persoană conducătorul nu trece proba


La o persoană negăsită se scad 61 de puncte.

Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.
Secţia B: Subordonare vezi pagina 13
Secţia C: Abilităţi vezi pagina 19

32
CÂINI DE SALVARE- TEST DE DĂRÂMĂTURI NIVEL A RH-T A

Se împarte în: Misiuni de adulmecare 200 puncte


Subordonare 50 puncte
Abilităţi 50 puncte
Punctaj maxim 300 puncte

Secţiunea A- Misiuni de adulmecare


Punctaj maxim 200 puncte
Executarea misiunii 80 puncte
Indicarea a 2 persoane(a câte 60 puncte) 120 puncte
Timp de lucru: maxim 15 minute pentru căutare

2 2
Mărimea suprafeţei: 600 m până la 800 m , la un nivel, sau mai multe etaje
2 persoane

Dispoziţii generale:
2 persoane ascunse( câinele nu trebuie să aibă contact direct sau vizual)
Distragerea atenţiei: foc mocnit, zgomot de motor, lovituri de ciocan, tobe, etc; precum şi împuşcături pe
lângă dărâmături şi persoane aflate în mişcare.
La începutul şi în timpul misiunii terenul cu dărâmături este traversat în toate direcţiile de persoane în
mişcare.
Ascunzătorile persoanelor trebuie să se afle la cel puţin 10 m una de cealaltă. Persoanele trebuie să-şi ia
poziţia cu 15 minute înainte de începere fără să fie observate de câine sau conducător. Ascunzătorile
folosite mai pot fi întrebuinţate, dar nu concomitent, aşa că ele trebuie ţinute deschise. În aceste condiţii
persoanele trebuie scoase din ascunzători.
Conducătorul trebuie să aducă la cunoştinţa examinatorului metoda de indicare: dacă animalul latră,
metoda cu bringsel sau indicare liberă.
Câinele pregătit de căutare poate purta o zgardă şi/sau un element de identificare.
Metoda liberă constă în alergarea câinelui între conducător şi persoana ascunsă pe cel mai scurt drum, de
mai multe ori, aducând astfel conducătorul la persoana ascunsă.
Conducătorul poate intra în dărâmături doar la semnalul examinatorului.

33
Dispoziţii de executare:

Conducătorul şi câinele său trebuie să aştepte în afara câmpului vizual până sunt chemaţi.
Câinele pregătit de căutare trebuie aşezat pe unul dintre locurile care i se par potrivite conducătorului, dar
totuşi nu în partea prin care sunt aduse în teren persoanele care ajută la exerciţiu. Trebuie să se ţină cont şi
de direcţia vântului.
Câinele trebuie să cerceteze şi să scormonească terenul la semnalul conducătorului. Astfel se probează
concentrarea şi dirijabilitatea câinelui.
Câinele trebuie să indice clar persoana găsită până când conducătorul ajunge la el.
La indicarea persoanei este interzis ajutorul conducătorului sau persoanei ascunse. Câinele trebuie să latre
şi să nu se îndepărteze la mai mult de 2 m de persoană. Prin metoda cu bringsel şi prin indicarea liberă,
câinele trebuie să-l ducă pe conducător pe calea cea mai scurtă la persoana ascunsă.
Conducătorul trebuie să anunţe examinatorului găsirea persoanei şi are voie să meargă la câine numai după
semnalul conducătorului. Persoanele ascunse sunt salvate de ajutoare.
La semnalul examinatorului, misiunea continuă.
Conducătorul îşi introduce din nou câinele pe teren, iar el părăseşte dărâmăturile. Introducerea se face
direct din locul descoperirii sau de pe marginile dărâmăturilor.
Misiunea de căutare este încheiată la semnalul examinatorului.

Evaluare:
1. Indicare greşită: minus 40 puncte
2. Indicare greşită: Întreruperea misiunii la secţiunea A

Dacă nu este găsită o persoană conducătorul nu trece proba


La o persoană negăsită se scad 61 de puncte.

Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.
Secţia B: Subordonare vezi pagina 13
Secţia C: Abilităţi vezi pagina 19

34
CÂINI DE SALVARE- TEST DE DĂRÂMĂTURI NIVEL B RH-T B

Se împarte în: Misiuni de adulmecare 200 puncte


Subordonare 50 puncte
Abilităţi 50 puncte
Punctaj maxim 300 puncte

Secţiunea A- Misiuni de adulmecare


Punctaj maxim 200 puncte
Executarea misiunii 80 puncte
Indicarea a 3 persoane(a câte 40 puncte)
Indicarea a 4 persoane (a câte 30 puncte)
Indicarea a 5 persoane (a câte 24 puncte)
Indicarea a 6 persoane ( a câte 20 puncte) 120 puncte

Timp de lucru: maxim 30 minute pentru căutarea a 3-4 persoane


maxim 40 minute pentru căutarea a 5-6 persoane
2 2
Mărimea suprafeţei: 600 m până la 1 200 m , la un nivel, sau mai multe etaje
3-6 persoane( într-o manifestare, numărul persoanelor ascunse trebuie să rămână acelaşi)

Dispoziţii generale:
3 până la 6 persoane ascunse( câinele nu trebuie să aibă contact direct sau vizual)
Distragerea atenţiei: foc mocnit, zgomot de motor, lovituri de ciocan, tobe, etc; precum şi împuşcături pe
lângă dărâmături şi persoane aflate în mişcare.
La începutul şi în timpul misiunii terenul cu dărâmături este traversat în toate direcţiile de persoane în
mişcare.
Ascunzătorile persoanelor trebuie să se afle la cel puţin 10 m una de cealaltă. Persoanele trebuie să-şi ia
poziţia cu 15 minute înainte de începere fără să fie observate de câine sau conducător. Ascunzătorile
folosite mai pot fi întrebuinţate, dar nu concomitent, aşa că ele trebuie ţinute deschise. În aceste condiţii
persoanele trebuie scoase din ascunzători.
Conducătorul trebuie să aducă la cunoştinţa examinatorului metoda de indicare: dacă animalul latră,
metoda cu bringsel sau indicare liberă.
Câinele pregătit de căutare poate purta o zgardă şi/sau un element de identificare.
Metoda liberă constă în alergarea câinelui între conducător şi persoana ascunsă pe cel mai scurt drum, de
mai multe ori, aducând astfel conducătorul la persoana ascunsă.
Conducătorul poate intra în dărâmături doar la semnalul examinatorului

35
Dispoziţii de executare:

Conducătorul şi câinele său trebuie să aştepte în afara câmpului vizual până sunt chemaţi.
Câinele pregătit de căutare trebuie aşezat pe unul dintre locurile care i se par potrivite conducătorului, dar
totuşi nu în partea prin care sunt aduse în teren persoanele care ajută la exerciţiu. Trebuie să se ţină cont şi
de direcţia vântului.
Câinele trebuie să cerceteze şi să scormonească terenul la semnalul conducătorului. Astfel se probează
concentrarea şi dirijabilitatea câinelui.
Câinele trebuie să indice clar persoana găsită până când conducătorul ajunge la el.
La indicarea persoanei este interzis ajutorul conducătorului sau persoanei ascunse. Câinele trebuie să latre
şi să nu se îndepărteze la mai mult de 2 m de persoană. Prin metoda cu bringsel şi prin indicarea liberă,
câinele trebuie să-l ducă pe conducător pe calea cea mai scurtă la persoana ascunsă.
Conducătorul trebuie să anunţe examinatorului găsirea persoanei şi are voie să meargă la câine numai după
semnalul conducătorului. Persoanele ascunse sunt salvate de ajutoare.
La semnalul examinatorului, misiunea continuă.
Conducătorul îşi introduce din nou câinele pe teren, iar el părăseşte dărâmăturile. Introducerea se face
direct din locul descoperirii sau de pe marginile dărâmăturilor.
Misiunea de căutare este încheiată la semnalul examinatorului.

Evaluare:
1. Indicare greşită: minus 40 puncte
2. Indicare greşită: Întreruperea misiunii la secţiunea A

Dacă nu este găsită o persoană conducătorul nu trece proba


La o persoană negăsită se scad 61 de puncte.

Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.
Secţia B: Subordonare vezi pagina 13
Secţia C: Abilităţi vezi pagina 19

36
CÂINI DE SALVARE- TEST DE AVALANŞĂ NIVEL A RH-T A

Se împarte în: Misiuni de adulmecare 200 puncte


Subordonare 50 puncte
Abilităţi 50 puncte
Punctaj maxim 300 puncte

Secţiunea A- Misiuni de adulmecare


Punctaj maxim 200 puncte
Concentrare asupra misiunii şi dirijabilitatea câinelui 40 puncte
Comportamentul conducătorului 40 puncte
Indicarea persoanei 90 puncte
Scurmare sau lătrat 30 puncte

Timp de lucru: maxim 15 minute pentru căutarea


2
Mărimea suprafeţei: cel puţin 3000 m
1 persoană îngropată la maxim 1 m adâncime

Dispoziţii generale:

Conducătorul poate îndeplini această misiune cu sau fără schiuri.


Persoana trebuie îngropată cu 20 minute înainte ca animalul să înceapă misiunea, fără ca să fie observat de
câine sau de conducător. Este interzis ca persoana ascunsă să participe la munca de pregătire a gropii din
zăpadă.
La îngroparea persoanei trebuie să se ia măsurile de siguranţă.
Pentru un control mai bun şi pentru a mărgini teritoriul de căutare, acesta va fi marcat cu steaguri.
Înainte de începerea exerciţiului zăpada va fi traversată de 3 persoane sau schiori în toate direcţiile.

Dispoziţii de executare:
Conducătorul şi câinele său trebuie să aştepte în afara câmpului vizual până sunt chemaţi.
Examinatorul va indica locul misiunii.
Câinele pregătit de căutare trebuie aşezat pe unul dintre locurile care i se par potrivite conducătorului.
Conducătorul poate părăsi punctul de final, când câinele se află la o depărtare mai mare de 30 m sau atunci
când iese din câmpul vizual, sau când examinatorul semnalizează acest lucru.
Câinele trebuie să semnalizeze foarte clar vizual sau auditiv persoana găsită şi până la venirea
conducătorului trebuie să rămână acolo.
Conducătorul trebuie să anunţe examinatorului găsirea persoanei şi are voie să meargă la câine numai după
semnalul conducătorului.Locul descoperirii trebuie marcat.
Persoana ascunsă este dezgropată de ajutoare.

Evaluare:
1. Indicare greşită: minus 40 puncte
2. Indicare greşită: Întreruperea misiunii la secţiunea A

Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.

Secţia B: Subordonare vezi pagina 16


Secţia C: Abilităţi vezi pagina 22

37
CÂINI DE SALVARE- TEST DE AVALANŞĂ NIVEL B RH-T B

Se împarte în: Misiuni de adulmecare 200 puncte


Subordonare 50 puncte
Abilităţi 50 puncte
Punctaj maxim 300 puncte

Secţiunea A- Misiuni de adulmecare


Punctaj maxim 200 puncte
Concentrare asupra misiunii şi dirijabilitatea câinelui 20 puncte
Comportamentul conducătorului 40 puncte
Munca cu aparatul de căutare îngropat 20 puncte
Indicarea celor 2 persoane ( 1 câte 50 puncte) 100 puncte
Scurmare sau lătrat(a câte 10 puncte) 20 puncte

Timp de lucru: maxim 20 minute pentru căutarea


2
Mărimea suprafeţei: cel puţin 6000 m
2 persoane îngropate la maxim 1 m adâncime

Dispoziţii generale:

Conducătorul poate îndeplini această misiune numai cu schiuri.


Persoana trebuie îngropată cu 20 minute înainte ca animalul să înceapă misiunea, fără ca să fie observat de
câine sau de conducător. Este interzis ca persoana ascunsă să participe la munca de pregătire a gropii din
zăpadă.
La îngroparea persoanei trebuie să se ia măsurile de siguranţă.
Pentru un control mai bun şi pentru a mărgini teritoriul de căutare, acesta va fi marcat cu steaguri.
Înainte de începerea exerciţiului zăpada va fi traversată de 3 persoane sau schiori în toate direcţiile.

Dispoziţii de executare:
Căutarea:
Conducătorul şi câinele său trebuie să aştepte în afara câmpului vizual până sunt chemaţi.
Din această cauză trebuie să se informeze la examinator despre locul misiunii. Conducătorul trebuie să-i
comunice examinatorului modul de începere a îndeplinirii acestei misiuni.
Câinele pregătit de căutare trebuie aşezat pe unul dintre locurile care i se par potrivite conducătorului.
Conducătorul trebuie să aştepte la punctul final , până când câinele se află la ca. 50 m depărtare sau iese din
câmpul vizual, sau când o persoană arată şi/sau rucsacul, iar examinatorul semnalizează permisiunea.
Câinele trebuie să semnalizeze foarte clar vizual sau auditiv persoana găsită şi până la venirea
conducătorului trebuie să rămână acolo.
Conducătorul trebuie să anunţe examinatorului găsirea persoanei şi are voie să meargă la câine numai după
semnalul conducătorului.Locurile descoperirii trebuie marcate.
Persoana ascunsă este dezgropată de ajutoare la semnalul examinatorului.
În timp ce prima persoană este salvată, fără ca conducătorul să aştepte partea finală a salvării, câinele este
îndemnat printr-o comandă să continue misiunea.

38
Aparat de căutare:

Conducătorul are misiunea ca în maxim 5 minute să localizeze şi să dezgroape un aparat de căutare într-un
teritoriu de 10 x 10 m, apoi să-l anunţe pe examinator.
Această probă poate fi aplicată şi în cazul misiunilor de subordonare şi abilităţi.

Evaluare:
1. Indicare greşită: minus 40 puncte
2. Indicare greşită: Întreruperea misiunii la secţiunea A

Dacă nu este găsită o persoană conducătorul nu trece proba


La o persoană negăsită se scad 61 de puncte.

Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.

Secţia B: Subordonare vezi pagina 16


Secţia C: Abilităţi vezi pagina 22

39
CÂINI DE SALVARE- TEST DE AVALANŞĂ NIVELC RH-T C

Se împarte în: Misiuni de adulmecare 200 puncte


Subordonare 50 puncte
Abilităţi 50 puncte
Punctaj maxim 300 puncte

Secţiunea A- Misiuni de adulmecare


Punctaj maxim 200 puncte
Concentrare asupra misiunii şi dirijabilitatea câinelui 20 puncte
Comportamentul conducătorului 20 puncte
Munca cu aparatul de căutare îngropat 20 puncte
Indicarea celor 3 persoane ( a câte 40 puncte) 120 puncte
Scurmare sau lătrat(a câte 10 puncte) 20 puncte

Timp de lucru: maxim 30 minute pentru căutarea


2
Mărimea suprafeţei: cel puţin 10.000 m
3 persoane îngropate la maxim 2 m adâncime; contactul direct sau vizual nu ar trebui să fie posibil.

Dispoziţii generale:

Conducătorul poate îndeplini această misiune numai cu schiuri.


Persoana trebuie îngropată cu 20 minute înainte ca animalul să înceapă misiunea, fără ca să fie observat de
câine sau de conducător. Este interzis ca persoana ascunsă să participe la munca de pregătire a gropii din
zăpadă.
La îngroparea persoanei trebuie să se ia măsurile de siguranţă.
Pentru un control mai bun şi pentru a mărgini teritoriul de căutare, acesta va fi marcat cu steaguri.
Înainte de începerea exerciţiului zăpada va fi traversată de 3 persoane sau schiori în toate direcţiile.

Dispoziţii de executare:
Căutarea:
Conducătorul şi câinele său trebuie să aştepte în afara câmpului vizual până sunt chemaţi.
Din această cauză trebuie să se informeze la examinator despre locul misiunii. Conducătorul trebuie să-i
comunice examinatorului modul de începere a îndeplinirii acestei misiuni.
Câinele pregătit de căutare trebuie aşezat pe unul dintre locurile care i se par potrivite conducătorului.
Conducătorul trebuie să aştepte la punctul final , până când câinele se află la ca. 50 m depărtare sau iese din
câmpul vizual, sau când o persoană arată şi/sau rucsacul, iar examinatorul semnalizează permisiunea.
Câinele trebuie să semnalizeze foarte clar vizual sau auditiv persoana găsită şi până la venirea
conducătorului trebuie să rămână acolo.
Conducătorul trebuie să anunţe examinatorului găsirea persoanei şi are voie să meargă la câine numai după
semnalul conducătorului.Locurile descoperirii trebuie marcate.
Persoana ascunsă este dezgropată de ajutoare la semnalul examinatorului.
În timp ce prima persoană este salvată, fără ca conducătorul să aştepte partea finală a salvării, câinele este
îndemnat printr-o comandă să continue misiunea.

40
Aparat de căutare:

Conducătorul are misiunea ca în maxim 5 minute să localizeze şi să dezgroape un aparat de căutare într-un
teritoriu de 10 x 10 m, apoi să-l anunţe pe examinator.
Această probă poate fi aplicată şi în cazul misiunilor de subordonare şi abilităţi.

Evaluare:
1. Indicare greşită: minus 40 puncte
2. Indicare greşită: Întreruperea misiunii la secţiunea A

Dacă nu este găsită o persoană conducătorul nu trece proba


La o persoană negăsită se scad 61 de puncte.

Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.

Secţia B: Subordonare vezi pagina 16


Secţia C: Abilităţi vezi pagina 22

41
CÂINI DE SALVARE- TEST DE APĂ NIVEL A RH-T A

Se împarte în: Misiuni de adulmecare 200 puncte


Subordonare 50 puncte
Abilităţi 50 puncte
Punctaj maxim 300 puncte

Secţiunea A- Misiuni de apă


Punctaj maxim 200 puncte
Înot la distanţă 30 puncte
Aport- aruncarea de pe mal 30 puncte
Aport- aruncarea din barcă 30 puncte
Aducerea unei frânghii la un surfer 30 puncte
Preluarea unui surfer şi a plăcii sale de surfing 80 puncte

Dispoziţii generale:
Trebuie luate toate măsurile de siguranţă.
Aparate necesare: 1 barcă cu motor; 1 placă de surfing; 2 obiecte pentru aport; ( frânghie de barcă cu
diametru de 5 cm şi lungimea de 30 cm).
Toate persoanele care se află în apă sau în barcă sunt obligate să poarte veste de salvare sau costume de
surfing.
În apă câinii trebuie să poarte un atelaj potrivit, cu ajutorul căruia ei pot fi scoşi din apă.
În condiţii meteo dificile sau în caz de furtuni examinatorul are dreptul să contramandeze această probă.

Dispoziţii de executare:

Înot la distanţă 200 m 30 puncte

Conducătorul şi câinele său se găsesc într-o barcă, 200 m depărtare de mal. Câinele trebuie să sară în apă la
o comandă verbală şi una vizuală. Câinele poate fi ajutat să sară. Barca cu HF se întoarce la mal. Câinele
trebuie să inoate direct şi liniştit la mal. Conducătorul îşi poate încuraja câinele prin comenzi verbale şi
vizuale.

Aport- aruncarea de pe mal 30 puncte


Conducătorul şi câinele stau pe mal în poziţia de bază.
Conducătorul aruncă obiectul de pe mal la cel puţin 15 m depărtare în apă.
Odată ce obiectul pluteşte, câinele primeşte o comandă verbală şi una vizuală şi înoată până la obiect, pe
care îl ia şi îl aduce pe calea cea mai scurtă la conducător. Câinele se aşează în faţa conducătorului şi ţine
obiectul în gură până ce primeşte comandă de la conducător să îl predea.
Câinele ia apoi poziţia de bază, la comandă.

Aport- Aruncarea din barcă 30 puncte


Conducătorul şi câinele stau pe mal în poziţia de bază.
Obiectul se aruncă din barcă în apă la o distanţă de ca. 25 m depărtare de mal , paralel cu malul. Odată ce
obiectul pluteşte, câinele primeşte o comandă verbală şi una vizuală şi înoată până la obiect, pe care îl ia şi
îl aduce pe calea cea mai scurtă la conducător. Câinele se aşează în faţa conducătorului şi ţine obiectul în
gură până ce primeşte comandă de la conducător să îl predea.
Câinele ia apoi poziţia de bază, la comandă.

42
Aducerea unei frânghii la un surfer 30 puncte
Conducătorul şi câinele stau pe mal în poziţia de bază.
La 30 m depărtare de mal un surfer atrage atenţia asupra sa pe placa de surfing. La comanda verbală şi
vizuală, câinele înoată cu o frânghie la surfer. Acesta apucă frânghia, cu ajutărul căreia conducătorul trage
placa de surfing cu surferul. Câinele înoată pe lângă placa de surfing înapoi la mal.
Câinele ia apoi poziţia de bază, la comandă.

Preluarea unui surfer şi a plăcii sale de surfing 80 puncte


Conducătorul şi câinele stau pe mal în poziţia de bază.
La 30 m depărtare de mal un surfer atrage atenţia asupra sa pe placa de surfing. La comanda verbală şi
vizuală, câinele înoată cu o frânghie la surfer. Surferul de acolo dă câinelui capătul unei frânghii. Acesta îl
ia şi trage surferul la mal. Câinele dă drumul frânghiei numai la comanda conducătorului.
Câinele ia apoi poziţia de bază, la comandă.

Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.

Secţia B: Subordonare vezi pagina 16


Secţia C: Abilităţi vezi pagina 24

43
CÂINI DE SALVARE- TEST DE APĂ NIVEL B RH-T B

Se împarte în: Misiuni de adulmecare 200 puncte


Subordonare 50 puncte
Abilităţi 50 puncte
Punctaj maxim 300 puncte

Secţiunea A- Misiuni de apă


Punctaj maxim 200 puncte
Înot la distanţă 30 puncte
Aducerea unui colac de salvare 30 puncte
Aducerea unei bărci la mal 30 puncte
Aducerea unei frânghii la o barcă aflată la 30 m de mal 30 puncte
Preluarea unei persoane care are probleme 80 puncte

Dispoziţii generale:
Trebuie luate toate măsurile de siguranţă.
Aparate necesare: 1 barcă cu motor; 2 Bojen; 1 colac de salvare.
Toate persoanele care se află în apă sau în barcă sunt obligate să poarte veste de salvare sau costume de
surfing.
În apă câinii trebuie să poarte un atelaj potrivit, cu ajutorul căruia ei pot fi scoşi din apă.
În condiţii meteo dificile sau în caz de furtuni examinatorul are dreptul să contramandeze această probă.

Dispoziţii de executare:

Înot la distanţă 600 m 30 puncte

Conducătorul şi câinele său se găsesc într-o barcă, 200 m depărtare de mal, lângă primul Boje. Câinele
trebuie să sară în apă la o comandă verbală şi una vizuală. Barca pleacă la al II- lea Boje (la o distanţă de
200 m de primul), se întoarce şi merge la mal. Câinele trebuie să urmeze barca.

Aducerea unui colac de salvare de la mal 30 puncte

Conducătorul şi câinele stau pe mal în poziţia de bază.


O persoană se aruncă în apă la 30 m depăratre de nal, în timp ce barca pluteşte mai departe. Persoana se
comportă ca şi când ar fi în pericol de înec şi strigă după ajutor. Conducătorul aruncă un colac de salvare
în apă în direcţia persoanei. La comanda verbală şi vizuală, câinele apucă frânghia legată de colac şi o
aduce la înecat. Apoi câinele trage persoana înapoi la mal.

44
Aducerea la mal a unei bărci 30 puncte

Conducătorul şi câinele urcă împreună cu 2 persoane în barca ce se îndepărtează la 50 m de mal.


La comanda verbală şi vizuală a conducătorului, câinele sare în apă. Conducătorul îi aruncă frânghia bărcii,
pe care acesta o apucă in gură şi trage barca la mal.

Aducerea unei frânghii la o barcă aflată la 30 m de mal 30 puncte

Conducătorul şi câinele stau pe mal în poziţia de bază.


Conducătorul dă câinelui un capăt al frânghiei, în vreme ce celălalt capăt este legat la mal. La comanda
verbală şi vizuală câinele înoată spre barcă , unde dă capătul frânghiei barcagiului. Barcagiul ridică
animalul în barcă şi apoi barca este trasă la mal cu ajutorul frânghiei.

Preluarea unei persoane care are probleme 80 puncte

Conducătorul şi câinele stau pe mal în poziţia de bază.


O persoană se aruncă în apă la 30 m depăratre de mal, în timp ce barca pluteşte mai departe.
Persoana se comportă ca şi cum ar fi în pericol de înec şi strigă după ajutor. La o comandă verbală şi
vizuală, câinele înoată până la persoana respectivă.. Dacă persoana reuşeşte să se prindă de atelajul
câinelui, el va fi adus la mal de câine.

Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.

Secţia B: Subordonare vezi pagina 16


Secţia C: Abilităţi vezi pagina 24

45
CÂINI DE SALVARE- TEST DE APĂ NIVEL C RH-T C

Se împarte în: Misiuni de adulmecare 200 puncte


Subordonare 50 puncte
Abilităţi 50 puncte
Punctaj maxim 300 puncte

Secţiunea A- Misiuni de apă


Punctaj maxim 200 puncte
Înot la distanţă 40 puncte
Preluarea unei bărci în derivă 30 puncte
Aducerea unui colac de salvare 20 puncte
Preluarea unei persoane din barcă 40 puncte
Preluarea de către două persoane de pe mal 80 puncte

Dispoziţii generale:
Trebuie luate toate măsurile de siguranţă.
Aparate necesare: 2 bărci cu motor;1 colac de salvare; o frânghie de barcă de 30 m
Toate persoanele care se află în apă sau în barcă sunt obligate să poarte veste de salvare sau costume de
surfing.
În apă câinii trebuie să poarte un atelaj potrivit, cu ajutorul căruia ei pot fi scoşi din apă.
În condiţii meteo dificile sau în caz de furtuni examinatorul are dreptul să contramandeze această probă.

Dispoziţii de executare:

Înot la distanţă 1000 m 40 puncte

Conducătorul şi câinele său se găsesc într-o barcă. Câinele trebuie să sară în apă la o comandă verbală şi
una vizuală. Barca pleacă la ca. 10 m distanţă de câine pentru a-l putea supraveghea bine. Câinele trebuie să
înoate liniştit pe o distanţă de 1000 m către mal.
Înainte ca animalul să poată îndeplini şi altă misiune, trebuie să fie lăsat să se odihnească cel puţin o oră.

Preluarea unei bărci în derivă 30 puncte

Conducătorul şi câinele stau pe mal în poziţia de bază.


La o comandă verbală şi vizuală, câinele înoată la barca în derivă în care sunt două persoane. Câinele caută
frânghia , o apucă şi aduce astfel barca la mal.

46
Aducerea unui colac de salvare 20 puncte

Conducătorul şi câinele său se găsesc într-o barcă.. O persoană se aruncă în apă la 40 m depărtare de mal.
Barca în care se află conducătorul şi câinele, mai merge ca. 20 m paralel cu malul şi apoi se opreşte.
Conducătorul aruncă un colac de salvare în apă în direcţia în care se află persoana în pericol de înec. La
comanda conducătorului câinele sare în apă şi înoată spre colac. El prinde frânghia colacului, pe care îl
duce la persoana respectivă , care se agaţă de acesta. La final barca ajunge la câine şi persoana respectivă şi
îi ridică din apă.

Preluarea unei persoane din barcă 40 puncte

Conducătorul şi câinele său se găsesc într-o barcă.. O persoană alunecă din barcă, fără să fie observată de
câine. Barca merge mai departe. La comanda conducătorului câinele sare în apă din barca aflată la 2.40 de
persoană, şi înnoată spre persoana aflată în derivă. Câinele apucă persoana de braţ şi o aduce la barca în
care se află conducătorul. Persoana şi câinele sunt ridicaţi în barcă.

Preluarea de către două persoane de pe mal 80 puncte


Conducătorul şi câinele stau pe mal în poziţia de bază.
Două persoane se aruncă în apă la 30 m depărtare de mal, la o distanţă de 20 m între ei. La comanda
conducătorului, câinele înoatăla prima persoana care se comportă ca şi când ar fi în pericol de înec. După
ce aceasta se prinde de atelajul câinelui, acesta îl duce la mal. Apoi câinele înoată la a doua persoană pe
care o apucă de braţ şi o duce la mal. Câinele poate aduce la mal cele două persoane şi în acelaşi timp sau
în ordine diferită.

Această parte a examinării se încheie cu anunţarea plecării la examinator şi cu anunţarea de către acesta a
rezultatului probei.

Secţia B: Subordonare vezi pagina 16


Secţia C: Abilităţi vezi pagina 24

47
Prescurtări generale

AKZ Comenzi pentru dresaj


F.C.I. Federaţia Chinologică Internaţională
FL Victima de la sfârşitul urmei
HF Conducătorul câinelui
HZ Comenzi verbale
IRO Organizaţia Internaţională a Câinilor de Salvare
IPO-R Regulamentul internaţional pentru testarea câinilor de salvare
IRO-NRO Organizaţia Naţională a Câinilor de Salvare în cadrul IRO
FCI-LAO Organizaţia naţională a FCI
PL Preşedintele examenului
PO Regulamentul examenului
PR Examinatorul
SZ Comenzi vizuale

Anexe:

Excepţii pentru câini mici de până la 35 cm înălţime:

Pentru câinii cu o înălţime de până la 35 cm se pot (dar nu este obligatoriu) folosi următoarele măsuri
reduse, în cadrul probelor de abilitate.

Scara orizontală
Lăţime ca. 0,30 m, distanţa dintre trepte: 0, 20 m

Săritura lungă
Lăţime 1, 50 m, înălţime 0,15 m, adâncime 0, 50 m

Tunel
Tunelul pentru târâre ca. 30 cm diametru, lungimea 3m, cu un unghi

Dirijabilitate de la distanţă
Distanţa dintre cele 3 puncte este de 20 m

48
GHIDUL DE INDRUMARE S.A.R. - RO.

GENERAL GUIDELINES OF NATIONAL S.A.R TEAMS

1. DOG QUALITIES

1.1 PHYSICAL :
- A normal heigh, body weight in accordance with
breed or mix.
- Physically sound, good conformation , balance ,
stamina , an even gait.
- Of pleasant appearance , coat easily cared for.
- Normally 10 - 24 months of age at
commencement of training.

1.2. TEMPERAMENTAL :
- Of sound temperament , happy disposition , kind ,
towards animals and humans.
- Responsive to human voice , willing to please ,
seeks human companionship.
- Able to develop good concentration , adaptable to
a changing environment ,
of low chasing instinct , energetic ,but not
hyperactive.
- Not shy , nervous , aggressive in any way , over
dominant or travel sick.

1.3. HEALT :
- Animals should be examined at the
commencement of their formal training to identify any
psysical conditions.
- Animals should be protected throughout their

49
lives against disease by appropriate
treatments relating to the country concerned.
- Appropriate veterinary examinations should be
undertaken to ensure the soundness of
the breeding stock and rescue dogs being reared.

2. TRAINING DOGS

2.1. TRAINING :
- Rescue dog should be relaxed , happy
disposition , kind , towards animals and humans.
- Able to any level R - A , B , C and missions (
national test ) .
- For Missions or any cases is necesary to pass
level B , or level A with min. 6 months experience in
another demo, tests , real cases.
- Age : 18 months for -A level, 19 months - B
level , 20 months - C level , 20 months - missions.

2.2. NATIONAL MISSION TEST :

Location – Test 1

A forest, searching area min. 30.000 mp with max. 6 victims.


Is possible to be 0,1,2,3,4,5 or 6 victims. The dogs can enter
individually or all together. In maximum 30 min. the victims must
be found, first aid is assured and only one is transported outside the
searching area min. 30 m (by hands or with improvised stretcher).

Location – Test 2

An area with ruins, or the released area, searching area of max.


1.200 mp, with max. 6 victims , but is possible to be 0,1, 2,3,4,5 or

50
6 victims. The dogs can enter individually or all together, in max.
40 min. they must find the victims,. During the mission one dog is
seriously injured and must get first aid. It must be transported at
least 30 m by hands by one of the conductors from the team.

Location – Test 3

An area with a stabile building, a water tower or any other solid


building of min. 20 m height, from where the team must get down
with the dog and with the proper equipment. A single person can
get down with all the equipment plus the dog (or all three can get
down), but the referee must be announced before this stage, if only
one or all three can get down. The second stage of this test from
the 3rd location consists of crossing from a building to another one,
from a height of min. 20 m, with a length between the buildings or
crossing points of minimum 20 meters. Time for test 3 is 20 min.

Location – Test 4

The team presentation, in a place, previously announced,


preferably at the First Aid Human and veterinary point, for
theoretical evaluation, max. 30 min. time.

Location 5 – Test 5

On a 7 km length with the help of a map drawn by a non –


professional (only the main points mentioned on it, like azimuth),
for 60 min. time, all the team with all the equipment must arrive at
a so called place of disaster, unknowing the disaster kind.

Location – Test 6

In front of a helicopter or an airplane, at 30 m, the dogs of the team


must stay in sit or lying position, free. The conductors stay at a
min. 5 m from them as long as the helicopter leaves and takes

51
another team to fly over the area. After the period of waiting, the
dogs together with the conductors will get into the helicopter. They
will be secured and will fly over the area for min. 10 min.

ATTENTION:

- the team consists of 3 conductors and 3 rescue dogs, and


optional :
a doctor and a vet ,logistic person, translator etc ;
- 200 p maximum points awarded if the dog passed the test if it
obtained 70% from the maximum points of the imposed
tests(100 + 100);
- the abandon or non – presence of each rescue dog from the
team is sub pointed with 10 p, for each test;
- for each location it will be given a certain time of execution if
all the team ends before the test time, the rest remained time
being added for the next test;
- For each minute delay over the given time, 1 p. is minus.
- At test 6(eliminatory), if the dog runs from waiting position
from the initial place, if it doesn’t want to get in or sit in the
helicopter, if it vomits or faints, if it barks uncontrolled this one
will be eliminated. It doesn’t matter the given commands
number.
- Along the contest the organizers, the referees do not respond of
the aggressive behavior of the dogs and uncivilized behavior of
the contestants or sustainers, of human and veterinary medical
problems of the contestants, only in the case of contest giving
up;
- The human and canine contestants must bear an insurance
document for accidents and death;
- Leaving interval between the teams is 30 min.
- Time starts from the first left and the last arrived from location
without any exterior help.

52
- Each association, training school, club, C. Ed. C branches can
present as many teams as they want
- The referees, trainers, instructors of a team CAN NOT join the
contest
- Each team leaves with the same luggage that they come back
and arrives at the end of the tests (personal equipment, dog
equipment, water, food, beds, rain coat, human and vet medical
box, etc).
- The order of the locations 1 – 6 can be changed by the
organizers with a previous approval of the referee
- At least one of the practical tests will be done by night
- In the contest locations can be 0, 1, 2, 3,4,5 or 6 victims, the
referee can change the number of the victims from each
location
- Appeals referring to the way of organizing the contest or any
contestant behavior, can be immediately written and addressed
after the contest and they will be analyzed immediately.

3. APPRENTINCE SELECTION

3.1. APPRENTICE SELECTION AND TRAINING :

- Candidates for apprenticeship complete a


written application on the establishment’s form and if
potentially suitable are interviewed by Senior Training.
- Voluntary may be romanian , male or female
,any religions and colors , in good physical condition and
health substantiated by a recent medical examination and
with no limitations on phisical activity.
- Age : 18 - 50 years ,for missions or any
situations , the preferred age is 25 -45 years.

53
- Height : min.165 cms. - female ,
min. 170 cms. - male.
- They should show natural ability to think
logically , act responsibly , to communicate easily and
express themselves clearly and simply .

- They should hold or be competent of gaining a


vehicle driving licence.
- The voluntary should undergo a minimum of a
two years training period of study and practice under the
supervision of a qualified instructor.
- The final qualification examination should be
comprehensive in order to ensure a high level of
competency.

Poti ! DAR VREI?

1. Voluntary : 18 months
2. MEMBER SAR TEAM : 2 years + IPO A
3. MISSION SAR TEAM : 3 years + IPO B
4. SPIRIT SAR TEAM : 5 years + IPO B/C + 5 n. RM
5. DREAM SAR TEAM : 10 years + IPO B/C + 5 w.RM

54