Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Dragu Marian Florin


Data: 04-12019
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială nr. 88
Clasa: pregatitoare
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învăţare: Dumnezeu este întotdeauna cu noi
Subiectul lecţiei: Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu și ai copiilor
Tipul lecției: însușire de noi cunoștințe
Scopul lecției: dobândirea unor noi cunoștințe despre viața Sfântului Cuvios Stelian, pentru a-i aduc cinstea cuvenită și pentru a-i urma exemplul;
cultivarea responsabilității elevilor față de credința pe care o mărturisim.
Obiective operaționale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
COGNITIVE:
O1 - să precizeze date semnificative din viața Sfântului Stelian, pe baza materialelor informative primite la oră;
O2 - să identifice calitățile Sfintului Stelian, cunoscând aspecte din viața lui;
O3 - să argumenteze modul în care ar trebui să se comporte creștinii față de cei aflați în dificultăți, urmând modelul Sfântului Stelian;
O4 - să enumere minim trei însușiri pe care trebuie să le aibă un om pentru a deveni sfânt, referindu-se la cunoștințele religioase acumulate anterior;
AFECTIVE:
O5a: să manifeste iubire creștină față de cei aflați în dificultăți
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: lectura, conversaţia, explicaţia, lectura expresivă, vizionarea, conversaţia euristică, argumentarea, observarea dirijată,
exerciţiul, problematizarea.
2. Mijloace de învăţământ: caietul special, icoana Sfântului Stelian, material ppt, fragment de film, laptop, video-proiector, coli duplex, fotografii
tematice, marker, postit-uri, cretă, tablă.
3. Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, individuală şi pe grupe.
Resurse: 1. Oficiale :
• Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa pregătitoare;

1
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea pe unități de învățare.
2. Temporale: • număr de lecţii: 1
• durata: 45 minute
3. Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură , Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1992;
2. Șebu, Pr. Prof. Dr. Univ. Sebastian, Opriș Dorin, Opriș Monica, Metodica predării religiei, Editura “Reîntregirea”, Alba –Iulia, 2000;
3. Panoschi Mihaela, Muha Camelia, Ghid de proiectare didactică, disciplina Religie,cl. I- IV,, Editura “Sf. Mina”, 2002;
4. Cucoş Constantin, Educaţia religioasă, Editura Polirom, Iaşi, 1999;
5. Muha Camelia, Caiet de religie creştin-ortodoxă pentru clasa a I-a, Edit. Sf. Mina, Iaşi, 2012;
7. Cucoş, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat şi grade didactice, Editura „Polirom", Iaşi, 1998;
8. Vieţile Sfinţilor pe luna noiembrie, retipărite şi adăugite cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, după ediţia din 1901–
1911, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1993, sub îngrijirea P. C. Arhim. Ioanichie Bălan;
9. Acatistul Cuviosului Părinte Stelian Paflagonul;
10. http://sfantulnicolaevelimirovici.wordpress.com/2012/11/26/26-noiembrie-sf-cuv-alipie-stalpnicul-sf-cuv-iacov-pustnicul-sf-cuv-stelian-
sf-cuv-nicon-propovaduitorul-pocaintei-sf-inochentie-din-irkutk-facatorul-de-minuni-proloagele-de-la-ohrid/
11. http://dexonline.ro/definitie/paflagonia

2
SCENARIUL DIDACTIC

Mijloace
Metode Forme de
Etapele Ob. Timp de
Activitatea profesorului Activitatea elevului şi organizar Evaluare
lecţiei op. (min.) învăţă-
procedee e
mânt
1. Salutul: Salutul: icoana
Momentul Rugăciunea Rugăciunea din clasă
O6 2'
organizatori Notarea absenţelor Elevii se pregătesc pentru
c Pregătirea pentru începerea lecţiei începerea lecţiei
2. Cum se numesc cei care locuiesc în E: Ei se numesc călugări, Lectura Imagini,
Pregătirea mănăstire? călugărițe, maici, măicuțe... vederi de
elevilor Astăzi vom învăța despre un sfânt care a Elevii se pregătesc pentru oră. la Aprecieri
pentru 3' fost călugăr, dar nu în România, ci în mănăstiri verbale
receptarea Paflagonia. Conversaţi Activitate
noilor a frontală
cunoştinţe
3. Se anunţă şi se scriu pe tablă data şi titlul Elevii notează data şi titlul Explicaţia Tabla, Activitate
Anunţarea lecţiei: Sfântul Stelian- ocrotitorul lecţiei în caiete. creta, frontală
titlului şi a 2' copiilor Elevii ascultă explicaţiile caietele
obiectivelor Se precizează obiectivele lecţiei. profesorului. speciale
lecţiei

3
Stelian s-a născut într-o familie de creştini Lectura Material Activitate
din Paflagonia (Sudul Mării Negre- azi, în expresivă, ppt. frontală
Turcia), sec.VII (600-700). Elevii ascultă explicaţiile vizionare Caietul
Numele său, „Stelian”, înseamnă „cel de pe profesorului. special
stâlp”, adică un om care îşi trăieşte viaţa pe
un stâlp, în rugăciune.
Când a crescut, a rămas orfan.
Și-a împărţit averea la săraci şi s-a
călugărit, ducând o viaţă aspră și, de aceea, Aprecieri
îl numim astăzi „cuvios”. verbale
A luat binecuvântare de la duhovnicul său
și s-a retras într-o peşteră, pentru a se ruga
în linişte.
Acea peşteră s-a luminat de la sufletul lui
curat, strălucitor și un înger din cer îi
aducea hrană.
Iată cum îşi petrecea timpul în peşteră
15'
Sfântul Stelian: postea, se ruga chiar şi în
timpul nopţii și iubea tăcerea. Elevii ascultă explicaţiile Lectura
4.
Ceilalţi călugări din Paflagonia au aflat de profesorului. expresivă, Activitate
Comunicare
viaţa deosebită a Sfântului Stelian şi s-au vizionare Material frontală
a/
uimit de frumuseţea sufletului său. ppt.
însuşirea
Înainte de adormirea lui, pe 26 noiembrie,
noilor
s-au pogorât un înger care i-a dus sufletul
cunoştinţe
la cer, iar faţa lui a strălucit ca soarele.
Trupul său ne-a rămas ca sfinte moaşte,
făcător de minuni: vindecător de boli ale
trupului şi ale sufletului, ajutător al
familiilor şi ocrotitor al copiilor.
Astfel, de mai multe ori, când venea vreo
boală molipsitoare, care omora copiii,
Sfântul Stelian era chemat în ajutor prin
rugăciune şi prin pictarea icoanei sale.
Atunci copiii bolnavi se vindecau, iar

4
mamele cărora le muriseră copiii, nășteau
alţi copii sănătoși.
De aceea, Sfântul Stelian e reprezentat în
icoane cu un prunc în braţe.
Sfântul Stelian e şi un mare ocrotitor al Lectura
celor ce poartă numele său. O parte din expresivă, Activitate Aprecieri
sfintele sale moaşte au fost aduse în anul Elevii ascultă explicaţiile vizionar Material frontală verbale
1736 în Bucureşti la o biserică. Aceasta a profesorului. ppt.
primit numele Sfântul Stelian.
Prin viața sa plăcută lui Dumnezeu, el este
un model pentru noi.
Chiar dacă suntem copii, tineri sau bătrâni,
cu toţii putem alerga la icoana sa şi la
sfintele sale moaşte, pentru a-i cere ajutorul
și, dacă vom avea credință, îl vom primi. Imagini
tematice

O1 Acum, să vedem cine a reținut, din ce țară Elevii răspund la solicitările Conversaţi
era Sfântul Stelian? profesorului: a euristică
Sfântul era din Paflagonia, azi,
în Turcia. Activitate
O1 Ce fel de copil era el? Era un copil cuminte, iubitor de frontală Aprecieri
biserică și nu avea frați, pentru verbale
5. Fixarea şi
că îi muriseră.
sistematizar
O2 Pentru a răspunde acestei întrebări ”Ce După ce notează, elevii vin și Postit-
ea 10'
calități avea Sfântului Stelian?”, fiecare lipesc pe planșă postit-urile. Argumen- uiri,
cunoştinţelo
trebuie să notați pe aceste bilețele, care se Creștinii ar trebui să fie iubitori, tarea planșa
r
pot lipi, 2 însușiri ale sfântului. Aveți la înțelegători, calmi, răbdători,
dispoziție 2 minute. darnici, ....etc. Explicaţia
Acum, veniți să le lipim pe această planșă. Caietul
elevului
O3 Cum ar trebui să se comporte creștinii față Oamenii pot deveni sfinți daca
de cei aflați în dificultăți, urmând modelul vor duce o viata placuta lui
5
Sfântului Stelian? Dumnezeu, isi vor iubi semenii Explicaţia
etc.
O4 Enumerați cel puțin 3 moduri prin care Să fii milos, să faci fapte bune,
creștinii pot deveni sfinți, referindu-se la să fii credincios, să te
cunoștințele acumulate pe parcursul anului spovedești și să te împărtășești,
școlar la oră. să fii ascutător.

Profesorul le împarte copiilor fișe de Exerciţiul Tabla, Activitate Aprecieri


colorat cu Sfântul Stelian. creta pe grupe verbale

Se adresează elevilor următoarele Elevii răspund: Conversaţi Activitate


întrebări: a frontală
Cine este modelul de iubire pe care trebuie Mântuitorul Iisus Hristos care
să-l urmăm? şi-a dat viaţa pentru toţi
Cunoaşteţi și alți oameni care I-au urmat oamenii. Aprecieri
exemplul? Sfinţii... verbale
6.
Ce învăţături puteţi formula din această Problema-
Asocierea,
O5 8' lecţie? Să-i iubim pe părinţi şi pe toţi tizarea
generalizare
oamenii!
a, aplicarea
Să ne rugăm pentru familia
Să notăm ideile principale pe tablă și pe noastră şi pentru toţi oamenii! Caietele
caietele speciale. Să fim buni la inimă asemeni speciale,
sfinților! creta,
Sfinte Stelian, roagă-te pentru tabla
noi!
Se fac aprecieri generale şi individuale Elevii ascultă cu atenţie Catalogul Activitate Notarea
7.
privind implicarea elevilor în desfăşurarea aprecierile profesorului. clasei frontală
Aprecierea
5' lecţiei.
activităţii
Se notează elevii care au participat la
elevilor
lecţie.
9. Rugăciunea „Tatăl nostru” Rugăciunea „Tatăl nostru” icoana Activitate
Încheierea 2' Salutul Salutul din clasă frontală
activităţii

6
Oglinda tablei

data: 04-11-2019
Sfântul Stelian- ocrotitorul copiilor

Să fim buni la inimă asemeni sfinților!


Sfinte Stelian, roagă-te pentru noi!

7
8