Sunteți pe pagina 1din 15

ZIUA A TREIZECEA 73

1O
]n toar @`30!11a
ce e rea dum ne ze ie; U
ti !
S i _a ta !
lor O S a 1a
le PS
moaPS
a; ]

@a
tem<Cj@
cu sq
noi !3e!0a
]m pre u n[ ceYH
t[ \0!s
[ [ 0a
ƒea o
a s1
an !A
]n \!S1
scri i i

PS
i !
in _1s
du u !
" u 0avV
te u S !\
roa !+[ 1
a g[ te a1
I aO
oa ' !!\0!:m<
a a ne e C

0!+
s[ se 1
m\n 1OS !!A
tu ia as c[U
su !
S u _a
fle 1
te a1
le aO !
S jtre
noa as !A!aO@`
ce lo or

0a
ce @
te `0'!!!OS !1`O'!!\0!K
e l[ [ [ u d[ [m pre e ti i i ne e

}N 30 DE ZILE ALE LUI IANUARIE


Cei dintru Sfinƒi P[rinƒii no;tri ;i Marii Ierarhi
Vasilie cel Mare, Grigorie de-Dumnezeu-Cuv\nt[torul ;i
Ioan Gur[ de Aur

La Vecernie, Slav[, Pre tr\mbiƒele Duhului (Tomul I)

La Litie, Slav[, glas


Hwg
j3
re 0!1O\!
ar hi e re i iiPS
lu !
ui_`0`0mM
Hri is to o os j1
;i

la k`
j j j j j j j j j j j0 a 0a !od
a !
a _a
P[ 1
ri `qz
i i '!
ins \0a i s1i s"!
i 0a
lor m<C
y
u da ƒi )

2a
tur ' !A
nu \!S
ri i 1i O'!!!`PH
le e e cre e di \3!s
i in 0a
ƒei mM0
j pre !111a
]n v[ ƒ[ to

#a
o 1rii O@1x
cre din cio aO
o ' !!!^
;i i i !
i 1a
lor jmMj 0
;i \0OS
p[ [ [ !
[ _!s
zi i
74 LUNA IANUARIE

13'
i to !: o o ri {!Av?1~00os
o o \!1a ii a du n\ \n 0
du a0
ne q!1
O, iu bi

to !
OS o !!!O@1x
o o ri lo or de aO ' !!!!+
e pra a a az1
nic am<Cj 1
cu 0os
la a y
u S

u u0
!S ya!AO
de de !OS
c\ S\n ! s[-i
t[ [ri !Ap l[ _!s
z u u 1O\ zi i c\ \ndvy
u d[m !\0!K ? Bu z

!:
cu !
us "PH
r[ \0!s
[ [ 0a
te !
lu X1
mi 1O!0OS
n[ to rul Bi se !
e !A
ri 0
cii 0
Va PS
si

!!!!O@1x
i li i e ] ]n ƒe aO
e ' !!!^
le e e !
ep1a
temM0
;i xO
st\ !
S\l !A
pu1u !
s"ul !1a
cel ne

U\!A
e cli )i s1i !
s" in0a
tit v?y!S
Bu u uPS u uO
cu ! S r[ H \0!s
[ [ 0a
te ,?e^
mi !
i

OUS
in te !
e _!s
ce e 1O'
e rea !!\0!:
a as c[ [ j ,K ? 12a
prea ma ' re
!A !
arA !
hiod
i !
i

_a
e 1
re `qz
e e '!
es \0a
u u)s1
u !
s" u 0a
le m<Cj p z! ^!
Bo go o !A
slooo sO
vu S0
le ' !
e

UUS
Gri go !
o _1s
ri i !
" i 0av?3j
e Bu `
uPS!S
u u uPS!S
cu u u O
r[ 0a,<
te V

0x
Hri 2
so '!\ to o me 1
os !1a I aO
oa ' !!\0!K
a a ne e ,<VF 1`O\ !O
ce el cu to o o

0a
o @o a1
tul a\!e!p
de a ] a1
e a a a !S a 1!:
a a!as " 0
[a a1
a !
s" a !0a,V
a ur

!1OS
lu mi na ! tu \0!s
a a SPH u u 0a
le ,V pro
!^X0po 0!1OS
v[ du i to !
o !A
ru0le a

1s
e !
" e !1a
al po U
c[ \!A
i )i s1i s"!
in 0a
ƒei v?jj4
ci 1a
O, \@!s
P[ [ 1w!A
[ ri inƒi
ZIUA A TREIZECEA 75

0e^
de tre ! e !
e OS ei_!s
o o 1O\
ori fe !\0!K,?1'!!1k
ri i ci iƒi nu u ]n ce O
ta S

@O' !!u !A
aƒi pu ru rea0
a xO
v[ @30a
ru u ga PS
a ! lu !
] a a SPS ui _1s
Hri i !
" is

0a
tos m<C0
pen 1q!0!1a
tru cei ce s[ v\r ;escU u ^_
cu S! cre `0`0a ;i s
e di in ƒ[ mM 0

1O!0
cu dra gos te PS
prea !
a US
sfi !
in O'
ƒi !!!A
i i t[j j 0 6!111'!!A
;i dum ne ze ia as c[

000a'
po me ni i)s!i !oOS a \!A)as1
a !
s" as0k
:i acum, glas
rea a voa tr[
Hwg
3OS
re ce !
e !1
ea cePH
e \0!s
e es0
te 01a
po doa U fe ePS
ba \! cioa

j j j j j j j j j j j j !a _`0`0a
re e lo o or mMj 1
;i al~00!od
bu cu ri i !i _a
a 1
mi `
i

qzi '! y x\1~0!0001a


ins \0a i s1
ƒi ) i !
s" i 0a
lorm<0
C pre u [ de Dum ne zeu U
u na N[ '

!!!`PH
[ [s c[ [ toa \0!s
a a 0a
reamM!
;i X1
]n 1k
gr[ O !AU
di rea cea !
S a O'!!\0
ta a a re

!:e m<C0
a \06 e !
cre eO S e_!s
di i 13'!:
in cio o o \!1a {!Ajv?j1
;i i lo or a ~0
du

0os
n\ \n 0
du a0
ne q!1OS
O, iu bi to !
o !!!O@1x
o o ri lo or de aO ' !j!a j!a
e pra

!+
az1nic am<Cj1
cu 0os
la a y
u S! de yde
u u S0 a!AO S!OS
c\ \n !Kj j !
t[ [ri s[ 0o PS
l[

!_!s
[ u u 1O\!\0!K
u d[m zi i c\ \ndv?yz
Bu !
cu:!
us P
" r[ H \0!s
[ [ 0a
te j j1
Fe
76 LUNA IANUARIE

0`0a
cioa a r[ Q z)sO
Ma ai c[ @1x
[ Cu aO
u ' ra
!!!^
a a!
a 1a
t[ mMj 2
sfe '!\!S
e; ni i 1i

1a
ce j 1 a !
cu OS !A!
a ur !!`OW
str[ lu u ci tor z\!OS
;i i u !
u O0'!U\ !A)a s
u ;[ [ ce rea

1s
a !
" as0a
c[ v?jjy
Bu !SPS u uO
u u cu ! S r[ H j\0!s
[ [ 0a co ^!
te ,?je o OQz
or tul

_!s
sfi i 1O\
in ƒe !\0!K
ni i e ei ,?1'!US ai 11k
ce ea ce @ pu !
]n c[ O S US
ut pre

!O\ !\0!:
e Dum ne C ]n 62
e ze eum<0 p\n '!!A le e t[ !
te ce\!OS [ O0'
[u Prea!
a UUS
cu ra

!)s
a a1a !
s" a 0a
t[ v?3j
Bu `
uPS
u !
u u SPS u uO
cu ! S r[ 0a
te ,<Vj2
ce '!!!
e ea ce

e !
OS e 1a
e;ti O
mai \!\0!K de f0
pre e su us,<V 0 c\t 1`O\ !O0a
toa a te ce e e e

@a
e 1 a !1a
te \ le e ce 1
e p!S
x e e e1
e 1!:
e e!es 0
" ]e a1
e !
s" e !\00s
e re e [

0a
e;ti ,V Q^ z!!!o10a
f[ r[ [ de e a se U
m[ \!A a s1
na ) a s"!
a 0av?
re e!1
pe en tru

11a
a ceas @
ta `
aPH
Ma \0!s
a ai 0a,?
c[ q f[ !111a
[ r[ b[r bat @
St[ aO
p\ ' !!
\ \

\0!K,?
n[ [ 1nu '!!1k
u ]n ce O
ta !APS !_a
p[ zi ind pre 1
ro `qz
o o '!
os \0a i s1
bi ) i s"

!0am<
ii t[i p!+
C ce ei 1
ce 1O!APS
te la u d[ !
[ US
pre !
e O'!!!Am<
ti i i ne C2 j!A
_a'!Area
pu ru

PS u ^_
cu ! cre `0`0a
e di in ƒ[ mMj 0
;i 1k
cu O j!Aj!teAj,<Vj ;i
dra gos !^!se1OS
]n chi !i
ZIUA A TREIZECEA 77

\!S
n[ [ 1
[ O'!!!`
na; te e ri iiPS
ta PS
a ]@
le amMP
ce '!!j !Aj !A
le ei f[ r[ j !o2
s[ [ [
La Stihoavn[, Slav[,
pz \ s3
m\ ) \n \!S
ƒ[ [ :1
[ x0
[ amM#a
[ ![ A=
[ !
s[K glas
HqV
0`111s
[ [ tr\ \ \ !
" \ US
\m \!A
bi )i s1
i !
s" i 0avV
ƒ[m 0cu xu
tr\S \m
!!Abi

jjjjjjjjjjjj_
ƒe aO c\ \n t[ [rijvVj 0
de \!\0!K s[ 06z
s[l t[m !
]n AO
ce !A !A jpr[z
le de !Aj1nu a

O'
i !!!A
i i rej,<Vj0
;i 0x
s[ 0
d[n 02'
ƒu !!A
i im bu\cu
!1oOS
u r\ \ \n \!A u)s
du

1s
u !
" u 0a
ne ,<Vj !j
]n jtru
!j1 prea1OS
cins ti !
i jt[
!Ajpr[z
j !Aj1
nu aOi '!!\0!:m<
i i rea a C3
]n

0a ! )s[ 1
v[ ƒ[ to o10'
o o ri !U\!A os1
i lor no ) o so;
"!0a
tri vVj j4
]m 11a
p[ ra

0!OS !j j !
ƒii ;i do om niiAj j!
s[0PS
a le ! ge e ] ]m pre e U
er\!1`1OS u !
uS u)s1
u !
s" u

0a
n[ ,<V0
;i 0
x pre 3!1OS
ar hi e re !
ei US [ [-iw
s[ ! a aP\
S la !S e cu u :
!\0!s
u de

OS !1a
c\ \n t[ri jm<Cj 00OS
ca pre ce !
ei !!+
ce au1
iz 1OS
vo r\ !
\tUS
tre !
eij!
r\`0a
\ uri

YS
prea !
a 1a
mari m<C 0!11O!A
de ]n v[ ƒ[ turi a !
leAO
du \!\0!s
hu u lu ui:m<Cq !
bi ne

0!OS
cur g[ toa !
a !!1a
a a re O
;i 0'!UUS
pu u u ru !
u _1s
rea a !
" a 0a
vii vV4
p[s

2'!!0!1O@a
to rii ;i ]n v[ ƒ[ to rii ,<Vj 0
pre OS i in 0
sfi ! !PS
S ƒii t[i nu !
u _`
i i
78 LUNA IANUARIE

1a
torim<Cq
cei !1OS
]n tre i !
iƒi_j !O0a
ai cins ti teiYS
Tre !
e 1a
imim<C#
a 0u
du n\S

!!A
\n duU
ne !
S e _`111s
s[ [-i l[ [ " [ US
[ ! [ \!A
u) u s1
u !
s" u 0a
d[mvVw
ce !1
ei iu

1OS !!31a
bi to ori de ]n ƒe 1
lep q
a ciu !S0a
u u ne ! 1a
pre cePS
e ! ] ] ]n1
e eiSPS!S ƒe

`q!K
e le epƒi,<VO
pre @1-
o ƒii 0 !
a :!
pre p[ [ss w
" to !S
o o0
rii am<C0
p[ 01'
c[ to !!)s
o ;i ii

1o10'
pre e fo lo !
o U\ !A)os1
si to o !
s" o 0a
rii vV0
s[ 6z' !Apre
ra cii j!A 0
]m !1a
bo g[

1a
ƒi O
to ' !!\0!:sj,<
o o ri ii PS
V ce !
e ei0
S din 1q!S
ne ca a aP'!j !j!
zu u uri preo
e

10'!U\ !A)o s1
m\n g\ \ ie to o !
s" o 0avV
rii 1c[ 1O00q!3
l[ to rii pre cei ]m pre

0;
u !su" \3!s
n[ [ OS ] c[ ![ _1s
[ US l[ [ !
" [ 0a
tori,<Vjcei
!j!+ce1
sunt1q!\
pre ma a 0
re e

P'!!!o10'
pre e e o o c\r mu !U\
u !A)os1
i to o !
s" o 0a
rii vVj toƒi
ypre !1@
cei ce

11qz !+e 1
pre tu tin \de nea aj j 0
]n PS
t\ !
\!\ !\!S
\m pi i 1i 1a cu S!
n[ O uOc[l

\du
!A)us1
u !
s" u 0a
r[ ,<Vj3
pre 0!1OS !!A
dum ne ze ie e; tiiUi !
S i _`0`0a
e e ra a arhi

m<C0
l[ 031'
u d\ ! \0!:
\ \)s\n du u-ij j 1a 0'!U\ !A)i s1
;a a s[ zi i !
s" i 0a
cemvV

6
PreaPS !\!S
sfi inƒi ] ] 1
]n O\!\0,<
v[ ƒ[ [ to ori V 003j
s\r gu i k 10s
i i !
[i
ZIUA A TREIZECEA 79

!!!\ i i1
i i i !S i 1a
i 3s\ !s
;\r" P S u u\
gu ! i i0
S 3!s i 1x
] i 0
x i 1
a i PS
x [i

i i0
!S i i1
i !S iƒi , deJ 3z
a <V! scoaU
te H0
eƒi _a
pre O <C di !
di in cio o;imP
cre \!\0!K Sin

\!OS
smi in te !
e O0'!U\!A
e li i le lu )us1
u !
s" u 0a
miivV4
;i 0
ne PS
i !
iz \![
b[

1oOS
vi \!A)es1
i iƒi pre e !
s" e 0a,<
noi V 0
de xO S!!A
mu un ci@
le oq@a
e ce le \de
!e

1~\00s0[
e eci k
:i acum, glas
ve e HqV

jjjjjjjjjjj0
[ `111s
[ tr\ \ \ !
" \ US
\m \bi
!A)i s1i !
s" i 0avV
ƒ[m j 0
cu xu
tr\S \m
!j!biA

jjjjjjjjjjj_
ƒe aO
de \c\ \n t[ [rivV6
!\0!K c[ z\!Si 1
pri i O\ su us V
!\0!:,<
vind de e

}m p[ r[ tea a sa !
3002'!!A a `OS
a toa !
a !A
tej P
Ma !
S ai\ca
!1oOS
a Fe e e \!A)s
cioa

1s
a !
" a 0a,<
ra Vj! bla+1
cuj! gos1Op !A !
lo ve nii ]n A !
cuA1
nu aO
nea '!!\0!:
a a z[ [m<C 0
pe

PS
ce PS
ei ]@
ce a0
o 0US
]n cu !
u _`111s
nu u nea a a !
" a US
a Uz[ !
S[

_1s
pre e !
" e0a ]m k1
ea vV4 p[ 1a
ra 0
ƒii !OS ! !A
;i do om nii!
s[0
a PS
le !
er\ge
!e

1`1OS
] ]m pre e \!A
u) us1
u !
s" u 0a
n[ ,<V0 !!+
;i pe }m1
p[ 1q-
r[ tea !
sa0!q
s[ o la

!0!OS
u de ]n tru !
u _`0`0am<
c\ \n t[ [ [ri C 0O@011q
pre ce ea ce a n[s cut
80 LUNA IANUARIE

!0a
pre }m !
p[AO
ra ' !!\0!s
a a tu ulm
: PS
<C Ce @
el 11q!1@OS
ce pre cei ƒi nuƒi de moa !
ar

!`0a
te e maiYS
] !
]n 1a a-is +1
t\i m<Cj! slo 11' !!1'
bo zi cu !!2a
iu bi re ' !AU
de oa meni bi !
Si

_`111s
ne e a a a !
" a US
a \vo
!A)os1
o !
s" o 0avV
it 4
p[s 2' !!0!
to rii ;i ]n v[

1O@a
ƒ[ to rii j j @
j pe 111@OS
Prea cu ra ta Ma !
ai !1O!A
ca P[s to ru !
luiAO
Ce \!
lu ui

\Bu
0j unj3
a 02a ' !A!
du n\n du neAU
s[ !
S [ _`111s
o o l[ [ [ !
" [ US
[ \!A
u) u1
s u s"

!0a
u d[mvV0 e
x !O0a
pre sfe e; ni cul ,<q!1a
V cel cu ra U
ze \de e a a a !
!\0OS a 1a
ur ,<V

q0
no !
o 1a
rul 1
cel 'pur
j !j!t[jO !A !
tor de lu:!
us w
" mi !S0a pre j1
i i n[ m<C0 cea ' mai
j!jj! qz
pre su ! )s
u us

1o10!U\
de !A)i s1
e c\t He e ru vi i !
s" i 0a
miivV6 '!!AP\!\
chi vo tul cel ] ]n 0
su u

fle !
OS e 1a,<
ƒit V 1-
sca ' !j !11a
u nul St[ p\ U
nu ! lu !!!o10'
S u u SP' u ui ce el ]n chi

!UUS
i pul fo !
o _1s
cu u !
" u 0a
lui v0
V n[s x3
tra #a
pa 1
cea 1O00
de a ur de

O@a
ma n[ 3
pri !s
; "i \0!s i U
mi i OS ] toa !
S a )sa 1
a !
s" a 0a
re ,<!
V t[OS
bli !
i !1O
ƒa Cu v\n

\tu
!\ u 0!s
lu ui :m<CO
cea ! !!t[
S a pur PS
toa !a_3UH
re e de \0!s
e ej\0!s
vi i Oi S]

US
a ! a1
a )s a !
s" a 0a
ƒ[ vV0
sc[ 3
x pa `0a
a rea 0 tu PS
tu 0 ro !
or\!1o
cre e; ti i
ZIUA A TREIZECEA 81

i \ni
OS !A)i s1i !
s" i 0a
lor ,<V 3
cu 02'!!0
c\n t[ri de Dum nePS
zeu @
cuPS
v\ !
\n_`
t[ [

0`0a
toa a re m<C0
l[ 031'_!\0!:
u d\ \n du u o o j j1
a p!S
;a a a \0!s
s[ [

1
[ PS
zi !i )si 1i !
s" i 0a
cemvV4
Pa 2'
la ! !A\Cu
a tul u v\ \ \n \
!1oOS !A)us1
tu u s"

!0a,<
u lui V0
]n 0
x vred03j
ni ce k1
e 0s
e !!!!\
[ e e e; te
e !Se 1
e 1x
]n 0
vred 0
ni

3;
ce !s
" \0;
e; te !se" \0!s
ne e0
e 1
] e0
x e1
a e PS
x ]e ! e e e1
e e S0!S e ,< !J
a Vjpre

1o!s
no o oi PS!_1s
ce ei sme e !
" e 0a
riƒi m<C0
}m 1
x p[ 1OS
r[ ƒi !i _a
ei 1
Ce

e e PS
o!s ru !
u _1s
ri i !
" i 0a,<
lor V 00q0
c[ ni mi !
ca OUS
nu e es0
e ! S te

0
cu P\ u ti i i !
!\0OS
ne pu in 1a,<
ƒ[ V0
mij 0@o01a'
lo ci i rii ta a)s!a+1
le a

os
e e{!Ae)s)es!eog
M[rimurile, glas
e {!K
e HrC
Pripeala Sf\ntului Vasilie

jjjjjjjjjjj0
[ 3`
ri iPS!yH0t`
i i mu u u @
S u 1`1a
te e pre \1!s
ti i Oi S]

j j j j j j j j j j j jne
!)De1
e nNj!
I 1O!0YH
e rar he al lu 0_`j
ui Hri is \1!s
to o 1
o

PS
o !
o )soP
os @
S] Va a\4!s
si i :\0!s
i i :`
i Xq
i z\!\ li i 1
i i !S i 0`X
i iO
Va S

YS
si ! li @
i yS i 0s
i ]1
e acC\30s0[
ce e e _
la `O'
a ce !!OS
]n tru bu !
u
82 LUNA IANUARIE

_!J !`0OS
na a cre e e e !
di !!!\0!s
i i in ƒ[ [ :m< 4f
Bi 2
se '!!!11
e ri ca lui Hris

11'
to o oj)s! o !
osOS o OUS
ai ] !
]n _1s
mu u !
" ulj\00s
ƒi i 0i !
[ i s 1`
i it

O0OS
;i f[ [ @
r[ 0\ a !
!Sa O
pri ha S] a `P!:
a n[ o !
os " \0!s
a a 1a
a !a 1s
a !
"a

PS aceea;i, mai pe scurt cC


ai @
p[ a\20d
zi i it[)K

0rz !!!11OS
[ ri mu u te pre ti i @
ne anN!
I 1OS !!!O0a
e ra ar he al lui Hris

jjjjjjjjjjjjY
to H0 Va !
os yS a O\!\0!s
si li i e e :cCe
ce z!
la !11qz
ce ]n tru bu

#a !J `0'!!_!
na cre e di i i in \0!s
ƒ[ [ :m< 4f
Bi 2
se '!!!
e ri ca111 o !
lui Hris toPS ] o os
)s

o !
OS o OUS
ai ] !
]n _1s
mu u "! ƒi @
ul OS i 1`1a
i it ;i O
f[ @0\ !S
r[ pri ha a

1a
a `aP!:
n[ o !
os "\0!s
a a 1a
ai !
a 1s
a !
" aPS
ai @a
]p[ \20d
zi i it[)K
a

jjjjjjjjj0 003` PS!yH 0 _`O@


e + e e es te GrigoriecC
Sf\ntului
u vred ni ci i i i e

j j j j j j j j j j `e 00!`0a
e a te e m[ U
ri !
S i _a
pre \4!s
ti i :j\0!s
i i : `i Xq
i z\!
i i

\!S10`X
i i i preYS!Sq!S0a
i iO S ti i i i i i ne cC0
Gri se
go !O'!!!!
o o ri i e de

11OS
Dum ne ze !
eu\0!s
Cu u :!
v\1' t[ j!
\n _ to \10d
[ 1a o o [`
o 1'
o _
ru !!
u u
ZIUA A TREIZECEA 83

!\0!s
u le em< ce z`
: j3 e 0a
la 0
ce 01@1111'
a d\n cu ri le Du u u)s!uOS
hu !
u

OUS
lui a !
ai_1s
ce e !
" er\00s0[
ca a a !
as 1`11O@3
a at ;i frum se ƒi le

1'!\ !Se 1
vo or be ei a1
ƒi PS
s-a 0
au !:
a! as " q
da !A
a! a 1s
a !
" aPS a 0
a ]@a o

a Sf\ntului Ioan Gur[ de Aur cC


\00s0[
o o os k

j0
[ 3`PS
ri i i ! mu 0t`
i yH u u S@
u 1`1a
te e pre \1!s
ti i

jjjjjjjjjjjO !
S )De1
i ne e nN000!1qz
pro po v[ du i to !
ru !!!11O
u le al po c[ in

@1O@`0a
ƒei p[ rin te e I YH
oa 0a _`\1!s
ne e Gu u 1
u PS
u !
uyr[

@a
de \4!s
A a :\0!s
a a :`
a Xq
a z!
a !\a a1
a !S a 3`X
a aOdeYS!Sq!S
S A a a a aa

0acC
ur 1;i 1q!O'
cins ti im sf\n!j
t[![ !A
po\me
! J e1a
ni \10d
i i [`1'_!
i i rea a

!!\0!s : < 3z
a a ta a m c[ `
[ q!
tu uPS
u @1o1US
]te ro o ogi pe !
en_1s
tru u "

!\00s
u no o 0o !
[ os 1`O0a
o oi lui HrisPS
to PS ]@0\!S
os Dum ne ze e 1
e a`
e

P!:
u lu !
uis q
" no !Ao !o 1s
o !
" oPS
o @a
] \20d
tru u u[)K
aceea;i, mai pe scurt
os cC

0rz !!!1O@`0j
[ ri mu u te pre ti ne e e j j0
pro 00!11
po v[ du i to
84 LUNA IANUARIE

0!!!1O@11'
ru le al po c[ in ƒei p[ rin !!w
te I oa z#`OPS
ne e Gu u !
u yH
r[

0yS
[ de !
e O'!US
A a a @
ur acC1
;i 1q!OS
cins ti im sf\ !
\n_!J
t[ [ !`0
po o me

`0'
e ni !\!\0!: c[ zO
i rea a ta am< j3 tu YS!1o1US
te e ro o ogi pe !
en_
tru

1s
u !
" u q!1`10O@0\!S
no o o oi lui Hris tos Dum ne ze e 1
e a`
eP!:
u lu !
uis q
" no

!Ao !o 1s
o !
" o A!
os AO
tru S@
u k
a celor trei sfinƒi cC

jjjjjjjjjjj0
e 3`
ni iPS
i ! pre 0
iƒiyH e _`O@`0a
Va a si li i e nNj! 1
pre Gri

j j j j j j j j j j1
go '!U'!US @3
o ri e e s[-i a l[ \
z 0!s
[ [ :`
[ Xq
[ z!
[ !\
[ !S10`X
u u u u u

s[-iYS
OS l[ !
[ _`X
u uO
u D!
u \!S:
d[ [mcC0
;i 11O'
pre !!\10[
I oan cel cu Gu u s

0_!J
u ra a !`0OS
de e e e !
A !!!\0!s
a a a u ur :m< \1l
zi ~0d
i [`
i 1a
i oi

1' i1
i )s i 0s
i !PS
[i i @a\00s0[
] zi c\ \ \ !\s 1`O0a
\ \nd pre a \!S1
p[ [ [
mai pe
0`PS
r[ [ to 0 ! Tre
!q!A
i i!i 1s
i !
" iPS
i ]@
i a\00s0[ii k cC
scurt
o rii mi i

0rz ! !OS
e niƒi pre Va si !i _`1a
li i e nN0!O0a
pre Gri go ri YH
e 0
e

j j j j j j jy !
S O\
s[ [-i u u d[ [m 0
l[ !\0!:cC ;i 11O'
pre I oan !
cel_`X
cu u 1
Gu '!
u!ra
ZIUA A TREIZECEA 85

!Ja !`0OS
de e e e !
A !!!\0!s
a a a u ur : m< 4f
zi oi !
g i 1s
i !
" i PS
i ]@a
i Oc\ S

@1`10@`0`PS
\ \ \nd pre a p[ [ r[ [ to 0
o ! ! q!A
rii Tre i i!
i 1s
i !
" i A!i A

mi @
OS ii k
La Laude, Slav[, glas

Wt
w!0!0!0a !A \1!s
s t[zi su fle te le p[ m\n te e1e 1a
ni 0
lor am<? 00
se ]

j3
nal z0
ƒ[ a0
de 0PS
la ce !
e _!s
le e 1O\!\0!K
e p[ m\ \n te e;tim<?

2'!!A 1
a as t[zi ce a2
re '!YH
e;ti se \0!s
e e q!000a
fa ac ]n tru po \!Se 1
me e O
ni

\!
rea aPS!_`1a {!Ab<? 0x
sfi in ƒi i lo or c[ e
u !O@
u u ;i PS
i \ le e 1a
] !+ S: ce 1
e

20a
e re U !A !:
e;ti se de !
ess " q
chi !A
id m<?!^
;i q
no !OS
u[ ce !
e !!OS ! _a
le ce su unt a 1
le

1OS
St[ p\ !
\ !A
nu1u !
s" u !1a
lui se U
a \!A)as1
ra a !
s" a 0a
t[ c?4
cu 22
vin '!
te !1
le cu

OUS
vin te !
e !!!O@0`
e e pro po o v[ [P\ !A)us1
[ du u !
s" u 0a
iesc b<?1~2'
;i lim

!!0pz )s:\1!s
bi le mi nu uni la a 1
a 1a
u 0d[ m
a <?Q 1`O\0!:
ia a r[ no oi j j 0
c[ pz
tre

M\ \n tu O
\!1a i 0'!UUS
to o o ru !
ul _1s
stri i !
" i 0a
g[m m?@ 3z
Sla @
v[ aO
„i '

!!\0!:
i i e e1
HrisO!A
toa se j jDum
!Aj !Ane\0!s
ze e 11a'
e e e)s:!
u :! us 1
" le a~1a
e 1e a
6
86 LUNA FEBRUARIE

OS
e !e e2
S e '!
a e A\!1a
e e e {!Am?!q!1w
e c[ pa ce cre a1
din aO
cio S!
oYH
;i \0!s
i i
:i acum,
0a
lor m<0
? prin10'!\!1`
tr-a ce e; tia a s-a a PH
f[ \0!s
[ [ q!K
cu ut glas
Wt
2' ! Hristos
s t[zi ! q!11'!!A
]n Bi se e ri\c[
!S[ 1
[ O'!!!A
Se e e a 0
du os
u

0am<
ce ?2' ! t[zi
a as !03zpz
sub Le ge _
Se !se1O'
e fa !!\0!Km<
a a ce e ?

OS !!1O@a
Ce el ce a dat lui 1
Mo 11'!U\
i si i !A)es1
i Le e !
s" e 0am<
gea ? 3'!
o o;

YH
ti \0!s
i i0
le aP] S!
]n \!S
ge e 1 O\s-a
e re;ti au mi_
!pz nu `1a {!Ab<?
u na at

0x e!O@
]n bra a a ƒePS
e \
] le
!+ e S:1
b[ a1
[ 20a
[ tr\ U !A!
nu lui v[:!
[s q
" z\ \nd
!Am<?

!^O
jpre Ce S!
e !!OS
la ce ƒi !
i _a
ne 1
]m aO
pre 0'
u !U\!A
u n[ toa )as 1
a s"!
a 0a
te c?

42
Si 0
me 2'!!!1a
o on de cu cer 1
ni aO
ci !A
ejj0
;i 00a
de bu \cu
!S u1
u O'
ri

!!\0!:
i i e e m<? 02'!US
um pl\ \n du !
u _a
se \1!s
a a 11a
a stri q
ga !A
at m<?

036
a cum ' A m[
!A slo
!A !A
bo1
ze o1\0!s
e e; te e :jM\n
#s0 tu 0OS
i to ! ru !
o OS u

1a
le j 0
din !qz
vi a !
a !!o10a
a ƒa a cea tre U \!A)as1
c[ toa a !
s" a 0a
re m?02
la 1
o

O!`\0
dih na a cea apz
ne !
] !!O@0`P\!A
]m b[ tr\ \ ni i i toa )as1
a !
s" a 0a
re b<?0
c[
ZIUA A DOUA 87

1a
te-am~OS
v[ !
[ OS !K.<?/W
zu ut z m-am ve e se \0!s
;i \!1`PH e e q!K
li it

}N 2 ZILE ALE LUNII LUI FEBRUARIE


}nt\mpinarea Domnului nostru Iisus Hristos
c\nd L-a luat Simeon ]n braƒele sale
La Vecernie, stihirile, glas
QV
puS !!A
j j j j j j j j j j j ju u ne0
Si a\ e oa a a ne e 0
!O'!!\0!:vV
me ciS !!0
pre u i ne purPS
t\

j j j j j j j j j j j j\nd
!_aO'!!\0vV ]n 0u
]n bra a a ƒe e 3 bi seS !!A
e riU
c[ H\0!s
[ [ \0!s
te e

1
e PS!)s
bu u u 1
u !
s" u 0avV cu !
curi ip S ui\0!s
stri igi:U
;i ! !+[O
S i \gr[ !S A nN0
ie e;ti A

2a ' j !AjU
cum m-am slo !
S o _`0`0a
bo o zi i it nN#11qz
c[ am v[ zu !
u !\ !Se1
ut pre e

1a
M\n O
tu !
S u OUS
i to !
o_1s
ru u !
" ul 0avV
meu 0A xO
ce S~es
!\ta
!Sa1
a O'
e

!!!A
e es tevVw !0!OS
Cel ce S-a n[s cu !
ut !A
di=i !
s i !!+
in Fe`ePH
cioa \3!s
a a 0a
r[ vV 0
A x

ce !
iS es!A
taOe '!!\ te es :0
e es 0! Dum0OS !!ACuU
ne ze eu v\ !
S _oOS
\n tu u ul U
Ce S

e el\
! S 0!s
di i 1
in PS !_1s
Du um ne e !
" e 0a
zeuvV2
Ca 're
a !A!
le A3
S-a0a !A1
]n tru pa a`
a X

a !
OS pe ' !!J
aty e enU
tru' !!\0!Km<
u u no oi 4
;i fa 1a
a 1m\n aO
tu 0'!\ !+e
i it pre