Sunteți pe pagina 1din 6

PROTECTIET SOCIALE

MINISTEITTJL SANATAIu, MUNCII $I


AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
mun. Chigindu

2020 nr.
j4[
de deces
Cu privire la managementul cazurilor
al pacien{ilor cu COVID-19
cu c_ovrD-19, instituirii stdrii
in contextul situaliei Q
epide*riologice privind.infecfia
control
nalionar, in s drn reariz6rii masurilor de prevenire 9i
de urgen!6 ra nivel qi
coVID-r9 qi in te al Reguramenturui cu privire laorganizarea
a infecliei cu
Ministerului Sdnat qi protecliei Sociale, aprobat prin Hotararea
functionarea
Guvernului nr - 69412011,
ORDON:
de deces al pacienlilor
l;li.il',iilour,,. provizorii privind manasementur cazurilor

'"
t?yt;;f pentru persoanele care manipuleazd
:tffi"",Ti,tlir, o.rronar de proteclie
cadavrele pu.l"r,1itir decedali cu
COVID-19 (Anexanr' 2)'
vor asigura:
2. Conducaiorii institutriilor medico-sanitare
provizorii pri,ino managementul cazurilor de
1) implem omanddrilor
deces al pacienli D-19' conform anexei nr'1; riscurilor
p"rronui de proteciie (Epp) adecvat
2) ciotarea cu echipament
coriform anexei nt'2;
ontrolul infecJiilor privind riscurile Ei
tffi;Lcarea
qi inraturaiea echipamenrului
0,.".11,.::",il::lr,!:'::"tB$,#,Bl'],'i"Tl
persoanelor
necropsiei anatomopatolo-gice a .cadavrelor cu exceplia
ID-19, cu diagnosticui confirmat prin
laborator,
6a|Instrucliuniicuprivirelaefectuareanecropsiei
nr'
anatonropatologice apro ,ordinul
serviciulLri anatomopato
itologic in
3. Conducdtorul Centr de Medic
a cadavrelor perl
referinld pentru t*u*inu"a medico-legald preven
rsurilor de prevenlre
qi va eiabora pro.Jau.. interne de iporire a mdsurilor El
de cazcovrD_1g
control a inlbcliei
serviciifunerarevorracordaprocedurilesale
4. Operaiorii economici care presteazd
intertte la prevederile prezentului ordin'
executdr| ordin se atribuie dlui Alexandru
5. Controlul asupra )Prezentului
Holostenco, Secretar de Stat
(,' Viorica DUMBRAVEAXU
M inistru
Anexa nr. I

cazurilor de deces
RecomandIrile provizorii privind managementul
al pacienfilor cu COVID-19
I. DisPozifii generale
1. Prezentele recomandari sunt bazale pe cunogtinlele curente
specialigtilor institu{iilor
referitoare la infeclia covlD-1g si sunt destinate
Centrelor de Medicind
medico-sanitare publice, departamentale, private,
Lega||carevinincontactcupersoanedecedatecuCoVlD-19.
2. prezentele recomandari vor fi actuahzate reieqind din evolulia
Moldova; acumularea Ei
situa{iei epidemiologice ou COVID-19 in Republica
recomandarilor organismelor internalionale
in acest domeniu'
disponibilitatea

Il.Efectuareanecropsieipentrustabilireacauzeidecesuluipersoanelor
cu covlD-l9
decedate cu diagnosticul confirmat de laborator
confirmat
3. in cazul decesului pacienlilor spitalizali cu diagnosticul
a cadavrului pentru
de laborator cu COVID-19, autopsia anatomopatologicd
a confirm alprecizasau completa diagnosticul
clinic de deces se anuleazf' cu
cu privire la efectuarea
exceplia cazurilor stipulate in pct' 6 al Instrucliunii
necropsiei anatomopatologice aprobatd prin
ordinul nr' l22l 2012' "Cu
qi citologic in
privire Ia arnelio rarea activitdlii serviciului anatomopatologic
Republica Moldova" din cauza riscurilor
de transmitere a COVID-19 Ia
personalul rnedical.
cu
4. Expertiza medico-le galit a cadavrului persoanelor confirmate
violent'va fi efectuat6
covlD-19 in caz de suspeclii/confirmare de moarte
in confonnitate cu legislalia in vigoare'

lJI.Manipulareacadavru|uipersoaneisuspecte/confirmate
cu COVID-l9

5.Personalulcaremanipuleazdcucadavrultrebuie:
l)instruitdec6treopersoandcompetentdinprevenireaEicontrolul
cu COVID-19' inclusiv
infecliilor privind riscr-rrile Ei prevenirea infect[rii
personal de proteclie;
imbrdcarea qi inl6tu rareaechipamentului
2)asiguratcuechipamentpersonaldeproteclieadecvatriscului,
biocide 9i ustensile
solulii antiseptice pentru igiena mainilor, detergenli,
suprafelelor, inclusiv a locului de
adecvate pentru curdtarea qi dezinfeclia
munca;
3)s6respecteprecauliilestandardqiprecauliilesuplimentarede
de aerosoli;
contact si aerosol in procedurile generatoare
4)monitorizatprivindrespectareaprecauliilorstandardqi
suplimentare de control al infecliei COVID-19;
5) inregistrat intr-un registru dedicat pentru supravegherea medicald'
de infectare'
depistarea precoce in cazde suspiciune
care contacteazd cu
6. se va reduce la minim numarul de persoane
cadavrul'
7. '-"1 "o
Cadavrul nlcqafintr-un sac lmp(3nrleabil pentru a exclude
va fi plasat
scurgerile fluidelor biologice, sacul se
va inchide ;i dezinfecta pe partea
exterioaracuunbiociddetip2destinatdezinfeclieisuprafelelorqiulterior
(dupe caz)'
transpoftat in morgd/institulie medico-legald
trebuie s[ se
8. Transferul c6tre rnorgd/ institulie de medicina legal[
facd cAt tnai curAnd posibil dup6 deces'
g. cadavrul va fi depus in frigider la morga spitalului/instituliei de
procedurilor specifice medicinii
medicin6 Iegala in agteptarea derul6rii
legale, respectiv a familiei pentru identificare'
l0.insitualiaincarenuexistdfrigidercuposturiseparateSeVa
cadavrelof' care se va
dezinfecta
identifica un spaliu separat fa!6 de restul
dupd t-recare cadavru'
se vor anunla
11. in cazulin care familia se refuzd sd ridice cadavrul'
vederea ridicdrii Ei
existente in
autoritdtrile competente conform procedurilor
inhurnarii in cel mai scurt timP'
rudelor pentru inhurrare
12. cadavrul va fi pregatit pentru a fi predat
prin:
pentru evitarea
1) tamponarea orificiile anatomice ale cadavrului
scurgerilor de f'luide biologice;
2)gtergereaabundentd/spdlareacadavruluicusoluliedeformalina;
3) irnbracarea 9i plasarea in sicriu'
t3.Toatesuprafelelec.areauintratincontactcucadavrulvorfi
standarde
conform procedurilor
curalate cu ap6 gi detergent qi dezinfectate
interne (exernplu: cu solulii cum ar fi
hipocloritul de sodiu sau alcoolT0%)'
de proteclie de
14. Se interzice reutilizarea echipamentului personal
de multipla folosinfa va fi dezinfectat',
curdlat
unic[ folosin!6, iar EPP
imediatduPiutilizare' r , : persoanel' cu
cadavrului
15. Deqeurile generate in timpul manipulSrii
infeclioase qi vor fi
covlD-l9; inclusiv EPP, sunt clasificate ca deEeuri
gestionate conform Hotdririi Guvernul
ui nt'696120 1 8'
16. Limitarea persoanelor (maximum 2) pentru
identificarea
personal de protecfie adecvat
dececlatului qi asigurarea lor cu echipament
riscului.
cadavrul vor lua in
ll.Persoanele care manipule azd E\ transport6
umand, orice activitate sau acliune
considerare respect fa!6 de demnitatea
decedate avAnd la bazd grija Ei respectul
asupra corpului unei persoane
cuvenit unei fiinfe ulnane decedate'

IV.Prevenireaqicontro|u|infecfieiintimpulefectufiriinecropsiei
ls.Personalulintimpulefectudriinecropsieitrebuies6respecte
precau!iile standard qi precauliile
aerosoli, intrucAt pllmAnii, intestinel
qi este necesard protec{ie respirator
care genereaz6' aerosoli cu particule
electric qi spdlarea intestinelor)'
lg.Personalulintimpulefectudriinecropsieivafireduslaminimum
conform anexei m'2 la
personal de proteclie,
gi va purta echipament
o;6:*"t conform figurii 1.
::d|: respecta fluxul echipei de necropsie

ecroPsie care efec uea LA

un examen Postmortem

2|'Spaliileforfiaerisitebinegicur6'|aleldezinfec|ateconform
instituliilor.
proceduriloi standard cle rutin6 din cadrul
22.Sevorevitaqi/saulimita'dacdesteposibil'procedurile
necropsiei' inclusiv:
generatoare de aerosoli in timpul

ferdstrdului accelerat;
1) evitarea utilizdrii
2)ut\I\zareagulerelordevidpentruferdstraieleaccelerate;
face sub ap6'
3) deschiderea intestinelor se va
4)evitareastropirii,inclusivlaprelevareatesutulpulmonar;
5)utilizareauneicantitaliminimedeechipamentinnecropsie;
6)evitareautilizdriibisturielorEifoarfecelorcuvArfuriasculite;
7)utilizareainstrumentelorgiechipamentuldisponibil.
pentru inhumare
V. Predarea cadavrelor rudelor
a cadavreror persoanelor cu covlD-19'
rudele
23.intimpul preddrii pentru in'umare
vor fi informate despre interzicerea:
sau persoun.f . .u..'pr"iuu .uOuurut,
1)Corrvocdriinasiveaoarnenilorpentruprocesiutlearitual[.
permis doar in aer liber'
2) organizarii slujbei de pomenire in incdperi' Este
3) Organizdrii meselor de pomenire'
4) Luarii de rdmas bun prin contact direct cu cadavrul.
:r^=
iir6 5d
A -* !.;:
='-r o;
rilo6
F@ =
?D=
0cp
Al(

olDl-
NFI (D EoSfl f,Ho
=v (D (Do=
Ooai(
(DH <=
P,.i:
N(
t0(D
tD o -'
X-')
l. -o (D
i=
o =x
=v) (D

H- 9O
O) -)
@"@
(D

/7
o -
(D
ni (t
o <o
o d=
z/C
-N
p9(
'o o
f-t oa
FD(D \Oo
x'@ FD

o' -
@
o tD
):a

(D n(D
'o6 L.,Q
<a o
5
JP
"i'. S,
?g
F"g. \OX
L^ ab' (r:l !'-) - lu 5u)= N -l
z z t"fP!e-i t7 n7^'
rD3<F<: +>
iN Cj eo, o
c0 $)
CD @

c0
'-gP'+Ai
/t6==Ol ot, io
6=d
"@ o
!_i. oN'
<D
o "; ; H:
6 "=.-'>
or,i (DaO
@ @
c) (D r Fi - .- 6oq
c)
o CD
@
*X 5
@ iRi,Bi
Qi 5@@
3 rD 5 c)i (DFD 4, J.A @FD
t
F a f.99ri "o"
o^<
F
O a j OX(ID =
L oi5= I
0q
II !.66 -'
|
oa
CDx.+
II ^^.
96+
xo''
@
F ^i; "o
.D

-o
=oY
B( "-
Il@-N(
.o 8,5' lD(
+
g)(

o'
I qFro' -'
I| --a o ^a :t(D
I
::.D(D
":-+. o
@
ea .l
@(D FD(
I P\
looP' -,+
= S+
rs) -'
I D +r.
II cF3 -
t
al:' .o
o.i (D

II axH6Fi-t
-t
(D

ttr r 6= a
(D
i5 :l
CD
F9 f. o- f)
lF'q -+
iaoD
R.)
:' (D -
lo
t
l'o DJ{o -
l6
l6 F)H N
-.
o
"f.
N

1"9 Pl -) o
X'o .D
x
I(D
I v- Aa XX
Aq.
i
I

-N (D

;e
?- P3
o'x CD

^).
la
F)( (D
i4
-r.
OO
oo
li.
oi
(D
i) (D
=. a
oi -
d o
X
5a
-
CD
-
(D
:1
- f.J