Sunteți pe pagina 1din 2

ARTA $1 OMUL

Epopeui dasice
Epopeile se numără printre
cele mai vechi opere literare
care au supravieluit până in
zilele noastre. Ele au contri-
buit cu mult la formarea
culturilor vechi, incluzându-le
pe cele ale Greciei şi Romei
antice. Acestea, la rândul lor,
au influenlat puternic tradi-
#iile culturale din prezent.

E popeea este în esentă o povestire lungă,


scrisă în versuri, care tratează un subiect
nobil, precum destinul unui popor sau
un concept religios . Acest subiect este adesea
întrupat în faptele unui personaj eroic care
trece printr-o serie de încercări sau aventuri 5i
trebuie să ia decizii importante . Unele epopei
sunt " traditionale ", reflectând direct episoade
din istoria unui popor ; altele sunt în mod
conştient modelate de către poeti în scopuri
nationale sau religioase .
Au supravietuit fragmente substantiale din
Epopeea lui Gilgameş, scrisă pentru prima dată
pe tăblite de lut în Sumeria, în jurul anului
2000 î.e .n . Ea povesteşte despre războinicul

0 0 interpretare a - ilgameş şi aspiratia sa pentru adevăr si viată


Calului trojan . eternă . Cele mai vechi epopei complete, foarte
Războiul Trojan a diferite în spirit, au fost scrise în Grecia antică
reprezentat o sursă şi i-au fost întotdeauna atribuite poetului
de inspiratie pentru Homer . Acestea sunt Iliada şi Odiseea, opere
multe dintre cele atât de adorate de greci încât aproape că ar
mai cunoscute putea fi numite cărti sfinte .
epopei antice.
Conform Iegendei, Homer
un războinic grec, Legenda îl prezintă pe Homer ca pe un bard
prefăcându-se a fi orb, recitându-5i poeziile la curtea vreunui
dezertor, Ie-a suge- conducător şi acompaniindu-se cu un instru-
rat locuitorilor Troiej ment asemănător cu harfa, numit liră . Însă de
să ia calul în cetate fapt nu se 5tie nimic despre Homer 5i savantii
ca o ofrandă pentru Inca nu au decis dacă el a scris una, amân-
zei . două, sau poate niciuna dintre marile epopei
greceşti . Este posibil ca ele să fi avut un
sâmbure de adevăr care a fost transmis pe cale
orală şi dezvoltat de generatii întregi de barzi
înainte să fie scrise în jur de secolul al VIII-lea
î .e .n . Scrierea putea fi făcută de unul sau mai
0 Publius Vergilius multi "Homeri" care au prelucrat, au cizelat
Maro, cunoscut sub sau remodelat întâmplările .
numele de Vergiliu, Epopeile homerice se inspiră dintr-un sir
a scris Eneida. in de întâmplări - probabil în parte mitice, în
această epopee el parte istorice - care ar fi fost cunoscute orică-
relatează cum un rui grec . E vorba de originile, desfăşurarea şi
print troian este consecintele Războiului Trojan . Acesta a
strămosul început când un print troian, Paris, a răpit-o
împăratilor romani . pe Elena, sotia regelui Menelau al Spartei.

EPOPEI CLASICE

Agamemnon, fratele lui Menelau şi mare rege numele de Ulise), este ajutat de zeita Atena dar
al statului Micene, i-a recrutat apoi pe ceilalti stânjenit la fiecare pas de Poseidon, zeul
conducători greci pentru a porni o campanie mărilor . Având reputatia celui mai înţelept din-
împotriva Troiei pentru recâştigarea Elenei sau tre greci, se presupune că Odiseu a fost cel
răzbunarea insultei . După un asediu eşuat de căruia i-a venit ideea Calului de Lemn. Odisee
zece ani al oraşului Troia, grecii 5i-au păcălit relatează călătoriile şi aventurile prin care a tre-
adversarii prefăcându-se că se retrag şi lăsând cut Odiseu încercând să se întoarcă acasă după
în urmă un imens cal de lemn plin cu soldati . căderea Troiei . Printre cele mai faimoase
Locuitorii Troiei au dus calul în cetatea lor, tri- episoade se numără lupta sa pentru a scăpa de
umfători, aducând asupra lor pieirea . Polifem, ciclopul cu un ochi, întâlnirea sa cu
Diferite episoade din Războiul Troian şi din vrăjitoarea Circe, care i-a transformat tovarăşii
evenimentele ulterioare - incluzându-le pe în porci, şi bătălia abut în care îi ucide pe toti
cele de după întoarcerea acasă a regilor greci peţitorii care au hărţuit-o pe Penelopa, sotia sa .
victorio5i - au fost folosite şi refolosite în boga-
ta literatura a Greciei . Iliada insistă asupra unui Vergiliu
singur episod care a avut loc pe la sfârşitul lun- La şase secole după vremea lui Homer, romanii
gului război . În acesta Ahile, cel mai mare răz- au devenit stăpânii Mediteranei . Însă cultura 0 Când a apărut scrierea literatura orală a
boinic grec se ceartă cu Agamemnon şi bom- greacă păstra încă un prestigiu enorm, iar roma- putut fi fixată în documente, şi autorii au
băne în cortul său, refuzând să lupte . În con- nii au fost bucuroşi să-şi lege istoria de cea a devenit cunoscuti după nume .
secinţă, războiul ia o turnură proastă pentru grecilor presupunând că prinţul troian Eneas,
greci, până când bunul prieten al lui Ahile, despre care se spunea că a scăpat după căderea descria trecutul mitic dar era şi plin de referiri la
Patrocle, este ucis ; înfuriat, Ahile se ridică la oraşului situ natal şi a fugit în Italia, era chiar splendidul prezent imperial în care trăia .
luptă, omorându-1 în cele din urmă pe cel mai strămoşul lor . Prin unnare, cel mai mare poet Eneida urmează în mod deliberat traditia
de temut războinic al troienilor, printul Hector . roman, Vergiliu (Publius Vergilius Maro, 70-19 homerică în care zeii (de data aceasta zeii ro-
În lumea homerică zeii se amestecă liber î .e .n .), a avut motive întemeiate sit scrie o epo- mani) intervin în treburile oamenilor . Eroul situ
printre fiintele umane, luând partea diferitelor pee avându-I ca personaj principal pe Eneas, hoinar este tulburat de zeita Junona, dar prote-
personaje, complotând şi luptând unii îm- deoarece prin relatarea faptelor lui ei cinstea jat de mama lui, Venus . În cel mai faimos epi-
potriva altora . Aceasta se întâmpla mai ales în măretia Romei . Încurajat de însuşi împăratul sod el naufragiază aproape de Cartagina, unde
Odiseea, în care eroul, Odiseu (cunoscut şi sub Augustus, Vergiliu a creat o epopee "oficiaIA" ce Venus o face pe regina Didona să se îndră-
gostească de el . Însă Jupiter, regele zeilor, îi
• Orbirea lui ordonă lui Eneas să-5i îndeplinească destinul şi
Polifem, ciclopul cu să părăsească Cartagina, iar Didona, cu inima
un singur ochi, cu un frânta, se sinucide . După o vizită în lumea cea-
par ascutit este una laltă, Eneas ajunge în Italia şI ia parte la o serie
dintre numeroasele de lupte şi aventuri . În cele din urmă se însoară
aventuri prin care a cu fiica regelui din Latium. Aceasta asigură des-
trecut Odiseu în tinul imperial al Romei, deoarece, conform ver-
Odiseec . siunii măgulitoare a lui Vergiliu, fiul lui Eneas,
lulus, este strămoşul familiei iuliene din care au
provenit Iuliu Cezar şi împăratul Augustus .
Epopeile lumii antice (greco-romane) au
avut o influentă durabilă asupra culturii occi-
dentale, fiind o sursă de inspiratie pentru po-
ezii, piese de teatru, opere şi un număr mare
• Punctul culmi- de picturi şi sculpturi . Opera Ulise (1922) a lui
nant al lliadei este James Joyce, o complexă capodoperă mod-
lupta dintre Ahile şi ernă, foloseşte structura de întâmplări a
Hector . Aici Ahile, Odiseeii. Limba greacă şi limba latină nu mai
purtând coif, scut şi sunt atât de răspândite în şcoli, însă povesti-
sabie în teacă, se rile lui Homer şi ale lui Vergiliu continuă sit
năpusteşte asupra fie citite, în traducere, de milioane de oameni .
adversarului său
rănit cu sulita în
mănă, pentru a-i da
o ultimă lovitură .
$tiatic
∎ Printre cele mai vechi epopei cunoscute
se numără Mahabharata şi Ramoyana din
India, scrise în secolul al II-lea î .e.n.?

• Prima epopee engleză este epopeea


anglo-saxonă Beowulf (secolul al VII-lea
e.n .), în care este ucis un balaur?

• Faimoasele epopei medievale creştine


includ Cidul, despre un erou spaniol, şi
Cântecul lui Roland, în care eroii francezi
Roland şi Oliver apără ariergarcla arma-
tei împăratului Charlemange cu pretul
vietii?

• Epopeile apărute mai târziu, precum


Lusiodele lui Camoen şi Paradisul pierdut
al lui Milton, sunt opere ale unor poeti
celebri care au tratat în mod constient
împortante teme nationale şi religioase?
.,r 1/f/11/IIYI1/1I1D)LL1ii

10 mai vezi Arta şi omul 4 - MITOLOGIE Arta şi omul 8 - EVUL EROIC