Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială Toma Caragiu


Profesor: Duran Stefania
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Fețele schimbarii
Tema lecției: : Personajul literar in romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de
Camil Petrescu
Tipul lecției: Mixta

COMPETENTE GENERALE:
1.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaţii de comunicare
2. Comprehensiunea şi interpretarea textelor
3. Situarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare
4. Argumentarea orală sau în scris a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Aplicarea cunoştinţelor de limbă în receptarea mesajelor orale şi scrise ;
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate;
2.2. Compararea viziunii despre lume, despre condiţia umană sau despre artă în texte literare, nonliterare
sau în alte arte;
2.3. Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură;
3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera literară studiată şi contextul cultural în care a apărut
aceasta;
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor argumentative în situaţii de comunicare diverse (scrise sau orale).

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: să încadreze personajul într-o tipologie;
O2: să identifice trăsăturile definitorii ale personajului;
O3: să ilustreze aceste trăsături prin secvenţe semnificative de text;
O4: să evidenţieze mijloacele de caracterizare a personajului;

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode și procedee: lectura expresivă, conversaţia euristică, analiza de text, brainstorming,
descoperirea, chestionarea orală, observarea curentă, metoda ciorchinelui, metoda cvintetului, metoda
horoscopului
Mijloace de invatamant: material bibliografic, text-suport, rebusul, fişe, portofoliile elevilor;
Forme de organizare: colectivă, individuală, perechi.
Durata: 50 minute
Evaluare: observarea și aprecierea verbală, chestionare orală.

BIBLIOGRAFIE:
V. Rotaru, Teoria literaturii, ed. Aula Magna, 2004 ;
Petrescu, Camil, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, Editura Polirom
Cecilia Stoleru, Literatura română-comentarii literare, ed. Pestalozzi, Bucureşti, 2004 ;
N. Cozma, G. Scoruş, Literatura Română-repere critice fundamentale, ed. Aula Magna, Braşov, 2003 ;
Gabriela Duda Analiza textului literar, ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti 2000
Valeriu Neştian, Metodica predării textului literar în liceu, E.D.P, Bucureşti, 1982
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Evenimentele Timpul Conţinutul instructiv – educativ Activitatea elevilor Tehnici de instruire


Lecţiei de lucru (activitatea profesorului) şi de evaluare

I. Moment 2 minut Stabilesc un climat favorabil derulării Îşi pregătesc cele necesare orei de Conversaţia
organizatoric activităţii de învăţare. Notez absenţii. limba română

II. Actualizarea 10 Elevii mentioneaza ca romanul Conversaţia


cunoştinţelor minute Verificarea şi reactualizarea cunoştinţelor Ultima noapte de dragoste, întâia
anterioare. dobândite în lecţia anterioară noapte de război de Camil
(anul apariţiei romanului, semnificaţia titlului, Petrescu)a aparut in anul 1930 Explicatia
prezentarea romanului pe capitole, structura, Titlul iniţial al romanul a fost
compoziţia perspectiva, narativă) Proces verbal de dragoste şi de
război
Romanul este structurat în două Conversaţia
părţi cu titluri semnificative:
Cartea I – Ultima noapte de
dragoste, cuprinzând 6 capitole şi
Cartea a II-a – Întâia noapte de
război, alcătuită din 7 capitole
Elevii prezintă romanul pe
capitole, fiecare capitol fiind
rezumat la 2-3 fraze.

Se rezolvă rebusul, in urma Conversaţia,


III. Captarea Rezolvarea rebusului; rezolvarii, elevii vor decoperi o
atenţiei trasatura a personajului principal,
Gheorghidiu . Explicaţia,
IV. Anunţarea 2 minute Profesorul va anunța subiectul lectiei si va nota
subiectului şi a pe tabla: caracterizarea personajului principal Explicaţia
obiectivelor din romanul Ultima noapte de dragoste intaia Elevii conştientizează obiectivele
noapte de razboi de Camil Petrescu . Apoi va şi notează titlul în caiete. Conversaţia
enunța obiectivele lecției;
- astăzi vom realiza caracterizarea
intelectualului Ştefan Gheorghidiu, vom
încadra personajul într-o tipologie, îi vom
identifica trăsăturile definitorii şi vom
evidenţia mijloacele de caracterizare a
personajului. Vom încerca apoi să
caracterizăm succint personajul folosindu-ne
de horoscop şi de câteva versuri în care vom
sintetiza un conţinut de idei.

30 de
V. Dirijarea minute Se împart fişele (Fişa 1), iar elevii au 10 Explicaţia
învăţării minute pentru a o rezolva.
Din discuţiile purtate cu elevii, pe marginea
fişelor se extrag trăsăturile personajului-
narator şi se scriu la tablă:
- după relaţia autorului cu textul:-personaj-
narator (naraţiunea la persoana I realizează o
identitate între planul naratorului şi personaj), Elevii primesc fisa si incep sa
iar după complexitatea caracterială este formuleze raspunsuri la intrebari.
personaj rotund, personaj complex;
-autoanaliza ca mod de a trăi;
- ironic, incisiv, tăios;
- crede într-un ideal de puritate; Conversaţia frontala
-trăieşte în lumea ideilor pure;
- însetat de absolut (în dragoste);
-aplecat spre interior, spre investigare;
-obsedat de gelozie până la dezechilibru
mintal; Elevii sunt concentrati si rezolva
-caută certitudinea; cerintele.
-misogin, căci femeia nu atinge idealul său;
are conştiinţa irepetabilităţii omului;
-impulsiv şi lucid;
-fanatic al ideii;
-analizează rece, incisiv, tăios;
-războiul îi esenţializează vederea;
Modalităţi şi procedee de caracterizare:
-caracterizarea directă (autocaracterizarea,
celelalte personaje); Dupa rezolvarea sarcinilor vor
-caracterizarea indirectă (prin faptele scrie pe tabla raspunsurile.
gândurile, vorbele, atitudinile, reacţiile
personajului, relaţia cu celelalte personaje); Problematizarea
-monologul interior;
-dialogul;
-introspecţia stărilor sufleteşti;
-autoanaliza şi autointrospecţia;
Elevii îşi notează în caiete trăsăturile
identificate.
Fisa de lucru

VI. Asigurarea 3 minute Are loc pe tot parcursul lecţiei prin aprecieri Voe preciza in ce zodie se afla Conversaţia
feed – back-ului verbale. personajul principal
şi a retenţiei Elevii vor realiza caracterizare succintă a Explicaţia
personajului principal prin metoda
horoscopului.
VII. Tema 2 minute Profesorul anunță tema pentru acasă: elevii vor Elevii notează în caiete. Conversaţia
pemtru acasa scrie o compunere de 20 de rânduri cu despre
personajul preferat din romanul „Ultima
noapte de dragoste, întâia noapte de război”