Sunteți pe pagina 1din 58

Contractulcolectiv de muncă la

nivelulRamuriiCercetare-Proiectare

SUCEAVA, 2018

1
I. Prezentareacontractului de muncă

Prezentul contract colectiv de muncă face referire la ramura de cercetareproiectare la


nivelulperioade 2010-2015 .

Acestaestestructurapemaimultecapitole care ne prezintă cu exactitate care


suntprevederileacestui contract. Acestadebutează cu un preambulreferitor la părțilecontractante,
reprezentanţiisalariaților, baza de negociere, care suntrecunoașterilereciproce ( referitoare la
PatronatulRomân din cercetareDezvoltare – PRCP, și la FederațiaSindicatelorlucrătorilor din
Cercetare- Proiectare din România ).

Părţilecontractantesunt: reprezentanțiisalariaților ( FSLCPR) șireprezentanțiipatronilor


(PRCP). Baza de negocierea al acestui contract esteContractulcolectiv de MuncăUnic la
NivelNaționalaferentanilor 2007-2010 darșiesteContractulcolectiv de Muncă la
nivelulRamuriiCercetare – Dezvoltare- Proiectare din 2005 cu acteleadiționaleaferente.

Capitolul ÎI prezintădispozițiilegeneraleaferenteacestui contract colectiv de muncă.


Părţilecontractantesuntpedeplinlibereșiegaleînnegociereaacestuia. Acesteprevederi se
aplicăîntoateunitățile cu activitate de cercetare-dezvoltare- proiectare, indiferent de formă de
organizare, de provenienţacapitaluluiși de afiliereasauneafilierea la o organizație patronal.
Deasemnea se aplicășiîncazulunităţilorbugetare, pentrudrepturilesalariaților din acesteunităţi.
Acest contract constituiebaza de negociere a contractelorcolectivece se vornegociașiîncheia la
nivelulunităților cu activitate de cercetare-dezvoltare.

Capitolul III- Încheierea, executare, modificareaşiîncetareacontractului individual de


muncăprezintă aspect referitoare la angajareasalariaților, clauzelecontractuale, perioada de
muncă, care suntfuncțiileînfuncție de specificulactivitățiiși de nivelul de pregătire. Tot
încadrulacestui capitol suntprezentate care suntdrepturileșiîndatoririlesalariatului, care estestatul
de funcțiiactualizat, care estenivelulperioadei de probă, și care suntcondițiileîn care
poatefiiîncheiat contractual de muncă.

Capitolul IV prezintăcondițiile de muncășiprotecțiamunciireglementate la nivelulramurii de


cercetare – proiectareînperioada 2010-2015. Ne esteprezentatșisistemul de organizare a munciiși
de salarizareconveniteîn contract, normele de muncăaferentefuncțiilor.

La nivelcapitolului 5 suntprezentatenoțiunireferitoare la salarizareșialtedrepturisalariale.


Suntreglementatenoțiunilereferitoare la venitulsalarial, salariul de bază,negociereaacestuia,
criteriile de apreciere, modificareasalariilor, grupele de salarizare, fondul de salarii, care
suntsporurile de salarizare, încadrareaîngrupe, sporurileminimepentrucondițiideosebitede muncă,

2
sporurile de vechime, care suntadaosurile la salariul de bază, care suntformele de organizare a
munciişi de salarizare.

Capitolul VI redă aspect e referitoare la timpul de muncă, timpul de odihnă,


concediileșizile de sărbătoare. Este reglementatnivelulnormeiîntregi de muncă, 8 ore pezi, 40 de
ore pesăptămână, iarpentrucei cu vârstăpânăîn 18 ani, 6 ore pezi, respectiv 30 de ore
pesăptămână, nivelul de zilelucrătoare. Deasemeneasuntreglementateșianumite aspect
pentrucondițiimaideosebite de muncă. Suntprezentatezilelenelucrătoare de peste an, care
estenivelul la care plătitămuncăsuplimentarădarșimunca de noapte.

Capitolul VII prezintăaltemăsuri de protective a salariaţilorşiacordareaunordrepturi,


respective desființareaunorlocuri de muncăcaurmare a restrângeriisau a reorganizării de
activitatesau a transformărilortehnologice. Este prezentatmodulîn care se face restructurarea, ,
decizia de restructuraredarșicriteriileavuteînvederearestructurării.
Deasemeneasuntprezentateaspectereferitoare la
delegareașidetașareasalariațilordarșialtedrepturisalariale.

Cel de-al optulea capitol, prezintă aspect referitoare la formareaprofesională, economică,


socialădarșisindicală. La încheiereacontractului se ţinecont de următoarelecondiții:
identificareaposturilor, cheltuielilepentruactivitatea de formareprofesională a salariaţilorsuportate
de unitatedarși de sindicatulafiliat.

Capitolul IX, recunoaștedrepturilesindicatuluicașireprezentat al salariaților conform


regulamentului Intern.

Capitolul X prezintăamănunțitobligațiilesalariațilorși ale angajatorilor.


Salariațiiprezintăurmătoareleobligații: îndeplinireaatribuțiilor conform fișeipostului,
respectareadisciplineimuncii, respectareaprevederilor din Regulamentul Intern,
respectareamăsurilor de securitateșisănătate a munciiînunitate, respectareasecretului de serviciu.

Angajatoruluiîirevinurmătoareleobligații: săasigureîntreprinderea de
acțiuninecesarepentruacoperireacapacității de cercetare/proiectare/producție a
unitățiiînvedereaacordăriisalariilor la nivelulnegociatprin CCM,
respectareaprevederilorcuprinseînRegulamentul Intern, sărespectetoatedrepturilecedecurg din
lege, săcomunice periodic sindicatului,
săconsultesindicatulreprezentativînprivințadeciziilorsusceptibilesăafectezedrepturileșiintereselesa
lariaților, săplăteascătoatecontribuțiileșiimpoziteleaflateînsarcinaunității,
precumșisăreţinășisăvirezecontribuțiileșiimpoziteledatorate de salariați.

3
Capitolul XI prezintădispozițiile finale aferenteacestui contract colectiv de muncă.
Acestedispozițiisuntreferitoare la faptulcăprevederileacestui contract sunt considerate minime,
negociereaacestuiaîncepe la nivel de unitate. Contracteleindividuale de muncă se
întocmescpebazaacestui contract colectiv de muncă.
Neîndeplinireaobligațiilorasumateînprezentul contract saupe care acesta le
implicăatragerăspundereacelorce se facvinovați de aceasta.

Încontinuareaacestui contract suntatașatecâtevaanexereferitoare la regulamentul de


organizareșifuncționare a comisieiparitare la nivel de ramura, regulamentul de
organizareșifuncționare a comisieiparitare la nivel de unitate, contract, Coeficienţii de
ierarhizarea a salariilor de bazaminimepegrupevaloricesicategorii de salariaţi cu studiigenerale,
mediidaumaiştrii, coeficienţii de ierarhizare a salariilor de
bază,minimepegrupevaloriceşicategorii de salariaţi cu studiisuperioare,criteriilepebazacărora se
va face apreciereaactivităţiisalariatuluiînvedereanegocieriivenituluisalarial,
grilapunctajuluiacordatpentrufiecaresubcriteriuși respective încadrareaîngrupavaloricaînfuncție
de punctajulobținutcaurmare a aprecieriiactivităţii.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58