Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA 5

ANTRENAMENTUL CÂINELUI ANTIDROG

Antrenamentul este un proces de pregătire şi perfecţionare a pregătirii


cuplului chinotehnic prin repetarea organizată, metodică, sistematică, teoretică
şi practică la locul de muncă a exerciţiilor de dresaj necesare câinilor de
serviciu pentru dezvoltarea calităţilor psiho-fizice, a deprinderilor formate în
timpul dresajului şi adaptarea acestora la necesităţile muncii unităţilor
teritoriale.

Secţiunea 1
SCOPUL ANTRENAMENTULUI

1.1. MENŢINEREA DEPRINDERILOR FORMATE ÎN TIMPUL


DRESAJULUI

În condiţiile în care nu se repetă periodic exerciţiile care stau la baza


formării unor deprinderi, acestea din urmă se sting treptat cu scurgerea
timpului. Pentru prevenirea pierderii capacităţii de lucru a câinilor, este necesar
ca, în mod planificat şi metodic, să fie repetate aceste exerciţii într-un sistem
complex, algoritmizat, eficient şi adaptat fiecărui cuplu. Planificarea va avea în
vedere toate exerciţiile din dresajul de disciplinizare şi specializare, dar în
special, exerciţiile la care câinele este deficitar.

1.2. PERFECŢIONAREA DEPRINDERILOR FORMATE ÎN PERIOADA


DRESAJULUI

Datorită faptului că posibilităţile nervoase şi fizice ale câinelui sunt


limitate, formarea şi perfecţionarea deprinderilor necesită un timp îndelungat.
Astfel, în perioada dresajului nu se poate realiza decât formarea deprinderilor
necesare în serviciu, de unde şi necesitatea continuării dresajului în cadrul
procesului de antrenament, pentru perfecţionarea acestor deprinderi, precum
şi pentru adaptarea rapidă la situaţiile ce apar cu ocazia folosirii câinilor în
serviciu.
Antrenamentul câinilor antidrog se desfăşoară după o planificare
metodică, judicioasă, complexă, urmărindu-se scopuri bine definite, în raport
de tipul de sistem nervos al câinelui, stadiul de dresaj la care s-a ajuns,
precum şi de condiţiile în care este folosit câinele de serviciu şi rezultatele
obţinute.

1.3. EXECUTAREA DEPRINDERILOR FORMATE ÎN PERIOADA


DRESAJULUI ÎN LOCURI, MEDII ŞI CONDIŢII CÂT MAI
157
APROPIATE DE REALITATEA SERVICIULUI

Condiţiile complexe de la locul de muncă, mult diferite de cele existente


la unitatea în care s-a efectuat dresajul în ceea ce priveşte mediul natural,
colectivităţile umane, zonele geografice, spaţiul de cazare şi, nu în ultimul
rând, situaţia operativă influenţează de multe ori negativ, la început,
capacitatea de lucru a câinelui.
Pentru adaptarea cât mai rapidă la condiţiile locului de muncă, este
necesar ca, odată ajuns la unitate, conductorul împreună cu câinele din dotare,
să efectueze o recunoaştere a terenului prin deplasări repetate în teren, timp
de 2-3 zile, în scopul acomodării câinelui la condiţiile specifice de mediu şi
colectivitate. În această perioadă de acomodare, care se poate extinde la 1-2
săptămâni, rezultatele obţinute prin folosirea câinilor sunt uneori inconstante,
mai puţin relevante, datorită separării acestora de colectivitatea în care a avut
loc instruirea pe timpul cursului, a schimbării programului de hrănire şi dresaj,
a condiţiilor de cazare, apariţiei unor excitanţi noi, a fenomenelor de
readaptare şi reintegrare, etc. Se cere din partea conductorului mult calm,
revenirea progresivă la exerciţiile mai dificile din dresaj, repetarea fiecărui
exerciţiu cu răbdare pentru o cât mai rapidă acomodare la condiţiile noului loc
de muncă şi problematica antrenamentului.
La sfârşitul perioadei de acomodare, câinele trebuie să obţină cel puţin
rezultatele înregistrate la terminarea cursului de calificare. Odată încheiată
această perioadă, se vor avea în vedere la planificarea antrenamentului
exerciţii cu grad ridicat de dificultate.

1.4. DEZVOLTAREA CALITĂŢILOR FIZICE ŞI NERVOASE ALE


CÂINELUI, ANTRENAREA LUI LA EFORTURI PRELUNGITE, PE
TIMP DE ZI, DE NOAPTE, ÎN CONDIŢII ATMOSFERICE DIFICILE

Acest obiectiv se realizează prin planificarea antrenamentului în mod


progresiv şi în condiţii din ce în ce mai dificile în ce priveşte durata, ora la care
se lucrează, condiţiile atmosferice, mediile frecventate, precum şi dificultatea
exerciţiilor. Aceşti parametri nu vor fi schimbaţi toţi în acelaşi timp, ci, treptat,
de la simplu la complex. Astfel, se va urmări, la început, prelungirea timpului
de lucru, apoi, realizarea aceloraşi performanţe la diferite ore din zi şi din
noapte, ulterior, executarea exerciţiilor în situaţii cât mai apropiate de realitatea
practică.

Secţiunea 2
ORGANIZAREA ŞI PLANIFICAREA ANTRENAMENTULUI

În organizarea şi desfăşurarea antrenamentului cu câinii antidrog,


trebuie să se ţină seama de:
 timpul necesar pentru antrenament şi locul desfăşurării acestuia;
 modalităţile de efectuare a antrenamentului la locul de muncă;
 greşelile ce s-ar putea comite în timpul dresajului şi necesită a fi
corectate;
 baza tehnico-materială destinată antrenamentului şi realizarea
158
condiţiilor optime pentru desfăşurarea acestei activităţi.
Antrenamentul se realizează zilnic de către conductor, iar periodic, se
vor organiza convocări cu conductorii, accentul punându-se pe modul cum
aceştia s-au preocupat pentru însuşirea, folosirea şi dresajul câinilor din
dotare. Totodată, se va asigura un program complet de antrenament cu câinii
(se va urmări şi latura sanitar-veterinară, se verifică animalele care pleacă la
cursuri, dacă ceilalţi mai sunt apţi pentru serviciu sau nu).
În scopul controlului şi îndrumării curente a activităţii cu câinii, la nivelul
unităţii dotate cu aceste mijloace, va fi numit un cadru care va urmări modul
cum se desfăşoară activitatea de folosire, îngrijire şi antrenament a câinilor,
precum şi felul în care se asigură conductorilor dotarea materială specifică.
La convocările periodice, se vor executa exerciţii din dresajul de
disciplinizare, dar accentul se va pune pe executarea exerciţiilor din dresajul
de specializare (căutarea unui obiect cu miros de stupefiant plasat la
autovehicule, bagaje, încăperi, etc.).
Programul convocărilor de pregătire cu conductorii câini de serviciu se
întocmeşte de cadrul care coordonează activitatea în domeniu.
Programul de antrenament va fi întocmit zilnic de către conductor şi
aprobat de cei în drept.
În principiu, programul de antrenament va cuprinde pe ore exerciţiile ce
se execută, locul unde se desfăşoară antrenamentul, materialele necesare
pentru lucru şi concluzii asupra executării şi însuşirii exerciţiilor de dresaj
efectuate în ziua respectivă.

Secţiunea 3
STRUCTURA ANTRENAMENTULUI CÂINELUI ANTIDROG

3.1. EXERCIŢII ALE DRESAJULUI DE DISCIPLINIZARE CE SE


EXECUTĂ CU OCAZIA ANTRENAMENTULUI

Antrenamentul de disciplinizare trebuie să se execute zilnic, printr-o


planificare judicioasă, disciplina reprezentând un factor important în
executarea corectă a exerciţiilor din dresajul de specializare.
Exerciţiile de disciplinizare ce trebuie executate la antrenamentul câinilor
antidrog sunt următoarele:
 mersul alături de conductor;
 poziţia aşezat;
 poziţia culcat;
 întoarcerile din mişcare;
 lăsare în poziţie şi chemarea la conductor.

3.2. EXERCIŢII ALE DRESAJULUI DE SPECIALIZARE CE SE


EXECUTĂ CU OCAZIA ANTRENAMENTULUI

Antrenamentul de specializare se va desfăşura, zilnic, în diverse locuri şi


condiţii, cât mai apropiate de realitatea serviciului, folosindu-se prin rotaţie
întreaga gamă de stupefiante avută la dispoziţie.
Având drept scop menţinerea, fixarea şi perfecţionarea calităţilor formate
159
în procesul de dresaj, aceste activităţi trebuie desfăşurate cu un înalt simţ de
răspundere şi profesionalism, pentru realizarea obiectivelor propuse.
Pentru categoria de serviciu antidrog, exerciţiile antrenamentului de
specializare sunt următoarele:
− căutarea unui obiect cu miros de stupefiant plasat la autovehicule;
− căutarea unui obiect cu miros de stupefiant plasat în bagaje, cutii,
colete, containere;
− căutarea unui obiect cu miros de stupefiant plasat în camere, săli,
hale, holuri, garaje, etc.;
− căutarea unui obiect cu miros de stupefiant plasat în teren
deschis (iarbă, tufe, gard viu, etc.);
− căutarea unui obiect cu miros de stupefiant plasat la persoane.

Antrenamentul câinilor antidrog trebuie realizat de conductori bine
pregătiţi profesional, în special, în probleme de chinotehnie, de metodică a
instruirii şi conducerii câinelui de serviciu, flexibili în gândire, dornici de
afirmare, preocupaţi pentru cunoaşterea modalităţilor specifice de utilizare a
acestui mijloc.
În acest context, se impune perfecţionarea continuă a cunoştinţelor,
formarea de noi priceperi şi deprinderi în lucrul cu câinele, fapt pentru care, în
planurile de pregătire profesională a conductorilor, trebuie să se includă o
tematică adecvată acestui scop.
Un rol important revine de asemenea coordonatorilor acestei activităţi,
pentru creşterea calităţii şi eficienţei muncii în acest domeniu.
În situaţii deosebite, este necesar ca problemele ce apar să fie aduse la
cunoştinţa factorilor de decizie, iar în cazul unor aspecte de strictă specialitate
în domeniul dresajului, pot fi contactate cadrele Centrului de Dresaj pentru
rezolvarea operativă şi eficientă a momentelor mai dificile din activitatea
conductorilor câini serviciu.
Rezultă din cele prezentate mai sus că antrenamentul reprezintă o latură
deosebit de importantă a dresajului câinilor antidrog, executarea acestuia în
condiţii optime permiţând animalelor să dea randamentul maxim în executarea
exerciţiilor de dresaj, iar cuplului om-câine să fie în măsură să acţioneze optim,
de fiecare dată când se ordonă o misiune.

160