Sunteți pe pagina 1din 2

Începâ nd cu anul 1951 disciplina Ed.

fizică devine obligatorie în planurile de


învă ță mâ nt superior artistic ieșean. La Conservatoriu se desfă șoară cursul
practic de educație fizică . Primele ore de ed. fizică se țineau într-o sală de
dimensiunile 4/4m, situată într-o clă dire pe lâ ngă actuala Universitate de
Medicină și Farmacie.
În anii urmă tori Conservatorul a primit clă direa de pe strada Cuza Vodă , nr.34.
Cu o sală destinată educației fizice, apoi în curtea acelei clă diri a fost amenajat
un teren de badmington.
Cursurile de ed.fizică se mută mai tâ rziu la Universitatea de Agronomie, în
Copou unde erau condiții optime.
Aproximativ în 1979 cursurile se mută în clă direa fostului Seminal teologic,
lâ ngă Metropolia Moldovei și Bucovinei, sala era de dimensiunile 18/9m, în
curte cu un teren de handbol.
În anul 1997 se formează un acord între instituții prin care studenții își pot
desfă șura activită țile de ed.fizică în sala de sport a Liceului „Gheorghe Asachi”
din Copou.
Secolul XXI vine cu o sală de sport pentru Universitatea de Arte „George
Enescu”, plasată pe strada Oastei nr 14, în Copou, lâ ngă Facultatea de Arte
Vizuale și Design.
Exerciții pentru brațe
1. Cu faţa la perete, la depă rtare de un metru, se execută îndoiri şi întinderi de
braţe cu că dere înainte pe perete flotare, corpul fiind bine întins şi încordat ca
o scâ ndură .

2. Cu bastonul apucat de capete în faţă se execută trecerea bastonului la spate


cu braţele întinse, peste cap. Fetele execută 5 repetă ri, iar bă ieţii execută
10 repetă ri.

3. Din poziţia stâ nd, cu picioarele depă rtate, braţele lateral, apucâ nd
ganterele, se execută rotaţii de braţ. Fetele execută câ te 5 repetă ri, iar bă ieţii
execută câ te 8 repetă ri.

Exerciții pentr cap- gâ t


1. Din poziţia stâ nd, se fac rotă ri ample şi lente ale capului într-un sens şi în
celă lalt. Se execută câ te 4 repetă ri.

2. Din poziţia culcat pe spate, se duce capul spre spate, bă rbia în sus, fă ră ca
umerii să se desprindă de sol –pieptul sus. Este un fel de „pod” al
coloanei cervicale. Se execută câ te 5 repetă ri.

3. Din poziţia stâ nd cu picioarele depă rtate –braţele întinse apucâ nd un


baston, se execută „gâ t de lebă dă ”: ducereabă rbiei paralel cu braţele întinse,
apoi „bă rbie dublă ”, braţele ră mâ nâ nd întinse. Se execută câ te 7 repetă ri.

Exerciții pentru respirație

1.ers pe vâ rfuri 4 paşi –inspiraţie ; braţele sus, mers pe toată talpa 4 paşi –
expiraţie

2. Poziţia stâ nd cu picioarele depă rtate, mâ inile sprijinite pe şolduri –


inspiraţie profundă pe nas, apă sarea cu palmele pe torace –expiraţie pe gură .
Se execută câ te 5 repetă ri.

3. Poziţia stâ nd cu picioarele mult depă rtate, se execută fandare laterală spre
stâ nga şi ducerea braţului stâ ng sus pe lâ ngă ureche –inspiraţie; revenire
–expiraţie. Se repetă acelaşi exerciţiu spre dreapta. Se execută câ te 5 repetă ri.