Sunteți pe pagina 1din 32

Pag.

1 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

HOTĂRÂRE nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi şi


obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
Forma sintetică la data 15-Oct-2015. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia
Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.
Guvernul României hotărăşte:
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului trimis în străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentând:
a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenţii, acorduri şi alte
asemenea înţelegeri;
b) participări la târguri şi expoziţii; prospectarea pieţei; acţiuni de cooperare economică
şi tehnico-ştiinţifică; contractări şi alte acţiuni care decurg din executarea contractelor
de comerţ exterior;
c) documentare, schimb de experienţă;
d) cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, inclusiv participarea
elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice însoţitoare la olimpiade şi concursuri în
domeniul învăţământului;
e) participări la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni,
care prezintă interes pentru activitatea specifică a unităţii, precum şi la manifestări
ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi altele asemenea;
f) primiri de titluri, grade profesionale, distincţii sau premii conferite pentru realizări
ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive;
g) desfăşurarea unei activităţi ştiinţifice, culturale, artistice sau sportive, temporare,
fără dobândirea calităţii de salariat a partenerului extern, precum şi pentru ţinerea de
cursuri în calitate de profesor vizitator;
h) control şi îndrumare la misiuni diplomatice, oficii consulare şi alte asemenea
reprezentanţe în străinătate;
i) executări de lucrări de construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor
diplomatice, oficiilor consulare şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate,
precum şi ducerea şi aducerea pe roţi a mijloacelor auto aparţinând acestor
reprezentanţe;
j) asigurarea protecţiei demnitarilor români pe timpul cât aceştia se deplasează în
străinătate de către personalul specializat din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază.
j) asigurarea protecţiei demnitarilor români pe timpul cât aceştia se deplasează în
străinătate de către personalul specializat din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază sau
din alte unităţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, dacă în
sistemele respective este prevăzută o asemenea activitate;
(la data 27-Jul-1998 Art. 1, litera J. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea
420/1998 )
k) exerciţii, aplicaţii, ateliere de lucru, controale la unităţile militare participante la
misiuni de menţinere a păcii, cursuri la şcoli şi academii militare.
(la data 27-Jul-1998 Art. 1, litera J. din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea
420/1998 )
k) exerciţii, aplicaţii, ateliere de lucru, controale la unităţile militare participante la
misiuni de menţinere a păcii, cursuri la şcoli şi academii militare, participare la misiuni
specifice urgente, desfăşurate la ordinul conducătorului unităţii;
(la data 01-Sep-2015 Art. 1, litera K. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea
582/2015 )
l) crearea şi consolidarea democraţiei, a prosperităţii, cooperării şi stabilităţii în Europa

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 2 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

de Sud-Est, ca etapă preliminară a integrării statelor regiunii în structurile euroatlantice.


(la data 19-Mar-2000 Art. 1, litera K. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea
313/2001 )
m) participarea personalului Ministerului Afacerilor Interne la activităţi de cooperare
judiciară internaţională în materie penală, la activităţi desfăşurate pentru prevenirea,
descoperirea şi cercetarea infracţiunilor sau activităţilor infracţionale, la misiuni comune
operative internaţionale organizate în scopul combaterii criminalităţii transfrontaliere,
menţinerii ordinii şi siguranţei publice, combaterii migraţiei ilegale sau în vederea
executării unor acţiuni specifice domeniului protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă,
precum şi la alte tipuri de activităţi de cooperare sau asistenţă poliţienească
internaţională;
n) transportul valizei diplomatice;
o) participarea ca observator la acţiuni desfăşurate sub egida Organizaţiei pentru
Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE);
p) participarea ca expert naţional detaşat.
(la data 01-Sep-2015 Art. 1, litera L. din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea
582/2015 )
Art. 2
Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte
instituţii publice, care trimit personal în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, vor lua măsuri pentru:
a) stabilirea numărului de persoane şi a duratei de deplasare în raport strict cu
necesităţile concrete de realizare a misiunii;
b) selecţionarea şi pregătirea personalului ţinând seama de specificul activităţii pentru
care are loc deplasarea, precum şi organizarea temeinică a acesteia;
c) analiza concluziilor şi a propunerilor prezentate de către personalul în cauză la

întoarcerea din deplasare, pe bază de raport scris, înaintat la conducerea unităţii


trimiţătoare şi valorificarea optimă a acestora.
Art. 3
(1) Deplasarea unor delegaţi în străinătate, pe bază de invitaţie primită din partea unor
organizaţii sau a altor parteneri externi, cu suportarea integrală sau parţială de către
aceştia a cheltuielilor, poate avea loc numai cu aprobarea prealabilă a unităţii
trimiţătoare.
(2) Dacă invitaţia nu se referă la o anumită persoană şi există mai mulţi candidaţi care
îndeplinesc condiţiile necesare, selecţia şi trimiterea lor în străinătate se vor face pe
bază de concurs sau prin numirea de către conducerea unităţii a unor salariaţi care pot
reprezenta corespunzător interesele acesteia.
Art. 4
Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte
instituţii publice pot să trimită în străinătate, în cadrul delegaţiilor proprii, şi salariaţi ai
altor instituţii publice, cu aprobarea conducerii unităţilor de la care provin, precum şi alţi
specialişti, cu acordul prealabil al persoanelor respective, cheltuielile de deplasare, cu
excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, suportându-se de către unitatea
trimiţătoare.
(1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte
instituţii publice pot trimite în străinătate, în cadrul delegaţiilor proprii, şi salariaţi ai
altor instituţii publice, cu aprobarea conducerii unităţilor de la care provin, precum şi alţi
specialişti cu care s-au încheiat convenţii civile de prestări de servicii în condiţiile legii,
în măsura în care prin convenţiile civile respective s-a prevăzut acest lucru; cheltuielile
de deplasare aferente, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B, se
suportă de către unitatea trimiţătoare.

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 3 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

(11) Pentru reprezentanţii mass-media, în cazul în care aceştia sunt invitaţi de către
primul-ministru, cheltuielile de deplasare aferente, cu excepţia drepturilor prevăzute la
art. 5 alin. (1) lit. B, se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(la data 15-May-2002 Art. 4, alin. (1) din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea
436/2002 )
(2) Pe timpul deplasării în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, primul-ministru,
miniştrii de stat şi miniştrii pot beneficia, la cererea acestora, de asistenţă medicală
prestată de personal medical român de specialitate, cheltuielile de deplasare aferente
personalului medical, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. B,
suportându-se de către unitatea trimiţătoare.
(la data 27-Jul-1998 Art. 4 din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea 420/1998 )
Art. 5
(1) Personalului trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri i se acordă:
A. În străinătate:
a) o indemnizaţie zilnică în valută, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii
cheltuielilor de hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului transportului în
interiorul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea;
b) o sumă zilnică în valută, denumită în continuare plafon de cazare, în limita căreia
personalul trebuie să-şi acopere cheltuielile de cazare.
A. În străinătate, o indemnizaţie zilnică în valută primită pe perioada delegării şi
detaşării în străinătate, denumită în continuare indemnizaţie de deplasare, compusă
din:
a) o sumă zilnică, denumită în continuare diurnă, în vederea acoperirii cheltuielilor de
hrană, a celor mărunte uzuale, precum şi a costului transportului în interiorul localităţii
în care îşi desfăşoară activitatea;
b) o sumă zilnică, denumită în continuare indemnizaţie de cazare, în limita căreia
personalul trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare. Prin cheltuieli de cazare se
înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi eventualele taxe obligatorii pe plan local,
precum şi costul micului dejun, atunci când acesta este inclus în tarif.
(la data 01-Sep-2015 Art. 5, alin. (1), punctul A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 3. din
Hotarirea 582/2015 )
B. În ţară:
a) salariul stabilit potrivit reglementărilor în vigoare, pe toată durata deplasării, în cazul
personalului care, pe timpul deplasării în străinătate, îşi menţine calitatea de salariat;
b) o indemnizaţie lunară în lei calculată în raport cu salariul de bază şi sporul de
vechime, corespunzător funcţiei şi gradului profesional, în cazul personalului care se
deplasează în interesul unităţii trimiţătoare, pentru a participa la cursuri şi stagii de
practică şi specializare sau perfecţionare, cu suportarea parţială sau integrală a
cheltuielilor de către diferite organizaţii sau alţi parteneri externi, pe o durată care
depăşeşte 90 de zile calendaristice şi căruia, pe timpul absenţei din ţară, i se suspendă
contractul de muncă, după cum urmează:
- 25% pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea locuinţei;
- 25% pentru fiecare copil sau părinte aflat în întreţinere, potrivit legii, în ţară, precum
şi pentru soţul/soţia care nu realizează venituri.
Sumele acordate potrivit prevederilor lit. B. b) nu pot să depăşească 100% din salariul
de bază şi sporul de vechime, stabilite prin contractul individual de muncă, actualizate
potrivit indexărilor aprobate.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. B.b) se acordă cu condiţia semnării, de către
persoanele în cauză, a unui act adiţional la contractul de muncă, prin care se obligă ca,
după întoarcerea în ţară, să lucreze o anumită perioadă în cadrul unităţii trimiţătoare,
indiferent de durata deplasării în străinătate.

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 4 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

(3) Actul adiţional la contractul de muncă menţionat la alin. (2) se încheie şi în cazul
personalului care se deplasează în străinătate pentru documentare şi schimb de
experienţă.
În cazul nerespectării acestei obligaţii, persoanele beneficiare vor restitui cheltuielile
efectuate de către unitatea trimiţătoare.
(4) Cadrele militare în activitate care se deplasează în străinătate în condiţiile prevăzute
la alin. (1) lit. B.b) sunt eliberate din funcţii în temeiul art. 4 lit. a) din Legea nr.
80/1995 privind statutul cadrelor militare şi beneficiază pe timpul absenţei din ţară de
indemnizaţia lunară în lei, calculată în raport cu solda de bază.
(la data 27-Jul-1998 Art. 5, alin. (3) din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea
420/1998 )
1
Art. 5
(1) Personalul militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale şi din Ministerul de
Interne, care participă în străinătate la cursuri, stagii de practică şi specializare,
perfecţionare sau alte activităţi, inclusiv la cele finanţate de diferite organizaţii ori de alţi
parteneri externi, este obligat ca înainte de începerea acestora să semneze un
angajament, respectiv un act adiţional la contractul individual de muncă. Modelele de
angajament şi de act adiţional se stabilesc prin ordin al ministrului.
(2) Prin angajament, respectiv prin act adiţional, persoanele prevăzute la alin. (1) se
obligă ca după întoarcerea în ţară să îşi desfăşoare activitatea în Ministerul Apărării
Naţionale, respectiv în Ministerul de Interne, o perioadă determinată, stabilită prin ordin
al ministrului.
(3) În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la alin. (2), precum şi în situaţia
exmatriculării sau părăsirii cursului, a stagiului de practică, de specializare, de
perfecţionare şi a altor activităţi, din motive imputabile lor, al demisiei ori al încetării
raportului de muncă pentru comiterea unor infracţiuni sau săvârşirea unor abateri
grave, încălcarea în mod repetat a obligaţiilor de muncă, inclusiv a normelor de
comportare în unităţile militare ori când manifestă dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor
şi sarcinilor de serviciu sau în perfecţionarea pregătirii lor militare şi de specialitate,
persoanele prevăzute la alin. (1) restituie atât cheltuielile efectuate de Ministerul
Apărării Naţionale, respectiv de Ministerul de Interne, cât şi cheltuielile suportate de
diferite organizaţii sau partenerii externi, la solicitarea acestora, pentru transport,
hrană, cazare, bursă, precum şi alte cheltuieli efectuate în acest scop.
(4) Sumele recuperate se vor face venit la bugetul de stat sau vor reîntregi creditele
bugetare în condiţiile legii, iar cele reprezentând cheltuielile efectuate de organizaţiile
sau partenerii externi se rambursează acestora.
(5) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile personalului militar şi civil care desfăşoară
misiuni în cadrul forţelor de menţinere a păcii sub egida O.N.U., N.A.T.O. sau a altor
organizaţii internaţionale, precum şi personalului încadrat în batalioanele mixte,
constituite între Armata României şi armatele altor ţări.
(la data 24-Jun-2002 Art. 5 din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea 587/2002 )
Art. 6
(1) Ministerele şi celelalte unităţi trimiţătoare mai suportă în valută şi în lei, după caz,
pe lângă drepturile prevăzute la art. 5 alin. (1), şi următoarele alte cheltuieli:
a) costul transportului în trafic internaţional, cel între localităţile din ţara în care
personalul îşi desfăşoară activitatea, precum şi pe distanţa dus-întors dintre aeroport
sau gară şi locul de cazare;
b) costul transportului documentaţiilor, mostrelor şi al altor materiale sau obiecte
necesare îndeplinirii misiunii;
c) cheltuielile medicale, pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 5 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

localităţi cu climă greu de suportat, pentru spitalizare şi intervenţii chirurgicale în cazuri


de urgenţă, stabilite de către Ministerul Sănătăţii;
c) cheltuielile medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau localităţi
cu climă greu de suportat, pentru spitalizare şi intervenţii chirurgicale în cazuri de
urgenţă, stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei, precum şi cheltuielile privind
asigurarea medicală a persoanelor care fac parte din delegaţiile oficiale;
(la data 15-May-2002 Art. 6, alin. (1), litera C. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea
436/2002 )
d) cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate şi transportul în ţară al celor
decedaţi;
e) comisioanele şi taxele bancare, cheltuielile pentru obţinerea vizelor de intrare în
ţările respective, de rezervare a locurilor în mijloacele de transport, taxele de aeroport,
comisioanele de rezervare a camerelor de hotel şi altele asemenea.
f) taxele de înscriere şi/sau de participare la congrese, conferinţe, simpozioane,
seminarii, colocvii sau la alte reuniuni, precum şi la manifestări ştiinţifice, culturale,
artistice, sportive şi altele asemenea, în condiţiile stabilite de organizatori.
(la data 27-Jul-1998 Art. 6, alin. (1), litera E. din capitolul I completat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea
420/1998 )
g) cheltuielile necesare achiziţionării materialelor de reprezentare, pentru a fi oferite
partenerilor străini, pentru promovarea unitară a simbolurilor naţionale şi ale armatei,
cu ocazia desfăşurării unor activităţi comune cu reprezentanţii altor armate, în limita
sumei de 500 dolari S.U.A., la valoarea de schimb leu/dolar S.U.A. stabilită de Banca
Naţională a României, la data aprobării executării misiunii. Condiţiile în care pot fi
acordate, limitele maxime, în raport cu nivelul de reprezentare, precum şi modul de
justificare a acestor sume se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.
(la data 06-Jan-2005 Art. 6, alin. (1) din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Hotarirea
2452/2004 )
(2) În situaţia în care partenerii externi rambursează delegaţilor, parţial sau integral,
cheltuielile prevăzute la alin. (1), aceştia au obligaţia ca la întoarcerea din deplasare să
depună în contul unităţilor trimiţătoare sumele primite, dar nu mai mult decât nivelul
sumelor avansate sau suportate de către aceste unităţi.
CAPITOLUL II: Indemnizaţii în valută CAPITOLUL II: Indemnizaţia de
deplasare
(la data 01-Sep-2015 capitolul II modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 582/2015 )
Secţiunea I: Diurna SECŢIUNEA I:
(la data 01-Sep-2015 capitolul II, sectiunea I modificat de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 582/2015 )
(la data 18-May-2012 capitolul II, sectiunea I a se vedea referinte de aplicare din Ordonanta urgenta
19/2012 )
Art. 7
(1) Diurna în valută se diferenţiază pe două categorii şi se acordă la nivelul prevăzut
pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei.
(2) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în funcţie de mijlocul
de transport folosit, avându-se în vedere:
a) momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate, şi momentul aterizării
avionului, la sosirea în ţară, de şi pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a
frontierei de stat a României;
b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a
frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât şi la înapoierea în ţară.
(3) Pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel:
50% până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore.
(4) Conducerea ministerelor şi a celorlalte unităţi trimiţătoare este obligată să ia
măsurile necesare ca deplasarea personalului să aibă loc, pe cât posibil, fără

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 6 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

întreruperea călătoriei.
(5) În cazul întreruperii călătoriei, determinată de programul de zbor al avioanelor,
drepturile de diurnă şi cazare ale personalului se acordă, în continuare, la nivelul
prevăzut pentru ţara de destinaţie, numai dacă sejurul pe perioada respectivă nu este
asigurat de către companiile care efectuează transportul.
(1) Indemnizaţia de deplasare se diferenţiază pe două categorii şi se acordă pe
componentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. A la nivelurile stabilite pentru fiecare ţară
în care are loc deplasarea, potrivit anexei.
(2) Pentru personalul trimis în străinătate, în misiuni cu caracter temporar care se
deplasează pentru durate de timp care nu necesită cazare, inclusiv pe durata întregii
nopţi, indemnizaţia de deplasare este formată numai din diurna stabilită conform
anexei.
(3) Pentru personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri, în cazul în
care cheltuielile pentru cazare se suportă de către partenerii externi, indemnizaţia de
deplasare este formată numai din diurna stabilită conform anexei.
(4) Pentru personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri, în cazul în
care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii externi, indemnizaţia de
deplasare este formată din 50% din diurnă şi 100% din indemnizaţia de cazare, stabilite
pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se încadrează.
(5) Prevederile alin. (4) se aplică şi personalului care pe timpul deplasării în străinătate
se internează în spital, pentru cazurile şi în condiţiile stabilite potrivit prezentei hotărâri.
(6) Pentru membrii colectivelor sportive, artistice, ştiinţifice şi altele asemenea, în
situaţia în care cheltuielile de întreţinere şi cazare a acestora în străinătate se suportă
din sumele plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la
nivelul comunicat de către aceştia, indemnizaţia de deplasare este formată din 50% din
diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se
încadrează.
(7) În cazul întreruperii călătoriei, determinată de programul de zbor al avioanelor,
drepturile de indemnizaţie de deplasare ale personalului se acordă, în continuare, la
nivelul prevăzut pentru ţara de destinaţie, numai dacă sejurul pe perioada respectivă nu
este asigurat de către companiile care efectuează transportul.
(la data 01-Sep-2015 Art. 7 din capitolul II, sectiunea I modificat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea
582/2015 )
1
Art. 7
(1) Perioada pentru care se acordă diurna în valută se determină în funcţie de mijlocul
de transport folosit, avându-se în vedere:
a) momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate, şi momentul aterizării
avionului, la sosirea în ţară, de şi pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a
frontierei de stat a României;
b) momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a
frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât şi la înapoierea în ţară.
(2) Pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel:
50% până la 12 ore şi 100% pentru perioada care depăşeşte 12 ore.
(3) Conducerea ministerelor şi celorlalte unităţi trimiţătoare este obligată să ia măsurile
necesare ca deplasarea personalului să aibă loc, pe cât posibil, fără întreruperea
călătoriei.
(la data 01-Sep-2015 Art. 7 din capitolul II, sectiunea I completat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea
582/2015 )
Art. 8
(1) Personalul trimis în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, beneficiază de 50%
din diurna stabilită pentru ţara în care are loc deplasarea, potrivit categoriei în care se

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 7 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

încadrează, în cazul în care cheltuielile pentru masă se suportă de către partenerii


externi.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică corespunzător şi:
a) personalului care pe timpul deplasării în străinătate se internează în spital, pentru
cazurile şi în condiţiile stabilite potrivit prezentei hotărâri;
b) membrilor colectivelor sportive, artistice, ştiinţifice şi altele asemenea, în situaţia în
care cheltuielile de întreţinere şi cazare a acestora în străinătate se suportă din sumele
plătite organizatorilor reuniunilor sau manifestărilor la care iau parte, la nivelul
comunicat de către aceştia.
(la data 01-Sep-2015 Art. 8 din capitolul II, sectiunea I abrogat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea
582/2015 )
1
Art. 8
Muncitorii români care se deplasează în străinătate pentru executări de lucrări de
construcţii, reparaţii şi amenajări la imobilele misiunilor diplomatice, oficiilor consulare
şi ale celorlalte forme de reprezentare în străinătate au dreptul la o diurnă în valută în
cuantum de 75% din diurna de categoria I, prevăzută în anexă.
(la data 05-Aug-1996 Art. 8 din capitolul II, sectiunea I completat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea
606/1996 )
Secţiunea II: Cazarea SECŢIUNEA II:
(la data 01-Sep-2015 capitolul II, sectiunea II modificat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 582/2015 )
Art. 9
(1) Plafonul de cazare se acordă în raport cu categoria de diurnă în care se încadrează
personalul, la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit
anexei.
(2) Plafoanele de cazare la care are dreptul personalul participant la diferite manifestări
cu caracter internaţional sau la alte acţiuni se acordă la nivelul corespunzător tarifelor
practicate de către hotelurile în care au loc manifestările respective, pe baza comunicării
primite din partea organizatorilor sau a reprezentanţelor României din ţările respective.
(3) În situaţia în care cazarea nu poate fi asigurată la unităţi hoteliere sau altele
asemenea, personalul poate să închirieze şi locuinţe, însă cu plata unei sume în limita a
75% din plafonul de cazare.
(4) Eventualele plăţi pentru cazare, care depăşesc plafoanele stabilite în condiţiile
prezentei hotărâri, se aprobă, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile
unităţilor trimiţătoare, pe baza documentelor de plată.
(5) Prin cheltuieli de cazare se înţelege, pe lângă tarifele sau chiria plătite, şi
eventualele taxe obligatorii pe plan local, precum şi costul micului dejun, atunci când
acesta este inclus în tarif.
(1) Indemnizaţia de cazare se acordă în raport cu categoria de indemnizaţie de
deplasare în care se încadrează personalul, la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în
care are loc deplasarea, potrivit anexei.
(2) Pentru personalul care participă la misiuni cu caracter temporar care impun cazare
la anumite hoteluri/locaţii din motive de securitate sau reprezentare, indemnizaţia de
cazare se acordă la nivelul corespunzător tarifelor practicate de către hotelurile în care
au loc manifestările respective, pe baza comunicării primite din partea organizatorilor
ori a reprezentanţelor României din ţările respective, cu aprobarea de către conducerile
unităţilor trimiţătoare.
(la data 01-Sep-2015 Art. 9 din capitolul II, sectiunea II modificat de Art. I, punctul 10. din Hotarirea
582/2015 )
1
Art. 9
Poliţiştii care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în comun
cu forţele armate ale României sau similare celor prevăzute la art. 2 din Legea nr.

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 8 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului


statului român, pentru forţele armate, beneficiază de diurnă şi cazare cu aplicarea
dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2004 pentru stabilirea sporurilor specifice şi
a drepturilor de diurnă, cazare şi hrană cuvenite personalului participant la misiuni în
afara teritoriului statului român, nepublicată în Monitorul Oficial al României, cu
modificările şi completările ulterioare.
(la data 27-Jul-2015 Art. 9 din capitolul II, sectiunea II completat de Art. I, punctul 11. din Hotarirea
582/2015 )
CAPITOLUL III: Transportul
Art. 10
(1) Personalul trimis în străinătate în condiţiile prezentei hotărâri are dreptul să
călătorească cu avionul sau cu trenul.
De asemenea, personalul poate să călătorească şi cu mijloace auto în situaţia în care
cheltuielile totale ce trebuie suportate de către ministere şi celelalte unităţi trimiţătoare
sunt inferioare tarifelor practicate în cazul călătoriei cu avionul.
(2) Personalul poate să călătorească cu avionul, astfel:
a) la business class, personalul care se încadrează la categoria a II-a de diurnă, cu
excepţia membrilor Guvernului şi a cel mult trei colaboratori ai acestora, care pot să
călătorească şi cu clasa I;
a) business class, personalul care se încadrează la categoria a II-a de indemnizaţie de
deplasare, cu excepţia membrilor Guvernului şi a cel mult trei colaboratori ai acestora,
care pot să călătorească şi cu clasa I;
(la data 01-Sep-2015 Art. 10, alin. (2), litera A. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 12. din
Hotarirea 582/2015 )
b) la clasa economică, restul personalului.
*) Prin derogare de la prevederile alin. (2) al art. 10, în anul 2009, în statele europene,
personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar poate să călătorească cu avionul astfel:
a)la business class, membrii Guvernului;
b)la clasa economică, restul personalului.
(la data 16-Feb-2009 Art. 10, alin. (2), litera B. din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Art.
13 din Ordonanta urgenta 4/2009 )
*) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2), în anul 2010, personalul român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar poate să
călătorească cu avionul astfel:
a)la business class, membrii Guvernului;
b)la clasa economică, restul personalului.
(la data 30-Dec-2009 Art. 10, alin. (2), litera B. din capitolul III modificat de Art. 1, alin. (1) din
Hotarirea 1630/2009 )
(3) Transportul delegaţiilor conduse de către primul-ministru se poate face şi cu
avioane care efectuează curse speciale.
De asemenea, în cazuri urgente, cu aprobarea primului-ministru se pot deplasa în
străinătate cu avioane care efectuează curse speciale şi delegaţiile conduse de către
miniştrii de stat şi de secretarul general al Guvernului.
(3) Transportul delegaţiilor conduse de către primul-ministru se poate face şi cu
avioane care efectuează curse speciale.
De asemenea, în cazuri urgente, cu aprobarea primului-ministru, se pot deplasa în
străinătate cu avioane care efectuează curse speciale şi delegaţiile conduse de către
miniştrii de stat, miniştri, secretarul general al Guvernului şi de şeful Statului Major
General al Armatei.
(la data 27-Jul-1998 Art. 10, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 6. din Hotarirea
420/1998 )

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 9 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

(4) Cu aprobarea ministrului afacerilor externe, pe anumite rute, curierii diplomatici pot
să călătorească cu avionul şi la business class.
(5) Cu aprobarea conducerii unităţilor trimiţătoare, personalul care se încadrează la
categoria I de diurnă poate să călătorească şi la business class, în situaţia în care nu
sunt locuri la clasa economică, iar plecarea în delegaţie nu poate fi amânată.
(5) Cu aprobarea conducerii unităţilor trimiţătoare, personalul care se încadrează la
categoria I de indemnizaţie de deplasare poate să călătorească şi la business class, în
situaţia în care nu sunt locuri la clasa economică, iar plecarea în delegaţie nu poate fi
amânată.
(la data 01-Sep-2015 Art. 10, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. I, punctul 13. din Hotarirea
582/2015 )
(6) Personalul poate să călătorească cu trenul, astfel:
- miniştrii şi personalul încadrat în funcţii similare sau superioare, la clasa I cu vagon
de dormit, cuşetă single;
- curierii diplomatici, la clasa I cu vagon de dormit, cabină cu două locuri;
- restul personalului, la clasa I cu vagon de dormit, un loc în cuşetă de 2-4 locuri.
(7) Transportul dus-întors, pe distanţa dintre aeroport sau gară şi locul de cazare, se
face cu mijloacele de transport în comun sau cu taxiul.
*) Prin derogare de la prevederile alin. (7) al art. 10, în anul 2009, pentru personalul
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar care
nu se încadrează la categoria a II-a de diurnă, transportul dus-întors, pe distanţa dintre
aeroport sau gară şi locul de cazare, se face cu mijloacele de transport în comun.
(la data 16-Feb-2009 Art. 10, alin. (7) din capitolul III a se vedea referinte de aplicare din Art. 13 din
Ordonanta urgenta 4/2009 )
*) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (7), în anul 2010, pentru personalul
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar care
nu se încadrează la categoria a II-a de diurnă, transportul dus-întors pe distanţa dintre
aeroport sau gară şi locul de cazare se face cu mijloacele de transport în comun.
(la data 30-Dec-2009 Art. 10, alin. (7) din capitolul III modificat de Art. 1, alin. (2) din Hotarirea
1630/2009 )
(8) Pentru îndeplinirea programului stabilit se pot închiria atât mijloace de transport, în
vederea deplasării în grup, în interiorul ţării de destinaţie, cât şi diferite mijloace de
comunicaţii, cu acordul prealabil al conducătorului unităţii trimiţătoare, decontarea
cheltuielilor aferente urmând să se facă, potrivit legii, pe bază de documente
justificative.
(la data 27-Jul-1998 Art. 10, alin. (7) din capitolul III completat de Art. I, punctul 7. din Hotarirea
420/1998 )
CAPITOLUL IV: Alte cheltuieli
Art. 11
(1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum şi
cele pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb şi altele asemenea,
necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume de până la 30% din totalul
diurnei şi plafonului de cazare, la care are dreptul personalul.
(1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum şi
a celor pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb, diferenţe de tarif la
cazare şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume
de până la 50% din totalul diurnei şi al plafonului de cazare la care are dreptul
personalul.
(la data 27-Jul-1998 Art. 11, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 8. din Hotarirea
420/1998 )
(1) Valuta necesară pentru acoperirea unor eventuale cheltuieli neprevăzute, precum şi
a celor pentru convorbiri telefonice, telex, comisioane de schimb, diferenţe de tarif la

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 10 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

cazare şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii, se acordă în limita unei sume
de până la 50% din indemnizaţia de deplasare la care are dreptul personalul.
(la data 01-Sep-2015 Art. 11, alin. (1) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea
582/2015 )
(2) De asemenea, cu aprobarea primului-ministru, miniştrii de stat, secretarul general
al Guvernului, precum şi miniştrii conducători de delegaţii oficiale în străinătate pot să
beneficieze de o sumă în valută în limita a 500 $ S.U.A., în vederea acoperirii unor
cheltuieli de ordin protocolar. Primul-ministru poate să efectueze astfel de cheltuieli
până la 1.000 $ S.U.A.
(2) De asemenea, cu aprobarea primului-ministru, secretarul general al Guvernului şi
miniştrii conducători de delegaţii oficiale în străinătate pot să beneficieze de o sumă în
valută în limita a 1.000 dolari S.U.A., în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin
protocolar. Primul-ministru poate să efectueze astfel de cheltuieli până la 2.000 dolari
S.U.A.
(la data 15-May-2002 Art. 11, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 3. din Hotarirea
436/2002 )
(2) De asemenea, cu aprobarea prim-ministrului, secretarul general al Guvernului şi
miniştrii conducători de delegaţii oficiale în străinătate pot să beneficieze de o sumă în
valută în limita a 1.000 euro, în vederea acoperirii unor cheltuieli de ordin protocolar.
Prim-ministrul poate să efectueze astfel de cheltuieli până la 2.000 euro.
(la data 01-Sep-2015 Art. 11, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. I, punctul 14. din Hotarirea
582/2015 )
(3) În cazul personalului care se deplasează cu mijloace auto, inclusiv cu cele
proprietate personală, unităţile trimiţătoare vor avansa sumele necesare pentru plata
carburanţilor şi a lubrifianţilor, ţinând seama de consumul specific al acestora, precum
şi pentru plata taxelor rutiere, de transbordare sau a altor asemenea cheltuieli, inclusiv
asigurarea pentru răspunderea civilă, respectiv cartea verde. De asemenea, unităţile
trimiţătoare vor avansa sumele necesare acoperirii cheltuielilor de cazare, în condiţiile
prezentei hotărâri, după parcurgerea unei distanţe zilnice de minimum 500 km. Sumele
necesare pentru destinaţiile menţionate la acest alineat se vor acorda în lei sau în
valută, în funcţie de ţara în care se efectuează cheltuielile respective.
CAPITOLUL V: Modul de acordare şi de justificare a sumelor cheltuite în
valută
Art. 12
(1) Sumele în valută cuvenite personalului, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre,
se acordă sub formă de avans.
(11) În situaţii temeinic motivate, sumele prevăzute la alin. (1) se pot acorda şi în lei,
caz în care personalul are obligaţia de a achiziţiona, anterior plecării în străinătate,
valuta de la unităţile specializate care nu percep comision.
(la data 20-Jan-2015 Art. 12, alin. (1) din capitolul V completat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea
19/2015 )
(2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepţia celor reprezentând drepturile de
diurnă, se face pe bază de documente şi se aprobă de către conducătorii unităţilor
trimiţătoare;
în cazul cheltuielilor medicale este necesar şi avizul policlinicii de specialitate.
(2) Justificarea sumelor cheltuite în valută, cu excepţia celor reprezentând indemnizaţia
de deplasare, se face pe bază de documente şi se aprobă de către conducătorii
unităţilor trimiţătoare; în cazul cheltuielilor medicale este necesar şi avizul policlinicii de
specialitate.
(la data 01-Sep-2015 Art. 12, alin. (2) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 15. din Hotarirea
582/2015 )

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 11 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

(21) În situaţia prevăzută la alin. (11), justificarea sumelor primite sub formă de avans
se va face pe bază de procedură internă stabilită de fiecare unitate trimiţătoare.
(la data 20-Jan-2015 Art. 12, alin. (2) din capitolul V completat de Art. 1, punctul 2. din Hotarirea
19/2015 )
2
(2 ) Prin excepţie de la alin. (2), pentru misiunile prevăzute la art. 9 alin. (2), sumele
cheltuite în valută care depăşesc indemnizaţiile de cazare stabilite în condiţiile prezentei
hotărâri se aprobă, în cazuri temeinic justificate, de către conducerile unităţilor
trimiţătoare, pe baza documentelor justificative.
(la data 01-Sep-2015 Art. 12, alin. (2^1) din capitolul V completat de Art. I, punctul 16. din Hotarirea
582/2015 )
(3) În situaţia în care în unele ţări, potrivit practicii existente pe plan local, nu se
eliberează documente sau acestea sunt reţinute de către autorităţi, sumele cheltuite se
justifică pe bază de declaraţie dată pe propria răspundere.
În ţările în care România are reprezentanţe, declaraţia se confirmă de către aceste
reprezentanţe, dacă pentru obţinerea acestei confirmări nu sunt necesare cheltuieli de
deplasare.
(3) În situaţia în care în unele ţări, potrivit practicii existente pe plan local, nu se
eliberează documente sau acestea sunt reţinute de către autorităţi, sumele cheltuite, cu
excepţia celor reprezentând indemnizaţia de deplasare, se justifică pe bază de
declaraţie dată pe propria răspundere, în ţările în care România are reprezentanţe,
declaraţia se confirmă de către aceste reprezentanţe, dacă pentru obţinerea acestei
confirmări nu sunt necesare cheltuieli de deplasare.
(la data 01-Sep-2015 Art. 12, alin. (3) din capitolul V modificat de Art. I, punctul 17. din Hotarirea
582/2015 )
Art. 13
(1) Sumele în valută folosite în alte scopuri, pierdute, furate sau cheltuite fără
respectarea condiţiilor în care au fost acordate potrivit prezentei hotărâri, se
recuperează în valută de la cei vinovaţi.
(2) Eventualele penalităţi de întârziere se calculează în lei, pe baza cursului de schimb
valutar la data depunerii sumei datorate.
Art. 14
Recuperarea avansului nejustificat sau a sumelor rămase necheltuite şi nedepuse sau
depuse peste termenele prevăzute de lege, inclusiv a penalităţilor de întârziere, se face
pe bază de dispoziţie emisă de către conducătorul unităţii trimiţătoare, la propunerea
compartimentului financiar-contabil al unităţii care a acordat avansul în valută,
indiferent de unitatea la care este încadrat în muncă titularul de avans.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 15
(1) De drepturile stabilite prin prezenta hotărâre beneficiază şi personalul care participă
la unele acţiuni organizate de către partenerii externi, dar numai în măsura în care, din
documentele primite sau din înţelegerile încheiate, rezultă că partenerii în cauză nu
suportă integral cheltuielile de deplasare.
(2) În astfel de cazuri, cu aprobarea conducerii ministerelor sau a celorlalte unităţi
trimiţătoare, personalul menţionat la alin. (1) poate să beneficieze şi de:
a) diurnă şi cazare în valută, pe timpul necesar călătoriei până la localitatea de
destinaţie, respectiv până la data preluării personalului de către organizaţiile sau
partenerii externi, precum şi pe timpul revenirii în ţară, în funcţie de orarele mijloacelor
de transport;
a) indemnizaţie de delegare pe timpul necesar călătoriei până la localitatea de
destinaţie, respectiv până la data preluării personalului de către organizaţiile sau
partenerii externi, precum şi pe timpul revenirii în ţară, în funcţie de orarele mijloacelor

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 12 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

de transport;
(la data 01-Sep-2015 Art. 15, alin. (2), litera A. din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 18. din
Hotarirea 582/2015 )
b) diferenţa de diurnă în valută, dacă sumele acordate de către organizaţiile sau
partenerii externi respectivi sunt sub nivelul baremurilor la care are dreptul personalul,
potrivit categoriei în care se încadrează.
Art. 16
(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi personalului din regiile autonome şi
societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se deplasează
temporar în străinătate pentru aducerea la îndeplinire a acţiunilor menţionate la art. 1.
(2) Drepturile şi obligaţiile personalului român trimis în străinătate de către Preşedinţie,
organele autorităţii legislative, judecătoreşti şi de alte organe ale autorităţii publice,
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, se stabilesc prin reglementări
proprii, aprobate potrivit legii.
Art. 17
(1) Se recomandă agenţilor economici, alţii decât cei prevăzuţi la art. 16 alin. (1),
precum şi fundaţiilor, asociaţiilor şi altora asemenea, să aplice în mod corespunzător
prevederile prezentei hotărâri.
(2) În situaţia în care persoanele juridice prevăzute la alin. (1) acordă drepturi
superioare, cheltuielile efectuate cu această destinaţie, care se au în vedere la
calcularea profitului impozabil, nu pot depăşi pe cele cuvenite personalului respectiv, în
limitele şi în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre.
Art. 18
Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 19
În măsura în care prezenta hotărâre nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completează
cu prevederile legale în vigoare referitoare la acordarea, cheltuirea, justificarea,
evidenţa şi controlul sumelor puse la dispoziţia personalului care se deplasează în
interesul serviciului pe teritoriul României.
Art. 20
Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 iulie 1995.
Cu aceeaşi dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 647 din 26 noiembrie 1993,
republicată, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
-****-
p.PRIM-MINISTRU
DAN MIRCEA POPESCU,
ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale
Contrasemnează:
p.Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Nicolae Constantinescu,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Teodor Viorel Meleşcanu
p.Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Adrian Neacşu,
secretar de stat

ANEXĂ:
A. NIVELUL DIURNELOR ŞI AL PLAFOANELOR DE CAZARE
Nr. Ţara Valuta Categorii de diurne Plafoane de cazare
crt. I II A B
0 1 2 3 4 5 6
1. Afganistan $ 29 46 40 80

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 13 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

2. Africa de Sud $ 31 50 50 100


(Republica)
3. Albania $ 27 43 60 120
4. Algeria $ 27 43 50 100
5. Anglia Ł 22 35 50 100
6. Angola $ 27 43 50 100
7. Antigua $ 25 40 50 100
8. Antile $ 25 40 50 100
9. Arabia Saudită $ 31 50 40 80
10. Argentina $ 34 54 60 120
11. Armenia $ 22 35 50 100
12. Australia dolar australian 47 75 70 140
13. Austria Sch.A 412 660 500 1.000
14. Azerbaidjan $ 22 35 50 100
15. Bahamas $ 25 40 50 100
16. Bahrain $ 26 42 50 100
17. Bangladesh $ 26 42 50 100
18. Belarus $ 22 35 50 100
19. Belgia franc belgian 1.250 2.000 2.500 5.000
20. Benin $ 20 32 40 80
21. Birmania $ 27 43 40 80
22. Bolivia $ 26 42 30 60
23. Botswana $ 20 32 40 80
24. Brazilia $ 34 54 50 100
25. Bulgaria $ 27 43 50 100
26. Burkina Faso $ 25 40 40 80
27. Burundi $ 27 43 40 80
28. Cambodgia $ 27 43 40 80
29. Camerun $ 27 43 50 100
30. Canada dolar canadian 50 80 80 160
31. Capul Verde $ 25 40 40 80
32. Cehia $ 27 43 60 120
33. Centrafricană $ 29 46 50 100
(Republica)
34. Chile $ 26 42 40 80
35. Chineză (Republica $ 27 43 60 120
Populară)
36. Ciad $ 24 38 40 80
37. Cipru $ 27 43 40 80
38. Coasta de Fildeş $ 29 46 40 80
39. Columbia $ 26 42 50 100
40. Congo $ 29 46 50 100
41. Coreea (Republica) $ 37 59 70 140
42. Coreeană (R.P.D.) $ 27 43 50 100
43. Costa Rica $ 27 43 40 80
44. Croaţia $ 31 50 60 120
45. Cuba $ 27 43 50 100
46. Danemarca coroană daneză 200 320 600 1.200
47. Djibouti $ 27 43 60 120
48. Dominicană $ 27 43 50 100
(Republica)
49. Ecuador $ 27 43 30 60
50. Egipt $ 31 50 45 90
51. Elveţia franc elveţian 62 100 90 180

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 14 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

52. Emiratele Arabe $ 29 46 55 110


Unite
53. Estonia $ 22 35 50 100
54. Etiopia $ 27 43 35 70
55. Fiji $ 25 40 40 80
56. Filipine $ 27 43 60 120
57. Finlanda marcă finlandeză 157 250 400 800
58. Franţa franc francez 206 330 350 700
59. Gabon $ 27 43 60 120
60. Gambia $ 25 40 40 80
61. Georgia $ 22 35 50 100
62. Germania marcă germană 62 100 90 180
63. Ghana $ 24 38 50 100
64. Grecia $ 27 43 50 100
65. Guatemala $ 26 42 40 80
66. Guineea $ 27 43 40 80
67. Guineea-Bissau $ 25 40 40 80
68. Guineea Ecuatorială $ 25 40 40 80
69. Guyana $ 25 40 40 80
70. Haiti $ 25 40 40 80
71. Honduras $ 26 42 40 80
72. Hong Kong $ 27 43 50 100
73. India $ 27 43 50 100
74. Indonezia $ 27 43 50 100
75. Iordania $ 27 43 40 80
76. Irak $ 31 50 40 80
77. Iran $ 31 50 50 100
78. Irlanda Ł 22 35 50 100
79. Islanda $ 31 50 35 70
80. Israel $ 30 48 60 120
81. Italia liră italiană 65.000 104.000 100.000 200.000
82. Iugoslavia (R.F.) $ 31 50 60 120
83. Jamaica $ 25 40 40 80
84. Japonia yen 7.500 12.000 10.000 20.000
85. Kazahstan $ 22 35 60 120
86. Kenya $ 26 42 40 80
87. Kîrgîzstan $ 22 35 50 100
88. Kuwait $ 30 48 60 120
89. Laos $ 25 40 40 80
90. Letonia $ 22 35 50 100
91. Liban $ 27 43 40 80
92. Liberia $ 27 43 40 80
93. Libia $ 31 50 40 80
94. Lituania $ 22 35 50 100
95. Lesotho $ 25 40 50 100
96. Luxemburg franc 1.250 2.000 2.500 5.000
luxemburghez
97. Macedonia $ 34 54 60 120
98. Madagascar $ 24 38 40 80
99. Malaysia $ 27 43 60 120
100. Mali $ 24 38 40 80
101. Malta $ 32 51 40 80
102. Maroc $ 27 43 40 80

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 15 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

103. Mauritius $ 25 40 40 80
104. Mauritania $ 27 43 40 80
105. Mexic $ 27 43 40 80
106. Moldova (Republica) $ 22 35 20 40
107. Mongolia $ 27 43 50 100
108. Mozambic $ 27 43 50 100
109. Nepal $ 25 40 40 80
110. Nicaragua $ 26 42 40 80
111. Niger $ 27 43 40 80
112. Nigeria $ 30 48 80 160
113. Namibia $ 31 50 40 80
114. Norvegia coroană 250 400 450 900
norvegiană
115. Noua Zeelandă $ 34 54 40 80
116. Olanda HFl 62 100 100 200
117. Oman $ 29 46 50 100
118. Pakistan $ 25 40 50 100
119. Panama $ 25 40 40 80
120. Papua-Noua Guinee $ 25 40 40 80
121. Paraguay $ 27 43 40 80
122. Peru $ 31 50 40 80
123. Polonia $ 27 43 50 100
124. Portugalia escudo 4.800 7.700 7.400 14.800
125. Quatar $ 29 46 50 100
126. Rwanda $ 25 40 40 80
127. Rusă (Federaţia) $ 34 54 70 140
128. Salvador $ 25 40 40 80
129. S‹o Tomé şi Principe $ 25 40 40 80
130. Senegal $ 27 43 40 80
131. Sierra Leone $ 25 40 40 80
132. Singapore $ 27 43 70 140
133. Slovacia $ 27 43 60 120
134. Slovenia $ 31 50 50 100
135. Siria $ 31 50 40 80
136. Somalia $ 27 43 40 80
137. Spania peseta 4.300 6.900 7.500 15.000
138. Sri Lanka $ 25 40 40 80
139. S.U.A. $ 41 66 70 140
140. Sudan $ 31 50 40 80
141. Suedia coroană suedeză 250 400 600 1.200
142. Surinam $ 25 40 40 80
143. Tadjikistan $ 22 35 50 100
144. Taiwan $ 27 43 40 80
145. Tanzania $ 27 43 40 80
146. Thailanda $ 27 43 40 80
147. Togo $ 27 43 40 80
148. Tunisia $ 27 43 30 60
149. Turcia $ 27 43 40 80
150. Turkmenistan $ 22 35 60 120
151. Ucraina $ 22 35 70 140
152. Uganda $ 25 40 40 80
153. Ungaria $ 32 51 60 120
154. Uruguay $ 29 46 40 80

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 16 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

155. Uzbekistan $ 22 35 50 100


156. Venezuela $ 31 50 50 100
157. Vietnam (Republica $ 27 43 50 100
Socialistă)
158. Yemen $ 27 43 50 100
159. Zair $ 27 43 50 100
160. Zambia $ 27 43 50 100
161. Zimbabwe $ 27 43 50 100

B. ÎNCADRAREA PERSONALULUI ÎN CATEGORII DE DIURNĂ ŞI PLAFOANE DE CAZARE


(1) I. Categorii de diurnă
La categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: miniştrii, secretarii de stat,
subsecretarii de stat, personalul încadrat pe funcţii similare, precum şi ambasadorii,
academicienii şi membrii corespondenţi ai Academiei Române.
Pentru personalul încadrat în funcţii superioare, diurna se majorează astfel:
- cu 20% pentru miniştrii de stat;
- cu 50% pentru primul-ministru.
La categoria I (coeficient 1,00) se încadrează restul personalului.
(2) II. Plafoane de cazare
Plafonul A (coeficient 1,00), la care se încadrează personalul prevăzut la categoria I de
diurnă.
Plafonul B (coeficient 2,00), la care se încadrează personalul prevăzut la categoria a II-
a de diurnă.
NOTĂ:
a) Primul-ministru, miniştrii de stat, precum şi ceilalţi membri ai Guvernului beneficiază
de diurnă în cuantum integral, indiferent de condiţiile în care are loc deplasarea.
b) Personalul care asigură protecţia nemijlocită a demnitarilor, în funcţie de importanţa
misiunii şi de situaţia concretă, poate beneficia, de la caz la caz, de acelaşi plafon de
cazare ca şi persoana căreia îi asigură protecţia.
A. Nivelul diurnelor şi al plafoanelor de cazare
Nr. crt. Ţara Valuta Categoriile de diurne Plafoanele de cazare
I II A B
1 Afganistan $ 29 46 50 100
2 Africa de Sud $ 31 50 75 150
3 Albania $ 27 43 70 140
4 Algeria $ 27 43 110 220
5 Anglia liră sterlină 22 35 90 180
6 Angola $ 27 43 100 200
7 Antigua şi Barbuda $ 25 40 60 120
8 Antile $ 25 40 60 120
9 Arabia Saudită $ 31 50 75 150
10 Argentina $ 34 54 65 130
11 Armenia $ 22 35 60 120
12 Australia dolar australian 47 75 90 180
13 Austria şiling 412 660 700 1.400
14 Azerbaidjan $ 22 35 65 130
15 Bahamas $ 25 40 60 120
16 Bahrain $ 26 42 60 120
17 Bangladesh $ 26 42 60 120
18 Belarus $ 22 35 60 120
19 Belgia franc belgian 1.250 2.000 3.400 6.800
20 Benin $ 20 32 50 100

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 17 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

21 Bolivia $ 26 42 35 70
22 Botswana $ 20 32 50 100
23 Bosnia şi Herţegovina $ 31 50 65 130
24 Brazilia $ 34 54 80 160
25 Bulgaria $ 27 43 60 120
26 Burkina Faso $ 25 40 50 100
27 Burundi $ 27 43 50 100
28 Cambodgia $ 27 43 50 100
29 Camerun $ 27 43 60 120
30 Canada dolar canadian 50 80 110 220
31 Capul Verde $ 25 40 50 100
32 Cehia $ 27 43 65 130
33 Centrafricană (Republica) $ 29 46 60 120
34 Chile $ 26 42 50 100
35 Chineză (Republica $ 27 43 90 180
Populara)
36 Ciad $ 24 38 50 100
37 Cipru $ 27 43 70 140
38 Coasta de Fildeş $ 29 46 50 100
39 Columbia $ 26 42 55 110
40 Congo $ 29 46 60 120
41 Coreea (Republica) $ 37 59 90 180
42 Coreeană (Republica $ 27 43 100 200
Populară Democrată)
43 Costa Rica $ 27 43 50 100
44 Croaţia $ 31 50 90 180
45 Cuba $ 27 43 60 120
46 Danemarca coroană daneză 200 320 720 1.440
47 Djibouti $ 27 43 70 140
48 Dominicană (Republica) $ 27 43 60 120
49 Ecuador $ 27 43 50 100
50 Egipt $ 31 50 45 90
51 Elveţia franc elveţian 62 100 110 220
52 Emiratele Arabe Unite $ 29 46 60 120
53 Estonia $ 22 35 60 120
54 Etiopia $ 27 43 45 90
55 Fiji $ 25 40 50 100
56 Filipine $ 27 43 60 120
57 Finlanda marcă finlandeză 157 250 530 1.060
58 Franţa franc francez 206 330 600 1.200
59 Gabon $ 27 43 70 140
60 Gambia $ 25 40 50 100
61 Georgia $ 22 35 110 220
62 Germania marcă germană 62 100 130 260
63 Ghana $ 24 38 60 120
64 Grecia $ 27 43 50 100
65 Guatemala $ 26 42 50 100
66 Guineea $ 27 43 55 110
67 Guineea-Bissau $ 25 40 50 100
68 Guineea Ecuatorială $ 25 40 50 100
69 Guyana $ 25 40 50 100
70 Haiti $ 25 40 50 100
71 Honduras $ 26 42 50 100

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 18 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

72 Hong Kong $ 27 43 60 120


73 India $ 27 43 60 120
74 Indonezia $ 27 43 75 150
75 Iordania $ 27 43 55 110
76 Irak $ 31 50 50 100
77 Iran $ 31 50 50 100
78 Irlanda liră sterlină 22 35 90 180
79 Islanda $ 31 50 45 90
80 Israel $ 30 48 85 170
81 Italia liră italiană 65.000 104.000 180.000 360.000
82 Iugoslavia $ 31 50 65 130
83 Jamaica $ 25 40 50 100
84 Japonia yen 7.500 12.000 16.000 32.000
85 Kazahstan $ 22 35 75 150
86 Kenya $ 26 42 60 120
87 Kîrgîzstan $ 22 35 60 120
88 Kuwait $ 30 48 120 240
89 Laos $ 25 40 50 100
90 Lesotho $ 25 40 60 120
91 Letonia $ 22 35 60 120
92 Liban $ 27 43 50 100
93 Liberia $ 27 43 50 100
94 Libia $ 31 50 95 190
95 Lituania $ 22 35 75 150
96. Luxemburg franc 1.250 2.000 3.400 6.800
luxemburghez
97 Macedonia (fosta republică $ 34 54 75 150
iugoslavă a Macedoniei)
98 Madagascar $ 24 38 50 100
99. Malaysia $ 27 43 75 150
100 Mali $ 24 38 50 100
101 Malta $ 32 51 50 100
102 Maroc $ 27 43 40 80
103 Mauritania $ 27 43 50 100
104 Mauritius $ 25 40 50 100
105 Mexic $ 27 43 60 120
106 Moldova (Republica) $ 22 35 50 100
107 Mongolia $ 27 43 60 120
108 Mozambic $ 27 43 65 130
109 Myanmar $ 27 43 50 100
110 Namibia $ 31 50 65 130
111 Nepal $ 25 40 50 100
112 Nicaragua $ 26 42 50 100
113 Niger $ 27 43 50 100
114 Nigeria $ 30 48 95 190
115 Norvegia coroană 250 400 900 1.800
norvegiană
116 Noua Zeelandă $ 34 54 50 100
117 Olanda gulden olandez 62 100 115 230
118 Oman $ 29 46 60 120
119 Pakistan $ 25 40 90 180
120 Panama $ 25 40 50 100
121 Papua-Noua Guinee $ 25 40 50 100

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 19 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

122 Paraguay $ 27 43 50 100


123 Peru $ 31 50 70 140
124 Polonia $ 27 43 80 160
125 Portugalia escudo 4.800 7.700 10.300 20.600
126 Qatar $ 29 46 100 200
127 Rwanda $ 25 40 50 100
128 Rusă (Federaţia) $ 34 54 80 160
129 Salvador $ 25 40 50 100
130 Săo Tomé şi Principe $ 25 40 50 100
131 Senegal $ 27 43 60 120
132 Sierra Leone $ 25 40 50 100
133 Singapore $ 27 43 85 170
134 Siria $ 31 50 50 100
135 Slovacia $ 27 43 65 130
136 Slovenia $ 31 50 120 240
137 Somalia $ 27 43 50 100
138 Spania peseta 4.300 6.900 13.700 27.400
139 Sri Lanka $ 25 40 50 100
140 S.U.A. $ 41 66 160 320
141 Sudan $ 31 50 75 150
142 Suedia coroană suedeză 250 400 1.000 2.000
143 Surinam $ 25 40 50 100
144 Tadjikistan $ 22 35 60 120
145 Tanzania $ 27 43 50 100
146 Taiwan $ 27 43 50 100
147 Thailanda $ 27 43 40 80
148 Togo $ 27 43 50 100
149 Tunisia $ 27 43 35 70
150 Turcia $ 27 43 45 90
151 Turkmenistan $ 22 35 70 140
152 Ucraina $ 22 35 115 230
153 Uganda $ 25 40 50 100
154 Ungaria $ 32 51 70 140
155 Uruguay $ 29 46 55 110
156 Uzbekistan $ 22 35 60 120
157 Venezuela $ 31 50 50 100
158 Vietnam (Republica $ 27 43 80 160
Socialistă)
159 Yemen $ 27 43 60 120
160 Zair $ 27 43 50 100
161 Zambia $ 27 43 60 120
162 Zimbabwe $ 27 43 60 120

B. Încadrarea personalului în categorii de diurnă şi plafoane de cazare


(1) I. Categorii de diurnă
În categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: miniştrii, secretarii de stat,
secretarii generali, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora
prin acte normative, precum şi prefecţii, subprefecţii, primarul general şi viceprimarul
Capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, academicienii şi
membrii corespondenţi ai Academiei Române, prim-locţiitorul şi locţiitorii şefului Statului
Major General al Armatei, locţiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au
aceste funcţii.
În categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: miniştrii, secretarii de stat,

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 20 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

secretarii generali, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora


prin acte normative, precum şi prefecţii, subprefecţii, primarul general şi viceprimarul
Capitalei, preşedinţii, şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, academicienii şi
membrii corespondenţi ai Academiei Române, şeful Statului Major General, prim-
locţiitorul şi locţiitorii acestuia, inspectorul general al Inspectoratului General al
Ministerului Apărării Naţionale, şefii departamentelor Ministerului Apărării Naţionale şi
locţiitorii acestora, şeful Statului Major al Trupelor de Uscat, şeful Statului Major al
Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, şeful Statului Major al Marinei Militare, locţiitorii
secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au aceste funcţii.
(la data 14-May-1999 punctul B., alin. (1) din anexa 1 modificat de Art. 1 din Hotarirea 359/1999 )
Pentru personalul încadrat în funcţii superioare diurna se majorează astfel:
- cu 20% pentru miniştrii de stat;
- cu 50% pentru primul-ministru.
În categoria I (coeficient 1,00) se încadrează restul personalului.
(1) I. Categorii de diurnă
În categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: miniştrii, secretarii de stat,
secretarii generali, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora
prin acte normative, precum şi prefecţii, subprefecţii, primarul general şi viceprimarul
Capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, academicienii şi
membrii corespondenţi ai Academiei Române, şeful Statului Major General, prim-
locţiitorul şi locţiitorii acestuia, inspectorul general al Inspectoratului General al
Ministerului Apărării Naţionale, şefii departamentelor Ministerului Apărării Naţionale şi
locţiitorii acestora, şeful Statului Major al Trupelor de Uscat, şeful Statului Major al
Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene, şeful Statului Major al Marinei Militare, locţiitorii
secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au astfel de funcţii, emisarul special pe
lângă coordonatorul special al Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est.
(la data 19-Mar-2000 punctul B., alin. (1) din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea
313/2001 )
(2) II. Plafoane de cazare
Plafonul A (coeficient 1,00) la care se încadrează personalul prevăzut la categoria I de
diurnă.
Plafonul B (coeficient 2,00) la care se încadrează personalul prevăzut la categoria a II-a
de diurnă.
NOTĂ:
a) Primul-ministru, miniştrii de stat, precum şi ceilalţi membri ai Guvernului beneficiază
de diurnă în cuantum integral, indiferent de condiţiile în care are loc deplasarea.
b) Personalul care asigură protecţia nemijlocită a demnitarilor, în funcţie de importanţa
misiunii şi de situaţia concretă, poate beneficia, de la caz la caz, de acelaşi plafon de
cazare ca şi persoana căreia îi asigură protecţia.
(la data 27-Jul-1998 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 9. din Hotarirea 420/1998 )
A. Nivelul diurnelor si al plafoanelor de cazare
Nr. Categoriile de diurna Plafoanele de cazare
Tara Valuta
crt. I II A B
1. Afganistan $ 29 46 90 180
2. Africa de Sud $ 31 50 75 150
3. Albania $ 27 43 70 140
4. Algeria $ 27 43 110 220
5. Anglia lira sterlina 22 35 90 180
6. Angola $ 27 43 100 200
7. Antigua si Barbuda $ 25 40 60 120
8. Antile $ 25 40 60 120

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 21 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

9. Arabia Saudita $ 31 50 75 150


10. Argentina $ 34 54 65 130
11. Armenia $ 22 35 100 200
12. Australia dolar australian 47 75 180 360
13. Austria euro 35 56 150 300
14. Azerbaidjan $ 22 35 90 180
15. Bahamas $ 25 40 60 120
16. Bahrain $ 26 42 60 120
17. Bangladesh $ 26 42 60 120
18. Belarus $ 22 35 60 120
19. Belgia euro 35 56 150 300
20. Benin $ 20 32 50 100
21. Bolivia $ 26 42 35 70
22. Botswana $ 20 32 50 100
23. Bosnia si Hertegovina $ 31 50 65 130
24. Brazilia $ 34 54 90 180
25. Bulgaria $ 27 43 60 120
26. Burkina Faso $ 25 40 50 100
27. Burundi $ 27 43 50 100
28. Cambodgia $ 27 43 50 100
29. Camerun $ 27 43 95 190
30. Canada dolar canadian 50 80 110 220
31. Capul Verde $ 25 40 50 100
32. Cehia $ 27 43 65 130
33. Centralafricana (Republica) $ 29 46 60 120
34. Chile $ 26 42 80 160
35. Chineza (Republica Populara) $ 27 43 90 180
36. Ciad $ 24 38 50 100
37. Cipru $ 27 43 70 140
38. Coasta de Fildes $ 29 46 50 100
39. Columbia $ 26 42 55 110
40. Congo $ 29 46 60 120
41. Coreea (Republica) $ 37 59 150 300
42. Coreeana (Republica Populara $ 27 43 100 200
Democrata)
43. Costa Rica $ 27 43 50 100
44. Croatia $ 31 50 90 180
45. Cuba $ 27 43 70 140
46. Danemarca coroana daneza 260 420 1.100 2.200
47. Djibouti $ 27 43 70 140
48. Dominicana (Republica) $ 27 43 60 120
49. Ecuador $ 27 43 50 100
50. Egipt $ 31 50 45 90
51. Elvetia franc elvetian 62 100 110 220
52. Emiratele Arabe Unite $ 29 46 60 120
53. Estonia $ 22 35 60 120
54. Etiopia $ 27 43 80 160
55. Fiji $ 25 40 50 100
56. Filipine $ 27 43 60 120
57. Finlanda euro 35 56 150 300
58. Franta euro 35 56 150 300
59. Gabon $ 27 43 70 140
60. Gambia $ 25 40 50 100

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 22 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

61. Georgia $ 22 35 110 220


62. Germania euro 35 56 150 300
63. Ghana $ 24 38 60 120
64. Grecia euro 35 56 150 300
65. Guatemala $ 26 42 50 100
66. Guineea $ 27 43 55 110
67. Guineea-Bissau $ 25 40 50 100
68. Guineea Ecuatoriala $ 25 40 50 100
69. Guyana $ 25 40 50 100
70. Haiti $ 25 40 50 100
71. Honduras $ 26 42 50 100
72. Hong Kong $ 27 43 60 120
73. India $ 27 43 60 120
74. Indonezia $ 27 43 75 150
75. Iordania $ 27 43 55 110
76. Irak $ 31 50 50 100
77. Iran $ 31 50 50 100
78. Irlanda euro 35 56 150 300
79. Islanda $ 31 50 45 90
80. Israel $ 30 48 85 170
81. Italia euro 35 56 150 300
82. Iugoslavia $ 31 50 65 130
83. Jamaica $ 25 40 50 100
84. Japonia yen 7.500 12.000 16.000 32.000
85. Kazahstan $ 22 35 75 150
86. Kenya $ 26 42 60 120
87. Kîrgîstan $ 22 35 60 120
88. Kuwait $ 30 48 120 240
89. Laos $ 25 40 50 100
90. Lesotho $ 25 40 60 120
91. Letonia $ 22 35 60 120
92. Liban $ 27 43 50 100
93. Liberia $ 27 43 50 100
94. Libia $ 31 50 95 190
95. Lituania $ 22 35 75 150
96. Luxemburg euro 35 56 150 300
97. Macedonia (fosta Republica $ 34 54 80 160
Iugoslava a Macedoniei)
98. Madagascar $ 24 38 50 100
99. Malaysia $ 27 43 75 150
100. Mali $ 24 38 50 100
101. Malta $ 32 51 50 100
102. Maroc $ 27 43 60 120
103. Mauritania $ 27 43 50 100
104. Mauritius $ 25 40 50 100
105 Mexic $ 27 43 60 120
106. Moldova $ 22 35 50 100
107. Mongolia $ 27 43 60 120
108. Mozambic $ 27 43 65 130
109. Myanmar $ 27 43 50 1 00
110. Namibia $ 31 50 65 130
111. Nepal $ 25 40 50 100
112. Nicaragua $ 26 42 50 100

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 23 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

113. Niger $ 27 43 50 100


114. Nigeria $ 30 48 125 250
115. Norvegia coroana norvegiana 275 440 1.200 2.400
116. Noua Zeelanda $ 34 54 75 150
117. Olanda euro 35 56 150 300
118. Oman $ 29 46 60 120
119. Pakistan $ 25 40 100 200
120. Panama $ 25 40 50 100
121. Papua-Noua Guinee $ 25 40 50 100
122. Paraguay $ 27 43 50 100
123. Peru $ 31 50 70 140
124. Polonia $ 27 43 80 160
125. Portugalia euro 35 56 150 300
126. Qatar $ 29 46 100 200
127. Rwanda $ 25 40 50 100
128. Rusa (Federatia) $ 34 54 80 160
129. Salvador $ 25 40 50 1 00
130. Sao Tome si Principe $ 25 40 50 100
131. Senegal $ 27 43 60 120
132. Sierra Leone $ 25 40 50 100
133. Singapore $ 27 43 100 200
134. Siria $ 31 50 50 100
135. Slovacia $ 27 43 80 160
136. Slovenia $ 31 50 120 240
137. Somalia $ 27 43 50 100
138. Spania euro 35 56 150 300
139. Sri Lanlca $ 25 40 85 170
140. S.U.A. $ 41 66 160 320
141. Sudan $ 31 50 75 150
142. Suedia coroana suedeza 325 520 1.500 3.000
143. Surinam $ 25 40 50 100
144. Tadjikistan $ 22 35 60 120
145. Tanzania $ 27 43 50 100
146. Taiwan $ 27 43 50 100
147. Thailanda $ 27 43 40 80
148. Togo $ 27 43 50 100
149. Tunisia $ 27 43 35 70
150. Turcia $ 27 43 60 120
151. Turkmenistan $ 22 35 70 140
152. Ucraina $ 22 35 120 240
153. Uganda $ 25 40 50 100
154. Ungaria $ 32 51 70 140
155. Uruguay $ 29 46 55 110
156. Uzbekistan $ 22 35 60 120
157. Venezuela $ 31 50 75 150
158. Vietnam (Republica Socialista) $ 27 43 80 160
159. Yemen $ 27 43 60 120
160. Zair $ 27 43 50 100
161. Zambia $ 27 43 60 120
162. Zimbabwe $ 27 43 75 150

*) Punctul 72 din anexă va avea următorul cuprins:

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 24 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

(la data 24-Jun-2002 punctul A. din anexa 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Hotarirea 587/2002 )
Nr.
Ţara Valuta Categoriile de diurnă Plafoanele de cazare
crt.
I II A B
"72. Hong Kong $ 31 50 120 240

*) Punctul 51 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi
obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19
iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul
cuprins:

(la data 19-Nov-2002 punctul A. din anexa 1 modificat de Art. I din Hotarirea 1257/2002 )
"Nr. Categoriile de diurnă Plafoanele de cazare
Ţara Valuta
crt. I II A B
51. Elveţia franc elveţian 62 100 220 440

*) Poziţiile nr. 42 şi 72 cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi

(la data 08-Jan-2004 punctul A. din anexa 1 modificat de Art. 1 din Hotarirea 1570/2003 )
Nr. Categoriile de diurnă Plafoanele de cazare
Ţara Valuta
crt. I II A B
"42. Coreea (RPD) euro 30 48 120 240
... .............. .... ... ... ... ...
72. Hong Kong USD 53 85 250 500

*) Poziţia nr. 76 din anexa se modifică şi va avea următorul cuprins:

(la data 10-Feb-2004 punctul A. din anexa 1 modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 90/2004 )
Categoriile de diurnă Plafoanele de cazare
Nr. crt. Ţara Valuta
I II A B
76. Irak USD 60 96 80 160

*) Poziţiile nr. 5, 32, 37, 46, 53, 91, 95, 101, 124, 135, 136, 142 şi 154 din anexa se
modifică şi vor avea următorul cuprins:

(la data 19-May-2004 punctul A. din anexa 1 modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 741/2004 )
Categoriile de diurnă Plafoanele de cazare
Nr. crt. Tara Valuta
I II A B
"5. Anglia euro 35 56 150 300
32. Cehia euro 35 56 150 300
37. Cipru euro 35 56 150 300
46. Danemarca euro 35 56 150 300
53. Estonia euro 35 56 150 300
91. Letonia euro 35 56 150 300
95. Lituania euro 35 56 150 300
101. Malta euro 35 56 150 300
124. Polonia euro 35 56 150 300
135. Slovacia euro 35 56 150 300
136. Slovenia euro 35 56 150 300
142. Suedia euro 35 56 150 300
154. Ungaria euro 35 56 150 300

*) Poziţia nr. 128 din anexa se modifică şi va avea următorul cuprins:

(la data 19-May-2004 punctul A. din anexa 1 modificat de Art. II, punctul 1. din Hotarirea 740/2004 )

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 25 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

Categoriile de diurnă Plafoanele de cazare


Nr. crt Ţara Valuta
I II A B
128 Federaţia Rusă USD 47 75 140 280

*) Poziţiile 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 126,
127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 din anexa se
modifică astfel:

(la data 02-Aug-2004 punctul A. din anexa 1 modificat de Art. I din Hotarirea 1162/2004 )
Nr. Categoriile de diurnă Plafoanele de cazare
Ţara Valuta
crt. I II A B
"1. Afganistan $ 38 60 100 200
2. Africa de Sud (Republica) $ 38 60 110 220
3. Albania euro 32 51 100 200
4. Algeria $ 32 51 150 300
6. Angola $ 32 51 140 280
7. Antigua şi Barbuda $ 32 51 100 200
8. Antile $ 32 51 100 200
9. Arabia Saudită $ 38 60 110 220
10. Argentina $ 32 51 110 220
11. Armenia $ 38 60 140 280
12. Australia $ 38 60 160 320
14. Azerbaidjan $ 38 60 120 240
15. Bahamas $ 32 51 100 200
16. Bahrain $ 32 51 100 200
17. Bangladesh $ 32 51 100 200
18. Belarus $ 38 60 110 220
20. Benin $ 32 51 100 200
21. Bolivia $ 32 51 120 240
22. Botswana $ 32 51 100 200
23. Bosnia si Herzegovina euro 32 51 100 200
24. Brazilia $ 32 51 120 240
25. Bulgaria euro 32 51 100 200
26. Burkina Faso $ 32 51 100 200
27. Burundi $ 32 51 120 240
28. Cambodgia $ 32 51 100 200
29. Camerun $ 32 51 100 200
30. Canada $ 38 60 150 300
31. Capul Verde $ 32 51 100 200
33. Centrafricană (Republica) $ 32 51 100 200
34. Chile $ 32 51 120 240
35. Chineză (Republica Populară) $ 38 60 140 280
36. Ciad $ 32 51 100 200
38. Coasta de Fildeş $ 32 51 100 200
39. Columbia $ 32 51 100 200
40. Congo $ 32 51 100 200
41. Coreea de Sud $ 38 60 180 360
43. Costa Rica $ 32 51 110 220

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 26 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

44. Croaţia euro 32 51 100 200


45. Cuba $ 32 51 120 240
47. Djibouti $ 32 51 100 200
48. Dominicană (Republica) $ 32 51 110 220
49. Ecuador $ 32 51 110 220
50. Egipt $ 32 51 100 200
51. Elveţia euro 38 60 150 300
52. Emiratele Arabe Unite $ 38 60 100 200
54. Etiopia $ 32 51 110 220
55. Fiji $ 38 60 120 240
56. Filipine $ 32 51 100 200
59. Gabon $ 32 51 100 200
60. Gambia $ 32 51 100 200
61. Georgia $ 38 60 160 320
63. Ghana $ 32 51 100 200
65. Guatemala $ 32 51 100 200
66. Guineea $ 32 51 100 200
67. Guineea-Bissau $ 32 51 100 200
68. Guineea Ecuatorială $ 32 51 100 200
69. Guyana $ 32 51 100 200
70. Haiti $ 32 51 110 220
71. Honduras $ 32 51 100 200
73. India $ 32 51 100 200
74. Indonezia $ 38 60 100 200
75. Iordania $ 38 60 100 200
77. Iran $ 38 60 100 200
79. Islanda euro 35 56 130 260
80. Israel $ 38 60 120 240
82. Serbia şi Muntenegru euro 32 51 100 200
83. Jamaica $ 32 51 110 220
84. Japonia $ 53 84 250 500
85. Kazahstan $ 38 60 100 200
86. Kenya $ 32 51 100 200
87. Kârgâzstan $ 38 60 100 200
88. Kuwait $ 38 60 150 300
89. Laos $ 32 51 100 200
90. Lesotho $ 32 51 100 200
92. Liban $ 38 60 100 200
93. Liberia $ 32 51 100 200
94. Libia $ 38 60 130 260
97. Macedonia euro 32 51 100 200
98. Madagascar $ 32 51 100 200
99. Malaysia $ 32 51 110 220
100. Mali $ 32 51 100 200
102. Maroc $ 32 51 120 240
103. Mauritania $ 32 51 100 200
104. Mauritius $ 32 51 110 220
105. Mexic $ 38 60 110 220
106. Moldova $ 38 60 100 200
107. Mongolia $ 38 60 110 220
108. Mozambic $ 32 51 100 200
109. Myanmar $ 32 51 100 200
110. Namibia $ 32 51 100 200

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 27 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

Nepal $ 32 51 110 220


112. Nicaragua $ 32 51 110 220
113. Niger $ 32 51 110 220
114. Nigeria $ 32 51 160 320
115. Norvegia euro 35 56 150 300
116. Noua Zeelandă $ 38 60 160 320
118. Oman $ 38 60 100 200
119. Pakistan $ 32 51 140 280
120. Panama $ 32 51 110 220
121. Papua-Noua Guinee $ 32 51 100 200
122. Paraguay $ 32 51 100 200
123. Peru $ 32 51 110 220
126. Qatar $ 38 60 140 280
127. Rwanda $ 32 51 100 200
129. Salvador $ 32 51 100 200
130. Sao Tome şi Principe $ 32 51 100 200
131. Senegal $ 32 51 100 200
132. Sierra Leone $ 32 51 100 200
133. Singapore $ 38 60 150 300
134. Siria $ 38 60 100 200
137. Somalia $ 32 51 100 200
139. Sri Lanka $ 38 60 110 220
140. S.U.A. $ 53 84 210 420
141. Sudan $ 32 51 110 220
143. Surinam $ 32 51 110 220
144. Tadjikistan $ 38 60 100 200
145. Tanzania $ 32 51 100 200
146. Taiwan $ 38 60 110 220
147. Thailanda $ 38 60 100 200
148. Togo $ 32 51 100 200
149. Tunisia $ 32 51 100 200
150. Turcia $ 38 60 140 280
151. Turkmenistan $ 38 60 110 220
152. Ucraina $ 38 60 150 300
153. Uganda $ 32 51 100 200
155. Uruguay $ 32 51 100 200
156. Uzbekistan $ 38 60 100 200
157. Venezuela $ 32 51 130 260
158. Vietnam (Republica Socialistă) $ 32 51 120 240
159. Yemen $ 38 60 110 220
160. Zair $ 32 51 100 200
161. Zambia $ 32 51 100 200
162. Zimbabwe $ 32 51 120 240
163. Vatican euro 35 56 150 300

(la data 09-Nov-2004 punctul A. din anexa 1 completat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea
1815/2004 )
Categoriile de diurnă Plafoanele de cazare
Nr. crt. Ţara Valuta
I II A B
"164. San Marino euro 35 56 150 300

*) Poziţia nr. 45 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 28 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

(la data 25-Aug-2005 punctul A. din anexa 1 modificat de Art. II, punctul 1. din Hotarirea 953/2005 )
Categoriile de diurnă Plafoanele de cazare
"Nr. crt. Ţara Valuta
I II A B
45. Cuba euro 32 51 120 240

*) - poziţia nr. 1, se modifică şi va avea următorul cuprins:

(la data 04-Aug-2011 punctul A. din anexa 1 modificat de Art. II din Hotarirea 754/2011 )
Categoriile de diurnă Plafoanele de cazare
Nr. crt. Ţara Valuta
I II A B
1. Afganistan USD 120 150 180 360

B. Încadrarea personalului în categorii de diurna si plafoane de cazare


(1) I. Categorii de diurna
În categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadreaza: ministrii, secretarii de stat,
secretarii generali, subsecretarii de stat, personalul încadrat în functii asimilate acestora
prin acte normative, precum si prefectii, subprefectii, primarul general si viceprimarul
Capitalei, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, ambasadorii, academicienii si
membrii corespondenti ai Academiei Române, seful Statului Major General, prim-
loctiitorul si loctiitorii acestuia, inspectorul general al Inspectoratului General al
Ministerului Apararii Nationale, sefii departamentelor Ministerului Apararii Nationale si
loctiitorii acestora, seful Statului Major al Trupelor de Uscat, seful Statului Major al
Aviatiei si Apararii Antiaeriene, seful Statului Major al Marinei Militare, loctiitorii
secretarilor de stat din cadrul unitatilor care au astfel de functii, emisarul special pe
lânga coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.
În categoria a II-a (coeficient 1,60) se încadrează: viceprim-miniştrii, miniştrii, miniştrii
delegaţi, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate
acestora prin acte normative, secretarii generali, secretarii generali adjuncţi, înalţii
reprezentanţi ai prim-ministrului, precum şi prefecţii, subprefecţii, primarul general şi
viceprimarul capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii,
academicienii şi membrii corespondenţi ai Academiei Române, şeful Statului Major
General, locţiitorii şefului Statului Major General şi directorul Statului Major General,
şeful Corpului de control şi inspecţie, şefii departamentelor Ministerului Apărării
Naţionale şi locţiitorii acestora, şeful Statului Major al Forţelor Terestre, şeful Statului
Major al Forţelor Navale, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, locţiitorii secretarilor
de stat din cadrul unităţilor care au astfel de funcţii, emisarul special pe lângă
coordonatorul special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.
(la data 29-Aug-2014 punctul B., alin. (1) din anexa 1 modificat de Actul din Hotarirea 703/2014 )
Pentru primul-ministru diurna se majoreaza cu 50%.
În categoria I (coeficient 1,00) se încadreaza restul personalului.
(2) II. Plafoane de cazare
Plafonul A (coeficient 1,00) la care se încadreaza personalul prevazut la categoria I de
diurna.
Plafonul B (coeficient 2,00) la care se încadreaza personalul prevazut la categoria a II-a
de diurna.
NOTA:
a) Primul-ministru, ministrii, precum si ceilalti membri ai Guvernului beneficiaza de
diurna în cuantum integral, indiferent de conditiile în care are loc deplasarea.
b) Personalul care asigura protectia nemijlocita a demnitarilor, în functie de importanta
misiunii si de situatia concreta, poate beneficia, de la caz la caz, de acelasi plafon de
cazare ca si persoana careia îi asigura protectia.
(la data 15-May-2002 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 4. din Hotarirea 436/2002 )

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 29 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

Indemnizaţia da deplasare
Nr. categoria I categoria II
Ţara Valuta
crt. indemnizaţie indemnizaţie
diurna diurna
de cazare de cazare
0 1 2 3 4 5 6
1 Afganistan USD 120 180 150 360
2 Africa de Sud (Republica) USD 38 110 60 220
3 Albania euro 32 100 51 200
4 Algeria USD 32 150 51 300
5 Anglia (Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de euro 35 150 56 300
Nord)
6 Angola USD 32 140 51 280
7 Antigua şi Barbuda USD 32 100 51 200
8 Antile USD 32 100 51 200
9 Arabia Saudită USD 38 110 60 220
10 Argentina USD 32 110 51 220
11 Armenia USD 38 140 60 280
12 Australia USD 38 160 60 320
13 Austria euro 35 150 56 300
14 Azerbaidjan USD 38 120 60 240
15 Bahamas USD 32 100 51 200
16 Bahrain USD 32 100 51 200
17 Bangladesh USD 32 100 51 200
18 Belarus USD 38 110 60 220
19 Belgia euro 35 150 56 300
20 Benin USD 32 100 51 200
21 Birmania USD 32 100 51 200
22 Bolivia USD 32 120 51 240
23 Botswana USD 32 100 51 200
24 Bosnia şi Herzegovina euro 32 100 51 200
25 Brazilia USD 32 120 51 240
26 Bulgaria euro 32 100 51 200
27 Burkina Faso USD 32 100 51 200
28 Burundi USD 32 120 51 240
29 Cambodgia USD 32 100 51 200
30 Camerun USD 32 100 51 200
31 Canada USD 38 150 60 300
32 Capul Verde USD 32 100 51 200
33 Cehia (Republica) euro 35 150 56 300
34 Centrafricană (Republica) USD 32 100 51 200
35 Chile USD 32 120 51 240
36 Chineză (Republica Populară) USD 38 140 60 280
37 Ciad USD 32 100 51 200
38 Cipru euro 35 150 56 300
39 Coasta de Fildeş USD 32 100 51 200
40 Columbia USD 32 100 51 200
41 Congo USD 32 100 51 200
42 Coreea de Sud USD 38 180 60 360
43 Coreea (RPD) euro 30 120 48 240
44 Costa Rica USD 32 110 51 220
45 Croaţia euro 32 100 51 200
46 Cuba euro 32 120 51 240
47 Danemarca euro 35 150 56 300

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 30 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

48 Djibouti USD 32 100 51 200


49 Dominicană (Republica) USD 32 110 51 220
50 Ecuador USD 32 110 51 220
51 Egipt USD 32 100 51 200
52 Elveţia euro 38 150 60 300
53 Emiratele Arabe Unite USD 38 100 60 200
54 Estonia euro 35 150 56 300
55 Etiopia USD 32 110 51 220
56 Fiji USD 38 120 60 240
57 Filipine USD 32 100 51 200
58 Finlanda euro 35 150 56 300
59 Franţa euro 35 150 56 300
60 Gabon USD 32 100 51 200
61 Gambia USD 32 100 51 200
62 Georgia USD 38 160 60 320
63 Germania euro 35 150 56 300
64 Ghana USD 32 100 51 200
65 Grecia euro 35 150 56 300
66 Guatemala USD 32 100 51 200
67 Guineea USD 32 100 51 200
68 Guineea-Bissau USD 32 100 51 200
69 Guineea Ecuatorială USD 32 100 51 200
70 Guyana USD 32 100 51 200
71 Haiti USD 32 110 51 220
72 Honduras USD 32 100 51 200
73 Hong Kong USD 53 250 85 500
74 India USD 32 100 51 200
75 Indonezia USD 38 100 60 200
76 Iordania USD 38 100 60 200
77 Irak USD 60 80 96 160
78 Iran USD 38 100 60 200
79 Irlanda euro 35 150 56 300
80 Islanda euro 35 130 56 260
81 Israel USD 38 120 60 240
82 Italia euro 35 150 56 300
83 Jamaica USD 32 110 51 220
84 Japonia USD 53 250 84 500
85 Kazahstan USD 38 100 60 200
86 Kenya USD 32 100 51 200
87 Kârgâzstan USD 38 100 60 200
88 Kuwait USD 38 150 60 300
89 Laos USD 32 100 51 200
90 Lesotho USD 32 100 51 200
91 Letonia euro 35 150 56 300
92 Liban USD 38 100 60 200
93 Liberia USD 32 100 51 200
94 Libia USD 38 130 60 260
95 Lituania euro 35 150 56 300
96 Luxemburg euro 35 150 56 300
97 Macedonia euro 32 100 51 200
98 Madagascar USD 32 100 51 200
99 Malaysia USD 32 110 51 220
100 Mali USD 32 100 51 200

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 31 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

Malta euro 35 150 56 300


102 Maroc USD 32 120 51 240
103 Mauritania USD 32 100 51 200
104 Mauritius USD 32 110 51 220
105 Mexic USD 38 110 60 220
106 Moldova USD 38 100 60 200
107 Mongolia USD 38 110 60 220
108 Mozambic USD 32 100 51 200
109 Muntenegru euro 32 100 51 200
110 Myanmar USD 32 100 51 200
111 Namibia USD 32 100 51 200
112 Nepal USD 32 110 51 220
113 Nicaragua USD 32 110 51 220
114 Niger USD 32 110 51 220
115 Nigeria USD 32 160 51 320
116 Norvegia euro 35 150 56 300
117 Noua Zeelandă USD 38 160 60 320
118 Olanda euro 35 150 56 300
119 Oman USD 38 100 60 200
120 Pakistan USD 32 140 51 280
121 Panama USD 32 110 51 220
122 Papua-Noua Guinee USD 32 100 51 200
123 Paraguay USD 32 100 51 200
124 Peru USD 32 110 51 220
125 Polonia euro 35 150 56 300
126 Portugalia euro 35 150 56 300
127 Qatar USD 38 140 60 280
128 Rwanda USD 32 100 51 200
129 Federaţia Rusă USD 47 140 75 280
130 Salvador USD 32 100 51 200
131 Sao Tome şi Principe USD 32 100 51 200
132 San Marino euro 35 150 56 300
133 Senegal USD 32 100 51 200
134 Serbia euro 32 100 51 200
135 Sierra Leone USD 32 100 51 200
136 Singapore USD 38 150 60 300
137 Siria USD 38 100 60 200
138 Slovacia euro 35 150 56 300
139 Slovenia euro 35 150 56 300
140 Somalia USD 32 100 51 200
141 Spania euro 35 150 56 300
142 Sri Lanka USD 38 110 60 220
143 S.U.A. USD 53 210 84 420
144 Sudan USD 32 110 51 220
145 Suedia euro 35 150 56 300
146 Surinam USD 32 110 51 220
147 Tadjikistan USD 38 100 60 200
148 Tanzania USD 32 100 51 200
149 Taiwan USD 38 110 60 220
150 Thailanda USD 38 100 60 200
151 Togo USD 32 100 51 200
152 Tunisia USD 32 100 51 200
153 Turcia USD 38 140 60 280

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro


Pag. 32 din 32 Act sintetic la data 15-Oct-2015 pentru Hotarirea 518/1995

Turkmenistan USD 38 110 60 220


155 Ucraina USD 38 150 60 300
156 Uganda USD 32 100 51 200
157 Ungaria euro 35 150 56 300
158 Uruguay USD 32 100 51 200
159 Uzbekistan USD 38 100 60 200
160 Vatican euro 35 150 56 300
161 Venezuela USD 32 130 51 260
162 Vietnam USD 32 120 51 240
163 Yemen USD 38 110 60 220
164 Zair USD 32 100 51 200
165 Zambia USD 32 100 51 200
166 Zimbabwe USD 32 120 51 240

Încadrarea personalului în categorii de indemnizaţie de deplasare


În categoria a II-a se încadrează: viceprim-miniştrii, miniştrii, miniştrii delegaţi,
secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii asimilate acestora
prin acte normative, secretarii generali, secretarii generali adjuncţi, înalţii reprezentanţi
ai prim-ministrului, precum şi prefecţii, subprefecţii, primarul general şi viceprimarul
capitalei, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, ambasadorii, şefii
reprezentanţelor diplomatice ale României, academicienii şi membrii corespondenţi ai
Academiei Române, şeful Statului Major General, locţiitorii şefului Statului Major
General şi directorul Statului Major General, şeful Corpului de control şi inspecţie, şefii
departamentelor Ministerului Apărării Naţionale şi locţiitorii acestora, şeful Statului
Major al Forţelor Terestre, şeful Statului Major al Forţelor Navale, şeful Statului Major al
Forţelor Aeriene, locţiitorii secretarilor de stat din cadrul unităţilor care au astfel de
funcţii.
Pentru prim-ministrul diurna se majorează cu 50%.
În categoria I se încadrează restul personalului.
NOTĂ:
Prim-ministru, miniştrii, precum şi ceilalţi membri ai Guvernului beneficiază de diurnă
în cuantum integral, indiferent de condiţiile în care are loc deplasarea.
(la data 01-Sep-2015 anexa 1 modificat de Art. I, punctul 19. din Hotarirea 582/2015 )
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 154 din data de 19 iulie 1995
*) Se reduc cu 25% cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută şi alte
drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi,
respectiv, ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni
cu caracter temporar, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele
drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor
misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare [conform art. 16,
alin. (1) din Lege aceste prevederi se aplica pana la 31 decembrie 2010]
(la data 03-Jul-2010 Actul a se vedea referinte de aplicare din Art. 2, alin. (1), litera A. din Legea
118/2010 )
*) Începând cu luna ianuarie 2011, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) şi
d) şi alin. (4), art. 13 şi 14 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în
vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, se
majorează cu 15% faţă de cuantumul aflat în plată în luna octombrie 2010.
(la data 31-Dec-2010 Actul a se vedea referinte de aplicare din Art. 10, alin. (1) din Legea 285/2010 )

Forma sintetică la data 15-Oct-2015. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia
Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro