Sunteți pe pagina 1din 12

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII

MOLDOVA
IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE
CATEDRA  FINANŢE

Studiu individual la obiectul Asigurări Internaționale


Tema:” Pool-paid și asigurarea obligatorie de locuințe”

Chişinău, 2020

CUPRINS

INTRODUCERE………………………………………………………………….3

CAPITOLUL I. POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA


DEZASTRELOR………………………………………………………………...4

CAPITOLUL II. ASIGURĂRILE OBLIGATORII DE LOCUINȚE…………8

CONCLUZII……………………………………………………………………..11

BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………..12

1
INTRODUCERE

Pool-ul de asigurare împotriva Dezastrelor (PAID), societatea comercială de asigurare-


reasigurare constituită în vederea gestionării asigurării obligatorii împotriva dezastrelor naturale
a locuinţelor prin asocierea societăţilor de asigurare autorizate să încheie asigurări obligatorii
pentru locuinţe.

Misiune: România este o țara expusa fenomenelor naturale, în special cutremurului.


Misiunea PAID este de a a oferi protectie tuturor locuitorilor în fața a trei riscuri naturale
specifice României: cutremur, inundații și alunecări de teren, astfel incat efectele unei catastrofe
sa fie minimizate atat la nivelul populatiei cat si la nivelul intregii economii.

2
Obiective:

- Să oferim un produs de asigurare simplu și accesibil oricărui proprietar de locuință;

- Să asigurăm plata promptă a despăgubirilor în cazul producerii unui eveniment catastrofal;

- Să construim o rezervă financiară solidă, astfel încât România să fie protejată financiar în fața
fenomenelor naturale extreme;

- Să reducem impactul bugetar al unei asemenea catastrofe asupra Guvernului României, astfel
încât resursele publice să fie alocate reconstruirii spitalelor, școlilor și intrastructurii naționale;

- Să contribuim la dezvoltarea educației financiare a populației și la promovarea asigurării de


locuință ca mijloc indispensabil de protecție.

CAPITOLUL I. POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR


Pool-ul de asigurare împotriva Dezastrelor (PAID), societatea comercială de asigurare-
reasigurare constituită în vederea gestionării asigurării obligatorii împotriva dezastrelor naturale
a locuinţelor prin asocierea societăţilor de asigurare autorizate să încheie asigurări obligatorii
pentru locuinţe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008, Legii nr. 32/2000 privind
activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, precum şi ale normelor aprobate în aplicarea acestor legi [art. 2 lit. e), art. 25 din
Legea nr. 260/2008], PAID are următoarele atribuţii: i) tipăreşte poliţa de asigurare împotriva
dezastrelor naturale (PAD); ii) contractează reasigurarea; iii) administrează baza de date privind

3
evidenţa construcţiilor cu destinaţia de locuinţă care trebuie asigurate obligatoriu, precum şi a
celor asigurate; iv) îndeplineşte funcţia de centru de coordonare a activităţii de constatare a
prejudiciilor rezultate în urma producerii unui dezastru natural, desfăşurată de societăţile de
asigurări autorizate, în ceea ce priveşte statutul de societate de asigurare-reasigu-rare, activitatea
PAID este supusă reglementării şi supravegherii C.S.A., în condiţiile legii. Pentru îndeplinirea
atribuţiilor sale, PAID va emite, cu avizul C.S.A., regulamente privind organizarea şi
funcţionarea societăţii, inclusiv relaţia dintre societăţile de asigurare autorizate şi PAID, fluxurile
financiare şi de informaţii şi orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru funcţionarea
societăţii, în condiţiile legii. Atribuţiile organelor statutare, precum şi cele ale conducerii
executive a PAID se stabilesc în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, respectiv de Legea
nr. 32/2000 şi de normele emise de C.S.A. în aplicarea acesteia (art. 25 din Legea nr. 260/2008).
Pot fi acţionari ai PAID societăţile de asigurare-reasigurare autorizate de către C.S.A. să încheie
asigurări obligatorii pentru locuinţe, care singure ori prin intermediul sau în legătură cu alte
societăţi de asigurare controlate de aceleaşi persoane ori grup de persoane exercită drepturi ce
decurg din deţinerea unor acţiuni care cumulate reprezintă cel mult 15% din capitalul social al
PAID sau îi conferă acesteia cel mult 15% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a
acţionarilor PAID (art. 26 din Legea nr. 260/2008). Conducerea executivă a PAID se exercită de
un director general şi de un director general adjunct, care trebuie să îndeplinească condiţiile
prevăzute în Legea nr. 32/2000 şi ale normelor emise în aplicarea acesteia (art. 29 din Legea nr.
260/2008). Persoanele semnificative trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în normele
emise de C.S.A. în aplicarea Legii nr. 32/2000, precum şi cele prevăzute de Legea nr. 31/1990
(art. 30 din Legea nr. 260/2008). Disponibilităţile PAID pot fi plasate la instituţii de credit, în
instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau obligaţiuni municipale ori în alte
instrumente financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările şi
completările ulterioare (art. 31 din Legea nr. 260/2008). V. societate comercială, asigurare,
reasigurare, asigurare obligatorie a locuinţelor, societate de asigurare, poliţă de asigurare
împotriva dezastrelor naturale (PAD), acţionar, asigurător, acţiune, adunare generală a
asociaţilor, dividend, capital social, director general, instituţie de credit, obligaţiune, instrument
financiar.
Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) este o societate de
asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăților de asigurare pentru
încheierea de asigurari obligatorii de locuință, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008.

PAID s-a constituit ca societate de asigurare în luna noiembrie 2009, prin efortul comun a
12 societăți de asigurare (ABC Asigurări, Astra Asigurări, Carpatica Asig, Certasig, City

4
Insurance, Credit Europe Asigurări, Euroins România, Generali, Grawe România, Groupama
România, Platinum Asigurări și Uniqa Asigurări), acționari PAID.

Conform prevederilor legii, PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie a


locuințelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României:

- Cutremur

- Inundații

- Alunecări de teren

Activitatea societății de asigurări PAID în România PAID a început în februarie 2010, iar
prima zi de emitere a asigurărilor obligatorii pentru locuințe a fost în data de 15 iulie 2010.

Date de identificare:

CUI - 26191737

Nr de ordine in reg comertului J40/10819/05.11.2009;

Autorizat ASF sub nr. RA-065

Nr reg de evidenta de prelucrare a datelor cu caracter personal - 16321

România este o țara expusa fenomenelor naturale, în special cutremurului. Misiunea


PAID este de a a oferi protectie tuturor locuitorilor în fața a trei riscuri naturale specifice
României: cutremur, inundații și alunecări de teren, astfel incat efectele unei catastrofe sa fie
minimizate atat la nivelul populatiei cat si la nivelul intregii economii.

La încheierea poliţei

- poliţa PAD se încheie exclusiv pentru imobilele cu destinaţie de locuinţă. Dacă un


apartament este folosit şi ca punct de lucru pentru o firmă, acest lucru ar putea reprezenta
excludere la plata despăgubirii;

- clădirile care nu sunt legate structural de locuinţă nu sunt asigurate prin poliţa PAD
(bucătării de vară, foişoare etc.);

- magazia şi garajul nu sunt asigurate prin poliţa PAD, chiar dacă acestea pot fi legate
structural de locuinţă;

5
- în cazul în care în curte sunt două imobile cu destinaţie de locuinţă (de exemplu, casa
bătrânească şi o casă nouă), trebuie încheiate poliţe PAD pentru fiecare dintre ele, separat;

- centrala termică, boilerul şi hidroforul sunt acoperite prin asigurare dacă se află într-o
încăpere care este legată structural de imobilul asigurat - dacă hidroforul este amplasat în curte,
lângă puţ, atunci acesta nu poate fi despăgubit.

În cazul producerii unui eveniment asigurat

- asiguratul are obligaţia să anunţe primăria în scris că la locuinţa sa a avut loc o


alunecare de teren sau o inundaţie, solicitând totodată ca o comisie din partea primăriei să vină şi
să constate daunele, eliberându-i o copie după procesul-verbal întocmit. Acel document va trebui
depus la dosarul de daună;

- asiguratul are obligaţia să anunţe asigurătorul la care a încheiat poliţa PAD cu privire la
dauna produsă, în termen de 60 de zile de la momentul producerii evenimentului asigurat;

- despăgubirile pot fi încasate de asigurat fie direct în contul pe care îl are deschis la
bancă, fie cash, prin ridicarea de la oricare dintre casieriile CEC Bank în baza actului de
identitate;

- pentru finalizarea dosarului de daună şi acordarea despăgubirii, asiguratul trebuie să


depună copia actelor de proprietate a imobilului asigurat (contract de vânzare-cumpărare,
autorizaţia de construire şi procesul verbal la recepţia lucrărilor, certificatul de moştenitor, etc.);

- în cazul în care imobilul are mai mulţi coproprietari, despăgubirea se va împărţi


conform cotelor deţinute de către aceştia, fiind necesară completarea formularelor de
despăgubire de fiecare coproprietar în parte;

- documentele necesare dosarului de daună pot fi depuse de asigurat direct la sediul


asigurătorului unde a încheiat poliţa sau prin e-mail, fie la asigurătorul care i-a încheiat poliţa, fie
la adresa office@paidromania.ro, precizând în subiect numărul poliţei de asigurare PAD şi
numele asiguratului, aşa cum apare în poliţă;

- în cazul în care poliţa PAD este cesionată în favoarea băncii (în cazul unui credit cu
garanţie imobiliară), poate fi necesar acordul instituţiei bancare pentru obţinerea despăgubirii.

În cazul unei inundaţii

6
- dacă un echipaj ISU a intervenit la locuinţa asigurată pentru evacuarea apei, procesul-
verbal de intervenţie întocmit de pompieri este suficient şi nu mai trebuie anunţată primăria;

- poliţa PAD nu despăgubeşte evenimentul de furtună. În cazul în care în urma


fenomenelor atmosferice este avariat acoperişul locuinţei şi plouă în casă, daunele provocate de
apă nu se despăgubesc prin poliţa PAD.

În cazul unui cutremur

- asiguratul trebuie să solicite în scris, de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare


pentru Fizica Pământului, o adresă în care să fie precizată intensitatea macroseismică resimţită în
localitatea în care este amplasat imobilul asigurat ce a fost avariat în urma seismului respectiv.
Această adresă trebuie depusă la dosarul de daună.

PAID este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea


societăţilor de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuinţă, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 260/2008. PAID s-a constituit ca societate de asigurare în luna noiembrie
2009, prin efortul comun a 12 societăţi de asigurare, acţionari PAID. Conform prevederilor legii,
PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuinţelor, care acoperă trei riscuri de
bază specifice României: cutremur, inundaţii, alunecări de teren.

CAPITOLUL II. ASIGURĂRILE OBLIGATORII DE LOCUINȚE


Asigurarea locuinței este obligatorie prin lege, ceea ce înseamnă că toți proprietarii de
locuințe trebuie să încheie o poliță obligatorie (PAD) împotriva a trei riscuri: cutremure,
inundații, alunecări de teren. Asigurarea obligatorie a locuinței poate fi completată de o asigurare
facultativă a locuinței, care să îți protejeze locuința nu doar împotriva dezastrelor naturale, ci și
împotriva altor riscuri la care e expusă.

Asigurarea obligatorie a locuinței oferă protecție în cazul producerii unor inundații,


alunecări de teren sau cutremure. În schimbul unei prime anuale modice (10 sau 20 de euro, în

7
funcție de tipul locuinței), poți primi, în cazul producerii unui risc acoperit de polița obligatorie,
o despăgubire de până la 20.000 de euro, sumă care te poate ajuta să acoperi măcar o parte din
pagubele produse de riscul respectiv.

Dacă ești proprietarul unei locuințe construite din beton armat, metal sau lemn sau cu
pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament
termic și/sau chimic, locuința ta se încadrează în tipul A. Polița obligatorie PAD pentru o
locuință TIP A te va costa 20 de euro anual, suma asigurată în cazul producerii riscurilor
prevăzute de această poliță fiind de 20.000 de euro.

Dacă ești proprietarul unei locuințe cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din
orice alte materiale care nu au fost supuse unui tratament termic și/sau chimic (de exemplu,
chirpici), locuința ta se încadrează în tipul B. În acest caz, asigurarea obligatorie PAD pentru o
locuință TIP B te va costa 10 euro anual, suma asigurată în cazul producerii riscurilor prevăzute
de această poliță fiiind de 10.000 de euro.

Ești obligat prin lege să îți asiguri locuința. În caz contrar, poți fi amendat. Potrivit
legii, proprietarii care nu și-au asigurat locuința nu vor beneficia de ajutor din partea autorităților
locale, în cazul producerii unor calamități naturale. În România, una dintre cele mai expuse țări
la dezastre naturale, probabilitatea producerii unor astfel de riscuri (cutremure, inundații,
alunecări de teren) este extrem de ridicată.

În cazul producerii unui eveniment asigurat (inundație, cutremur, alunecare de teren),


trebuie să anunți compania care a emis polița PAD. Aceasta va efectua constatarea daunei și,
apoi, va evalua prejudiciile cauzate de evenimentul respectiv. De asemenea, aceeași companie de
asigurări, cea care a emis polița PAD, va realiza și plata despăgubirii, conform contractului
încheiat cu asiguratul.

O locuință este expusă mai multor riscuri, polița PAD acoperind dezastrele naturale
(cutremur, inundații, alunecări de teren). Incendii, explozii, furtul bunurilor din casă sau
inundații provocate de spargerea conductelor – sunt alte câteva riscuri permanente la care este
supusă o locuință. Polița facultativă îți protejează locuința împotriva riscurilor naturale peste
sumele asigurate de PAD, dar și împotriva altor riscuri.

În funcție de tipul asigurării facultative contractate, poți adăuga riscurilor de bază (în
cazul în care compania de asigurări care a emis polița facultativă permite acest lucru) și alte
tipuri de riscuri (opționale sau extinderi). Înaintea altor tipuri de riscuri, îți spunem care sunt

8
riscurile de bază (sau riscurile standard, așa cum mai sunt cunoscute) preluate de asigurarea
facultativă a locuinței:
-Incendiul;
-Trăsnetul;
-Explozia;
-Căderea de corpuri pe locuința asigurată;
-Cutremurul;
-Riscurile atmosferice (furtună, grindină, ploaie torențială, inundație, viitură, greutatea stratului
de zăpadă, greutatea stratului de gheață, avalanșă, etc.);
-Alunecările și/sau prăbușirile de teren;
-Apa de conductă și refularea acesteia;
-Coliziunea cu autovehiculele;
-Vandalismul;
-Distrugerile provocate de animale;
-Furtul bunurilor și al elementelor constructive;
-Avariile centralelor termice;
-Alte tipuri de costuri suplimentare necesare efectuării reparațiilor.
În cazul producerii unui eveniment asigurat, anunță, în cel mai scurt timp posibil,
organele abilitate: Poliția (în caz de efracție), Pompierii (în caz de incendiu), etc., care vor
întocmi procesele verbale de constatare sau de cercetare. Apoi, informează compania sau
brokerul de asigurări la care ai încheiat polița facultativă, cu privire la producerea evenimentului
acoperit de asigurarea facultativă.
Avizarea daunei (anunțarea companiei de asigurări cu privire la daunele înregistrate) se
face telefonic. Ca asigurat, apelezi Call Center-ul de daune (numărul de telefon poate fi găsit pe
site-ul companiei de asigurări). Pentru avizare, trebuie să ai la îndemână polița facultativă, pentru
că va trebui să furnizezi diverse informații necesare companiei de asigurări (numărul asigurării
facultative, etc.).
Apoi, un reprezentant al companiei de asigurări va constata daunele produse și va
propune soluții de reparație/înlocuire. După aceea, trebuie să completezi cererea de despăgubire
și să o depui la compania de asigurări. Conform poliței și legislației în vigoare, plata
despăgubirilor se efectuează după 10-30 de zile de la data depunerii documentației complete.

9
CONCLUZIE
Pool-ul de asigurare împotriva Dezastrelor (PAID), societatea comercială de asigurare-
reasigurare constituită în vederea gestionării asigurării obligatorii împotriva dezastrelor naturale
a locuinţelor prin asocierea societăţilor de asigurare autorizate să încheie asigurări obligatorii
pentru locuinţe.

PAID este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea


societăţilor de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuinţă, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 260/2008. PAID s-a constituit ca societate de asigurare în luna noiembrie
2009, prin efortul comun a 12 societăţi de asigurare, acţionari PAID. Conform prevederilor legii,

10
PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuinţelor, care acoperă trei riscuri de
bază specifice României: cutremur, inundaţii, alunecări de teren.

BIBLIOGRAFIE

I-Lege

1. Legea nr. 260/2008, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea
asigurărilor şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi ale
normelor aprobate în aplicarea acestor legi [art. 2 lit. e), art. 25 din Legea nr. 260/2008].
2. Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare (art. 31 din Legea nr.
260/2008).

II-Webografie

11
1.https://ru.scribd.com/

2. https://www.paidromania.ro/

3. https://legeaz.net/

4. https://www.zf.ro/

12