Sunteți pe pagina 1din 10
ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - CONSILIUL LOCAL - PROIECT DE HOTARARE NR. 82 din data de 16.03.2020 privind aprobarea esalonarii obligatiilor fiscale si majorarile aferente la 31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului Buzau, de catre PARTIDUL NATIONAL LIBERAL-Filiala Buzau Consiliul Local al Municipiului Buzau, judetul Buzau, intrunit in sedinta ordinara; Avand in vedere: - referatul primarului municipiului Buzau, inregistrat sub nr. 90/CLM/16.03.2020; - raportul Directiei Finante Publice Locale Buzau, inregistrat sub nr. 34.718/16.03.2020; - avizul Comisiei pentru patrimoniu gi activitati economico- financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzau; - prevederile art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala; - prevederile Hotararii nr. 228/2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea inlesnirii la plata a creantelor bugetare restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice prin esalonare la plata; -prevederile Hotararii nr. 345/2019 pentru aprobarea modificarii si completarii Hotararii nr. 228/2019, pentru aprobarea Procedurii privind acordarea inlesnirii la plata a creantelor bugetare restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice $i juridice prin egalonare la plata. - Cererea inregistrata la Directia Finante Publice Locale sub nr. 5.664/15.01.2020; - Certificatul de atestare fiscal nr. 28.135/03.03.2020 emis de Directia Finante Publice Locale a municipiului Buzau, eliberat pentru PARTIDUL NATIONAL LIBERAL-Filiala Buzau; - Referatul avizat de Directorul Executiv al Directiei Finante Publice Locale a municipiului Buzau, inregistrat sub nr.32.095/11.03.2020; - Acordul de principiu privind egalonarea la plata a obligatiilor fiscale; - Procesul verbal de punere de acord incheiat la sediul Directiei Finante Publice Locale a municipiului Buzau in data de 10.03.2020; - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicaté, cu modificarile gi completarile ulterioare. in temeiul prevederilor art. 84, alin. (3)-(5), art. 87, alin. (5), art. 129, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. ), coroborat cu art 5 it. cc), precum si art. 196, alin. (1), lita) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, HOTARASTE: Art.4.- Se aproba esalonarea la plata a obligatiilor datorate bugetului local al municipiului Buzau, de catre PARTIDUL NATIONAL LIBERAL-Filiala Buzau, in cuantum total de 185.407,94 lei, pentru o perioada de 60 luni, conform anexei la prezenta hotarare. Art.2.- Prezenta hotarare inceteaza sa produca efecte in situatia in care debitorul nu isi indeplineste obligatiile stabilite de lege si reglementate prin metodologia de acordare a facilitatilor fiscale, ca fiind ulterioare adoptarii prezentei hotarari. Art.3.- Primarul municipiului Buzau, prin intermediul Directiei Finante Publice Locale, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari INITIATOR H PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZAU, Constantin Toma AVIZAT PENTRU LEGALITATE: SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULU! BUZAU, Eduard Pistol 47 I ococtrse] osrese | OLEEL | WzsL 099 oocieT | suey ococorse | oeresz | OL'eeL O97RL 099 oocret | caueiry ococ'eo'st |_ostves'z | oieez O9'78L 099 ooziet | guu ery Ocorsose | osvest | oc'ees O9TBL 099 ooeieT | sary coe Lose | OevEsT | OLeeL | O9'eBL 099 ooereT | rH Bey oz0z'90%Sz | OSES | _OLEEL OvzBL 099 ooze | eae ocor'so'sz | OSES | OLtEL O9TBL 099 ooeleT | caeey Ocor'bo'se | OS'zas'8I | ON'608'F | OES | OOF | 00°00S | MOI SuEAY Tau ey, 6 & Z 9 —s F = z olozzr'ie PE bteaeeel (9+S+p+€) a OZOZ'E0"E0 | SOXET) | sewer juny 99 BAIS, ered eyed aaayz1eyUL a GLOZ/SFE ‘axey auwuojess | yuadnD epuomiey | apyeioy | nemeuad | aedound | 77 Wp | ysayzoduy) ap uN is nary Trea | pedpupd | upeowieg aesadnoay uesofey | ya9q ‘oavoveunin Yun] 916 SZ 2p wep G GUE BIEL 9p UDWLID} N>“19] FGLOF SI 9P HIELO vUINS WI ‘AVZAG VIVITIA-"TN'd 9p ‘syesoyep somLsoEp exetd u axEUOLESD ap YI ngqugine’ oy186, “o3, ‘Apnoaxe sansasig nezng Injnidiounyy HSUOD & “Ju BaleIBIOH e| VX3NY Je e007 In} z corao'se | OS EST | OLE: e8L 099 OOTIET | Trae by LOT LOST] OG EST | OL'EEL os'e8z 099 oozreT | ovareey | oy Ecorse | oerEse | OL'EEL O9TBL 099 oozeT | eeweey| ge Ecoe'sorst | OevEse | OLEEL oorzBL 099 OOIET | sem eey | ge coe POST | OG ET | OL'EEL O9'z8L 099 ooieT | cewemy | ye Ecor'eorst | Osrese | OLESL O9'z8L 099 OoTIET | es Hey e COT COST | OS VET | OLEEL O9T8L 099) semen [se ECOTTO'ST | OPES | _OLEEL O97RL 099 OOIET | per eY | ve ceocer'se | oervest | oceeL 978 099) oozreT | cemey | ee ceoci'se | oes | ores [09a 099 ooieT | cewewy | ze ceor‘or'se | oerest | OLeec 09°82 099 ooze T | emery le ceor'6o'se | O6rERT | OLEEL osreee 099 OOTIET | O€ WEY | o¢ CLOT BOSE | OGHERT | OL'EEL O9Z8L 099 oocieT | 6cmeeu, 62 ceor'Lose | oerese | Ol'ees OoeBL 099 oocret | seery ez Toe vost | OSrES'T | OLEEL OFT8L 099 ooziet | ieweey | yz ccor'sose | “oerest | ou'eeL 09782 099 ooziel | 9cweeY | ez Ceor'vo'st | OG EST OL*EEL o9e8e 099) oie | scarey Ea TeOTEOST | OG EST | OLEEL OTB 099 OocIeT | yew ey ve ceorzosc | OsrEse | OL'esL OFEBL 099 ooze | evaeru lez @LOT10'ST | _O6‘pEs'z OL*EcL, O9'tse 09°9 cou Bey z Ieoeerse | osves'c | OL'eeL O9Z8L 099 [cau rey bz Ieovirse | osresz | Oc eee O9TBL 099 ocaueIeY [oz Ieororsc | osese | OLEEL oorese 099 6raueey [ar Tzoz"60'sz | osves'¢_| OL eel 0978 099 gray [ay Ieorsorsz | “os rese | OLEEL ooze 099 cree] a Teor Lose | ooves'c | OL'EeL ooTceL 099) ooTIET | oraery | op Izov'go'se | o6res'z | oz'eee 09°78 099 oocret | srueryl sp Ieor'sose | eres? | OLeee osrzBe 099) OOTIeT | Prey yp Icor'vose | Ose | oL'eee OL 099 oocieT | erery) ep Ieoc'eo'st | Oss eT | OL'eEL ovese 099) oozieT | cree, zy Ioczo'se | OSrEse | OL'EEL O9eBL 099 oOTTET [Trey Lb Teor lose | osres'e | ov'ecd OF ZBL 099 oozIET | oraw wey | oy ocoe‘er'se | osres'z | oz'ese O9TRL 099 ooziet | ea mey 6 191 F6‘LER'S8T a4euo]¥s9 ap insyeA8 utp epeI0} BUNS Tatoo OEP 0 STF aIEM|RS HRTOTOPT 1971 r6'Lor'ss - ‘sYeUO|ES® 1HOS9098 +3198} AIZMTONOD FOLES'SBI | 00'960'8F | FOTOETS | ooosy | oo'eooee | TVUANGO ‘WIOL ScOcEO'Se | HROERT | ORIEL WEIL Oey ooeter | o9mewy | 09 Scoc cose | OsvERT | OL'eeL OsrzBL 099) OOTIET | 6s ePY | ec Scoc lose | OsrEsT | OL'EEL OseBL 099 oocieT | ssweeY | es veorerse | oevesz | oc'ece O9TBL 099 oozlel | csarerY) uc yeoc se | osbes'e | OL'eec O978L 099 ooztet | osmY] os veocorse | oerese | ov'ecd O9e8L 099 oozreT | sswuPY| cc reocoo'se | sweet | OL'eeL OvTBL 099 ooeleT | esa eA | os veorso'se [OS rET | OL'EEL ovrzse 099 oozret | emery | es veorLo'se | osrEst | ox'eee ovese 09°9 oozlet | zsweey | zs FeOTgO'ST | OsbEsT | OLEEL O9eBL 09°9 ooze | iss eey 1s veor'so'sc | OSbEST | OLtEL OF ZBL, 099 ooziet | osarery | os veorPo'se | OSES | OL'EEL O9°C8L 099 ooze | oraery | oy veoreo'se | OsvEsT | OLEEL 09°28 099 oocieT | syaey | ey yeorco'se | oerest | ov'ece | 0978z 099 oozret | cyaeru lw reorlost | osbest | oLeeL | 09eBL 099 oocieT | ovauey | op ecorer'st | osvese | OLeeL O9TBL 09 ooze | sraverey | oy coc Ist | OG ET | OL'ECL O9TBL 099 oozleT | pr eeE | op coc Or'se | OGET | OL'EEL ovesd 099) ooziel | erway | ey fcor'60'st | OSrEsT | OLECL 09 T8L 09°9 oociet | truaey ay ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - PRIMAR - Nr. 90/CLM/16,03.2020 REFERAT la proiectul de hotarare privind aprobarea esalonarii obligatiilor fiscale si majorarile aferente la 31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului Buzau, de catre PARTIDUL NATIONAL LIBERAL-Filiala Buzau Prin cererea inregistraté la Directia Finante Publice Locale a municipiului Buzau sub nr. 5.664 din 15.01.2020, PNL - Filiala Buzau solicita aprobarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, in cuantum total de 185.407,94 lei, conform Certificatului de atestare fiscala nr. 28.135/03.03.2020 constand in 99.904,00 lei-debite principale (ramasite) si 85.503,94 lei accesorii In aceste circumstante, cererea si documentele depuse de catre PNL- Filiala Buzau, respecta prevederile metodologice de acordare a esalonarii la plata a impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local al municipiului Buzau si esalonarii la plata a majorarilor de intarziere de orice fel, cu exceptia majorarilor datorate pe perioada de esalonare (cota de 0,5% la rata lunara a soldului creantelor principale), aprobate prin HCL. nr. 345/2019 si se incadreaza in prevederile art. 3, alin. (3), care stabileste ca perioada de esalonare raportata la suma de 185.407,94 lei este intre 48 luni si 60 luni, cu aprobarea Consiliului Local Municipal Legislatia fiscala prevede la art. 185, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, posibilitatea acordarii de inlesniti la plata impozitelor si taxelor locale Art.3, alin. (3), lit. b) din Hotararea Consiliului Local nr. 345/12.12.2019, pentru aprobarea Procedurii privind acordarea inlesnirii la plata a creantelor bugetare restante datorate bugetului local de catre persoane fizice si juridice prin esalonare la plata, prevede ca pentru sume peste 40.000 lei perioada de esalonare la plata este de 48 luni pana la 60 de luni, cu aprobarea Consiliului Local Municipal. Avand in vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Buzau, spre analiza si aprobare, Proiectul de hotarare privind aprobarea acordarii de inlesniri la plata constand in obligatii bugetare datorate de c&tre PNL — FILIALA BUZAU, cu rugdmintea de a fi adoptat in forma prezentata PRIMAR, Constantin Toma ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - Direcia Finante Publice Locale - Nr. 34.718/16.03.2020 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea esalonarii obligatiilor fiscale si majorarile aferente la 31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului Buzau, de c&tre PARTIDUL NATIONAL LIBERAL-Filiala Buzau Urmare a cererii inregistrata la institutia noastra sub nr. 5.664 din 15.01.2020, PNL — Filiala Buzau, solicita aprobarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, in cuantum total de 185.407,94 lei, conform Certificatului de atestare fiscala nr. 28.135/03.03.2020 constand in 99.904,00 lei-debite principale (ramasite) si 85.503,94 lei accesorii in acest context, va supunem atentiei urmatoarele aspecte de fapt si legislative : PNL- Filiala Buzau este inregistrata in evidenta DFPL Buzau, cu doua imobile (Sediu partid si Birou senatorial), doua terenuri intravilan CC, cota indiviza aferenta acestor cladiri si un mijloc de transport (autoturism marca Dacia-1300), pentru care figureazé cu debite neachitate si majorari aferente pe o perioada cuprinsa intre 30.03.2009 si pana la data emiterii Certificatului de atestare fiscal, specificat mai sus. in luna lulie a anului 2019 inspectorii din cadrul Serviciului de Urméarire, Colectare si Executare Creante Fiscale Persoane Juridice, in urma Somatiilor si Titlurilor executorii, inaintate in lunile anterioare, procedeaz& la incheierea Procesului-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile, nr. 224/25.07.2019, conform prevederilor art. 242 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscalé, asupra sediului central din Buzau, Strada lon Baiesu, Bloc 3C-Hasdeu, Ap.-parter. in aceste circumstante, PNL- Filiala Buzau, in data de 15.01.2020 depune la sediul institutiei noastre Cererea de acordare a facilitatilor fiscale antementionaté, pentru sumele prevazute in Certificatul de atestare fiscala nr. 28.135/03.03.2020. Dosarul depus a fost analizat de catre echipa de control desemnata la nivelul Serviciului Control si Inspectie Fiscalé Persoane Juridice si de inspectori ai Serviciului de Urmarire, Colectare si Executare Creante Fiscale Persoane Juridice, care a stabilit c& cererea si documentele depuse respecta prevederile metodologice de acordare a esalonarii la plata a impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local al Municipiului Buzau si esalonarii la plata a majorarilor de intarziere de orice fel, cu exceptia majorarilor datorate pe perioada de esalonare (cota de 0,5% la rata lunara a soldului creantelor principale), aprobate prin HCL nr. 345/2019, precum si incadrarea cererii petentei in prevederile art. 3, alin. (3), care stabileste cd perioada de esalonare raportata la suma de 183.669, 36 lei esalonata este intre 48 luni si 60 luni, cu aprobarea Consiliului Local Municipal Legislatia fiscala prevede la: - Art. 185, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurd fiscala, posibilitatea acordarii de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale "La cererea temeinic justificaté a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda pentru obligatiile fiscale restante urmatoarele inlesniri la plata: a) esalonari si/sau amanari la plata obligatiilor fiscale, precum si a obligatiilor bugetare prevazute la art. 184, alin. (1), b) scutiri sau reduceri de majorari de intarziere” - HCL nr. 345/12.12.2019, pentru aprobarea Procedurii privind acordarea inlesnirii la plata a creantelor bugetare restante datorate bugetului local de catre persoane fizice si juridice prin esalonare la plata, art. 1 ,,Se aproba Procedura privind acordarea inlesnirii la plata a creantelor bugetare restante datorate bugetului local de catre persoane fizice gi juridice prin egalonare la plata, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare” in vederea aplicarii - HCL nr. 345/12.12.2019 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea inlesnirii la plata a creantelor bugetare restante datorate bugetului local de catre persoane fizice si juridice prin esalonare la plata, ( a impozitelor, taxelor si a altor obligatii la bugetul local, al majorarilor de intarziere, cu exceptia majorarilor de intarziere datorate pe perioada de esalonare) PNL — FILIALA BUZAU are obligatia indeplinirii, in termen de 30 de zile de la data aprobarii HCL de acordare a inlesnirilor la plata, a urmatoarelor conditii 1) achitarea obligatiilor de plata principale nascute dupa data eliberarii Certificatului de atestare fiscala (03.03.2020), a majorarilor de intarziere aferente acestora, precum si a majorarilor de intarziere aferente creantelor bugetare cuprinse in Certificatul de atestare fiscala, calculate panda la data Hotararii de esalonare, 2) achitarea tuturor obligatiilor fiscale curente la termenele stabilite de lege, nascute in intervalul celor 60 luni supuse egalonarii, altele decat cele stabilite in Graficul de esalonare, 3) constituirea garantiilor necesare aprobarii inlesnirilor la plata, care trebuie sa acopere 150% din totalul obligatiilor restante pentru care s-a acordat esalonarea, in conditiile si limitele prevazute de art. 9, alin, (4), (8) si (10) din Anexa la HCL 345/2019 si conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cap, cap. IV, art. 193. Avand in vedere cele prezentate, consideram ca sunt indeplinite conditiile de fapt si de drept necesare adoptarii de catre Consiliul Local al Municipiului Buzau a Hot&rarii privind aprobarea acordarii de inlesniri la plata constand in obligatii bugetare datorate de catre PNL — FILIALA BUZAU. Anexam prezentului urmatoarele: Cererea nr. 5664 din data de 15.01.2020 Certificatul de atestare fiscala nr. 28.135/03.03.2020 Referat comisie Grafic de esalonare pentru 60 luni. DIRECTOR EXECUTIV, oe ROMANIA JUDETUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU CONSILIUL LOCAL Comisia pentru Patrimoniu si Activitati economico-financiare Nr. 49/24.03.2020 RAPORT DE AVIZARE pentru Proiectul de Hotarare nr. 82/16.03.2020 privind aprobarea egalonarii obligatiilor fiscale gi majorarile aferente la 31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului Buzau, de catre PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - Filiala Buzau Astizi data de 24.03.2020, Comisia pentru Patrimoniu si Activitati economico - financiare, s-a intrunit in gedint& de lucru, ocazie cu care a analizat si dezbatut Proiectul de hot&rare privind aprobarea egalonarii obligatiilor fiscale si majorarile aferente la 31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului Buzau, de c&tre PARTIDUL NATIONAL LIBERAL - Filiala Buzau jin urma votului exprimat in cadrul Comisiei, proiectul a primit AVIZ FAVORABIL. Amendamente/propuneri acceptate sau respinse in cadrul Comisiei : Secretarul Comisiei consilier local ae lonescu Pregedintele Comisiei