Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECTARE SI EXECUTIE pentru

„SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BREZNITA MOTRU, COMUNA


BREZNITA MOTRU, JUDETUL MEHEDINTI”

COMUNA BREZNITA MOTRU APROBAT,


JUDETUL MEHEDINTI PRIMAR

DAOGARU CORNEL

CAIET DE SARCINI

1. INTRODUCERE

Comuna Breznita Motru doreste implementarea unor proiecte printre care si :


„ SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BREZNITA MOTRU, COMUNA
BREZNITA MOTRU, JUDETUL MEHEDINTI”
2. AMPLASAMENT LUCRARILOR: Comuna BREZNITA MOTRU , Judetul Mehedinti

3. OBIECTUL CONTRACTULUI: proiectare si executie pentru: „SISTEM DE


ALIMENTARE CU APA IN SATUL BREZNITA MOTRU, COMUNA BREZNITA MOTRU,
JUDETUL MEHEDINTI”
Serviciile de proiectare se solicita ca proiectantul/proiectantii sa furnizeze în principal serviciile
aferente etapei a III-a si a IV stabilite de HG 907/2016, întocmind, fără a se limita la :
 Proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor
 Proiectului tehnic de execuție
 Documentatii pentru obtinerea avizelor /acordurilor/autorizatiilor
Autoritatea Contractanta va furniza Proiectantului toate studiile intocmite pana la data prezentei achizitii.
Executia lucrarilor
Asistenta tehnica din partea proiectantului

a) Etapa 1 - SERVICII DE PROIECTARE

Se solicita ca proiectantul/proiectantii sa furnizeze în principal serviciile aferente etapei a III-a si a IV


stabilite de HG 907/2016, întocmind, fără a se limita la :
 Documentatia conținând: proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor și
proiectul tehnic de execuţie, precum si desenele de executie pentru lucrari. Autoritatea
Contractanta va furniza Proiectantului toate studiile intocmite pana la data prezentei achizitii.
 Caiete de sarcini
 Lista cu Cantitatile de Lucrari
 Deviz General. Estimarea de pret la nivel de Proiect tehnic de executie
 Documentatii pentru obtinerea avizelor /autorizatiilor
 Asigurarea suportului tehnic, daca este necesar, in timpul Perioadei de Notificare a Defectelor
(Perioadei de Buna Executie).
 Proiectul de urmarire in timp a constructiilor pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor,
postutilizarea construcţiilor
PROIECTARE SI EXECUTIE pentru
„SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BREZNITA MOTRU, COMUNA
BREZNITA MOTRU, JUDETUL MEHEDINTI”

De asemenea proiectantul va obtine, in numele Beneficiarului, toate autorizațiile, licențele și aprobările


în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuția și terminarea Lucrărilor și remedierea
oricăror defecțiuni

Daca pe parcursul autorizarii si/sau executei lucrarilor sunt necesare si alte documentatii
tehnico economice ce nu au fost mentionate in mod expres in continutul prezentului caiet de sarcini
ofertantul are obligatia de a le intocmii fara a solicita costuri suplimentare.

Conţinutul cadru al documentațiilor tehnice:

 Proiectul pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor va fi întocmit în conformitate


cu conținutul din Anexa nr. 9 la H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, adaptat la specificul investiției.

A. CONTINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII


LUCRARILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C.

B. CONTINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII


LUCRARILOR DE DESFIINTARE - P.A.D.

C. CONTINUTUL-CADRU AL PROIECTULUI DE ORGANIZARE A EXECUTIEI LUCRARILOR -


P.O.E.

 Proiectului tehnic de execuție va fi întocmit în conformitate cu conținutul din Anexa nr. 9 la


H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, adaptat la
specificul investiției.
Se va intocmi Devizul General aferent fiecarei faze de proiectare.
b) Etapa 2 – EXECUTIA LUCRARILOR
c) Etapa 3 – ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI pe parcursul executiei
lucrarilor.
Serviciul de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executarii lucrarilor consta in
principal in urmatoarele activitati:
- Sa participe, ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul, pe santier pentru emiterea de
solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia din teren.
Modificarile aduse, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati sau
oricarei alte piese a proietului tehnic de executie sau oricarei alte documentaii vor fi realizate numai de
catre proiectantul lucrarii si insusita de catre specialistii verificatori de proiecte. Deplasarea pe santier se
efectueaza in conformitate cu termenele din graficul de executie: din proprie initiativa, la solicitarea
dirigintelui de santier (achizitorului), la solicitarea autoritatii contractante, la solicitarea executantului, sau
a oricarei alte parti implicata in derularea executiei lucrarilor;
- Sa raspunda solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau detalii
suplimentare, dispozitii de santier, etc., in cel mai scurt timp posibil dar nu mai mult de 5 zile.
Dispozitiile de santier emise vor fi numerotate, verificate de verificatorul de proiect si insusite de catre
elaboratorul expertizei tehnice, și vor fi insotite de memorii, planșe, liste de cantități si evaluare
financiara;
PROIECTARE SI EXECUTIE pentru
„SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BREZNITA MOTRU, COMUNA
BREZNITA MOTRU, JUDETUL MEHEDINTI”

- Sa urmareasca respectarea prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de catre


constructor;
De asemenea, proiectantul va avea obligaţia să participe ori de câte ori il va solicita beneficiarul
sau executantul, pe şantier, în baza asistenţei tehnice contractate pe perioada de executare a lucrărilor, iar
la terminarea lucrărilor la elaborarea Cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.
La receptiile care se vor efectua, proiectantul are obligaţia de a respecta prevederile legale în
vigoare referitoare la atribuţiile care-i revin.

d) Etapa 4 – Actualizare proiect tehnic si pregatire documentatii receptie lucrari.


Prestatorul are obligatia ca la terminarea lucrarilor sa intocmesca proiectul AS-BUILT si sa-l
predea Beneficiarului anterior datei de recepție la terminarea lucrărilor de construcții, acesta fiind
cuantificat valoric distinct in cadrul propunerii financiare.

4. REFERINTE LEGISLATIVE

Proiectantul se va conforma standardelor in vigoare:


a) fie la reglementari tehnice, astfel cum sunt acestea definite în legislatia interna referitoare la
standardizarea nationala, care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii Europene;
b) fie, daca nu exista reglementari tehnice în sensul celor prevazute la lit. a), la standarde
nationale, si anume, de regula, în urmatoarea ordine de decadere:
I. standarde nationale care adopta standarde europene;
II. standarde nationale care adopta standarde internationale;
III. alte standarde.

Legislatie aplicabila:
􀀅 Legea 50/1991- privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, actualizata;
􀀅 Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de construii;
􀀅 Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;
􀀅 Hotararea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
􀀅 H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
􀀅 H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
􀀅 Ordinul MLPTL nr. 777 /2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,,Indrumator pentru atestarea
tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii";
􀀅 Ordinul MCPN nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind testarea specialistilor,
expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice;
􀀅 Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 - privind regimul drumurilor, republicata, actualizata;
􀀅 Ordinul MT nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului
drum - mediu inconjurator;
􀀅 Ordinul MT nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor;
􀀅 Ordinul M.T. nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor
in localitatile urbane;
􀀅 Legea nr. 488/2006 privind accesibilizarea infrastructurii publice;
PROIECTARE SI EXECUTIE pentru
„SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BREZNITA MOTRU, COMUNA
BREZNITA MOTRU, JUDETUL MEHEDINTI”

􀀅 Ordinul MDRAP nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat in
faze de executie determinante pentru rezistenta mecanica si stabilitatea constructiilor - Ind. PCF002;
􀀅 HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;
􀀅 Reglementarile tehnice in vigoare in domeniul constructiilor;
􀀅 Legislatia specifica privind protectia mediului;
􀀅 Legea nr. 7 /1996 - cadastrului si publicitatii imobiliare;
􀀅 acte legislative si normative in domeniul cadastrului si topografiei;
􀀅 Ordinul MDRAP nr. 1330/2014 pentru aprobarea NP 074-2014 - Normativ privind documentatiile
geotehnice pentru construtii;
􀀅 Reglementari tehnice in vigoare privind geologia;
􀀅 Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
􀀅 HG nr. 395/2016 - NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
pub lice;
􀀦 Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie
publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari sii concesiune de servicii,
precum si pentru organizarea si funtionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
􀀦 HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a
lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora.

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant prepunerea tehnica.

5. PREDAREA DOCUMENTATIILOR
Prestatorul va furniza Beneficiarului toate documentatiile contractate.
Toate studiile si documentatiile elaborate, verificate si insusite de elaboratorii expertizelor tehnice vor
depuse la sediul Beneficiarului, in conformitate cu prevederile clauzelor contractuale, astfel :
 4 (patru) exemplare originale pe format hartie ;
 2 (doua) exemplare in format electronic: 1 CD-ROM/DVD-ROM cu toata documentatia scanata,
dar si in format editabil ( word, excel , dwg etc )

6. ALTE CERINȚE ALE BENEFICIARULUI


6.1. Durata estimată totală a contractului pentru achiziția publică de Servicii de proiectare, servicii de
asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții va fi
conforma cu graficul din cadrul Studiului de fezabilitate (S.F.).
6.2. Antreprenorul are obligaţia de a preda achizitorului documentaţia elaborată în 4 exemplare originale
şi pe suport magnetic format pdf ștampilate și semnate (planurile topografice, planşele generale vor fi și
în format .dwg).
6.3. Antreprenorul, are obligaţia de a livra achizitorului toată documentaţia, la sediul acestuia, în
termenele convenite.
6.4. Antreprenorul, cu diligenţa necesară, va proiecta, va executa şi va finaliza Lucrările în conformitate
cu prevederile Contractului şi va remedia orice defecţiuni ale Lucrărilor. Lucrările executate în
PROIECTARE SI EXECUTIE pentru
„SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BREZNITA MOTRU, COMUNA
BREZNITA MOTRU, JUDETUL MEHEDINTI”

conformitate cu proiectul elaborat de Antreprenor vor fi conforme cu scopul şi destinaţia lor, definite în
Cerinţele Beneficiarului, şi/sau cu tema de proiectare prevăzută în Contract.
6.5. Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzător cerinţelor Contractului printr-un sistem
propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia
autorizaţi potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calităţii va fi în conformitate cu detaliile
prevăzute în Contract, dacă există.
6.7. Antreprenorul își va prevedea costurile necesare pentru prezentarea proiectului tehnic, proiectul
pentru autorizarea/desfiintarea lucrarilor de constructii în vederea însușirii de către experții tehnici, a
proiectului tehnic întocmit pe baza raportului de expertiză tehnică de calitate, din punct de vedere al
respectării soluţiilor şi a măsurilor propuse.
6.8. Antreprenorul, va întocmi conform prevederilor normativului NP 074-2014, conform Ordinului
Ministrului Dezvoltării Regional și Administrației Publice nr. 1330/17.07.2014 pentru aprobarea
regelmentării tehnice Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții – indicativ NP 074-
2014 și a expertizei tehnice întocmită, studiul geotehnic de detaliu pentru faza DDE (detalii de execuție)
în cazul în care pentru această fază de proiectare sunt necesare elemente suplimentare față de cele
furnizate de Studiul Geotehnic elaborat pentru faza DALI.
Studiul geotehnic de detaliu este recomandat pentru zonele cu potențial de alunecare sau pe care s-au
produs alunecări.
6.9. Antreprenorul, va actualiza studiul topografic, în cazul în care, pentru această fază sunt necesare
elemente suplimentare sau modificări față de cele furnizate la DALI , în vederea avizării de către
O.C.P.I. Mehedinti.
6.10. Antreprenorul va întocmi Documentația tehnică pentru autorizarea lucrărilor de construire în
conformitate cu precizările Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
6.11. Antreprenorul are obligația să participație la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia
lucrărilor executate. În acest sens va întocmi referatul de prezentare cu privire la modul în care a fost
executată lucrarea.
6.12. Antreprenorul va participa la toate fazele de execuție determinante stabilite prin proiect.
6.13. Antreprenorul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina sa, la
construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea
aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de
proiecte atestaţi, la cererea investitorului;
6.15.Antreprenorul va asigura asistență tehnică din partea proiectantului atât pe întreaga perioadă de
execuție a lucrărilor, cât și pe perioada de garanție, până la recepția finală.
6.16.Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-
economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de antreprenor, în solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a beneficiarului, în baza unui raport de expertiză tehnică
elaborat de un expert tehnic atestat.
6.17. La elaborarea proiectului tehnic, materialele, confecțiile, utilajele tehnologice și echipamentele
vor fi definite prin parametri, performanțe, caracteristici.
6.18. Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianți sau la
alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferințe sau să restrângă concurența.
6.19. Caracteristicile tehnice și parametrii funcționali vor fi prezentați în cadrul unor limite (pe cât
posibil) rezultate din breviarele de calcul și nu pot fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un
anumit furnizor (producător sau comerciant).
PROIECTARE SI EXECUTIE pentru
„SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BREZNITA MOTRU, COMUNA
BREZNITA MOTRU, JUDETUL MEHEDINTI”

6.20. Se vor întocmi antemăsurători detaliate privind determinarea cantităților de lucrări (pentru fiecare
obiect și categorie de lucrări), devize de lucrări pe obiecte cu liste de resurse de mână de lucru,
materiale, utilaje, transport și devize centralizatoare.
6.21. Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații tehnice
complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice și tehnologice ale
beneficiarului.
6.22. Proiectul tehnic trebuie să conțină detalii de execuție în conformitate cu materialele și tehnologia
de execuție propusă, fără să fie necesară suplimentarea cantităților de lucrări.
6.23. Proiectul tehnic trebuie să conțină poziţionarea corectă a utilităţilor existente în limitele lucrărilor
de construcţii propuse şi măsurile concrete ce trebuie luate pentru protejarea şi/sau relocarea acestora se
va realiza, obligatoriu, cu înştiinţarea şi consultarea deţinătorilor de utilităţi. Lucrările se vor executa cu
firme atestate în domeniul respectiv, funcţie de utilităţile ce trebuie protejate şi/sau relocate.
6.24. Proiectarea şi execuţia lucrărilor de relocare a utilităţilor (dacă este cazul), care, potrivit
prevederilor legale în vigoare, necesită avizări speciale, se vor proiecta şi executa numai cu societăţi
avizate în acest sens.
6.25. Antreprenorul va acorda o atenţie sporită asupra tratării zonelor cu alunecări de teren menţionate
în cadrul studiului de fezabilitate (dacă este cazul).
6.26. Toate lucrările se vor proiecta pe domeniul public al comunei Breznita Motru.
6.27. Proiectul Tehnic de execuţie, Detaliile de Execuţie şi Caietele de Sarcini vor fi astfel elaborate
încât să permită execuţia tuturor categoriilor de lucrări proiectate.
6.28. Antreprenorul are obligaţia de a acorda consultanţă şi asistenţă tehnică pe şantier, de a întocmi,
completa (după caz), detaliile de execuţie, dispoziţii de şantier, de a rezolva prin soluţii tehnico-
economice eventualele accidente tehnice, modificări de soluţii, corectări ale
neconcordanțelor/omisiunilor/erorilor din proiect, care sunt descoperite pe întreaga perioadă de execuţie
a lucrărilor.
6.29. Antreprenorul va participa la toate întâlnirile la care este solicitat, pentru a emite puncte de
vedere legate de performanțele și calitatea lucrărilor care se execută;
6.30. Antreprenorul va întocmi proiectul de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built” –
3 exemplare în format letric si 1 exemplar în format electronic (compatibil .pdf sau echivalent), cu
conținut identic între cele două formate și îl va preda beneficiarului;
6.31. Antreprenorul va întocmi documentația privind urmărirea comportării în timp și intervenției în
timp a construcției 4 exemplare în format letric și 2 exemplare în format electronic (compatibil .pdf
sau echivalent), cu conținut identic între cele două formate;
6.32. Pentru viciile ascunse ale construcției, defecte, alte degradări apărute pe perioada de garanție a
lucrărilor, Antreprenorul va asigura serviciul de asistență tehnică de specialitate, respectiv va analiza și
va stabili modul de tratare a viciilor/defectelor/degradărilor, elaborând documentația tehnico-economică
aferentă lucrărilor de remediere, fără costuri suplimentare.
6.33.Asigurarea asistenței tehnice se va desfăşura pe parcursul derulării contractului de execuție pentru
lucrările proiectate și va fi asigurată de Antreprenor, respectiv până la efectuarea recepției finale a
lucrărilor.
6.34.Prin asistenţă tehnică se doreşte îndeplinirea de către Antreprenor a următoarelor obligaţii:
a) Emiterea de soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanţă
cu situaţia din teren;
PROIECTARE SI EXECUTIE pentru
„SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BREZNITA MOTRU, COMUNA
BREZNITA MOTRU, JUDETUL MEHEDINTI”

b) Emiterea de dispoziţii de şantier, elaborarea de schiţe, modificarea planşelor, după caz,


contrasemnate de expert şi de verificatori de proiecte atestaţi, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv în
cazul situaţiilor neprevăzute;
c) Elaborarea memoriilor/notelor justificative prin care să fie fundamentate orice modificare,
suplimentare sau renunţare aduse proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantităţi;
d) Participarea reprezentanţilor Antreprenorului la şedinţele de progres organizate ori de câte ori
este nevoie;
e) Urmărirea respectării prevederilor din proiect, a programului calităţii şi respectarea normelor în
vigoare de către Antreprenor;
f) În cazul modificărilor de soluţii, obţinerea avizelor din partea verificatorilor de proiecte atestaţi,
conform prevederilor legale în vigoare;
g) Prezenţa Antreprenorului, ori de câte ori se solicită de către Autoritatea Contractantă;
h) Pregătirea şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de fazele de execuţie
determinante pentru lucrările aferente cerinţelor esenţiale aprobate de către Inspecţia de Stat în Construcţii;
i) Participarea la verificările prevăzute în planul de control stabilit de Antreprenor, pe parcursul
execuţiei;
j) Colaborare permanentă cu Beneficiarul, Antreprenorul şi ceilalţi factori implicaţi în realizarea
proiectului (va răspunde oricărei solicitări venite din partea acestora);
k) Emiterea de acte şi documente care sunt în sarcina Antreprenorului în calitate de prestator pe tot
parcursul execuţiei şi pentru finalizarea proiectului;
l) Antreprenorul va constitui şi va menţine la zi un jurnal al lucrărilor, numit Jurnal de Şantier, în
formatul agreat de beneficiar. Jurnalul de Şantier va fi ţinut pe Şantier şi Antreprenorul va înregistra zilnic
cel puţin următoarele informaţii: 
   (1) condiţiile meteorologice, pauzele de muncă din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile; 
   (2) numărul de ore lucrate; 
   (3) numărul şi calificarea personalului muncitor prezent pe şantier; 
   (4) materialele achiziţionate, livrate şi depozitate în Şantier şi în alte locuri, precum şi Materialele
încorporate în Lucrări; 
   (5) utilajele utilizate în Şantier şi alte locuri şi cele nefuncţionale sau ieşite din uz; 
   (6) testele efectuate şi probele prelevate; 
   (7) lucrările executate; 
   (8) lista diferitelor obstacole sau alte dificultăţi întâmpinate de Antreprenor în timpul execuţiei
Lucrărilor din ziua respectivă; 
   (9) incidente şi/sau accidente; 
   (10) Ordinele primite. 
m) Participarea la recepţia la terminarea lucrărilor și la recepția finală;
6.35.În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată,
cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia tehnico-economică
aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de
proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului,
la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică
elaborat de un expert tehnic atestat.
6.36.După primirea documentaţiei, Beneficiarul îşi rezervă drepturile de autor.
6.37.Antreprenorul are următoarele obligații:
PROIECTARE SI EXECUTIE pentru
„SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BREZNITA MOTRU, COMUNA
BREZNITA MOTRU, JUDETUL MEHEDINTI”

a) de a executa, finaliza şi întreţine lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia,


profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa
tehnică, cu cerinţele caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate prin contract;
b) de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile,
echipamentele şi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract;
c) de a respecta şi executa dispoziţiile beneficiarului în orice problemă menţionată sau nu în
contract, referitoare la lucrări. În cazul în care antreprenorul consideră că dispoziţiile beneficiarului sunt
nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii în scris, fără ca obiecţiile respective să
îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin
prevederilor legale.
d) de a transmite, în termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Beneficiarului în acest sens,
orice informaţii şi documente cu privire la condiţiile în care este implementat Contractul. 
e) de a trasa corect lucrările faţă de reperele date de beneficiar, precum şi de furnizarea tuturor
echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii
respective;
f) de a pune la dispoziţia beneficiarului, la termenele precizate în contract, caietele de
măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi
orice alte documente pe care antreprenorul trebuie să le întocmească;
g) să execute şi să supravegheze prin personal calificat executarea lucrărilor la standardele de
calitate reglementate legal şi să aloce orice alte resurse cerute de şi pentru contract, în măsura în care
necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din
contract, pe toată perioada de derulare a contractului;
h) să asigure, să organizeze şi să conducă activitatea personalului afectat executării
contractului, astfel încât să se asigure operativitate, continuitate, finalizare în termenul contractat şi
calitate în executarea lucrărilor, ce fac obiectul contractului;
i) de a asigura accesul reprezentanților reprezentanților beneficiarului la locul de muncă, în
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfășoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.;
j) să informeze, de îndată, conducerea beneficiarului şi celelalte entităţi implicate, după caz,
despre faptele, activităţile şi evenimentele privind executarea contractului şi să ţină evidenţa acestora;
k) să asigure condiţiile de siguranţă a circulaţiei şi confortul minim în trafic rutier în zona
executării lucrărilor care fac obiectul contractului;
l) să răspundă pe toată durata de îndeplinire a contractului pentru eventualele accidente,
pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectării prevederilor contractului şi ale documentelor
acestuia, precum şi nerespectarea reglementărilor şi normativelor tehnice în vigoare. să respecta Legile în
vigoare şi să se asigure că Personalul său, agenţii şi angajaţii săi respectă de asemenea aceste Legi, va
despăgubi Beneficiarul pentru orice reclamaţii sau proceduri care ar putea apărea ca urmare a
nerespectării de către Antreprenor, Personalul său, agenţii sau angajaţii săi a acestor Legi;
m) antreprenorul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea
beneficiarului. antreprenorul are obligaţia de a notifica beneficiarul, ori de câte ori astfel de lucrări, sunt
finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. antreprenorul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi
de lucrare, la dispoziţia beneficiarului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
n) beneficiarul are dreptul să asiste, să verifice şi să coordoneze, după caz, modul de execuţie
a lucrărilor care fac obiectul contractului, pe toată durata de desfăşurare, iar executantul/prestatorul în
calitate de executant, este obligat să înlocuiască materialele, utilajele, echipamentele, etc. care nu
PROIECTARE SI EXECUTIE pentru
„SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BREZNITA MOTRU, COMUNA
BREZNITA MOTRU, JUDETUL MEHEDINTI”

corespund prevederilor contractului, proiectului tehnic, caietului de sarcini şi standardelor de calitate, pe


cheltuiala proprie.
6.38. Lucrările executate se consemnează în documentele primare, întocmite și completate de
reprezentanţii antreprenorului.
6.39. Documentele primare, întocmite, completate și semnate de reprezentanţii antreprenorului, vor fi
însușite de către un responsabil tehnic cu execuția atestat în domeniul care face obiectul contractului
(instalatii tehnico- edilitare ), în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în
construcții respectiv art. 25 ,,asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem
propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia
autorizaţi”.
6.40.Documentele primare utilizate, care stau la baza întocmirii situațiilor de lucrări, vor fi cele agreate
de beneficiar (măsurători ale cantitătilor de lucrări executate, procese verbale de recepție calitativă ,
etc.)
6.41.În baza datelor consemnate în documentele primare, se vor întocmi listele de cantități pentru
lucrările executate, însoțite de centralizatoarele lucrărilor executate. Situațiile de lucrări,
centralizatoarele situațiilor de lucrări și documentele primare, însuşite de reprezentanții beneficiarului,
stau la baza decontării lucrărilor executate. Aceste documente, se vor întocmi în patru exemplare
originale, ce vor fi acceptate prin semnătură de către dirigintele de santier şi însuşite de beneficiar,
pentru întocmirea formelor de plată.
6.42. Decontarea situațiilor de lucrări se va face pe baza cantităților de lucrări real executate, verificate
și însușite de dirigintele de santier, desemnat de către autoritatea contractantă. Situațiile de lucrări
prezentate în vederea decontării, vor fi însoțite în mod obligatoriu de măsurători (atașamente) din care
să reiasă în mod explicit cantitățile de lucrări menționate în situațiile de lucrări, pentru fiecare categorie
de lucrări, care vor fi verificate și însușite de către dirigintele de santier.
6.43.Pentru toate materialele puse în operă se vor prezenta declarații de conformitate/certificate de
calitate etc. Antreprenorii vor folosi materiale pentru care perioada de garanție asigurată de producători
este cel puțin egală cu perioada de garanție acordată lucrărilor
6.44.Recepţia pe fază determinantă, stabilită în proiect, se efectuează conform Regulamentului privind
controlul de stat al calității în construcții, aprobat cu HG nr. 272/1994 şi conform Procedurii privind
controlul statului în fazele de execuţie determinante, elaborată de MLPAT şi publicată în Buletinul
Construcţiilor volum 4/1996, atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică sunt
complet terminate şi toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile art.5, 11, 12, 13 şi
14 din Regulament. Comisia de recepţie examinează lucrările şi verifică îndeplinirea condiţiilor de
execuţie şi calitative impuse de proiect şi de caietul de sarcini, precum şi constatările consemnate pe
parcursul execuţiei de către organele de control. În urma acestei recepţii se încheie "Proces verbal"de
recepţie pe fază determinantă în registrul de lucrări ascunse.
6.45.Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu cel puţin 15 zile înainte ca Lucrările să fie, din
punctul de vedere al Antreprenorului, terminate şi pregătite de recepţie ( inclusiv As Built) şi va
solicita Beneficiarului efectuarea Recepţiei la Terminare.
6.46.Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepţiei înainte ca Antreprenorul să
transmită toate documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei, în sensul Legii.
6.47.Pe baza situaţiilor de lucrări executate şi confirmate, precum şi a constatărilor efectuate pe teren,
după caz, beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În
PROIECTARE SI EXECUTIE pentru
„SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BREZNITA MOTRU, COMUNA
BREZNITA MOTRU, JUDETUL MEHEDINTI”

cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate antreprenorului,
stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor
şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului/prestatorului în calitate de executant, beneficiarul
va convoca comisia de recepţie.
6.48.Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare.
6.49. Pentru lucrările prevăzute în contract recepţia se va face în conformitate cu prevederile din
Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.În perioada de
garanţie, Executantul, are obligaţia, în urma dispoziţiei date de beneficiar, de a executa toate lucrările
de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea
proiectului tehnic, a caietelor de sarcini, a ofertei tehnice, a reglementărilor tehnice şi standardelor din
domeniu în vigoare.
6.50. Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricărui viciu şi oricărei deteriorări a unei părţi a
Lucrărilor ce se poate produce sau poate apărea în Perioada de Garanţie.
6.51. La recepţia finală a lucrării se va consemna modul în care s-a comportat întreaga lucrare şi dacă
aceasta a fost întreţinută corespunzător în perioada de garanţie a întregii lucrări, în condiţiile respectării
prevederilor Regulamentului privind recepţia construcţiilor aprobat prin Hotărârea nr. 343/2017 pentru
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a
lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
56.52. Autoritatea contractantă recomandă Executanților/prestatori să viziteze amplasamentul în
scopul evaluării din punct de vedere al cheltuielilor, riscurilor și a tuturor datelor necesare elaborării
unei oferte fundamentată tehnic și conformă cu datele reale din teren, pentru a putea explicita clar
cerințele documentației de atribuire.
Se consideră că Antreprenorul a inspectat şi examinat Şantierul şi împrejurimile sale, a analizat toate
detaliile și datele, s-a edificat, înainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante,
inclusiv natura solului şi subsolului, forma şi natura Şantierului, întinderea şi latura Lucrărilor,
Materialele necesare execuţiei Lucrărilor, căile de acces la Şantier şi în general a obţinut toate
Informaţiile cu privire la riscurile, inclusiv în legătură cu probabilitatea de apariţie a acestora, şi alte
circumstanţe ce influenţează sau afectează Oferta, iar drept urmare Antreprenorul nu va fi îndreptăţit la
prelungirea Duratei de Execuţie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii şi despăgubiri din
motive care constituie Riscurile Antreprenorului.
6.53. Executantul/prestatorul este îndreptățit să facă investigații suplimentare pentru determinarea
situației din teren. Executantul/prestatorul poate înștiința în prealabil autoritatea contractantă cu
privire la intenția de a vizita amplasamentul.
6.54. Lucrările se vor executa în regim de continuare a utilizării ( inclusiv a traficului) fără închiderea
circulației.

7. RISCURILE AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI CE CAD IN


RESPONSABILITATEA PARTILOR
PROIECTARE SI EXECUTIE pentru
„SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BREZNITA MOTRU, COMUNA
BREZNITA MOTRU, JUDETUL MEHEDINTI”

Imposibilitatea fortuită de executare. Rezolvarea problemei riscurilor prin remedii. Această problemă
se află în strânsă legătură cu una din cauzele de stingere a obligaţiilor: imposibilitatea fortuită de
executare. Astfel, atunci când o obligaţie contractuală nu mai poate fi executată datorită unui
eveniment de forţă majoră şi în cazuri speciale de caz fortuit, în principiu, se stinge. Debitorul se află
eliberat de obligaţie pentru imposibilitate de executare.
Au fost identificate urmatoarele Riscuri cu impact semnificativ asupra derularii contractului :

Riscuri tehnice de execuţie a contractului


1. Apariţia unor evenimente nedorite care să ducă la întârzierea finalizării serviciilor sau lucrarilor faţă de prevederile
caietului de sarcini;

Efecte:
 posibilitatea pierderii unor sume alocate contractului pentru anul respectiv;
 nerealizarea integrală a serviciilor sau lucrarilor în orizontul de timp prevăzut în caietul de
sarcini;
 creşterea costurilor investiţionale pentru serviciile sau lucrarile prevazute in caietul de sarcini.

Asumarea riscului : Beneficiar si prestator

Măsuri:
 identificarea şi analizarea cauzelor de întârziere a finalizarii seviciilor sau lucrarilor
programate prin caietul de sarcini;
 întocmirea unui plan managerial complex de implementare a evolutiei serviciilor si lucrarilor
aplicarea cu stricteţe a acestuia;
 monitorizarea permanentă a activităţilor prevăzute;

2. Capacitate tehnică necorespunzătoare a executantului

Efecte:
 Neinceperea sau nefinalizarea sarviciilor sau lucrarilor în parametrii de costuri şi timp
prevăzute în caietul de sarcini;
 realizarea serviciilor sau lucrarilor în condiţii de calitate necorespunzătoare,

Asumarea riscului : Prestator

Măsuri:
 Examinarea cu profesionalism a ofertelor depuse la sesiunea de licitaţie servcii;
 Întocmirea caietului de sarcini cu specificaţii tehnice, financiare şi condiţii de capacitate,
calitate etc. clare de participare la sesiunea de licitaţie;
 Prevederea de clauze contractuale stricte pentru realizarea contractului;
 Plata serviciilor sau lucrarilor executate după recepţia tehnică şi de calitate a acestora.

3.Riscuri financiare
Neasigurarea la timp şi în cuantum a prognozei de finanţare a contractului
Efecte:
 Întârzierea inceperii serviciilor sau lucrarilor;
 Creşterea costurilor investiţionale in perioada urmatorilor ani.
 Disconfort si pericol pentru traficul rutier

Asumarea riscului : Beneficiar


PROIECTARE SI EXECUTIE pentru
„SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BREZNITA MOTRU, COMUNA
BREZNITA MOTRU, JUDETUL MEHEDINTI”

Măsuri:
 Prevederea şi asigurarea în bugetul local a sumelor necesare pentru realizarea serviciilor si
lucrarilor aferente proiectului ;
 Identificarea şi apelarea la surse de finanţare conform legii pentru asigurarea finantarii
contractului.

8. CERINŢE PRIVIND ELABORAREA PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE

8.1.Propunerea tehnica

A.PENTRU PROIECTARE

1. Descrierea modului de elaborare a fiecarei activitati/subactivitati din cadrul contractului, cu


conditia sa nu se depaseasca 30 zile.
2. Se va prezenta organigrama personalului aferent realizarii serviciilor de proiectare si asistenta
tehnica din partea proiectantului, organigrama ce va include si o descriere a rolurilor si responsabilitatilor
personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei.
3. Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în
vederea verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor
cuprinse în obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente.
4 Se va prezenta secvențierea, derularea în timp, cu evidențierea clară a activităților incluse în
procesele de asigurare, respectiv de control al calității, conform legislației specifice corespunzătoare
obiectului contractului cu cuantificarea valorica a acestora in cadrul propunerii financiare.
5. Se va prezenta programul de realizare servicii pe luni/zile calendaristice, la nivel de categorie de
servicii, care să ilustreze succesiunea de realizare a serviciilor, ordinea și derularea în timp a activităților
pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru realizarea serviciilor de proiectare.
6. Se vor respecta condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de
îndeplinire a contractului de lucrări. Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens
(Formular nr .6);
NOTA: Se va folosi text descriptiv pentru prezentarea informatiilor, text care sa permita analiza
corecta a informatiilor prezentate.
NOTA: Informații detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel național și se referă
la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspecția
Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. În cazul unei asocieri,
această declarație va fi prezentată în numele asocierii de către asociatul desemnat lider.
Informații privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de
mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul:
http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
NOTA: Se prezinta informatiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel incat aceasta
sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din studiu de fezabilitate.
Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat sa respecte specificatiile tehnice din cadrul
studiului de fezabilitate si caietul de sarcini .
NOTA: Se vor respecta condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată
durata de îndeplinire a contractului de lucrări. Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere în
acest sens (Formular orientativ). In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele
asocierii de catre asociatul desemnat lider. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in
vigoare la nivel national si care se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitate si
sanatate in munca se potobtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-
PROIECTARE SI EXECUTIE pentru
„SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BREZNITA MOTRU, COMUNA
BREZNITA MOTRU, JUDETUL MEHEDINTI”

ul:http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. Informatiile privind reglementarile care sunt in


vigoare la nivel national referitoare la conditiile de mediu se pot obtine de la Agentia Nationala pentru
Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
NOTA: Oferta tehnica poate contine orice informatii pe care ofertantul le considera necesare
pentru fundamentarea ofertei sale. Ofertele care nu respecta cerintele minime impuse de S.F. si caietul
de sarcini, vor fi considerate neconforme si vor fi respinse.

B.PENTRU EXECUTIA DE LUCRARI

Propunerea tehnică va conține in mod obligatoriu urmatoarele cerinte:


1.Prezentarea modului de realizare a lucrărilor (planul propus)
care va descrie :
a) abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuție) pentru realizarea
lucrărilor;
b) resurse (personal, echipamente)
c) programul de execuție (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrări
(deviz), care să ilustreze succesiunea tehnologică de realizare a lucrărilor, ordinea și derularea în timp a
activităților pe care ofertantul propune să le îndeplinească pentru realizarea lucrărilor, în special:
 lucrările permanente și temporare ce urmează să fie executate,
 alocarea resurselor umane si materiale conform organigramei;
 activitățile de interfațare cu lucrările existente și operarea acestora, după caz ;
 secvențierea, derularea în timp și durata testelor, cu evidențierea clară a activităților incluse în
procesele de asigurare, respectiv de control al calității, conform legislației specifice corespunzătoare
obiectului contractului;
 denumirea activităților și subactivităților aferente, durata acestora, cu evidențierea punctelor
cheie (jaloanele) în execuția contractului;
 drumul critic clar identificat în planificarea activităților.

2. Devize pe obiect și formularele completate conform caietului de sarcini.


3. Declarație privind termenul de garanție acordat lucrărilor executate.
4. Prezentarea modalității de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii în vederea
verificării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile lucrărilor cuprinse în
obiectul contractului, în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 și a altor legi incidente.
5.Se vor respecta condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de
îndeplinire a contractului de lucrări. Se va prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens
(Formular nr .6);
6. Organigrama proiectului va include și o descriere a rolurilor și responsabilităților personalului și
liniile de comunicare dintre membrii echipei.

8.2.Propunerea financiara
Propunerea financiară va fi prezentată conform Formularului nr. 6.
Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în
contract.
La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri dacă sunt sub
efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum și
marja de profit.
Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate şi orice costuri legate de:
- execuţia categoriilor de lucrări prevăzute în devizele pe obiect, întocmirea instrucţiunilor de
întreţinere şi exploatare;
PROIECTARE SI EXECUTIE pentru
„SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BREZNITA MOTRU, COMUNA
BREZNITA MOTRU, JUDETUL MEHEDINTI”

- protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural
după finalizarea lucrărilor
- procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în opera a materialelor şi echipamentelor necesare
funcţionarii obiectului contractului, conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini.
Propunerea financiară va conţine, pe langa formularul de oferta, si centralizatorul cu
lucrarile/serviciile executate de asociati, subcontractanti
Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și va conține
urmatoarele formularele:
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte - devize pe obiecte (cu valori);

Propunerea financiara se va prezenta in lei .


Propunerea financiara va contine:
(a) Formularul de oferta
(b) Anexa la oferta
Nota: Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile
cu privire la pret atat pentru servicii de proiectare cat si pentru lucrari, precum si la alte conditii financiare
si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Ofertantul va respecta cerintele impuse
in documentatia de atribuire privind modul de prezentare al propunerii financiare.

INTOCMIT.