Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

INSTITUTOR:
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare, Ştiinţe, Arte, Tehnologii
DISCIPLINA: Limba şi literatura română, Matematică, Ştiinţe, Civică, Ed. tehnologică, Muzică, Ed.plastică
SUBIECTUL: IARNA-ANOTIMPUL BUCURIILOR
UNITATI DE INVATARE :
- limba romana „Baba Iarna intră-n sat”
- matematica „Înmulţirea numerelor naturale de la o la 1 ooo ooo “
- cunoasterea mediului “Fenomene ale naturii “
- abilitati practice “Activităţi cu materiale sintetice (hârtia) “
- muzică “Genuri muzicale”

TIPUL DE ACTIVITATE: crosscurriculară


SCOPUL:
- aprofundarea cunoştinţelor despre anotimpul iarna prin interdisciplinaritate;
- formarea de atitudini pozitive faţă de mediu şi protejarea acestuia;
- cultivarea dragostei pentru tradiţii şi obiceiuri, a respectului pentru sine şi cei din jur

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să completeze un rebus pentru a descoperi cuvântul iarna;
-1-
O2-să identifice caracteristicile anotimpului iarna, pe baza materialului prezentat;
O3-să recite corect şi expresiv un text;
O4-să precizeze sensul global al mesajului identificând aspectele principale şi de detaliu;
O5-să alcătuiască propoziţii cu cuvinte date precizând sensul acestor cuvinte;
O6-să compună probleme pe baza ilustraţiilor;
O7-să participe activ la realizarea sarcinilor în vederea desfăşurării jocului-concurs;
O8-să realizeze obicte specifice iernii folosind elementele de limbaj plastic,diferite materiale şi tehnici de lucru;
O9-să descopere imaginea de ansamblu şi de detaliu a materialului prezentat;
O10-să expună lucrările relizate pe baza evaluării şi autoevaluării
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
Limba română:
1.1.să sesizeze sensul global al unui mesaj, identificând aspectele principale şi de detaliu la care se referă un mesaj
oral;
2.5. să utilizeze corect în exprimarea orală proprie elemente de construcţie a comunicării;
3.3. să citească în mod conştient, corect şi expresiv un text;
3.6. să recunoască în texte diferite elemente de construcţie a comunicării studiate;
4.5. să aşeze corect în pagină textele scrise, respectând scrierea cu alineate şi spaţiul liber între cuvinte, scrierea
caligrafică/lizibilă.
Matematică :

-2-
1.4. să efectueze operaţii de înmulţire cu numere naturale mai mici decât 1000 000;
2.3. să exploreze modalităţi de efectuare a înmulţirii, folosind diferite tipuri de grupări şi reprezentări;
4.1. să manifeste iniţiativă în a transpune diferite situaţii în context matematic, propunând modalităţi diverse de
abordare a unei probleme.
Ştiinţe:
1.1. să indice asemănări şi deosebiri între corpuri pe baza unor observaţii proprii;
3.1. să conştientizeze efecte ale activităţii omului asupra mediului înconjurător;
Ed.civică:
2.2. să identifice reguli cu privire la raporturile persoanei cu lucrurile, cu plantele şi animalele şi cu ceilalţi oameni.
Ed.plastică
1.2. să asocieze tehnici adecvate materialelor selectate
Ed.muzicală
3.4.să clasifice cântecele după conţinutul tematic şi după caracterul melodiei.
Ed.tehnologică:
1.3. să combine tehnici şi instrumente devariate în vederea îndeplinirii unui scop propus;
3.2. să manifeste iniţiativă în relaţiile interpersonale, în grupul de lucru în care îşi desfăşoară activitatea.

STRATEGII DIDACTICE:

-3-
-Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observaţia, munca independentă, jocul didactic,
brainstorming,TABU
-Material didactic: calculator, CD, planşe, fişe de lucru, ilustraţii, material Power Point, brad, şabloane, hârtie
colorată, foarfecă, lipici, creioane colorate
-Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual
-Durata:1 oră
-Locul de desfăşurare: CDI-SĂSAR

Bibliografie:
Curriculum Naţional-Programa pentru clasa a IV-a
Găzdaru Petruţa, Stancu Ana, Îndrumătorul învăţătorului, Ed.Didactică şi Pedagogică Bucureşti
Anton Ilica, Metodica predării limbii române în învăţământul primar, Ed.Universităţii ,,Aurel Vlaicu ” ,
Arad, 2006
Mirela Mihăiescu, Anita Dulman, Claudia Mihai, Activităţi transdisciplinare-Ghid pentru învăţători,
Ed.Radical, Craiova, 2005
www.didactic.ro

-4-
Ob. Activităţi de învăţare Desfăşurarea activităţii Resurse Evaluare Obs.
Op.
1. Captarea atenţiei -conversatia
Asigur în clasă ordinea şi liniştea, - pregătirea
ambianţa educaţională favorabilă materialelor
desfăşurării în bune condiţii a lecţiei.

O1 - exerciţii de 2. Evocare Conversaţia Realizarea


completare a unui - se completează un rebus din care Explicaţia sarcinii
rebus elevii descoperă cuvântul iarna Fişa 1, Exerciţiul propuse
ex.I Rebus
Se anunţă tema lecţiei Activitate frontală
Iarna – anotimpul bucuriilor
-anunţ faptul ca activitatea va avea în
secvenţele sale mai multe discipline :
matematica, limba romana, ştiinţe,
abilitati practice.
-Comunic elevilor obiectivele
activităţii

O2 -exerciţii de 3. Realizarea sensului Conversaţia Răspunsul


recunoaştere a I. ŞTIINŢE Explicaţia elevilor
fenomenelor naturii, a - se urmăreşte filmuleţul despre cum Exerciţiul
corpurilor, este vremea iarna Filmul
transformări ale Ce anotimp a fost prezentat? (iarna) Calculator,CD
-5-
corpurilor Ce fenomene ale naturii aţi identificat? -activitate frontală
(vânt, ninsoare, ger, crivăţ) -elevii care
Ce corpuri apar în filmuleţ? au răspuns
-cu viaţă: copilul, brazii activ, vor
-fără viaţă: casa, zăpada primi câte un
Ce fel de corp este apa? (lichid) fulg pe care
Ce transformări suferă apa? şi-l vor aşeza
- îngheaţă, se topeşte, se evaporă pe brad
Cum se numesc aceste fenomene?
-topire, solidificare, condensare
Ce puteţi spune despre corpurile cu
viaţă copilul şi bradul?

O3 -exerciţii de recitare II. LITERATURĂ Conversaţia -recurg la


fluentă a unui text Ce texte am învăţat la lb. Română Explicaţia interevaluare
-exerciţii de despre iarna? Exerciţiul -elevii care
O4 identificare a Ce sărbători religioase ne descriu? Text suport: au rezolvat
mesajului Se va recita poezia „Iarna” de Vasile Iarna, de V. corect fişa
- exerciţii de Alecsandri Alecsandri vor primi pe
O5 îmbogăţire şi -elevii vor fi împărţiţi în trei grupe şi Darurile, după E. brăduleţ un
activizare a vor rezolva exerciţiile cuprinse pe fişă T: Hoffmann glob
vocabularului Colindătorii, de M
Sadoveanu
Activitate pe
grupe
O6 Exerciţiu joc III. COMUNICARE Conversaţia Realizarea
Olimpiada de iarnă Explicaţia sarcinilor
Elevii vor fi împărţiţi în două grupe Exerciţiul joc -recurg la
elevii trebuind să aleagă răspunsul Calculator autoevaluare
-6-
corect Activitate pe pentru a
Grupa câştigătoare va fi cea care grupe, individuală verifica
ajunge la linia de sosire având cele mai răspunsul
multe sarcini realizate. elevilor
-grupa
câştigătoare
va primi câte
o lumânare
pe brad
O7 - exerciţii de IV. MATEMATICĂ Conversaţia -elevii a căror
rezolvare unei Elevii vor compune o problemă după o Explicaţia problemă va
probleme cu ajutorul expresie dată Exerciţiul, fi rezolvată
desenelor problematizarea corect, vor
Activitate primi o stea
individuală pentru
brăduţul lor
O8 -exerciţii de realizare V. ARTE Conversaţia Produsele
a unor obiecte Elevii se împart în trei grupe Explicaţia realizate
specifice iernii -prima grupă va realiza Exerciţiul
-a doua grupă va realiza un puzzle -materiale
- a treia grupă colorează ornamente foarfeca, lipici,
pentru brad hârtie colorată,
-se explică etapele de lucru creioane colorate
Activitate pe
grupe, individuală
O9 -exerciţii de 4.Reflecţie Explicaţia Obs.
descoperire a - Fiecare elev, pe rând, va spune câte Prezentare Power Sistematică
imaginii de ansamblu un cuvânt care are legătura cu acest Point
şi a detaliilor anotimp-substantive, verbe, adjective
-7-
(bucurie, ger, alunecuş, Crăciun,
friguros)
Joc TABU
Institutoarea prezintă materialul despre
iarnă şi bucuriile ei
Consideraţi că sărbătorile îi fac pe
oameni mai buni cu cei din jurul lor?
Argumentaţi!

O10 -expunerea lucrărilor 5. Evaluare -conversaţia Autoevaluare


- prima grupă va da fiecărui elev câte -exprimarea
un simbol părerii proprii
-a doua grupă va expune lucrările la -Vivaldi, iarna
tablă
- a treia grupă va împodobi bradul cu
ornamentele realizate

I. Completaţi rebusul cu cuvintele subliniate A

1.Luna care urmează este..decembrie...............


2.Ne aduce daruri în cizmuliţe Moş..Nicolae.
3.Moş..Crăciun.cu plete dalbe
4.Urare: La mulţi ..ani.....
5.Cad fulgii de..zăpadă........

-8-
NATURA
SĂRBĂTORI
JOCURI DE IARNĂ
ÎMBRĂCĂMINTE
DE IARNĂ
-9-