Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de scurtă durată

la Istoria Românilor şi universală


în clasa VII-a „Viaţa politică în Ţările Române în a doua jumătate a
secolului a XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea”

Profesor: Rotari Margarita

Competenţele specifice ale disciplinei


Tipul lecţiei: lecţie de formare şi consolidare a subcompetenţelor de identificare a relaţiilor de cauzalitate dintre evenimentele şi procesele
istorice
Subcompetenţele:
1. Utilizarea axelor cronologice în descrierea evenimentelor istorice
2. Descrierea unui eveniment în baza hărţii istorice.
3. Identificarea aspectelor comune şi specifice evenimentelor istoriei moderne.
4. Exprimarea clară şi argumentată a opinii proprii privind promovarea valorilor naţionale şi universale.

Obiectivul general: Consolidarea cunoştinţelor privind Ţările Române de la mijlocul secolului al XVIII-lea pînă la mijlocul secolului
XIX-lea.

Obiective operaţionale:
O1. – să ordoneze pe axa cronologică principalele evenimente din perioada de la mijlocul secolului al XVIII-lea, mijlocul secolului XIX-
lea.
O2. – să descrie, în baza imaginilor din prezentare, personalităţile istorice, care au domnit în perioada de la mijlocul secolului al XVIII-lea
pînă la mijlocul secolului XIX-lea.
O3. – să compare activitatea domnilor fanarioţi cu cea a domnitorilor de până la instaurarea domniilor fanariot;
O4. – să aprecieze perioada de la mijlocul secolului al XVIII-lea pînă la mijlocul secolului XIX-lea.
identificând cauzele şi efecte evenimentelor din această perioadă;
O5. – să determine arealul geografic al ţărilor Române şi raialelor turceşti de la mijlocul secolului al XVIII-lea - mijlocul secolului XIX-
lea, utilizând harta de contur a Ţărilor Române.

Metode şi procedee didactice: comentariul, interogarea frontală, prezentare, lucru în grup, asaltul de idei, poster, selecţie, rebus,
comparaţie, explicaţie, evaluare reciprocă, autoevaluare, demonstraţia, jocul didactic, analiza, evaluarea şi lucru individual.

Mijloace de învăţământ: manualul, postere 2, calculatorul, proiector; harta din manual; fişe de lucru, fişe pentru evaluare, pixul,

Etapele lecţiei O Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Timpul


didactice
I. Momentul Pregătirea sălii şi a locului de lucru. Organizarea clasei. 1 min.
organizatoric
Evocarea Profesorul spune că orice problemă a unui stat este o lecţie de istorie Comentează citatul propus Comentariul 1 min.
neînvăţată, deoarece istoria este constituită din evenimente şi fapte din Ascultă.
care trebuie sa tragem învăţăminte. Cunoaştem foarte bine problemele
societăţii în care traim. Priviţi cu atenţie caricatura propusă şi comentaţi
conţinutul ei.
Aici putem vorbi atît de perioada de până la instaurarea regimurilor
straine în Transilvania, Banat şi Oltenia şi cele fanariote, dar şi în timpul
O5 acestora. 4 min.
Se propune rezolvarea testului „Adevărat” publicat pe pagina Interogarea
http://learningapps.org/user/margarita%20rotari. frontală.
Răspund la întrebări, rezolvă
Pe parcursul istoriei au existat mai multe personalităţi care au luptat testul digital.
pentru independenţa statului. Să identificăm aceşti mari piloni ai
neamului. http://learningapps.org/user/margarita%20rotari

II. Actualizarea Profesorul anunţă subiectul lecţiei:„Viaţa politică în Ţările Române în a Răspund la întrebările Prezentarea 1 min.
cunoştinţelor doua jumătate a secolului a XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea” propuse
Anunţarea obiectivelor lecţiei.
Profesorul spune că la începutul lecţiei am vorbit despre oamenii erudiţi
ai Ţărilor Române de până dar şi în timpul domniilor fanariote sau Ascultă 1 min.
habsburgice.
Se compară situaţia politică şi socială pănă la instaurarea suzeranităţii Elevii lucrează în perechi Lucru în perechi
otomane şi în timpul acesteia.
Se analizează axa cronooglică, principalele evenimente
Se propune elevilor lucru în perechi
Notează pe fişă 2 idei principale
Pe tablă se afisează ideile, se face concluzie Lucrează în grup şi privesc la
Elevii vor deduce formele, scopurile acţiunilor antifanariote. ecran.
Metoda presupunerii:
Tăranii conduşi de Horea Cloşca şi Crişan cereau... Prezentarea 7 min.
O2 Nobilimea română îşi dorea... Răspund la întrebări. Asaltul de idei
Profesorul prezintă pentru fiecare grup o scurtă informaţie despre o
personalitate, pe care vor trebui să o recunoască. În cazul când grupul va Completează fragmentul de
sta la dubii, pofesorul le arată ca indiciu un portret al acestuia. axă cronologică, răspunzând Interogarea 6 min.
O1 În continuare profesorul adresează următoarele întrebări: la întrebări. frontală 3 min.
În care dintre perioade au domnit aceste personalităţi? posterul,
Care sunt principalele evenimente legate de activitatea acestora? interogarea
Profesorul alipeşte la tablă o foaie de format A3 pe care va fi proiectat Identifică, în grup, cauzele şi frontală
O5 un fragment de axă. Profesorul va adresa întrebări fiecărui grup pentru a efectele evenimentului tras la fragment de axă 1 min.
identifica anul fiecărui eveniment din această perioada, grupul care va sorţi. Selecţie 6 min.
O4 răspunde corect, un membru al ei va completa pe rând acest fragment de Comparaţie
axă cronologică. (anexa 1). Verifică răspunsurile.
Profesorul le atenţionează elevilor că în evenimentele expuse până acum Asalt de idei 3 min.
ei au întâlnit noţiuni istorice. De aceea, profesorul le propune grupurilor Răspund la întrebări Explicaţie
O6 să tragă la sorţi câte o fişă de lucru cu două noţiuni istorice, cărora vor Explică cu cuvinte proprii Evaluare
trebui să le dea o explicaţie, utilizând cuvintele proprii. noţiunile istorice, din fişele reciprocă
Profesorul le propune grupurilor să se evalueze reciproc, schimbând de lucru extrase. 1 min.
fişele de lucru completate pentru ale verifica unul altuia. Prezentare
După care profesorul adresează următoarea întrebare,dacă ei cunosc Se eveluează reciproc Demonstraţia
arealul despre care s-a vorbit pe întreg parcursul lecţiei? schimbând fişele de lucru. Lucru cu harta de
. Privesc la ecran harta Ţărilor contur 2 min.
Române, indicat de profesor.
.

III. Reflecţia Vizionarea filmului „Povaţă urmaşilor”(1,7 min) Conversaţia 3 min.


Se expun imresiile asupra filmului. Se conversează. Se concluzionează. Elevii privesc filmul, îşi
Debrifarea activităţii expun impresiile, răspund la
întrebări, concluzionează.
Profesorul împreună cu elevii urmăresc cum au fost realizate Ascultă.
obiectivelor lecţiei. 1 min.

Notarea elevilor.

IV. Extinderea O3 Pentru acasă profesorul propune să compare activitatea domnilor Notează tema pentru acasă în Comparaţia 1 min.
fanarioţi cu cea a domnitorilor de până la instaurarea domniilor fanariote agende şi caiete. Lucru individual
şi să se pregătească pentru evaluarea curentă.