Sunteți pe pagina 1din 2

Data/ nr. inregistrarii............................................................................................................

Numele profesorului/psihopedagogului

FISA PRIVIND TRASEUL EDUCATIONAL

Nume si prenume:
Data nasterii :

Şcoala
Clasa
Adresa
Promovat:

Pregatire scolara(se precizeaza:denumirea institutiei/institutiilor, tipul,tipurile de


scolarizare, rezultatele obtinute):
Ş coala
Activitati( inclusiv scolare) de sprijin anterioare si prezente:
, încadrat în clasa a III a , învă ţă mâ nt de masă . A parcurs ciclul primar
începâ nd cu CP şi pâ nă în prezent în şcoala de masă , beneficiind de învă ţă mâ nt de
sprijin începâ nd cu clasa I.
A beneficiat de curriculum şi PIP adaptate nevoilor şi parcularită ţilor sale, fiind
reduse deficitele de integrare şcolară , adaptare la cerinţe şi urmarea unui program
şcolar de masă .
Aprecieri asupra comportamentului in timpul activitatilor scolare anterioare
si prezente:
Comportamentele disruptive au fost reduse prin metode de intervenţie
comportamentală şi motivare pentru învă ţare. Manifestă încă deficite de atenţie şi
comportamentale.
I Atentia
- Manifestă deficit de atenţie
- Focusată pe centre de interes proprii
- Uşor nediscriminativă
II Motivatia de invatare
- Menţinută cu ajutorul recompenselor imediate sau întâ rziate
- Impulsionată de ajutorul şi de prezenţa învă ţă torului de sprijin
III Receptivitatea de invatare
- Are nevoie de susţinere şi explicaţii multiple, precum şi de plan individualizat
şi curriculum adaptat
IV Participare si implicare( pentru diferite tipuri de scolarizare)
- Este activă în jocurile de socializare, implicată şi compliantă
V Relatii sociale reciproce( cu profesorii, colegii , cu personalul auxiliar
scolara)
- A învă ţat să relaţioneze cu colegii, folosind formulele de adresare corecte,
respectâ nd modalită ţile de interacţiune şi integrâ ndu-se în colectiv
- Relaţiile cu profesorii şi personalul auxiliar sunt guvernate de reguli de
politeţe şi modalită ţi de abordare
VI Nivelul de adaptare la cerintele activitatilor scolare
- Are nevoie de PIP , de ajutorul învă ţă torului de sprijin şi de susţinerea
colectivului
Aprecieri asupra modului de pregatire a lectiilor elevului(cu sprijin/ fara
sprijin)
Necesită sprijin pentru dobâ ndirea achiziţiilor cognitive, de socializare şi
comportamentale.
Comportamentul in afara scolii
Deficitul de atenţie este prezent şi în afara mediului şcolar, astfel încâ t copilul nu
poate desfă şura activită ţi libere nesupravegheat.

Se specifică servicii/programe educaţionale


- Adaptare curriculară
- Plan de intervenţie personalizat
- Consiliere psihopedagogică
- Terapie logopedică

RECOMANDARI( se bifeaza):
Gradinita; Şcoala specială ;
gradinita speciala; Şcolarizare la domiciliu;
scoala generala; Frecvenţă redusă în grupă sau clasă
x scoala generala cu profesor de sprijin; Speciala compacta in scoala generala;
scoala generala cu curriculum adaptat; Liceal/ profesional de masa;
Liceal/profesional special;
Alte servicii/ programe educationale.

Data completarii:
Şcoala Gimnazială