Sunteți pe pagina 1din 34

Agenda electrică Moeller 02/05

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor

Pagina
Prezentare generală 6-2
PKZM01, PKZM0 și PKZM4 6-4
PKZM01, PKZM0 și PKZM4 – contacte auxiliare 6-7
PKZM01, PKZM0 și PKZM4 – declanșatoare 6-9
PKZM01, PKZM0 și PKZM4
– scheme electrice de principiu 6-10
PKZ2 – prezentare generală 6-16
PKZ2 – dispozitiv de acţionare de la distanţă 6-18
PKZ2 – declanșatoare 6-20
PKZ2 – contacte auxiliare, indicatoare
pentru starea declanșat 6-21 6
PKZ2 – scheme electrice de principiu 6-22

6-1
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
Prezentare generală
Definiţie
Întreruptoarele pentru protecţia motoarelor sunt tecţia la suprasarcină) și un declanșator electro-
întreruptoare pentru comutarea, protecţia și sepa- magnetic (protecţia la scurtcircuit).
rarea circuitelor de forţă care au drept consuma- Întreruptoarele pentru protecţia motoarelor pot
tori în primul rând motoare. În acelasi timp ele avea următoarele echipări suplimentare:
protejeză motoarele împotriva deteriorării prin • declanșator de tensiune minimă,
pornire cu rotorul calat, suprasarcină , scurtcircuit • declanșator de deschidere,
sau întreruperea unei faze într-un sistem trifazat • contacte auxiliare,
de alimentare. Acestea posedă un declanșator ter- • indicator pentru starea declanșat.
mic pentru protecţia înfășurărilor motorului (pro-

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor produse de firma Moeller


PKZM01 Module de bază:
Întreruptorul pentru protecţia motoarelor PKZM01 • Întreruptor pentru protecţia motoarelor
permite utilizatorului comanda cu butoane în • Întreruptor pentru protecţia transformatoarelor
circuite de până la 16 A. Poate fi folosit pentru
6 comandă și butonul ciupercă utilizat pentru oprire
• Modul contactor (cu mare capacitate de rupere)
Descrierea - pag 6-4.
de urgenţă la mașini simple. PKZM01 este montat
adeseori în cutie sau pe ușă. Pot fi utilizate PKZ2
numeroase accesorii ale PKZM0. Protecţia motoarelor și a instalaţiilor cu PKZ2
Modul de bază: întreruptor pentru protecţia PKZ2 este un sistem de modulare de putere desti-
motoarelor nate protecţiei, comutării, semnalizării și
acţionării de la distanţă a consumatorilor de tip
PKZM4 motor și a instalaţiilor până la 40 A.
Întreruptorul pentru protecţia motoarelor PKZM4
Module de bază:
este un întreruptor modular de putere destinat
comutarii și protecţiei consumatorilor de tip motor • Întreruptor pentru protecţia motoarelor
până la 63 A. Reprezintă „fratele mai mare” al • Întreruptor pentru protecţia instalaţiilor
întreruptorului PKZM0 și poate fi utilizat cu • Modul contactor (cu mare capacitate de rupere)
majoritatea accesorilor acestuia. Descrierea - pag 6-16.
Modul de bază: întreruptor pentru protecţia
motoarelor
PKZM0
Întreruptorul pentru protecţia motoarelor PKZM0
este un întreruptor modular de putere destinat
comutării și protecţiei consumatorilor de tip motor
până la 32 A și tip transformator până la 25 A.

6-2
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
Prezentare generală

PKZM01 PKZM0 PKZM4 PKZ2


Întreruptor automat Întreruptor automat Întreruptor automat Întreruptor automat

in cutie

PKZM0 PKZ2
Demaror compact Demaror compact
6

MSC-D MSC-R
Demaror direct Demaror cu reversarea
turaţiei

6-3
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZM01, PKZM0 și PKZM4
Întreruptoarele pentru protecţia motoarelor PKZM01, PKZM0 și PKZM4
Sistemele PKZM01, PKZM0 și PKZM4 conţin funcţionare. Sensibilitatea la căderea accidentală
delanșatoare cu bimetal cu temporizare a unei faze a sistemelor PKZM0 și PKZM4 oferă
dependentă de valoarea curentului – soluţie posibilitatea utilizării lor pentru protecţia
tehnică verificată pentru protecţia motoarelor. motoarelor tip EEx e. Există un certificat ATEX în
Declanșatoarele sunt sensibile la căderea unei acest sens. Pentru protecţia motoarelor
faze și compensate cu temperatura. Curenţii întreruptorul se reglează pentru curentul nominal
nominali la PKZM0 până la 32 A – sunt impărţiţi al motorului.
în 15 domenii, la PKZM01 în 12 domenii, iar la Următoarele accesorii completează întreruptorul
PKZM4 până la 63 A în 7 domenii. Cu protecţia la pentru protecţia motorului în ce privește anumite
scurt-circuit, fix reglată la 14 x Iu se realizează o funcţii:
protecţie sigură a instalaţiilor (motoare), precum • declanșator de tensiune minimă U,
și a conductoarelor. Pornirea motorului este • declanșator de deschidere A,
protejată în toate situaţiile posibile de • contacte auxiliare normale NHI,
• indicator pentru starea declanșat AGM.

6 Demarorul compact
Constă dintr-un întreruptor PKZM0 pentru pro- În timp ce demarorul compact reprezintă o soluţie
tecţia motoarelor și un modul contactor economică pentru aplicaţii standard, pentru cazul
SE00-...-PKZ0. Acesta a fost dezvoltat pentru comutării și al protecţiei motoarelor în procese
aplicaţii standard cum ar fi comutarea și protecţia critice s-a dezvoltat demarorul compact cu mare
unei pompe pentru apa de răcire sau similare și capacitate de rupere. Acest ansamblu este desti-
corespunde celor mai noi norme privind pornirea nat motoarelor a căror nefuncţionare ar conduce
motoarelor: la pierderi de valori foarte mari. Pentru a asigura
• IEC 947-4-1 o disponibilitate maxim posibilă a echipamentelor,
• EN 60 947-4-1 demarorul compact cu mare capacitate de rupere
• VDE 0660 Parteal 102 este compus din întreruptorul pentru protecţia
În timp ce întreruptorul pentru protecţia motoare- motoarelor PKZM0 și din modulul contactor cu
lor PKZM0 îndeplinește funcţiile de separare, mare putere de rupere S00-...-PKZ0. Acesta este
protecţie la scurtcircuit și la suprasarcină, modulul garantat, ca fiind gata de reconectare, chiar și
contactor S(E) 00-…-PKZ0 este responsabil de după un scurtcircuit de până la 100 kA/400 V.
comutarea curentului motorului. Demarorul Pentru puteri ale motoarelor mai mari de 4k
compact poate rupe, la 4 kW și 400 V, un curent W/400 V există demaroare compacte și
de scurtcircuit de 100 kA! demaroare compacte cu mare capacitate de
rupere realizate cu întreruptoare pentru protecţia
motoarelor PKZ2 (până la 18,5 kW/400 V), sau
combinaţii PKZM4 cu contactoare de putere tip
DIL.

6-4
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZM01, PKZM0 și PKZM4
Demaroare pentru motoare obţinute prin combinare
Combinaţiile de demaroare pentru motoare MSC Combinaţiile de demaroare pentru motoare MSC
sunt disponibile până la 32 A. Demaroarele pentru de până la 16 A constau dintr-un întreruptor
motoare de până la 12 A constau dintr-un între- pentru protecţia motoarelor PKZM0 și un contac-
ruptor pentru protecţia motoarelor PKZM0 și un tor DILM. Ambele sunt montate pe o placă pentru
contactor DILM. Cele două pot fi combinate fără șină profil omega și conectate mecanic și electric
unelte cu un modul mecanic de conectare. Supli- cu un modul de conectare.
mentar, prin intermediul unui conector electric, Sistemele MSC sunt disponibile ca demaror direct
se realizează conexiunile de forţă. Întreruptoarele MSC-D sau ca demaror cu reversarea turaţiei
pentru protecţia motoarelor PKZM0 și contac- MSC-R.
toarele DILM până la 12 A dispun de interfeţe
corespunzătoare.

Întreruptoare pentru protecţia motoarelor utilizate ca demaroare


PKM0 Acest întreruptor se utilizează pentru protecţia
Întreruptorul pentru protecţia motoarelor PKM0 sarcinilor rezistive (ohmice) la care nu se 6
este utilizat ca aparat de bază în combinaţii preconizează apariţia unor suprasarcini.
demaroare ca întreruptor pentru protecţie la În plus, aceste întreruptoare se montează în
scurtcircuit în domeniul de la 0,16 A până la 32 A. combinaţii de demaroare cu sau fără interblocare
Aparatul de bază nu este prevăzut cu declanșator la reconectare automată, atunci când se utilizează
la suprasarcină, dar are declanșator la scurtcircuit. suplimentar un releu pentru protecţia motorului
sau un echipament de protecţie cu termistoare.

Întreruptoare pentru protecţia transformatoarelor și limitatoare de curent


PKZM0-T PKZM0-...-C
Întreruptorul pentru protecţia transformatoarelor Întreruptorul PKZM0 este disponibil și într-o vari-
este conceput pentru protecţia pe partea primară antă cu borne cu autostrângere prin arc. Există
a transformatorului. Declanșatoarele la scurtcir- posibilitatea alegerii între varianta cu echipare
cuit pentru toate variantele de la 0,16 A până la completă cu borne cu strângere prin arc și o vari-
25 A sunt reglate fix pe valoarea 20 x Iu. Valorile antă mixtă cu borne cu strângere prin arc doar pe
fixate pe declanșatorul la scurtcircuit sunt mai partea de plecare. În acest caz se pot monta și
mari decât cele de la întreruptoarele pentru conductoare fără manșon aderent. Bornele nu
protecţia motoarelor pentru a putea conecta necesită întretinere.
transformatoarele în gol fără a declanșa. CL-PKZ0
Declanșatorul la suprasarcină al întreruptorului Modulul limitator de curent cu borne cu auto-
PKZM0-T se reglează la valoarea curentului nomi- strângere prin arc CL-PKZ0 este un dispozitiv de
nal din primarul transformatorului. Toate acceso- protecţie la scurtcircuit special construit pentru
riile pentru întreruptorul PKZM0, cu excepţia PKZM0 și PKZM4, pentru domeniile în care
modulului contactor cu mare putere de rupere S protecţia la scurtcircuit nu este asigurată de
00-…-PKZ0 se pot utiliza în combinaţie cu acestea. Modulul CL are aceeași suprafaţă de
întreruptorul PKZM0-T. bază și același tip de borne ca și întreruptorul
PKZM0. În acest fel, este posibilă montarea
alăturată pe o șină profil Omega și realizarea

6-5
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZM01, PKZM0 și PKZM4
conexiunilor cu blocurile de barete trifazate pentru protecţia motorului declanșează instanta-
B3…-PKZ0. Capacitatea de comutare la conecta- neu si realizează o separare permanentă a
rea în serie a PKZM0 sau a PKZM4 + CL atinge circuitului. După eliminarea defectului, sistemul
valoarea de 100 kA la 400 V. În cazul unui scurt- este pregătit de reconectare. Limitatorul de curent
circuit, se deschid sistemele de contacte ale are un curent neîntrerupt de 63 A. Modulul poate
întreruptorului pentru protecţia motorului și ale fi utilizat pentru protecţie individuală sau de grup.
modulului CL. În timp ce limitatorul de curent Direcţia de unde se face alimentarea este la
revine în poziţia închisă (de repaus), întreruptorul alegere.
Protecţie individuală și de grup cu modulul
CL-PKZ0

Pentru conexiuni se utilizează


Iu = 63 A borne > 6/4 mm2
l> l> l> BK25/3-PKZ0.

Pentru grupuri se utilizează


6 blocuri de barete trifazate
B3...PKZ0.
Se vor avea in vedere factori de
simultaneitate în conformitate
l> l> l> l> l> l> l> l> l> cu VDE 0660 Partea 500.

Exemple:
PKZM0-16, PKZM0-16/20, PKZM0-20, PKZM0-25,
PKZM4-16 PKZM4-16/20 PKZM4-20 PKZM4-25
sau sau sau
4 x 16 A x 0,8 2 x (16 A + 20 A) 3 x 20 A x 0,8 3 x 25 A x 0,8
= 51,2 A x 0,8 = 57,6 A = 50 A = 60 A

6-6
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZM01, PKZM0 și PKZM4 – contacte auxiliare
Contacte auxiliare și contacte auxiliare normale NHI pentru PKZM01, PKZM0 și PKZM4
Aceste contacte comută simultan cu contactele pentru interblocarea reciprocă a aparaturii de
principale. Ele servesc pentru semnalizarea la comutare. Sunt disponibile în variantele: cu
distanţă a stării de comutare a întreruptorului și șuruburi sau cu autostrângere prin arc.
Montare laterală:
1.13 1.21 1.13 1.21 1.31 1.13 1.21 1.33

I>

1.14 1.22 1.14 1.22 1.32 1.14 1.22 1.34

Integrate:
1.53 1.61 1.53
6

1.54 1.62 1.54

Numai pentru întreruptoare compacte


(cu mare capacitate de rupere) PKZM0-.../S...
1.13 1.21 31 43
L

I>

T
1.14 1.22 32 44

6-7
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZM01, PKZM0 și PKZM4 – contacte auxiliare
Indicator de declanșare AGM pentru PKZM01, PKZM0 și PKZM4
Aceste indicatoare oferă informaţii despre motivul sunt acţionate două contacte libere-de- potenţial,
declanșării întreruptorului. La o declanșare independente unul de altul. În acest fel se pot
datorată tensiunii/suprasarcinii (contact semnaliza separat „suprasarcina” și „scurtcir-
4.43-4.44 sau 4.31-4.32) sau în cazul declanșării cuitul”.
la scurtcircuit (contact 4.13-4.14 sau 4.21-4.22)

"+" "I >" "+" "I >"


4.43 4.13 4.31 4.21

I>

4.44 4.14
6 4.32 4.22

6-8
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZM01, PKZM0 și PKZM4 – declanșatoare
Declanșatoare voltmetrice
Acestea funcţionează pe principiul electromag- Declanșatoare de deschidere
netic. Actionează asupra mecanismului de
Aceste declanșatoare deconectează întreruptorul
comutare al întreruptorului.
când este aplicată tensiune. Acestea sunt utilizate
în circuite de interblocare sau pentru declanșarea
Declanșatoare de tensiune minimă de la distanţă,atunci când căderea sau întrerupe-
Aceste declanșatoare deconectează întreruptorul rea de scurtă durată a tensiunii nu trebuie să
când tensiunea nu este prezentă. Se introduc în conducă la deconectări neintenţionate.
schemă din motive de siguranţă. Declanșatorul de C1
tensiune minimă U-PKZ0 alimentat prin interme-
diul contactului auxiliar cu acţiune anticipată
VHI20-PKZ0 permite închiderea întreruptorului. La
căderea tensiunii declanșatorul acţionează asupra
mecanismului întreruptorului. Se asigură astfel
evitarea repornirilor necontrolate ale mașinilor.
Circuitele de siguranţă nu sunt afectate de 6
întreruperea conductoarelor.
VHI-PKZ0 nu poate fi utilizat în combinaţie cu C2

PKZM4!
D1

U<

D2

6-9
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZM01, PKZM0 și PKZM4 – scheme electrice de principiu
Întreruptoarele pentru protecţia motoarelor PKZM01, PKZM0 și PKZM4
Demaror pentru motoare, acţionare manuală
L1 L2 L3

-Q1

I> I> I>

T1 T2 T3

Demaror compact și demaror compact cu mare capacitate de rupere, cu echipare maximală


cu contacte auxiliare
6
Demaror compact compus din: Demaror compact
• Întreruptor pentru protecţia motoarelor PKZM0-.../SE00-... + NHI2-11S-PKZ0
PKZM0 și
• Modul de contactor SE00-...-PKZ0
L1 L2 L3 L1 L2 L3 1.13 1.21 31 43

–Q1 -Q1

I> I> I> I> I> I>

A1 13 21 A1 13 21

A2 14 22 A2 14 22

T1 T2 T3 T1 T2 T3 1.14 1.22 32 44

6-10
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZM01, PKZM0 și PKZM4 – scheme electrice de principiu

Demaror compact cu mare capacitate de Demaror compact cu mare capacitate de rupere


rupere compus din: PKZM0-.../S00-... + NHI2-11S-PKZ0
• Întreruptor pentru protecţia motoarelor
PKZM0 și
• Modul de contactor cu mare capacitate de L1 L2 L3 1.13 1.21 31 43
rupere SE00-...-PKZ0
L1 L2 L3 -Q1

-Q1

I> I> I>

I> I> I>

A1 13 21

A2 14 22
A1 13 21
I>> I>> I>>
A2 14 22 T1 T2 T3 1.14 1.22 32 44 6
I >> I >> I >>
T1 T2 T3

6-11
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZM01, PKZM0 și PKZM4 – scheme electrice de principiu
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor cu contacte auxiliare și cu indicatoare de
declanșare
PKZM01(PKZM0-...)(PKZM4...) + NHI11-PKZ0
+ AGM2-10-PKZ0
L1 L2 L3 1.13 1.21

-Q1
1.14 1.22
4.43 4.31 4.21 4.13

I> I> I>

4.44 4.32 4.22 4.14

T1 T2 T3

Pentru semnalizarea diferenţiată a


6 defectelor
(suprasarcină sau scurtcircuit)

L1

1.13 1.21 4.43 4.13

-Q1 -Q1 -Q1 -Q1


1.14 1.22 4.44 4.14

-X1 1 -X1 2 -X1 3 -X1 4

X1 X1 X1 X1

-E1 -E2 -E3 -E4


X2 X2 X2 X2

-X1 5
N

E1: întreruptor conectat E3: defect general, declanșre la suprasarcină


E2: întreruptor deconectat E4: declanșare la scurtcircuit

6-12
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZM01, PKZM0 și PKZM4 – scheme electrice de principiu
Declanșare de la distanţă prin declanșatorul de deschidere
Demaror compact cu mare capacitate de rupere cu contacte auxiliare și cu declanșator de deschidere
PKZM0-.../S00-.. + A-PKZ0
L1 L2 L3 1.13 1.21 Q11: modul de comutare
-Q1
C1 1.14 1.22

I> I> I>

C2

A1 13 21
-Q11
A2 14 22
I>> I>> I>>
T1 T2 T3

-X1 1 2 3 PE 6
U1 V1 W1

M
3

-M1

L1
1.13 S1: deconectat
-Q1 S2: conectat
1.14 S3: întreruptor conectat
21

-S1
22 13

-S3
14

13 13

-S2 -K1
14 14 C1

-Q1
A1
-Q11
A2
N C2

6-13
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZM01, PKZM0 și PKZM4 – scheme electrice de principiu
Pornire directă cu două sensuri de rotaţie
Demaror inversor compact (cu mare capacitate de rupere) PKZM0-.., 2 x (S)00-.../EZ-PKZ0
(cu interblocare mecanică MV-PKZ0, dacă este necesar)
L1 L2 L3
1 3 5
L1 L2 L3

-Q1
a

I> I> I>

T1 T2 T3

6 2 4 6

1 3 5 1 3 5
L1 L2 L3 L1 L2 L3
A1 13 21 A1 13 21
-Q11 -Q12
A2 14 22 A2 14 22
I>> I>> I>> I>> I>> I>>
T1 T2 T3 T1 T2 T3
2 4 6 2 4 6

U1 V1 W1

M
3

-M1
a fără siguranţe fuzibile

6-14
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZM01, PKZM0 și PKZM4 – scheme electrice de principiu

Pentru aplicaţii standard în locul modulelor contactor cu mare capacitate de rupere


S00-...-PKZ0 se pot utiliza și modulele contactor SE00-...-.PKZ0.

Q11 Q1 Q12 Q12 Q11 Q11 Q1 Q12 Q12


13 1.14 14 13 13 14 1.14 14 13
I 0 II 0
14 14 L1 -S11 L1 -S11
21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22
-Q11 -Q12 (Q11/1) (Q11/1)
13 13 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14
-F0 A B
-F0
C A B C
a -Q1 1.13 -Q1 1.13
1.14
1.14
22 22 21
21
-Q12 -Q11 0 0 22
21 21 22

21 22 21 22
-S11 II -S11 II
22 21 22 21
14 13 14 13 6
I I
13 14 14 14 13 14 14 14
-Q11 -Q12 -Q11 -Q12
13 13 13 13

22 22 22 22
-Q12 -Q11 -Q12 -Q11
21 21 21 21
A1 A1 A1 A1
-Q11 -Q12 -Q11 -Q12
A2 A2 A2 A2
N N

a cu întreruptoare de poziţie se deschid


punţile

6-15
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – prezentare generală
Protecţia motoarelor și a instalaţiilor
PKZ2 este un sistem modular prin combinarea Bloc de declanșare special pentru protecţia
întreruptoarelor pentru protecţia motoarelor sau a motoarelor ZMR-...-PKZ2
întreruptoarelor pentru protecţia instalaţiilor cu
diferite componente auxiliare. Astfel rezultă Acest bloc de declanșare se remarcă printr-o
diverse posibilităţi de aplicare si adaptarea la funcţie de releu de suprasarcină. Acesta permite
necesităţile care apar. realizarea următoarei aplicaţii interesante:
La suprasarcină întreruptorul nu deconectează, ci
este acţionat un contact normal închis (95-96),
Întreruptorul automat care deconectează contactorul din circuitul de
Întreruptorul PKZ2/ZM…este compus din: comandă (contactoare de forţă până la 18,5 kW,
• aparat de bază și regim AC-3). În același timp este acţionat contac-
• bloc de declanșare debrosabil. tul normal deschis (97-98) care permite semnali-
Blocurile de declanșare pot fi: zarea la distanţă. Cele două contacte ND și NI se
• blocuri de declanșare pentru protecţia motoare- pot utiliza la potenţiale diferite.
lor (11 variante pentru domeniul de la 0,6 până Blocul de declanșare prezintă un regim de lucru
6 la 40 A) manual și unul automat:
• blocuri de declanșare pentru protecţia • Regimul automat: Contactele normal deschis și
instalaţiilor (5 variante pentru domeniul de la normal inchis revin în poziţia iniţială după răci-
10 până la 40 A) rea bimetalelor. Prin apăsarea unui buton sau o
Toate blocurile de declanșare sunt prevăzute cu operaţie similară se poate reconecta contac-
declanșatoare reglabile la suprasarcină și la torul.
scurtcircuit. • Regimul manual: o resetare locală pe aparat,
Domeniul de reglare pentru suprasarcină (de la după declanșare, readuce contactele în poziţia
…până la): initială.
• blocuri de declanșare pentru protecţia motoare-
lor: 8,5 până la 14 x Ie Indicaţie importantă!
• blocuri de declanșare pentru protecţia La aplicaţii cu motoare tip „EExe” contactul
instalaţiilor: 5 până la 8,5 x Ie
normal închis 95-96 trebuie utilizat pentru
„delestarea” modulului contactor sau a
Standarde contactorului pentru a se realiza deconectarea.
Întreruptorul PKZ2 corespunde prescripţiilor
IEC 947, EN 60947 și VDE 0660. În afara
domeniului de protecţie intrinsecă, întreruptorul
posedă o capacitate de rupere de 30 kA/400 V.
Acesta prezintă o protecţie intrinsecă până la un
curent nominal de 16 A. Sistemul PKZ2
indeplineste cerinţele din VDE 0113 privind
funcţiile de separare și de întreruptor principal.

6-16
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – prezentare generală
Modul contactor (cu capacitate mare de Modul contactor (cu mare capacitate de
rupere) rupere) pentru tensiune de comandă de
S-...-PKZ2 24 V c.c.
Modulul contactor S-…-PKZ2 realizează în Utilizând modulul contactor SE1A-G-PKZ2
combinaţie cu PKZ2 un demaror compact: (24 V c.c.) și modulul contactor cu mare
• Întreruptor + modul contactor standard capacitate de rupere S-G-PKZ2 (24 V c.c.) se poate
SE1A-...-PKZ2. Modulul contactor are funcţiile utiliza tensiunea de acţionare de 24 V c.c. Trebuie
și proprietăţile unui contactor standard. Acesta avute în vedere:
poate fi utilizat pentru 1 x 106 comutări în • Puterea de anclanșare: 150 VA,
regim AC-3. • Curentul de anclanșare: 6,3 A (16 până la 22
ms),
A1 13 21 • Puterea de mentinere: 2,7 W,
• Curentul de menţinere: 113 mA.
A2 14 22
2 4 6
T1 T2 T3
A1 13 +24 V

• Întreruptor + modul contactor cu mare capaci- A2 14 6


tate de rupere standard S-PKZ2-… Rezultă un 2 4 6
T1 T2 T3
demaror compact cu mare capacitate de rupere
dacă se utilizează un întreruptor pentru pro-
tecţia motoarelor (PKZ2/ZM-…) sau un între-
ruptor de putere combinat dacă se utilizează un Limitatorul de curent CL-PKZ2
întreruptor de putere (PKZ2/ZM-…-8).
Pentru creșterea capacităţii de comutare a între-
Modulul contactor cu mare capacitate de rupere
ruptorului la 100 kA/400 V există un modul limita-
creste capacitatea de comutare a combinatiei la
tor de curent, special dezvoltat, care are același
100 kA/400 V si poate fi utilizat la 1 x 106
gabarit de contur. În cazul unui scurtcircuit con-
manevre în regim AC-3.
tactele de la PKZ2 și CL-PKZ2 se deschid. PKZ2
declanșează prin declanșatorul electromagnetic si
A1 13 21
rămâne în această stare. CL-PKZ2 revine în poziţia
de repaus după scurtcircuit. Ambele aparate sunt
A2 14 22
2 4 6 pregătite de funcţionare după înlăturarea
T1 T2 T3
defectului.

I >> I >> I >>

2 4 6
T1 T2 T3

6-17
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – dispozitiv de acţionare de la distanţă
Cu ajutorul dispozitivului de acţionare de la dis- utare poate fi luată dintr-o reţea separată (de
tanţă întreruptorul PKZ2 poate fi conectat sau exemplu 230 V 50 Hz).
deconectat de la distanţă. De asemenea, poate fi Pentru ambele dispozitive de acţionare de la dis-
resetat pe poziţia 0 după o declanșare. tanţă trebuie o alimentare de la reţea pe con-
Sistemul PKZ2 are două variante de dispozitive tactele 72-74 cu o putere de 700 W/VA timp de 30
pentru comandă la distanţă: ms pe durata comutării (CONECTAT, DECONEC-
• RE-PKZ2 – dispozitiv electronic pentru aplicaţii TAT, RESETARE). Sunt disponibile 12 variante
standard- dispune de două intrări separate pentru tensiunea de alimentare. Acestea acoperă
CONTROL si LINE, dar cu același potenţial de un domeniu larg de aplicaţii. Dispozitivele de
referinţă. Acest lucru permite realizarea comen- acţionare de la distanţă pot fi trecute pe regim
zilor cu putere redusă, de exemplu cu aparatură manual sau automat.
de comandă. • Regim manual, o conectare prin comandă de la
• Dispozitivul electronic RS-PKZ2 poate fi coman- distanţă este interblocată electric.
dat direct, fără elemente intermediare, de pe • Regim automat, o conectare prin comandă de la
ieșirile pe semiconductoare ale unui PLC distanţă este posibilă.
(24 V c.c.). Un contact normal deschis integrat (33-34) indică
în poziţia închis funcţionarea în regimul automat
6 Datorită separării galvanice intre CONTROL si
al dispozitivului de acţionare de la distanţă.
LINE, energia necesară pentru procesul de com-

Durata minimă a comenzii dispozitivului de comandă de la distanţă RE-PKZ2 și RS-PKZ2

CONTROL ON
ON I

0
f 15 t (ms)

CONTROL
OFF/RESET
I
OFF/RESET

0
f 15 t (ms)

LINE f 300

I ON
Contact
CONTROL principal
0 OFF
F 30 F 30 t (ms)

6-18
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – dispozitiv de acţionare de la distanţă
Dispozitivul de acţionare de la distanţă RE-PKZ2
DECONECTAT și RESETAT DECONECTAT = RESETAT
separate
L 72 74

L(+) N(-) L(+) N(-)

72 74 72 74
LINE 33 LINE 33

I> CONTROL 34 CONTROL 34


A20 A40 B20 A20 A40 B20
I 0 I 0

T A20 A40 B20 ON OFF RESET ON OFF RESET

6
Dispozitivul de acţionare de la distanţă RS-PKZ2
DECONECTAT = RESETAT
L 72 74
L(+) N(-) L(+) N(-)

72 74 72 74
LINE 33 LINE 33

CONTROL 34 CONTROL 34
I>
A20 A30 A0 A20 A30 A0

OFF/ I 0 OFF/
ON RESET RESET
24 V H ON 24 V h/H
T A20 A30 A0 +

6-19
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – declanșatoare
Declanșatoare de tensiune

Declanșatoare voltmetrice minimă U Declanșatoare de tensiune minimă instantanee se


Declanșatoarele de tensiune minimă deconecte- pretează pentru circuite de OPRIRE DE URGENŢĂ.
ază întreruptoarele la căderea tensiunii și evită Printr-o punte suplimentară declanșatorul de
reconectarea la revenirea tensiunii. Acestea sunt tensiune minimă se conectează în avans la reţea
livrabile în trei variante: (a se vedea schema).
• instantanee, Declanșator de tensiune minimă cu temporizare
• cu/fără contacte auxiliare cu acţiune în avans, de 200 ms la revenire.
• cu temporizare de 200 ms la revenire.
D1 2.13
D1 2.13 2.23

U<
6 U<

D2 2.14
D2 2.14 2.24

Declanșator de deschidere A
Declanșatoarele de deschidere deconectează C1
întreruptorul dacă li se aplică o tensiune de
comandă. Acestea reprezintă o opţiune econo-
mică pentru realizarea comenzii de la distanţă.
Declanșatoarele de deschidere pot funcţiona în
curent continuu sau în curent alternativ. Pentru
fiecare variantă se oferă o gamă largă de
tensiuni.
C2

6-20
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – contacte auxiliare, indicatoare pentru starea declanșat
Contacte auxiliare normale NHI
Contactele NHI sunt disponibile în două variante. dimensiuni ca acestea, pentru indicarea poziţiei
NHI pentru întreruptoare automate, cu aceleași contactelor principale ale întreruptorului.

1.13 1.21 1.21 1.43 1.21 43


1.13 1.21 1.13 1.31 1.13 31
NHI11

1.14 1.22

I>
1.13 1.21 1.31 1.43 I>
sau

13 21
PKZ 2(4)/ZM... NHI22 A1

A2
1.14 1.22 1.32 1.44 14 22
6
I >>
1.14 1.22 1.14 1.32 1.14 32
PKZ 2(4)/ZM.../S 1.22 1.44 1.22 44
NHI 11S NHI 22S NHI 2-11S

Indicator pentru starea declanșat AGM


Indicatoarele pentru starea declanșat sunt foarte
importante. Două perechi separate de contacte
indică poziţia declanșat a întreruptoarelor. Câte "+" "I >"
4.43 4.31 4.21 4.13
un contact ND și unul NI semnalizeză declanșarea
în general și declanșarea la scurtcircuit. Dacă se
conectează in serie contactele normal deschis
4.43/4.44 și normal închis 4.21/4.22 atunci se I>
poate realiza semnalizarea diferenţiată a
declanșării la suprasarcină.
4.44 4.32 4.22 4.14
PKZ 2(4)/ZM... AGM 2-11

6-21
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – scheme electrice de principiu
Întreruptor pentru protecţia motoarelor, constând din:
• aparat de bază PKZ2 Demaror compact cu mare capacitate de
• bloc de declanșare debroșabil tip Z rupere, constând din:
L1 L2 L3
• aparat de bază
• bloc de declanșare
-Q1 • modul contactor cu mare capacitate de rupere,
atașabil, cu același gabarit
L1 L2 L3

I⬎ I⬎ I⬎ -Q1

T1 T2 T3

I⬎ I⬎ I⬎

6 Demaror compact, constând din:


A1 13 21
• aparat de bază
• bloc de declanșare A2 14 22

• modul contactor SE1A-…-PKZ2, atașabil, cu I⬎⬎ I⬎⬎ I⬎⬎


T1 T2 T3
acelasi gabarit, pentru aplicaţii generale
L1 L2 L3

–Q1
Întreruptor echipat cu limitator de curent

L1 L2 L3

I> I> I>


-Q1

A1 13 21
I⬎ I⬎ I⬎
A2 14 22

T1 T2 T3

I⬎⬎ I⬎⬎ I⬎⬎


T1 T2 T3

6-22
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – scheme electrice de principiu
Schema CONECTAT-DECONECTAT cu dispozitiv de acţionare de la distanţă
Comandă separată pentru DECONECTAT și Întreruptor cu dispozitiv de acţionare de la
RESETARE distanţă în executie standard.
Exemplul 1: PKZ2/ZM-.../RE(...)
L1 72 74 33

A20 A40 B20 34

N
L1 L2 L3

-Q1
1 2
-X1

I> I> I>

6
72 74 T1 T2 T3

-Q1
A20 A40 B20

3 4 5 6
-X1 -X1 -X1
7

13 13 13 33
-S11 -S01 -S21 -Q1
14 14 14 34

8
-X1
햵 햴 햳
a Comandă separată pentru DECONECTAT și RESETARE
b Resetare
c Deconectare
d Conectare
Comanda se face cu aparatura de comandă Contact auxiliar pentru semnalizarea regimului
(de exemplu NHI, AGM, VS3, EK...PLC cu manual/automat al dispozitivului de comandă de
contacte libere de potenţial). la distanţă. Pe poziţia închis se indică regimul
automat.

6-23
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – scheme electrice de principiu
Comandă comună pentru DECONECTAT și Întreruptor cu dispozitiv de acţionare de la
RESETARE distanţă in executie standard.
Exemplul 2: PKZ2/ZM-.../RS(...)

L1 72 74 33

A20 A40 B20 34

N
L1 L2 L3

-Q2
9 10
-X1

I> I> I>

6 72 74
T1 T2 T3
-Q2
A20 A40 B20


11 12 13
-X1 -X1 -X1 14

13 13 33
-S12 -S02 -Q2
14 14 34

15
-X1
햴 햳
a deconectare = resetare
b deconectare/resetare
c Pornire
Comanda se face cu aparatură de comandă (de Contact auxiliar pentru semnalizarea regimului
exemplu NHI, AGM, VS3, EK...PLC cu contacte manual/automat al dispozitivului de comandă de
libere de potenţial). la distanţă. Pe poziţia închis se indică regimul
automat.

6-24
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – scheme electrice de principiu
Întreruptor cu dispozitiv de acţionare de la distanţă la 24 V c.c., cu ieșiri electronice
Pentru comandă directă din automat programabil Exemplul 3: PKZ2/ZM-.../RS(...)
(PLC).

L1 72 74 33

A20 A40 B20 34

N L1 L2 L3

-Q3

1 2
-X2
I> I> I>

72 74

-Q3 T1 T2 T3
6
A20 A30 B20

3 4
-X2 -X2
5
24 V H

33

ON OFF/ -Q3
RESET 34

6
-X2

Comanda se face prin PLC cu ieșiri electronice pe Pe poziţia închis se indică regimul automat.
24 V c.c.
Contact auxiliar pentru semnalizarea regimului
manual/automat al dispozitivului de comandă de
la distanţă.

6-25
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – scheme electrice de principiu
Întreruptor cu dispozitiv de acţionare de la distanţă
Pentru comandă prin aparatură de comandă. Exemplul 4: PKZ2/ZM-.../RS(...)

L1 72 74 33

A20 A40 B20 34

N
L1 L2 L3

-Q4

7 8
-X2
I> I> I>

72 74

6 -Q4 T1 T2 T3

A20 A30 A0

9 10
-X2 -X1 11
24 V /
~

13 13 33
-S22 -S23 -Q1
14 14 34

12
-X2

S22: conectare
S23: deconectare/resetare
Comanda se face cu aparatură de comandă cu
tensiune de 24 V c.c./c.a.
Contact auxiliar pentru semnalizarea regimului
manual/automat al dispozitivului de comandă de
la distanţă. Pe poziţia închis se indică regimul
automat.

6-26
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – scheme electrice de principiu
Semnalizarea prin contacte auxiliare
Întreruptor cu contacte auxiliare și contacte de Exemplu: PKZ2/ZM-... + NHI11-PKZ2
indicare a declanșării. + AGM2-11-PKZ2
L1 L2 L3 1.13 1.21

-Q1
1.14 1.22
4.43 4.31 4.21 4.13

I> I> I>

4.44 4.32 4.22 4.14

T1 T2 T3

Pentru semnalizarea diferenţiată defectelor.


L1
6
1.13 1.21 4.43 4.13

-Q1 -Q1 -Q1 -Q1


1.14 1.22 4.44 4.14

1 2 3 4
-X1 -X1 -X1 -X1
X1 X1 X1 X1

-E1 -E2 -E3 -E4


X2 X2 X2 X2

5
N -X1

E1: întreruptor conectat


E2: întreruptor deconectat
E3: defect general, declanșare la suprasarcină
E4: declanșare la scurtcircuit

6-27
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – scheme electrice de principiu
Introducerea declanșatorului de tensiune minimă în circuitul de OPRIRE DE URGENŢĂ
Întreruptor pentru protecţia motorului cu contacte Exemplu: PKZ2/ZM... + NHI22-PKZ2
auxiliare și declanșator de tensiune minimă. + UHI-PKZ2
L1 L2 L3 1.13 1.21 1.31 1.43
Circuitul de OPRIRE DE URGENŢĂ separă
toţi polii faţă de reţea în cazul dispariţiei
-Q1 tensiunii.
D1 2.13 1.14 1.22 1.32 1.44

U> I> I> I>

D2 2.14

T1 T2 T3

1 2 3 PE
-X1
6 U1 V1 W1

M
3

-M1
L1 S1: OPRIRE DE URGENŢĂ
S2: OPRIRE DE URGENŢĂ
2.13

-Q1
2.14

21

-S1
22

21 D1

-S2
22
-Q1
U<

D2

6-28
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – scheme electrice de principiu
Declanșare de la distanţă prin declanșatorul de deschidere
Demaror compact cu mare capacitate de rupere cu contacte auxiliare și cu declanșator de
deschidere

Exemplu: PKZ2/ZM-.../S-PKZ2 + A-PKZ2


L1 L2 L3 1.13 1.21 Q11: modul conector cu mare capacitate de
rupere
-Q1
C1 1.14 1.22

I>I> I>

C2

A1 13 21
-Q11 A2 14 22
I>> I>> I>>
T1 T2 T3

6
1 2 3 PE
-X1

U1 V1 W1

M
3

-M1

L1 S1: DECONECTAT
S2: CONECTAT
1.13 S3: întreruptor deconectat
-Q1
1.14

21
-S1
22 13
-S3
14

-S2

C1
-Q1
A1
-Q11
A2
C2
N

6-29
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – scheme electrice de principiu
Demaror compact cu mare capacitate de rupere cu contacte auxiliare în varianta de
echipare maximă
Exemplu: PKZ2/ZM.../S-PKZ2
+ NHI2-11S-PKZ2
L1 L2 L3 1.13 1.21 1.31 1.43

-Q1

I> I> I>

A1
-Q11
A2
I>> I >> I>>
T1 T2 T3 1.14 1.22 1.3 1.4

1 2 3 PE
6 -X1

U1 V1 W1

M
3

-M1

L1

1.13 1.21 31 43 13 21
-Q1 -Q1 -Q1 -Q1 -K1 -K1
1.14 1.22 32 44 14 22

A1 A1 A1 A1 A1 A1
-K1 -K2 -K3 -K4 -K5 -K6
A2 A2 A2 A2 A2 A2

N
13 14 13 14 13 14 13 14 13 14 13 14
21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22
31 32 31 32 31 32 31 32 31 32 31 32
43 44 43 44 43 44 43 44 43 44 43 44

K1: întreruptor conectat K4: modul contactor conectat


K2: întreruptor deconectat K5: modul contactor conectat
K3: modul contactor deconectat K6: modul contactor deconectat

6-30
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – scheme electrice de principiu
Întreruptor pentru protecţia motoarelor acţionat de la distanţă, cu semnalizarea stărilor de
comutare
Întreruptor pentru protecţia motoarelor cu dispo- Exemplu: PKZ2/ZM.../RE + NHI11-PKZ2
zitiv de acţionare de la distanţă + contacte auxi- + AGM2-11-PKZ2
liare (1ND, 1NI)+ contacte de indicare a de-
clanșării
72 74 33

A20 A40 B20 34 L1 L2 L3 1.13 1.21

-Q1
1.14 1.22
4.43 4.31 4.21 4.13

I> I> I>

4.44 4.32 4.22 4.14


6
T1 T2 T3

L1
1.13 1.21 4.43 4.13
-Q1 -Q1 -Q1 -Q1
1.14 1.22 4.44 4.14

13 13 13
-S5 14
-S2 14
-S1 14

21 72 74
-S2 22
-Q1
A20 A40 B20
A1 A1 A1 A1
-K1 -K2 -K3 -K4
N A2 A2 A2 A2

13 14 13 14 13 14 13 14
21 31 21 31 21 31 21 31
22 32 22 32 22 32 22 32
43 44 43 44 43 44 43 44

S1: conectat
S2: deconectat
S5: resetare
Q1: contacte auxiliare, semnalizare: manual – automat
K1: întreruptor conectat
K2: întreruptor deconectat
K3: semnalizarea suprasarcinii
K4: semnalizarea scurcircuitului

6-31
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – scheme electrice de principiu
Întreruptor pentru protecţia motoarelor cu limitator de curent montat separat
Exemplu: PKZ2/ZM... + NHI11-PKZ2 cu
CL/EZ-PKZ2
L1 L2 L3 1.13 1.21 L1
-Q1
1.14 1.22
1.13 1.21

-Q1 -Q1
I> I> I> 1.14 1.22

T1 T2 T3

6 -Q2
L1 L2 L3

I>> I>> I>> A1 A1


T1 T2 T3 -K1 -K2
A2 A2
1 2 3 PE
-X1 N

U1 V1 W1
13 14 13 14
21 22 21 22
31 32 31 32
M 43 44 43 44
3
K1: întreruptor conectat
-M1 K2: întreruptor deconectat

Q2: limitator de curent montat separat

6-32
Agenda electrică Moeller 02/05
Întreruptoare pentru protecţia motoarelor
PKZ2 – scheme electrice de principiu
Bloc de declanșare special ZMR-...-PKZ2 cu funcţie de releu de suprasarcină
În cazul unei suprasarcini, blocul de declanșare protecţia motoarelor rămâne pe poziţia „conec-
special ZMR-…-PKZ2 cu funcţie de releu de tat”. Întreruptor cu bloc de declanșare special
suprasarcină realizează deconectarea unui ZMR, modul contactor cu mare capacitate de
contactor din circuitul de comandă și o semnali- rupere S și contacte auxiliare NHI 11-PKZ2.
zare simultană. Maneta întreruptorului pentru
L1 L2 L3 1.13 1.21 L1
-Q1
1.14 1.22 95 97

97 95 -Q1 -Q1
96 98
I> I> I>
98 96

T1 T2 T3

-Q11
A1
A2
13
14 22
21 1.13 6
-Q1
I>> I>> I>> 1.14
T1 T2 T3
4
-X1
X1
1 2 3 PE
-X1

-E1
U1 V1 W1
A1 X2

-Q11
M 5
3
A2 -X1
N

-M1 Q11: deconectare


E1: semnalizarea suprasarcinii
Q11: modul contactor cu mare capacitate de
rupere

6-33
Agenda electrică Moeller 02/05
Notiţe

6-34