Sunteți pe pagina 1din 10

CAPITOLUL 7

CARACTERISTICILE HIDRODINAMICE ALE


PROFILELOR NACA

7.1 METODĂ DE CALCUL ŞI REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

Cârmele sunt suprafeţe portante care se rotesc în jurul unei axe verticale, cu rolul
de a controla mişcările navei în plan orizontal [2]. Cârma este plasată în pupa navei, în
jetul elicei, pentru a produce o forţă hidrodinamică laterală şi un moment de rotaţie în
plan orizontal, atunci când se comandă bandarea sa într-un bord sau altul [5]. Eficienţa
cârmei este determinată, în primul rând, de forţa hidrodinamică laterală maximă care
se dezvoltă pe pana cârmei bandate, în domeniul unghiurilor de atac obţinute prin ac-
ţionarea maşinii de cârmă.
Conceptul de manevrabilitate are două laturi distincte [5]: stabilitatea direcţională
şi capacitatea de schimbare rapidă a cursului navei. Instabilitatea excesivă a navei
conduce la utilizarea frecventă a cârmei pentru a menţine direcţia de navigaţie. Capa-
citatea de schimbare rapidă a cursului navei este o trăsătură esenţială pentru situaţiile
de manevră limită.
În funcţie de caracteristicile manevrelor limită şi ale stabilităţii de drum, se stabi-
lesc principalele cerinţe ale proiectării cârmei [5]:
Capitolul 7. Caracteristicile hidrodinamice ale profilelor NACA 89

 dimensiunile cârmei sunt dictate de forma extremităţii pupa, de pescaj, de am-


plasarea elicei, sau de unele restricţii suplimentare, cum ar fi restricţiile de an-
docare;
 cârma trebuie să aibă o influenţă minimă asupra rezistenţei la înaintare a na-
vei;
 instalaţia de guvernare, în ansamblu, trebuie să fie cu dimensiuni şi greutate
minime, fiabilă şi cu preţ de cost redus.
Cârma se amplasează în pupa navei, în jetul elicei, pentru a reconverti o anumită
cantitate de energie a curentului, în avantajul performanţelor de manevrabilitate [5].
Există şi un dezavantaj important asociat cu localizarea cârmei în curentul elicei şi
anume, posibilitatea de a induce vibraţii în zona pupa. De aceea, societăţile de clasifi-
care impun reguli precise privind poziţionarea ansamblului elice-cârmă în extremitatea
pupa a navei.
Problema imersării cârmei trebuie analizată în mod judicios, pentru a preveni
efectele negative ale suprafeţei libere asupra forţelor dezvoltate pe cârmă. La pescajul
de plină încărcare, cârma trebuie să fie complet imersată.
În funcţie de poziţia axului cârmei, întâlnim următoarele tipuri de cârme [5]:
 cârme necompensate (fig. 7.1a), cu pana cârmei amplasată în pupa axului
cârmei;
 cârme semicompensate (fig. 7.1b), cu axul cârmei situat la o distanţă de
muchia de atac cuprinsă între jumătate din grosimea profilului şi un sfert
din lungimea lui;
 cârme compensate (fig. 7.1c şi 7.1d) cu axul cârmei situat la o distanţă de
muchia de atac cuprinsă între 1/4 … 1/3 din lungimea profilului.
După modul de susţinere, cârmele pot fi clasificate astfel:
 cârme susţinute de lagăre, la partea superioară şi inferioară (fig. 7.1a şi
7.1c);
 cârme semisuspendate, susţinute de un lagăr superior şi unul situat apro-
ximativ la mijlocul înălţimii cârmei (fig. 7.1.b);
 cârme suspendate, susţinute de un singur lagăr superior (fig. 7.1d).
În fig. 7.2 [5] sunt prezentate principalele elemente geometrice ale unei cârme:
 înălţimea medie, b ;
 coarda geometrică medie, c ;
 coarda rădăcinii, c r ;
 coarda vârfului, ct ;
 grosimea medie, t ;
 grosimea rădăcinii, t r ;
 grosimea vârfului, t t .
90 Hidrodinamica navelor mici. Îndrumar de laborator numeric

a. C arm a n ecom pensata b. Carm a sem icom p ensata


sustinuta de lagare sem isuspendata

c. C arm a com pensata d . Carm a com pensata


sustinuta de lagare suspendata

Fig. 7.1 Tipuri principale de cârme

Înălţimea medie a cârmei este media înălţimilor cârmei la muchia de atac şi mu-
chia de fugă. Coarda medie este media coardelor rădăcinii şi vârfului penei cârmei.

A xa de rotatie
Sectiunea
radacinii

cr
L in ia tr
c o rp u lu
i

M uchia c
de fuga
t
b

M uchia
de atac
tt
ct
u

Fig. 7.2 Elementele geometrice ale cârmei

Se definesc următoarele rapoarte geometrice:


 alungirea relativă,   b / c ;
 grosimea relativă, t / c .
În marea majoritate a cazurilor, la navele maritime şi fluviale se utilizează cârme
cu profil hidrodinamic simetric. În fig. 7.3 sunt prezentate câteva profile de cârme,
utilizate în mod curent la navele clasice [1].
Capitolul 7. Caracteristicile hidrodinamice ale profilelor NACA 91

Fig. 7.3 Profile clasice de cârmă

În tabelul 7.1 [1] sunt identificate abscisele relative ( x / c ) şi ordonatele relative


( y / c ) ale profilelor din fig. 7.3. S-a notat cu c coarda profilului (fig. 7.4).

Tabelul 7.1 Bază de date pentru trasarea profilelor de cârme


IFS62- IFS61- IFS58- HSVA- HSVA- NACA NACA
x/c TR 25 TR 25 TR 15 MP71-20 MP73-20 00-20 643-018
y/c y/c y/c y/c y/c y/c y/c
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,04420* 0,04420* 0,02208*
0,0125 0,0553 0,0553 0,0306 0,0230 0,03156 0,03156 0,02177
0,0250 0,0732 0,0732 0,0409 0,0306 0,04356 0,04356 0,03005
0,0500 0,9460 0,0946 0,0530 0,0419 0,05924 0,05924 0,04186
0,1000 0,1142 0,1142 0,0655 0,0583 0,07804 0,07804 0,05803
0,1500 0,1226 0,1226 0,0715 0,0706 0,08910 0,08910 0,06942
0,2000 0,1250 0,1250 0,0743 0,0801 0,09562 0,09562 0,07782
0,2500 0,1234 0,1226 0,0750 0,0881 0,09902 0,09902 0,08391
0,3000 0,1175 0,1176 0,0740 0,0939 0,10000 0,10000 0,08789
0,4000 0,0993 0,1002 0,0669 0,0996 0,09600 0,09672 0,08952
0,4500 - - - 0,1000 - - 0,08630
0,5000 0,0742 0,0766 0,0536 0,0965 0,08300 0,08824 0,08114
0,6000 0,0480 0,0533 0,0377 0,0766 0,06340 0,07606 0,06658
0,7000 0,0263 0,0357 0,0239 0,0546 0,04500 0,06106 0,04842
0,8000 0,0123 0,0271 0,0168 0,0335 0,02740 0,04372 0,02888
0,9000 0,0080 0,0250 0,0150 0,0140 0,01200 0,02414 0,01101
1,0000 0,0075 0,0250 0,0150 0,0054 0,00540 0,00210 0,00000
92 Hidrodinamica navelor mici. Îndrumar de laborator numeric

Fig. 7.4 Elementele geometrice ale profilului cârmei

Se consideră o cârmă profilată hidrodinamic, complet imersată, care se deplasează


în apă liberă cu viteza v. Atunci când axa de simetrie a profilului este înclinată cu un-
ghiul de atac  faţă de direcţia vitezei de înaintare, asupra cârmei acţionează rezul-
tanta forţelor de presiune P (fig. 7.5), care este aplicată în centrul de presiune O [5].
Pn
P Py

Px v
0 d0
Pt
 e

Fig. 7.5 Forţele de presiune care acţionează asupra cârmei bandate

Forţa de presiune rezultantă P poate fi descompusă în următoarele componente:


 forţa normală Pn şi forţa tangenţială Pt


P  Pn2  Pt 2 
1/ 2
(7.1)

sau
 forţa de rezistenţă la înaintare Px şi forţa portantă laterală Py


P  Px2  Py2 
1/ 2
(7.2)

Momentul hidrodinamic faţă de muchia de atac a cârmei se calculează cu expresia

M  Pn  e (7.3)

în care, e reprezintă distanţa de la centrul de presiune O la muchia de atac.


Capitolul 7. Caracteristicile hidrodinamice ale profilelor NACA 93

Momentul hidrodinamic faţă de axul cârmei se determină cu relaţia

M r  Pn  e  d 0  (7.4)

unde, d 0 reprezintă distanţa de la axul cârmei la muchia de atac.


Forţele şi momentele hidrodinamice care acţionează asupra cârmei se pot exprima
prin intermediul coeficienţilor hidrodinamici corespunzători, calculaţi cu ajutorul ex-
presiilor

 
C y  Py / 0,5    v R2  AR
Cx  P / 0,5    v  A 
x
2
R R

Cm  M / 0,5    v  A  c 
2
R R
(7.5)
C mr  M / 0,5    v  A  c 
r
2
R R

Cn  P / 0,5    v  A 
n
2
R R

Ct  P / 0,5    v  A 
t
2
R R

în care, v R este viteza curentului pe pana cârmei,  este densitatea apei, iar AR este
aria cârmei. Pentru cazul deplasării cârmei în curent liber, cu viteza v, se constată ega-
litatea

v  vR (7.6)

Pentru cazul cârmei amplasate în pupa navei, viteza curentului pe pana cârmei v R de-
pinde de viteza de avans v A (viteza curentului de fluid la intrarea în discul elicei).
Profilele simetrice de tip NACA sunt cele mai utilizate în domeniul cârmelor na-
vale. În literatura de specialitate sunt prezentate diferite relaţii de calcul ([1], [4]) pen-
tru determinarea coeficienţilor hidrodinamici ai profilelor NACA în funcţie de unghiul
de atac  şi de alungirea relativă  , pentru marş înainte şi marş înapoi. În egală măsu-
ră, coeficienţii hidrodinamici au fost determinaţi şi prin metode experimentale ([3],
[9], [10]). Analiza comparativă a rezultatelor evidenţiază diferenţe semnificative între
metodele specificate, în special la unghiuri mari de atac [6].
În acest context, în cadrul Centrului de Cercetare de la Facultatea de Arhitectură
Navală s-a realizat programul de calcul “PHP Profile NACA” ([7], [8]) care determină
coeficienţii hidrodinamici specifici profilelor simetrice NACA complet imersate, afla-
te în curent liber, pe baza datelor experimentale furnizate în lucrările [3], [9], [10], atât
la marş înainte ( Cx, Cy, Cm, Cn, CPc), cât şi la marş înapoi ( Cxb , Cyb , Cmb ), în func-
94 Hidrodinamica navelor mici. Îndrumar de laborator numeric

ţie de unghiul de atac  şi de alungirea relativă  . S-a notat cu CPc poziţia relativă a
centrului de presiune faţă de bordul de atac al profilului

CPc  e / c (7.7)

S-au utilizat următoarele referinţe:


 diagramele Smakov [9] trasate pentru profilul NACA 0012, cu alungirea
relativă  = 1, la marş înainte şi marş înapoi;
 tabelele Gurovici [3] pentru profilele NACA 0015 şi NACA 0025, cu
alungirea relativă  = 1, la marş înainte şi marş înapoi;
 diagramele Voitkunskii [10] trasate pentru profilul NACA 0021, cu alun-
girea relativă  = 1.2, la marş înainte şi marş înapoi.
Deoarece pentru profilele NACA 0018 nu sunt disponibile rezultate experimenta-
le sistematice, coeficienţii hidrodinamici au fost calculaţi pe baza interpolărilor nelini-
are ale rezultatelor obţinute pentru profilele NACA având grosimile relative precizate
anterior (0012, 0015, 0021 şi 0025).
Programul “PHP Profile NACA” calculează coeficienţii hidrodinamici pentru va-
lori ale alungirii relative  cuprinse între 1 şi 3 şi valori ale unghiului de atac  situate
între 0 şi 40 grade, cu pas de 5 grade. De asemenea, programul poate furniza diagra-
mele de variaţie ale coeficienţilor hidrodinamici, în funcţie de unghiul de atac  .
În continuare, sunt exemplificate rezultatele sistematice obţinute prin rularea pro-
gramului “PHP Profile NACA”, pentru profilul NACA 0021 (tabelele 7.2, 7.3 şi figu-
rile 7.6, 7.7).

Tabel 7.2 Profil NACA 0021. Coeficienţi hidrodinamici la marş înainte

Cx=f(  ,  ) Cy=f(  ,  )

Cn=f(  ,  ) Cm=f(  ,  )
Capitolul 7. Caracteristicile hidrodinamice ale profilelor NACA 95

Cx=f(  ,  ) Cy=f(  ,  )

Cn=f(  ,  ) Cm=f(  ,  )
Fig. 7.6 Profil NACA 0021. Diagramele coeficienţilor hidrodinamici la marş înainte

Tabel 7.3 Profil NACA 0021. Coeficienţi hidrodinamici la marş înapoi

Cxb=f(  ,  ) Cyb =f(  ,  )

Cmb=f(  ,  )
96 Hidrodinamica navelor mici. Îndrumar de laborator numeric

Cxb=f(  ,  ) Cyb=f(  ,  )

Cmb=f(  ,  )
Fig. 7.7 Profil NACA 0021. Diagramele coeficienţilor hidrodinamici la marş înapoi

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

[1] Bertram, V., Practical Ship Hydrodynamics, Butterworth Heinemann, Oxford,


2000.
[2] Brix, J., Manoeuvring Technical Manual, Seehafen Verlag, Hamburg, 1993.
[3] Gurovici, A.N., Rodionov, A.A., Asinovski, V., Grinberg, D.A., Sudovie
ustroistva, Sudostroenie, Sankt Petersburg, 1967.
[4] Molland, A., Turnock, S., Marine Rudders and Control Surfaces, Butterworth-
Heinemann, Elsevier, 2007.
[5] Obreja, D., Crudu, L., Păcuraru, S., Manevrabilitatea navei, Galati University
Press, Galaţi, 2008.
[6] Obreja, D., Jagîte, G., Marcu, O., Analysis of the NACA hydrodynamic
coefficients in free stream, The Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati,
Fascicle XI-Shipbuiding, 2012.
[7] Obreja, D., Jagîte, G., Programul de calcul “PHP Profile NACA”, Centrul de
Cercetare al Facultăţii de Arhitectură Navală, Universitatea “Dunărea de Jos” din
Galaţi, 2011.
Capitolul 7. Caracteristicile hidrodinamice ale profilelor NACA 97

[8] Obreja, D., Crudu, L., Păcuraru, S., Manevrabilitatea navei. Îndrumar de labo-
rator numeric, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” din Galaţi, 2015.
[9] Smakov, M., Rulevie ustroistva sudov, Sudostroenie, Sankt Petersburg, 1941.
[10] Voitkunskii, Ia., I., Spravocinik po Teoria Korablea, Sudostroenie, Sankt Peter-
sburg, 1985.