Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

Propunător: Frunză Elena Onuţa

Instituţia de învăţământ: Colegiul Economic Administrativ Iaşi


Data: 15.11.2017
Clasa: a XI-a I
Disciplina: Contracte economice
Subiectul lectiei: Întocmirea documentaţiei pentru constituirea unei SRL şi SA
Tipul lecţiei: LECȚIA DE FORMARE DE PRICEPERI ȘI DEPRINDERI
Durata lecţiei: 50 minute
Competenţa specifică: Cunoașterea documentelor necesare constituirii SA și SRL
Competenţe derivate: C1-identificarea și descrierea etapelor ce trebuie parcurse în vederea constituirii SRL şi SA
C2-corelarea etapelor constituirii cu documentele specifice acestora
C3– identificarea conținutului formularelor şi documentelor necesare constituirii
C4– completarea formularelor,documentelor în vederea constituirii SRL şi SA

Strategia didactică:
1. Metode şi procedee:
 Expunerea;
 Conversaţia;
 Problematizarea;
 Explicaţia.

2. Mijloace de învăţământ:
 Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 Schema lecţiei;
 Fişa de lucru individuală;
 Tabla, creta.
 Laoptop
 Videoproiector
 Ghem ață

1
3. Forme de organizare a activităţii:
 Activitate frontală;
 Activitate individuală.
 Lucru în echipă
4. Resurse: www.onrc.ro
Desfăşurarea lecţiei
Etapele lecţiei Timp Compe- Elemente esenţiale de conţinut Strategia didactică
ul tenţe Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Metode, Mijloace de Forme de Evaluare
derivate procedee învăţământ organizare
a activităţii
1.Moment 3 min.  Se realizează prezenţa şi se notează  Elevii comunică Conver- Catalogul Frontal
organizatoric absenţii; absenţii; saţia clasei sau
 Elevii se pregătesc fişa
pentru lecţie; conţinând
numele
elevilor
5 min.  Se prezintă tema și se notează pe  Elevii notează în Expunerea Tabla; Frontal Observarea
2.Prezentarea tablă: Întocmirea documentaţiei caiete tema Creta; sistematică
temei, motivarea pentru constituirea unei SRL şi a elevilor
acţiunii, SA
descrierea  Obiectivele urmărite:
obiectivelor C1-identificarea și descrierea
urmărite etapelor ce trebuie parcurse în
vederea constituirii SRL şi SA
C2-Corelarea etapelor constituirii
cu documentele specific acestora
C3– identificarea conținutului
formularelor şi documentelor
necesare constituirii
C4– completarea
formularelor,documentelor în
vederea constituirii SRL şi SA

2
3. Reactualizarea 5 min C1 –  Elevii ascultă Expunerea Frontal Observareasi
sau însușirea unor identifica Se adreseaza urmatoarele intrebari: ceea ce li se Conversaţia sistematică
cunoștinţe rea și Ce inseamna SA? comunică şi a
necesare realizării descriere Ce reprezinta SRL? răspund la comportame
activităţii a Care sunt etapele ce trebuie parcurse în întrebările ntului
etapelor vederea constituirii SRL şi SA? adresate. elevilor
ce trebuie
parcurse
în
vederea
constituir
ii SRL şi
SA
C2-  Elevii ascultă Expunere Tabla; Frontal
Corelarea Se va completa un text lacunar care ceea ce li se a Creta;
etapelor descrie etapele constituirii SRL şi SA, comunică și Conversaț
constituir dat de către profesor.Elevii vor corela notează pe fişa ia
ii cu etapele de constituire cu documentele primită ;
document necesare acestora,sub îndrumarea
ele profesorului. (Anexa1)
specific
acestora

4.Prezentarea, 1. Actul constitutiv, copii după actele  Elevii ascultă Expunerea Laptop Frontal
explicarea, C3- de identitate, caziere fiscale ceea ce li se Explicaţia Videoproi
demonstrarea de identifica 1. comunică; ector
către profesor a rea 3.a. Cerere de verificare a  Elevii observă
acţiunii de învăţare conținutu disponibilității și/sau rezervarea conţinutul
lui denumirii; actul constitutiv formularelor şi
formulare 3.b. Cerere de verificare a notează în caiete.
lor şi disponibilității și/sau rezervarea
document emblemei, actul constitutiv
elor 4. Dovada privind sediul social și/sau
necesare sediul secundar (contract de închiriere

3
constituir sau comodat), actul constitutiv
ii 5. Actul constitutiv
6. Actul constitutiv
7. Specimenul de semnătură în formă
autentică, se dă în fața notarului sau a
referentului de la ORC
8. Act constitutiv
9.a. Declarație tip pe proprie
răspundere model 1;
9.b. Declarație tip pe proprie
răspundere model 2;
10. Cerere de înregistrare la ANAF a
documentului care atestă dreptul de
folosință;
11. Extras de cont
12. Cererea de înregistrare
13. Certificatul de înregistrare

5. Rezolvarea 22 1.Se completează o Declarație tip pe  Individual Fişa de Observareasi


în mod min proprie răspundere model 1de către  Lucrul in echipă lucru; sistematică
independent /pe fiecare elev în parte,sub îndrumarea a
echipe de către profesorului. Comportame
elevi a cerinţelor Elevii vor lucra în echipă de câte 6 ntului
de lucru .Fiecare grupă va primi câte un bilet și, în elevilor
funcție de caracteristicile menționate pe Evaluare
bilet , după ce se va consulta cu membrii orală
echipei, va alege formularul pe care îl va
completa echipa lui.
(Anexa 2)
6.Obtinrerea 8 min.  După finalizarea activității, un  Lucrul in echipă Fişa de
performanței reprezentant din fiecare chipă va lucru;
prezenta rezultatele sarcinii de lucru.
7.Concluzii și 3 min.  Se va discuta pe seama  Participă la Observareasi
aprecieri documentelor completate de elevi și a discuţii sistematică
sarcinii de lucru. a
Comportame
ntului

4
elevilor
Evaluare
orală

Anexa1.

Întocmirea documentației pentru constituirea SRL și SA


 Corelați etapele menționate în tabelul A) cu documentele corespunzătoare din
tabelul B).
A.)
Etape constituire Documente
1.Stabilirea asociaților și a numărului acestora
2. Alegerea formei juridice a societății
3. Stabilirea denumirii societății și, dacă este cazul, a
emblemei acesteia; verificarea disponibilității și/sau
rezervarea denumirii societății comerciale
4. Stabilirea sediului social și/sau a sediilor secundare
5. Stabilirea obiectului de activitate
6. Stabilirea capitalului social
7. Obținerea specimenului de semnătură de către
reprezentantul/reprezentanții societății
8. Redactarea actului constitutiv
9. Declarațiile pe propria răspundere, date după caz, de
către fondatori/ administratori, din care să rezulte că
îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor
calități
10. Se solicită obținerea unui certificat care să ateste faptul
că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost
înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de
folosinţă asupra aceluiaşi imobil.

5
11. Deschiderea contului la bancă și depunerea capitalului
social (de către un administrator, un asociat sau un
împuternicit al acestora)
12. Depunerea dosarului pentru înregistrarea societății la
Oficiul Registrului Comerțului. Dosarul va cuprinde:
a) cererea de înregistrare;
b) dovada verificării disponibilității și a rezervării firmei
și, dacă e cazul, a emblemei;
c) actul constitutiv; copii după actele de identitate ale
asociaților;
d) dovada privind sediul social/secundar;
e) dovada capitalului social
f) actele privind proprietatea pentru aporturile în natură
subscrise și vărsate la constituire;
g) declarațiile pe propria răspundere, după caz, de către
fondatori/ administratori/cenzori;
h) specimenele de semnătură ale reprezentanților societății;
i) dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale;
13. Verificarea legalității actelor depuse la Oficiul
Registrului Comerțului și înmatricularea în Registrul
Comerțului. Obținerea certificatului de înregistrare

6
B.)
A..a. Declarație tip pe proprie răspundere model 1;
A.b. Declarație tip pe proprie răspundere model 2;

B.Actul constitutiv
C. Actul constitutiv

D.Extras de cont
E. Actul constitutiv
F.a. Cerere de verificare a disponibilității și/sau rezervarea denumirii; actul constitutiv
F.b. Cerere de verificare a disponibilității și/sau rezervarea emblemei, actul constitutiv
G. Specimenul de semnătură în formă autentică, se dă în fața notarului sau a referentului de la ORC
H. Certificatul de înregistrare
I. Actul constitutiv, copii după actele de identitate, caziere fiscale
J. Cerere de înregistrare la ANAF a documentului care atestă dreptul de folosință;
K. Dovada privind sediul social și/sau sediul secundar (contract de închiriere sau comodat), actul
constitutiv

L. Cererea de înregistrare
M. Act constitutiv

7
Anexa2. Sarcină de lucru pe echipe
Recunoaşterea și completarea actelor necesare constituirii unei S.R.L şi S.A pe baza caracteristicilor specifice

Se formează cinci grupe a câte șase elevi. Fiecare grupă va primi câte un bilet și, în funcție de caracteristicile menționate pe bilet ,
după ce se va consulta cu membrii echipei, va alege formularul pe care îl va completa echipa lui.
1.Cerere verificare disponibiltate și/sau verificare firmă

2.Cerere verificare disponibiltate și/sau verificare emblemă


3.Declarație tip pe proprie răspundere model 1
4.Cerere de înreg la ANAF a documentului care atestă dreptul de folosință
5.Avizul/Acceptul asociației de proprietari/locatari

Biletul1.-se completează cu 3 denumiri în ordinea preferințelor


-dovadă rezervare firmă
(Răspuns:Cerere verificare disponibiltate și/sau verificare firmă)
Biletul2.-se completează cu 3 embleme în ordinea preferințelor
(Răspuns: Cerere verificare disponibiltate și/sau verificare emblemă)
Biletul3.- persoana juridică solicită înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării.
(Răspuns: Declarație tip pe proprie răspundere model 1)

Biletul4:- se solicită obținerea unui certificat care să ateste faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost
înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil.
(Răspuns:Cerere de înreg la ANAF a documentului care atestă dreptul de folosință)
Biletul5: se referă la: avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr.
230/2007

8
(Răspuns: Avizul/Acceptul asociației de proprietari/locatari)