Sunteți pe pagina 1din 1

"Stand ardizarea este acţiuneadeelaborareaunor documente,organizată înscopulreglementăriitehniceoptimeaproblemelorcaresepunîn

modrepetatînactivitateaeconomică,şimaialesîndomeniulproducţiei,prinadoptareaacelorsoluţiicare,încondiţiiledeproducţieale
domeniuluieconomic considerat,conciliază cerinţelebeneficiarilorcuposibilităţileproducătorilor,realizândavantajetehnico-economice

Standardizarea – activitate specifică prin care sunt stabilite,pentru probleme reale sau potenţiale,
prevederi destinate unei utilizăricomuneşi repetate, urm ărind ob ţinerea unui grad optim de ordine într-
uncontext dat".
"Standard – document stabilit prin consensşi adoptat de un organism recunoscut care
furnizează (stabileşte), pentru utilizări comune
şi repetate, reguli, linii directoare (prescripţii) sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele lor, în scopul obţinerii
unui grad optim de ordine într-un context dat".
Pentru precizarea conţinutului, definiţia este însoţită de o notă cu următorul conţinut:
"Standardele trebuie să se bazeze pe rezultatele conjugate ale ştiinţei, tehnicii şi experienţei şi s ăaibă drept
scop promovarea
avantajelor optime ale comunităţii".

Certificarea Un mijloc important prin care acţionează standardizarea a apărutca urmare a hotărârilor


guvernamentale prin care organismele destandardizare sunt îns ărcinate s ă coordoneze sistemele lor
naţionale decertificare a calităţiişi să emită certificate de conformitate pentruprodusele reglementate
prin standarde. Certificarea s-a realizat, în primulrând, pentru acele produse care ar putea afecta via ţaşi
sănătateaoamenilor, precumşi calitatea mediului înconjur ător. Aceast ă certificarereprezintă încă o
garanţie pentru consumatori că produsele cumpărateşiconsumate nu sunt dăunătoareşi le va înt ări
încrederea în comerţul cuproduse standardizate.