Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ-

CONCEDIU PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

Nr.....................data........................................

D-le Director,

Subsemnatul(a) ..................................................................................... B.I/C.I...........................


angajat în cadrul.................................................................................................... , în
funcția/meseria de ...................................................................................................
vă rog să-mi aprobați cerere pentru suspendarea contractului individual de muncă în temeiul
art.51, alin 1, lit a) din Codul Muncii Republicat, pentru creșterea copilului în vârstă de până
la 2 ani, începând cu data de ........................................... până la data de ...................................

Anexez certificatul de naștere al copilului

Nume și prenume angajat


........................................................
Data ..........................................
Semnătura ..................................