Sunteți pe pagina 1din 64

CENTRUL DE EXCELENȚA ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE„RAISA PACALO”

CATEDRA NURSING

GHIDUL LECȚIILOR PRACTICE

ÎNGRIJIRI MEDICALE INDIVIDUALIZATE

a elevei (ului)._________________
grupei
calificarea Asistent medical
specialitatea Îngrijirea bolnavilor

profesor Copaceanu Elena


Autori: Scoarță Ecaterina profesoară la disciplina
Copaceanu Elena Îngrijiri medicale individualizate.

Recenzenţi:

Mariana Director adjunct pentru instruirea practică


NEGREAN

Ludmila Doctor în psihopedagogie


BOTNARCIUC

Ghidul lecțiilor practice la unitatea de curs Îngrijiri medicale individualizate


este aprobat la şedinţa Consiliului Metodic al Centrului de excelență în
medicină şi farmacie “Raisa Pacalo”
Proces verbal Nr. din 2018

ARGUMENTUL
Ghidul lecţiilor practice este o lucrare, adresată atât elevilor, care urmează să
practice, în viitoare lor activitate profesională, nursingul în general şi activitatea de
asistent medical în particular, cât şi profesorilor antrenaţi în instruirea studenţilor
în procesul de îngrijire a bolnavilor.
Curricula viitorului asistent medical cuprinde standardele profesionale necesare
unui specialist calificat. Dat fiind, că activităţile de nursing presupun un stil unitar
de lucru în procesul de îngrigire a diferitor persoane, adesea cu particularităţi
specifice şi nevoi specifice, este extrem de important ca viitorii specialiști medicali
să poată îmbina lejer cunoştinţele teoretice obţinute în sălile de studiu, cu
deprinderile şi abilităţile practice; să-şi poată forma, apoi consolida deprinderile
corecte de muncă – toate acestea spre a satisface pe deplin nevoile pacientului şi
a-l ajuta pe acesta să-şi recapete sănătatea.
Lucrarea este concepută ca un ghid practic pentru calificarea asistent medical şi
le oferă acestora instrucţiuni clare şi exacte de activitate în domeniu.

COMPETENŢELE PROFESIONALE SPECIFICE UNITĂȚII DE CURS

1. Relatarea analitică a conceptului Virginiei Henderson, privind nevoile


fundamantale.
2. Utilizarea tehnicilor actuale în îngrijirea individualizată a pacientului.
3. Comunicarea profesională eficientă.

Instruirea pentru tehnica securităţii


în cabinetul de Nursing

1. Studenţii se ocupă în cabinet în formă profesională (halat, bonetă, ciupici).


2. Înainte de a începe lecţia şi în timpul repaosului auditoriul se aeriseşte.
3. Studenţii vin la lecţie numai după instructajul tehnicii securităţii.
4. Cabinetul se oformează în aşa fel încât în caz de incendiu sau altă calamitate
să se poată evacua uşor.

Se interzice

 De a include în reţeaua electrică microcalculatoarele (în caz de


necesitate) fără învoirea profesorului.
 De a demonta, repara şi instala prize electrice.
 De a repara reţeaua electrică.
 De a include şi a intrerupe inventarul electric.
 De a fixa firul electric în ţinte, cuie, pe obiecte de lemn sau metal.
 De a pune firul electric pe calorifer sau pe butelia de gaz lichifiat.
 De a scoate din priză utilajul electric, trăgând de fir electric

În caz când firul electric este montat derect în perete se interzice de a bate cuie
metalice pentru atârnarea diferitor obiecte.

Aparate electrice se şrerg de praf sau se curăţă numai deconectate din reţeaua
electrică.
De efectuat manipulaţiile în manuşi de cauciuc.
Fiecare student să respecte strict igiena personală, metodica dezinfecţiei mâinilor.

Data _____________ Semnătura elevului _____________

DEPRINDERI PRACTICE OBLIGATORII


1. Culegerea de date obiective si subiective
2. Realizarea interviului
3. Stabilirea diagnosticului de îngrijire
4. Formularea obiectivelor de îngrijire
5. Planificarea intervențiilor
6. Realizarea îngrijirilor individualizate
7. Evaluarea rezultatelor îngrijirilor

Lecții practice
Numărul de ore
Nr.
Subiectele lecţiilor practice contact direct
d/o
Clinice Preclinice
1. Conceptul Virginiei Henderson. Nevoia şi homeostazia. 4
2. Procesul de Nursing. Etapa I a procesului de îngrijire. 4
3. Procesul de Nursing. Etapa  a II-a a procesului  de îngrijire.   4
4. Procesul de Nursing. Etapa  a III-a a procesului  de îngrijire.   4
5. Procesul de Nursing. Etapa  a IV-a şi a V-a a procesului  de îngrijire. 4
6. Nevoia de a respira și a avea o bună circulaţie. Respirația. 4
7. Nevoia de a respira și a avea o bună circulaţie. Circulația. 4
8. Nevoia de a mânca şi a bea. 4
9. Nevoia de a elimina. 4
10. Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură. 4
11. Nevoia de a dormi şi a se odihni. 4
12. Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca. 4
13. Nevoia de a menţine temperatura corpului în limitele normale. 4
14. Nevoia de a fi curat, îngrijit, de a proteja tegumentele şi mucoasele. 4
15. Nevoia de a evita pericolul. 4
16. Nevoia de a comunica. 4
17. Nevoia de a fi preocupat. 4
18. Nevoia de a acţiona conform propriilor convingeri şi valori, de a
4
practica religia.
19. Nevoia de a se recrea. 4
20. Nevoia de a învăţa cum să-ţi păstrezi sănătatea. 4
21. Asistenţa medicală acordată pacienților la domiciliu. 4
22. Particularităţile de îngrijire ale vârstnicului 4
23. Sarcinile asistentului medical după constatarea decesului. 2
Total – 90 ore 44 46

Subiectul 1
Conceptul Virginiei Henderson. Nevoia şi homeostazia.
Data: _________________________
Competenţe şi abilităţi.

Recunoașterea modelului conceptual al Virginiei Henderson.

Identificarea componentelor esențiale ale unui model conceptual (postulate, valori și


elemente);

Argumentarea îngrijirii holistice a pacientului conform nevoilor fundamentale.

Clasificarea nevoilor  umane după teoria lui A.Maslov;

Activitatea practică
Argumentarea importanței temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Indicaţi funcţiile nursei


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Clasificaţi nevoile fundamentale după teoria lui A.Maslow

.
Expuneți esența modelului conceptual al V. Henderson
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Relataţi despre :

independenţa în satisfacerea nevoilor dependenţa în satisfacerea nevoilor


fundamentale umane fundamentale umane
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________

Îngrijire
holistică

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului ___________________

Subiectul 2
Procesul de Nursing. Etapa I a procesului de îngrijire.
Data: _________________________

Competenţe şi abilităţi.

Definirea noţiunii procesului de nursing;


Enumerarea etapelor procesului de îngrijire;
Colectarea de date de la pacient;

Activitatea practică
Argumentarea importanței temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Continuați enunțul
Procesul de Nursing este

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Reprezentaţi schematic etapele procesului de nursing.

Enumeraţi sursele de informaţii pentru culegerea de date.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Indicați tipurile de date culese de la pacient

Date culese de la pacient

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului ___________________


Subiectul Nr. 3:

Procesul de Nursing. Etapa II-a a procesului de îngrijire.

Data: _________________________

Competenţe şi abilităţi.
Analiza şi interpretarea datelor culese de la pacient
Aprecierea sursei de dificultate în satisfacerea nevoilor bolnavului;
Stabilirea diagnosticului de îngrijire;

Activitatea practică
Argumentarea importanței temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Analiza Analiza datelor se face prin:


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

__________________________________________________________

Interpretarea

Departajarea între manifestările de independenţă şi manifestările de dependenţă

Manifestările de independenţă Manifestări de dependenţă


Enumeraţi componentele diagnosticului de îngrijire:

1.1. ________________________________________________________
1.2. ________________________________________________________
1.3. ________________________________________________________

Descifraţi formula P.E.

P E S

Care este diferenţa dintre „Diagnosticul de îngrijire” şi „Diagnosticul medical”

Diagnosticul de îngrijire Diagnosticul medical


_______________________________________ ____________________________________
_______________________________________ ____________________________________
_______________________________________ ____________________________________
_______________________________________ ____________________________________

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului ___________________


Subiectul Nr. 4:
Procesul de Nursing. Etapa III-a a procesului de îngrijire.

Data: _________________________

Competenţe şi abilităţi.

Analiza şi interpretarea datelor;


Enumerarea componentelor principale în etapa de planificarea îngrijirilor
Caracterizarea obiectivul de îngrijire după sisterxiul S.P.I.R.O.

Activitatea practică
Argumentarea importanței temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Enumerați componente în planificarea îngrijirilor

1.
2.

Caracterizați obiectivul de îngrijire după formula S.P.I.R.O.


Specificitate

Performanţă

Implicare

Realism

Observabil

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului ___________________

Subiectul Nr. 5:
Procesul de Nursing. Etapa IV- V-a a procesului de îngrijire.

Data: _________________________

Competenţe şi abilităţi.

Aplicarea îngrijirilor, reacţiile pacientului în timpul îngrijirilor (anxietatea, stresul, durerea,


singurătatea, imobilitatea, înstrăinarea, sentimentul de neputinţă ş.a)
Evaluarea îngrijirilor, rezultatul obținut, satisfacția pacientului (etapa a cincea a procesului de
îngrijire).
Descrierea etapei a patra a demersului de îngrijire – efectuarea îngrijirilor
Supravegherea reacţiilor pacientului în timpul îngrijirilor acordate
Descrierea etapei a cincea a demersului de îngrijire – evaluarea îngrijirilor.

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Enumeraţ reacțiile în timpul îngrijirilor
1.1. ___________________________________
1.2. ___________________________________
1.3. ___________________________________
1.4. ___________________________________
1.5. ___________________________________
1.6. ___________________________________
1.7. ___________________________________
1.8. ___________________________________
Când se face evaluarea îngrijirilor
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________________

Denumiţi tipurile de relaţii „Asistent -Pacient„


a. _____________________________________________________________________________
b. _____________________________________________________________________________
c. _____________________________________________________________________________

Ce se evaluează în cadrul îngrijirilor


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Semnătura profesorului ___________________
Subiectul Nr. 6:

Nevoia de a respira și a avea o bună circulaţie. Respirația.

Data: _________________________

Competenţe şi abilităţi.
Definirea nevoii de a respira şi a avea o bună circulaţie;
Enumerarea factorilor care influenţează satisfacerea nevoii;
descrierea intervenţiilor asistentului medical pentru menţinerea independenţei în
satisfacerea nevoii
Enumerarea surselor de dificultate;
Indicarea problemelor de sănătate;
Elaborarea planului de îngrijire;

Activitatea practică
Argumentarea importanței temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Definiția nevoii de a respira şi a avea o bună circulaţie:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Enumerați factorilor care influenţează satisfacerea nevoii:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Caracterizaţi etapele respiraţiei


 Ventilaţia
_____________________________
_____________________________
_____________________________

 Difuziunea gazelor
_____________________________
_____________________________
_____________________________
 Etapa circulatorie
_____________________________
_____________________________
__________________________________________________________________________
 Etapa tisulară
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Enumeraţi simptomele cele mai des întîlnite în


afecțiunile aparatului respirator:
1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________
5. _______________________
Enumerați sursele de dificultate şi problemele de dependență:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Continuaţi fraza cu cuvintele ce lipsesc:
 Frecvența respirației - reprezintă _________ de respirații pe minut.
 Ea este influențată de:
1.vîrstă
2._____
 Amplitudinea respirației este dată de volumul de aer care pătrunde și se elimină din plămîni
la fiecare respirație.Din acest punct de vedere respirația poate fi ___________sau
___________.
 Respirația superficială se întîlnește în______, iar profundă la efort fizic sau_____.

Complectaţi numeric frecvenţa respiraţiei în dependenţă de vîrstă :


la nou-născuți - ______respirații/minut
la 2 ani - ______ respirații/minut
la 12 ani - ______ respirații/minut
adult - ______ respirații/minut
vîrstnic - ______respirații/minut

Enumeraţi tipurile de respiraţie:


1. _______________
2. _______________
3. _______________

Enumerați intervenţiile asistentului medical pentru menţinerea independenţei în satisfacerea


nevoii:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________
Colectarea datelor stabile şi variabile de la bolnavii cu probleme de dependenţă în
satisfacerea nevoii date:
F.N.P. _______________________Vârsta _____Sexul _____Data internării___________
Motivele internarii: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Date subiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Date obiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Elaborați planul de îngrijire

Diagnostic de nursing Obiective Intervenţiile asistentului


medical

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________

Semnătura profesorului _________________


Subiectul Nr. 7:

Nevoia de a respira și a avea o bună circulaţie. Circulația.

Data: _________________________

Competenţe şi abilităţi.
Definirea nevoii de a respira şi a avea o bună circulaţie;
Enumerarea factorilor care influenţează satisfacerea nevoii;
Descrierea intervenţiilor asistentului medical pentru menţinerea independenţei în
satisfacerea nevoii
Enumerarea surselor de dificultate;
Indicarea problemelor de sănătate;
Elaborarea planului de îngrijire;
Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Definiţia nevoii
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Enumeraţi factorii care influenţează pulsul
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Caracteristica pulsului
 Fregvența_____________________________________________________________________
 Ritmul________________________________________________________________________
 Amplitudinea__________________________________________________________________
 Tensiunea pulsului_____________________________________________________________
 Celeritatea____________________________________________________________________
 Colorația tegumentelor__________________________________________________________

Enumeraţi factorii care influenţează tensiunea arterială.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Enumerați manifestările de independenţă

Tensiunea maximă se Vârsta T.A. max T.A. min.


obţine în timpul sistolei 1-3 ani
ventriculare
4-11 ani
Tensiunea minimă se 12-15 ani
obţine în timpul diastolei
adult
vârstnic

Dependenţa în satisfacerea nevoii


Circulaţia inadecvată
Manifestări de dependenţă
Tegumentele modificate
Modificări de frecvenţă a
pulsului
Modificări de volum ale
pulsului
Modificări de ritm ale
pulsului
Modificări de tensiune
arterială
Hipoxemie
Hipoxie

Stabiliți obiectivele și intervențiile asistentului medical pacienului cu circulație inadecvată

Obiectivele Intervenţiile autonome şi delegate

 Activitatea ghidată în secţie.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului _______________


Subiectul 8 :
Nevoia de a mânca şi a bea.
Data: _____________
Competențe şi abilităţi:
definirea nevoilor.
enumerarea factorilor care influenţează satisfacerea nevoilor.
descrierea intervenţiilor asistentului medical pentru menţinerea independenţei în satisfacerea
nevoilor.
enumerarea surselor de dificultate
indicarea problemelor de sănătate.
Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Definiţi noţiunea de „Nevoia de a mânca şi a bea”
___________________________________ ________
___________________________________ ________
___________________________________ ________
___________________________________ ________
___________________________________ ________
_

Care sunt componentele unei alimentaţii raționale

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
Care sunt necesitățile zilnice de:
Glucide _______________________________________
Proteine ______________________________________
Lipide _________________________________________
Vitamine_______________________________________
Apă şi săruri minerale ____________________________
Enumeraţi factorii care influenţează satisfacerea nevoii de a bea şi a mânca
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Descrieţi intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei în satisfacerea nevoii de a


bea şi mînca
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Explicați termenii
 Anorexie
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________

 Disfagie
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________

Obezitate

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________

Enumeraţi sursele de dificultate de ordin fizic


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Colectarea datelor stabile şi variabile de la bolnavii cu probleme de dependenţă în


satisfacerea nevoii date:
F.N.P. _______________________Vârsta _____Sexul _____Data internării___________
Motivele internarii: ________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Date subiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Date obiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Elaborați planul de îngrijire


Intervenţiile asistentului
Diagnostic de nursing Obiective medical

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Semnătura profesorului _________________
Subiectul 9:
Nevoia de a elimina.
Data: _____________
Competențe şi abilităţi:
definirea nevoilor.
enumerarea factorilor care influenţează satisfacerea nevoilor.
descrierea intervenţiilor asistentului medical pentru menţinerea independenţei în satisfacerea
nevoilor.
enumerarea surselor de dificultate
indicarea problemelor de sănătate.

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Definiţi noţiunea de ,,Nevoia de a elimina”


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Enumeraţi factorii care influenţează satisfacerea nevoii de a elimina:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Descrieţi intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei în satisfacerea nevoii de a
elimina
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Identificați problemele de dependență ilustrate mai jis


Enumeraţi sursele de dificultate de ordin fizic
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Colectarea datelor stabile şi variabile de la bolnavii cu probleme de dependenţă în


satisfacerea nevoii date:
F.N.P. _______________________Vârsta _____Sexul _____Data internării___________
Motivele internarii: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Date subiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Date obiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Elaborați planul de îngrijire


Intervenţiile asistentului
Diagnostic de nursing Obiective medical
Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului _________________


Subiectul 10 :
Nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură.
Data: _____________
Competențe şi abilităţi:
definirea nevoii
enumerarea factorilor care influenţează satisfacerea nevoii
descrierea intervenţiilor asistentului medical pentru menţinerea independenţei în satisfacerea
nevoii
enumerarea surselor de dificultate
indicarea problemelor de sănătate.
Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Definiţi noţiunea de „Nevoia de a se mişca


şi a avea o bună postură”:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
____________________________
___________________________________
_______

Enumerați ce tipuri de mişcări cunoaşteţi


____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Încercuiţi manifestările de independenţă a le nevoii de
mişcare.
A. Poziţie ortostatică
B. Tremurături
C. Supinaţie
D. Pronaţie
E. Cifoză
F. Flexie
Descrieţi intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei nevoii de a se mişca şi a
avea o bună postură
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Enumerațo problemele de dependenţă în nevoia de a se mişca şi a avea o bună postură
a. _________________________________________________
b. _________________________________________________
c. _________________________________________________
d. _________________________________________________
e. _________________________________________________
f. _________________________________________________
g. _________________________________________________

Enumeraţi sursele de dificultate de ordin


fizic

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Colectarea datelor stabile şi variabile de la bolnavii cu probleme de dependenţă în
satisfacerea nevoii date:
F.N.P. _______________________Vârsta _____Sexul _____Data internării___________
Motivele internarii: ________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Date subiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Date obiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Completați planul de îngrijire

Intervenţiile asistentului
Diagnostic de nursing Obiective medical

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului:________________
Subiectul 11 :
Nevoia de dormi şi a se odihni.

Data: _____________

Competente si abilităţi:
definirea nevoii.
enumerarea factorilor care influenţează satisfacerea nevoilor
descrierea intervenţiilor asistentului medical pentru menţinerea independenţei în satisfacerea
nevoilor
enumerarea surselor de dificultate
indicarea problemelor de sănătate.
Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Definiţi nevoia fundamentală
 Nevoia de dormi şi a se odihni.
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
________
Enumeraţi factorii care influenţează
satisfacerea nevoiilor
Nevoia de dormi şi a se odihni
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
__________________

Colectarea datelor stabile şi variabile de la bolnavii cu probleme de dependenţă în


satisfacerea nevoii date:
F.N.P. _______________________Vârsta _____Sexul _____Data internării___________
Motivele internarii: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Date subiective:

_____________________________________________________________________________
_____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________
Date obiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Completați planul de îngrijire

Intervenţiile asistentului
Diagnostic de nursing Obiective medical
Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului _________________


Subiectul 12 :
Nevoia de a se îmbrăca și dezbrăca
Data: _____________

Competente si abilităţi:
definirea nevoii.
enumerarea factorilor care influenţează satisfacerea nevoilor
descrierea intervenţiilor asistentului medical pentru menţinerea independenţei în satisfacerea
nevoilor
enumerarea surselor de dificultate
indicarea problemelor de sănătate.

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Definiţi nevoia fundamentală
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Indicaţi factorii biologici ce influenţează satisfacerea nevoii de a te îmbrăca şi dezbrăca.


_____________________________________________________
_____________________________________________________
Descrieţi intervenţiile asistentului medical pentru menţinerea independenţei nevoii de a se
îmbrăca şi dezbrăc

______________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Enumeraţi surse de dificultate de ordin psihologic în „nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca”
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________

Colectarea datelor stabile şi variabile de la bolnavii cu probleme de dependenţă în


satisfacerea nevoii date:
F.N.P. _______________________Vârsta _____Sexul _____Data
internării_____________________
Motivele internarii: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____
_____________________________________________________________________________
____
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Date subiective:
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
Date obiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________

Completați planul de îngrijire

Intervenţiile asistentului
Diagnostic de nursing Obiective medical
Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________

Semnătura profesorului ________________

Subiectul 13:
Nevoia de a menţine temperatura corpului în limitele normale.
Data: _____________

Competenţe și abilităţi :

Identificarea nevoilor fundamentale specifice


ființei umane.
Colectarea de date de la pacient;
Analiza şi interpretarea datelor;
Planificarea îngrijirilor;
Realizarea intervențiilor;
Evaluarea rezultatelor și reajustarea eventuală a
unora din intervenții.

Argumentarea importanţei temei studiate


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Descrieţi fenomenul reprezentat în imaginea de mai jos.
Indicați sursele de dificultate în dependența în satisfacerea nevoii de a menține
temperatura corpului în limite normale.

Surse de ordin fizic surse de ordin psihic surse de ordin social

- - -

Identificați tipurile de febră din imagine


Dupa aspectul curbei termice

- Febra continua
- Febra remitenta
- Febra intermitenta
- Febra recurenta
- Febra hectica
- Febra de tip invers
- Febra neregulata
- Febra ondulata

Măsurați și notați temperatura corpului

Formulați două obiective de îngrijire


și indicaţi intervenţiile asistentului
medical în hipertermie
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ________________________
____________________________________

Formulați două obiective de îngrijire și indicaţi intervenţiile asistentului medical în


hipotermie
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
________________________

Colectarea datelor stabile şi variabile de la bolnavii cu probleme de dependenţă în satisfacerea


nevoii date:
F.N.P. _______________________Vârsta _____Sexul _____Data internării___________ Motivele
internarii:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Acuzele:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Date subiective:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Date obiective:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Completați planul de îngrijire

Intervenţiile asistentului
Diagnostic de nursing Obiective medical
Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________
Semnătura profesorului _____________
Subiectul 13:
Nevoia de a fi curat, îngrigit, de a proteja tegumentele şi mucoasele.
Data: _____________

Competenţe şi abilităţi :
definirea nevoii
enumerarea factorilor care influenţează satisfacerea nevoii
descrierea intervenţiilor asistentului medical pentru menţinerea independenţei în satisfacerea
nevoii
enumerarea surselor de dificultate
indicarea problemelor de sănătate.

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Definiţi nevoia de fi curat , ingrijit, de a proteja tegumentele si mucoasele


____________________________________ ________
____________________________________ ________
____________________________________ ________
____________________________________ ________
____________________________________ ________
____________________________________ ________
____________________________________ ______
____________________________________

Enumeraţi factorii care influenţează satisfacerea nevoii de


a fi curat, îngrigit, de a proteja tegumentele
şi mucoasele
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ______________________
____________________________________

Enumeraţi locurile de apariţie a escarelor în dependenţă de poziţie


Ulcerul de decubit - Localizare

Localizatiile clasice in
pozitie clinostatica

"Ingrijiri la domiciliu - caritate si profesionalism", Iasi - octombrie 2007

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Colectarea datelor stabile şi variabile de la bolnavii cu probleme de dependenţă în


satisfacerea nevoii date:
F.N.P. _______________________Vârsta _____Sexul _____Data internării___________ Motivele
internarii: _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Acuzele:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Date subiective:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Date obiective:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Elaborați planul de îngrijire

Intervenţiile asistentului
Diagnostic de nursing Obiective medical
Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________

Semnătura profesorului _________________

Subiectul 14:
Nevoia de a fi preocupat.
Data: _____________
Competente si abilităţi:
Definirea nevoilor
Enumerarea factorilor care influenţează satisfacerea nevoilor
Descrierea intervenţiilor asistentului medical pentru menţinerea independenţei în satisfacerea
nevoilor
Enumerarea surselor de dificultate
Indicarea problemelor de sănătate.

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________
Definiţi nevoia Nevoia de a se fi preocupat
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Enumeraţi factorii care influenţează satisfacerea nevoii Nevoia de a se fi preocupat


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Care sunt intervenţiile asistentei medicale pentru menţinerea independenţei nevoii de a fi
preocupat.
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________

Descrieţi intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei în nevoia de a fi preocupat


comunica:

___________________________________ ____
___________________________________ ____
___________________________________ _
___________________________________ ____
___________________________________ ____
___________________________________ ____
___________________________________
Enumeraţi sursele de dificultate

____________________________________ _____________
____________________________________ _____________
____________________________________ _____________
____________________________________ _______

Colectarea datelor stabile şi variabile de la bolnavii cu probleme de dependenţă în


satisfacerea nevoii date:
F.N.P. _______________________Vârsta _____Sexul _____Data internării___________
Motivele internarii: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Date subiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Date obiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Completați planul de îngrijire

Intervenţiile asistentului
Diagnostic de nursing Obiective medical

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________
Semnătura profesorului _________________
Subiectul 15:
Nevoia de a evita pericolul.
Data: _____________

Competenţe şi abilităţi:
definirea nevoii
enumerarea factorilor care influenţează satisfacerea nevoii
descrierea intervenţiilor asistentului medical pentru menţinerea independenţei în satisfacerea
nevoii
enumerarea surselor de dificultate
indicarea problemelor de sănătate.
Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________
Definiţia nevoii de a evita pericolul
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________

Enumeraţi factorii care influenţează


satisfacerea nevoii de a evita pericolul
________________________________
________________________________
____
________________________________
________________________________ ________________________________
______

Analizaţi manifestările de independenţă în menţinerea nevoii


Securitatea fizică
Măsuri de prevenire:
- a accidentelor
- infecţiilor
- bolilor
- agresiunilor, a agenţilor fizici (mecanici, termici) chimici, (arsuri chimice, intoxicaţii), agresori
umani, animale şi autoagresiuni (mutilări, suicid).
Securitatea psihologică
Stare de linişte a individului, care se simte la adăpost de toate pericolele.
Individul poate realiza control liber asupra mediului înconjurător.
Măsuri
- metode de destindere, de relaxare şi de control al emoţiilor;
- utilizarea mecanismelor de apărare în diferite situaţii;
- practicarea unu
Securitatea sociologică
Mediu sănătos:
- salubritatea med
- calitatea şi umi
- temperatura am
- fără poluare fon
- medi
u de siguranţă
- măsuri de protecţie socială
Intervenţiile asistentului medical în problemele de dependenţă enumerate
Pentru menţinerea unui mediu sănătos:
 educă pacientul pentru evitarea poluării atmosferei cu praf, microbiană prin ştergerea
umedă a mobilierului şi aerisirea încăperilor
 ____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
Pentru prevenirea accidentelor:
 face educaţie pentru prevenirea accidentelor,
verifică dacă sunt respectate normele de securitate a muncii,
normele ergonomice în unităţile cu activităţi cu risc de
accidente
 ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________
Pentru prevenirea infecţiilor:
- s u p r de a igienă, v salubritate,dezinfecţie,
e g
dezinsecţie, deratizare şi circuitele funcţionale
- ___________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_______________
- ___________________________________
__

Analizaţi imaginea şi expuneţi părerea.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________

Enumeraţi probleme de dependenţă care apar când nevoia nu este satisfăcută.


Când nevoia de a evita pericolele nu este satisfăcută, pot surveni mai multe probleme:
- Vulnerabilitatea faţă de pericole
- Afectarea fizică şi psihică
- .............................................
- .............................................
- .............................................
- .............................................
- .............................................
- .............................................

Colectarea datelor stabile şi variabile de la bolnavii cu probleme de dependenţă în


satisfacerea nevoii date:
F.N.P. _______________________Vârsta _____Sexul _____Data internării___________
Motivele internarii: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Date subiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
Date obiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________
Completați planul de îngrijire

Intervenţiile asistentului
Diagnostic de nursing Obiective medical

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________

Semnătura profesorului ________________


Subiectul 16:

Nevoia de a comunica.

Data: _____________

Competente si abilităţi:
definirea nevoilor
enumerarea factorilor care influenţează satisfacerea nevoilor
descrierea intervenţiilor asistentului medical pentru menţinerea independenţei în satisfacerea
nevoilor
enumerarea surselor de dificultate
indicarea problemelor de sănătate.

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________
Definiţi nevoia
o Nevoia dea comunica.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Enumeraţi factorii care influenţează satisfacerea nevoii
Nevoia de a comunica.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Care sunt intervenţiile asistentei medicale pentru menţinerea independenţei nevoii de
comunicare.
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

Definiţi noţiunile:
comunicare nonverbală
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
comunicare verbală
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
Descrieţi intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei în nevoia de a comunica:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Enumeraţi sursele de dificultate
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________

Colectarea datelor stabile şi variabile de la bolnavii cu probleme de dependenţă în


satisfacerea nevoii date:
F.N.P. _______________________Vârsta _____Sexul _____Data internării___________
Motivele internarii: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Date subiective:
___________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
________

Date obiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
Completați planul de îngrijire

Intervenţiile asistentului
Diagnostic de nursing Obiective medical
Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Semnătura profesorului _________________
Subiectul 17:
Nevoia de a fi preocupat.
Data: _____________
Competente si abilităţi:
definirea nevoilor
enumerarea factorilor care influenţează satisfacerea nevoilor
descrierea intervenţiilor asistentului medical pentru menţinerea independenţei în satisfacerea
nevoilor
enumerarea surselor de dificultate
indicarea problemelor de sănătate.

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________

Definiţi nevoia
o Nevoia de a se fi preocupat
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Enumeraţi factorii care influenţează satisfacerea nevoii


Nevoia de a se fi preocupat
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Care sunt intervenţiile asistentei medicale pentru menţinerea independenţei nevoii de a fi
preocupat.
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________

Descrieţi intervenţiile asistentei pentru menţinerea independenţei în nevoia de a fi


preocupatcomunica:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________
__________

Enumeraţi sursele de
dificultate______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________________________

Colectarea datelor stabile şi variabile de la bolnavii cu probleme


de dependenţă în satisfacerea nevoii date:
F.N.P. _______________________Vârsta _____Sexul _____Data
internării___________
Motivele internarii:

________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Date subiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________
Date obiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Completați planul de îngrijire

Intervenţiile asistentului
Diagnostic de nursing Obiective medical

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________

Semnătura profesorului _________________

Subiectul 18:
Nevoia de a acţiona conform propriilor convingeri şi valori, de a practica
religia.
Data: _____________
Competențe și abilităţi:
definirea nevoilor
enumerarea factorilor care influenţează satisfacerea nevoilor
descrierea intervenţiilor asistentului medical pentru menţinerea independenţei în
satisfacerea nevoilor
enumerarea surselor de dificultate
indicarea problemelor de sănătate
definirea nevoilor

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________

Definiţi noţiunea de „Nevoia de a acţiona conform propriilor convingeri şi valori, de a


practica religia.

___________________________________
___________________________________
_______________

___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ______

Colectarea datelor stabile şi variabile de la bolnavii cu probleme de dependenţă în


satisfacerea nevoii date:
F.N.P. _______________________Vârsta _____Sexul _____Data internării___________
Motivele internarii: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Date subiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
Date obiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Completați planul de îngrijire

Intervenţiile asistentului
Diagnostic de nursing Obiective medical

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________

Semnătura profesorului _________________


Subiectul 19:
Nevoia de a se recrea.
Data: _____________

Competențe și abilităţi:
definirea nevoilor
enumerarea factorilor care influenţează satisfacerea nevoilor
descrierea intervenţiilor asistentului medical pentru menţinerea independenţei în
satisfacerea nevoilor
enumerarea surselor de dificultate
indicarea problemelor de sănătate
definirea nevoilor

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________

Definiţi noţiunea de nevoii de a se recrea:


___________________________________ ________
___________________________________ _______
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Enumerați factorii care influenţează satisfacerea nevoii de a
se recrea:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
 Colectați datelor stabile şi variabile de la bolnavii cu probleme de dependenţă în
satisfacerea nevoii date:
F.N.P. _______________________Vârsta _____Sexul _____Data internării___________
Motivele internarii: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
_____________________________________________________________________________
_____
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________
Date subiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________

Completați planul de îngrijire

Intervenţiile asistentului
Diagnostic de nursing Obiective medical
Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________

Semnătura profesorului _________________

Subiectul 20:
Nevoia de a învăţa cum să-ţi păstrezi sănătatea.
Data: _____________

Competențe și abilităţi:
definirea nevoilor
enumerarea factorilor care influenţează satisfacerea nevoilor
descrierea intervenţiilor asistentului medical pentru menţinerea independenţei în
satisfacerea nevoilor
enumerarea surselor de dificultate
indicarea problemelor de sănătate
definirea nevoilor

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________

Comentaţi enunţul.
SĂNĂTATEA ESTE ÎN MÎINILE NOASTRE

Definiţi noţiunea de „Nevoia de a învăţa cum să-ţi păstrezi sănătatea”:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________
____
__________________________________________________________________
____
Enumeraţi intervenţiile asistentei medicale pentru menţinerea independenţei de a învăţa cum
să-ţi păstrezi sănătatea
_______________ ___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_________________________
___________________________________

Definiţi noţiunea de ignoranţă


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Enumeraţi sursele de dificultate de ordin psihic în satisfacerea nevoii de a învăţa:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Care sunt manifestări de dependenţă în sentiment de culpabilitate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________
Fumatul... pe glob:
• Exista aproximativ 1.2 miliarde fumători în lume
• Fumatul este responsabil pentru aproximativ
4 milioane decese în fiecare an, 11.000 in fiecare zi
• Fumarea unei singure ţigări scurtează viata cu 7 minute
• Rata mortalităţii în rândul fumătorilor este de 2-3 ori mai mare
decât
la nefumători la toate grupele de vârsta
•Aproximativ jumătate din decesele legate de fumat se produc între
35-69 ani, ceea ce face din fumat cea mai importanta cauză de
moarte prematură în ţările civilizate
• Fumătorii trecuţi de 30 de ani suferă de 5 ori mai multe infarcte
miocardice decât nefumătorii
Fumatul cauzează cca. 30% din decesele prin cancer;
aproximativ 90-95% din decesele prin cancer pulmonar la bărbaţi si
70-75% la femei se datorează fumatului.

Fumatul pasiv creste


riscul de cancer mamar

Expunerea la fumul de tigara in copilarie sau la maturitate mareste riscul


femeilor de a suferi de cancerul mamar.

Colectați datelor stabile şi variabile de la bolnavii cu probleme de dependenţă în satisfacerea


nevoii date:
F.N.P. _______________________Vârsta _____Sexul _____Data internării___________
Motivele internarii: ________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Date subiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
Date obiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________

Completați planul de îngrijire

Intervenţiile asistentului
Diagnostic de nursing Obiective medical

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________

Semnătura profesorului _________________


Subiectul 21:
Asistența medicală acordată bolnavilor la domiciliu
Data: _____________

Competențe şi abilităţi:
Enumerarea principiilor de bază în îngrijiri la domiciliu;
Managementul echipei multidisciplinare de îngrijiri la domiciliu;
Monitorizarea funcţiilor fiziologice şi modificate patologic ale pacientului la domiciliu;

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________
Enumeraţi cele şase principii de îngrijire
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Managementul echipei multidisciplinare de


îngrijiri la domiciliu
______________________________________
______________________________________
______
______________________________________
___
______________________________________
___
______________________________________
______________________________________
______________________________________ __________________

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________

Semnătura profesorului _________________

Subiectul 22:
Particularitățile de îngrijire a vârstnicului
Data: _____________

Competențe şi abilităţi:
definirea noţiunilor de geriatrie şi gerontologie
enumerarea etapelor de îmbătrânire
clasificărea îmbătrânirii
explicarea schimbărilor în organismul vârstnicului
specificarea particularităţilor de îngrijire
argumentarea instituţionalizării vârstnicului

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________
Enumeraţi cele şase principii de îngrijire
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________
Explicaţi termenii de:
 gerontologie_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________
 geriatrie_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________

Specificaţi particularitaţile de îngrijire a vârstnicilor:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________

Argumentaţi necesitatea acordarii ingrijirilor specifice bătrânilor:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________

Semnătura profesorului:________________

Subiectul 23
: Sarcinile asistentului medical după constatarea decesului.
Data: _____________

Competențe şi abilităţi:

Aprecierea semnilor morții biologice


Stabilirea algoritmului conduitei cu cadavru.

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________

Enumerați semnele morții biologice


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________

Descrieți acțiunile asistentului medical dipă constatarea decesului a unui pacient spitalizat
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________

Indicați condițiile în care se va transporta cadavrul


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________
Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________

Semnătura profesorului:________________