Sunteți pe pagina 1din 50

r c s1 3 . 0 2 0 .

1 0
SR EN ISO 14001

StandardRomin N o i e m b r i2e0 1 5

Titlu Sistemede managementde mediu


Cerintecu ghid de utilizarqir..
'
l.*
Environmentalmanagementsyslems- A$Q4ppments wrth guidancefor use
(tSo 14001:2015) -*r.
/5 i.
Systdmesde management environnerArtd::oAxrgences
et lignesdirectrices
poursonutilisation
(lSO14001
.2015)

Aprobare Aprobatde DirectorulGeneral


al ASROla 16 noiembrie2015

Standardul
europeanEN ISO 14001:2015
are statutulunui standard
rom6n

inlocuiegte SR EN ISO 14001:2005, SR EN ISO 14OO1.2OOSIC91:2005


g i S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 0 5 / A C : 2 0 0 9

D a t ap u b l i c i r i i v e r s i u n irio m d n e 1
: 6 n o i e m b r i e2 0 1 S

Corespondenli Acest standard este identic cu standardul european


EN ISO 14001.2015

ASOC|AT|A
DESTANDARDIZARE
DINROMANTA
E Str. Mendeleevnr 21-25, cod 010362, Bucuregti, E www asro ro

O ASRO Reproducerea sau utilizareaintegralesau parlialSa prezentuluistandardin orice


publica[ii
gi prinoriceprocedeu(electronic,
mecanic,fotocopiere,
microfilmareetc.)esre
interzisd
dacdnu existi acordulscrisorealabil
al ASRO

R e f . : S RE N I S O 1 4 0 0 .12 0 1 5 Edilia3
S R E N I S O' 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

Pr e a m b u n
l a fi o n a l
Aceststandardreprezintd versiunearom6naa textuluistandardului
europeanEN ISO 14001'.2015.
Standardul a fost tradusde ASRO,are acelagistatutca gi versiunile
oficialegi a fost publicatcu
p e r m i s i u n eCaE N .

Acest standardreprezintdversiunearomdnda textuluiin [mba englezda standardului


european
EN tSO 14001.2015.

Acest standardinlocuiegteSR EN ISO 14001 :2005,SR EN ISO 14001'.2005tC91


:2005 si
S R E N I S O' 1 4 0 0 1 : 2 0 0 5 / A C : 2 0 0 9 .

StandardulSR EN ISO 14001'.2015


apartinepatrimoniului
comitetuluitehnic ASRO/CT 323,
ManagementuI mediuIui.

"standard
Cuvintele gi "standard
european" trebuiecitite"standard
international" rom6n".
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

STANDARD
EUROPEAN ENrSO14001
EUROPEAN
STANDARD
NORMEEUROPEENNE
EUROPAISCHENORM seotembrie
2o1s
lcs 13.020.10 lnlocuiegte
EN ISO 14001:2004

Versiunea
romana

S i ste med e ma n a g e m entde mediu.Cer intecu ghid de utilizar e

Environmental
management Systdmes de management Umweltmanagementsysteme-
systems- Requirementswith environnemental - Exigences et Anforderungen
mit Anleitung
guidancefor use lignesdirectrices pourson utilisation zurAnwendung
(tso 14001.2015) ( l S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 ) (lSO14001:2015)

Aceststandardeuropeana fostadoptatde cEN la 14 septembrie


2015.
MembriiCEN suntobligatisd respecteRegulamentul InternCEN/CENELEC carestipuleazd conditiile
in care acestuistandardeuropeani se atribuiestatutulde standardnational, fdra nici o modificaie.
Listeleactualizate
gi referinlele
biblrografice
referitoare
la acestestandardena[ionalepot fi oblinutepe
bazade cererede la Centrulde Management CEN-CENELEC saude la oricemembruCEN.
Acest standardeuropeanexistdin trei versiunioficiale(englez5,francezdgr germana).O versiune
intr-oalta limbd,fdcutaprintraducere
sub responsabilitatea
unuimembruCEN,in limbasa nationala
9i notificatdCentrului
de Management CEN-CENELEC, areacelagistatutca 9i versiunile
oficiale.
MembriiCEN sunt organismelena{ionalede standardizare din: Austria,Belgia,Bulgaria,Cipru,
Croatia'Danemarca,Elvetia,Estonia,Finlanda,Fosta Republicdlugoslavda Macedoniei, Franla,
Germania,Grecia,lrlanda,lslanda,ltalia,Letonia,Lituania,Luxemburg,Malta, Marea Britanie,
Norvegia'Olanda,Polonia,Portugalia,
RepublicaCehd,Rom6nia, Slovacialslovenia,
Spania,Suedia,
Turciagi Ungaria.

CEN
COMITETUL
EUROPEAN DE STANDARDIZARE
European
Committeefor Standardization
Comit6Europ6en
de Normalisation
Europdisches
KomittefUrNormung

Centrulde Management:AvenueMarnix,12,B-1000Bruxelles
o 2015 CEN - Toatedrepturile
oe exploa@ R e f : E N I S O 1 4 0 0 12 0 1 5R O
in oricemod suntrezervatemembrilornationaliai CEN
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

Cuprins

Pagina

1 D o m e n i ud e a p l i c a r e . . . . . . .........9
2 Referinte
normative.............. . . . . . . . . . . . . . . . .g. . . . . .
3 T e r m e n gi i d e f i n i t i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9. . . . . .
3.1 T e r m e nrie f e r i t o r i ol ar g a n i z a lgi ei l e a d e r s h i p . .......... .... . ... . g
3.2 la planificare
Termenireferitori . 10
3.3 Termenireferitori
la suport9i operare ..... .. .. .. j2
3.4 Termenireferitori performanlei
la evaluarea 9i imbun6td{ire.....
.. ... .. 13
4 C o n t e x t uol r g a n i z a l i e i ..........14
4.1 inlelegerea
organizatiei
9i a contextului
in careactiveazd . .. j4
4.2 inlelegerea giagteptdrilor
necesitdlilor pdrtilor
interesate ......14
4.3 D e t e r m i n a rd
eoa m e n i u l du ei a p l i c a rael s i s t e m u l d
uei m a n a g e m e dn et m e d i u. . . . . . . . . . . . . . 1 4
4.4 Sistem
d e m a n a g e m ednet m e d i u . . . . . . . . . . . . . .1 5
5 Leadership......... ....................1S
51 L e a d e r s h 9i pi a n g a j a m e n .t . . .. . . . . . . . . 15
5.2 Politica
de mediu . 15
5.3 R o l u r i o r g a n i z a t i o nraelsep, o n s a b i t i t d l i 9 i a u t o r i t d
. .t.i........... . . .. .. . . . 16
6 Planificare.......... . . . . . . . . . . . . . . .1. 6
....
6.1 A c l i u npi e n t r ut r a t a r e rai s c u r i l o9 ri o p o r t u n i t d l i | o r . . . . . . . . . . . . . .. 16
6.1.1 Generalitdli .. .... .16
6.1.2 A s p e c t de e m e d i u . . . . . . j7
6.1.3 O b l i g a ldi e
i conformare................ .... j7
6.1.4 Planificarea
aclrunilor .. i g
o.z de mediugiplanificarea
Obiective pentrurealizarea
acestora ... ... . .. 1g
6.2.1 O b i e c t i vdee m e d i u . . . . . . . . . .. .. ... 1g
6.2.2 Planificarea pentrurealizarea
acliunilor obiectivelor
de mediu.....
. .. . .. 1g
Suport 19
7.1 Resurse 1q

7. 2 Competenld . . . . . . . . . . . .1.9. . . .
7.3 Con9tientizare,............. . . . . . . . .1 9
7.4 Comunicare ... . . . .1 9
7.4.1 Generalitdli .. . . . . .1 9
7.4.2 C o m u n i c a ri ne t e r n d ........2O
7.4.3 Comunicareexternd
7.5 l n f o r m a ldi io c u m e n t a t e ........... ...20
7.5.1 Generalitdli ...................20
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

7.5.2 g i a c t u a l i z a. r. .e. . . . . . . . . . . . . .
Creare .........21
7.5.3 C o n t r o l ui nl f o r m a t i i d
l oorc u m e n t a t e ................21
8 Operare.............. . . . . . . . . . . . . . . .2. 1. . . .
8.1 P l a n i f i c a or ep e r a t i o n a9l a
icontrol..... ... . .... . .. 21
8.2 P r e g d t i rpee n t r us i t u a l d
i ie u r g e n !g
5 i c a p a c i t a tdee r d s p u n s .....................22
9 performantei........
Evaluarea ....................22
9.1 Monitorizare,
mdsurare,
analizd
$i evaluare.. ......22
9.1.1 Generalitdti .....................22
9.12 E v a l u a r ec ao n f o r m a r i i .......................23
9.2 A u d i it n t e r n . . . . . . ...... . .. . 2 3
9.2.1 Generatitdti . . . . . . .. .. .. . . . . 2 3
9.2.2 P r o g r a m u l daeu d i ti n t e r n 23
9.3 A n a l i z ae f e c t u a tdde m a n a g e m e .n. t. . . . . . . . . . . . 24
10 lmbunitdfire................. .........2s
101 Generalitdti. ..................25
1 0 . 2 N e c o n f o r m i t agtiea c t i u n ceo r e c t i v d . . . . . .. . . . . . . . . . . . 2 5
1 0 . 3 i m b u n d t d t icroen t i n u d . . . . . . .... . . . . . . . . . 2 6
A n e x aA ( i n f o r m a t i v dG
) h i d p e n t r uu t i l i z a r e a c e s t u i s t a n d a ridn t e r n a t i o n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7
Anexa B (informativd)Corespondenta
intre ISO 14001:2015
9i ISO 14001:2004 .....42

I n d e xa l f a b e t i ca l t e r m e n i l o r . . . . . . . . . . . . ...................46
l n d e xa f f a b e t i ca l t e r m e n i l oirn l i m b ae n g l e z d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. g
S R E N I S O1 4 0 0 ' l : 2 0 1 5

Preambul

Acestdocument(EN ISO 14001.2015)a fostelaborat tehnicISOiTC207 "Managementul


de comitetul
mediului."

Aceststandardeuropeantrebuiesi primeascd statutulde standardnational,fie prinpublicarea


unui
text identic,fie prin ratificare,cel tArziu pAni in martie 2016, iar toate standardelenationale
cu acestatrebuieanulateceltArziup6ndin martie20'16
conflictuale

Se atrageatentiaasupraposibilitdtii
ca uneleelementecuprinsein documentpot fi obiectulunor
drepturide proprietate
intelectuald
sau unordrepturisimilare.CEN [gi/sauCENELEC]nu trebuiesd
fie considerat(e)
responsabil(e)
de identificarea
unuia sau tuturoracestordrepturide proprietate
intelectuald

Aceststandardinlocuiegte
EN ISO 14001'.2004.

Acestdocument a fostelaboratsub un mandatacordatCENde cdtreComisiaEuropeand


$i Asoctatia
Europeanda LiberuluiSchimb9i suslinecerin!ele
esentiale
ale directivei(lor)
UE.

ConformRegulamentului Internal CEN/CENELEC, organismelenationalede standardizare ale


urmdtoarelortari sunt obligatesd apliceaceststandardeuropeanAustria,Belgia Bulgaria,Cipru,
Croalia,Danemarca, Elvelia,Estonia,Finlanda,Fosta Republicdlugoslavda Macedoniei,Franla,
Germania,Grecia,lrlanda,lslanda,ltalia,Letonia,Lituania,Luxemburg,Malta, Marea Britanie,
Norvegia, Olanda,Polonia, Portugalia,
RepublicaCeha,Romania,Slovacia,
Slovenia,Spania.Suedia.
Turcia9i Ungaria.

Declaraliede ratificare

Textulstandardului
ISO 14001'.2015
a fost aprobatde CEN ca EN ISO 14001:2015
fdra nici o
modificare.
s R E Nt S O1 4 0 0 1 . 2 0 1 5

Introducere

0.1 Context

Esteconsiderat
esentialrealizarea
unuiechilibru
intremediu,societate9i economiepentrua indeplini
nevoileprezentefdrd a compromitecapacitateageneratiilor
viitoarede a-giindeplinipropriilenevoi.
Dezvoltarea
durabilaca scopesterealizabild
prinechilibrul
dintreceitreipiloniai sustenabiiitdtii.
Agteptdrilesocietalereferitoarela dezvoltaredurabild,transparen[d gi responsabilitate
juridicds-au
dezvoltatimpreunacu o legislalie din ce in ce mai strictd,presiunicresc6ndeasupramediuluidin
cauza poludrii,utilizdriiineficientea resurselor,managementului necorespunzdtor al degeurilor,
schimbdrilorclimatice,
degradiriiecosistemelor gi scdderii
biodiversitdtii
Aceastaa determinatorganiza{iile
sd adopteo abordaresistematica
a managementului de mediuprin
implementarea sistemelor
de management de mediucu scopulde a contribuila pilonulmediu al
sustenabilitdtii.

0.2 S c o p u lu n u i s i s t e md e m a n a g e m e ndt e m e d i u

Scopulaceststandardinternational estede a furnizaorganizaliilor


un cadrupentrua protejamediulgi
a rdspundemodificdrilor conditiilor
de mediuin echilibrucu nevoilesocio-economice.Aceststandard
specificdcerintecare permitunei organizatiisd realizezeelementelede iegireintenlionatepe care
aceasta9i le stabilegte
pentrusistemulsdu de management de mediu.
O abordaresistematicd a managementuluide mediupoateasiguramanagementului de la cel maiinalt
nivel informaliipentrua construisuccesulpe termentung gi a crea optiunipentrua contribui
la
dezvoltareadurabilaprin:

proteJarea
mediuluiprinprevenirea
sau minimizarea
impacturilor
ddundtoare
asupramediului;
minimizarea
potenfialelor
efecteddunatoare
ale condiliilor
de mediuasupraorganizatiei;
sprijinirea
organizaliei
in indeplinirea
obligatiilor
de conformare;
imbundta!irea
performantei
de mediu;

controlarea sau influen!area


moduluiin care produsele 9i serviciile sunt protectate,
organiza!iei
realizate,distribuite,
consumategi eliminateprin utilizareaperspectivei
ciciuluide viatd care
poate prevenica impacturile asupramediuluisd fie transferate neintentionat
in altS partein
cadrulcicluluide viata;

oblinereade beneficii
financiare
gi operalionale
carepot rezultadin implementarea
alternativelor
bazatepe mediucareintdrescpoziliape pialda organizatiei;

- comunicarea
informaliilor
despremediupartilorinteresate
relevanre.
Prin aceststandardinternalional,
ca 9i prinoricarealt standardinternafional,
nu se intenlioneazd
sd
se mareascdsau sd se schimbecerinlele
legaleaplicabileuneiorganizatii.

0.3 Factoride succes

Succesulunuisistemde management de mediu.depinde de angajamentul la toatenivelurile


gifuncliile
organizatiei,
sub conducerea managementului de ia cel mai iriattnivel.organiza{iile
i9i pot fructifica
oportunitalile
de a prevenisau minimizaimpacturile ddundtoare asuprameoiutui'9i de a imbundtdti
tmpacturilebenefice asupra mediului, in soecial cele
cu implicatiistrategicLgi ;;;;til;;.
Managementul de la cel mai inalt nivelpoatetratain mod eficaceriscurile gi oportunit6!ile
sale prin
integrarea
managementului de mediuin procesele activitdlii
organizaliei,direcliile
strategicegi luarea
s R E N t S O1 4 0 0 12 0 1 5

deciziilor, cu alte prioritdli


aliniindu-le ale activitdlii
9i introducandguvernan{ade mediuin sistemul
globalde management. Demonstrarea implementdrii poate
cu succesa acestuistandardinternational
fi utilizatdpentrua asigurapdrlileinteresatecd este implementat un sistemde managementeficace.

Totugi,adoptareaacestuistandardinternational nu garanteazd el singurelementede iegireoptime


referitoarela mediu.Aplicareaacestuistandardinteina[ional poate diieride la o organizatiela alta
datoritdcontextuluiorganizaliei.
Doudorganizalii pot realizaactivitdli
similaredar pot aveaobligaliide
conformarediferite,angajamente diferitein politicilelor de mediu,tehnologiide mediu diferitegi
scopuriale performanleide mediu diferite,cu toate cd ambelese pot conformacerinteloracestui
standardinternational.

Nivelulde detaliu9i complexitatea


sistemuluide management de mediuvariazdin functiede contextul
organizaliei,
de domeniulde aplicare al sistemuluide management, de obligaliile
de conformaregi de
produselor
naturaactivitdlilor, 9i serviciilor
sale, inclusivaspectelede mediu9i impacturileasupra
mediuluiasociate.

0.4 Modelul Planifici - Efectueazi - Verificd - Actioneazi

Baza pentruabordarea care subliniaza un sistemde management de mediueste fundamentata pe


conceptul Planifica- Efectueazd - Verifica- Aclioneazd
(PDCA)NI).ModelulPDCAasigurdun proces
iterativutilizatde organizafiipentrua realizaimbundtdlirea
continud.Poatefi aplicatunui sistemde
management de mediu9i fiecdruielemental acestuia.Poatefi descrispe scurtdupdcum urmeaz6:

Planifici stabilegteobiectivelegi proceselede mediu necesare obtinerii rezultatelorin


conformitatecu politicade mediua organizatiei.

Executd:implementeazd
procesele
agacumau fostplanificate.

Verificd:monitorizeazd
9i misoardprocesele fa(dde politicade mediu,inclusivangajamentele
sale,obiectivele
de mediugicriteriile
de operare9i raporteazd
rezultatele;

Aclioneaza:
intreprinde
acliunipentruimbundtdlirea
continud.
Figura 1 prezintdcum poate fi integratintr-un model PDCA, cadrul introdusin acest standard
internalional,
ceeace ii poateajutape utilizatorii
noi sau existentisd inleleagdimportanta
aborddrii
bazatepe sistem.

*') - PDCA provinedin initialele


NOTANATIONALA din limbaengtezd- plan- Do - Check- Act
I
I
I
I
. \a€ ,
\-l "1./
-
I R.zultatete
intentionate I
t-+ *-r
.t;,li:'#1il:;,,",

Figura1 - Relafiadintre PDCAgi cadrulacestuistandardinternational

0.5 G on l i n u tu l a ce stu i sta n dar dinter national

Acest standard international este conform cerinlelorISO pentru standardelede sisteme de


management. Acestecerinteincludo structura
la nivelinalt,texteprincipale gi termenicomuni
identice
principale
cu definilir identice,
concepute pentrubeneficiul utilizatorilor
careimplementeaze mai multe
standarde ISOpentrusistemede management

Aceststandardinternational nu includecerinlespecificealtorsistemede management, cum suntcele


pentrucalitate,sdndtategi securitate
ocupationald, energiesau management financiar.
Totugi,acest
standardinternational
permiteorganizaliilor
sd utilizezeo abordarecomund9i o gAndirebazatdpe risc
pentrua tntegrasistemulsdude management de mediucu cerintelealtorsistemede managemenr
Acest standardinternational
includecerinteleutilizatepentruevaluareaconformitatii.
O organizatie
caredoregtesd demonstrezeconformitatea
cu aceststandardinternationalpoateface aceastaorin.

realrzarea
uneiautodetermindri
9i a uneiautodeclaralii,
obtinereaconfirmdrii
conformitdtii
salede cdtrepi(ile careau un interespentruorganizalie
cum
suntclientii,

obtinereaconfirmdrii
autodeclaratiei
salede cdtreo parteexterndorganizafiei
sau

cdutareacertificarii/inregistrdrii
sistemului
sdu de management
de mediude cdtreo organizatie
externa.
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

AnexaA furnizeazdinformaliiexplicativepentrua preveniinterpretarea


eronatda cerin{eloracestui
Anexa B prezintdcoresponden{a
standardinternafional. tehnicdintre edilia precedentda acestui
standardinterna[ional pentruimplementarea
9i actualaeditie.indrumdri sistemelor de managementde
mediusuntinclusein ISO 14004.

in aceststandardinternational
sunt utilizateurmdtoarele
formeverbale:

"trebuie"
(shall)indicdo cerintd;

"artrebui"(should)indicdo recomandare;

"ar putea"(may)indicdo permisiune;

"poate"(can)indicdo posibilitate
sauo capabilitate.

Informaliileprezentatesub formd de,,NOTA" au rolul de a ajuta infelegereasau utilizarea


documentului. Noteleutilizate
la articolul3 furnizeazd informatii
aditionale
care suplimenteazd
datele
terminologicegi potconlineprevederireferitoarela utilizarea
unuitermen.

Termeniigi definiliile
in articolul
3 suntaranjaliin ordineconceptua16,
cu un indexalfabetic
disponibil
la sf6rgitul
documentulur
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

D ome n i ud e a p l i ca re

Aceststandardrnternational specificdcerinlelepentruun sistemde management de mediupe care


poatesd-lutilizeze o organizatie pentrua-gicregte performanla
de mediu.Aceststandardinterna{ional
este destinata fi utilizatde catreo organrzalie care urmdregtes5-9igestionezeresponsabilitdtile
de
mediuintr-unmod sistematic, caresa contribuiela pilonulmediuinconjurdtor
al sustenabilitdlii.

Aceststandardinternalional
ajutdo organizatiesd-giatingdrezultatele
inten[ionate
ale sistemuluisdu
de management de mediu,careoferdvaloarepentrumediu,pentruorganizalia insdgigi pentrupd(ile
interesate. cu politicade mediua organizatiei,
In conformitate rezultatele
intentionate
ale unuisistem
de management de mediuinclud:

cregtereaperforman!elor
de mediu,

indeplinirea
obligatiilor
de conformare;

indeplinirea
obiectivelor
de mediu.

Acest standardinternationaleste aplicabiloricdreiorganizalii,


indiferentde mdrimea,tipul 9i natura
acesteia9i se aplicdaspectelorde mediu ale activitSlilor,produselor9i serviciilorsale pe care
organizaliale determind9i pe care le poate controlasau influenlaacordAndatenlie perspectivei
cicluluide via!5.Aceststandardinternalional criteriide performantd
nu stabilegte de mediu.

Acest standardinternational
poatefi utilizatin intregimesau parlialpentrua imbunitdtiin mod
sistematicmanagementul de mediu.Cu toateacestea,declaraliile de conformitate
cu aceststandard
internalional
nu suntacceptabiledec6tdacdtoatecerinteleacestura sunt incoroorate
in sistemulde
management de mediual uneiorganizatii
gi indeplinitefardnicioexcludere.

2 Referintenormative

Nu existdreferintenormative.

3 T e rme n i9 i d e fi n i fi i

in aceststandardinternational,
se utilizeazd
termeniigi definitiile
urmdtoare:

3.1 Termeni referitori la organizafie gi leadership

3.1.1
sistem de management
ansamblude elementecorelatesau in interacliune ale uneiorganizalii(3
1.4)pentrua stabilipolitici,
obiective(3.2.5)gi procese(3 3.5)princarese realizeazdaceleobiective
NoTA 1 - Un srstemde management poatetratauna sau mai multediscipline
(de exemplumanagementul
calrtdtr,
de mediu,sanatdtii
9isecuritdtii
ocupationale,
energiei,
financiar).
NOTA2 - Elementrele sistemulut
includstructura
organizationald,
rolurile9i responsabilrtatrle.
planificarea
operarea,
evaluarea performantei 9i
9iimbunatdtirea.
NoTA 3 - Domeniul de aplicare
al unuisistemde management poateincludeintreagaorganizatie, functiuni
gi identificate
specifice ale organizatiei, gi ioentifibate
specifice ale organizatrei-sau
-sectiuni ina saumai multe
functiuni
in cadrulunuigrupde organizatii

3.1.2
sistem de managementde mediu
parte a sistemuluide management(3.1.1)utilizatdpentru gestiona
a aspectelede mediu (3.2.2),
pentrua indepliniobliga{iile
de conformare(3.2.9)9ia trata risculrite
gioportunitd(ite
(3.2.1j)
S R E N I S O1 4 0 0 ' l : 2 0 1 5

3.1.3
politicdde mediu
inten(iile9i directiauneiorganizalii(3.1.4)referitoarelaperformanlade mediu(3.4.11),exprimatein
mod oficialde managementul de la cel mai inaltnivel(3.1.5)

3.1.4
organiza!ie
persoanasau un grupde persoanecareare propriile
salefunc{iicu responsabilitati, gi relalii
autoritdli
pentrua-9iindeplini (3.2.5)
obiectivele

NOTA1 - Conceptul include,


de organizalie darnu se limiteazA
la intreprinzdtor
individual,
companie, corporalie,
firmd,intreprindere, parteneriat,
autoritate, asociatie,
instrtulie
de binefacere parteori combrnatie
sauinstitutie; a
acestora,inclusd saunu,publicd
intr-ocorporatie sauprivati.

3.1.5
managementde la cel mai inalt nivel
saugrupde persoane
persoand careconducegicontroleazdo (3.1.4)la celmaiinaltnivel
organizafie

NOTA1 - Managementulde la cel maiinaltnivelareputerea gi de a asiguraresurse


de a delegaautoritatea in
cadrulorganizatiei.
NOTA2 - in cazulin caredomeniul
de aplicare
al sistemutui de management (3 1'1) acoperdo partedintr-o
organizalie,
atuncimanagementul
de la celmaiinaltnivelse referdla ceicareconducAicontroleazaaceapartea
organizatiei.

3.1.6
parte interesatd
persoandsau organizalie(3.1.4)care poate afecta,poate fi afectatS,sau poate percepecd este
afectatdde o deciziesau o activitate

EXEMPLUClienlt,comunitdli,
furnizori,
autoritati
de reglementare,
organizatii
neguvernamentale,
investitori
9i
angaJati.

NOTA1 - "A percepe


cd esteafectatd" cd perceplia
inseamnd a fostadusdla cunogtinta
organizatiei.

3.2 Termeni referitori la planificare

3.2.1
mediu
mediulinconjuritor,
in carefunclioneazd (3.1.4),
o organizalie careincludeaerul,apa,solul,resursele
flora,fauna,oameniigi relaliile
naturale, dintreacegtia

NOTA1 - Mediul se poateextinde


inconlurdtor dininteriorul
uneiorganizalii
la sistemul gi global
local,regional
NOTA2 - Mediulinconjurator
poatefi descrisin termenide biodiversitate,
ecosisteme,
climatsau alte
caracteristici.

3.2.2
aspectde mediu
produselorsau serviciiloruneiorganizatii
elemental activitdlilor, (3.1.4)care interac{ioneazi
sau pot
cu mediul(3.2.1
interacliona )
NOTA1 - Un aspectde mediupoateprovoca
(un)impact(uri)
asupra (3.2.4).
mediului Unaspectsemnificativ
de
mediuaresaupoateaveaunulsaumaimulteimpacturi
semnificative
asupramediului.
NOTA2 - Aspectele
semnificative
de mediusuntdeterminate prinaplicarea
de cdtreorganizatie unuiasaumai
multorcriterii.

3.2.3
condiliede mediu
staresaucaracteristicd
a mediului(3.2.1),
agacum a fostdeterminatd
la un anumitmoment

10
S R E N I S O' 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

3.2.4
impactasupramediului
modificare
a mediului(32.1),beneficdsau ddunitoare,carerezultdtotalsau parlialdin aspecfe/e
de
mediu(3 2.2)ale uneiorganizatii(3.1
.4)

3.2.5
obiectiv
rezultatcareurmeazda fi indeplinit

NOTA1 - Unobrectiv
poatefi strategic,
tacticsauoperational.
NOTA2 - Obiectivele
se pot referila diferite
discipline
(cumar fr obiective
financiare,
de sdndtate
gi de mediu)9i se potaplicala diferite
ocupationald 9i siguranfa
(cumar fi: strategic,
niveluri proiect,
organizational, [roOui,
9tproces(33 5))
servrctu
NOTA3 - Unobiectiv poatefi exprimat
qi in altemoduri,
de exempluca un rezultat
intentionat,
un scop,un c1te1u
operational,
ca un obiectivde mediu(3.26), sau prinutilizarea
altorcuvintecu intelessimilar(de exemplu
intentie,
telsautintd)

3.2.6
obiectivde mediu
obiectiv(3 2 5) stabilitde organiza{ie
(3.1.4)in conformitate
cu potitica
sa de mediu(3.1.3)
3.2.7
prevenireapoludrii
utilizarea
de procese(3 3.5),practici,
tehnicimateriale,
produse,serviciisau energiecareimpiedica,
reduc sau controleazd(separatsau in combinalie)crearea,emisia sau deversaiea
oricdruitip de
poluantsaudegeu,pentrua reduceimpacturite ddundtoareasupramediutui(3.2.4).
NOTA1 - Prevenirea poludrii
poateinclude
reducereasaueliminarea
sursei; aleprocesului,
modificdri produsului
sau serviciului;
utilizarea
eficient6a resurselor;
inlocurrea gi a surselorde energre;
materialelor reutilizare;
recuperare.
reoclare,regenerare;
sautratare
3.2.8
cerintd
nevoresau agteptare
careestedeclarata,
in generalimplicitd
sauobligatorie
NIIA 1 - "in generalimplicitd"inseamnd cd esteun obiceisauo practica
pentruorganiza{ie
(3.14) 9i pentru
pdftileinteresate
(3.16 ) la carenevoiasauagteptarea
luatdin considerare
esteimolicitd.
NOTA2 - O cerintd
specificatd
esteaceeacareestedeclaratd,
de exemplu,
intr-oinformalie
documentaa
(3.32)
NoTA3 - Altecerintedecdtcelelegaledevinobligatorii
in cazulin careorganazatia
decidesd se
^^^^+^-^
dvE)tutd
conformeze

3.2.9
obligatii de conformare(termenpreferat)
cerintelegale9i altecerinte(termenadmis)
cerin{e(3 2 8) legalefatd de care o organtizalie
(3.1.4)este obligatdsd se conformeze9i alte cerinte
fatd de care o organiza{ie
esteobligatdsau alegesd se conformdze
NOTA1 - Sisfemu/
demanagement
demediu(3.12) se referdla obligatiile
de conformare.
NOTA - Obligatiile
de conformare
potapdreadincerinte
obligatorii,
cumar fi cerintele
legale9i de reglementare
-2
aplicabile.
sauangajamentevoluntare,
cumsuntstandardele-organizalionale
gi sectorial6
rel-atlle
contractuale,
coduride bundpracticd
giacorduri
cugrupurile
comunitaresauorganizatii
neguvernamentale
3.2.10
risc
efectuI incertitudinii

NorA 1 - Unefectesteo deviatie


pozitivd
saunegativd
de la o agteptare.
NOTA2 - Incertitudinea
este starea,chiar9i pa(iald a deficitului
de informatii
legatede intelegerea
sau
cunoagterea
unuieveniment, sauplauzibilitatea
consecintele acestuia.

11
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 ' 1 5

NOTA3 - Risculesteadeseacaracterizatprinreferirela potenliale


"evenimente"
(agacum suntdefinitein Ghidul
tSo 73 2009,3 5 1.3)9i "conseclnfe"
(aqacum suntdefinitein Ghidullso 73 2009 3.6 1 3) sau la o combinalie
a acestora

NOTA4 - Risculesteadeseaexprimatca o combinatie intreconsecinteleunuieveniment(inclusivmodificdrile


de
9i "plauzibilitatea"
circumstante) (astfelcum suntdefinitein GhidulISO73: 2009 3 6.1.1) asociateaparitiei

3.2.11
riscurisi oportunitdli
gi efectebeneficepoten!iale
efecteadversepotenliale(ameninlari) (oportunitdfi)

3.3 Termeni referitori la suport gi operare

3.3.1
competen{i
9i abilitdtipentrua oblinerezultateagteptate
de a aplicacunogtinte
capacitatea

3.3.2
informalii documentate
i c o n t r o l a tgei m e n ! i n u tdee o o r g a n i z a l(i 3
i n f o r m a t i i n e c e s a rf e e . 1 . 4 ) g i m e d i u l s u paolrat c e s t o r a

NOTA1 - Informatiile potfi in oriceformat,


documentate precum
9idinoricesursd.
NOTA2 - Informatiile se potreferila'
documentate
- sistemul demediu(3.12),inclusiv
de management laprocesele
(3.35) conexe,
- informalii
createpentru
ca organizatia (potfi menlionate
sdfunctioneze ca documentalie);
- dovadarezultatelor (potfi menlionate
oblrnute cainregistrari).

3.3.3
ciclu de viafd
etapeconsecutive ale unuisistemprodus(sauserviciu),
9i intercorelate de la achizi{ia prime
materiilor
sau generareaacestoradin resursenaturalepdndla reintegrarea
in natura

NOTAI - Etapele ciclului de materiiprime,proiectare,


de viatdincludachizitionarea productie,
transporVlivrare,
utilrzare,
tratarela sfArgitul
durateideviatdgi retntegrarea
in naturi.
'14044: - Au fost addugatela definiliecuvintele"(sauserviciu)"
[SURSA:ISO 2006,3.1,modificat 9i
N O T A1 . 1

3.3.4
a externaliza(verb)
a incheiaun aranjamentcu o organizalie(3.1.4)externdcare efectueazdo parte a functieisau a
procesului(3.35) organizaliei

NOTA1 - O organizalieexterna
estein afaradomeniului
de aplicare
al sistemului (3.11) degi
de management
sauprocesul
funcliaexternalizatd facpadedrndomeniul
externalizat de aplicare.

3.3.5
proces
ansamblude activitdlicorelatesau in interactiune
care transformdelementelede intrarein elemente
de iegire

NOTA- Unprocespoatefi documentat


saunu.

12
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

3.4 Termeni referitori la evaluarea performantei gi imbunitilire

3.4.',|
audit
proces(3.3.5)sistematic,
independentgi documentatpentruobtinerea
de dovezide audit9i evaluarea
pentrua determina
acestoracu obiectivitate mdsurain caresuntindeplinite
criterirle
de audit

NOTA1 - Auditulinternesteefectuat (3 1.4)sauin numeleacesteia


de cdtreorganizalie de cdtreo parteexterne.
NOTA2 - Unauditpoatefi unauditcombinat(combind
doudsaumaimultediscipline)
NOTA3 - Independenta poatefi demonstrata
prinabsenta
responsabilitetii
fatdde activitatea sauprin
auditatd
gi a conflictului
lipsainfluentelor de interese
NOTA4 - ,,Dovezile de audit"constauin: inregistrdri,
declaratii
alefaptelor
saualteinformatiirelevante
in raport
de auditgicaresuntverificabile,
cu crtteriile de audit"suntun ansamblu
,.criteriile de politici,
procedurisaucerlnle
(3 2 8'1 utilrzateca referintecu care dovezilede audit pot fi comparate. asa cum sunt definitein
ENISO190'1 1.2011.3 3 si respectiv
3.2

3.4.2
conformitate
indeplinirea
uneicerinte(3.2.8)

3.4.3
neconformitate
neindeplinirea
uneicerinte(3.2.8)

NOTA1 - Neconformitdtile
se raporleazd la cerintele
acestuistandardinternational 9i la cerintele
suplimentare
sistemului
de management
de mediu(3 1 2) pe careo organizatie
(3 1.4)9i le stabilegte

3.4.4
actiunecorectivd
actiunede eliminare
a cauzeloruneineconformitali(3.4.3)gide
prevenire
a reaparitiei
NOTA1 - Potexistamarmultecauzepentruo singurd
neconformitate.

3.4.5
imbunitdtirecontinui
activitaterecurentdpentrucregterea
performan(el
(3 4.10)

NOTA1 - Cregterea
performantei
se referdla utilizarea
sistemului
de management de mediu(3.1.2)pentru
per-formantei
cregterea demediu(3411)inconcordantdcupoliticademediu(3 13) a organizatiei
(3.1.4)
NOTA2 - Nuestenecesar
caactivitatea
sd aibdlocsimultan,
in toatezonelesaufird intrerupere.
3.4.6
eficacitate
mdsurain careactivitSlile
planificate girezultatele
suntrealizate planificate
suntatinse
3.4.7
indicator
reprezentarea
mdsurabilda stdrii sau stadiuluiproceselorde operare,de managementsau a
conditiilor

f l S O1 4 0 3 1
: 2 0 13 , 3 . 15 l

3.4.8
monitorizare
determinarea
stdriiunuisistem,proces(3.3.5)saua uneiactivitdli

NOTA1 - Pentrua determina poatefi necesard


starea, o verificare,
supraveghere
sauo examinare
criticd.

13
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

3.4.9
masurare
proces(3.3.5)pentrua determina
o valoare

3.4.10
performan[i
rezultat
mdsurabil

NOTA1 - Performanta
se poatereferila constatdri
cantitative
saucalitative
NOTA2 - Performan{a se poatereferila managementul proceselor
activitdlilor, (3 3 5), produselor
(inclusiv
serviciilor),
sistemelor (3 1.4)
sauorganizaliilor

3.4.11
performanldde mediu
performan{d
(3 4.10)carese referdla managementulaspecfe/or
de mediu(3.2.2)

NOTA1 - Pentruun sisfemde management de mediu(3 1 2) rezultatele


potfi masurate in raportcu politicade
mediu(3.1.3)
a organiza{iei(3.1
4),obiectivele
demediu(3.2.6) saualtecriterii,
utilizand (34.7\
indicatori

4 Contextulorganizatiei

4.1 intelegerea gi a contextului


organizatiei in careactiveaze

Organizalia trebuiesd determinesubiecteleinternegi externecaresuntrelevantepentruscopulsdu 9i


careafecteazd capacitateasa de a atingerezultateleintentionate
ale sistemului
sdu de management
de mediu.Acestesubiectetrebuiesd includdcondiliile de mediuafectatede organizatie
sau care o
pot afecta.

4.2 intelegerea necesitetilor 9i agteptirilor pdrlilor interesate

Organizatia
trebuiesd determine:

a) pdr{ileinteresate pentrusistemulde management


caresuntrelevante de mediu;

b) nevoile9i agteptdrile
relevante(adicdcerin{e)ale acestorpdrtiinteresate;

c) caredintreacestenevoigi agteptdri
devinobligaliile
salede conformare.

4.3 Determinareadomeniului de aplicare al sistemului de management de mediu

Pentrua stabilidomeniulde aplicareal sistemului


de management
de mediuorganizalia
trebuiesd
determinelimitele9i aplicabilitatea
acestuia.

AtuncicAndigi determtnd
domeniul
de aplicare,
organiza[ia
trebuiesi ia in considerare:

a) subiectele
externe9i internementionate
la 4.1;

b) obliga{iile
de conformare la punctul4.2;
menlionate

c) unitdfilesaleorganizalionale, gidelimitdrilefizice;
funcliile

d) produsele
activitSfile, gi serviciile
sale;

e) gi capacitatea
autoritatea sa de a exercitacontrol9i influenld.

Odatd ce domeniulde aplicareeste definit,este necesarca toate activitd{ile,


produselegi serviciile
organiza[iei,
din cadrulacestuidomeniu,
sa fie inclusein sistemul
de management de mediu.

14
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

Domeniulde aplicaretrebuiementinutca informatie 9i trebuiesd fie disponibilpentru


documentatd
partrleinteresate.

4.4 Sistemde managementde mediu

Pentrua atingerezultatele
intentionate,
inclusivcregterea
performanleide mediu,organizatia
trebuie
sd stabileascS, si implementeze, sd mentrna9i sa imbundtdteascd continuuun sistem de
management de mediu,caresd includdprocesele necesaregi interactiunile
acestora,
in conformitate
cu cerintele
acestuistandardinternational.

Organtzalia
trebuiesd ia in considerare
cunogtintele
acumulate
in 4.'l 9i 4.2,atuncic6ndstabilegte
gi
mentinesistemulde management de mediu

5 L ea d e rsh i p

5.1 gi angajament
Leadership

Managementul
de la cel mai inalt nivel trebuiesd demonstrezecapacitateade conduceresi
angaJamentul,
referitoare
la sistemulde management de mediuprin:
a) asumareardspunderii
pentrueficacitatea
sistemului
de management
de mediu;
b) asigurareacd politica9i obiectivelede mediu sunt stabilite9i sunt compatibile
cu directia
strategicd
9i contextul
organizaliei,

c) asigurareacd cerintelesistemului
de management
de mediusunt integratein proceselede
afaceriale organizatiei,

aslgurarea
ca resursele
necesare
pentrusistemul
de management
de mediusuntdisponibile;
comunicareaimportanleiunui managementeficacede mediu $i a conformdrii
cu cerintele
sistemului
de management de mediu;

f) asigurarea
cd sistemulde management
de mediuoblinerezultatele
intenfionate;

vt directionarea9i sus!inereapersoanelorpentru a contribuila eficacitateasistemuluide


management de mediu;

h) promovareaimbundtdtirii
continue;

t) sustinerea
altorroluride management relevante,
ca acestasd-gidemonstreze
capacitatea
de
conducereagacum se aplicazonelorsalede responsabilitate.

NOTA- Referirea "afacere"


la termenul in aceststandard poatefi interpretatd
interna.tional mailargca insemnand
aceleactivitdtl
caresuntesentiale
pentruscopurile
existentei
orqanizatiei.

5.2 P o l i t i c ad e m e d i u

Managementul de la cel mai inalt niveltrebuiesd stabileascd, sd implementezegi sd men{indo


politicdde mediu,in cadruldomeniuluide aplicaredefinital sistemului
sdu de managementde mediu
care.

a) sd fie adecvatdscopului9i contextului


organizaliei,inclusivnatura,amploareagi impacturile
asupramediului,ale activitSlilor,
produselor
gi serviciilor
sale,
b) sd asigureun cadrupentrustabilirea
obiectivelor
de mediu.

1q
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

c) sd includdun angajamentpentruprotectia
mediului, poludrii9i alt angalament
prevenirea
inclusiv
(angajamente) pentrucontextul
relevante organizatiei;

NOTA- Alteangajamente mediulpotinclude


pentrua proteja
specifice durabild
utilizarea adaptarea
a resurselor,
gi diminuarea precum
climatice,
schimberilor Eiproteclia Sia ecosistemelor.
biodiversitSlii

d) pentruindeplinirea
sd includdun angajament salede conformare;
obligafiilor

e) sd includdun angajamentpentruimbundtdlirea de medtu


de management
continuea sistemului
performanleide
in vedereacregterii mediu.

de mediutrebuie:
Politica
- documentatS;
ca informa{ie
sd fie menlinutd
- in cadrulorganizafiei;
sd fie comunicatd

- pdrlilorinteresate.
sd fie disponibild

5.3 Roluriorganizationale, 9i autoritifi


responsabiliteti

Managementul de la cel maiinaltniveltreburesA se asigurecd responsabilitalile pentru


9i autoritdlile
suntatribuite
rolurirelevante 9i comunicatein cadrulorganizaliei.

l aec e l m a i i n a lnt i v e l t r e b u si ed d e s e m n e zree s p o n s a b i l i t d l i g i a u t o r i t d l i p e n t r u :


Managementuld

de mediuse conformeazd
a) a se asiguracd sistemulde management acestuistandard
cerinlelor
interna{ional;

de la cel mai inalt nivel,performanla


b) a raportamanagementului de
de management
sistemului
mediu,inclusivperformanla
de mediu.

6 Planificare

6.1 Acliunipentrutratareariscurilorgi oportunitalilor

6.1.1 Generalitili

Organizalia trebuiesi stabileascd, si implementeze gi sd menlindprocesul(procesele)


necesare
p e n t r ua i n d e p l i ncie r i n l e ldee l a 6 . 1 . 1p A n d| a 6 . 1 . 4 .

La planificarea trebuiesd considere:


de mediu,organizalia
de management
sistemului

a) subiectele la 4.1;
Prezentate

b) prezentate
cerinlele la 4,2;

c) de aplicare
domeniul de mediu,
management
al sistemuluide

la aspectelesale de mediu(a se vedea6.1.2),


referitoare
9i sd determineriscurile9i oportunitdfile
de conformare
obligaliile la 4.1 9i 4.2 care
(a se vedea6.1.3)9i alte subiecte9i cerinle,identificate
suntnecesara fi tratatePentru:

de mediuigi poaterealizarezultatele
a se asiguracd sistemulde management intenfionate,

to
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5
- a prevenigi a reduceefectelenedorite,inclusivposibilitatea
ca organizaliasd fie afectatdde
conditiile
de mediuexterne,

a realizaimbundtdtirea
continuS.

in cadruldomeniuluide aplicareal sistemuluide management trebuiesd


de mediu,organizalia
determine de urgentipotentiale,
situaliile celecarepotaveaun impactasupramediului.
inclusiv

Organizalia
trebuie sd men!indinformalii
documentate
referitoare
la:
- riscurile9i oportunitdtile
necesara fi tratate;

proceselede care este nevoiede la 6.'1.1 pand la 6.1.4, in misura necesardpentrua avea
increderecd acesteasunt realizateasa cum au fost olanificate

6.1.2 Aspectede mediu

in cadruldomeniuluide aplicareal sistemuluide management de mediu,organizatia trebuiesd


determineaspectele de mediuale activit6tilor,
produselor
gi serviciilor
salepe carele poatecontrolagi
cele pe care le poate influen!a,precum 9i impacturileasupra mediuluiasociateacestora,din
perspectiva
cicluluide viatd.

AtuncicAnddetermind
aspectele
de mediu,organizatia
trebuiesd ia in considerare:

a) schimbarea,inclusivdezvoltiri noi sau planificate9i activitSli,produse9i ."ri$"##*"u


modificate,

b) conditiianormale9i situatiide urgentdprevizibile


in modrezonabil.

Organizalia
trebuiesi determineacele aspectecare au sau care pot avea un aspectde mediu
semnificativ, de mediuprinutilizarea
de exempluaspectesemnificative criteriilor
stabilite.

Organizalia
trebuiesa comuniceaspectele
salesemnificative
de mediula diferitenivelurigi functiidin
organizatie,
dupdcaz.

Organizalia
trebuiesd men!indinformalii
documentate
despre:

aspectele
salede mediu9i impacturile
asupramediului
asociate
acestora;

criteriile pentrua determina


utilizate aspectele
salede mediusemnificative;
- aspectele
salede mediusemnificative

NOTA- Aspectele
de mediusemnificative
pot rezultadin riscurile
gi oportunitdtile
asociatefie impacturilor
daundtoare (amenintdrr)
asupramediului sauimpacturilor
benefice (oportunitdli).
asupramediului

6.1.3 Obligagiide conformare

Organizatia
trebuiesa

a) determinegi sa aibdaccesla obligatiile


de conformarereferitoare
la aspectelesalede mediu;

b) determine
cum se aplicdacesteobligalii
de conformare
in organizalie;

c) ia in considerare
obligaliile
de conformare
atuncicAndigi stabilegte, menline9i
implementeazd,
imbundtSlegtecontinuusistemulde managementde mediu.

Organizalia
trebuiesd menliniinformaliidocumentate
referitoare
la obligaliile
de conformare.

NOTA- Obligatirle potducela riscuri


deconformare gioportunitdti
pentru
organizatie.

17
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5
6.1.4 Planificarea
ac{iunilor

trebuiesd planifice:
Organizatia

a) acliunipentrutratarea:

1) aspectelor
salesemnificative
de mediu;

2) obligatiilor
salede conformare;

3) gi oportunitdtilor
riscurilor identificate
la 6.1.1.

b) c u ms e .

1) integreze9i sd implementeze acliunilein proceselesistemului sdu de management de


m e d i u( a s e v e d e a6 . 2 ,a r t i c o l u l Ta,r t i c o l u lgSi 9 . ' 1 ) s aiun a l t ep r o c e s a
e l ea c t i v i t a t i i s a l e ;

2) evalueze
eficacitatea
acestoracliuni(a se vedea9 1)

Atuncic6nd planificdacesteacliuni,organizalia trebuiesd considereopliunilesale tehnologice


gi
financiare,
cerintelede functionare
9i de desfdgurare
a activitatii.

6.2 obiective de mediu 9i planificarea pentru realizareaacestora

6.2.1 Obiectivede mediu

Organizaliatrebuiesd stabileascd obiectivede mediu la funclii 9i nivelurirelevante,lu6nd in


considerare aspectelesalesemnificative
de mediu,obligaliile
de conformare asociategi consider6nd
riscurile
gi oportunitdtile
sale.

Obiectivele
de mediutrebuiesd fie:

a) cu politica
coerente de mediu;

b) ( dacdestefezabit);
mdsurabile

c) monitorizate;

d) comunicate;

e) actualizate
dupdcaz

Orrganizalia
trebuiesd men{inainformalii
documentate
despreobiectivele
de mediu.

6.2.2 Planificarea
actiunilorpentrurealizarea
obiectivelorde mediu

Atuncic6ndplanificdcum i9i realizeaza


obiectivele
de mediu,organizatia
trebuiesd determine:
a) ce se va face.

b) ce resurseVorfi necesare,

c) cineva fi responsabil,

d) cAndvorfi finalizate;

e) cum vor fi evaluate,inclusivindicatoriipentru monitorizarea


progresuluicdtre realizarea
obiectivelor
salede mediumdsurabile (a se vedea9.1.1).

1B
s R E N t S O1 4 0 0 1 . 2 0 1 5
Organizalia sale, acfiunilepentru
trebuiesd considerecum pot fi integratein proceseleactivitdlii
realizarea
obiectivelor
salede mediu

7 Suport

7.1 Resurse

Organizalia
trebuiesd determine
9i s5 furnizeze necesarepentrustabilirea,
resursele implementarea,
mentenanlagiimbundtdtireacontinuaa sistemuluide
managementde mediu.

7.2 Competenld

Organizatia
trebuiesd.

a) determinecompetentanecesar6a persoanei(persoanelor)
care efectueazasub controluls6u
lucraricareafecteazdperformantele
salede mediu9i capacitatea
sa de a-9iindepliniobligatiile
de conformare:

b) se asigurecd acestepersoanesunt competente


pe bazdde educalie,instruire
sau experienld
adecvate;

c) determinenevoilede instruireasociatecu aspectelesale de mediu 9i cu sistemulsdu de


management de mediu;

d) ia masuri,acoloundeestecazul,pentrua dobdndicompetenta gi a evaluaeficacitatea


necesard
masurilor
aplicate.

NOTA- Mdsurile potinclude,


aplicabile de exemplu,
furnizarea
de rnstruire,
indrumarea,
sauo noudrepartizare
a
intrepersoanele
sarcinilor angajatein prezent.
sauangajarea
saucontractareade persoane
competente.
Organizafia
trebuiesd pdstrezeinformatii
documentate
adecvateca dovadda comoetentei.

7.3 Gongtientizare

Organtzalia
trebuiesa se asigurecd persoanele
careefectueazd
lucrdrisubcontrolul
organizatiei
sunt
congtientizate
referitor
la:

a) p o l i t i c da e m e d i u .

b) aspectele
semnificative
de mediu9i impacturile
actualesau potentiale
asupramediuluilegatede
acesteaspecte.asociate
cu muncalor;

c) contribulialor la eficacitatea
sistemuluide managementde mediu,inclusivbeneficirle
unei
performante de mediucrescute;

d) implicatiileneconformdrii cu cerintelesistemuluide managementde mediu, inclusivale


neindeplinirii
obligatiilor
de mediuale organizaliei.

7.4 Comunicare

7.4.1 Generalitdti

Organizatia
trebuiesd stabileascd, sd implementeze gi sd menlindprocesul(procesele)
necesare
pentrucomunicatiile
internegi externerelevante
pentrusistemulde managementde mediu,inclusiv:

a) desprece va comuntca;

19
S R E N I S O1 4 0 0 ' 1 : 2 0 1 5

b) c6ndsa comunice;

c) cu cinesd comunice;

d) cum sd comunice.

procesul(procesele)
c6nd igi stabilegte de comunicare,
organizatia
trebuiesd:
- lindcontde obligaliile
salede conformare;
- se asigurecd informaliile
de mediucomunicate sunt consecvente
cu informatiile
generatein
cadrulsistemului
de managementde mediu9i cd suntdemnede incredere,

Organizalia
trebuiesd rdspunddcomunicirilor
relevante
referitoare
la sistemulsdu de management
de mediu.

Organizafia
trebuiesd relindinformaliidocumentate
ca dovadda comunicdrilor
sale,dupd cum e
cazut.

7.4.2 Comunicareinterni

Organizatia
trebuiesd

a) comuniceinterninformaliile relevante
pentrusistemulde management de mediu,intrediferitele
niveluri9i funcliiale organizaliei,
inclusiv
modificdri
la sistemulde management
de mediu,dupd
caz,

b) se asigureca proceselesale de comunicare dau posibilitatea


persoanelor
care efectueazd
lucrdrisubcontrolul
organizaliei
sd contribuie
la imbundtdtireacontinua.

7.4.3 Comunicareexternd

Organizalia
trebuiesd comuniceexterninformaliile
relevantepentrusistemulde managementde
mediu,aqacum s-astabilitprinprocesele
de comunicare
ale organizalieigicum
se cereprinobligaliile
salede conformare,

7.5 Informafiidocumentate

7.5.1 Generalititi

sistemulde management
de mediual organizatieitrebuie
sd includd:
a) informafii
documentate
cerutede aceststandard
internalional;
b) informatiidocumentate determinate de cdtreorganizalieca fiind necesarepentru eficacitatea
s i s t e m u ld
uei m a n a g e m e dn et m e d i u .

NOTA- Amploarea tnformatrilor


documentate
pentruun sistemde management
de mediupoatesd diferede la o
organizatre
la altadatorita
- mdrimii
organizatiei
9itipulut procese,
deactivitdti, produse
giservicii
aleacesteia,
- nevoiide a demonstra
indeplinrrea
obligatiilor
saledeconformare;
- proceselor
complexitdtii gi interacliunilor
sale,
- persoanelor
competenlei careefectueazd
lucrari
subcontrolul
orqanizatiei

20
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 ' 1 5

7.5.2 Crearegi actualizare

CAnd se creeazd9i se actualizeazdinformatiidocumentate,


organizaliatrebuiesd se asigurede
resDectarea:

a) gi descrierii
identificdrii (deexemplutitlul,data,autorul,
sau numdruldereferintd),

b) formatului(de exemplulimba,versiuneasoftware,grafica)gi suportuluimedia (de exemplu


electronicsau h6rtie);

c) gi aprobarii
analizdrii pentrupotrivire
9i adecvare.

7.5.3 Controlulinformatiilordocumentate

Informatiiledocumentatecerute de sistemulde managementde mediu gi de acest standard


international pentrua se asiguracd:
trebuiesd fie controlate

a) 9i potrivite
suntdisponibile pentruutilizare,
unde9i cAndsuntnecesare,

b) sunt protejatein mod adecvat(de exempluimpotrivaincalcdriiconfidenf


ialitdlii,utilizdrii
neadecvatesau pierderii
de integritate).

Pentru controlulinformaliilor
documentate,
organizatia
trebuiesd ia in considerareurmdtoarele
activitati,
dupdcaz
- distribuirea,
accesul,regdsirea
9i utilizarea;
- 9i pdstrarea,
depozitarea inclusivpdstrarea
caracterului
lizibil
- controlul (deexemplucontrolul
modificdrilor versiunii);
- retinerea
9i dispunerea.

lnformaliile
documentate din surse externedeterminate
de organizalieca fiind necesarepentru
planificarea
gi funclionarea
sistemului
de managementde mediutrebuiesd fie identificate,
dupdcaz 9i
controlate.

NOTA- Accesulpoatesd implice


o decizieprivindpermisiunea
numaide a vedeainformatiile
documentate
sau
permisiunea
giautoritatea
de a vedeagi modifica
informatiile
documentate.

8 Operare

8.1 Planificare gi control


operationali

Organizaliatrebuiesd stabileascS, sd pund in aplicare,sd controlezegi sd menlindprocesele


necesarepentrua satisfacecerintelede sistemde management de mediu9i sd pund in aplicare
a c t i u n i lied e n t i f i c aitne6 1 9 i 6 . 2 ,p r i n :

- stabilirea
criteriilor pentruproces(e);
de functionare
- implementarea procesului(lor),
controlului in conformitate
cu criteriile
de functionare.

NOTA- Controalele
potinclude gi proceduri
controale potfi implementate
tehniceControalele (de
dupAo ierarhie
exemplu,
eliminare,
inlocuire, gi potfi utilizate
administrative) individual
sauin combina{ie

Organizafia
trebuiesd controleze schimbdrile planificate
gi sd revaddconsecinlele
unei schimbdri
neintenlionate,
trebuiesd ia mdsuripentrua diminuaoriceefecteadverse,dupdcum estenecesar.

zl
S R E N I S O1 4 0 0 :12 0 1 5

trebuiesd se asigureca procesele


organiza[ia suntcontrolate
externalizate sau influenlateTipul9l
gradutde controlsau care
influen{d se aplicdprocesului(lor)
trebuie in cadrulsistemului
definite de
management de mediu.

cu perspectiva
Consecvent ciclului trebuie:
de viald,organiza!ia

a) sd stabileascdcontroale,dupi caz,pentrua asiguracd acelecerin[ele ale salede mediusunt


considerdnd
tratatein procesulde proiectaregi de dezvoltareale produsuluisau serviciului,
fiecareetapda cicluluide via(d;

b) cerinlele
sd determine de produse9i servicii,
salede mediupentruachizilia dupdcaz;

c) sd comunice salede mediurelevante


cerintele externi,inclusiv
cdtrefurnizorii contractanlilor;

d) sd ia in considerarenecesitateade a oferi informaliidespre potenlialulsemnificattval


impacturilorasupramediuluiasociatecu transportul sau livrarea,utilizarea, la
tratamentele
de
ciclului
sf6rgitul viald9i in
reintegrarea a
naturd produselor9i sale.
serviciilor

Organizaliatrebuie sd pdstrezeinforma{iidocumentatein misura in care este necesarsd aibd


increderecd proceseleau fost efectuateconformplanului.

8.2 Pregitire pentru situalii de urgenti 9i capacitate de rispuns

Organizaliatrebuiesd stabileascd,sd implementeze gi sd menlindprocesul(ele)necesarepentrua se


pregdtrgipentrua rdspunde de
la situaliile poten!iale
urgenld in
identificate 6 1.1.

trebuie.
Organizatia

a) pentrua rdspundeprin planificarea


sd se pregdteascd acliunilorpentru prevenireasau
mediului
asupra
negative
impacturilor
diminuarea la de
situalii urgenfd;

b) la situaliide urgenldreale;
sd rdspundd

c) sd ia mdsuripentrua prevenisau pentrua diminuaconsecin{ele


unei situaliide urgenld,
potenlial
urgenlei9i impactul
adecvatela magnitudinea asupramediului;

d) dacdesteposibil;
sdrtestezeperiodicacliunilede rdspunsplanificate,

e) sd analizeze9i sd revizuiascd 9i acliunileplanificate


periodicprocedurile de rSspuns,in
de urgenldsaudupdteste;
specialdupdapariliasitualiilor

f) de pregdtire9i
sd furnizezeinformatiirelevante9i sd efectuezeinstruirelegatdde capacitatea
de urgen!5,
de rispunsla situaliile dupdcaz, pdrlilor
relevante persoanelor
inclusiv
interesate,
carelucreaza subcontrolul sau.

trebuiesi pdstreze
Organizalia documentate
informalii pentrua avea
in masurain caresuntnecesare
cd procesul(ele)
incredere agacumau fostplanificate.
suntrealizate

9 Evaluareaperformantei

9.1 Monitorizare, analizegi evaluare


mesurare,

9.1.1 Generalitd(i

sd mdsoare,sd analizeze9i sd evaluezeperformanlasa de


Organizafiatrebuiesi monitorizeze,
nrediu.

trebuiesi determine:
Organizalia

a) gi mdsurat;
ce este necesarsd fie monitorizat

22
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

b) metodelepentrumonitorizare,
mdsurare,analizd9i evaluare,dupd caz, pentrua se asigura
rezultate
valide;

c) criteriiledupd care organizaliaevalueazd performanlasa de mediu gi indicatorii


corespunzdtori;

d) c6ndtrebuieefectuate
monitorizarea
9i mdsurarea;
e) cdndtrebuiesd fie analizate
gi evaluaterezultatele gi masurare.
de la monitorizare
organizatiatrebuiesd se asigurecd echipamentul gi mdsurare,
de monitorizare etalonatsau verificat,
esteutilizat9i intretinut,
in modcorespunzdtor.

Organizaliatrebuie sd evaluezeperformantasa de mediu


9i eficacitateasistemuluisdu de
m a n a g e m e nd te m e d i u .

Organizalia trebuiesd comuniceinformatii


relevanteprivindperformanta
de mediu,atAtin interiorul
c6t 9i in exteriorul
organiza!iei,
agacum s-a identificat
in procesul(ele)
sdu(sale)
de comunrcare
cum estecerutde obligatiile 9i a9a
salede conformare.

Organiza!iatrebuie sd pdstrezeinformaliidocumentatecorespunzdtoare,
ca dovadda rezultatelor
monitorizdrii,
mdsurdrii, gi evaludrii
analizelor

9.'1.2 Evaluareaconformirii

organizatiatrebuiesd.stabileascd,
si implementeze
9i sd menlini procesul(ele)
necesarepentrua
evaluaindeplinirea
obligatiilor
salede conformare.

Organizatia
trebuiesa.

a) determinefrecventacu careva fi evaluatdconformarea;

b) evaluezeconformarea
gi sd ia mdsuridacdestenecesar;

c) menlindcunoagterea
giintelegerea
stadiurui
sdude conformare.

9.2 Audit intern

9.2.1 Generalitdli

organiza!iatrebuiesd efectuezeaudituriinternela intervale


planificate
pentrua se furnizainformatii
dacdsistemulde management de mediul:

a) esteconformcu:

1) propriilecerinteale organizatiei
referitoarela sistemulsdu de managemental
mediului:

2) cerintele
acestuistandardinternational;

b) esteimplementat
9i mentinut
in modeficace.

9 . 2 . 2 P r o g r a m u l d ea u d i ti n t e r n

Organizatia trebuiesd stabileascd,


sd implementeze9i sd menlindun program(programe) de audit
intern,care sd includdfrecven!a,metodele,responsibilitdlile,
cerinleledJ ptaniiicaie9i raportarea
auditurilor
saleinterne

z5
s R E N t S O1 4 0 0 1 . 2 0 1 5

CAndse stabilegte programulde audit intern,organizalia


trebuiesd ia in considerareimportanla
pentrumediua proceseloravute?nvedere,modificarile
careafecteazdorganizalia gi rezultatele
de la
auditurile
anterioare.

Organizatia
trebuiesa:

a) defineascd de auditgidomeniulde
criteriile aplicarepentrufiecareaudit;

b) selectezeauditoriigi sd efectuezeauditurilepentrua se asiguraobiectivitatea


$i impartialitatea
p r o c e s u l u i daeu d i t ;

c) se asigureca rezultatele
auditurilor
suntraportate
managementului
relevant.

Organizaliatrebuiesd relindinformafii
documentate
ca dovadda implementdrii
programului
de auditgi
a rezultatelor
auditului.

9.3 Analiza efectuatd de management

Managementul de la cel mai inalt niveltrebuiesd analizezesistemulde management de medru,la


intervaleplanlficate,
pentrua se asigurade continuasa potrivire,adecvaregi eficJcitate.
Analizaefectuatii
de management
trebuiesd includdluareain considerare
a:
a) situatiei
mdsurilor
stabilite
la anterioarele
analizeefectuatede management;

b) modificdrilor
referitoare
la:

1) problemele
externegi internecare sunt relevantepentrusistemulde managementde
mediu:

2) nevoilegi agteptarile
pd(ilorinteresate,
inclusiv
obligatiile
de conformare;
3) aspectele
salede mediusemnificative;

4) riscuri9i oportunitSli;

c) mdsuriiin careau fostindeplinite


obiectivele
de mediu,
d) privitoarela performanla
informaliilor de mediua organizatiei,
inclusivtendinlereferitoare
la:
1) neconformitdli
gi actiunicorective;

2) rezultate
ale monitorizarii
gi mdsurdrii;

3) indeplinirea
obligafiilor
salede conformare;

4) rezultateleauditului;

e) adecvdriiresurselor;

f) (comuntcarilor)
comunicarii relevante
de la piirfileinteresate,
inclusiv
reclamatiile;
g) oportunitdtilorpentruimbunatdtireacontinud.

Elementele
de iegireale analizei
managementului
treburesd includa:
- concluziireferitoare
la continuapotrivire,
adecvare9i eficacitate
a sistemului
de management
demediu;

- deciziilegatede oportunitdlile
de imbunititirecontinud;

24
S R E NI S O ' 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

- deciziireferitoare
la orice necesitdti
de modificdri
ale sistemului
de management
de mediu,
inclusivreferitoare
la resurse;
- dacde cazul,mdsurinecesare
cdndobiectivele
de mediunu au fostindeplinite;
- oportunitali
de a imbundtdli
integrarea
sistemului
de management
de mediucu alteproceseale
afacerii,dacde necesar:
- eventuale
implicalii
pentrudirecliastrategicd
a organizatrei.
Organrza{ia
trebuiesa pdstrezeinformaliidocumentate
ca dovadda rezultatelor
analizelorefectuate
de management.

10 i mb u n i td ti re
1 0 . 1 G e n e ra l i ti ti

Organizalia trebuiesd determine oportunitdlile


pentruimbundtalire (a se vedeag.i, g.z gi 9.3) 9i sa
lmplementeze actiunilenecesarepentru a ob!ine rezultatele
inten!ionateale srstemuluisau de
m a n a g e m e nd te m e d l u .

10.2 Neconformitate 9i actiune corectiva

Cdndapareo neconformitate,
organizatia
trebuie:
a) sd reactioneze
la neconformitate
gi,dupdcaz:

1) sd ia mdsuripentrua o controlagi corecta;

2) sd facd fa{d consecinlelor,


inclusivprin diminuareaimpacturilornegativeasupra
mediului;

b) sd evaluezenecesitateaac!iunilorpentrua eliminacauzeleneconformitdtii,
astfel inc6t
aceastasd nu reapardsau sd nu maiapardin altdparte,prin

1) analizarea
neconformitdlii,

2) determinarea
cauzelorneconformitdtii;

3) determinarea
unorneconformitdli
similare,
dacdexistdsau carear puteaeventualsd
apard

c) sa implementeze
oricemdsurdnecesare;

d) sd analizeze
eficacitatea
oricdreiacliunicorective
ruate;
e) sd facdmodificdri
ale sistemului
de management
de mediu,dacdestenecesar.
Ac!iunile corective trebuie sd fie adecvate in raport cu
c6t de semnificativesunt efectele
neconformitbtilor
intalnite,
inclusivimpactul
(impacturile)
asupramediului.
Organiza{ia
trebuiesd pdstrezeinformaliidocumentate
ca dovezireferitoare
la :
- naturaneconformitdlilor
gi oricemdsuriluateulterior;
- rezultateale oricdreiactiunicorective.

z3
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

1 0 . 3 i mb u n a ta fi re co n ti n u d

Organizalra
trebuiesd imbundtdleascdcontinuupotrivirea,
adecvarea9i eficacitatea
sistemuluide
management de mediupentrua cregteperformanta
de mediu.

zo
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

AnexaA
(informativd)

Ghid pentru utilizareaacestuistandardinternational

A.1 G e n e ra l i ti ti

Informaliileexplicativeprezentatein aceastdanexd au rolul de a preveniinterpretdrile


eronateale
cerintelorinclusein acest standardinternational. Aceste informaliitrateazdgi sunt coerentecu
cerintele
fdrda se intenlionasd se adauge,sd se eliminesausd se modifice in vreunmodoarecare.
Este necesarca cerinleledin aceststandardinternalionalsd fie vdzutedintr-operspectivd
sistemica
sau holisticd.
Utilizatorul
nu ar trebuisd citeascdun anumeparagrafsau articoldin aceststandard
international
in afaracontextuluigeneral.Existdo relationare
intrJcerinleledintreanumitearticolegi
cerinteledin alte articole.De exemplu,organizaliaare nevoie sd inteleaga relatia dintre
angalamentele in politica
sa de mediu9i cerintele
caresuntspecificatein altearticole.
Managementul schimbdriieste o parteimportantd
pentrumentinerea sistemului de management de
medtuprin care organizalia
se asigurdcd poateoblinerezultaiele
intentionateale sistemului
sdu de
management de mediuin mod continuu.Managementul schimbdriieste tratatin diversecerinteale
acestuistandardinternational,
careinclud
- menlinerea
sistemului
de management
de mediu(a se vedea4.4);

a s p e c t e ldee m e d i u( a s e v e d e a6 . 1 . 2 ) ,

comunicarea
internd(a se vedea7.4.2),
- controlul
operational
(a se vedea9..1);
- programul
de auditintern(a se vedea9.2.2).,
- analizaefectuatdde management
(a se vedeag.3).

Organiza{iaar trebuisd tratezeca partea managementuluischimbdrii, planificate


modificdrile gi cele
neplanificate,
pentrua se asiguracd aceleconsecinte neintenlionate
ale acestormodificdri
nu au un
efect negativasuprarezultatelorintentionate
ale sistemului
de management de mediu.Exemplede
modificari
includ:

modificdri
planificate
ale produselor,
proceselor,
operaliunilor,
echipamentelor
saufacilitatilor;
modificari
de personal
sau furnizori
externi,inclusiv
contractanti;
noi informatii
referitoare
la aspectede mediu,impacturiasupra
mediului
sautehnologii
aferente;
modificdri
ale obligatiilor
de conformare

4.2 Clarificdriprivind structura9i terminologia

Structuraarticolelor9i o parte din termeniidin cadrul acestuistandardinternational au suferit


modificaripentrua imbundtdli alinierea
cu altestandarde referitoare
la sistemelede management. Nu
existd, totugi, nicio cerin{d in cadrul acestui standard internalionalreferitoarela structura gi
terminologiecaresd se aplicedocumentaliei sistemuluide management de mediual uneiorganizafii.
Nu existScerinleprivindinlocuirea termenilor
utilizali
de cdtreorganizaliecu termeniiutilizali
in acest
standardinterna[ional. Organizaliapoate alege sd utilizezetermeniadecvatidomeniuluisdu de

27
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5
activitate, de exemplu: ,,inregistrdri",,documentatie"
sau ,,protocoale"in loc de "informatii
documentate".

4.3 Clarificiri referitoarela concepte

in plusfatd de termeniigi definitiile


prezentate
in articolul
3, estefurnizatd
maijos clarificarea
cAtorva
concepte selectatepentrua preveninein!elegerile:

in cadrulacestuistandardinternational,
utilizarea
termenului,,orice"implicdo selectiesau o
aregere.
- Termenii,,adecvat" nu sunt sinonime.'Adecvat inseamndpotrivit(pentru,la) gi
9i ,,aplicabil"
implicdun anumitgradde libertate, in timpce ,,aplicabil"
insemndrelevant
sau posibila fi aplicatgi
implicdcd poatefi fdcutsau estenecesarsd fie fdcut.

Termenul,,aconsidera"inseamnacd estenecesarsd se acordeatentiesubiectului dar,subiectul


poatefi exclus,pe cAndtermenul,,atine cont"inseamndcd este esenlialsd se acordeatentie
daracestanu poatefi exclus.
subiectului

Termenul,,continuu"indicaduratauneiperioade de timp,dar cu posibileintervale


de intrerupere
(spre deosebirede ,,neintrerupt"
care indicdo perioaddde timp fdrd intrerupere)Din aceastd
cauzd,,continuu"
estetermenulpotrivitpentrua fi utilizat
c6ndne referimla imbundt3trre.
in acest standardinterna!ional
termenul,,efect"este utilizatpentrua descrierezultatulunor
schtmbariasupraorganizaliei.
Stntagma,,impactasupramediului"se referdin mod specialla
rezultatul
unorschimbdri
asupramediului
inconjurdtor.
- Termenul,,ase asigura"inseamndcd responsabilitatea
poatefi delegatd,
dar nu gi raspunderea
luridicd

Aceststandardinterna{ional
utilizeazEt
termenul,,pdrliinteresate";termenul,pdrliimplicate,,,
este
sinonim9i reprezintd
acelagiconcept.

Acest standardinternationalutilizeazdanumilitermeninoi. in continuare se oferdscurteexplicatii


pentrua veni in ajutorulcelorcare au utilizatediliaanterioard
a acestuistandardcAt gr pentrunoii
utilizatori

Sintagma,,obligaliide conformare" inlocuiegte


sintagma,,cerinlelegalegi alte cerinteta care
organizafiaa aderat"utilizatdin ediliaanterioarda acestuistandardinternalionalInten{iaacestei
noi frazenu estediferitdfald de editiaanterioard
a standardului.

,,lnformallidocumentate" a inlocuitsubstantivele,,documentalie",,,documente,'
utiltzatein editiaanterioara 9i ,,inregrstrari,,
a acestuistandard.Pentrua evidenliascopultermenutur genelc
documentate",
,,informalii acest standardinternalionaluttlizeazdfraza ,,se pdstreazdinformatii
documentate ca dovadda.. " insemndndinregistrdri,
gi ,,amentineinformaiiidocumentate" iL
documentalii, alteledec6tinregistrdrile.
Sintagma,,cadovadda..." nu este o conditiepentrua
indepliniin mod evidentcerintelelegale;inten{ia
estedoarde a indicadovezileouiecfive necesar
a fi pastrate.

Sintagma,,furnizor
extern"inseamndo organizafie
externi care asigurdprodusesau servicii
(inclusiv
un contractant).

Schimbarea termenului,,a identifica"


cu termenul,,a determina" este destinatdarmonizdrii
cu
terminologia
existentdin cadrulsistemelor de management. Cuv6ntul,,adetermina,'rmplicaun
procesde analizdcareducela cunoagtereIntenlianu diferdfatd de cea anterioard.

Sintagma,,rezultateintenfionate"reprezintdceea ce o organizatieurmdregtesd atinga prin


implementarea unui sistemde management de mediu.Relultateieintenlionate minimeinclud
cregtereaperformantelor pe liniede mediu,indeplinirea obligaliilor
de conformare
obiectivelor 9i aungerea
referitoare
la mediu.Organizatiile
pot stabilirezultite'intentionate
suplimentare
penrru
sistemullorde management de mediu.De exemplu, consecvent cu anga1amentulpentruprotectia

28
'14001:2015
S R E NI S O
destinatesd aclionezepe linia
mediului,o organizatiepoate stabili rezultateintenlionate
dezvoltSrii
durabile.

Fraza,,persoand includepersoanele
(e) care lucreazdsub controlulorganizaliei" care lucreaza
pentruorganizalie9i pe cele care lucreazdin numele organizaliei,pentrucare organizalia are
(cum ar fi contractanti).
responsabilitatea Aceastdfrazda inlocuit,,persoanecare lucreazdpentru
sau in numelesdu"9i ,,persoanecare lucreazdpentru9i in numeleorganizaliei"utilizatein edilia
anterioarda acestuistandardinternational.Intentiaacesteinoi sintagmenu diferdfatd de cea
anterioard.

este preluat,in
Conceptulde ,,!int6"utilizatin edilia anterioarda acestuistandardinternalional
actualaeditie,in cadrultermenului de mediu".
,.obiectiv

A.4 C o n te xtu l o rg a n i za ti e i
A.4.1 in{elegerea gi a contextului
organizatiei in careactiveaze
aceasta

Obiectivul paragrafului41 este de a oferi un nivel de in[elegereconceptuald a problemelor


importante care pot afecta, fie pozitiv, fie negativ, modul in care organiza{iagestioneazd
responsabilitdtile
sale de mediu.Problemele sunt subiecteimportantepentru organizatie,
teme de
dezbaterigi discu\iisau modificareacircumstantelor
care afecteazdcapacitateaorganizatieide a
obtinerezultatele pentrusistemulde management
intenlionate de mediu.

Exemplede problemeinterne9i externe,carepotfi relevante


pentrucontextul includ:
organizaliei

a) conditiilede mediu referitoare


la climat,calitateaaerului,calitateaapei, utilizarea
terenurilor,
contaminarea existenta,
disponibilitatea
resurselornaturalegi a biodiversitdtii,
carefie pot afecta
scopulorganizatrei,
fie suntafectatede aspectelesalede mediu;

b) circumstanleleexterne culturale,sociale, politice,juridice, de reglementare,financiare,


tehnologice,
economice,naturale9i concurentiale, pe plan internalional,
nalional,regionalsau
local:

c) caracteristicile
internesau conditiileorganizaliei, produsele9i serviciile,
cum ar fi activitdlile,
culturagi capacitdlile
direcliastrategica, sale(deexempluoameni,cunogtinte, procese,sisteme).

in!elegereacontextului
unei organiza!ii este utilizatdpentrua stabili,a implementa, a men!ine9i
imbundtdlicontinuupropriulsistemde management de mediu(a se vedea4 4). Problemele internegi
externecaresuntdeterminate in 4.1 pot aveaca rezultatriscurigi oportunitdti
pentruorganiza{iasau
pentrusistemulde management de mediu(a se vedeade la 6.1.1 pAndla 6.1.3).Organizalia le
determinape aceleanecesara fi tratate9i gestionate (a se vedea6.1.4,6.2,articolul
7, articolul8 9i
e l)

A.4.2 inlelegerea gi agtepterilor


necesitefilor pdrtilorinteresate

O organizatieestede agteptatsd oblind(de exemplula nivelinalt,nu detaliat)intelegereageneralda


nevotlor gi agteptarilorexprimateale acestor par!i interesateinterne 9i externe, care au fost
determinate de organizatieca fiind relevanteOrganizalia ia in considerare
cunogtinleledobandite,
atuncicanddetermina cu caredintreacestenevoigi agteptari trebuiesau alegesd se conformeze,
de
exempluobligaliile
salede conformare (a se vedea6 1.i ).

in cazulin care o parteinteresatdse percepeea insdgicd este afectatdde deciziileorganizatiei


sau
de activitdlilereferitoarela performanta
de mediu,organizaliaia in considerarenevoilegi agteptdrile
relevantecareii suntadusela cunogtint6 sausuntfdcutepublicede parteainteresata.

Cerinlelepdrtiiinteresate
nu sunt neapdratcerin!eleorganizaliei.Unelecerinleale pdrtiiinteresate
reflectdnevoile9i agteptdrilecare sunt obligatorii,deoareceacesteaau fost incorpoiatein legi,
reglementdri,
autorizalii9i licenleprin deciziiguvernamentalesau chiarjudecdtoregti. Organizatja
poatedecidesd fie de acordcu acesteade bundvoie sau sd adoptealtecerinleale pirlilor interesate
(de exempluintrareaintr-o relatiecontractuald, subscriereala o initiativdvoluntara).Odatd ce

29
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

organizalia (de exempluobligaliile


le adoptS,acesteadevincerinleorganizafionale de conformare)9i
de care se tine cont la planificarea de
sistemului managementde mediu (a se vedea 4.4).Un nivel
esteprezentat
salede conformare
maidetaliatde analizda obligaliilor in 6.1.3.

A.4.3 Determinarea domeniului de aplicare al sistemului de management de mediu

Domeniul de aplicareal sistemului de management de mediuare scopulde a clarifica limitelefizice9i


organiza{ionale in care se aplicdsistemulde management de mediu, dacd organizalia face parte
dintr-oorganizatie mai mare. O organizalieare libertateagi de
flexibilitatea a-9i definilimitelesale
Aceastapoatealegesd implementeze aceststandardinternalional in cadrulintregiiorganizalii,sau
numaiintr-unsectorspecific(sectoare specifice)al (ale)organizaliei,
atAtatimpc6t managementul de
la cel mai inalt nivelal acelirisectorspecific(sectoarespecifice)are autoritateade a stabiliun sistem
de management de mediu.

La stabilireadomeniului de aplicare,credibilitatea
sistemuluide management de mediudepindede
alegerealimitelororganiza{ionale.Organizaliastabilegtemdsurain care aceastaigi poate exercita
controlulsau influen!aasupraactivitd!ilor,produselor luAndin considerare
9i serviciilor perspectiva
domeniului
cicluluide viald.Definirea nu ar trebui
utilizatdpentrua exclude produse,
activitdli, servicii
sau facilitdlicare au sau pot avea aspectede mediu semnrficative, sau pentru a se sustrage
sale de conformare.
obligatiilor Domeniulde aplicareeste o declaralie concretdgi reprezentativd
a
cuprinsdin limitelesistemului
organizaliei
activitdlilor de management de mediucarenu ar trebuisa
inducdin eroarepdrtileinteresate.

Odatd ce organizaliaafirmi cd aceastase conformeazacu acest standardinternalional,


se aplicd
pd(ilorinteresate,
cerinlade a facedisponibilS, privinddomeniul
declaralia de aplicare

A.4.4 Sistem de management de mediu

juridicdde a decide modul in care


Organiza{iaigi pdstreazdautoritateagi responsabilitatea
cerinlele
indeplinegte acestuistandard inclusiv
internalional, gi masurain care:
nivelulde detaliere

a) stabilegteunul sau mai multeprocesein care sd aibd increderecd acesteasunt controlate,


realizatecum a fost planificat
9i se oblinrezultatele
dorite;

b) integreazdcerinlelede sistemde management de mediuin diferiteprocese,cum ar fi cele de


proiectare
9i dezvoltare, resurseumane,vAnzdri
achizilii, 9i marketing;

c) includeproblemelegatede contextulorganizaliei(a se vedeaa 1)gicerinlelepdrliiinteresate


(a
s e v e d e a4 . 2 ) i nc a d r u l s i s t e m u l u i sddeum a n a g e m e dn et m e d i u .

Dacd acest standardinternalional pentruuna sau mai multe pdrli specificeale


este implementat
organizafiei, procesele
politicile, 9i informaliile
documentate
elaboratede altepdr{iale organizaliei
pot
fi utilizatepentrua indeplinicerinleleacestuistandardinternalional,
cu condiliaca acesteasa fie
aplicabileacelei(acelor) pdrtispecifice.

Pentruinformatii despremenlinerea sistemului de medru,ca partea managementului


de management
s c h i m b d rai i ,s e v e d e aa r t i c o l u l A . l .

A.5 Leadership
gi angajament
A.5.1 Leadership

Existi responsabilit6lispecifice referitoarela sistemul de managementde mediu in care


managementul de la cel mai inalt nivelar trebuisd fie implicatpersonalsau ar trebuisa conducd,
pentrua demonstra leadership9i angajament. Managementul de la cel mai inalt nivelpoatedelega
pentruaceste acliuni,dar igi pdstreazdresponsabilitatea
altora responsabilitatea juridicdde a se
asiguracd ac{iunilesuntefectuate.

30
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

A . 5 . 2 P o l i t i c ad e m e d i u

O politicdde mediueste un ansamblude principii enunlateca angajamente princaremanagementul


de la cel maiinaltniveldeclaraintenliile
organizalieide performanla
a suslinegiimbundtdll de mediu.

Politicade mediupermiteorganizatiei
sd stabileascd salede mediu(a se vedea6.2),si ia
obiectrvele
mdsuripentrua atingerezultatelescontateale sistemului
de management de mediu,gi sd realizeze
imbundtdlireacontinud(a se vedeaarticolul
10)

Sunt specificate
in aceststandardinternational de bazd pentrupoliticade mediu
trei angajamente
oentru:

al protejarea
mediului;

b) indeplinirea
obligaliilor
de conformare
ale organizaliei;

imbundtatirea
continuda sistemului de mediupentrua cregteperformanla
de management de
mediu.

Acesteangajamente in proceselestabilitede o organizatie


sunt reflectate pentrua rdspundecerintelor
specificedin aceststandardinternational, pentrua se asiguraun sistemde management de mediu
robust,credibil9i fiabil

Angajamentul de a protejamediulestedestinatnu numaipentrua impiedica efectelenegativeasupra


mediuluiprinprevenirea poluarii,
ci gi pentrua protejamediulde aspectelenocive9i degradareacare
rezultd din activitilile,produsele9i serviciileorganizaliei.Angajamentele specificepe care o
organizatiele urmdregtear trebui sa fie relevantepentrucontextulorganizatiei, inclusivpentru
conditiile
de mediulocalesau regionale. Acesteangajamente pot trata,de exemplu,calitateaapei,
reciclarea,sau calitateaaerului,9i pot include,de asemenea,angajamente legatede atenuarea
schimbdrilorclimaticegi adaptareala acestea,protecliabiodiversitdlii 9i a ecosistemelor 9i
restaurarea.

in timp ce toateangajamentele sunt importante,


unelepd(i interesate
suntin specialpreocupate de
angalamentul organizatiei
de a indeplini
obligaliile
de conformare,
in specialcerinlelelegaleaplicabile.
Acest standard interna{ionalspecificd o serie de cerinte interconectatereferitoareta acest
angajamentAcesteaincludnevoiade:

- a determina
obligatiile
salede conformare,
- a asiguraca operatiunile
suntrealizate
in conformitate
cu acesteobligatii
de conformare;
- a evaluaindeplinirea
obligatiilor
de conformare;
- a corectaneconformitdtile.

A.5.3 Roluri, responsabilitali gi autoritdfi organizalionale

Cei implicali
in sistemulde management de mediual organiza{iei
ar trebuisd aibiio intelegere
claraa
roluluiresponsabilitdlilor
9i autoritdtilor
acestorapentruconformitatea cu cerinteleacestuistandard
rnternational
9i indeplinirea
rezultatelor
intentionate.

Rolurilegi responsabilitdlile specifice identificatein 5.3 potfi atribuite


uneisingurepersoane, denumitd
uneorica "reprezentantul managementului", distribuite
mai multorpersoane sau atribuite
unuimembru
a l m a n a g e m e n t udl ueil a c e lm a i i n a l n
t ivel.

?.1
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

A.6 Planificare

A.6.1 Acliunipentrutratareariscurilor9i oportunitafilor


A.6.1.1Generalitd(i

Scopulgeneralal procesului (proceselor)stabilitela 6.'1.1este de a asiguraci organizaliaeste


."pinitisd realizezerezultateie intenlionateale sistemului sdu de management de mediu,de a
gi
prevenisau de a reduceefectelenedorite de a realizaimbundtdlirea continud.Organizalia se poate
prin gi
riscurilor
determinarea care
oportunitdtilor este necesar sd fie tratateqi prin
asigurade aceasta
pentru
ptaiificareaacliunilor abordareaacestora. Aceste gi
rrscuri pot
oportunit6!i fi conexe aspectelor
altorprobleme
conformare, saualtornevoigiagteptdriale pdrlilorinteresate.
de mediu,obligaliilorde

Aspectelede mediu(a se vedea6.1.2)potcreariscurigioportuniti[iasociatecu impacturiddundtoare


asupra mediului,aspecte de medru benefice gi alte efecte asupra Riscurile9i
organizaliei.
aferente
oportunitdtile aspectelorde mediu pot fi determinate ca parte a evaludriiimportan!ei
asoectelorde mediusau potfi determinate
separat.

de conformare
Obligaliile cum sunt neindeplintrea
(a se vedea6.1.3)pot crea riscuri9i oporlunitdli,
de conformare
oUtig-atiltor (ceea ce poatedeteriora reputalia sau
organizaliei in acliunea
rezultatele
sub limiteleobligaliilorde conformare(ceeace poate imbunitdli reputalia
lega-ldjsau func{ionarea
organizaliei).

Organizatrapoateaveade asemenea riscurigioportunitdli


referitoarela alteprobleme,inclusivconditii
dehediu sau nevoigi agteptdriale pdrtilor care
interesate pot afecta organizaliet
capabilitatea de a
scontateale sistemului
realizarezultatele siu de management de mediu de exemplu.

a) deversdriin mediudin cauzaslabelorcunogtinle sau a barierelorlingvistice


a lucrdtorilor a
acestora,care nu inlelegprocedurile
de lucrulocale;

b) nivelului
cregterea fapt carear puteaafectapremizele
apelorcauzatde schimbirileclimatice,
iei;
organizaf

c) lipsade resursedisponibile de mediufunc[ional


pentrua menlineun sistemde management
din cauzalimitdrilor
economice;

d) introducerea finanlate
de noitehnologii carear puteaimbundtdli
guvernamentale,
prinsubvenlii
aerului;
calitatea

e) lipsaapeiin perioadelede secetdcarear puteaafectacapabilitatea


organizaliei
de utilizareal
echipamentuluisdude controlal emisiilor.

de urgen!5suntevenimente
Situatiile neplanificate
sau neagteptate care necesitdaplicareaurgentd
de competente, resursesau procesespecificepentrua prevenisau a reduceconsecinteleactualesau
potentialeale acestora. de urgenldpotconducela impacturi
Situaliile daundtoareasupramediuluisau
la alte efecte asupra organizafiei.Atunci cdnd se determinasitua(iilede urgenld potenliale(de
exempluincendii, scurgeride substan[echimice,condiliimeteorologice
severe),organizatiaar trebui
sd considere:
-- naturapericolelor
de la fala locului(de exemplulichideinflamabile,
rezervoarede depozitare,
gazecomprimate):

- tipulgi amploarea
celormaiprobabile
situaliide urgenld;

situatiide urgentipotentiale
la cea mai apropriatd (de exempluuzind,drum,liniede
facilitate
caleferatd).

Degieste necesarca riscurilegi oportunitalile


sd fie determinate9i abordate,nu existdnici o cerinld
pentru existenlaunui proces oficialsau documentatde managemental riscului Depindede
organizaliesd igi selectezemetodacare va fi utilizatdpentrua-gideterminariscurile9i oportunitSlile.
Metodapoate implicaun processimplucalitativsau o evaluarecompletdcantitativdin functie de
contextulin careorganizafiafunctioneazd.

32
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

gi oportunitSlile
Riscurile (a se vedeade la 6.1.1p6ndla 6.1.3)suntelementede intrarein
identificate
de planificare
actiunile (a se vedeala 6.1.4)gipentrustabilirea de mediu(a se vedea6.2).
obiectivelor

4 . 6 . 1 . 2A s p e c t ed e m e d i u

O organizalie igi determina salede mediugi impacturile


aspectele asupramediuluiasociate,precum
9i aceleaspectecare sunt semnificative 9i, de aceea,este necesara fi tratatede sistemulsdu de
m a n a g e m e nd te m e d i u .

Schimbarilein mediu,fie ddundtoaresau benefice, sau partialdin aspectele


care rezultdin totalitate
de mediu,se numescimpacturiasupramediului.lmpactulasupramediuluipoateapare la scard
locala,regionaldsau globala,9i de asemenea,poatefi direct,indirectsau cumulativpnn narura
acestoraRela[iadintreaspectelede mediugi impacturile asupramediuluieste una dintrecauzd$i
efect.

AtuncicAnddeterminam aspectede medru,organizalia consrderd o perspectivd a cicluluide viata.


Aceastanu presupune o evaluaredetaliatda cicluluide via{d;este suficientdacordareaunei atentii
deosebiteetapelorcicluluide viald care pot fi controlatesau influenlate de organiza!ie. Etapele
specificeale cicluluide via!5 al unui produs(sau serviciu)includachizitionarea materiilorprime,
protectarea,produc{ia,transportul/furnizarea,utilizarea,tratareala sfArgitulcicluluide viati gi
reintegrareain naturd.Etapelecicluluide viatdcaresunt aplicabile vor variain functiede activitate,
produssau serviciu

O organizatieare nevoiesd determineaspectelede mediuin cadruldomeniuluide aolicareal


sistemului sdu de management de mediu.Se iauin considerareelementele de intraregi celede iegire
(atAtcele intenfionate cAt gi cele neintentionate) care sunt asociatecu activitalile,produselegi
serviciilerelevantecurente9i trecute,noiledezvoltdri sau cele planificate; produselegi
activitdlile,
serviciile noi sau modificate. Metodautilizatd ar trebuisd considerecondiliile
de functionare normala9i
anormald,conditiilede inchideresau de inceperea activitalii,precumgi situaliilede urgentd
previzibile in mod rezonabilidentificate la 6.1.1 Ar trebuiacordatdaten{ibcu prioritateapirillbi
situaliilorde urgen!5 Pentru informatiidespreaspectelede mediu ca parte a managementului
s c h i m b a ra
i i ,s e v e d e aa r t i c o l u l A
1

O organizalienu trebuiesd ia in considerare


fiecareprodus,componentasau materieprimdin parte
pentrua determina9i evaluaaspectele de mediuale acestora;
poategrupasau ierarhiza
activitalile,
produsele9i serviciile
atuncicandacesteaau caracteristici
comune.
Atuncic6nddetermind
aspectele
salede mediu,organizatia
poateconsidera

a) emisiilein aer:

b) scurgerile
in apd;

pe sol;
curgerile

d) utilizarea
materiilor
primesaua resurselor
naturale;
e) utilizarea
energiei,

f) energiaemisd(deexemplucdldura,radialiile, (zgomotul),
vibraliile lumina),
g) generarea
de degeurisaude subproduse:

h) utilizareaspatiului

Suplimentar aspectelorde mediupe carele poatecontroladirect,o organizalie determind dacdexistd


aspectede mediu care o pot influen{a.Acesteapot fi conexeproduselor
9i serviciilorutilizatede
organizalie,caresuntfurnizate de al(ii,precum9i produse9i serviciicaresuntfurnizate altora,inclusiv
celor asociatecu un procesexternalizat (proceseexternaiizate)ir;;;;e piiu"qt" pe care o
organizaliele furnizeazdaltora,pot avea o influenldlimitatdasuprautilizarii ""'" la sfargitul
9i a tratdrii
cicluluide viald produselor9i serviciilor.in toate circumstantele,
totugi,organizatia este cea care
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

determindamploareacontroluluipe careil poateexercita, de mediucareo pot influentagi


aspectele
masurain carealegesd i9i exerciteaceastdinfluenld.

Ar trebui acordati aten!ie aspectelorde mediu referitoarela activitd!ile,produselegi servicirle


cum sunt,
organizaliei,

proiectarea proceselor,
facilitdlilor,
9i dezvoltarea produselor
9i serviciilor
sale;

- achizitia prime,inclusiv
materiilor extractia
acestora,

procesele sau de prelucrare,


operalionale inclusiv
depozitarea;
- operarea9i mentenanla
facilitdlilor,
bunurilor gi a infrastructurii;
organizatiei

performanfa
de mediugi practicile
furnizorilor
externi;

I produselor
transportu gi f urnizarea
serviciilor,
inclusiv
ambalarea;

depozitarea, gitratareala sfdrgitul


utilizarea cicluluide viafdal produselor;

managementul
degeurilor
inclusiv
reutilizarea,
reconditionarea, gi reintegrarea
reciclarea in naturd.

Nu existi o metodi unicapentrudeterminarea aspectelor semnificativede mediu,totugi,metoda9i


criteriileutilizatear trebui sd furnizezerezultatecoerente.Organizatia stabilegtecriterrilepentru
determinarea aspectelorsalesemnificative de mediu.Criteriilede mediusuntcriteriiprimaregi minime
pentruevaluarea aspectelor de mediu.Criteriilepot fi legatede aspectelede mediu(de exemplutip,
marime,frecvenld)sau de impacturile asupramediului(de exempluamploare,severitate, duratd,
expunere). Potfi de asemeneautilizate Un aspectde mediuar puteasd nu fie semnificativ
altecriterii.
atuncicdnd se considerdnumaicriteriile de mediu.Totugi,poateatrngesau depagilimitelepentru
determinarea semnificaliei
atuncicand alte criteriisunt considerate. Acestealte criteriipot include
aspecteorganizalionale cum suntcerintelelegalesau preocupdri ale pdrlilorinteresateAcestealte
criteriinu se intenlioneazdsd fie utilizatepentrua declasaun aspectcare este semnificativ bazatpe
impactul sduasupramediului.

Dintr-unaspectsemnificativde mediupot rezultaunulsau mai multeimpacturi semnificative


asupra
mediului9i, de aceea,pot rezultariscuri9i oportunitAti
care pot fi tratatepentrua asiguracd
igi poateatingerezultatele
organizalia scontatereferitoare
la sistemul
sdude management de mediu.

A.6.1.3Obligaliilede conformare

Organizalia
determind, la un nivelsuficient
de detaliat,
obligaliilede conformareidentificatela4.2
care
sunt aplicabileaspectelorsale de mediu,gi cum se aplicdacesteaorganizalieiObligatiilede
conformare includcerintelegalepe careo organizalie trebuiesd le indeplineascd
impreundcu alte
pe
cerinle careorganizalia trebuiesaualegesd le indeplineascd.

Cerinlelelegaleobligatorii
referitoare
la aspectele pot include,dacdeste
de mediuale uneiorganizalii
aplicabil:

a) guvernamentale
cerin[eale entitdfilor saualteautoritdli
relevante,

b) legigi reglementdri
internalionale,
nalionale
9i locale;

c) in autorizalii,
cerinlespecificate licen!esau alteformede autorizare;

d) ordine,regulisauindrumdri
de la agentiide reglementare;

e) hotdrArijudecdtoregtisaualetribunaleloradministrative.

Obligaliilede conformareinclud,de asemenea,9i cerinlelealtorpdrtiinteresate


referitoare
la sistemul
sdu de management pe care organizalia
trebuiesau alegesd il adopte.Acesteapot include,dacd
esteaplicabil.

34
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5
rilecu grupurile
acordu comunit5!iisauorganizaf
iileneguvernamentale;

acordurile publicesauclien!i;
cu autoritdlile

cerinteorganiza!ionale;

prrncrpri
voluntare
saucoduride bundpracticd;
- angajamente
de mediusau etichetare
de mediuvoluntare:

obligatii
careapardin aranjamente
contractuale
ale organizatiei;
- standarde
organizationale
sau industriale
relevante.

4 , 6 . 1 . 4A c l i u n e ad e p l a n i f i c a r e

Organizatiaplanificd,
la cel mai inalt nivel,actrunile
care trebuieintreprinse
in cadrulsistemului de
managementde mediu pentrua trata aspectelesale de mediu semnificative, obligatiile
sale de
conformare9i riscurilegi oportunitSlile
identificate
la 6.1.1care sunt o prioritate
pentruorganizalie
pentrua realizarezultatele
scontateale sistemului sdu de management de mediu.

Acliunileplanificate
pot includestabilireaobiectivelorde mediu(a se vedea6.2) sau pot fi inclusein
alte proceseale sistemului de management de mediu,fie individualfie in combinalie.Uneledintre
acliuntpot fi tratateprin intermediul altor sistemede management, cum ar fi cele referitoarela
sdndtate9i securitateocupalionaldsau continuitatea activitdtiisau prin alte proceseale activitdlii
referitoare
la managementul riscului,
financiar saual resurselor
umane.
Atuncicand se considerdopliuniletehnologice,
o organizatie
ar trebuisi considereutilizarea
celor
mat bune tehnicidisponibile,
atuncicand este economicfezabil,eficacegi apreciatcorespunzdtor.
Aceastanu intentioneazd
sd impliceorganizatia
in utilizarea
unormetodotogiiOecosturide mediu.

A.6.2 Obiective de mediu 9i planificarea pentru a le realiza

Managementul de la cel maiinaltnivelpoatestabiliobiectivede mediula nivelstrategic, la niveltactic


sau la nivel_
operationalNivelulstrategicincludecel mai inalt niveldin organizatie 9i obiectivelede
mediu pot fi aplicateintregiiorganizalii.
Nivelurile tactice9i operationale pot inclubeobiectivede
mediupentruunititi sau funclrispecificein organizatre gi ar trebuisd fie compatibila cu directiasa
strategica.

Obiectivele
de mediuar trebuicomunicatepersoanelorcarelucreazd
subcontrolul
organizatiei
9i care
au capacitatea
de a influenta
realizarea
obiectivelor
de mediu.
Cerinta,,alinecontde aspectele semnificative
de mediu"nu semnificd cd un obiectivde mediutrebuie
sd fie stabilitpentrufiecareaspectsemnificativ
de mediu,totugi,acesteaau prioritateatuncicAndse
stabilesc obiectivede mediu.

,,Consecventcu politicade mediu"semnificd


faptulcd obiectivelede mediusuntin generalaliniate9i
armonizate cu angajamentele fdcutede managementul de la cel mai inaltnivelin [oliticade mediu,
inclusivangajamentulde imbundtitire
continud.

Sunt selectatiindicatoripentrua evaluarealizarea obiectivelor de mediu masurabile. ,,Mdsurabil"


semnificdfaptulcd este posibilsd se utilizezefie metodecantitative, fie metodecalitativein relatiecu
o scalaspecificatdpentrua determinadaci obiectivulde mediua fost realizat.prin specificarea
,,dacd
este practicabil",
se aduce la cunogtinldfaptulcd pot fi situatiiin care nu este fezabilsd se mdsoare
un obiectivde mediu,totugieste importantca organizalia sd fie capabildsd determinedaca un
obiectivde mediua fostsau nu realizat.

Pentruinformalii
suplimentare
despreindicatoriide
mediu,a se vedealso 14031.
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 ' 1 5

A.7 SuPort
A.7.1 Resurse
de management de mediu9i pentrucresterea
pentrufunclronareaeficace9i imbunititireasistemului
Oi ta cel mai inalt niveltrebuiesd se
de mediusunt necesar",."'ui'-t- M'ntg"t"nt't
performan\ei de mediu sunt suslinuttcu
in sistemulde management
asiqureca cer ."r" lJ"r"rponirLiritafl prin (un)furnizor extern(i)'
(furnizori)
necesare.nJruir"r! internepot ti sup-rimentate
res-ursele

R e s u r s e | e p o t s d i n c | u d 6 r e s u r s e u m a n e , r e s u r s e n9ia cunoqtinte
t u r a | e , i nde s t r u c t u r d Exemplele
f r aspecialitate 'resursetehnologice
financiareExemplele de resurseumaneintiuJ "otpetente rezervoarele subterane qt
de infrastrrlctr* inirrO cledirile-9i eJiiit"ntbre organi2atiei'
de resurse
sistemulde drenaj

A1.2 ComPetenli

CerinleIedecompetenlda|e9:".1'']']?igardinternalionalseaplicdpersoanelorca-reIucreazasub
contro|uIorgan|zal|elgicareinf|uenleazSperformanlasademediu,inclusivpersoane|e:

a)acdroractivitatearepotenlia|u|deacauzauntmpactsemniftcativasupramediu|ui;
de mediu'inclusivcele
pentrusistemulde management
b) cSrorali s-audesemnatresponsabilitSfi
care:

1)determindgievalueazdimpacturi|easupramediuluisauob|igalii|edeconformare;

la realizarea
contribuie de mediu;
unuiobiectiv
2)

3) la situatiide urgen!6:
rirsPund

4j efectueaziaudituriinterne;

5) realizeazdevaludrialeconformirii'

A.7.3 Congtientizare
este nevoie si fie memorizate
congtienttzareapoliticiide mediu nu ar trebui si insemneca treburesd aibi un
lucriri sub controlulorganrzaliei
angajamente,",", ia persoanelec"," ""ecutd persoane ar trebui si cunoasczt
Mai curdnd' aceste
exemplaral politiciide mediu documentate angaiamentelor'inclusivmodul in care
precum9i rotutlor in indeplinrrea
9i scopulacesteia,
existen{a de a-giin-deplini de
obligaliile conformare'
oiganizatiei
capauititaiea
muncalor poatesd influen\eze

A.7.4 Comunicare

C o m u n t c a r e a p e r m i t e o r g a n i z a t i e i s 6 f u r n i z e z e glai s aspectble
d o b t i n d i nsale
f o r mde
a l imediu
i r e | e v semnificative'
antepentrusistemuIs
ieieritoare
managemento"'*"0,u]-inctuliv intormali' recomanddri pentru imbunit6!irea
performanla.u O"-t"Oiu, obliga[iil"r"i" de conformare9i
esteun proces ., orutu sens, cdtre inteiiorul 9i exteriorulorganizaliei'
continua.corhunrcarea

C A n d s e s t a b i | e g t e ( s t a b i | e s c ) p r o c e s u | s 6 u ( p r o c e s e | e ) comunicarea
s a l e . d e " o l Ycu..cele
l ' . " . ? I lmai
: : : : :adecvate
?,.luatd(|uate)in
considerare structuraorganizalionald rnternd'pentrua se asigura pSrti
adecvata. petitrua indeplininevoile mai multor
nivelurigi funclii.o singurdabordarep".t" ii pentrua trata nevoire specifice ale pdr[ilor
interesatediferitesau ar puteafi necesaieaborddrimurtipre
interesate individuale

| n f o r m a l i a p r i m i t d d e o r g a n i z a l i e p o a t e s d c o n l i n d c e r esau
r i d epoate
| a p i rsd
l i | econlind
i n t e r eimpresii
s a t e p esau
ntruinforma
specificereferitoarela managementul aspectelorsale..demediu
realizeaza acel managementAceste impresil sau
vederigeneraleasupramoduluiin careorganizalia

Jt)
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 ' 1 5
vederipot fi pozitivesau negative.in ultimulcaz (de ex. reclamatii)
este importantca organizatiasd
furnizezeun rdspunsprompt 9i clar. O analizaulterioarda acestorreclama{iipoate sa furnizeze
informalii
valoroase pentrudetectarea oportunitSlilor
de imbundtdlire pentrusistemulde management
de mediu.

Comunicarea
ar trebui:

a) sd fie transparentd,
adicdorganizalia
sa fie deschisd
asupraoriginiiinformaliilor
raportate;
b) sd fie adecvatd,astfelinc6t informatiile
si indeplineascd
nevoilepd(ilor interesate,dAndu-le
posibilitatea
sd participe,

c) sa fie veridicd9i sd nu ducdin eroarepe cei carese bazeazdpe informatiile


raportate;
d) sa fie bazatdpe fapte,precisd9i demndde incredere:

e) sa nu omitdinformalii
relevante;

f) sa poati fi inteleasdde pdrtileinteresate,

?e.ntluinformatii
referitoare
la comunicareca panea managementului
schimbdrii,
a se vedeaarticolul
A 1. Pentruinformalii
suplimentare
privindcomunicarea,
a s6 vedeatso 14063.

A.7.5 lnformatii documentate

o organizaliear trebuisd creezegi sd menlindinformalii


documentate intr-unmod suficrent
pentrua
se aslguraun sistemde management de mediupotrivit,adecvatgi eficace.Ar trebuisi se pund
accentulin primulr6ndpe implementarea sistemului
de management de mediu9i pe performanta de
mediu,nu pe un sistemcomplexde controlal informatiilor
docrimentate.
in plusfatdde informatiile
documentate cerute-in
articolele
specifice
ale acestuistandardrnternalional,
o organizatiepoate sd aleagdsd creezeinformaliidocumentate
suplimentare, pentruscopuride
transparenld,responsabilitate
juridicS,continuitate,
consecvenla,instruiresau pentruugurintain
audttare.

Pot fi utilizate9i informaliidocumentatecare initialau fost createpentrualte scopuridec6tsistemulde


management de mediu lnformatiile documentate asociatecu sisiemulde management
fi integratecu informa{ii de mediupot
din alie sistemede managementimplementate de organizatie.Nu este
necesarsd fie in formaunuimanual.

A8 Operare
A.8.1 Planificare
gi controloperational

Tipul 9i amploareacontroalelor
operationaledepindde naturaopera!iilor, de riscuri9r oportunita!i,
aspectede mediu semn.ificative
gi de obligatiilede conformare.o organizalieare flexibilitatea
selectatipulde metode.de de a
controloperalional,
individualsau in combinatie, caresuntnecesarepentru
a aslgurace procesul(ele)
este(sunt)
eficace9i atingrezultateledorite.nittet Oemetodepot include:
a) proiectareaprocesului(lor)
intr-un mod care sd previnaeroareagr s6 asigure rezultate
consecvente;

b) utilizareatehnologieipentrua controla(un)proces(e)gi pentrua prevenirezultate


nefavorabile
(deexemplucontroale tehnice);
c) utilizareade personarcompetentpentrua se asigura rezultatere
dorite;
d) desfdgurarea
procesului(lor)
intr-unmod specificat;
e) monitorizarea
sau mdsurareaprocesului(lor)
pentrua verificarezultatele:

.5 1
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

0 utilizdrii
determinarea necesaregi a cantitilii acestora.
documentate
informaliilor

Organizaliadecide nivelulde control necesarin propriilesale procesede afaceri (de exemplu,


pentrua controlasau influenta
procesulde achizilii) (un)proces(ele) sau (un)furnizor(i)
externalizat(e)
de produsegi servicii.Deciziaar trebuisd fie bazatdpe factoricum sunt:
- gi resurse,
competenle
cunogtinle, inclusiv:

- competen!a externpentrua satisfacecerinlelesistemuluide managementde


furnizorului
mediual organizaliei;

- competenta adecvatesau de a evaluaadecvarea


de a definicontroalele
tehnicda organizaliei
controalelor;

- importantagi efectul potenlialpe care produsul9i serviciulil vor avea asupra capacitdtii
intenlionat
de a atingerezultatul
organizaliei sdude management
al sistemului de mediu;

masurain careestepartajat procesului;


controlul

a controlului
de atingere
capacitatea sdu generalde achizilii;
procesului
necesarprinaplicarea

disponibile
de imbundt6!ire
oportunitdtile

C6nd un proceseste externalizat sau cAndproduselegi serviciile sunt furnizatede (un) furnizor(i)
extern(i),capacitatea organizalieide a-gi exercitacontrolulsau de a influenta,poate varia de la
controluldirectla cel limitatsau la nicioinfluen!d.in unelecazuri,un procesexternalizat desfdguratla
fata loculuiar putea fi sub controlul direct al unei in
organizaliei; alte cazuri, capacitateaunei
organizaliide a influenla un procesexternalizatsau un furnizor
externar putea fi limitat.

tipulgi gradulde controloperalional


Atuncicdnd se determind externi,inclusiv
referitorla furnizorii
poateconsidera
organiza[ia
subcontractanlr, unulsau maimulfifactoricum ar fi:

de mediugi impacturilor
aspectele asupramediului
asociate;

- asociatecu fabricareaproduselor
riscurigi oportunitdli salesau furnizareaserviciilor
sale;

aleorganizaliet.
de conformare
obliga[iile

ca partea managementului
desprecontroluloperalional
Pentruinformatii a se vedea
schimbdrii,
despreperspectiva
A.1.Pentruinformalir
articolul de viald,a se vedeaA.6.1.2.
ciclului

toatecondi[iileurmatoare:
este acelacareindeplinegte
Un orocesexternalizat

a sistemului
de aplicare
esteinclusin domeniul de mediu,
de management

esteinclusintegral organiza[iei;
infunclionarea

de mediupentruca acestasd i9i atingdrezultatele


este necesarpentrusistemulde management
inten!ionate;

juridicdpentruconformarea
rdspunderea. cu cerinleleestedelinutdde cdtreorganizalie;

organizalia9i furnizorulextern au o relalie in care procesuleste perceputde cdtre pdrlile


ca fiindefectuatde cdtreorganizalie.
interesate

Cerinfelede mediu sunt necesitd{ile organizalieireferitoarela mediulinconjurdtorpe


9i agteptdrile
in acestscopgi le comunicdpdrlilorsale interesate(de exempluo funclie
care aceastagi le stabilegte
un client:,un furnizor
cum ar fi achizi{iile,
internd, extern).

Unele impacturisemnificative asupramediuluiale organizaliei pot apdreain timpultransportului,


tratdriila sfArgitul
livrdrii,utilizdrii, in naturaa produselor
cicluluide via!6gi reintegrdrii gi serviciilor

38
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5
sale. Prin furnizareade informatii,
o organizatiepoate potentialprevenisau diminuaimpacturile
negativeasupramediului in timpulacestoretapeale cicluluide viatd.

A.8.2 Pregitire pentru situafii de urgenti 9i capacitate de rispuns

Este responsabilitatea fiecdreiorganizalrisd fie pregdtitdgi sd rispundi in situatiide urgentdintr-un


mod adecvatnecesitSlilor sale specifice.Pentruinformatiireferitoarela determinareasituatiilorde
u r g e n t da s e v e d e a4 . 6 1 . 1 .

Atuncicdnd planificdprocesul(ele)
de pregdtire9i de rdspunsla urgente,organizatia
ar trebuisa
consrdere.

a) cea mai adecvatd


metoddpentrua rdspunde
la o situatie
de urgentd;

b) procesul(ele) interndgi externd;


de comunicare

c) acliunea(le) pentrua prevenisaua diminuaimpactul


necesar(e) asupramediului,

d) acliunea(le)
de diminuare9i de rdspunscaretrebuieluatepentrudiferitetipuride situatiide
urgentS;

e) necesitatea
de evaluarepost-urgentS
pentrua determina
9i implementa
actiunile
corective;
f) verificarea
periodicd planificate
a actiunilor de rdspunsla situa{ii
de urgentd;
g) personalului
rnstruirea referitor
la rdspunsul
la situa{ii
de urgentia;

h) o listd a personalului
cheie gi a serviciilor inclusivdatelede contact(de
de rnterventie,
exemplupompieri,serviciide curdtarea scurgerilor);

i) rutelede evacuare
gi punctede int6lnire;

J) posibilitatea
de asistenld
mutualddin parteaorganizatiilor
vecine.

A.9 performantei
Evaluarea
A.9.1 Monitorizare, mdsurare, analize $i evaluare

A . 9 . 1 . 1G e n e r a l i t d l i

Atunci cAnd se determinace ar trebui monitorizat gi masurat in plus fald de progresulprivind


obiectivelede mediu,organizalia
ar trebuisi ia in considerare
aspectele salede mediusemnificative.
obligatiile
salede conformaregi controaleleoperalionale.

Metodeleutilizate de cdtreorganizalie
pentrua monitoriza9i masura,a analizagi a evaluaar trebuisa
fie definitein sistemulde management de mediu,pentrua ie asiguracd:

a) planificarea
in timp a monitorizdrii
gi mdsurdriieste coordonatd
cu nevoiade rezultateale
gi mdsurdrii;
analizdrii

b) rezultatele
monitorizdrii
9i mdsurdrii
suntcredibile, gi trasabile;
reproductibile
c) analiza gi evaluareasunt credibilegi reproductibile
gi dau posibilitatea
organiza!iei
sd
raportezetendinlele.

Analizareaperformanfeide mediu gi evaluarearezultatelorar trebui raportatecetor care


au
responsabilitatea
9i autoritatea
si initiezeactiurri
adecvate.
Pentruinformaliisuplimentare
privindevaluarea mediu,a se vedeaISO.14031.
performanleide

39
S R E N I S O1 4 0 0 :12 0 1 5

A.9.1.2Evaluareaconformirii

Frecvenfa gi planificarea conformdrii


evaludrilor pot variain funcliede importan!acerinlei,de variatii
de operare,modificdri
ale condiliilor de conformare
ale obligaliilor 9i de performanla din trecuta
organizaliei.O organizalie poate sd utilizeze metode variatepentru a-gt menline cunoagterea 9i
inftlegereastadiuluisdu de conformare, sale de conformaresd
totugi,este necesarca toateobligaliile
fie evaluateperiodic.

Dacd rezultatele evaludriiconformdrii a unei cerintelegale,este necesarca


indicdo neindeplinire
organizaliasd determine 9i sd implementeze necesare
acliunile pentrurealizarea conformirrii.Pentru
aceastapoate fi necesardcomunicarea cu agenliade reglementare
9i un acord referitor
la un plan de
acliunepentrua-giindeplini legale.CAndestein vigoareun asemeneaacord,acestadevine
cerinlele
de conformare.
o obligalie

O liosdde conformarenu devinein mod necesaro neconformitate dacd,de exemplu,este identificatd


9i corectatd prin procesele
sistemuluide management de mediu Este necesarca neconformitdlile
nu au avut ca rezultat
referitoarela conformaresd fie corectate,chiar dacd aceste neconformitati
nerespectarea legale.
cerin!elor

A.9.2 Audit intern

careeste auditatS,
de activrtatea
Auditoriiar trebuisd fie independenli acoloundeeste posibilgi ar
trebui,in toatecazurile intr-unmodlipsitde pdrtinire
sd ac!ioneze 9i de conflictde interese.

pe parcursulauditurilor
identificate
Neconformitilile internefac obiectulacliunilorcorectiveadecvate.

precedente,
auditurilor
rezultatelor
La analizarea ar trebuisi includd:
organizalia

a) neconformitatileidentificateanteriorgieficacitateaacltunilorintreprinse;

b) rezultatele internegi externe.


auditurilor

Pentruinformaliisuplimentare la stabilireaunui programde audit intern,la efectuarea


referitoare
auditurilorsistemuluide management mediu 9i la evaluareacompetenleipersonalului
de care
efectueazd a
audituri, se vedeaISO 19011.Pentru programulde
informaliiprivind auditinternca parte
a managementului schimbdrii,a se vedeaarticolulA.l.

A^9.3 Analiza efectuati de management

Analizaefectuatdde managementar trebui realizatdla nivelinalt; nu este necesarsd fie o analizd


exhaustivd cu informa{ii Subiectele
detaliate. analizeiefectuatede management nu trebuies6 fie
tratatetoate deodatd.Analizapoatesd aibi loc dupd o perioaddde timp 9i poatesi fie o parte a
de management
activitdtilor in mod regulat,cum ar fi gedinlele
planificate de conducere
comitetului
sauceleoperalionale;nu estenecesar sd fie o separatd,
activitate

relevanteprimitede la pi(ile interesate


Reclama[iile de la cel
sunt analizatede cdtremanagementul
maiinaltnivelpentrua se determina de imbundtdlire.
oportunitdlile

ca partea managementului
Pentruinformafiidespre analizaefectuatdde management schimbdrii,a
sevedea a r t i c o l u l A . l .

Termenul"potrivire"se refera la modul in care sistemulde managementde mediu se potrivegte


operaliilorsale, culturii9i sistemelorsale de afaceri.Termenul"adecvare"se referdla
organizaliei,
situatiadacd sistemulrdspundecerinfeloracestuistandardinternalional 9i dacd este implementat
in
mod adecvat.Termenul"eficacitate" se referdla faptulcd se realizeazd dorite.
rezultatele

40
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

A.1O imbundtifire
A . 1 0 . 1G e n e r a l i t i f i

Organizatia
ar trebuisd ia in considerarerezultatele
de la analizagi evaluarea
performanfei
de mediu,
evaluareaconformdrii,audituriinterne$i analizaefectuatade managementatuncicAndia actiunide
imbundtdtire

Exemplelede imbundtdlireincludacfiunicorective,imbundtSlire
continud,schimbareInovaroare,
inovare9i reorganizare.

A.'10.2Neconformitate gi actiune corectivi

Unul dintrescopurilede bazd ale sistemuluide management de mediueste de a acuonaca un


instrumentde prevenireConceptulde acliunepreventivdesteacuminglobatin 4.1 (adicdinlelegerea
organizatiei 9i a contextului
in care activeazd)gi 6.1 (adicdacliunipentrutraiareariscuri-lor
gi
oportunrtdtilor).

A. 10.3 im bunatafire continud

Gradul, amploarea9i perioadade timp a actiunilorcare sustin imbunitdlireacontinud


sunt
determinatede cdtre organizatiePerformanla
de mediu poate ii crescutaaplic6ndsistemulde
management de mediuca un intregsauimbundtdtind
unulsaumai multedintreelementele
sale.

41
S R E N I S O1 4 0 0 ' 1 : 2 0 1 5

Anexa B
(informativd)

Corespondenfaintre ISO 14001:20159i ISO 14001:2004

TabelulB 1 prezintd intreaceastdediliea standardului


corespondenla (lSO 14001.2015)
internalional
(lSO14001
gi editiaanterioara .2004).

TabelulB.1 - Corespondenfa 9i ISO 14001:2004


intre ISO14001:2015

I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 I S O1 4 0 0 1 : 2 0 0 4
Titlul articolului Articol Articol Titlularticolului
lntroducere Introducere
,l
Domeniude aplicare 1 D o m e n i ud e a p l i c a r e

Referintenormative z 2 Referintenormative
T e r m e ngi i d e f i n i l i i Termenigidefinitii
(doartitlul)
organizaliei
Contextul 4

4 Cerinleale sistemuluide management


de mediu(doartitlul)
infelegerea 9i a
organizaliei 4.1
in careactiveaza
contextului
In{elegereanecesitililor9i 4.2
pdrlilorinteresate
agteptdrilor
Determinarea de aplicare
domeniului
de management
al sistemului de 4.3 41 Cerinlegenerale
mediu
de mediu
Sistemde management 4.4 4.1 generale
Cerrnte
(doartitlul)
Leadership 5

gi angajament
Leadership 5.1

de mediu
Politica c.z 4.2 de mediu
Politica
Roluriorganizalionale, Resurse, atributii, gi
responsabilitate
4.4.1
gi autoritdti
responsabilitdti autoritate
(doartitlul)
Planificare 4.3 (doartitlul)
Planificare
Actiunipentrutratareariscurilor
gi o. l
oportunitdtilor
Generalitdti 6.1.1

Aspectede mediu o. t.z 4.3.1 Aspectede mediu


Oblioatiide conformare 6 . 1. 3 4.3.2 Cerinlelegalegi altecerinle
Planificarea
acliunilor 6 . 1. 4
(continud)

42
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

Tabelul8.1 (continuare)

I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 I S O1 4 0 0 1 : 2 0 0 4
Titlul articolului Articol Articol Titlularticolului
Obiective
de mediugi planificarea o.z
pentrurealizarea
acestora(doartitlul)
Obiective
de mediu 6.2.1 4.J. J
lintegi program(programe)
Obiective,
Planificarea
acliunilorpentru o.2.2
realizarea
obiectivelorde mediu
Suport(doartitlul) 7 4.4 lmplementare
9i operare(doartitlul)
Resurse 7.1 Resurse, atributii, gi
responsabilitate
4.4.1
autoritate
Competentd 7.2
4.4.2 Competen!a,
instruire
9i congtientizare
Congtientizare 7.3
Comunicare
(doartitlul) 7.4
Generalitdti 741
4.4.3 Comunicare
Comunicare
internd 7.4.2
Comunicare
externd 7 4.3
lnforma!ii
documentate
(doartiilul) 7.5
4 . 44 Documentatie
Generalitdti 7 5.1

4.4.5 Controlul
documentelor
Crearegi actualizare 7.5.2
4 5.4 Controlu
I inregistrdrilor
4 4.5 Controlu
I documentelor
Controlu
I informatiilor
documentate
4.5.4 Controlu
I inregistrSrilor
Operare(doartitlul) 8 4.4 lmplementare
gi operare
Planificare
operalionalS
gi control 8.1 4.4.6 Controloperational
Pregdtire
pentrusitualiide urgenld9i pentrusitualiide urgentd9i
Pregdtire
6.2 4 . 47
capacitate
de rdspuns capacitate
de rdspuns
Evaluarea
performanlei
(doartiflul) 4.5 Verificare(doartitlul)
Monitorizare,
mdsurare, analizasi ol
evaluare(doartitlul)
4.5.1 Monitorizare
9i mdsurare
Generalitdti 911

Evaluarea
conformarii 9.1.2 4.5.2 Evaluarea
conformdrii
Auditintern(doartiilul) J.Z

Generalitdti 9.2.1 4.5.5 Auditintern


Programul
de auditintern 9.2.2
Analizaefectuatd
de management 4.6 Analizaefectuatd
de management
(continud)

43
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

Tabeful 8.1 (continuare)

I S O1 4 0 0 1
:2015 I S O1 4 0 0 1 : 2 0 0 4
Titlul articolului Articol Articol Titlularticolului
(doartitlul)
imbundtdtire 10

Generalitdti 101

10.2 Neconform itate,acliunecorectivdgi


itategi acliunecorectivd
Neconform 4.5.3
actiunepreventivd
't0.3
imbundtdtire
continud
Ghidpentruutilizarea
acestui AnexaA Ghidpentruutilizarea
acestuistandard
AnexaA
standardinternational international
Corespondenta intreISO14001:2015 AnexaB
s i I S O' 1 4 0 0 1 : 2 0 0 4
AnexaB Coresponden{a intreISO 14001.2004
9 i I S O9 0 0 1 : 2 0 0 0

Bibliografie Bibliografie

Indexalfabetic
al termenilor

44
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 ' 1 5

Bibliogr afie

t1l ISO '14004,Environmental sysfems-


managemenf Genera!guidetines
on principtes,
sysfems
and supporttechniques

l2J ISO 14006,Environmentalmanagemenfsysfems- Guidetinesfor incorporatingecodesign

l3l ISO 14031, Environmentalmanagement- Environmentalperformanceevaluation


Guidelines

t4l ISO 14044, Environmentalmanagement- Life cycte assessmenf- Requirements


and
guidelines

l5l management- Environmental


ISO 14063,Environmental - Guidelinesand
communication
examples

t6l ISO 1901I , Guidelines


for auditingmanagement
systems

l7l - principtesand guidetines


ISO 31000,Rlskmanagement

t8l ISO 50001, Energymanagemenlsysfems- withguidancefor use


Requirements

tgl ISO Guide73, Rrskmanagement- Vocabulary

45
S R E N I S O1 4 0 0 1 : 2 0 1 5

lndex alfabetical termenilor

o b i e c t i vd e m e d i u . ,. . .... 3.2.6
obligatiide conformare ... 3.2.9
organizafie . . . . . 3 . 1. 4
parte interesatd .3.1.6
performantd 3.4.10
p e r f o r m a n tdi e m e d i u . . .3.4.11
p o fi t i c dd e m e d i u . . . . . . . . . . . .. 3 . 1 . 3
prevenireapoludrii. 3 2.7

nsc 3.2.10
i n f o r m a t idi o c u m e n t a t e . . . . . . . . . . . J.J.Z r i s c u r is i o p o f t u n i t d t i 3.2.11
managementde la cel mai inalt nivel....? 1 q s i s t e md e m a n a g e m e n
. .t. . . . . . . .......... . ...3. . 1. 1
misurare 3.4.9 s i s t e md e m a n a g e m e ndte m e d i u . . . .. 3 . 1 . 2

z+o
S R E N I S O1 4 0 0 ' 1 : 2 0 1 5

Index alfabetical termenilorin limba englezd

ir,ldlt ii..1.-,X inter"e:ted prartf i,J-,!l

cotttpetettce:l.,i.j legal }'et}rireuteilts .rnd other requirements


{ed*ritted tertrr for ccl'plirnce o1:ligati''s-) 'j'i':il
cr-rtrplir'ce 'bligatio's J,l"'l
life cycle ;! i1"'i
c6nfor111!fy.:1.d.".:
lll;ttrsgelrel}t systetr 'J'1'1
colrtiilnal irnprovenrent *.{,ir
ll]eitsllrer]lelitl':+..il
c.rr'ecfi!,F i*(tio*.:'i.+.,.1
mottitoriltg i"f'11
docu'r*rted i'forr:ration i-J,.r
nottrotlfot'tnity ':i':i"i
eff'ectiveness.i,4 r,,
abjective 'g'r'5
e'lziro'rlre*t :";,:
trrg:rnizatiotl l"l''il
enviLonnrerrt;rl ;rspect i.il1
otltsource [ver:bJt.J'.*
e'1,il.rr*rre't;rl conelition -i.r.-i
perfortlance i-4-l*
e*r.iro'ruent.rl i'rpart;i-,1.4
preret:tiotr of pollutio':i-r '/
e*r,iro,.r*ent;+rnururger*F*t svstr*i r..r.,i
prccess i-'-"l*i
e*lriLo'**ent;rl abiective J-l"rr
rerFtiretne*t 'i"l'l'i
eryil'o**re't.+l perfornrrrnre ;:;.,1jn
risk '3'2'l*
e*r,iro'ment.rl prrtriry;i-iJ
risks ;lttciopportrrtrifies'l;-Ll
*olr,rroF .:1.;i.:.
toil m;+li.*gelneut j.,i_5.

47
ASRO- Asociatia din Romania
de standardizare
cu atributiiexclusiveprivindactivitateade standardizare
orqanismulnationalde standardizare
Rom6nieiin
gi repiezentarea
najionald procesulde standardizareeuropean9i internalional.

Standardele constituie rezultatul crealiei Este important ca utilizatoriistandardelor


intelectuale
9i SUNT prin drepturide romAnesd se asigurecd suntin posesiaultimei
autor.in c nationalde in vigoare.
edi{ii9i a tuturormodificdrilor
standardizare, itularuldrepturilor
de autor a r rom6ne 9i standardelor
Utilizatorii pentru
suntrdspunzdtori
urmiregte rilor de autor interpretarea9i aplicareacorectda prevederilor
asuprastandardelor eu gi interna{ionale standardelor romAne.
in Romdnia.
UtilizareastandardelorromAne nu inliturd
Fdri acordul prealabil expres al ASRO, obligalia respectirii prevederilorlegale in
standardele nu pot fi reproduse in alte vigoare.
documentesau multiplicate. Standardelesau
pdrti drn acesteanu pot fi tradusepentrua fi Informaliilereferitoarela standardelerom€rne
comunicatepublic sau pentru a reprezenta suntpublicate lunarin ,,Buletinul
standardizdrii".
opere derivate,cum ar fi cursuride formare
profesionald,baze de date, publicalii 9i completeale tuturor
Lista9i datelebibliografice
documentalii de specialitate. standardelor nationale, europene gi
adoptatein Romdnia,in vigoare
internationale
Respectareadrepturilorde autor asupra 9i anulate,se regdsescin aplicaliaelectronicd
nu afecteazdliberalor utilizaresi
standardelor lnfostandard,care se achizitioneazdde la
anlicare. ASRO.

ASOCIATIADE STANDARDIZARE
DINROMANIA
www standardizarea.ro http//maqazin.asro.ro http://standardizare.wordpress
com/
DirectorGeneral:Tel.:+4021 31632 96, Fax:+40 21 3160B 70
Tel.+4021 310 17 29, +4021 310 j6 44,+4921 31247 44, Fax.+4o 21 310 17 29
standardizare:
Tel +4021 31677 25,Fax+ 4021 31725 14,+402131294 88;vanzari@asro.ro
Vanzdri/Abonamente:
Redactie- Marketing,Drepturide nutor:Tel. . +40 21 316 99.74,marketing@asro
ro

50 pagini