Sunteți pe pagina 1din 2

Pentru voluntari

Voluntariatul poate fi o sursă foarte bogată de învățare, atunci cînd există atît dorința de a
învăta din partea voluntarului, cât și preocupare de a ajuta pe alții.
Implicarea în diverse proiecte și activități, lucrând în echipă sau de unul singur, voluntarii
dobândesc implicit noi abilități, noi cunoștințe, noi atitudini.
În timp ce altruismul, preocuparea pentru cei din jur și pentru diverse subiecte cu impact
comunitar este cea mai evidenta motivație pentru a devei voluntari.
         
Voluntarul este:
- o persoană care îi ajută pe ceilalți și are o poziție activă de viață;
- o persoană care acționează în mod voluntar și gratuit în diferite domenii;
- un cetățean conștient și activ al țării sale;
- un profesionist într-un anumit domeniu;
- persoană extraordinară, creativă, amabilă.

          CSC Moldova caută voluntari care au dorinta să influențeze mediul academic prin încurajarea
viitorilor lideri ai societății. Credem că studenții creștini sunt misionarii în universitățile lor. În fiecare
zi la universitate, ei dobândesc cunoștințe și abilități pentru viitor, și exersează credința creștină și
influențează viața a sute de studenți în jurul lor.

Unde vă puteți alătura?


- Organizează seminarii, grupe pe interese sau instruiri practice pentru studenții cu privire la
leadership și alte subiecte;
- Dezvoltați profesionalismul studenților prin participarea la proiectul ”Absolventilor”, unde
puteți încuraja studenții, cum să reușească în cariera profesională, urmând principiile creștine;
- Participare la planificarea și implementarea proiectelor CSC Moldova.
         

Cerințe pentru voluntari:


- a împărtăși viziunea CSC Moldova și a fi de acord cu statutul,
- a avea experiență în implimentarea de proiecte pentru tineri,
- a fi un creștin dedicat,
- a fi membru al bisericii locale.

          Dacă nu aveți prea multă experiență în lucrul cu studenții, dar sunteți dispus să
participați, atunci CSC Moldova desfășoară instruire și conferințe regulate. Oferim toate
resursele necesare și actualizate pentru lucrul cu studenții creștini. Mișcarea studențescă CSC
Molodva deschide oportunități excelente pentru creșterea personală și dezvoltarea talentelor
tale!

For Volunteers
Volunteering can be a very rich source of learning, when there is both a desire to learn from
the volunteer and a concern to help others.
Involvement in various projects and activities, working as a team or alone, volunteers
implicitly acquire new skills, new knowledge, new attitudes.
While altruism, concern for those around you and for various topics with community impact
is the most obvious motivation to become volunteers.
The volunteer is:
- a person who helps others and has an active position in life;
- a person who acts voluntarily and free of charge in different fields;
- a conscious and active citizen of his country;
- a professional in a specific field;
- extraordinary, creative, kind person.

CSC Moldova is looking for volunteers who want to influence the academic environment by
encouraging future leaders of the society. We believe that Christian students are missionaries
in their universities. Every day at the university, they acquire knowledge and skills for the
future, and practice the Christian faith and influence the lives of hundreds of students around
them.

Requirements for volunteers:


- share the vision of CSC Moldova and agree with the statute,
- have experience in implementing projects for young people,
- to be a dedicated Christian,
- to be a member of the local church.

If you do not have much experience in working with students, but are willing to attend, then
CSC Moldova conducts regular training and conferences. We provide all the necessary and
resources for working with Christian students. The CSC Molodva opens up excellent
opportunities for personal growth and development of your talents!