Sunteți pe pagina 1din 3

Esenta si continutul auditului

1. Evolutia istorica a auditului

Ţara de origine a auditului se consider Marea Britanie, deoarece aici în anul 1844 se aprobă un
şir de legi, conform cărora cel puţin o dată în an companiilor de acţiuni li se impunea solicitarea
unei persoane autorizate care săcontrolezeconturile contabile si rapoartele financiare.
Un moment important în evoluţia auditului îl reflect divizarea intereselor celor care investesc bani
şi nu se pot baza pe informaţia financiară prezentată de care se ocupă cu gestionarea şi
administrarea directă a investiţiilor la sfîrşitul anilor '40 auditul consta în urmărirea corectitudinii
înregistrării operaţiilor băneşti şi reflectării corecte în rapoartele financiare, deci avea caracter de
confirmare.
După 1949 auditorii independenţi susţin necesitatea controlului intern, care arasigura reducerea
erorilor şi exactitatea informaţiei financiare, iar firmele de audit încep să acorde mai mult servicii
de consultanţă, caracterul auditului devenind de orientare.
Apariţia şi dezvoltărea auditului în RM datează cu anul 1987, odată realizarea reformelor
economice – trecerea la relaţiile economiei de piaţă şi democratizarea societăţii. Activitatea de
audit s-a dezvoltat în masă în anul 1996, odată cu adoptarea Legii cu privire la activitatea de
audit, aprobarea Standardelor Naţionale de Audit, iar ca rezultat al desfăşurării mai intense a
acestui tip de activitate au fost efectuate modificări, completări , iar mai tîrziu şi înlocuirea cu o
altă Lege privind activitatea de audit (2007).
2. . Definiţia şi obiectivele auditului

Auditul-reprezintă un proces sistematic de obţinere a datelor reale privind acţiunile şi evenimentele


economice, care stabileşte nivelul corespunderii acestora cu un anumit criteriu şi prezintă
rezultatele utilizatorilor interesaţi.
Încă în anul 1971 Comitetul American pentru Practica de Audit a dat următoarea definiţie:
„Auditul este examinarea independent de către auditorul special numit a rapoartelor financiare
ale întreprinderii şi exprimarea opiniei privind acestea cu condiţia respectării normelor stabilite de
lege” Potrivit Legii cu privire la activitatea de audit a RM „auditul reprezintă examinarea
independentă a rapoartelor financiare anuale, a rapoartelor financiare anuale consolidate şi a
altor informaţii, aferente acestora, ale entităţii auditate pentru exprimarea unei opinii profesioniste a
auditorului asupra corespunderiilor, sub toate aspectele semnificative, cerinţelor stabilite faţă de
aceste rapoarte”
Entitatea auditată este entitatea, inclusive subdiviziunile ei, ale cărei rapoarte financiare anuale,
rapoarte financiare anuale consolidate şi/sau alte informaţii aferente acestora sînt supuse auditului.
Activitatea de audit este activitatea de întreprinzător, care constă în prestarea de servicii
profesionale, efectuate pe bază de contract, pentru exprimarea opiniei a supraveridicităţii
rapoartelor financiare în conformitate cu legislaţia în domeniu.
3.Principiile fundamentale ale activităţii de audit
: a) independenţă
b) onestitate şi obiectivitate
c) competenţă profesională şi conştiinciozitate
d) confidenţialitate şi comportament profesional
e) respectarea standardelor profesionale
4. Obiectivele principale ale auditului sunt:
 Aprecierea autenticităţii rapoartelor financiare
 Aprecierea nivelului de organizare a contabilităţii, nivelul de calificare al cadrelor,
legitimitate a activităţii economice a agentului economic
 Propunerea unor soluţii de înlăturare a greşelilor comise la determinarea rezultatelor
financiare; aprecierea situaţiei economice a întreprinderii în perioada precedent şi prezentă,
precum şi estimarea ei pe viitor.
5. Teoriile auditului
 Teoria asigurarii - are la baza doua principii: principiul asigurarii respectiv principiul
informatiei. Principiul asigurarii presupune ca auditorul furnizeaza un anumit grad de
asigurare persoanelor care se bazeaza pe informatia auditata. Potrivit principiului
informatiei, informatiile auditate devin mai credibile si, in consecinta, sunt mai utile in
procesul de luare a deciziei. Aceasta teorie abordeaza auditul prin prisma nevoilor
informationale ale utilizatorilor principali: actionarii si investitorii.
 Teoria agentiei - justifica auditul prin prisma faptului ca finantatorii (actionarii) nu pot
avea incredere deplina ca managerii vor folosi resursele primite in mod adecvat si ca
resursele ar putea fi deturnate in folosul personal al managerilor.
 Teoria motivationala – justifica auditul prin prisma comportamentului profesional
calitativ superior al celor care poarta responsabilitatea intocmirii si prezentarii
situatiilor financiare ce urmeaza a fi auditate.
6.  Paralela intre controlul intern si auditul intern
NR. DOMENII DE
CONTROLUL INTERN AUDITUL INTERN
CRT. REFERINTA
Se constituie in cadrul organizatiei sub Auditul intern face parte din sistemul de
forma unui sistem de management si control management si control intern, dar este
Statutul
intern, care se mai numeste si Sistem de componenta de evaluare a acestuia.
control managerial - SCM
Angajatii, managementul de linie si Managementul general si managementul de
Beneficiarii
managementul general. linie.
Stabilite prin planul anual de control Stabilite de echipa de auditori si supervizate
Obiectivele aprobat de management cu scopul realizarii de seful compartimentului de audit intern.
unui control de asigurare.
In conformitate cu planul anual de control si Toate domeniile entitatii sunt activitati
Domeniul de aplicare
necesitatile managementului. auditabile.
Activitate periodica, in functie de evolutia Activitate permanenta si planificata,
Periodicitatea riscurilor. respectiv toate domeniile sau activitatile
sunt auditate cel putin o data la 3 ani.
Instrumenteaza o neregula, abatere, Asigurare rezonabila a conformitatii
Scopul actiunii disfunctiune sau chiar iregularitate prin activitatilor auditate si/sau a eficacitatii
/misiunii verificarea respectarii cadrului normativ si derularii acestora.
procedural in vigoare.
Activitatile de control se structureaza pe Realizeaza o evaluare a conformitatii pe
obiectivele actiunii stabilite de obiectivele misiunii, in baza verificarii unor
Modul de abordare
management. esantioane de 2-5% din totalul populatiei,
stabilite statistic.
Activitatile de control se disipeaza pe fluxul Se organizeaza sub forma unui
Modul de organizare proceselor. compartiment de audit intern constituit din
minim 2-3 persoane pentru a fi functional.
9. Tehnicile si instrumentele de control difera Metodologie specifica standardizata,
Modul de lucru
de la o actiune la alta in functie de comuna tuturor misiunilor de audit intern.
particularitatile activitatilor controlate.
Controlorul stabileste dimensiunile Constatarile si recomandarile auditorilor
abaterilor constatate si chiar ale interni se materializeaza intr-un Raport de
iregularitatilor si persoanele raspunzatoare, audit intern, care se completeaza cu
Modul de finalizare
in baza unui proces verbal de control. un Plan de actiune, stabilit
conform Calendarului de implementare
practica a recomandarilor.
Constatarile si concluziile controlului, Recomandarile si concluziile auditorilor
Constatarile,
conform legii, trebuie acceptate, daca nu interni sunt optionale pentru management,
recomandarile si
sunt contestate sau dupa caz, daca raman dar buna practica cere explicatii pentru
concluziile misiunii
definitive. neimplementarea acestora.
Comparatia cu Asemanator cu inspectia. Total opus activitatii de inspectie.
inspectia
Stabileste dimensiunea neregulilor sau Ofera o asigurare rezonabila
disfunctiunilor si responsabilitatile privind managementului general asupra
Rezultatele
nerespectarea cadrului normativ si functionalitatii sistemelor de control
procedural. managerial.
Controlorul trebuie sa aiba studii superioare Auditorul intern are studii superioare si, in
Personalul de specialitate. timp, va trebui sa aiba si o certificare in
domeniu.
Activitate care va evolua in functie de Functia de audit intern trebuie sa se
evolutia riscurilor si actualizarea sistematica intareasca tot mai mult si sa ajunga sa ofere
a procedurilor operationale de lucru. mangementului general o asigurare
Perspectiva
rezonabila pentru toate domeniile
auditabile, ceea ce va reprezenta o valoare
adaugata pentru organizatie.

S-ar putea să vă placă și