Sunteți pe pagina 1din 36

-

Istoria Mănăstirii Hadâmbu este o istorie de dureri şi bucurii, cu multă pustiire şi moarte, dar având
ajutorul necontenit al Maicii lui Dumnezeu.
Schitul Hadâmbului a fost construit de boierul grec Iani Hadâmbu, în anul 1659. Acesta a primit de la
domnitorul Gheorghe Ghica un loc în “Pădurea Iaşilor, la Dealul Mare”. Boierul a primit această
proprietate cu scopul de a reînnoi o veche biserică din lemn, din sec 15.
Mănăstirea purtând numele ctitorului ei, este un complex monastic, fortificat, defensiv, cu o biserica mică
înconjurată cu ziduri groase din piatră de carieră, sub forma unei fortăreţe, construcţie necesară acelor
vremuri, când năvăleau turcii şi tătarii, prădând mănăstirile.
Aici au vieţuit mai multe generaţii de călugări greci, până în anul 1863, când a fost dată legea secularizării
averilor mănăstireşti, când monahii au fost obligaţi să părăsească mănăstirea.
Sfântul lăcaş a fost repopulat în anul 1937, prin voinţa stareţului Iov Mazilu, cu binecuvântarea
patriarhului Miron Cristea. Mănăstirea a cunoscut o perioadă de înflorire până în anul 1960, când a fost,
din nou desfiinţată de autorităţile comuniste.
În perioada următoare locul sfânt s-a năruit, zidurile s-au surpat, bălăriile şi copacii au năvălit, încet, peste
alei şi peste ziduri.
Viaţa monahală reînvie la Mănăstirea Hadâmbu în anul 1990, sub îndrumarea Părintelui Stareţ Nicodim
Gheorghiţă.
Mănăstirea este un monument reprezentativ pentru arhitectura moldovenească din sec. al XVII-lea.
Biserica mănăstirii, purtând hramul "Naşterea Maicii Domnului", este de proporţii reduse şi prezintă un
plan mixt, ea caracterizându-se prin diferite amenajări defensive.
Se construieşte o nouă biserică cu hramul "Acoperământul Maicii Domnului“, pardosită cu marmură de
Ruschiţa, care a fost sfinţită în anul 2008.
Se construiesc elemente noi în complexul monahal – arhondaricul cu 500 de locuri de cazare pentru
pelerini, pangarul, paraclisul de vară. Se reface pictura din biserica veche, care este sfinţită la 5 iunie 2011.
The history of Hadâmbu Monastery is a history of sorrow and joy, with lot of devastation and death, but
with the continuous help from Virgin Mary.

Hadâmbu’s hermitage was built in 1659 by the Greek nobleman Iani Hadâmbu. He accepted from prince
Gheorghe Ghica a land on „Iaşi’s Forest, on the High Hill”. The nobleman accepted this property in order to
renew an ancient wooden church, from 15th century.
The monastery, wearing the name of it’s founder, is a fortified, defensiv monastic complex, with a small
church surrounded by thick quarry stone walls, with the shape a fort, imperative building af those times,
when Turks and Tartars invaded these lands, plundering the monasteries.
Several generations of Greek monks lived here, until 1863, when monasteries’ estate secularizing law was
issued and the monks had to leave the monastery.
The holy place was re-peopled in 1937, by the will of the abbot Iov Mazilu, with the blessing of the
Patriarch Miron Cristea. The monastery had a flourishing time, until 1960, when was done away with it by
the communist authorities.
The following period of time the holy place crumbled, the walls caved in, the weeds and trees slowly
invaded the alleys and the walls.
The monastic life resurrects in 1990, under the guidence of the Abbot Nicodim Gheorghiţă.
The monastery is a representative monument for the moldavian architecture of the XVII th century.
Monastery’s church, protected by Vigin Mary , is small and and has a mixed plane, being characterized by
succesive defensive arrangements.
A new church protected by The Holy Shroud Of Virgin Mary was built, floored with marble from Ruschiţa,
and hallowed in 2008.
New elements were built in the monastic complex – accommodation rooms for 500 pilgrims, Holy objects
shop, summer chapel. The painting of the old church was restored and then hallowed on June, 5, 2011.
Pelerini din Borşa – Maramureş – sosiţi pentru sărbătoarea de la
Mănăstirea Hadâmbu – Sfinţirea picturii din biserica monument
Pilgrims from Borşa – Maramureş –arrived for the holy festival from
Hadâmbu Monastery – Hallowing the painting of the monument
church.
Icoane făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hadâmbu

In 1937 – 1938, preotul Octavian Zmău din Roman a pictat icoana Maicii Domnului
cu Pruncul, pe care a închinat -o, ca danie, Mănăstirii Hadâmbu. In perioada celor
treizeci de ani de părăsire a Bisericii, odoarele au fost închise într-o ladă, în altar,
aşteptând ieşirea la lumină. Mai târziu icoana a fost ferecată în argint.
Pe lângă aceasta icoană, care în mod nu prea obişnuit o reprezintă pe Maica
Domnului ţinând pruncul în partea dreaptă (stânga privitorului), mai sunt alte 3
icoane făcătoare de minuni şi icoana Sfântului Ioan Botezătorul, care se află într-o
chilie din zidul de apărare.

Miraculous icons of Hadâmbu Monastery

In 1937-1938 priest Octavian Zmău from Roman painted the icon of Virgin Mary with
Child, and donated it to Hadâmbu Monastery. During the thirty years abandonment
of the church, the holy jewels were locked in a chest, in the altar, waiting to emerge.
The icon was later clothed in silver.
Along with this icon, unusually representing Virgin Mary holding The Child on the
right side (the left side of the onlooker), there are 3 more miraculous icons and the
icon of Saint John The Baptiser, situated in a cell inside the defensive wall.
Hram la Mănăstirea Hadâmbu Photo - internet

Dedication to Church Hadâmbu


André Rieu – Adagio G-Moll
by Tomaso Albinoni

Photos : Felicia Popescu - Iaşi


Nicuşor Baroiu - Galaţi

Made by:
Iunie 2011