Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 45
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.
I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare
dintre afirma iile de mai jos:
1. Între anii 87 – 106, statul dac a fost condus de c tre:
a. Comosicus b. Deceneu c. Decebal d. Nero 5 puncte
2. Procesul prin care geto-dacii au preluat cultura material i spiritual roman se nume te:
a. antropogenez b. etnogenez c. romanizare d. sovietizare 5 puncte
3. Conform izvoarelor istorice, ara Românesc a fost întemeiat în secolul al XIV-lea de:
a. Basarab I b. Dobrotici c. Petru Mu at d. Roman I 5 puncte
4. În anul 1475, domnitorul Moldovei, tefan cel Mare, a luptat împotriva otomanilor la:
a. C lug reni b. Nicopole c. Rovine d. Vaslui 5 puncte
5. În anul 1600, ara Românesc , Transilvania i Moldova au fost unite politic de c tre:
a. Iancu de Hunedoara b. Mihai Viteazul
c. Mircea cel B trân d. Vlad epe 5 puncte
6. Memorandum-ul a fost elaborat în secolul al XIX-lea în provincia:
a. Dobrogea b. Basarabia c. Bucovina d. Transilvania 5 puncte
7. Armata român a luptat la M r ti, M r e ti i Oituz, în anul:
a. 1914 b. 1917 c. 1921 d. 1930 5 puncte
8. În anul 1918, Marea Adunare Na ional de la Alba-Iulia, a hot rât unirea Transilvaniei cu:
a. Basarabia b. Dobrogea c. România d. Valahia 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
În anul ......., în cadrul Adun rilor/Divanurilor ......., românii au cerut ....... Principatelor Române. Marile
Puteri au elaborat, la Paris, în anul 1858 o ......., prin care se stabilea noua organizare a Principatelor. La
24 ianuarie 1859, prin dubla alegere a lui ......., Moldova i ....... au format un singur stat.
Lista termenilor: 1821, 1857, ad-hoc, Alexandru Ioan Cuza, Carol I, Conven ie, electiv,
Transilvania, ara Româneasc , unire. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


„În timpul campaniei contra t tarilor, desf urate la est de Carpa i din ini iativa regelui
Ungariei, are loc “desc lecatul” lui Drago . Frunta ul românilor maramure eni trece mun ii înso it
de “ceata” propriilor r zboinici i preia în st pânire teritoriul de pe valea unde curge râul Moldovei.”
(despre constituirea statului medieval Moldova)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i o ac iune la care a participat Drago . 3 puncte
2. Numi i un alt voievod maramure ean care a participat la formarea statului Moldova, în afara
celui precizat în text. 3 puncte
3. Men iona i o m sur adoptat de c tre Petru I Mu at sau de c tre Roman I, pentru
consolidarea Moldovei ca stat medieval. 3 puncte
4. Men iona i secolul în care s-a constituit statul medieval Moldova. 3 puncte
5. Prezenta i o cauz i o urmare a particip rii statelor medievale române ti extracarpatice la
politica antiotoman din secolele al XIV-lea – al XV-lea. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, desf urarea revolu iei din 1848 – 1849 în Moldova i ara
Româneasc , având în vedere:
- dou cauze ale declan rii revolu iei din anii 1848-1849 în Moldova sau în ara Românesc ;
- câte un program revolu ionar (numele programului i localitatea în care a fost prezentat) din
Moldova i din ara Românesc ;
- dou deosebiri dintre desf urarea revolu iei din 1848-1849 în Moldova, respectiv, în ara
Româneasc .
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte
Proba scris la istoria românilor Varianta 45