Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educa iei  i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

TESTAREA NA IONAL – 2007


Prob scris la istoria românilor
Varianta 49
♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
♦ Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

I. Scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect, pentru fiecare
dintre afirma iile de mai jos:
1. Ac iunea de unificare a triburilor geto-dace într-un stat, în secolul I î. Hr., a fost înf ptuit de:
a. Burebista b. Comosicus c. Duras d. Scorilo 5 puncte
2. Moldova s-a format ca stat medieval în secolul:
a. al XII-lea b. al XIII-lea c. al XIV-lea d. al XVI-lea 5 puncte
3. Institu ia medieval din rile române format din boierii cu func ii/ dreg tori este:
a. Adunarea rii b.Biserica c. Senatul d. Sfatul domnesc 5 puncte
4. Iancu de Hunedoara, voievodul Transilvaniei, a participat la cruciada de la Varna în anul:
a. 1396 b. 1444 c. 1462 d.1475 5 puncte
5. tefan cel Mare a domnit în statul medieval:
a. Dobrogea b. Moldova c. Transilvania d. ara Româneasc 5 puncte
6. Alian a antiotoman din secolul al XVI-lea, la care a aderat Mihai Viteazul, se nume te:
a. Antanta b. Liga Sfant c. Sfânta Alian d. Tripla Alian 5 puncte
7. Parlamentul României a proclamat oficial independen a de stat a t rii în anul:
a. 1859 b. 1877 c. 1918 d. 1940 5 puncte
8. România a semnat tratatul de alian cu Puterile Centrale/ Tripla Alian în anul:
a. 1881 b. 1883 c. 1916 d. 1938 5 puncte

II. Transcrie i, pe foaia de examen, textul de mai jos, completând fiecare spa iu liber cu
termenul corespunz tor din lista dat . Termenii ale i din list se folosesc o singur dat în text.
Primul R zboi Mondial s-a încheiat în 1918, cu victoria alian ei numite ….... i înfrângerea
alian ei numite ……. S-au pr bu it marile imperii i s-a afirmat principiul ……. . În baza lui, românii
din ....... au decis la Chi in u unirea cu România, decizie adoptat i la ........ de c tre
transilv nenii întruni i în ....... .
Lista termenilor: Adunarea Na ional , Alba-Iulia, Antanta, autodeterminare, Basarabia, Bucovina,
Bucure ti, Bra ov, Puterile Centrale, Sfatul rii. 12 puncte

III. Citi i cu aten ie textul de mai jos:


“Domnia lui Carol I (1866-1914) a debutat prin adoptarea de c tre Parlament a unei
Constitu ii. Clasa politic , înc pu in numeroas dominat de câteva puternice personalit i s-a
adaptat noilor reguli ale jocului.” (despre domnia lui Carol I)
Pornind de la acest text, r spunde i urm toarelor cerin e:
1. Transcrie i fragmentul care con ine ac iunea prin care a debutat domnia lui Carol. 3 puncte
2. Men iona i un eveniment militar la care a participat domnitorul Carol I. 3 puncte
3. Men iona i o prevedere a Constitu iei din 1866. 3 puncte
4. Numi i o lege cu valoare de constitu ie aplicat în Principatele române,în timpul domniei lui
Al.I.Cuza. 3 puncte
5. Prezenta i dou cauze pentru care a fost adoptat o nou constitu ie a României, dup primul
r zboi mondial. 6 puncte

IV. Prezenta i, în 1-2 pagini, formarea i consolidarea statului medieval ara Româneasc ,
având în vedere:
- doi factori care au favorizat formarea statelor medievale române ti;
- o ac iune a lui Negru Vod , descris de cronicari;
- o ac iune a lui Basarab i o urmare a acesteia;
- numele a doi urma i ai lui Basarab care au consolidat statul i dou caracteristici ale
institu iei Domniei, în ara Româneasc .
Not ! Se puncteaz i structurarea compozi iei (introducere – cuprins – concluzii), prezentarea în
ordine cronologic /logic a faptelor istorice, utilizarea limbajului istoric. 20 de puncte

Proba scris la istoria românilor Varianta 49