Sunteți pe pagina 1din 26

FIȘĂ DE (AUTO) EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT

ÎNVĂȚĂTORI /INSTITUTORI /PROFESORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR – SESIUNEA 2020

Numele și prenumele: ……………………………………..……………………………………………….……….………………………………………………………………..……………….


Unitatea de învățământ: ………………………………………………………..………………………….………………………………………………………………….…………….............
Disciplina/domeniul pentru care își depune dosarul de concurs: …………………………………………………………………………………………………………….……..
Gradul didactic: ………………………….. Vechimea în învățământ: ……………… Perioada evaluată: 1 septembrie 2014 - 31 august 2019

Punctaj Punctaj Pagina /


Punctaj Auto - Punctaj
Nr. crt. CRITERII DE EVALUARE Detalierea punctajului maxim Comisia Comisia pagini
Consiliul
maxim evaluare de de document/e
consultativ evaluare contestații justificativ/e
1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă (maxim 90 puncte)
a. Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor, 10 p Rezultate obținute în pregătirea elevilor în
materializate în progresul copiilor pe domenii atingerea obiectivelor specifice impuse de
de dezvoltare, înregistrate în Fișa de curriculumul școlar, materializate în progresul
elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la
apreciere a progresului elevilor, ca o
clasă, la testări de sfârșit de an/ciclu, la
confirmare a parcurgerii coerente și cu
evaluările naționale (dovezi riguros
consecvență a Curriculumului în vigoare și a argumentate și certificate de conducerea
atingerii obiectivelor/elementelor de școlii privind ponderea calificativelor și
competență menționate în acesta, rezultate dovada progresului școlar al elevilor etc.).
deosebite obținute în pregătirea elevilor 1,5p/an școlar
materializate în progresul elevilor la clasă sau Activitatea în cadrul comisiilor neremunerate
în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi de organizare și desfășurare a
examene naţionale de sfârşit de ciclu / rezultate examenelor naționale / a evaluărilor
obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de naționale /a simulărilor naționale /alte comisii
de lucru neremunerate de la nivelul
specialitate din învăţământul tehnologic și
inspectoratului școlar /unității de
vocațional, pe baza datelor statistice de la învățământ.
nivelul unităţii de învăţământ, ca o confirmare a 0,5 p/comisie
atingerii obiectivelor
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Str. N. Iorga nr. 28, 710213, Botoşani
Bucureşti Tel: +40 231584 050, Fax: +40 231584
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00 052
www.edu.ro www.isj.botosani.ro

1
/competenţelor specifice impuse de
curriculumul şcolar în vigoare, respectiv
rezultate deosebite în activităţi specifice de
consiliere psihopedagogică şi de management al
vieţii personale şi al carierei în scopul
îmbunătăţirii performanţelor şcolare, de
reducere a abandonului şcolar şi de creştere
a frecvenţei elevilor la cursuri, în activităţi de
facilitare a procesului de incluziune şcolară şi în
remedierea limbajului şi comunicării cu impact
în integrarea
şcolară şi socială a copilului.
b. Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor 12 p Inițierea și derularea proiectelor pentru
din categorii dezavantajate (elevii cu cerinţe îmbunătăţirea accesului la educaţie a elevilor
educaţionale speciale din învățământul special, din medii dezavantajate:
integraţi în învăţământul de masă, copii din - la nivel județean – 1 p/proiect
- la nivel național – 2 p/proiect
familii monoparentale, copii în plasament, copii
Participare la proiecte pentru
crescuți de rude, copii din comunități sărace, îmbunătăţirea accesului la educaţie a
comunități izolate, părinți plecați în străinătate, elevilor din medii dezavantajate:
copii şcolarizaţi la domiciliu sau în spital, copii - la nivel județean – 0,5 p/proiect
cu HIV etc.) - la nivel național – 1p/proiect
Premii obţinute la concursuri de către elevii din
(documente doveditoare care atestă că medii dezavantajate:
preşcolarii/elevii se încadrează în L a nivel internaţional
categoriile enumerate anterior) locul I 1,25 p/diplomă
locul II 1 p/diplomă
locul III 0,75 p/diplomă
La nivel naţional
locul I 1p/diplomă
locul II 0,75 p/diplomă
locul III 0,5 p/diplomă
La nivel interjudeţean
locul I 0,75 p/diplomă
locul II 0,5 p/diplomă
locul III 0,25 p/diplomă
La nivel judeţean
locul I 0,5 p/diplomă
locul II 0,25 p/diplomă
locul III 0,1 p/diplomă
Evidențierea progresului școlar
/performanțelor elevilor din medii
dezavantajate, a celor cu cerințe
educaționale speciale și cu alte dificultăți de
învățare, a elevilor talentați și/sau capabili de
performanță
0,5 p/an/elev
c. Iniţierea şi/sau aplicarea la clasă a unor 10 p Utilizarea de softuri educaționale,
metode, procedee şi tehnici de abordare a platforme educaționale (AeL, INSAM,
IntelTeach
predării-învățării- evaluării inovative, preluate /ThinkQuest / INTUITEXT / Moodle și alte
din cercetarea educaţională de profil, aplicații / platforme)
promovate în cadrul unor proiecte cu finanțare 0,5 p/an școlar
externă (inclusiv schimburi de experiență sau Crearea de lecții / teste pe calculator,
mobilități), al unor proiecte la nivel județean (în utilizând programe și aplicații existente în
unitatea de
parteneriat cu instituții de învățământ superior de învățământ
profil sau organizații neguvernamentale cu 0,25/
experiență relevantă în domeniu) și/sau lecție/test
promovate de M.E.C. la nivel național, prin Inițierea /elaborarea unor metode, procedee
scrisorile metodice, respectiv în activitatea de și tehnici de predare inovatoare, specifice
consiliere psihopedagogică/de intervenţie disciplinei predate
0,50 p/procedeu/tehnică
logopedică a unor metode, procedee şi tehnici
Aplicarea unor metode, procedee și tehnici de
inovative predare inovatoare specifice disciplinei predate
0,5/metodă/procedeu/tehnică
Iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/clasă a unor
metode, procedee şi tehnici de abordare a predării
– învățării - evaluării inovative, preluate din
cadrul proiectelor cu finanțare externă (inclusiv
schimburi de experiență sau mobilități) sau
derulate prin programele Comisiei Europene, ale
Parlamentului European și alte altor instituții
europene:: Erasmus+, LLP (Comenius, Leonardo da
Vinci, Grundtvig, Vizite pregătitoare, Vizite de
studiu/Programul Transversal, acţiunea cheie 1),
eTwinning, Pestalozzi, Ateliere Graz, ACES, granturi
SEE, Jobs, Junior Achievement România (JAR),
„Europa, casa noastră” (Lider European și
EuroQuiz), „Școli-ambasador ale Parlamentului
European”, „Euroscola”etc
0,5p/metodă /procedeu/ tehnică/
iniţiativă
Iniţierea şi/sau aplicarea la grupă/clasă a unor
metode, procedee şi tehnici de abordare a
predării – învățării - evaluării inovative,
preluate din cadrul unor proiecte la nivel
județean (în parteneriat cu instituții de
învățământ superior de profil sau organizații
neguvernamentale cu experiență relevantă
în domeniu) și/sau promovate de Ministerul
Educaţiei Naţionale la nivel național, prin
scrisori metodice
0,5p/ metodă/ procedeu/ tehnică/
iniţiativă
d. Performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi 7p Olimpiade / concursuri școlare de profil
la olimpiade şcolare şi /sau concursuri de profil La nivel internațional:
corelat cu disciplina predată, materializate prin Premiul I – 2 p/diplomă
locul II – 1 p/diplomă
obţinerea premiilor I, II, III, menţiunilor/premiilor și
Premiul III –
mențiunilor speciale la etapa judeţeană şi a
0,75p/diplomă
municipiului Bucureşti /sector/interjudeţeană Mențiune – 0,5 p/diplomă
/naţională/internaţională, incluse în programul de La nivel național:
activităţi şi în calendarul inspectoratului şcolar/ Premiul I – 1 p/diplomă
M.E.C. și / sau pregătirea loturilor olimpice de Premiul II – 0,75p/diplomă
elevi Premiul III – 0,5 p/diplomă
Premiu special –0,25
p/diplomă
Mențiune –0,25 p/diplomă
La nivel interjudețean/regional:
Premiul I – 0,75 p/diplomă
Premiul II – 0,5 p/diplomă
Premiul III – 0,4 p/diplomă
Premiu special – 0,25
p/diplomă
Mențiune – 0,25 p/diplomă
La nivel județean:
Premiul I – 0,75 p/diplomă
Premiul II – 0,5 p/diplomă
Premiul III – 0,4 p/diplomă
Premiul special – 0,25
p/diplomă
Mențiune – 0,25 p/diplomă
Pregătirea școlarilor pentru concursuri
0,5 p/concurs
e. Rezultatele deosebite obţinute în centrele de 10 p Coordonarea activității din centrele de
excelență, în Centrele de Resurse pentru Educaţie excelență/performanță derulate în cadrul
şi Dezvoltare, în centrele multifuncţionale proiectelor județene cu aviz IȘJ :
• La nivelul școlii: 0,5 p/an școlar
pentru educaţie timpurie, certificate de • La nivel județean: 1 p/an școlar
inspectorul de specialitate /organizaţia Activitatea desfășurată în centrul de
coordonatoare, și /au rezultate deosebite excelență/performanță derulate în cadrul
obținute cu elevii cu cerinţe educaţionale proiectelor județene cu aviz IȘJ
speciale şi /sau tulburări de învăţare, certificate 1 p/an școlar
de directorul unităţii de învăţământ Activitatea desfășurată cu elevi cu dificultăți
de învățare (certificată de directorul unităţii
/inspectorul de specialitate sau directorul Centrului
de
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională învăţământ/ directorul CJRAE)
/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi 0,50 p/elev/an
Asistenţă Educaţională școlar
Rezultate deosebite cu elevi cu dificultăți
de învățare (certificate de organizaţia
coordonatoare/ directorul CJRAE):
La nivel național:
Premiul I: 0,6p/diplomă
Premiul II: 0,5p/diplomă
Premiul III: 0,4p/diplomă
Premiul special: 0,3p/diplomă
Mențiune 0,3p/diplomă
La nivel interjudețean/regional/județean:
Premiul I: 0,5p/diplomă
Premiul II: 0,4p/diplomă
Premiul III: 0,3p/diplomă
Premiul special: 0,2p/diplomă
Mențiune: 0,2p/diplomă
f. Participarea, în calitate de membru al comisiei 8p Membru al comisiei de evaluare –
de evaluare / organizare, la olimpiadele și jurii/corector: faza județeană –
concursurile de profil, etapele pe sector, judeţene, 0,5p/comisie
faza interjudețeană – 0, 75p/comisie
interjudeţene, naţionale şi internaţionale incluse în
faza națională – 1p/comisie
programul de activităţi şi în calendarul faza internațională – 1, 25p/comisie
inspectoratului şcolar / M.E.C. Participarea, în calitate de președinte
/vicepreședinte/secretar/membru al comisiei de
evaluare/organizare, la concursurile și
olimpiadele incluse în programul de activităţi
şi
în calendarul inspectoratelor şcolare/MEC
 judeţene - 0,5p/comisie
 interjudeţene - 1p/comisie
 naţionale - 2p/comisie
 internaţionale - 3p/comisie
Profesor supraveghetor la concursuri
 judeţene - 0,5p/activitate
 interjudeţene - 1 p/activitate
 naţionale - 1p/activitate
Profesor însoțitor, la etapele:
 judeţene - 0,5p/an/concurs
 interjudeţene – 1p/an/concurs
 naţionale - 1p/an/concurs
g. Implicare în activitatea de tratare diferențiată a 12 p Desfășurarea activității la clase cu predare
elevilor din grupele/clasele cu regim în regim simultan/alternative educaționale
simultan/alternative educaţionale și/sau în 1,5 /an
implementarea activităţilor de învăţare remedială. școlar
Inițierea și implementarea proiectelor la clasă
care au ca scop tratarea diferenţiată
2 p/proiect/an
școlar Inițierea și implementarea de proiecte
pentru îmbunătățirea ratei succesului școlar
pentru
copiii din grupurile dezavantajate
2
p/proiect Desfășurarea de activităţi de
recuperare şcolară şi ameliorare pentru
elevii cu dificultăţilor în
învăţare certificate de directorul unității de
învățământ
2 p/ an şcolar
h. Implementarea unor proiecte educaționale 10 p Elaborarea/implementarea unor proiecte
inovatoare, recunoscute și aprobate la nivel educaţionale inovatoare pentru progres în
local/județean/interjudețean/național/internațional învățare a fiecărui copil
(de exemplu, domenii precum: educație parentală, la nivel local 0,5p
/proiect
educație ecologică, educație pentru sănătate,
la nivel judeţean 1 p/
educație financiară, educație emoțională, educație proiect
incluzivă, educație interculturală, educație pentru la nivel interjudețean 1,5p /proiect
mișcare etc.) și/sau implicarea în la nivel naţional 2 p/
implementarea programului “Şcoala după proiect
şcoală” ca activitate în la nivel internațional 2,5p /
norma didactică, respectiv a programului „A proiect Aplicarea unor proiecte („Școală după
doua școală” ca activitate în norma didactică,
respectiv a programului „A doua şansă”,
ş.a.) inovatoare
şansă” pentru progres în învățare a fiecărui copil.
2 p/proiect
i. Participarea, în calitate de autor/coautor, la 11 p
elaborarea de manuale şcolare aprobate de M.E.C.
sau la traducerea de manuale școlare din limba
română într-o limbă a minorității naționale care are
învățământ cu predare în limba maternă, sau la
conceperea unor resurse educaționale
deschise/auxiliare curriculare pentru disciplinele
de studiu/mijloace de învățământ, oferite
gratuit pentru a asigura accesul elevilor,
profesorilor și
părinților la materiale educaționale de calitate*
i.1) Autor/coautor, la elaborarea de manuale
şcolare aprobate M.E.C
i.1) Autor/coautor, la elaborarea de manuale (cu documente doveditoare că au fost
şcolare aprobate M.E.C.- aprobate/avizate de MEC)
9 p/nr. de autori/
manual
i.2) Autor/coautor un proiect de manual i.2) Autor/coautor un proiect de manual şcolar
şcolar OM 5645/2017 OM 5645/2017
(cu documente doveditoare că au
fost aprobate/avizate de MEC)
9 p/nr. de
autori/proiect
i.3) Traducerea de manuale şcolare din limba manual școlar
română într-o limbă a minorităţii naţionale i.3) Traducerea de manuale școlare din
limba română într-o limbă a minorității
i.4) Elaborarea de auxiliare curriculare naționale
6 p/nr. de
autori/manual
i.4) 8 puncte/număr de autori pentru
personalul didactic de predare pentru
i.5) Resursă educaţională publicată în fiecare auxiliar curricular la elaborarea
format electronic pe platforme educaţionale căruia a participat.
destinate elevilor/mijloace de învăţământ (cu documente doveditoare că au fost
aprobate/avizate de MEC)
i.5) maxim 4 puncte acordate, câte 1
punct/număr de autori pentru personalul
didactic de predare pentru fiecare resursă
educaţională publicată în format electronic pe
platforme educaţionale destinate elevilor la
elaborarea căreia a participat.
(cu documente doveditoare că au fost
aprobate/avizate de MEN/ISJ)
PUNCTAJ TOTAL – CRITERIUL 1(maximum 90
puncte)
2. Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică / managerială (40puncte)
a Contribuție la implementarea reformei curriculare 5p Elaborarea/participarea la elaborarea de
la nivel național, prin elaborarea/participarea la programe şcolare, regulamente, metodologii,
elaborarea de programe școlare, regulamente, proceduri, studii/cercetări în domeniu la nivel
național
metodologii, proceduri, studii/cercetări în domeniu,
la nivel național. 2,5p/document
b. Elaborarea/participare la elaborarea de programe Elaborarea/participarea la elaborarea de
şcolare (inclusiv cele pentru discipline opţionale 2 p programe şcolare (inclusiv cele pentru discipline
noi), proceduri, studii/cercetări în domeniu opţionale noi), regulamente, metodologii,
proceduri, studii/cercetări în domeniu:
(nivel județean și local).
- la nivelul unității de învățământ
0,5 p
/document
- la nivel județean 1p
/document
c. Elaborarea/participarea la elaborarea de 5p Îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de
îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs curs cu ISBN/ISSN
avizate de inspectoratul şcolar sau de MEC, articole 1,5 p/îndrumător/ghid
metodic, suport de curs cu
în reviste/publicații de specialitate, înregistrate cu ISBN/ISSN
ISBN/ISSN. Articol de specialitate în revistă/publicaţii
de specialitate cu ISSN
0,5/p/articol revistă cu ISSN
d. Realizarea/participarea la realizarea de softuri 4p
educaţionale în specialitate, platforme de e- 1p/soft/platformă e-learning
learning pentru susţinerea progresului şcolar,
avizate de MEC
e. Activitatea de mentorat, de formator în 5p
formarea continuă a personalului din învăţământ, Mentor/formator (cu activitate):
certificat mentor/formator – 1p
activitatea susţinută în cadrul cercurilor elaborare curs – 2 p/curs
pedagogice în vederea promovării accesului la o activitate formator/mentor – 1
educație de calitate pentru toți (se punctează p/activitate
programele de formare și mentorat care Activitate în cadrul cercurilor pedagogice
răspund cerinței). 1 p/activitate
f. Activitate în cadrul comisiilor de etică, 4p Inspector școlar 1,5 p/an școlar
comisii paritare/de dialog social, comisii de Director /director adjunct 1 p/an școlar
evaluare și asigurare a calității în educație, - Membru comisie dialog social 0,5 p/an
comisii de sănătate și securitate în muncă, școlar
- Membru comisii paritară 0,5 pan
comisii PSI și situații de urgență, activitate în
/școlar
calitate de membru în comisiile de ocupare a
- Membru comisii de etică 0,5 p/an școlar
posturilor didactice vacante la nivel județean/al - Membru în comisiile de ocupare a
municipiului București activitate în posturilor didactice vacante la nivel
organismele de conducere ale organizaţiilor judeţean
sindicale afiliate federaţiilor sindicale 0,5 p/comisie
reprezentative la nivel de sector de activitate - Coordonator CJAP/CLI 1p/an şcolar
învăţământ preuniversitar/semnatare ale Activitate susținută în cadrul asociațiilor
contractului colectiv de muncă la nivel de sector de profesionale ale cadrelor didactice
0,2
activitate învăţământ preuniversitar, precum şi
p/activitate Președinte /membru în
în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor organismele de conducere ale unei asociații
didactice la nivel profesionale:
local/judeţean/naţional/internaţional. la nivel local 0,25p/an şcolar
la nivel județean 0,5 p/an şcolar
la nivel național 1 p/an
şcolar
la nivel internaţional 1,25p/an şcolar
Responsabil comisie PSI /comisie SSM /SCIM

1 p/an școlar
Membru comisie SCIM 0,50 p/an școlar
Responsabil CEAC 1 p/școlar
Membru CEAC 0,5 p/an
școlar
Lider de sindicat local/județean:
 local 0,5 p/an școlar
 județean 1 p/an școlar
g. Activitate de metodist, membru în consiliul 4p Metodist cu contract/decizie și activitate
consultativ de specialitate de la nivelul desfășurată
inspectoratului școlar, coordonator de cerc 0,8 p/an școlar
Metodist cu contract/decizie fără activitate
pedagogic, certificată, după caz, de inspectorul de
0,5 p/an școlar
specialitate şi de inspectorul şcolar general sau de Coordonator de cerc pedagogic
director 0,8 p/an
școlar Membru în consiliul consultativ de
specialitate de la nivelul inspectoratului
școlar
0,8 p/an școlar
h. Activitate desfăşurată, la solicitarea MEC, în cadrul 10 p Evaluator de manuale/auxiliare didactice/
Comisiei Naționale de Specialitate, a unor mijloace de învățământ/ resurse educaţionale
comisii tehnice/grupuri de lucru pentru deschise/ pentru Corpul Naţional de Experţi în
elaborarea unor acte normative/administrative Management Educaţional
1 p/sesiune de
sau a unor comisii de evaluare constituite la nivel
evaluare Comisii tehnice/grupuri de lucru
național/ al MEC, în calitate de reprezentant
pentru elaborarea unor acte normative/
desemnat de către comisiile naționale de administrative
organizare și desfășurare a examenelor naționale, 2p/comisie
activitatea de evaluator de manuale Comisii de evaluare constituite la nivel național
şcolare/auxiliare didactice/mijloace de / MEC 2p/comisie
învățământ/resurse educaţionale Membru în comisia națională de specialitate
deschise/portofolii pentru Corpul Naţional de 2p/an școlar
Experţi în Management Educaţional. Reprezentant al corpului de control (MEC) la
examenele naționale
1 p/an
școlar Participare în comisiile din cadrul
examenelor naționale: președinte,
vicepreședinte, membru, secretar, persoană
responsabilă cu monitorizarea video,
asistent
1 p/comisie
i. Participarea cu comunicări la simpozioane, 1p Participarea la cursuri /programe de
conferinţe zonale, județene, naţionale şi/sau dezvoltare profesională 0,2
internaţionale, cursuri de perfecționare în domeniu p/curs/program Aplicarea în activitatea
sau în management educațional, dovedite prin didactică a achizițiilor dobândite prin
participarea la programe de formare
documente oficiale ale manifestării și care
profesională care au drept principal
demonstrează performanțele deosebite ale obiectiv îmbunătățirea rezultatelor învățării
cadrului didactic în inovarea didactică elevilor din medii dezavantajate, a celor cu
cerințe educaționale speciale și cu alte
dificultăți de învățare, a elevilor talentați
și/sau capabili de performanță 0,2
p/activitate Participare cu
lucrări/comunicări la
simpozioane/conferinţe
0,25 p/lucrare (maxim 1p)- nivel local și
judeţean
0,50 p/lucrare (maxim 1p)- nivel naţional
sau nivel internaţional dar desfășurate în
România 1 p/lucrare (maxim 1p)- nivel
internaţional,
desfășurate în afara României
PUNCTAJ TOTAL – CRITERIUL 2 (40 puncte)
3. Criteriul privind activitățile extracurriculare și implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU,
Transfrontaliere,
Banca Mondială și altele similare )/programe de formare profesională (15 puncte)
a. a) Implementare/coordonare/participa 5p a.1.) maximum 5 puncte pentru personalul
re la proiecte/programe de formare didactic de predare care implementează/
profesională** coordonează proiecte/programe de formare
profesională: proiecte inițiate din cadrul
programului LLP (Leonardo da Vinci –
a.1) Implementare/coordonare mobilităţi și parteneriate) și Erasmus+,
Formare profesională -VET (acţiunea cheie 1-
proiecte/programe de formare profesională -
mobilităţi, acţiunea cheie 2-parteneriate
5 puncte
strategice)
2p/proiect
inițiere programe de formare profesională
a.2) Participare la proiecte/programe de 1
formare profesională - 3 puncte p/program a.2.) maximum 3 puncte pentru
personalul didactic de predare care
participă în proiecte/programe de formare
profesională: participarea la proiecte din
cadrul programului LLP (Leonardo da Vinci
– mobilităţi și parteneriate) și Erasmus+,
Formare profesională
-VET (acţiunea cheie 1-mobilităţi, acţiunea cheie
2-parteneriate strategice)

2p/proiect participarea la activităţi


desfăşurate în cadrul programelor de formare
continuă acreditate de Ministerul Educaţiei și
Cercetării în ultimii 5 ani, în perioada
01.09.2014-31.08.2019, finalizate cu certificat
de competenţă profesională sau adeverinţă
echivalentă:
- program cu 60 CPT 1p
- program de 30-60 CPT 0,5 p
- program cu mai puţin de 30 credite 0,25 p
- cursuri de formare 0,1 p/10 ore de
curs
b. Implementarea/coordonarea/participarea la b.1.) maximum 5 puncte pentru personalul
proiecte zonale, județene, naționale sau 5p didactic de predare care
internaționale care vizează domeniul activităților implementează/coordonează proiecte din
această categorie:
extrașcolare și care sunt relevante din perspectiva
 la nivel județean 0,5/proiect/an
prevenirii şi combaterii abandonului şcolar şi a
 la nivel interjudețean 0,75/ proiect/an
părăsirii timpurii a şcolii sau pentru dezvoltarea  la nivel național 0,1 p/proiect/an
personală a preșcolarilor/elevilor profesională***  la nivel internațional 1,5 p/proiect/an
b1)Implementare/coordonare proiecte- 5 puncte b.2) maximum 3p pentru personalul didactic
b2)Participare proiecte- 3 puncte de predare care participă în proiecte din
această categorie
0,5 /participare
c. Participarea la activități de voluntariat, inclusiv Coordonator SNAC la nivelul unității de
participarea la activitățile din cadrul Strategiei 3p învățământ
naţionale de acţiune comunitară, îndrumarea de 0,75 p/an
Activități SNAC 0,5
formațiuni/ansambluri de elevi cu activități p/activitate
în domeniul Activități voluntariat.
artistic/programare/modelare/robotică, 0,5 p/activitate
performanțe dovedite în pregătirea elevilor la voluntariat
concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice și Consilier educativ la nivelul unității de
învățământ 1 p/an școlar
sportive etc. Coordonator de programe /proiecte educative
şcolare şi extraşcolare derulate la nivelul
unităţii de învăţământ. 1
p/proiect Coordonator colectiv
redacțional-reviste de specialitate/periodice
de didactică cu ISBN/ISSN
1 p/an/revistă de
specialitate
Membru în colectivul redacțional reviste de
specialitate/periodice de didactică cu ISBN/ISSN
0,5 p/an/ revistă de specialitate
Coordonator formațiuni/ansambluri de elevi
cu activități în domeniul artistic şi sportiv
0,75 p/an
Performanțe dovedite în pregătirea elevilor la
concursuri cultural-artistice, tehnico-științifice și
sportive:
Etapa internațională:
locul I – 1p/diplomă
locul II –
0,75p/diplomă locul III
– 0,5p/diplomă
mențiuni, premii speciale – 0,25p/diplomă
Etapa națională:
locul I –
0,5p/diplomă locul II
– 0,3p/diplomă locul
III – 0,2p/diplomă
mențiuni, premii speciale – 0,1 p/diplomă
Etapa interjudețeană/regională/zonală:
locul I –
0,5p/diplomă locul II
– 0,3p/diplomă locul
III – 0,2p/diplomă
mențiuni, premii speciale – 0,1 p/diplomă
Etapa județeană
locul I –
0,4p/diplomă locul II
– 0,3p/diplomă locul
III – 0,2p/diplomă
mențiuni/premii speciale - 0,1p/diplomă
d. Inițierea/organizarea/participarea la schimburi de Iniţierea/organizarea activităţilor de schimb de
experienţă cu alte unități de învățământ, reţele 2p experiență cu alte școli /rețele.
sau proiecte interşcolare 0,5p/activitate/acord de parteneriat
Participare proiect interșcolar.
0,25 p/activitate
PUNCTAJ TOTAL – CRITERIUL 3 (maxim 15p)
4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională (maxim 5 puncte)
a. Atragerea de fonduri europene în cadrul unor 2p Proiecte implementate în cadrul programelor
proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă Erasmus+, LLP (Comenius, Leonardo da Vinci,
(Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Grundtvig, Vizite pregătitoare, Vizite de
studiu / Programul Transversal-acţiunea cheie
Mondială și altele similare), de alte finanţări
1), ACES, POSDRU, POCU, granturi SEE, alte
extrabugetare pentru unitatea de învăţământ,
finanțări extrabugetare:
centre de documentare şi informare, manager de proiect, persoană de contact/
laboratoare etc., având ca efect creşterea coordonator / responsabil proiect 2
calităţii activităţii instituţionale şi a procesului de p/proiect membru în echipa de gestiune/de
predare – învăţare - evaluare, încadrarea în management a proiectului /asistent proiect
1,5 p/proiect membru în
bugetul alocat calculat conform formulei de
echipa de implementare a
finanțare proiectului 1
p/proiect
Sponsorizări, alte finanţări:
1 p/sponsorizare, donație,altă finanțare
b. Existenţa unui progres semnificativ în privinţa 2p
dotării spaţiilor unității de învățământ, a 1 p/sponsorizare, donație,altă finanțare
(donații cărți, echipamente IT,audio-
mijloacelor de învăţământ şi a altor resurse video,
educaţionale, conform nevoilor comunităţii echipamente sportive
etc.)
şcolare (beneficiari ai educaţiei, cadre didactice şi
personal administrativ)
şi ţintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul
de
dezvoltare instituţională
c. Participare și implicare în activitatea comisiilor 1p Membru în consiliul de administrație
și consiliilor la nivel de unitate/ 0,4 p/an
instituție/local/ județean/ național, precum școlar Responsabil comisie
metodică/comisii
și/sau în realizarea de parteneriate permanente/responsabil structură de
instituţionale în concordanţă cu nevoile învățământ / alte comisii neremunerate
comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite, cu 0,4 p/an școlar
efecte pozitive în domeniul incluziunii sociale și Parteneriate instituționale
dezvoltării durabile, inclusiv în 0,2 p/parteneriat educațional
calitate de observator
PUNCTAJ TOTAL – CRITERIUL 4 (maxim 5 p)
TOTAL PUNCTAJ (maxim 150 p)
* La punctul 1.i), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile i.1) - i.5) este mai mare de 11 puncte, se acordă punctajul maxim de 11 puncte.
** La punctul 3.a), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile a.1) - a.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.
*** La punctul 3.b), în situația în care suma punctajelor acordate la subcriteriile b.1) - b.2) este mai mare de 5 puncte, se acordă punctajul maxim de 5 puncte.

Punctajul minim de acordare a gradaţiei de merit pentru fiecare categorie de personal este de 75 de

puncte. PUNCTAJ AUTOEVALUARE

DATA SEMNĂTURĂ CANDIDAT

PUNCTAJ ACORDAT DE COMISIA DE EVALUARE


COMISIA DE EVALUARE:
Reprezentanţi sindicali : LSI
SIP

PUNCTAJ ACORDAT DUPĂ CONTESTAȚII


COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:
Reprezentanţi sindicali : LSI

SIP