Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

BIBLIOGRAFIE
SERVICIUL CORPUL DE CONTROL

1. Constituția României, republicată;


2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (Partea a VI – a, Titlul II - Statutul funcţionarilor
publici);
3. Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administrației Publice, cu modificările ulterioare;
4. Lege nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată,
cu modificările și completările ulterioare
5. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare
6. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv-
republicata si actualizata
7. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii - republicata si actualizata
8. Legea nr 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare
9. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările și
completările ulterioare
10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu
modificările și completările ulterioare
11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și
completările ulterioare
12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările
ulterioare
13. Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
15. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
16. Hotărârea Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european şi Fondul de coeziune 2014-2020,cu modificările ulterioare;
17. Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi
gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii
cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu
modificările și completările ulterioare;
18. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie
2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
19. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
20. Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările
ulterioare

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor studia legislația actualizată la zi în
raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunțului.

S-ar putea să vă placă și