Sunteți pe pagina 1din 22

Tema 12

METODOLOGIA DE DETERMINARE A
DIFERITOR NORME

Pregătit:
Prof. univ., dr. Maria Gheorghita
Subiecte spre examinare:
1. Metodologia determinării normelor de
producție pentru procesele manuale și
manual mecanizate.
2. Calcului normelor de timp pentru procesele
manuale si manual mecanizate.
3. Calculul normelor de producție pentru
procese cu acțiune continua.
4. Determinarea normelor de timp și de
producție pentru procese cu acțiune
periodica.
5. Normarea muncii in cazul servirii mai multor
utilaje
1. Metodologia determinării normelor de producție
pentru procesele manuale și manual mecanizate.
Calculul normei de productie.
Norma de productie se stabilește prin metoda
analitica.
Nprod =(Top*q)/top,
Unde:
Top - durata timpului operativ pe parcursul schimbului
obtinut din rezultatele fotografierii timpului de munca;
top - durata unei operatii sau lucrari obtinuta din
rezultatele cronometrarii;
q - cantitatea de productie in expresie naturala
obtinuta intr-o operatie sau lucrare
➢Daca conform procesului tehnologic sunt
prevazute pierderi admisibile, deseuri
recuperabile sau nerecuperabile formula de
calcul este:
Nprod =(Top*q*k1*k2)/top,
unde k1=(100-a)/100; k2=(100-b)/100
k1 - coeficientul pierderilor;
k2 - coeficientul deseurilor;
a - procentul pierderilor admisibile;
b - procentul deseurilor admisibile.
➢ Alta formula posibila de calcul este:
N prod = ((Tsch-Tpi-Ts-Ton)*q*k1*k2)/top,
unde
Tsch - durata totala a schimbului de lucru;
Tpi- timpul de pregatire si incheiere;
Ts - timpul de servire a locului de munca;
Ton - timpul pentru odihna si necesitati.
2. Calculul normei de timp pentru procesele
manuale si manual mecanizate.
Pentru procese manuale si manual-mecanizate deosebim 2 cazuri:
1. Cand toate elementele componente se exprima in unitati de
timp
Nt=Tpi + (tb+ta) + (tst+tso) + (ton+tto)/n,
unde
• Nt - norma de timp;
• Tpi - timpul de pregatire si incheiere;
• n - numarul de operatii sau produse pentru fabricare intr-un
schimb (n=Top/top);
• tb - timpul de baza;
• ta - timpul ajutator;
• tst - timpul de servire tehnica;
• tso - timpul de servire organizatorica;
• ton - timpul pentru odihna si necesitati;
• tto - timpul pentru intreruperi legate de tehnologie si organizare;
2. Cand unele elemente se exprima in % din
timpul operativ (timpul pentru servirea
locului de munca, intreruperi reglementate,
etc.):
Nt= [Tpi + top (1+Ks+Kir)] /n,
unde
Ks - ponderea timpului de servire in timpul
operativ;
Kir - ponderea timpul de intreruperi reglementate
in timpul operativ.
3. Calculul normelor de producție pentru procese cu
actiune continua
• Norma de productie va depinde de
productivitatea utilajului (caracteristica
intensiva) si durata de functionare a utilajului
(caracteristica extensiva).
• Productivitatea utilajului poate fi:
➢De pasaport (primii 3 ani)
➢Tehnico-economica si organizatorica (dupa
nivelul organizatoric existent).
Functionarea utilajului ca durata va depinde de
programul de munca si întreruperile reglementate.
Nprod= P * (Tsch-Tir) * C * k1 *k2;
k1=(100-a)/100; k2=(100-b)/100
P - productivitatea utilajului;
Tsch - durata schimbului;
Tir - timpul întreruperilor reglementate;
C - coeficientul de utilizare a capacităților de
producție;
k1 - coeficientul pierderilor;
k2 - coeficientul deșeurilor;
a - procentul pierderilor admisibile;
b - procentul deșeurilor admisibile
4. Determinarea normelor de timp și de producție
pentru procese cu acțiune periodica.
➢ Cantitatea de productie normata pe schimb
va depinde de tipul utilajului, capacitatea
acestuia si durata ciclului.
➢ Ciclul de productie poate fi:
✓Cinematic: include durata de functionare utila a
utilajului in cadrul unui ciclu de productie
✓Tehnologic: ciclul cinematic + intreruperile motivate
de tehnologie
✓Total: ciclul tehnologic + intreruperi motivate de
organizare.
Norma de producție se va determina după
relația:

Npr = [(Tsch-Tir)*q*C*k1*k2]/t ciclu tot,


unde
q - cantitatea de producție;
t ciclu tot - durata ciclului total
Calculul normei de timp
➢In cazul proceselor mecanizate sau
automatizate timpul de munca a
executantului in raport cu timpul de
functionare a utilajului servit reprezinta:
✓Timpul de interventie activa;
✓Timpul de interventie nesuprapus.
✓Prin timpul de interventie nesuprapus intelegem
cheltuieli de timp ale executantului necesare in conditii
de nefunctionare a utilajului (intreruperi reglementate,
intreruperi de servire tehnica si organizatorica).
➢ Norma de timp se stabileste prin următoarea
relatie când toate categoriile de timp se
exprima in unitati de timp
Nt =(Tpi + tfu + tir + ts)/n;
unde
– Nt - norma de timp;
– Tpi - timpul de pregatire si incheiere;
– n - numarul de operatii sau produse pentru
fabricare intr-un schimb (n=Top/top);
– tfu - timpul de functionare utila a utilajului care
revine la o unitate de productie/operatie;
– tir - timpul intreruperilor reglementate pentru
executant nesuprapuse cu timpul de functionare a
utilajului;
– ts - timpul servirii locului de munca nesuprapus cu
timpul de functionare utila a utilajului.
➢Cand unele elemente se exprima in % din
timpul de functionare utila (timpul pentru
servirea locului de munca, intreruperi
reglementate, etc.) norma de timp se
determina dupa relatia:
Nt = [Tpi + tfu*(1+Kir+Ks)]/n,
unde
– Ks - ponderea timpului de servire in timpul
de functionare utila;
– Kir - ponderea timpului intreruperilor
reglementate in timpul de functionare utila
5. Normarea muncii in cazul servirii mai multor utilaje

➢ Un muncitor poate servi doua sau mai multe utilaje daca


ponderea activităților productive este sub 50%.
➢ Activitatea muncitorului ce servește un utilaj consta din:
activități manuale, intervenție, control vizual - toate acestea
constituie timpul ocupat al muncitorului in cadrul unui ciclu si
activitatea de supraveghere pasiva, care convențional poate fi
numita timp liber in cadrul unui ciclu.
➢ Norma de servire se calculează prin următoarea relație:
Ns = t ciclu tot/toc
sau Ns =tlib/toc +1,
unde
t ciclu tot - durata ciclului total;
toc - durata timpului ocupat;
tlib - durata timpului liber.
➢ Aceasta formula este valabila pentru amplasarea
apropiata a utilajelor.
➢ In cazul amplasarii mai indepartate se va cheltui
timp, numit timp de treceri, care se va include in
formula de calcul.
➢ Numarul de utilaje servite cu actiune continua
poate fi stabilit in baza analizei observarilor directe.
➢ Norma de productie pentru un muncitor ce serveste
2 sau mai multe utilaje cu actiune periodica se va
stabili prin relatia:
Npr =[(Tsch-Tir) * C * q * k1*k2*Ns]/tciclu total,
unde
Ns - norma de servire.
➢Norma de servire poate fi calculată folosind
normativele de servire sau prin observări
directe, analizând utilizarea timpului de
muncă. Dacă coeficientul de utilizare
productivă a timpului de muncă are valori
mai mici de 0,6 se poate studia posibilitatea
servirii mai multor utilaje.
➢Tipul de producție influențează procesului
de normare a muncii
➢Metoda de normare cea mai potrivită
pentru tipul de producție în serie mică și
unicate este cea prin comparație pe bază
de norme-tip stabilite pentru lucrările sau
operaţiile cu frecvenţă şi pondere mai
mare. Pentru lucrări cu pondere mică se
aplică metoda observărilor directe.
➢Normarea muncii pentru producţie de
serie mijlocie trebuie să aibă la bază
normative de timp pe grupe de mânuiri sau
chiar pe mânuiri.
➢Normarea muncii pentru producţia de
serie mare şi de masă se face prin calcul
analitic pe mânuiri şi unde este necesar pe
mişcări. Se caracterizează prin precizie în
elaborarea normelor, deoarece fiecare
operaţie se repetă de multe ori.
➢Pentru procesele auxiliare de asemenea
poate fi efectuată normarea muncii.
➢Pentru proceseler de întreţinere a utilajelor
se determină norma de personal ca
raportul dintre volumul total al lucrărilor de
reparaţie la fondul de timp al unui muncitor
din aceeaşi perioadă de timp.
➢Norma de servire poate fi calculată ca
valoarea inversă a normei de personal sau
se stabilește prin metoda normativă.
➢ Normarea proceselor de manipulare are
anumite particularități:
✓Caracterul nerepetitiv al activităţii care reduce
posibilitatea aplicării normelor de muncă pentru
fiecare loc de muncă
✓Extinderea normelor de muncă în activitatea din
sfera de deservire trebuie să fie precedată de o
analiză a activităţii, structurii şi logisticii
întreprinderii
✓Mecanizarea proceselor manuale din sfera de
servire va fi însoţită de argumentarea prin calculul
analitic
➢ În elaborarea normelor de muncă se va folosi
metoda analitică şi cea normativă.
➢ În cazul proceselor de manipulare se stabilește
norma de timp (dacă conform logisticii
întreprinderii traseele de parcurgere sunt
constante) sau norma de producție.
➢ Norma de personal se va stabili în baza:
➢Greutății care trebuie să fie transportată şi
cantitatea ce poate fi transportată de un muncitor
(echipă)
➢Manoperii totală a lucrărilor de manipulare într-un
interval de timp raportat la fondul timpului de
muncă disponibil din acest interval.