Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Institutia de invatamant superior Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi
1.2. Facultatea Bioinginerie Medicală
1.3. Departamentul Stiinţe Biomedicale
1.4. Domeniul de studii Sănătate
1.5. Ciclul de studii Licenţă
1.6. Programul de studii / Calificarea Balneo-fiziokinetoterapie și Recuperare/ Fiziokinetoterapeut

2. Date despre disciplină


2.1 Denumirea disciplinei / Cod Elemente de medicinǎ internǎ si chirurgie/
BFK1203
2.2 Titularul activitătilor de curs Conf. Dr. Paraschiva Postolache
Conf dr Bradea Costel
2.3 Titularul activităţilor de seminar/laborator/proiect As. dr. Munteanu Anca
Conf dr Bradea Costel
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6. Tipul de evaluare Examen
2.7 Regimul disciplinei Obligatorie / DD

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitătilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână Din care: 3.2 curs 3.3 sem./laborator/proiect
Semestrul I 4 2 2
Semestrul II
3.4 Total ore din planul de 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 28
învătământ sem./laborator
Distributia fondului de timp: ore sem. 1 ore sem. 2
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie si notite 24
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 10
specialitate si pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 10
Tutoriat 2
Examinări 6
Alte activităti

SECRETARIAT FACULTATE
+40 232 213 573 tel / +40 232 211 820 fax
bioinginerie@umfiasi.ro

pagina 1 din 5
3.7 Total ore studiu individual 44
3.8 Total ore pe semestru 100
3.9 Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Anatomie, Biochimie, Fiziologie, Fiziopatologie
4.2 de competente Cunoasterea principiilor de alcatuire si functionare a
materiei vii la nivel molecular, celular, tisular si de organ
si a patologiei asociate acestora determinate de diferiti
factori si conditii.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfasurare a cursului Suport logistic audio si video.
5.2. de desfasurare a Studentii vor avea echipament de protecţie.
seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate

C1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor si notiunilor fundamentale ale mecanismelor fiziologice si


Competente

patologice ale organismului uman, recunoasterea simptomelor si semnelor clinice, identificarea


profesionale

metodelor si tehnicilor de kinetoterapie


C1.2 Formularea de ipoteze si operationalizarea conceptelor cheie în vederea explicarii
sindroamelor si / sau bolilor
C3.1 Explicarea termenilor si notatiilor specifice chirurgicale

CT2. Realizarea unor activităţi specifice muncii în echipă utilizând abilităţi de comunicare
Competente

interpersonală. Capacitatea de a consulta literatura de specialitate si de a organiza experimentul


transversale

pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.


CT3. Capacitatea de comunicare scrisă şi verbală a unor termeni specifici disciplinei intr-o limbă
de circulaţie internaţională.

7. Obiectivele disciplinei

7.1 Obiectivul - Însuşirea de către studenţi a concepţiilor privind diagnosticul şi tratamentul


general al afecţiunilor medicale si chirurgicale, precum şi a reperelor ştiinţifice, etice şi legale
disciplinei care stau la baza practicii medicale.
- Preluare și interpretare a unor informații din domeniul diagnosticului şi terapiei în
medicina internă si chirurgie în vederea susținerii, luării de decizii și punerii în practică
a unor principii și idei în acest domeniu şi lucrul în echipă.
7.2 Obiectivele Cunoştinţe despre diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor medicale si chirurgicale.
specifice Identificarea principalelor simptome, semne şi sindroame din patologia medicală si
chirurgicala, recomandarea investigaţiilor paraclinice necesare precizării diagnosticului
afecţiunilor medicale şi recomandarea modalităţilor de tratament adecvat stadiului
afecţiunii şi comorbidităţilor asociate.

8. Conţinuturi

8. 1. Curs Elemente de medicina interna Metode de predare Obs.


1. Noţiuni introductive despre simptome, semne, sindroame, Prelegere interactivă, 2 ore

pagina 2 din 5
examen clinic şi examene paraclinice pentru diagnostic şi terapie
în medicina internă.
2. Abordarea generală a pacientului cu afecţiuni pulmonare.
2 ore
Proceduri diagnostice şi terapeutice în bolile pulmonare.
3. Diagnosticul şi tratamentul astmului bronşic şi al
2 ore
bronhopneumopatiei cronice obstructive.
4. Diagnosticul şi tratamentul pneumoniilor şi al pleureziilor. Discuţii, Explicaţii 2 ore
5. Abordarea generală a pacientului cu afecţiuni cardiovasculare.
2 ore
Proceduri diagnostice şi terapeutice în bolile cardiovasculare.
6. Diagnosticul şi tratamentul hipertensiunii arteriale şi al bolilor
2 ore
vasculare periferice.
7. Diagnosticul şi tratamentul cardiopatiei ischemice cronice,
2 ore
infarctului miocardic acut si tulburărilor de ritm cardiac.

8. 2. Lucrǎri practice- Elemente de medicina interna Metode de predare Obs.


1. Noţiuni introductive despre simptome, semne, Insusirea normelor generale de protectie
sindroame, examen clinic şi examene paraclinice a muncii. Prezentarea pacientilor cu
2 ore
pentru diagnostic şi terapie în medicina internă - studii cele mai importante simptome, semne şi
de caz. sindroame din medicina internă.
Prezentarea, pe pacientii cu afecţiuni
pulmonare, a modului cum se precizează
diagnosticul şi stadiul de boală, pe baza
2. Prezentarea generală a pacientului cu afecţiuni
examenului clinic şi al explorărilor
pulmonare si a procedurilor diagnostice şi terapeutice 2 ore
paraclinice, precum si a modului cum se
în bolile pulmonare.
precizează şi se recomandă tratamentul
adecvat de boală, stadiu şi comorbidităţi
asociate.
Prezentarea, pe pacientii cu astm
3. Prezentarea diagnosticului şi tratamentului astmului bronşic sau cu bronhopneumopatie
bronşic şi al cronică obstructivă, a modului cum se 2 ore
bronhopneumopatiei cronice obstructive. precizează diagnosticul şi tratamentul
acestor afecţiuni.
Prezentarea, pe pacientii cu pneumonii
4. Prezentarea diagnosticului şi tratamentului sau pleurezii ,a modului cum se
2 ore
pneumoniilor şi al pleureziilor. precizează diagnosticul şi tratamentul
acestor afecţiuni.
Prezentarea, pe pacientii cu afecţiuni
cardiovasculare, a modului cum se
precizează diagnosticul şi stadiul de
5. Prezentarea generală a pacientului cu afecţiuni
boală, pe baza examenului clinic şi al
cardiovasculare si a procedurilor diagnostice şi 2 ore
explorărilor paraclinice, precum si a
terapeutice în bolile cardiovasculare.
modului cum se precizează şi se
recomandă tratamentul adecvat de
boală, stadiu şi comorbidităţi asociate.
Prezentarea, pe pacientii cu
6. Prezentarea diagnosticului şi tratamentului
hipertensiune arteriala si boli vasculare
hipertensiunii arteriale şi al bolilor vasculare 2 ore
periferice, a modului cum se precizează
periferice.
diagnosticul şi tratamentul.

pagina 3 din 5
Prezentarea, pe pacientii cu cardiopatie
7. Prezentarea diagnosticului şi tratamentului ischemica cronica, infarct miocardic
cardiopatiei ischemice cronice, infarctului miocardic acut si tulburari de ritm cardiac, a 2 ore
acut si tulburărilor de ritm cardiac. modului cum se precizează diagnosticul
şi tratamentul.

Bibliografie obligatorie
1. Cursurile disciplinei de pe platforma UMF.
2. HARRISON. MANUAL DE MEDICINĂ, editia 18, Dan L. Longo Copyright © 2014 Editura ALL
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României LONGO, DAN L. Harrison:Manualde medicină
/DanL. Longo; trad.: Ana-IrinaGruescu.–București: EdituraALL, 2014 Index ISBN 978-606-587-332-
2 I. Gruescu, Ana-Irina(trad.); http://www.all.ro/carte/harrison-manual-de- medicina.html
http://www.all.ro/carte/ harrison-manual-de- medicina.html HARRISONLONGO FAUCI KASPER
HAUSER JAMESON LOSCALZO MANUALDEMEDICINA
Selectiva
3. Postolache P.: Farmacoterapie, vol. I, Ed. Edit Dan, Iaşi 2003.
4. Postolache P., Cojocaru C.: Tehnici şi instrumente utilizate în pneumologie, Ed. Edit Dan, Iaşi
2002.

8. 1. Curs – Elemente de chirurgie Metode de predare Obs.


1.Asepsia,ingrijirea bolnavului chirurgical 2 ore
2.Instrumentarul chirurgical 2 ore
3.Apendicita, colecistita Prezentari Power Point si 2 ore
4.Ulcerul gastric si duodenal. Hernia abdominala Filme din practica 2 ore
5.Neoplasmul gastric si colorectal chirurgicala 2 ore
6.Neoplasmul de pancreas 2 ore
7. Elemente de mica chirurgie-incizii,suturi,drenaje 2 ore
8.2.Lucrari practice- Elemente de chirurgie
1.Asepsia,antisepsia,organizarea serviciului Prezentarea clinicii si a mijloacelor
2 ore
chirurgical de asepsie
2.Fisa de observatie a bolnavului chirurgical. Examinare a bolnavului si intocmirea
2 ore
Pregatirea bolnavului chirurgical fisei
Exemplificare pe bolnavi.
3. Ingrijirea postoperatorie Prezentarea materialelor si a 2 ore
tehnicilor
4. Pansamente,sondaje,pregatirea colonului.
Exemplificare la bolnavi 2ore
Ingrijirea stomiilor
5. Clinica bolnavilor cu colecistita Examinare a unui colecistopat 2 ore
6. Bolnavul cu apendicita Prezentarea unui caz cu apendicita 2 ore
7. Aspecte clinice in hernia abdominala. Examinare a unui bolnav cu hernie 2 ore
Bibliografie obligatorie
1.Prezentarile In Power Point si filme de la curs afisate pe platforma e learning a UMF Iasi
Optionala
2.Schwartz's Principles of Surgery, Ninth Edition,F.Brunicardi,Dana Anderson,Timothy Biliar,David
Dunn,John Hunter,Jefrrey Matthews,Raphael Pollock,Copyright © 2010, by The McGraw-Hill Companies,
Book ISBN 978-0-07-1547703

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptările reprezentantilor comunitătii epistemice,


asociatiilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

pagina 4 din 5
Conţinutul Fişei disciplinei este rezultatul unui proces de evaluare periodicǎ anualǎ desfǎşuratǎ în cadrul
facultaţii şi care a avut la bazǎ informaţii de la studenţi, absolvenţi şi angajatori. Cunoştinţele şi
deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice revizuite
anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul departamentului, în
sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, corespondenţa dintre
conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor comunitatii, a asociatiilor profesionale si
angajatorilor.

10. Evaluare

10.1. Tip 10.3. Metoda de 10.3 Pondere


10.2. Criterii de evaluare
activitate evaluare din nota finală
10.4 Curs Însuşirea noţiunilor şi aspectelor
Examen scris 50 %
teoretice prezentate în cadrul cursului
10.5 Activitatea desfăsurată la lucrarile Colocviu activitate
40 %
Seminar/laborator practice şi calitatea referatelor. practică
Teste pe parcursul semestrului activitate practică 10 %
10.6 Standard minim de performanţă
Condiţie minimă de promovare:
- Capacitatea de a recunoaste principalele simptome, semne si sindroame, de a recomanda
examenul clinic şi examenele paraclinice pentru diagnostic şi tratamentul în afecțiunile din
medicina internă.

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţii

04.09.2018 Conf. univ.dr. Paraschiva Postolache As. dr. Munteanu Anca


Conf univ. dr Bradea Costel Conf dr. Bradea Costel

Data avizării în Consiliul de departament/Consiliul Profesoral Semnătura directorului de departament

17.09.2018 Sef lucrari dr. Daniela Viorelia Matei

pagina 5 din 5