Sunteți pe pagina 1din 24

FundatiaPdtturii Copiil* ntrs detuio in animatie3ocio-educatiua

tel/fm. 315.75.27; pr i eteni icc,p4/a-dfunlt1b7; vi,tv


w.bit itbini-hiili. r o

CURSl}tr, BAZA
in
AI{INt{TItr SOCIO-tr.IXJCATIVA

CURJT}TT M
/2-r3 /{/t\/tr 20a1

F ormatori -' anirztatod TATIA{A GADTC]


ALI.''LA DAMIATN

ir
t I}O\4ES:TEABAIETELULTJI

lntr-o zi un baietels-adus la scoala. a zis profesoara.


Bareteluleramic, "(lrozav", s-agarclitbaietelul,
:
Iar scoalaeramare. caciii piaceasa facafarfurii.
Dar cand baietelul a''azult Si a inceput sa facafarfurii de toate formele si

T Ca intrareain clasalui
Se faceapintr-o usa dircct din curte,
A Fostfoarte fcricit,
manmile.
I)ar profesoarale-azis copiibr:
"rsrcnfrh v, jrrl pu cunt sil fflceti".
Iar scoalanu i s-arnai parut Si le-a ar:atatcum sa faca o f,u'furie aclanca.
Atat de mare ca la incepr.rt. "a$a, acum puteli incepe", a zis profesoara.
:
Intr-o dimineata llaieteiul s-a r-r.itatla farfuria profesoarei,

t Cand baietelulse afla in ciasa,


Profesoarale-a spuscopiilor:
"Astazi o sa facemun desen".
Si apoi ia ale sale.
Ii placeaun-rairnult farfurjile l"ri,
Decat fzrrfi:daadanca facuta de profesoara.
"Gtozav", s-agandit baietelul, I)ar n-a spus Lllt cuvaltt. Si-a transforrnat

T caciii placeamult sa deseneze.


Stia sadesenezeo mutirne de lucr.rri:
l,ei si tigri,
f-arfuriile lui intr-o bila mare de
argila
din care a Facuto farfurie aclancasi mare

t Pui si vaci,
'frenuri
si vapoare...
Si si-a scoscutia cu creioanecolorate
Si ainceput sadeseneze.
Ca cea facuta de profesoara.

Si foarte curand baietelul a invatat sa astepte

T Dar profesoaraa zis:"Asteptatf'


"nu incepetiinca"
Si sa priveasca
Si sa faca lucruri ca cele facute de profesoara
Si foarte cllrand
si a asteptat panai s-apanrtca totii copiii strnt

T
n-a mai facut nirnic de urnul siuppt.
pregatiri Si s-a int:rnplar intr-o zi
"Acum o sadesena:nflori", Ca baietelul si familia lui
A zis profesoara. s-ali mutat tntr-o alta casa,

T "Gtozav", s-agandit baietelul,


Caci ii placeasadesenezeflori.
Si a inceput sadesenezeflori frumoase,
lntr-un ait oras.
Si baiertehila f-rebuit sa mearga 1,1alta scoala.

Si le-a colorat in rosu, portocaliu si aibastnr. Scoalanoua era si mai mare,

T I)ar profesoarale-a spuscopiilor:


"Asteptati, vavei anta eu cum sa colorad"
Si urr ar-eanici o usn
T.)r'incrirc sa intre ciirect din curte in clasa lui.
'frebuia
sa urc:eniste trepte inalte

t Si a desenato floare rosie cu o tulpina verde.


"Acum puteti incepe",azis profesoilra.

Baietelula privit floareaprofesoarei,


Si sa rnearga de-a lnngul unui coridor lung.
Para ajungeain clasalui.
In prina zi de scoal4
Profesoara le-a spus copiilor:

I Apoi s-auitat la floarealui.


A lui era mai frumoasadecat a profesoarei.
Dar n-a spusnimic.
"dstazi o sa facem un desen"
"gtazav" si-a zis baietelui,
s1a asteptat sa spuna profesoara ce sa taca.
A intors doar pagrna

t Si a desenato floarecaceaa profesoarei.


Era rosie cu o hrlpina verde.
fJar ea n-a spus rrirnic.
S-a plir,rbat cloar prin clasa.

Cand a ajuns lan.qabaietei,

T Intr-o alta zi,


Cand baietelulintrasein clasaprin usa din curte,
i-a spus "'fu nu vrei sa desenezi?"
"Ila da " a zis baiefelul
" (le desen sa facern?"
Profesoarale-a spuscopiilor:

t
"Nu stiu pata nr-r-ltaci" zis profesoara.
"Azi o sa facemcevadin argila" "Cum sal faci" zise baieteN.
"Grozay", si-a zis baietelui. " Cum iti piace tie", raspunseea.
Caci ii placeasalucrezecu arg1ila. " Sa.l colorez cLrm \rreall eu?" a mai intrebat

t Stia sa faca tot felul de lucnri Ci.nargiia:


Serpi si oamenide zapada,
Eiefantisi camioane....
Si a inceput sa ftamantebucatade a4gila.
baietelul.
" (lum vrei tn" a fost raspunsul ei.
" l)aca toti ati face acelasidesen.
si i-ati colora la fel,

T Dar ptofesoaraa zis:


"Stati" nu suntetigata saincepeti".
Si a asteptatpanace toti copiii au fost gata.
cum sa Stlu eu cine l-a facut?"
"Nu stiu" zise baietelul
si a inceput sa desenezeo floare rosie
"Acum o Safacem o farfurie"

T t r r n r l p i n av e r d c . . . . . . . . .

I 4
F wndatiaPrietenii Cobiilor cwrtdebaTain aniruutie
prieteniigortillor(Q,rdsllnk.ra-;.w'wv'.1;atnbini.hone.ro
tel/fax.315.7-1.27;

10REGULI PENTRU CA UN JOC S,{ FIE REUSIT

Sensibilizarea si motivarea pentru ioc.


Motivarea si sensibili:zarcapartrcipantilorsunt 2 aspecr.e foartc importante, cAre
dau viata jucatorului indiferent de categoria cie varsta. iensibiiiqctrea.Cart? prin
afise, invitatie personala, mesaj muz,ical,scheci, ghicitoare. Moliunrert.Cum.?
printr-o buna sensibiiizare, nautatea jccului, c1ez.,'oltarea spititului colectir',
distractia oferita.

Pregatirea tehnica si materialele pentru ioc


Pregatireatehnica pfesupunc fixarea unof reg';li simplc, clare, fata a putea fi
interpretate. Pregatirea materiaiekrr pp. asigurarea materialelor inante de
activitate,materialelecreative,obiecteieconcrete contribuie la o buna motivatie.

Adunarea copiilor si explicarea regulilor


Debutul jocului, conditiile ambiantei, tnoti"ratia si sec'"tdtateacr:piilot sttnt
esentialepentru desfasurareajocului in bune conciitii. hzioduicie desiasutaLte ^
jocului trebuie sa fie clar explicat,copiii ofednduli-se sansaclea pune intrebari.

Construirea echipelor
Echipele trebuie sa fie echilil:rate in functie <ie aptitudinile Ftzice, psihice,
a{tnitati,varsta. Formarea echipelor se poate face in trei mociurt: isia aiegerea
participantiloq b) in functie de destin: aleqerea unor biletele, atribuirea de
numere etc.; c) echipe frstmatede catre antmatrst.

Tema jocului si ambianta de desf,asurare


Ambianta in care se desfasoarajocrri sporestejocul . l)e{inirea unc{ detalii ale
situatiei de joc: costume, expresie, d6cor, ambianta etc. face jocul sa fie rnai
atractiv.Animatorul trebuie saiaacesi el la fel'ca iucatorii.

Motivatia animatorului
Principiu: pentru a juca un joc anirnatorul trebuie ca el insusi sa animcze
jucatorii, el este motonrl ambiantei, imprima o tcnicitate si un cnt'.iziasm
ambiantei.
FundatiaPrieleniiCopii/or cursdebo<uin animutie
tet/fa**.3I5.7s.27,pueteraeprileilUd_sLltkri:;;;r;,,";bi,,iJffi

Animarea iocului si conduita animatorului

t Animatonrl poate sa fie in doua situatii: sa fie arbitrul jocului sau sa fie jucatcr
ca si ceilalti. In ambele situatir'el trebuie:
o sa fie impartial,
T . sa fie drept cu toti participantii,
. sa flu fie influentat de jucatori,
t . sa alba g$a sa fie r-espectateregulile,
. sa mentina o ambianta pozitiva,

T . sa veghezela securitrteajucatorilor,
o sa penalizezeo eventualatrisare,

I . sa nu fie agresiv,
. sa riu fie pasiv,
a sa nu fie depasit de evenimente
a sa supreveghezeca totii participantii
sa fie integrati in grup si ca se ^rp1uz2.

t Ritmul iocului - varsta iucatorilor


Ritmul jocului trebuie sa se adaptezela nel'oia de miscare a pafiicipantilor, la

t caracteristicile vatste, la curba cie efort caracteristica momenruiui


desfasurare,la locul in care se desfasoarajocul: padure,munte, palja etc.
cie

Animarea rezultatelor
: Trebuie pastrata atmosfera din timpul jocuji. Nu trebuie sa se insisre
pe
echipele care au terminat ultimele: spre excrnplu purern sa ciasarn ultimele
t echipela acelasinivel, o recomp"tr.u.., estc obligatoaredar estebine venrta.

t Evaluarea animatorului
Animatorul trebuie sa evalueze dr:rr-rlarea
tLL/JLtr'1l
iocului
lluuurur
oc rntre ceea ce se asteapta de
lnlre
joc si ceea ce s-a intamplat. F-iecarejoc trebuie sa determine
de la
la
o alustare a
reguiiior, daca este caztsl,animarorui
L1 trciruie sa fie capabii sa intrebe jucatorii
;
desprecum a decursiocul si S ^ astepte criticile

t
f
:

t
t
T
F wndatiaPrietenii Cobiilor" cur:rdebu<uin animaxiesocio-educatiuu
tel/fax.3l5.75.27;priSlq4r1E9pgl9-i@JdglidiiS,
wr4,.-*;.bambini-home,ro

DF,ZYOLTAREA COPILUI.IJI IN PERIOADA O-3ANI


CopiIuI se naste bun!

Din punct de vedere fizic

o Se dezvolta motricitatea {tna (-suze,picioare);


o Se dezvolta simttil tactil;
' Copilul reuseste sa coordoneze miscarile clintre corp si membre (s"
pregatestepentru mers);
o Mersul si vorbirul sunt achizitii principale;
' Copilul isi imbunatatestemotricitatea ggosiera(alearga,arunca);
. Miscarile sunt, in general, haotice.

Din punct de vedere emotional

.
Apare constientizate faptuiur ca esteo persoafla;
.
Apare anxietatea,aceastafiind legatarnal ales de fapt.ul ca parintii lipsesc;
'
Momentul intarcarii rcprczinta o ruptura afectiva inrre el si mama ( aparc
comlexul lui Oedip /Electra);
o Realtzeazasimpatii pentru persoaneledin jur care-i satisfacnevoile.

Din punct de vedere social

. Se joaca singur;
. Activitatea principala: jOCUL
o Intretin relatii cu parintii;
o Nu rcspecta regulile

Din punct de vedere psihologic

o Invata si descoperalumea prin simturi;


. Achizitionareavorbirii;
o Complexul Oedip/Electra;
c Copilul este Lgocentric;
' Invata $a-sirecunoascaimaginea in oglinclaceea ce conduce la o constiinta
de sine;
r Omnipotenta.
I FundatiaPrieteniiCoptilL
- curscleho<qin animaliesocio-e
rJucr,tliru
teufax.3t5.75.21;
qgalerriiqoijiiioi@
I
DEZVOLTAREA COPILTILIJI IN PTRIOADA 3.6 ANI
I Din punct de vederc fizjc
I . Creste in greutate si in inaltime;
E o Se schimba dentitia;
s ' se ehilibreaza tapoftutile dintre cap trunchi-rnembre;
! t Miscarile capatafinete, flLt rnej sunt bnrste;
o t)ezvoltarca musculatudi, in speciala mainilor.
q
Din punct de vedere psihologic

t : i:::;T*'#,,*:;[:#j:,lT'*.'*"o,
o Principala acti\,-itateeste:JOCUL;
t
H o Dezvoltarea capacitatii reprezentative;
...-- | Complexul lui Oedip fBlectra se rezolva;
I
o Apar diferentieri intre sexe;
It-;L
s Atentiaestescazut,dar va cresteprogresiv;
o Sedezvohalimbajul si imaginatia;
Ir'r
c Gandirea concreta.

t Din punct de vedere ernotional


. . Accepta si alte persoanern ataraparintilor;
I o Apare o stare cle anxietate in momentul intrarii
FI in gradinita;
c Egocentric * alocentr.ic;
I r Dezvolta afectivitate fatade eclucatoare;
rr . Simte nevoia prezentei adultului;
rE o Aparc dorinta de a fi acceptatiie ceilalti copii.
I

r.- Din punct de vedere social


I Se largesteprogresiv gnipul de joaca;
,t r
o Apare afectivitate fata de alti copii;
I c Adaptarclareguli sociale;
- c Se dezvolta anurnite preferinte;
b o Grade de adaptabilitate; copilul de 3-4 ani - U-10
saptarnartr,copilul de 4-5
ft ani - 6 sapramani,copilul de 5_6 ani _ 3 saptamani.

-- 8

t
t
I F undatiaPrieteniiCopiilor cursdebarytin animatiesocio-edunttiru
t teUfax.315.75.27; UUpt_€.qtilqpdSl(Ardgl$&.

DEZVOLTAREA COPILULIJI IN PERIOADA 7.1.1ANI


rA[ w-n'rv.
bambini.home.ro

t Din punct de vedere fizic

t r Schimbatea dentitiei conduce la di{rcultati in vc;rbire si alimentatie;


o Creste in greutate si in inaltime;
. Se continua osificareacoloaneivertebralesi a toracelui;
t . Otganismul este sensibii la schimbarile nrediului;
o Continua dezvoltarcamtisculaturii fine;

T ' La inceput are un caracterambidextru, spre sfarsitul perioadei se stabileste


lateralitatea (dreptaci sau stangaci).

t Din punct de vedere psihologic


o Au loc transformari lente, dar esentiale;
. Incepe dezvoltareapersonalit.atii;
I r Constientizareapersonalitatii;
' Apar abilitatile de desfasurarea activitatilor in microgrupuri;
. Se dezvolta comufricare interpersonala;
;
. Pedoada estecaracteizata de gandireaconcreta;
. Memoria si corelatii sunt bazate pe logica;
I . Respectaregulile unui joc sau activitati;
. Activitatea principala: II.,iVATAREA;
; I Imaginatie creativa;
. Dezvoltarealimbajulcri ( in special,vocabi_ilarul).

t Din punct de vedere social


. Evenimentul cel mai impottant este socialtzarca;

I o Mediul principal: familia, invatatoarea-exponent social;


c Isi asuma responsabtlitati;
I Mimetism social (tendinta de a-i imita pe ceilalti);
t . Apare nevoia de apartenent?rla grupi
r Reducereaegocentrismului;

t o Crestereasociabilitatii:
o Competitia scolara-respectareanormelor si a rigorilor;

t . Intelege demnitatea personala.


Din punct de vedere em<ltional
. Se prepptestepentrLl scoala;
t o Apare sentimentui de atasament,attactiefata de persoanede sex
c Ttebuie sa fim atenti la rrro,Jelulales (risc de delii-rcventajuvenila);
opus;

T . Apat frusttari in cazul neadaptarii scolare;


t Se destrama mitul copilariei (h4os Craciun);

t
I
FwndatiaPrieleniiCobiilor
r - - . - - - - - - _ _ _ . _ - , H
cursdebo<'qin animaliesocio-educaliru
tel4fax.315.75.27;pne1eruiqqUilo:@ldSll4&.p:irww'bambiiri'home.ro

DEZVOLTAREA COPILTJI.UI IN TJER.IOADA 1,1-14


ANI

Din punct de vedere fizic


o Crestetcadisproportionala a membrelor irr raport cu restul corp.ilui (fetele
la 72 ani cresccu 9 cm, tarbaietrtla 1,4ani cresc cu 10 cm/an);
. Crestereaaccenfuatala unii adolescenticonduce la : obc.,seala, duteri de cap,
instabilitatepsihica,nevoie crescutade somn;
. Osificari faciale:trece de la ftgura de copil la cea de adult, este posibil sa
aparadizarmonii faciale (pubr:rurleste sensibilia acestetransfotmatii si prin
urrnare, pot apareacomplexe de inf,etiontate);
o Glandele sexuale devin functionale la intreagp capacitate, acest lucn-i
conduce la acnee,obezitate, etc, dat si efecte psihrologice;
o Creste carnpui vtzual;
. Sensibilitatea tactda si chinesteztca rnanuala asigsrao perceptie mai ptecisa a
calitatilor obiectelor ;
o Cteste spiritul de obseryatie.
Din punct de vedere psihologic
o Gandirea: are o mai mare putere cie abstractizarc si generalizare ( se poate
gandi ia trecutul sau viitonrl foarte indepartat, la posibil si imposibil, real *
imaginar), pana la finalu! stadiului rationamentele incJucti.-.ecloban<Jesc o
mare vigoare;
. Memoria: memoda spontana'xinge apogeulin lurul rrarsteide 13-14 ani;
e Ima$natia: este bogata, ripar crcrrtii, niai alcs artisticc, {atrtezia estc
caracteristica acesteivatste;
. Limbaiul: creste vocabularul - in stransa iegatura cu mediul de provenienta
al tanarului.,limbajul se apropie de cel al aCultulr"ii:o m.ai buna otgl-trlz?rea
ideiilor, fluenta in exprimare, in aceastapedoada apare argoui, se remarca o
preferinta pt. superlative(totul este fantastic, nemaipomenit,etc.).
Din punct de vedere emotionai
Puberul se caractertzeaza prin'.
o instabilitate (emotiile suiet tnit.e cu intensitate {itatte lrlare, dispropor:tional
cti realitatea,imprejurarile carel-au generat);
c puberl:l are activitati si telatii air-rplificatesi diversificate etnotional ;
o incepe sa faca investitii afective si in afara relzrtiilor familiale;
o se fotmeaza noi si importante sentimente,care-l leaprer in profurtzinr"edc alte
persoane(solidaritatea,respectul,raspundereafata cleactiuni);
c ajunge la un grad mai mare de constienttzate a emotiiloi;
o se amplifica posibilitatea de reglare a comportamentelor emotional-
expresive.

10
FundatiaPrieteniiCopiilor cunrdebaTain animatie.rocio-educotit,a
-^------* --_---..--
-_-_-
teVfax.3l5.75.27;ruelggliggp[loi@fdilq'kiS; www.banibini.home.ro

DEZVOLTAREA COPTLULUI IN PERIOADA 14.18ANI

Din punct de vedere fizic


o Crestein inaltime;
o Se schimba vocea la baieti;
. Glandele hormonale intra in activitate;
o Incepe procesul de arrnonrzatea corpului (sistemulmusculat si osos);
. Sensibilitateaorgallelor interne, datorat cresierii,in specialla baieti.
Din punct de vedere psihologic
o Perioadaestecaracterjzatapdn efcrvcsccntacmoticinla;
. Apare cnza adolescentei;
. Adolescentul se teme de schimbare;
r Conftrrateasi spre sfarsitul perioadei se desavarseste personalitatea;
o T'eribilism (tendinta de a iesi in evidenta);
o Intelectual, se face trecereaspre stadiul operatiikrr formaie;
o In aceastaperioada adolescentrrlacumuleaza multe informatii;
o Se contureazapasiuni;
. Trczkea dorintei sexuale,leagaprietenii cu persoanede sex opus;
o Creativitateverbala;
o Risc crescut catre anxietate,bulimie, consum"de droguri, alcool, etc;
. Neicrederein sine;
I Conflict intre dezvoitareaEului fizic, soci.alsi cel psihic;
c Se dezvolta atitudinea fata de sine, fata de societate,fata clemunca, etc;
r Consolidareaprofiiului psiho-moral;
o Nevoia de comunicare;
o Apar diferente intre matunzarc fetelor fata de cez-a baietilor.
Din pr,rnct de vedere social
o Revolta, fxa de statutul social, in special;
c Conflich-rlintre gcncratii;
o Nonconformism;
r Nevoia puternica de apattenentala.grtip;
o Nevoia de independenta,libertate, autonornie;
o Abordeaza un limbaj specific grupuiui din care faca pmte;
c Risc in apantiaurior comportaffiente antisociale
I Rusine;
o Dorinta de implicare in cliferiteproiecte sociale;
. Nevoia de stima si rccunr>asterc
,t
t
t Fwnd,atiaPrieXeniiCopiilo,t car.r{llgg in nnimatie socio-educatiua

I - AD0LESCENTI (14-18ANr)
ATITUDINEA ANIMATORULUI
t I oferireade situatii in care adolescentulsa se simta inderrendent,cle a se

t descurcasingud
o cteateamofftentelor de cahn
importante asufirate
r ofedrea adolescentilora uflof, responsabilita.ti
t r sa fie un bun ascultator,sa ii facem constienti de potentialul de care dispurr,
de aptitudini

t . urmareste ca proiectele r-ealizatede adolescent sa fie rcahzabtlesi sa se


{naJizeze
. nu se emit judecrttla adresaadolescentului,ci incurajari, sfaturi
: . sa sfatuiascaadolescentuicu privfue]a posibileleprofesii
o sa stimulezetrasaturilede caractet,de personalitate
t 3 sa fie deschisila nou
o sa sustinamotai adolescentr"rl in perioadelede cnza

T . sa stie sa mediezeconflicte
Activitati propuse: excursii, tabere, spectacole,ct)ncerte, cclucattcscxualA,

t iocuri de societate,activrtatistiintifice si de expresie,

ATITUDINEAANIMATORULUI .-PUBERTATE (10- 14ANr)

t o creeaza un mediu favorabil expdrnarii libere pentru ca puberul sa isi


in sifle
fpseascalocul in societatesi pentru dez'lcltareaincreclerii
; o oferireamijloacelornecesarepentrLra rcuslsi pcntru a potcnta valorile
r efectuareade expedente si luarea contactului cr-rsitr-ratiicompiexe si diverse
:
din realitate
o stimularea comunicarii itrterumane, intetesele puben.riui fiincl centrate pe
prieteni, pe grup de apattenenta
; o medierea contlictelor cu adultul caruzatecle nr:gativismul si neascr-iltarit

t caractedsticepuberului
o stinrulareacapacitatiide ziplicarea cunostinielor
o dezvoltateacapacitatiidecizionale
. rtenuarea, eliminarea complexelor tizice si psileicr: cauzatede trasforiiratile
;
bioiogice
c stimulareadorintei de avenfura si a curiozitatii
;

T
t l2

T
I
t FundatiaPrieteniiCo'/:ii/ar cwr.rrJebara in animutlic.rotio-cducalh,a
t ATITUDINEA ANIMATORUtr-UI - SC0LAR|IT. frIL'C{6-10Ar\rI)
t o stabilesteREGULI care trebuie respcctatc:rtat cic copii car si dc aclulti

t . propuile activitatj prin care copilul reflecta realitatea


3 este conducatorul grupului, dar nu uita sa.privilegieze situatiile in care copiii
po ^rta responsabilitatea
t I oferirea unor rnomente de calm
c sprijinireain elaborareaprimelor proiecte

t c sa stimuleze gafldirea concreta prin jocuri dc e,rpl,irare perceptiva si cle


exersarea motricitatii fine, de autr:control
Activitati propuse: jocuri peritru stimular:eaimagnatiei si a spiritului de
t observatie,teatru, construire de ciecoruri,costume,jcicuti de miscare.

t ATITUDINEA ANIMATORUI-UI - PRBSCOLAR (3-6 ani)

. creear.a climat sccur.izant


t o
e
imbogatesteactMtatea cu ideile sale,prin materialelesale
stimuleazafiecate copil sa se autodep;isr:asca

l .
r
sa facilitezeexperientadirecta cu mediul
asiguracopilului o viata tegrrlata

t o
r
stimuleazaexprimareaverbala a experier-ltelortraite
folosirea ufior rnotivatii extrinseci, caracieristice varsrei, clar: si ^ uil(r1:
motivatii inttinscci
I o stimulareasocializari (se face trecereade la egc;centrismla o
3 rc$eaza problemele,mai alesin momeritele de caliri
vtatain gr.up)

c stimularea creativitatii
;
o sa propuna o categoriemare de activ-itati,pennr cala ac.easta
varsta copiii se

t plictisescrepecle
e sa fie nepartiniror
Activitati propuse: mc;delaj,h:cru rnanual, constructii, puz:,-le,t.lesen,picrur:a,
I jocuri ciemiscare, iocuri de stimul;rrezrrylernodei.

I
;

t
t ! t
t-)

I
n
t FundatiaPrieteniiCopiilor iur',stJchu:tt in unitnu/ie.rut'io+r/ura/jr',r

r T'IPlrRr nE JOCURI

t JOCURI DE PREZENTARE

t OBIECTIVE: cunoastereapartici.pantil,lrla joc : a numelor si zi anumit<_,r


caracteristiciminime aie fiecaruia,stabilire:runui prim contact.

T Turul de nutne
Durata 10 minute.
Desfasurare Participantii sunt asezatlin cerc fiecarcparticipant trebuie sa
t se prezinte si sa spuna 2 calitatt care il c&,;trctetrzeaza.

n Ghemul
Durata
Materiale
10-15 minute
ghem de ata
f)esfasurare Patticipantii srml asezatiin cerc. (]Lrenrul este aftrncat clela
;
unui La ceiaialt fiecare spunandu-si nr-rmelesi o pa.siunr:.lSetese o palrzal

t capetele ei fiind tinute de participanti. Se rcf,ace traseul in sens ir-,o.1,r,


{tecarc patacipant trebuinci sa spuna numele si pasinr:a celui de lil care a
primit ghemui.

I JOCURTDE CUhTOASTERE

t OBIECTIVE: cunoastercareciproca a parricipanrilrir:,crearca unci


ambiante pozitive in grup.

n Fisa de cautate.

n l)urata
Matedale
20 rninute
Fise pe care sllnt scrisezrnrinliteindicii clc cautare,pixuri.
I)esfasurare Se impart fiseie cie ca..rtare si se explica cum trebuie

f completate. Fiecare participant r.a trebui sa cornplctczc foaia cu numele


persoanelorcare corespund indiciilor.

t Cuprinsul fisei de cautare:exemplu:


3 cautapersoanelecare au sosetenegre

n c cautapersoanelecare tu ziuade nasterein aceeasiluna cri


o cautapersoanelecate au acelasir\tttrr&'tde pantof,i cu tine
. cautapersoanelecar.eau aceeasipasiune.
tine

t Evaluare
o Cum v-ati simtit?

t o Cum a reusit comunicareain gryup?


. Ti-a fost risor sa vr,irbesticti ceiialti?

t
q\
l
FwrudatiaPrietenii Cohii/rtr cun' de bar.'ain animatie .rocia-edut'rtljt;,.r

Salutul
Durata 5 minute
Desfasurare Participantii vor pnmi indicatii despre cum trebuie sa salute,
folosind anumite parti ale corpului: nas, ureche,€;enunchi,umal etc.
Trebuie sa salute cat mai rnulte persoafle.

JOCURI DE REI-AXARE

OBIECTIVE: eliberareade energii, stimularea miscarii in grup, ruperea


starii de monotonie, trecereadc la o aci-ivitatela aita sau ca p,"rnct final al
unei activitati corntrne.

Dansul perechilor
Durata 15 minute
Mater{ale casetofon,muzica
Desfasurare toti rrarticipantii se impart in perechi si se lipesc spinare la
spinare. I)anseaza pe ritmul muzicii. Cand cantecul se cprestc, ficcarc isi
cautaun nou partener.Perechilr:nu trebuie sa se repere.

Diriiorul
I)r,rrata 15 minute
Desfasurare Se alege un l'oluntar ciin grup care estr: concjus cle u.n alt
participant intt-o alta incapere. Grupul ramas in camera stlbrieste o
persoana pe post de dirijot, sarcina acestuia fiincl c1e a imita dir,'crse
instrumente muzicaie, prin gesturi, restui grupr-riui,trebuind sa il imite.
Voiuntarul intra in camera.si va trebui sa ghiceasc,lpersoana-dirijor.

Salata de fructe
Durata 2f) minute
Desfasurare Participantii asezati in cerc pe scaune ,in afara cle Lrn
participant,acestaneavand scaun. Fiecarepamicipant.,'aprimi un nume de
fruct dintr-o serie de fructe prestabilitc (mar, p^t^j banana, cirese). I-,a
anuntul facut de persoana care stzrin picioare "salata cle fnictellll'i toti
participantii trelruie sa isi schimbe loclil, incercanclsa ocspe un loc liber,
inciusiv persoana din centru. Se poare anlinta si "saiata ciintr-un fiuct sau
doua!!!", in acest caz, ntJmaipersoanelecare au fruclele anuntate trebuind
sa schimbelocui. Cine ramanefara scaunesteun "looser!llll!!!!,,
FundatiaPriereniiCopiilor cwr,rdebara in animatiesocio-eclucailru

JOCURI DE COMUNICARE

OBIECTIVE: stimularea comunicarii intre par-[icipanti, crearea unui


mediu favorabil ascultarii active si a exprimadi sentimentek:r

Daca as fr.....
Materiale hartie, pixuri
Durata 20-30 minute
Desfasutare fiecare participant va trebui sa scrie pe un biietei continLlarea
la doua aftrmatii "dac as fi......as fzrce.....","lntr-un grup irni place.....".
Biletele se aduna impaturite si se reimpart participantilor spre a fi citite cu
voce tare, trebuind sa ghiceascacine a scris biletclul si sa faca o scurta
caracteizare a persoaneirespectivein functie cleraspunsurileclate.

JOCURI DE COOPERARE

OBIECTtrVE: a inocula prin intermcdiul rniscitdlor icleeacoopr:tarii rnrre


oameni, rcaIizarcacoordonarii rrriscarilor pentru real,tza,;et
unei actjvitari.

Ridica-ma
I)utata 5 minute
Desfasurare Se formeaza perechi c21rese aseaza pe sol, spate in spate
incercanCsa se ridice in picioare in acelasitimp. Se schirnbaperechile.

\u
t.
n T-l , ,. ^ . -
f wndatiaPrieteniiCopiilor
tel/fax.il15.75.27;
curcdebara in auimaxie
.;ocio-edulailr:,.t
iu;n"w.t,iliitr-initroiii.ro
919!-eqreqpiilor'I@rLlqlir&,g
-

t FUNCTIILE ANIMA'TIEI

t
Functiedesocia.liyare
t Animatia aparc ca un mijioc de integrare si de ar)aptarc,favotjzeaza
comunicarea,orienteaza enetgiilespre sarcini coiective.

t Fu.ncl.ielurJicasi rerrealir.,lt
t Animatia rcprezinta o lbarte importanta nroclalitate cle organizarc ^
timpului liber.

t
n
Funclieeducatiuasi decuhurali7are
Animatia aparc ca o alternativala actr-rah-rl
mocl de rca1jzarca edr-rcatieicare
vine sa completeze formarea scolara, eventualcie carente, reprezentand

n totodata un instrument de transmitere a cr_rlturii.

n Functieircouatoare
Animatia ofera posibilitatea descoperirii unor n<>istiluri, rnor1uri cJeviata,

n arand o functie inovatoare prin insasi altcnrativa pij ca{e o ofera.

t Funcliedereglnrcsodala
Animatia permite corecla.reaintr o maniera lejera a anumitor carentc, fiincl
ca si tip cle interventie un fel de asistentcultur:a.lcare cornpleteazaliosulle
t forrnarii si educalii, readaptand inaclapatabiliratile si integranclu-i pe
neintegati si matginalizati, reducand intr-o anumita lnasurA asa-zisele,.
cei

n deficiente sau handicapr-rriculturale,,"

il
t
t
;

t r-1
lI . {

t
t FundatiaPrieteniiCopiilor
teUfax.315.75.27;
in anirnalie.rocio-educa/i1.'a.
carsde ba'o-a
prieteniicopiilor@,rdsliirl.r.ro:
vrvw,biiilbiiri.hom€.ro

t
t.
GE,ORGtJ,
I
I
t George este un baietel de 7 ani. In a.cestmoment estc intr-un centn-i de

H plasament,mama l-a abandonatin maternitate si nu l-a',,izitat niciodata. lll


este atasatde toate femeile cate lucre&za rn centrlli de piasament, dar fata
de educatoareaMaria manifesta.multa afectir.ne.Vlaria este in varsta de 38
de ani, este speciaJizataca educatot si cste pasionatadc lucrul cu c<,lpiii;e;r
;.
Iucreazain centrurlde plasarnentiJc 9 ani. In ficcare zi, dupa'ffrasade pranz:'

t" George o striga: mama, mama vin<; sa te ioci cu minc cartil Cand ceilaltr
copii dorm, L.Lariase joaca carti cu ()eorge, cei doi glumesc, rad, se simt
bine impreuna. Pentru George, timpui petrecut cu Maria este faarte

I. important, el stie ca nu esteca ceilalti copii.

f
t
I
t
I
I
I
t
\6
I
FundatiaPrieteniiCobiilor cursdebo<o.inanimatie,rocio-educalit,a
tellfax.315.7s.zr; pii"J"mi"op:ttorArOffi wu,w.6ainUini:ioffi

GEORGE,

George ate tnama. nu a rrazut-o dat eaexista:

Mana este educatoate si nu o poate sr.rbshrtuipe mama naturala a luj


George; acest transfer al figurii materne asupra unei alte f,emei tl afecteaza
si il face confuz in relatiile cu ceilaiti aduiti:

George poate fi adoptat si in zLcestc^z y^ clecide dacaij va spune mama


persoaneicare l-a adoptat;

Rolul Mariei este de a oteti un modei de persoana aduitacare prom


oveaza
un set de valori si pdncipii morale; il ajuta pe copil sa se desc.rp*r* si
sa se
dezYolte, copiiul este incuraiat saintreprinda singur actiuni si u.if.l sa poata
deveni o persoanaindependenta;

Educatorul trebuie sa se rapo rtezein rnod egal fata dc toti copiii din
celtru
pentfl,tca estepersoanade referinta pentru acestia;
F wndatiaPrielenii Clopiilor cur.rclebar;gin animatie:ocio-sducalh'l
tel/fax.315.75.27;iirietarniicqpiilor(Illslinb{o: r.rrw.bailbini.honic.i-o

ANA

Ana este educatoarela o gradinita si are grija cler10 copii. ii place fozrrte
mult meseila de educator',ii acor.la fiecarui copil in pxrre multa rrfentie,
copiii au increderein ea.
Pana in luna ianuaie, y\na a lucraf singura,dal pcntru ca Ia gradinifa ar-r
venit inca 6 copii, directoarea.a ciecissa rnai fie angajat^lr'c^ o pcrsona.
Dupa o selectie riguroasa a CV urilot rrrjmite, a fost angajata loana, o
educatoarefoarte bine pregatita. Ana si loana, fiincl prcgatite profesional in
mod diferit, decid sa se intalfleascar: data pe saptamanilpentru a se pune
de acotd asup{ametodei de lucnr.
La prima intalnire au discutat despre tipuriie de pcdcpse aplicate copiilor:
Ana prefera sa-i pedepseascape cc-rpiiprin "trimitere la colt", in timp ce
Ioa.na sugereazasa folo:;cascao rnctr:dn puniti','r prin carc coi;iii sa si
constientizeze€feseala:de exemph"r,sa scrie ce au facut si clin ce cauza.
Ana accepta cu enfuziasm sugestia oanei. Dupa c saptaffiana,in timp ce
beau o cafea,Ana se plange loanei ca unul dintre copii a fost fcrarte agltttrt
si, drept urmare) a trebuit sa-l trimita ia colt. Ioana nu zicc nimic si se
gandesteca, in fond, Ana arc mr-ritaexpetienta si ca este pcsibil sa aibe
dreptate,dar continua sa aplice propda ei metoda.

LO
Furuda,tia
PrieleniiCobiilor
- -'- --aa ..
cur.:r
--s-ry----ii--F
dc hara in aniruatic.rocio-educailra
-
,

lelltax.3l5.75.27'. rai,vw.barnbiiti.lioinc.ro
irrieleniicotiiilo_ft4{d"s_rU!=fil

Al.lA

Educatorul (oricare pefsoaria care lucreaza rittect.cu copiii) trebuie sa se


raportezein mod egd. fata cle toti coprii din i;rup pcntru ca cste pcrsoanur
de referintapentru acesfia;

Metodele de lucm diferite concJucIa.diminuareaautoritatii si ctedibilitatii


partenerilor de lucru;

Educatorui nu lucreaza singy;r, ci lucrcaza in echipa cu Lrn alt educator.


Educatorul singur "ryr{)ate", clar "renaste" in grup: in acest fel echipe
devine singurui model de referinta.

Daca echipa este singurul rnociel de referintzr,copilul moare in grup, dzrr


renasteca personaiitateindivid,";Ca,capabil sa se rapo{tezeca sine la grup.

Lucrul in echipa ar-e^'varrta'ie


si dezavantaje:
in caz de esec,gresealaesrtcrasurnatade tcate echip;r; fiecar.emembm al
echipei nu traieste esecul ca pe o frustrare personala, ci ca pe o lectie din
care invata toata lumea;
decizialsata in grup are o tnai rnica probabilitatc clea conduce la esecdecat
cealuata individual;
persoana din echipa nu traiaste un sentirnent dc vinova.tie atunci cancl
parasesteechipa,aceastapoate fimctiona la fel si fara el;
nu tnai exista"eroi", nimeni nu si poate asumasuccesulgrupdui;
nu existapersoanede neinlocuit.Irnportanteste roh-rlpe care-ljoaca, si nu
pefsoanasa.
educatorui nu trebuie sa substiruie aite persone din preajma copiluir-ri
(mama, medic, asistentsocial etc.) sziuchiar copilul (nu ttebuie sa actioneze
in locul copilului)
atunci cand nu sti ce sa faci mat bine nlr faci nimic , este mult mai greu sa
repari o greseala <lecat sa o eviti. Trebuie sa ceri sprijinul echrpci.
Educatorul trebuie sa-sicunoascabine rctiui si prcpriiic iimitc.

kl
FundatiaPneteniiCo\iilor cursdehufp iruanimatiesocio-e
dwcatit,a
r@dd!itl.1o: rvw-w.bambini .home.ro
tel/fax.31-5.75.27; plls_Lqtt{Lq]Lllp

RECOMI'E NSI\. SI PEDEAPSA


DF,SPRF].

o cuvantul pedeapsa nu trebuie sa exi.stc ( corectarea cofilpc;rtarnentului, se


anvl.eazagrese'ala,r ep at area gre sel i i, etc) ;

o pedeapsaeste utilizata doar in scopul dezvoltarti sanatoasea personalitatii


copilului, a moralitatii si pent':u a intelegesi a-si asimilatcgulile;

o pedeapsanu trebuie sal r-rmileasca


pe copil;

o cand s-a terminat pedeapsacopilul nu mai trebuie sa se mai simta vlnovat;

r pedeapsatrebuie aplicanurmaican<Jeste ceva foarte grav;

I pedeapsa trebuie aplicata in mod just, fata de de fapta si lata de toti cop11;

o pedeapsaeste prilel de descarcarea vinovatiei;

o NU !!!
Pedeapsa.lacolt ( mai alespentru cr:piii mici)
Bataie
Pedeapsapublica
Confisti obiectelecopilrrlui
Pedeapsaaplicatamai tarziu
Uita de recompensapromisa

o pedeapsa este aphcata clupa un avertisfileflt, trebuic sa stic in ce conditii -,'a fi


pedepsit.

22

I
F undatiaPrieteniiCopiilor turs de hup in arcitnaticsocio-eduntlit'a
ri vrrv.bambini.hoinc.ro
tel/fax.3| 5.75.27',pff:clei4fc-opU!-ol(ifd5liifl-ro-

PROTI-i,[,T'I1DI ] CATTV

Proiectul educativ este de doua.tipurr:


o proiectul educatir. rcalizat pentru o singura sedintade animatie;
o proiectul educativ rcahzatpentfti o perioda mai lunga de tirnp.

Observatie
Ptoiectul educativ pentru o singura sedinta trebuie sa se inscrie in obiectivele
generalepropusepentr".lo perioarlamai lunga dc trmp.

: o T'ema
r Obiective
: o Caracteristicilebeneficiarilor (varsta,sex,trpuri de ner.oi, etc)
e T,oculsi data desfasurarii
o T'impui acordat activitatilor (durata scdintci,darsi dur:atafiecareiactivitati)
:
e Activitati propuse
o Desemnatearesponsabililorpetrtru reahzareaacestorzr
: c Stabiliteanecesanrluide resursepentru incieplinireaobiectivelor
-fesufseumane
;
-resursefinanciare (trebuie realtzatun buget care sa contina date
exacte cu privire la rrraterialelesi sewiciile ce tret:uie achrzitionate)
-resursemateriale(ex. piastelina,minge, hartie, etc. cu precizuea clala
; a cantitatii si caracteristicilor)
o Tivaluat:eaactivitatii - se reatrtzeaz,a
t anaJtzeaza
printr-o e-liscuticde grup in care se
modul in care s-au indeplinit obiectivele propuse tinand cont de
toti indicatotii de mai sus. In cad.n-r]sedintei cl,es".aluare trebuie d.iscutate

I atat aspecteiepozitive cat si cele negative a"ieactivitatii, fiind airorciatein


rnod constnrctiv, deschissi atgumentat.

I
I
I
I
I
I fT landatru
| , . n . - . / , , . . ,
ynetenu Lobiilrtr curns
de haza in animaliesocio_edwmtiua
I teUfax.3
l 5.75.27; pg_SrelgiElpulsr(82fdil1nk_rg
ivivw.bamUini.iroinriro

I PTiOIFiCTD}') AI\IiMATIF]1

I TEMA
JOCURI DE INTF,RIOR

I OBIE,CTiVE,
imbunatatirearelatiilot in grup
I dezvoltareaspirituluide echipa
dezvoltareaspirituluide competitiesi de {hir-p1ay

I COI{TII{UTUL SEDINTT],IDL, A}{IMA'T'IE.:


JOC INTRODUCT'IV
t In padurea fir a/u'ne-- twnltt
Timp: 5 min.
ltes;urse: rninge

JOCURTDE COOPER4\Rb
t Tinla jicsutse:tzrbia,
I'irnp:15min.
esarfe,crela

I Mir:geain twnel
'fimp:15
min.
,fwbmarinu/prie\enos
lLcsutse:rningc

'['i--'1 ( r,r-u ia ,l ..

I
r J

JOCURI DE, RELAXARH,


Aruintalele
I Timp:10min.

ANIMATORI RE,SPONSABiLI
I Cantec
Tintz
Anca
Adtiana,
Mingea in tunel Stefi
I Submarinul
Animalele
Aciriana
Eiena

I
t
I
t
I 21

I
I F wndatiaPrietenii Cohiilor
1 !
ctt'tsd.e2dva ln antrua[te

I
I
DF, ANI MATTFiI2
PROTFT,CT
I TEMA Atelier de aptitudin. Qaalegere)

I SUBIE,CT'UL TEATRU DE, PAPL]SI


OBiE,CTI\E,
dezvoltarea creativitatii si a indemanarii
I dezvoltareacoeziunii grupului
METODE nicn'rn
lrrv
L u r 4 ) hrrcnini
u rruvr4r i,;cul de lol
) J\

I IIE,SURSE
MATERIALE: 4 pachete de calti, 20 de nasturi.,carpe, ^te, ace.zrcuarele,pensule,

l hartie glasata,lipici,siluetede personafc


UMANE: 3 animatori, 15 copii
FINIANCIARE: 750 000 l,EI
:

I PROTF,CTDF, ANIMAT'TF,3

TEi\4A Jocuri cJeexterior


t OTJItr,CT'IV
dezvoitarea capacitatior mo trice

I dezvoitareaatentiei,a spiritului de echipa,

TIMP 7 ora

I RE.SIJRSE
MATERIALE: mingr de jonglat, miuge nnare,jetoanc, esarfe,traloane
I UMANE: 5 aniriatori, copiii carevor sa par:ticipc
FII{ANCIARII: parteneriatcu centrul cJeplasament

t ACTIVITAT'i
Joc de prezentare:aruncrrrearningei cu rostirca numerlui- timp (>,7min.
I Joc: bombardareapodului - timp 15 n:jn
Joc: Stafeta- timp: 20 min.

I Joc:Jonglate:"10min.
Joc: Podui de piatra

I
I 1"J

t
il
I
+
F undatiaPrietenii Cobiilor rur,sdehu<qin uniruatie
tellfax.3r5.75.27;pieJes,Jsel2rlis.@Ldd.dffi ;ffi *]ffi

t PROIECT DE AI\IMAT'II] 4

+
ateliere se stimtrlare
ORTF,CTTVF,
GE}{ERAIE: integrareain societate
SPECIFICE,:
I dezvoltareagandirii, memoriei, limbajului, creativitatii
depasireainhibitiilor, anxietatilor,a cornpeixelor de inferio ritate

+
I
specificarearolului copilului in sccieta.te

METODE
RESURSE
jocul, modelaiul,picfura,povestirea,bricoiajul,

+
MATERIALE: minS!, jocuri, tfl]se cie constructie, piasriiina, carton, hartie
glase,
casetofon, puzzle,papusi,iucadi
uI'4AI'lE: 20 de copii, 4 animatori, ecjucatorulciin centnl
FiNANCIARE: in functie de ateiiere

i TTMP 2-3SF,Dll\JTTiDt:i IJI\TMA"nH DH / ORA t,tFiCARr-.

I
+
+
t
+
t
+
+
+
I 26