Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE UNITATE DE ÎNVĂȚARE

Disciplina: INTERPRETARE MUZICALĂ - CANTO

Săptămânile: 1-8

Clasa a X-a

Nr.ore săptămână: 2

Nr.ore alocat: 8

Metoda de evaluare: evaluare orală, auditivă privind însușirea tehnicilor primare de cânt

Unitatea de învățare: Tehnici primare de cânt

Profesor: DRĂNICEANU DRAGOȘ

Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în


practică prin intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de
mijloace tehnice de realizare, iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii
specifice. Curriculum-ul şcolar integrează toate aceste componente, dintre care o poziţie
centrală revine metodelor care fac posibilă atingerea finalităţilor educaţionale.
Elevii prezintă particularităţi psihoindividuale, astfel încât se impune utilizarea
unei game cât mai ample de metode de predare care să le valorifice potenţialul.
Semnificaţia metodelor depinde, în cea mai mare măsură, de utilizator şi de contextul în
care este folosită.
Metodele tradiţionale, expozitive ori frontale lasă impresia că nu ar mai fi în
conformitate cu noile principii ale participării active şi conştiente a elevului. Acestea pot
însă dobândi o valoare deosebită în condiţiile unui auditoriu numeros, având un nivel
cultural care să-i asigure accesul la mesajul informaţional transmis raportat la unitatea de
timp. Exemple: expunerea didactică, conversaţia didactică, demonstraţia, lucrul cu
manualul, exerciţiul.
*Dintre acestea, cea mai potrivită disciplinei Interpretare Muzicală - Canto (unde
învățarea se face individual!) cred că este conversația, deoarece această metodă constă în
dialogul dintre profesor și elev, profesorul nefiind doar partener care întreabă, dar și
răspunde întrebărilor. Ea determină o participare activă a elevului. care trebuie să învețe
să adreseze întrebări profesorului atunci când nu înțelege ceva. La Canto, conversația se
face individual (profesor-elev), putând fi introductivă (captarea atenției și reactualizarea
cunoștințelor anterioare), pentru fixarea noilor cunoștințe, pentru recapitulare, pentru
evaluare, fiind utilă în aflarea răspunsurilor și a opiniei, bazate pe raționament sau
memorie.
Metodele moderne (activ-participative) pun accent pe învăţarea prin cooperare,
aflându-se în antiteză cu metodele tradiţionale de învăţare. Educaţia pentru participare ii
ajuta pe elevi să-și exprime opţiunile în domeniul educaţiei, culturii, timpului liber, pot
deveni coparticipanţi la propria formare. Elevii nu sunt doar un receptor de informaţii, ci
şi un participant activ la educaţie.În procesul instructiv-educativ, încurajarea
comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să
devii”, adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de angajare şi
acţiune. Exemple: metoda Ciorchinelui; metoda Mozaic; metoda Cubul; metoda Turul
Galeriei; metoda 6/3/5; metoda Lotus; metoda Pălăriile gânditoare; metoda Frisco;
metoda Schimbă perechea; metoda Explozia stelară; diagrama Venn; metoda Cauză-
efect.
*Dintre acestea, cea mai potrivită disciplinei Interpretare Muzicală - Canto (unde
învățarea se face individual!), Cubul cred că este o metodă potrivită prin care se poate
dezvolta gândirea critică. Poate fi adaptată și folosită în activități de dezvoltare a altor
abilități: de comunicare, cognitive, autocunoaștere, gândire prospectivă. Această metoda
didactică are următoarele etape:
1. Elevul investighează o temă luată în discuție, de exemplu activitatea sa personală
extracurriculară în direcția specializării pe care o urmează: ce tip de muzică ascultă, ce
stări îi provoacă aceasta, dacă merge la operă, ce soliști și ce spectacole preferă și de ce.
Toate aceste răspunsuri îi furnizează profesorului informații despre fiecare elev în
parte, individual, astfel încât mai departe poate să își organizeze și să își adapteze
metodele de predare și strategiile didactice în funcție de fiecare elev pe care îl
coordonează.
2. Se solicită elevului care are la dispozitie un cub din carton să noteze pe fiecare
față a cubului câteva cuvinte sau idei, conform instrucțiunilor date de către cadrul didactic.
3. Pașii metodei: Se notează pe cele 6 fețe ale cubului câte un verb, în funcție de
obiectivele propuse. Personal, am ales aceste verbe în legătură cu tema discuției,
menționată mai sus la punctul 1.
Nr. Competențe Conținuturi Activități de Resurse Evaluare
crt specifice vizate învățare
Întrebări
RecunoaștereaTehnici primare de adresate
tipului, a genului -cânt,
Respectarea Tipuri și genuri
vizând : Recunoașterea
Vocalize Înregistrări audio Aprecierea
elevului în
de muzică
tehnicii vocaleși a -ale muzicii
Poziția vocale
în cânt în audiții ale creațiilor
Pian privința
verbala privind
1 ipostazelor vocii - Exemple de propuse înregistrărilor
poziția corectăpe
3 primare, - Reluarea tonului Poziția elevului
Intuirea în
controlând
umane, audiind - Gura, maxilarul, peauditivă
interpretare parcursul Partituri timpul cântatului
care acesta le-a
aparatul fonator
repetat creații limba și buzele desfașurării Laptop ascultat
în timpul
propuse - Expresia faciala acestora Evaluare orală
vocalizelor - Dicția și
articulația
Utilizarea - Aparatul
respirației, respirator ( Exerciții de Imagini cu Verificarea
precum și a morfologie și respirație aparatul fonator constantă a
2 inspirării și fiziologie ) corelării dintre
Videoproiector
expirării corecte - Tipuri de Aplicarea Cubul din carton respirație și cânt
în exersarea exerciții de acestora în
tehnicii vocale respirație și cântec Laptop
inspirație

S-ar putea să vă placă și