Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEORETIC „GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI -

GRUPA _______ 26.05.2015


1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________

LUCRARE DE VERIFICARE
Unitatea de învăţare „Săpunuri. Detergenţi”

SUBIECTUL A (10 puncte): Alegeţi cuvântul/ sintagma corectă care completează spaţiul liber:
1. Sărurile de sodiu ale sulfaţilor de alchil cu 12-18 atomi de carbon, sunt detergenţi (anionici/cationici/neionici).
2. Formula CH3(CH2)14COOK corespunde unui (detergent anionic/detergent cationic/săpun lichid).
3. Sărurile de calciu şi magneziu ale sulfaţilor acizi de alchil ( R—OSO3H) şi acizilor sulfonici ( R—SO3H) ce intră în
compoziţia detergenţilor (anionici/cationici/neionici) sunt solubile în apă.
4. Detergenţii (anionici/cationici/neionici) pot fi folosiţi atât în apele dure cât şi în ape acide sau bazice.
5. Detergenţii (anionici/cationici/neionici), sunt dezinfectanţi antibacterieni eficienţi, datorită prezenţei unei grupe
cuaternare de amoniu.
SUBIECTUL B (10 puncte): Completaţi spaţiul lacunar.
1. După natura grupei hidrofile, se disting trei clase mai importante de detergenţi: anionici, cationici şi ___________
2. Săpunul de calciu este _________ în apă.
3. Când moleculele de săpun vin în contact cu pata de grăsime de pe ţesătură, acestea se orientează cu grupa ________ spre grăsime şi cu grupa
___________spre apă.
4. Săpunurile şi detergenţi se numesc substanţe ____________ deoarece modifică tensiunea superficială a apei.
5. Substanţele organice care au catene liniare, neramificate şi sunt degradate de enzimele produse de unele
microorganisme din natură la produşi nepoluanţi se numesc substanţe ____________
SUBIECTUL C (16 puncte): Stabiliţi dacă răspunsul de mai jos este adevărat sau fals, alegând, după caz, varianta
corespunzătoare: (A) dacă enunţul este adevărat sau (F) dacă enunţul este fals.
_____ 1. Detergenţii sunt compuşi organici de sinteză cu proprietăţi tensioactive superioare săpunului.
_____ 2. Numărul de atomi de carbon dintr-un detergent anionic, în care raportul atomic Csecundari : Cterţiari = 2 : 1, este
egal cu 17.
_____ 3. Formula moleculară C18H35O2Na corespunde unui săpun solid.
_____ 4. Un detergent neionic, cu formula de structură CH3 – (CH2)x – O – (CH2 – CH2 – O)y – H, în care y = x + 2, iar
masa atomilor de oxigen dintr-un mol de detergent este 208 g, are numărul atomilor de C egal cu 35.
_____ 5. Săpunul de calciu are acţiune de spălare în apele dure.
_____ 6. Utilizarea detergenţilor neionici în activităţile cotidiene are consecinţe ecologice nefaste asupra mediului
înconjurător.
_____ 7. Detergenţii cationici au catenă liniară şi de aceea sunt biodegradabili.
_____ 8. Articolele de îmbrăcăminte confecţionate din mătase naturală nu sunt degradate de detergenţii care conţin
enzime.

SUBIECTUL D (30 puncte): REZOLVARE DE PROBLEME


1. Detergenţii neionici sunt biodegradabili şi nu spumează, motiv pentru care sunt folosiţi în maşinile de spălat
automate. Se consideră detergentul neionic cu formula de structură: CH3- (CH2)16- CH2O- (CH2- CH2-O)10- H. Se cere:
a) explicaţi de ce este biodegradabil; (2 puncte)
b) determinaţi masa molară a detergentului; (2 puncte)
c) calculaţi masa de oxigen din 71 g de detergent. (4 puncte)
2. Următoarele formule plane corespund unor agenţi tensioactivi:
A: CH3-(CH2)16-COONa; B: CH3-(CH2)10-CH2-N(CH3)3]+Cl-; C: CH3-(CH2)10-CH2-O -(CH2- CH2- O)n-H.
Se cere:
a) indicaţi care formulă corespunde unui detergent biodegradabil; (2 puncte)
b) determinaţi compoziţia procentuală a oxigenului în compusul A; (4 puncte)
c) indicaţi raportul dintre radicalii metil şi atomii de carbon secundar din compusul B. (4 puncte)
3. Oleatul de sodiu este un săpun moale care spumează cu apa. Din reacţia a 4 moli de acid oleic cu hidroxidul de
sodiu de obţine oleat de sodiu. Se cere:
a. scrieţi ecuaţia reacţiei chimice care are loc; (2 puncte)
b. Calculaţi compoziţia procentuală a sodiului din oleatul de sodiu. (2 puncte)
c. Calculaţi masa de oleat de sodiu de puritate 80%, care rezultă. (4 puncte)
d. Calculaţi masa soluţiei de sodă caustică de concentraţie 50% consumată. (4 puncte)
LICEUL TEORETIC „GRIGORE ANTIPA” BOTOŞANI -

SUBIECTUL E (24 puncte): Stabiliţi corespondenţele respectând cerinţa indicată:


1. În coloana din stânga sunt săpunuri, iar în coloana din dreapta proprietăţi fizice ale acestora.
A B
_____ 1. săpunul de sodiu a. lichid solubil în apă
_____ 2. săpunul de potasiu b. solid insolubil în apă
_____ 3. săpunul de calciu c. solid solubil în apă
d. lichid insolubil în apă
2. În coloana din stânga estetrecută natura unordetergenţi, iar în coloana din dreapta sunt formulele de structură ale acestora.
A B
_____ 1. detergent neionic a. CH3−(CH2)2−NH−CH3
_____ 2. detergent cationic b. CH3−(CH2)16−OSO−3Na+
_____ 3. detergent anionic c. CH3−(CH2)17−O−(CH2)10−H
d. CH3−(CH2)17−N(C2H5)3]+Cl−
3. În coloana din stânga sunt informaţii despre compoziţia unorsăpunuri, iar în coloana din dreapta formulele de structură ale acestora.
A B
_____ 1. săpunul A este de forma CH3−(CH2)n−COO−Na+ şi are molecula formată din 55 de atomi a. CH3−(CH2)16−COO−Na+
− +
_____ 2. săpunul B conţine 8,273% sodiu, în procente de masă b. CH3−(CH2)16−COO K
_____ 3. săpunul C conţine 13,265% potasiu, în procente de masă c. CH3−(CH2)14−COO−K+
− +
d. CH3−(CH2)14−COO Na

4. Asociaţi elementele coloanei din stânga cu cele ale coloanei din dreapta, astfel încât să obţineţi enunţuri corecte:
A B
_____ 1. Stearatul de sodiu este o sare a. care ionizează în soluţie în ioni R-COO- şi Na+.
_____ 2. Radicalul hidrocarbonat, R- este nepolar şi b. este hidrofilă.
-
_____ 3. Grupa funcţională COO constituie partea polară a săpunului şi c. este hidrofobă.
d. pătrunde în picăturile mici de grăsime, izolându-le.
5. În coloana din stânga sunt tipuri de detergenţi, iar în coloana din dreapta grupe hidrofile.
A B
_____ 1. Detergentul neionic a. grupa hidrofilă este un ion negativ
_____ 2. Detergentul cationic b. grupa hidrofilă este un ion pozitiv
_____ 3. Detergentul anionic c. grupa hidrofilă este un poliester
d. grupa hidrofilă este un polieter
6. Asociaţi fiecare început de enunţ din coloana din stânga cu continuarea lui aflată în coloana din dreapta.
A B
_____ 1. Detergenţii neionici a. au în molecula lor numai grupe hidrofile
_____ 2. Detergenţii anionici b. au ca grupă polară o grupare sulfonică.
_____ 3. Detergenţii c. sunt biodegradabili.
d. au în molecula lor o catenă hidrofobă şi o grupă hidrofilă.
7. În coloana din stânga sunt detergenţi, iar în coloana din dreapta formulele de structură ale acestora.
A B
_____ 1. detergent de tip alchil-sulfonat de sodiu cu 14 atomi de a. CH3−(CH2)12−CH2−SO−3Na+
carbon în moleculă
_____ 2. detergent cationic cu 14 atomi de carbon în moleculă b. CH3−(CH2)9−CH2−N(CH3)3]+Cl−
_____ 3. detergent neionic cu 12 atomi de carbon în moleculă c. CH3−CH2−O−(CH2−CH2−O)4−CH2−CH2−OH
d. CH3−CH2−O−(CH2−CH2−O)5−CH2−CH2−OH
8. Asociaţi fiecare început de enunţ din coloana din stânga cu continuarea aflată în coloana din dreapta.
A B
_____ 1. Existenţa în molecula săpunului a radicalului hidrocarbonat şi a a. hidrofilă spre substanţa insolubilă în
grupei carboxilat, care au afinitate diferită faţă de apă apă şi cu grupa hidrofobă spre apă
_____ 2. Substanţele insolubile în apă sunt divizate în particule foarte b. determină proprietatea săpunului de a
mici, care înconjurate de moleculele de săpun spăla.
_____ 3. Când moleculele de săpun vin în contact cu murdăria, formată în c. formează agregate numite micelii.
special de substanţe insolubile în apă, se orientează cu grupa
d. hidrofobă spre substanţa insolubilă în
apă şi cu grupa hidrofilă spre apă.
SUCCES!