Sunteți pe pagina 1din 225

DIRECŢIA ARHIVELOR NAŢIONALE ISTORICE CENTRALE

Serviciul Arhive Contemporane

i
ie
PREFAŢĂ

an
Fondul C.C. al P.C.R. este unul dintre cele mai mari şi cele mai importante
fonduri arhivistice deţinute de Arhivele Naţionale. Acest fond are mai multe părţi

om
structurale pornind de la însăşi schema de organizare a Comitetului Central al
P.C.R. Secţia Agrară reprezintă o astfel de parte structurală definită de creatorul

R
de fond. Secţiile Comitetului Central al P.C.R. se ocupau cu selecţionarea şi
repartizarea cadrelor, cât şi cu controlul executării hotărârilor partidului şi

e
al
guvernului în domeniul lor de activitate. Fiecare secţiune studiază diferite
probleme din domeniul său de activitate, pe baza unui plan de muncă aprobat de
e
Secretariatul Comitetului Central sau pe baza unei însărcinări date de C.C. al
al

P.C.R.
n

Secţia Agrară avea următoarele sectoare :


io

- Sectorul Gospodăriilor Colective (se ocupa de controlul executării


hotărârilor partidului în cadrul gospodăriilor colective);
at

- Sectorul S.M.T. (controla executarea hotărârilor partidului şi guvernului


N

privind S.M.T.-urile; controla în activitatea lor pe directorii adjuncţi politici de la


S.M.T.);
le

- Sectorul Gospodăriilor de Stat (controla îndeplinirea hotărârilor


ve

partidului şi guvernului privind activitatea Gospodăriilor de Stat; controla


activitatea directorilor adjuncţi ai Gospodăriilor de Stat);
hi

- Sectorul Colectărilor (controla executarea hotărârilor partidului şi ale


Ar

guvernului în domeniul colectărilor);


- Sectorul Culturii Plantelor (controla executarea hotărârilor partidului şi
ale guvernului în domeniul culturii plantelor, al contractării plantelor industriale,
al ameliorării speciilor de plante şi aclimatizării de noi specii, al ameliorării

I
solului şi al îmbunătăţirilor funciare în scopul obţinerii de noi suprafeţe
cultivabile);
- Sectorul Creşterii Animalelor (controla executarea hotărârilor partidului
şi ale guvernului în domeniul creşterii animalelor, pentru îmbunătăţirea raselor,
aclimatizarea acestora, precum şi în domenii adiacente);

i
ie
- Sectorul Evidenţei Cadrelor (ţinea evidenţa cadrelor din nomenclatura
secţiei şi păstra un dosar sumar al fiecărui activist numit într-o funcţie din

an
această nomenclatură, cuprinzând referatul Sectorului de Verificare al C.C. al
P.C.R., extrasul de hotărâre a C.C. al P.C.R. privitor la numirea în funcţie,

om
caracterizarea de la locul de muncă anterior);
- Secretariatul tehnic (asigura deservirea tehnică a Secţiei – arhivă,

R
traduceri, dactilografiere, multiplicare, curierat).
Sintetizând, Secţia Agrară a C.C. al P.C.R. se ocupa, în principal, cu

e
al
controlul executării de către Ministerul Agriculturii, Direcţia Politică de pe lângă
Ministerul Agriculturii şi Comitetul de Stat pentru colectarea produselor agricole
e
a hotărârilor partidului şi ale guvernului în domeniul agrar şi al colectărilor, dar
al

şi cu selecţionarea şi repartizarea cadrelor. Fiind o parte a aparatului Comitetului


n

Central al Partidului Comunist Român, Secţia Agrară nu avea dreptul de a da


io

directive, în afara cazurilor când primea însărcinare din partea Comitetului


Central de a da indicaţii cu caracter de directive în chestiunile ce intrau în
at

competenţa sa.
N

Secţia Agrară a C.C. al P.C.R. a jucat un rol important în cadrul procesului


de colectivizare a agriculturii, ce s-a desfăşurat în perioada 1949-1962. Scopul
le

declarat al colectivizării era modernizarea agriculturii româneşti şi introducerea


ve

structurilor socialiste la sate. În realitate aceasta a afectat întreaga populaţie


rurală a României, care în 1948 reprezenta în fapt majoritatea covârşitoare a
hi

populaţiei ţării. Începută într-o perioadă în care noul regim comunist era încă în
Ar

curs de consolidare, colectivizarea a jucat un rol esenţial în instituţionalizarea şi


perfecţionarea practicilor sale administrative şi a sistemului său represiv 1 .
Adevărata motivaţie a declanşării procesului de colectivizare se regăseşte în

1
Dan Cătănuş, Octavian Roske (ed.), Colectivizarea agriculturii în România. Dimensiunea politică, vol. I, 1949-
1953, Bucureşti, INST, 2000, p. 14.

II
dogma marxist-leninistă conform căreia numai o agricultură practicată pe
suprafeţe mari de exploatare, deţinute de stat – singurul investitor capabil să
producă şi să implementeze tehnologia agricolă modernă – putea da rezultate
menite să susţină procesul de urbanizare şi industrializare socialistă. De altfel,
dogma marxist-leninistă afirma că „mica proprietate generează capitalism zi de

i
ie
zi, ceas de ceas, spontan şi în proporţii de masă”. Reorganizarea socială a lumii
rurale prin exproprierea terenurilor şi relocarea persoanelor în mediul urban era

an
astfel considerată o condiţie fundamentală pentru implementarea proiectului
comunist de industrializare forţată a României. Astfel, ţăranii deposedaţi de

om
pământul luat în posesie cu ocazia reformelor agrare din 1921 şi 1945, au devenit
forţă de muncă în unităţile industriale nou-înfiinţate. Cei rămaşi în mediul rural

R
au fost constrânşi la cooptarea ca membri cooperatori în noile unităţi agricole
create după model sovietic.

e
al
Istoria colectărilor joacă un rol important în conturarea tendinţelor
politice în problema agrară. Aceasta poate fi împărţită în patru perioade distincte.
e
Prima perioadă, situată între anii 1945-1947, a fost marcată de o relativă
al

prudenţă în aplicarea sistemului cotelor. A doua perioadă, din anii 1948-1952, s-a
n

caracterizat printr-o acută instabilitate legislativă, cu treceri imprevizibile de la


io

radicalism la relaxare, reflectând atât tranziţia la un sistem general planificat în


economia românească, cât şi lupta pentru putere din interiorul elitei
at

conducătoare. Anii 1953-1956 reprezintă o perioadă de deschidere prin lansarea


N

sistemului de contracte şi achiziţii pentru a compensa slăbiciunile agriculturii


socialiste, care se anunţa încă de la începuturile sale costisitoare şi nerentabilă.
le

Ultima perioadă, 1957-1962, marchează trecerea de la cote la contracte,


ve

pragmatismul politicii de partid în chestiunea asigurării fondului de stat prin


contracte contrastând însă cu caracterul violent al colectivizării după 1958 2 .
hi

Plenara din 3-5 martie 1949 a Comitetului Central al PMR avea să


Ar

marcheze o cotitură radicală în politica agrară, hotărându-se trecerea la


„transformarea socialistă a agriculturii”, altfel spus la crearea gospodăriilor

2
Vladimir Tismăneanu, Cristian Vasile, Dorin Dobrincu (coord.), Raportul Final al Comisiei Prezidenţiale
pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, Monitorul Oficial, Bucureşti, 2006, p. 427-428.

III
agricole colective. Crearea gospodăriilor agricole anula, în fapt, reforma agrară
din 1945 3 .
Procesul de colectivizare s-a desfăşurat în două valuri principale, 1949-
1953 şi 1953-1962, împărţite la rândul lor în numeroase etape sau stadii. De-a
lungul primului val, ezitările autorităţilor au cauzat progrese forţate, dar şi

i
ie
retrageri dramatice. Manevrele menite să tempereze colectivizarea reprezentau o
încercare zadarnică în faţa presiunii sovietice. Ele explică însă, alături de

an
rezistenţa notabilă a ţărănimii române, curentele schimbătoare şi măsurile
contradictorii din primul val al colectivizării în România. Cel mai semnificativ

om
eveniment politic al primului val a fost eliminarea grupului condus de Ana
Pauker din conducerea partidului şi a Secţiei Agrare a Comitetului Central,

R
considerat responsabil pentru abuzurile dar şi pentru întârzierea în campania de
colectivizare. Cel de-al doilea val al asaltului final în campania de colectivizare a

e
al
agriculturii demonstrează supunerea politică totală a elitelor politice din
România faţă de Uniunea Sovietică. Treptat, colectivizarea a început să dea
e
rezultate notabile: Constanţa avea să fie declarată prima regiune colectivizată din
al

România pe data 7 noiembrie 1957. Procesul s-a încheiat oficial în România în


n

martie 1962 – cu trei ani înainte de termenul oficial stabilit de partid –, după 13
io

ani de acţiuni sistematice împotriva ţărănimii. Pe 27-28 aprilie 1962 avea loc la
Bucureşti o sesiune extraordinară a Marii Adunări Naţionale, unde Gheorghiu-
at

Dej proclama încheierea „transformării socialiste a agriculturii” 4 . Formele


N

socialiste de proprietate deţineau 96% din suprafaţa arabilă a ţării şi 93,4% din
suprafaţa agricolă. Aşadar, imensa majoritate a terenurilor agricole va intra în
le

posesia G.A.C. (gospodării agricole colective – create după modelul colhozurilor)


ve

şi GAS (gospodării agricole de stat – create după modelul sovhozurilor) – ulterior


denumite CAP (cooperative agricole de producţie) şi IAS (întreprinderi agricole
hi

de stat) – iar restul va rămâne în proprietatea individuală, îndeosebi în zonele de


Ar

munte, nerentabile şi unde colectivizarea era, ca atare, imposibilă şi inutilă 5 .

3
Victor Frunză, Istoria Stalinismului în România, Bucureşti, Editura Humanitas, 1990, p. 43.
4
Raportul Final…, p. 431-433.
5
Adrian Cioroianu, Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului, Ed. Curtea Veche, Bucureşti,
2007, p. 135.

IV
În 16 ani de la preluare puterii din 1946 – adică în momentul încheierii
cooperativizării agriculturii – Partidul Comunist reuşise să schimbe radical
sistemul economic al ţării. Acel deceniu de privaţiuni care fusese cel al anilor ’50
se deschidea spre un orizont cu oarecare speranţe. Stăpân până acum prin
teroare, după începutul anilor ’60 regimul Dej încearcă să atragă sprijinul

i
ie
populaţiei prin ridicări succesive ale nivelului mediu de trai. Se acordă atenţie
industriei de consum, industriei alimentare şi evident, sectorului agricol, ce

an
cunoaşte o importantă dezvoltare ca urmare e retehnologizării, introducerii
îngrăşămintelor chimice şi a noilor procedee agricole importate din străinătate.

om
Agricultura României s-a realizat pe baza a noi principii şi fundamente,
confirmându-se existenţa sistemului redistributiv specific comunist, ce viza

R
acumularea de resurse la centru ce urmau a fi redistribuite populaţiei pe criterii
strict politice. Acumularea cu orice preţ a resurselor la Centru se baza, printre

e
al
altele, pe planificarea centralizată şi minuţioasă a tuturor activităţilor economice.
Încă un deceniu după venirea la conducere a lui Nicolae Ceauşescu acest miraj al
e
statului furnizor de facilităţi a părut să aibă un fundament, apoi criza economică
al

a devenit o constantă a sistemului.


n

Atenţia obsesivă acordată industrializării a plasat sectorul agrar în


io

postura de element susţinător al acesteia. Încercarea Moscovei de a impune


Planul Valev, care prevedea o specializare a economiilor ţărilor blocului socialist,
at

o împărţire a acestora în ţări industriale şi ţări agrare, a determinat opoziţia


N

conducătorilor comunişti de la Bucureşti 6 . Ei erau nemulţumiţi de locul ce îi era


rezervat României în cadrul C.A.E.R.: acela al unei ţări agrare, ce ar fi afectat
le

suveranitatea naţională şi direcţia de dezvoltare industrială preconizată de


ve

partidul-stat pentru perioada următoare. Industrializarea extensivă a condus, în


timp, la apariţia penuriei la o serie largă de bunuri, mai ales începând cu deceniul
hi

9. Împrumuturile externe au fost în principal direcţionate către continuarea


Ar

industrializării extensive, treptat, investiţiile în domeniul retehnologizării


agriculturii fiind minime şi afectând productivitatea acesteia. Dezvoltarea
industriei grele s-a făcut aşadar, evident, în detrimentul nevoilor de consum ale

6
Vlad Georgescu, Istoria românilor. De la origini până în zilele noastre, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992, p.
290.

V
populaţiei, supuse unei serii repetate şi îndelungate de lipsuri în ceea ce priveşte
aprovizionarea cu alimente, producţia internă agricolă fiind destinată exportului
în vederea acoperirii datoriilor contractate pe plan internaţional. Programul
ştiinţific de alimentaţie introdus în anii de penurie a economiei R.S.R. reprezintă
dovada unei politici falimentare în ceea ce priveşte dezvoltarea agriculturii

i
ie
naţionale.
Documentele fondului C.C. al P.C.R. sunt ordonate structural-cronologic,

an
pe secţii şi în cadrul acestora, pe ani. Partea structurală a Fondului C.C. al P.C.R.
– Secţia Agrară, nu exista în structura organizatorică a Partidului Comunist

om
Român în perioada 1921-1948, astfel documentele depistate care corespundeau
atât ca atribuţii cât şi ca probleme tematice Secţiei Agrare, au fost ordonate

R
conform Normelor arhivistice şi legislaţiei în vigoare, în cadrul acestei secţii.
Genurile de documente cel mai des întâlnite sunt stenogramele şedinţelor secţiei,

e
al
hotărâri ale Consiliului de Miniştri, procesele verbale, informările, notele,
situaţiile, rapoartele, referatele privind situaţia existentă în agricultură.
e
Cu unele excepţii, puţini cercetători 7 s-au aplecat asupra acestor
al

documente. Ele au o valoare documentar-istorică deosebită, mai ales în ceea ce


n

priveşte procesul de colectivizare a agriculturii. Pentru perioada de început a


io

colectivizării, respectiv anii 1949-1950 avem un număr însemnat de documente


dintre care semnalăm pentru anul 1949: procesul de constituire a primelor
at

gospodării agricole 8 , colectarea produselor agricole 9 , activitatea desfăşurată de


N

S.M.T.-uri 10 etc. Printre problemele anului 1950 reţinem : comasările, activitatea


de constituire a G.A.C.-urilor, analiza şi sancţionarea « primelor abateri » de la
le

linia partidului 11 , pregătirea Congresului Gospodăriilor Colective 12 , Statutul


ve

model al Gospodăriilor Agricole Colective etc. Numărul de documente pentru


perioada 1958-1960 este relativ mai mic şi se referă la : situaţia viticulturii,
hi
Ar

7
Robert Levy, Primul val al colectivizării: politici centrale şi implementarea regională, 1939-1963, şi Marius
Oprea, Transformarea socialistă a agriculturii, asaltul final, 1953-1962 în Ţărănimea şi puterea. Procesul de
colectivizare a agriculturii în România (1949-1962), editori: Dorin Dobrincu şi Constantin Iordachi, Editura
Polirom, 2005, p. 66-113.
8
D.A.N.I.C., Fond C.C. al P.C.R. – Secţia Agrară, dosarele 15, 20, 21, 22, 30, 37, 39, 41, 50, 53, 54/1949.
9
Ibidem, dosar 5/1949.
10
Ibidem, dosarele 12, 13, 14, 23, 24/1949.
11
Ibidem, dosarele 14, 16/1950.
12
Ibidem, dosar 40/1950.

VI
abaterile şi dificultăţile constatate în procesul de constituire a gospodăriilor
agricole colective, asigurarea G.A.S.-urilor cu cadre de conducere
corespunzătoare 13 ş.a.
Documentele perioadei 1966-1989 sunt de o certă valoare documentar-
istorică. Acestea se referă la organizarea activităţilor agricole, pregătirea

i
ie
campaniilor agricole, evaluarea producţiilor şi îndeplinirea planurilor, deficienţe
constatate în activitatea unor G.A.S.-uri şi S.M.T.-uri, numiri şi destituiri de

an
cadre în domeniul agricol, activitatea Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole
de Producţie 14 , deplasări în străinătate ale unor specialişti români în domeniul

om
agriculturii pentru a participa la conferinţe internaţionale 15 , inspecţia de stat în
agricultură 16 , indicaţii ale lui Nicolae Ceauşescu în domeniul agricol 17 , instituirea

R
şi acordarea Ordinului şi Medaliei „Meritul Agricol” 18 , balanţele principalelor
produse agricole din recolta anuală, dezvoltarea sistemului naţional de irigaţii 19

e
ş.a.
al
Primul inventar al acestei părţi structurale a fost redactat în 2003 (nr.
e
2521) de către Moraru Constantin, Ionescu Mădălin, Dincă Claudiu – arhivişti şi
al

Alecu Eugenia – arhivar. Acest inventar cuprindea exclusiv documente din


n

perioada 1921-1965, conţinând un număr de 879 de u.a.


io

Ca urmare a operaţiunii arhivistice de verificare a existentului, a stadiului


de prelucrare şi a stării de conservare a documentelor au mai fost depistate o
at

serie de u.a. ale Secţiei Agrare neluate în evidenţă (21 u.a.). De asemenea au fost
N

operate unele adăugiri în ceea ce priveşte genul documentelor, numărul de file,


date extreme, caracteristici sau conţinut. Cu ocazia verificărilor efectuate s-a
le

constatat că o serie de acte au fost datate eronat, dar s-a preferat menţinerea lor
ve

în cadrul anilor unde au fost integrate anterior având în vedere că ele au intrat în
circuitul ştiinţific cu cotele atribuite în 2003 (46, 66/1953; 46, 48/1954; 10/1956;
hi

9, 11-12/1961; 7/1962; 1/1963; 9, 13/1964 – 12 u.a). De asemenea, luându-se în


Ar

13
Ibidem, dosarele 6/1958, 1/1959, 6/1959.
14
Ibidem, dosar 14/1965.
15
Ibidem, dosar 7/1966.
16
Ibidem, dosar 12/1972.
17
Ibidem, dosarele 7/ 1973, 4/1974.
18
Ibidem, dosar 4/1974.
19
Ibidem, dosarele 7, 8/1980.

VII
considerare existenţa unor fişe de inventar ale dosarelor fondului C.C. al P.C.R.
Secţia Agrară pentru perioada 1966-1989 (redactate de Vlad Veronica – arhivist)
s-a decis realizarea unui inventar al părţii structurale mai sus menţionate pentru
întreaga perioadă 1921-1989, aici de faţă, ce însumează 1610 u.a. Această
operaţiune a fost realizată şi în scopul facilitării accesului direct al cercetătorului

i
ie
la formatul electronic integral al acestui inventar, în cadrul site-ului Arhivelor
Naţionale. In privinţa documentelor din perioada 1966-1989 s-a constatat

an
încadrarea greşită a unora dintre acestea (8/1966, 38/1985, 1, 20, 48/1986, 62,
69/1987, 2, 16/1988, 33/1989), preferându-se menţinerea lor în cadrul anilor

om
unde au fost integrate anterior, recotarea afectând conform principiului domino-
ului şi celelalte u.a. din anul respectiv, ceea ce ar fi dus la confuzii rezultate din

R
atribuirea a două cote diferite aceluiaşi dosar. La inventarierea u.a., verificarea cu
existentul şi redactarea inventarului şi-au adus contribuţia Corbeanu Radu-Mihai

e
– arhivist şi Niculae Daniela – arhivar.
al
e
Întocmit de:
al

Inspector superior
n
io

Claudiu Dincă
at
N

Inspector debutant
le

Corbeanu Radu-Mihai
ve
hi
Ar

VIII
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6

Fond C.C. al P.C.R.


SECŢIA AGRARĂ
anii: 1921- 1989

i
ANUL 1921

ie
1 40 „Programul agrar al Partidului 1921 20

an
Socialist-Comunist din România”
prezentat la Congresul I al Partidului
Comunist Român (8-12 mai 1921),

om
referitor la situaţia agriculturii, principalele
direcţii de dezvoltare a acesteia precum şi
motivarea necesităţii unei reforme agrare.
Original, copii.

R
2 108 Expunere făcută în Parlament de un [mai] 6
deputat socialist privind exproprierea 1921

e
agrară.
Original.
3 41 al
Proiect de moţiune în problema
agrară pregătit pentru Congresul I al
Partidului Comunist Român.
[8-12
mai]
1921
7
e
Original, copie.
al

ANUL 1923
1 112 Referat intitulat „România spre [dec.] 5
n

reforma agrară” cu privire la situaţia 1923


exproprierii şi împărţirii pământurilor.
io

Original, fotocopii, traducere.


Lb. germană şi română.
at

ANUL 1924
1 191 Programul de activitate al Partidului [aug.] 33
N

Comunist din România în problema agrară, 1924


adoptat la Congresul al III-lea al acestui
le

partid.
Original, fotocopii, traducere.
Lb. rusă şi română.
ve

2 288 Tabel cu privire la situaţia reformei [1 aug.] 3


agrare în România până la 1 august 1924. 1924
hi

Original, fotocopie, traducere.


Lb. germană şi română.
Ar

3 98 Extras din revista „La correspondance 9 apr. 14


internationale” (Corespondenţa 1924
internaţională) nr.21 referitor la problema
agrară din România, prezentată în
Rezoluţiile Conferinţei Balcanice.
Original, xerocopii, traducere.
Lb. franceză şi română.
4 327 Studiu al Partidului Comunist din 1924 40
România intitulat „România. Problema
agrară în România”, în care sunt analizate
diferite date despre agricultura României,
din perioada 1900-1922, pe regiuni.
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Fotocopii.
Limba engleză.
5 297 Chestionar asupra situaţiei economice 1924 6
sociale şi politice a ţărănimii române
întocmit de P.C.R. pentru documentare
asupra problemei agrare. (Completat de

i
Boris Stefanov).

ie
Original, copie.
6 217 Manuscrisul unei broşuri intitulate [oct.] 192

an
„Situaţia dezastruoasă a ţăranilor din 1924
România”.
Copie, fotocopii, traducere.

om
Lb. rusă şi română.
ANUL 1925
1 215 Extras dintr-un referat cu privire la [1925] 32

R
agricultura României şi situaţia ţărănimii.
Original, fotocopie, traducere.
Lb. rusă şi română.

e
2 211 Informare intitulată „Congresul [1925] 13
cooperativelor din România”.
al
Copie, fotocopie, traducere.
Lb. germană şi română.
e
3 192 Studiu al Partidului Comunist din [20 feb.] 7
România referitor la reforma agrară din 1925
al

1923, conţinutul şi urmările acestei


reforme (studiu intitulat „România”).
n

Original, fotocopie, traducere.


io

Lb. rusă şi română.


4 191 Informare a Comitetului Central al 4 iun. 5
Partidului Comunist Român intitulată 1925
at

„Problema agrară în România”, referitoare


la reforma agrară şi rolul său, criza agrară
N

şi la alte probleme.
Traducere (din limba rusă).
le

5 2 Tabel statistic intitulat „Exproprierea [1 ian.] 3


(până la 1.I.1925)”, conţinând date 1925
referitoare la exproprierea agrară din
ve

Muntenia, Basarabia, Bucovina şi


Transilvania.
hi

Fotocopie.
ANUL 1927
Ar

1 153 Program de activitate al Partidului [1927] 12


Comunist din România referitor la
problema reformei agrare.
Original, fotocopie, traducere.
ANUL 1928
1 184 Programul de activitate al Partidului 1928 30
Comunist din România în problema agrară.
Original, copie.
Lb. maghiară şi română.

2
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
ANUL 1929
1 157 Scrisoare semnată Al. 24 aug. 13
Constantinescu, adresată Comitetului 1929
Central al Partidului Comunist din
România, Federaţiei Comuniste Balcanice,
Comitetului Executiv al Internaţionalei

i
Comuniste şi Comitetului Executiv al

ie
Internaţionalei Tineretului Comunist, cu
privire la poziţia Partidului Comunist

an
Român faţă de Legea reorganizării
creditului agricol.
Original, fotocopie, traducere.

om
Lb. germană şi română.
ANUL 1930
1 101 Referat cu privire la situaţia agrară [iun.] 11
din România (poziţie comunistă), semnat 1930

R
de Ovid Răceanu.
Original, fotocopie, traducere.

e
Lb. germană şi română.
ANUL 1931
1 50 al
Referat privind „Sarcinile Partidului
Comunist din România în problema
12 apr.
1931
7
e
agrară”.
Original, fotocopie, traducere.
al

Lb. rusă şi română.


2 101 Referat intitulat „Revendicările 20 iul. 22
n

Partidului Comunist din România în 1931


io

problema agrar-ţărănească (cu menţiunea


„prima schiţă”)”.
Original, xerocopii, traducere
at

Lb. rusă, română.


3 143 Articol intitulat „Criza agrară din 2 apr. 44
N

România şi mişcarea ţărănească” publicat 1931


de Petre Băjenaru în „Internaţionala
le

Comunistă” nr. 10 referitor la problema


agrară din România şi situaţia claselor
sociale.
ve

Original, xerocopii, traducere.


Lb. rusă, germană şi română.
hi

ANUL 1932
1 431 Articol semnat „Stroe R.”, intitulat 1932 12
Ar

„Criza agrară în România”, referitor la


consecinţele crizei agrare din punctul de
vedere al rezoluţiilor Congresului al V-lea
al P.C.d.R.
Fotocopie.
ANUL 1934
1 472 Articol intitulat „Criza agrară în 29 dec. 7
România”, publicat de Victor Zitna în 1934
revista „La Corespondance Internationale

3
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
(Corespondenţa Internaţională)” an XIV
nr. 115-116, referitor la problematica
agrară din România.
Original, fotocopie.
Lb. franceză şi română.
ANUL 1941

i
1 127/1952 Adrese, note, delcaraţii, autobiografii, 11 feb. 202 Vol.I

ie
caracterizări, referate, tabele ş.a. privind 1941- 203 Vol.II
probleme legate de situaţia cadrelor din 15 aug.

an
Ministerul Agriculturii şi unităţilor 1952
subordonate acestuia (în principal,
epurările „elementelor nesănătoase”).

om
Originale, copii.
ANUL 1944
1 Tabel cu repartizarea proprietăţilor şi 1944 1

R
a exploatărilor agricole individuale după
întindere (conform recensământului din
1941).

e
Original.
2 74/1952 Extrase, note informative, declaraţii, 1944- 189
procese-verbale, situaţii al comparative
(1949-1952) realizate în urma controlului
1952
e
efectuat la Ministerul Agriculturii şi în
vederea întocmirii raportului general
al

referitoare la probleme legate de


agricultură.
n

Original, copie.
io

3 Cuvântări ale Anei Pauker la diferite 29 nov. 153


reuniuni (la Şcoala Superioară „Jdanov”, 1944-
întreprinderi ş.a.) între anii 1944-1951, 16 iul.
at

raport, referat, procese-verbale şi note 1952


privind întărirea „G.A.C”.-urilor,
N

eliminarea „chiaburilor” şi epurarea


societăţii de elemente „fasciste”.
le

Originale, broşură.
ANUL 1945
1 Rapoarte asupra stadiului aplicării 20 mar.- 29
ve

reformei agrare în Moldova, Dobrogea, 19 mai


Dunărea de Jos, precum şi în judeţele 1945
hi

Hunedoara, Braşov, Făgăraş, Argeş şi


Constanţa.
Ar

Originale.
2 Raport asupra reformei agrare. 1945 13
Original.
Limba rusă.
3 Decizia nr. 1015/31.V.1945 3 iun. 4
referitoare la aplicarea articolului 3, litera 1945
D, din Decretul-Lege pentru înfăptuirea
reformei agrare şi telegrame către
comisiile judeţene de îndrumători şi

4
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Camerele Agricole din ţară cu privire la
excepţiile dispoziţiilor din Decizia
ministerială.
Originale.
4 Adresă a Prefecturii judeţului Făgăraş 6 iun. 10
şi informare denumită „Principii pentru 1945

i
definitivarea reformei agrare în judeţul

ie
Făgăraş”, prin care se cere aplicarea
articolului 3 alineatul A din Legea

an
Reformei Agrare (exproprierea totală a
cetăţenilor de origine etnică germană).
Original.

om
5 Expunere de motive a Partidului 1945 11
Naţional-Ţărănesc pentru proiectul de lege
privind reforma agrară.
Original.

R
6 Legea pentru trecerea în proprietatea 1945 10
statului a proprietăţilor agricole mari şi

e
împroprietărirea ţăranilor plugari.
Original.
7 al
Proiectul Decretului-Lege, Legea şi
Regulamentul, broşura redactată de Gh.
3 mai
1945
91
e
Năstase şi Nicolae Rodeanu, intitulată
„Legea şi Regulamentul pentru înfăptuirea
al

reformei agrare, însoţite de comentarii


juridice” şi instrucţiunile Ministerului
n

Agriculturii şi Domeniilor – Comisia


Centrală de Reformă Agrară pentru
io

aplicarea Legii Reformei Agrare.


Originale, copii, broşură.
at

Lb. rusă şi română.


8 Extras din dările de seamă ale 1945 9
N

serviciilor culturale teritoriale şi judeţene,


cu privire la reforma agrară.
Original.
le

9 Instrucţiuni ale Ministerului 1945 5


Agriculturii şi Domeniilor – Comisia
ve

Centrală de Reformă Agrară al Direcţiei


Proprietăţii şi a Bunurilor Statului pentru
hi

aplicarea Legii Reformei Agrare.


Original.
Ar

10 Referat privind Legea înfăptuirii 19 iul. 3


reformei agrare, în legătură cu bunurile ce 1945
trec în patrimoniul statului, precum şi
dreptul asupra semănăturilor din toamna
anului 1944.
Original.
11 Cuvântarea lui Petru Groza privind 20 mar. 5
aplicarea reformei agrare. 1945
Original.

5
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
12 Tabele, procese-verbale şi circulare 1945 67
(ale Frontului Plugarilor) privind situaţia
generală a proprietăţilor confiscate în
regiunea Dunării de Jos, judeţele Tecuci,
Putna, Dorohoi, Vaslui, Bacău, Mehedinţi,
Romanaţi, Râmnicu-Sărat, Dolj,

i
Dâmboviţa, Vâlcea, Neamţ şi plasele Huşi

ie
şi Baia.
Originale.

an
13 Raport asupra acţiunilor întreprinse în 1945 4
regionala Banat de Partidul Muncitoresc
Român în vederea înfăptuirii reformei

om
agrare, a realizării însămânţărilor,
reclădirii fabricilor distruse.
Original.
14 Rapoarte, informări asupra stadiului 18 mar.- 58

R
în care se află procesul însămânţărilor de 28 oct.
primăvară şi toamnă, importul uneltelor 1945

e
agricole şi folosirea unor fonduri băneşti
destinate agriculturii.

15
Originale. al
Referate, situaţii şi oferte privitoare la
procurarea şi distribuirea prin Camerele
15 ian.-
24 aug.
131
e
agricole a seminţelor necesare 1945
al

însămânţărilor din primăvara anului 1945,


în Moldova.
n

Originale.
16 Proiect de Lege pentru înfiinţarea 1945 21
io

Regiei Comerciale Publice Autonome


pentru administrarea şi exploatarea
at

maşinilor agricole.
Original.
N

17 Regulamentul de aplicare a Legii 1945 23


pentru înfiinţarea Direcţiei Maşinilor
Agricole în Ministerul Agriculturii şi
le

Domeniilor şi pentru înfiinţarea,


organizarea şi funcţionarea centrelor
ve

pentru închirierea tractoarelor şi maşinilor


agricole.
hi

Original.
18 Regulament cu privire la crearea unor 1945 40
Ar

organizaţii pentru exploatarea tractoarelor


şi maşinilor agricole.
Originale.
19 Informare asupra preţurilor fixate la 17 mar. 2
muncile agricole efectuate cu maşinile 1945
agricole şi vite.
Original.
20 Raport cu privire la împărţirea 25 mar. 4
teritoriului din punct de vedere agricol, 1945
numărul de animale pe 1945, maşini şi
6
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
unelte pentru cultivarea pământului,
precum şi stadiul exproprierilor de terenuri
agrare din judeţul Braşov.
Originale.
21 Informarea Consiliului Frontului 29 oct. 4
Naţional Democrat din judeţul Roman 1945

i
privind dificultăţile întâmpinate în

ie
agricultură ca urmare a repartizării şi
predării cotelor conform Armistiţiului

an
încheiat cu Rusia sovietică.
Original.
22 Raport privind unele abateri în 1945 3

om
aplicarea reformei agrare şi aplicarea
Armistiţiului (arestări ilegale), consemnate
în regionala Dobrogea.
Original.

R
23 Notă privind alegerea Consiliilor de 1945 6
Administraţia la Federalele Cooperativelor

e
Judeţene.
Originale.
24 al
Tabel cu numele şi reşedinţa fermelor
model admise pentru cercetare pe judeţe.
1945 9
e
Original.
25 Tabele privind situaţia producţiei de 9 iul. 10
al

cereale în judeţul Gorj precum şi situaţia 1945


consumului.
n

Originale, anexe.
io

26 Situaţia agricolă în urma secetei din sep. 4


luna august (20 august – 2 septembrie). 1945
Originale, hărţi.
at

27 Informare cu privire la marile 14 apr. 22


cantităţi de seminţe alterate descoperite în 1945
N

Depozitele C.F.R. Iaşi, Râmnicu -Sărat


etc., cumpărarea cu suprapreţ a unor
le

seminţe prin intermediari particulari şi


situaţia însămânţărilor din diferite judeţe
ale ţării.
ve

Original.
28 Notă informativă a Ministerului 1945 3
hi

Cooperaţiei privind sarcinile Institutului


Naţional al Cooperaţiei pentru colectarea şi
Ar

predarea de cereale conform articolului 10


şi 11 din „Convenţia de Armistiţiu”
(aprovizionarea trupelor sovietice).
Original.
29 Referat semnat de V. Paşcovschi, 1945 7
conţinând propuneri cu privire la
reorganizarea Ministerului Agriculturii.
Original.
30 Adresă şi notă de delegare a lui 31 aug.- 3

7
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Gheorghe Radnev din partea Comitetului 01 sep.
Central al Partidului Muncitoresc Român 1945
la cererea Ministerului Agriculturii şi
Domeniilor în vederea rezolvării
problemelor agrare ale populaţiei germane.
Originale.

i
31 Notă informativă referitoare la 28 sep. 2

ie
înlocuirea inginerului silvic C. Rachieru, 1945
secretar general în Ministerul Agriculturii

an
şi Domeniilor.
Original.
32 Notă privind înlocuirea preşedintelui 11 sep. 2

om
de plasă pentru aplicarea reformei agrare 1945
din Plasa Adjud, Zaharia Ion cu Negrea
Ion.
Original.

R
33 Situaţia forestieră a ţării cu referire la 15 oct. 14
producţia domeniului forestier, consumul 1945

e
de lemn la nivel naţional, obligaţiile faţă
de U.R.S.S. ş.a.

34
Original. al
Informare a Partidului Comunist, 14 aug. 3
e
Comitetului Regional Moldova, Resortul 1945
Organizatoric asupra unor litigii între
al

ţăranii şi moşierii care au fugit din


Bucovina de Sud şi Moldova de Nord,
n

înainte de 23 august 1944 şi după 19


august 1945.
io

Original.
35 Informare asupra stării de spirit a 10 feb. 2
at

populaţiei din judeţul Teleorman ca urmare 1945


a rechiziţionării vitelor de către armata
N

sovietică.
Original.
le

36 Notă informativă a lui Iosif 12 apr. 3


Andreescu (prefectul Judeţului Vâlcea) 1945
privitoare la modul în care s-a aplicat
ve

Legea exproprierii.
Original.
hi

37 Notă informativă semnată de Anton 1945 3


Alexandrescu privind unele abuzuri în
Ar

aplicarea „Legii exproprierilor” în judeţele


Dolj şi Romanaţi.
Original.
38 Scrisoarea subsecretarului de stat al 30 iun. 7
Aprovizionării (Grigore Nicolau) către 1945
ministrul Agriculturii prin care propune
măsuri privind accelerarea ritmului de
trimitere în Uniunea Sovietică a cerealelor
prevăzute în „Convenţia de Armistiţiu”.
Original.
8
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
39 Referat cuprinzând unele date cu 1945 4
privire la situaţia ţărănimii după reforma
agrară din 1923.
Original.
40 Referat privind stadiul înfăptuirii 28 feb.- 29
reformei agrare în luna martie 1945, 19 mar.

i
instrucţiuni cu privire la acelaşi aspect, 1945

ie
planul de lucru al Comisiei
Interministeriale pentru Reforma Agrară

an
(C.O.M.I.R.A.), tabele cu numele şi
prenumele preşedinţilor comisiilor de plasă
pentru aplicarea reformei agrare şi date

om
asupra aceleiaşi reforme; model de titlu de
proprietate.
Originale.
41 Tabele statistice referitoare la stadiul 1945 2

R
înfăptuirii reformei agrare pe lunile iulie şi
septembrie 1945.

e
Original.
42 Proces-verbal al şedinţei din 11 iunie [11 iun] 19
al
1945, cu participarea lui Vlad Agiu,
Vlădescu Răcoasă, Ion Gheorghe Maurer,
a Anei Pauker şi a altora privind diferite
1945
e
probleme agrare (situaţia consumului de
al

grâu, ridicarea preţului la zahăr, probleme


legate de strângerea recoltei ş.a.).
n

Original.
ANUL 1946
io

1 Raport asupra stadiului aplicării 8 mar. 8


reformei agrare în Judeţul Hunedoara. 1946
at

Original, grafic.
2 Raport asupra stadiului înfăptuirii 1946 14
N

reformei agrare în Transilvania.


Original.
le

3 Raport al inginerului Nicolae Celac 17 mar. 3


către Comitetul Central al Partidului 1946
Muncitoresc Român în care, printre altele,
ve

îndeamnă la o politizare mai accentuată a


reformei agrare.
hi

Original.
4 Raport trimis de ing. N. Celac privind 05 feb. 2
Ar

activitatea Comisiei Interministeriale 1946


pentru aplicarea reformei agrare.
Original.
5 Raport, telegramă şi decizie a 15 apr.- 4
Ministerului Agriculturii, asupra stadiului 31 mai
aplicării reformei agrare pe anul 1945, în 1946
regiunile populate cu cetăţeni români de
origine maghiară.
Copii.

9
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
6 Instrucţiuni ale Comisiei Centrale de 28 feb. 2
Reformă Agrară, către Camerele agricole 1946
ale judeţelor, privind condiţiile exproprierii
şi împroprietăririi cetăţenilor români de
etnie germană.
Original.

i
7 Raport asupra stadiului înfăptuirii 1946 5

ie
reformei agrare, subliniindu-se dificultăţile
întâmpinate cu cetăţenii români de origine

an
germană şi maghiară.
Original.
8 Notă informativă întocmită de Stancu 1946 1

om
Marin, secretar general la Ministerul de
Interne privind o serie de exproprieri şi alte
probleme ivite în urma aplicării reformei
agrare.

R
Original.
9 Raport al lui Maur Săvineanu, către 26 iul. 3

e
Celula 14, circa 15, Sectorul II Negru, în 1946
care informează despre o vizită efectuată
al
în interes personal la Govora (judeţul
Vâlcea), prilej cu care s-a edificat asupra
stadiului înfăptuirii reformei agrare în
e
comunele Govora, Căzăneşti şi Buleta.
al

Copie.
10 Informare a Organizaţiei Judeţene 1946 2
n

Teleorman a Partidului Naţional Liberal,


către preşedintele partidului cu privire la
io

stadiul înfăptuirii reformei agrare în acest


judeţ.
at

Original.
11 Lege pentru recunoaşterea calităţii de 1946 2
N

persoană juridică Uniunii Asociaţiilor de


Producători Agricoli.
Original.
le

12 Statutul Uniunii Asociaţiilor de 1946 7


Producători Agricoli.
ve

Original.
13 Notă informativă (a unei persoane din 1946 1
hi

cadrul Direcţiei Economice Agrare din


Ministerul Agriculturii şi Domeniilor)
Ar

potrivit căreia în România anului 1946 nu


se fabrică coase, subliniindu-se necesitatea
importării unui număr minim de 500.000
bucăţi.
Original.
14 Stenograma discuţiilor purtate între 1946 38
Ana Pauker, Teohari Georgescu, Vasile
Luca, N. Celac şi profesorul Traian
Săvulescu, cu privire la stadiul înfăptuirii
reformei agrare, dificultăţile intervenite în
10
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
procesul de realizare a acesteia, măsuri de
îndreptare a situaţiei, scurt istoric întocmit
de profesorul Traian Săvulescu privitor la
situaţia socială a ţărănimii din secolul al
XVIII-lea până în a doua jumătate a
secolului al XX-lea, stabilind şi o serie de

i
priorităţi pentru perioada următoare ş.a.

ie
Originale.
15 Manifest al Consiliului Frontului 1946 2

an
Naţional Democrat în care „masele sunt
chemate să lucreze pământul cu mai mare
aplomb”.

om
Original.
16 Procese-verbale, declaraţii ale 1946 19
discuţiilor purtate în cadrul adunării
generale a lucrătorilor de la centrele de

R
maşini agricole, privind activitatea
centrelor de închiriat maşini agricole;

e
memoriu, delegaţii şi ordine de serviciu
privind activitatea aceloraşi organizaţii din

17
judeţul Timiş Torontal.
Originale, copii.
al
Raport al lui Mihail Levente, secretar- 1946 3
e
general la Comisariatul Preţurilor, cu
al

privire la colectarea cerealelor (subliniind


desfăşurarea în condiţii nesatisfăcătoare a
n

acesteia).
Original.
io

18 Informări ale Secţiei Partidului 14 iul. 3


Comunist Român Urlaţi (Judeţul Prahova) 1946
at

către Regionala Ploieşti a Partidului


Comunist Român privind stadiul înfăptuirii
N

reformei agrare în această zonă.


Originale.
19 Notă telefonică prin care se 30 iul. 1
le

semnalează faptul că, din cota de grâu şi 1946


porumb pe luna iulie, nu s-au trimis 50 de
ve

vagoane de grâu şi 20 de porumb (la Iaşi).


Original.
hi

20 Raport al lui C. Pintilie către 21 sep. 7


Gheorghe Gheorghiu-Dej privitor la 1946
Ar

procesul colectării cerealelor (grâu),


subliniindu-se gravele deficienţe ale
acestui proces, preţurile la negru la grâu,
situaţia disponibilului de cereale,
prezentându-se o serie de soluţii pentru
îndreptarea stărilor de lucruri din domeniul
agriculturii.
Original.
21 Tabel comparativ al cotelor 11 iul. 2
obligatorii de produse agricole pe anii 1946
11
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
1945-1946 şi 1946-1947 elaborat de
Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării.
Original.
22 Tabel privind planul culturilor 1946 1
agricole pe anul 1945-1946 şi producţia
medie rezultată.

i
Original.

ie
23 Tabele centralizatoare cu date 1946 11
statistice economice, politice şi

an
organizatorice privitoare la stadiul
înfăptuirii reformei agrare în anul 1946
(februarie-decembrie).

om
Originale.
ANUL 1947
1 Sinteză a rapoartelor prefecturilor din 1947 21

R
ţară cu privire la problema tranzacţiilor
imobiliare şi angajamentelor oneroase de
muncă (aspecte, soluţii).

e
Original.
2 Legea pentru crearea Regiei 1947 29
al
Autonome a Exploatărilor Agricole,
Zootehnice, a Industriilor Agricole şi
e
Maşinilor.
Copie.
al

3 Notă referitoare la fermele-model 1947 2


particulare aprobate de Comisia Centrală
n

de reformă agrară (112 în 5 judeţe).


io

Originale.
4 Notă cu suprafaţa totală a instituţiilor 1947 1
exceptate de la expropriere.
at

Original.
5 Notă cu situaţia reformei agrare în 1947 1
N

Judeţul Mureş.
Original.
le

6 Notă cu situaţia cerealelor expediate 1947 1


pentru regiunile deficitare în perioada 16
ve

decembrie 1946-2 ianuarie 1947.


Original.
7 Adresă a Ministerului Agriculturii şi 02 ian.- 4
hi

Domeniilor către Comitetul Central al 3 iun.


Partidului Comunist Român şi informare 1947
Ar

privind raportul Camerei Agricole


Teleorman referitoare la modul în care se
înfăptuieşte reforma agrară în Plasa
Slăveşti, Judeţul Teleorman.
Original, copie.
8 Adresă a Filialei Prahova a Frontului 24 ian. 6
Plugarilor către Comitetul Central al 1947
Partidului Comunist Român privitoare la o
serie de abuzuri ale unor persoane din

12
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Ministerul Agriculturii, referitoare la
stadiul înfăptuirii reformei agrare în Satul
Ghighiu, Comuna Corlăteşti, Judeţul
Prahova.
Original, copie.
9 Adresă şi în anexă note informative 14-23 oct. 11

i
ale Comitetului Judeţean Timiş-Torontal al 1947

ie
Partidului Comunist Român în legătură cu
situaţia stocului de porci din această

an
regiune, afectat de pesta porcină.
Originale.
10 46 Tabele statistice cu date economice, 1947 25

om
politice şi organizatorice referitoare la
stadiul aplicării reformei agrare în anul
1947.
Originale.

R
11 5 Instrucţiuni privitoare la desfăşurarea 1947 4
activităţii de strângere a recoltei agricole, a

e
aratului şi însămânţărilor de toamnă.
Original.
12 19 al
Instrucţiuni cu privire la colectările de
cereale, responsabili şi modalităţi de
1947 3
e
realizare.
Original.
al

ANUL 1948
1 Raport către Comitetul Central al 10 dec. 5
n

Partidului Muncitoresc Român privitor la 1948


io

combaterea pestei porcine, a şoarecilor de


câmp şi a pestei aviare (păsări), (situaţie şi
soluţiile propuse).
at

Original.
2 Rapoarte, situaţii, tabele, proces- 13 sep.- 45
N

verbal privind desfăşurarea campaniei 8 dec.


colectărilor până la 5 septembrie 1948, 1948
le

direcţiile judeţene şi numărul unităţilor


direcţiei gospodăriilor agricole de stat,
starea magaziilor, a cerealelor colectate,
ve

staţiunile de restratificare agricolă, alte


probleme.
hi

Originale. Anexă.
3 Situaţie cuprinzând date statistice ale 1948 17
Ar

Ministerului Agriculturii şi Domeniilor


privind structura exploatărilor agricole.
Originale. Grafice.
4 Referat şi tabele cuprinzând date 1948 17
asupra regimului proprietăţii agrare şi
diferenţierii sociale la sate.
Originale.
5 Raport asupra situaţiei pădurilor din 1948 11
Judeţul Gorj şi a incidentelor generate de

13
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
imposibilitatea folosirii lemnului acestora
de către ţăranii din regiunea ocoalelor
silvice Gilort, Novaci, Sadu, Tismana,
Suşiţa şi din comunele Radoşi, Crasna şi
Văcari.
Original.

i
6 Situaţii şi tabele ale Direcţiunii 1948 47

ie
Organizatorice, Biroul Statistică şi Direcţia
Îndrumării Agriculturii cuprinzând date

an
statistice privind rezultatele campaniilor
însămânţărilor de primăvară şi toamnă.
Originale.

om
7 79 Note privitoare la o serie de incidente 1948 5
din Plasa Urlaţi, Jud. Prahova, între
grupuri de ţărani şi autorităţile comuniste,
având ca substrat ostilitatea maselor

R
ţărăneşti, faţă de o serie de practici agrare
nepotrivite ale autorităţilor comuniste

e
(Comunele Loloiasca, Tomşani-Magula,
Albeşti-Paleologu şi Colceag).

8 84
Original. al
Proces-verbal al şedinţei „Comisiei
pentru discutarea măsurilor de luat în
3
e
legătură cu lucrarea pământului
al

neînsămânţat” referitor la formele de


utilizare a acestor pământuri.
n

Original.
9 44 Instrucţiunile emise de C.C. al P.C.R. 1948 6
io

privind optimizarea desfăşurării activităţii


de strângere a recoltei, a aratului şi
at

însămânţărilor de toamnă.
Original.
N

10 36 Instrucţiuni ale C.C. al P.C.R. privind 1948 2


realizarea la timp a însămânţărilor.
Copie.
le

11 45 Instrucţiuni ale C.C. al P.C.R. 16 sep. 5


referitoare la campania de însămânţări din 1948
ve

toamna anului 1948.


Copie.
hi

12 42 Instrucţiuni ale C.C. al P.C.R. cu 1948 4


privire la campania colectării cerealelor.
Ar

Copie.
13 65 Notă şi referat privitoare la urgentarea 1948 3
operaţiunii de colectare a cartofilor.
Original.
14 135 Situaţie statistică întocmită de 22 nov.- 6
Direcţia Organizatorică a C.C. al P.M.R. 22 dec.
privind însămânţările de toamnă în anul 1948
1948.
Originale.

14
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
15 154 Informare a responsabilului sectorului 2 dec 1
Ardeal al Direcţiei Organizatorice a C.C. 1948
al P.M.R., I. Olteanu, privind depozitarea
cerealelor în câteva sate din Transilvania.
Copie.
ANUL 1949

i
1 Rapoarte, situaţii, tabele privind 1949 129

ie
gospodăriile agricole de stat şi activitatea
acestora.

an
Originale.
2 Rapoarte, situaţii, referate, note cu 1949 48
privire la campaniile însămânţărilor de

om
primăvară în 1949.
Originale. Anexă.Hartă, grafice.
Lb: rusă, română.

R
3 Proiect de hotărâre, dosare, referate, 1949 137
rapoarte, note, instrucţiuni, tabele, planuri
privitoare la colectarea şi conservarea,

e
transportul, predarea şi repartizarea
cerealelor.

4
Originale, copii. Anexe. al
Scheme de organizare, statut şi 1949 23
e
atribuţii ale unor organizaţii centrale
pentru colectarea, cumpărarea şi
al

conservarea produselor agricole.


Originale.
n

5 Situaţie întocmită de Comitetul de 1949 18


io

Stat pentru colectarea produselor agricole


şi instructajul referitor la recrutarea
aparatului exterior, schema de organizare a
at

acestuia.
Originale.
N

6 Telegrame ale preşedintelui Comisiei 19-28 iul. 11


de Stat pentru colectarea cerealelor, Stelian 1949
le

Tănăsescu, către comisiile de colectare


judeţene în legătură cu regimul şi situaţia
colectărilor.
ve

Originale.
7 Referat, situaţii ş.a. referitoare la 1949 15
hi

studierea problemei păşunatului din


regiunea muntoasă, a necesarului de lemne
Ar

de foc, precum şi măsuri de soluţionare a


acestora.
Originale.
8 Situaţia statistică a Serviciului 1949 6
Planificării – Secţia Studii (Documentare)
privitor la culturile leguminoase alimentare
(fasolea, mazărea şi lintea).
Original.
9 Legea pentru naţionalizarea unor 1949 9

15
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
exploatări şi bunuri agricole, şi referatul
privind structura proprietăţii agricole din
ţară.
Originale.
10 Raport cu privire la consfătuirea 15 iun. 1
economiştilor agrari. 1949

i
Original.

ie
11 Referat, situaţii, articol şi tabele 13 apr.- 15
privind cererile unor persoane care oferă 21 iun.

an
statului, prin Ministerul Agriculturii, 1949
pământul lor.
Originale.

om
12 Schema de organizare a Serviciului 5 mai- 48
de Îndrumare şi Control a Staţiunilor de 12 iul.
Maşini Agricole şi Tractoare, dare de 1949
seamă asupra activităţii acestui serviciu,

R
situaţia tractoarelor şi batozelor, contract
de lucrări cu maşinile S.M.T. ş.a.

e
Originale.
13 Schema de organizare a sectorului 1949 10
al
Staţiunilor de Maşini Agricole şi Tractoare
şi Gospodăriile de Stat.
e
Original.
14 Situaţie cuprinzând sarcinile şi 1949 10
al

atribuţiile directorilor adjuncţi politici ai


staţiunilor de maşini agricole şi tractoare şi
n

ai gospodăriilor agricole de stat.


Original.
io

15 Rapoarte şi note informative, situaţii 18 iun.- 87


şi tabele ş.a. privind stadiul înfiinţării 17 oct.
at

gospodăriilor agricole de stat în Judeţele 1949


Trei Scaune (Comuna Cernatul de Jos),
N

Teleorman (Comunele Buzescu şi Nanov),


Satu Mare, Vrancea (Comuna Forteşti),
le

Sibiu (Comuna Turnişor), Roman, Iaşi,


Râmnicul-Sărat etc.
Original, copii, traducere.
ve

Lb. rusă, română.


16 Statutul-model al Gospodăriei 1949 13
hi

Agricole Colective.
Original.
Ar

17 Statut-tip de Asociaţie 1949 14


Gospodărească.
Copie.
18 Referat cu privire la dificultăţile 1949 16
întâmpinate în organizarea muncii în
colhozuri, în U.R.S.S.
Copie.
19 Referat privind reglementarea juridică 1949 21
a muncii în colhozuri.

16
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Original.
20 Mesaj adresat de Gheorghe 1949 3
Gheorghiu-Dej membrilor Gospodăriei
Colective din Urleşti, prilej cu care îi
felicită pentru înfiinţarea unei gospodării
colective.

i
Original.

ie
21 Circulară către un comitet judeţean al 1949 2
Partidului Muncitoresc Român privind

an
necesitatea unei activităţi politice mai
susţinute în satele acestui judeţ, în sensul
convingerii ţăranilor să înfiinţeze

om
gospodării colective.
Copie.
22 Planul de muncă al Comitetului 29 iun. 11
Central al Partidului Muncitoresc Român 1949

R
privind sprijinirea organizării gospodăriilor
agricole colective, pe perioada 1 iulie-30

e
decembrie 1949.
Original.
23 13 al
Hotărârea Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român şi a
1949 11
e
Consiliului de Miniştri al Republicii
Populare Române referitoare la o serie de
al

măsuri necesare îmbunătăţirii activităţii


staţiunilor de maşini agricole şi tractoare.
n

Copie.
24 17 Referat cu privire la importanţa 1949 21
io

Hotărârii Comitetului Central al Partidului


Muncitoresc Român şi a Consiliului de
at

Miniştri al Republicii Populare Române


din 15 octombrie 1949, referitoare la
N

îmbunătăţirea activităţii staţiunilor de


maşini agricole şi tractoare şi la rolul
organizaţiilor de partid din S.M.T. şi
le

G.A.S.
Original.
ve

25 18 Proiect de hotărâre a Comitetului [nov.] 17


Central al Partidului Muncitoresc Român 1949
hi

privind „întărirea muncii politice la


staţiunile de maşini şi tractoare şi
Ar

gospodăriile agricole de stat”.


Copie.
26 39 Dispoziţii ale Comisiei Centrale de 24 feb.- 25
Expropriere din cadrul Ministerului 10 mar.
Agriculturii, instrucţiuni, tabele, circulare, 1949
adrese tip referitoare la finalizarea
reformei agrare, exproprierea unor
proprietăţi şi bunuri agricole etc.
Originale, copii, anexe.
27 Situaţii ale Direcţiunii 17 mar.- 18
17
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Organizatorice, Serviciul de Sinteză şi 23 iun.
referat cu privire la colectările de porumb, 1949
floarea-soarelui şi cartofi, realizate până la
3 aprilie 1949 şi colectarea lânii.
Originale, anexe.
28 153 Situaţiile însămânţărilor de primăvară 13 apr.- 95

i
până la 15 mai 1949 întocmite de 17 mai

ie
Direcţiunea Organizatorică, Serviciul de 1949
Sinteză, cu graficele însămânţărilor şi

an
tabele privind campania agricolă de
primăvară din anul 1949.
Originale, anexe.

om
29 154 Situaţie a staţiunilor de maşini 27 iun. 72
agricole şi tractoare, pe luna mai a anului 1949
1949.
Originale.

R
30 165 Situaţii şi note informative, 14 iun.- 119
referitoare la construirea de gospodării sep.

e
agricole colective, până la data de 11 1949
septembrie 1949, precum şi situaţia

colective.
Originale.
al
politică în comunele cu gospodării agricole
e
31 168 Note informative referitoare la 1949 103
al

situaţia colectărilor agricole, activitatea


sindicală, acţiuni împotriva gospodăriilor
n

agricole colective, preţul unor produse de


larg consum ş.a.
io

Originale.
32 170 Note informative referitoare la 1949 277
at

colectările şi însămânţările agricole pe luna


octombrie a anului 1949 şi note
N

informative cu sesizări extrase din


materialul primit de la Securitate (poliţie
politică), referitoare la starea de spirit a
le

unor categorii de cetăţeni, alte probleme cu


privire la salarizare, furturi, speculă ş.a.
ve

Originale.
33 48 Instrucţiuni referitoare la sarcinile 14 mai 8
hi

organizaţiilor Partidului Muncitoresc 1949


Român privitoare la gospodăria silvică.
Ar

Original.
34 47 Raport şi situaţii privitoare la 2 mar.- 59
desfăşurarea acţiunii de finalizare a 28 iun.
reformei agrare, tabele statistice referitoare 1949
la proprietăţile expropriate (moşiereşti).
Originale. Anexe.
35 40 Rapoarte ale Direcţiei Organizatorice 5-9 mart. 141
a Comitetului Central al Partidului 1949
Muncitoresc Român referitoare la modul în
care se desfăşoară procesul de finalizare a
18
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
reformei agrare (exproprieri, confiscări de
bunuri etc.).
Originale.
36 278 Rapoarte de activitate referitoare la 5-29 oct. 26
situaţia unor gospodării agricole colective. 1949
Originale, copie.

i
37 271 Extras din stenograma şedinţei din 9 [9 sep.] 54

ie
septembrie 1949, cu secretarii adjuncţi şi 1949
organizatorii de partid, despre crearea de

an
noi gospodării agricole colective şi
consolidarea economică a celor înfiinţate.
Original.

om
38 76 Procesul-verbal întocmit în urma 27 oct. 9
vizitei efectuate într-o serie de judeţe 1949
ardelene de o delegaţie ce urma să
controleze modul de colectare a cartofilor

R
şi să dea îndrumările necesare pentru
îndeplinirea planului în termenul fixat.

e
Original.
39 251 Rapoarte, referate ale unor persoane 8-24 iun. 202
al
(reporteri şi specialişti în agricultură),
referitoare la procesul de constituire a
1949
e
gospodăriilor agricole colective şi
activitatea celor înfiinţate.
al

Originale, copii
40 250 Extras din stenograma şedinţei ţinută [20 iun] 67
n

în ziua de 20 iunie 1949, cu comisiile 1949


însărcinate cu organizarea gospodăriilor
io

colective, subliniindu-se o serie de


realizări şi dificultăţi întâmpinate în
at

procesul de constituire a gospodăriilor.


Original.
N

41 249 Procesul-verbal şi stenograma [14 iun] 5


şedinţei din 14 iunie, referitoare la 1949
le

măsurile necesare pentru susţinerea


acţiunilor de înfiinţare a primelor
gospodării agricole colective.
ve

Original.
42 248 Situaţie privind răspunsurile date 3 iun. 8
hi

persoanelor cu responsabilităţi în problema 1949


înfiinţării primelor gospodării agricole
Ar

colective.
Copie.
43 247 Rapoarte, însoţite de tabele, procese- 1 mai- 253
verbale, planuri de muncă, întocmite de o 16 iun.
serie de persoane cu sarcini în agricultură, 1949
referitoare la activitatea politică,
organizatorică şi economică a unor
gospodării agricole de stat şi staţiuni de
maşini agricole şi tractoare.
Originale, copii.
19
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
44 246 Rapoarte şi situaţii întocmite de Lazăr 13-16 135
Ştefan, delegat al Comitetului Central al iun.
Partidului Muncitoresc Român de a vizita 1949
gospodării de stat şi staţiuni de maşini şi
tractoare dintr-o serie de judeţe
moldovene, referitoare la situaţia politică,

i
organizatorică şi economică a acestor

ie
gospodării şi staţiuni de maşini şi tractoare.
Copii.

an
45 245 Rapoarte despre activitatea politică, 26 mai- 59
economică şi organizatorică din cadrul 14 iun.
gospodăriilor de stat şi staţiunilor de 1949

om
maşini şi tractoare din judeţele Buzău,
Prahova şi Rm. Sărat.
Copie.
46 244 Rapoarte referitoare la activitatea 16-28 mai 40

R
politică, economică şi organizatorică din 1949
cadrul unor gospodării agricole de stat şi

e
staţiuni de maşini agricole şi tractoare
(Judeţele Baia, Suceava, Botoşani,

47 243
Copii.Original
al
Câmpulung Moldovenesc, Dorohoi).

Rapoarte de activitate, dări de seamă, 4 mai- 50


e
note informative referitoare la activitatea 1 iun.
al

de înfiinţare a unor gospodării agricole 1949


colective în Judeţul Vlaşca, Prahova,
n

Ialomiţa, Sibiu, Satu Mare, Sălaj,


Dâmboviţa, Iaşi, Gorj, Dolj.
io

Originale, copii.
48 242 Stenogramele unor şedinţe din 9 şi 10 [9-10 49
at

mai 1949, ţinute în vederea stabilirii mai]


mijloacelor pentru înfiinţarea de 1949
N

gospodării colective.
Originale.
49 241 Raport referitor la posibilităţile de [4 mai] 12
le

înfiinţare a unor gospodării colective (Jud. 1949


Botoşani, Roman, Timiş, Severin, Dolj,
ve

Mehedinţi, Romanaţi şi Olt).


Original.
hi

50 240 Rapoarte de activitate, dare de seamă 1949 69


referitoare la activitatea de înfiinţare a
Ar

unor gospodării agricole colective,


nemulţumiri şi nelămuriri ale ţăranilor faţă
de această situaţie, activitatea din cadrul
unor gospodării colective (Jud. Timiş,
Arad şi Severin).
Originale.
51 239 Rapoarte de activitate referitoare la 28 mar. 7
activitatea de înfiinţări a unor gospodării 1949
agricole colective.
Originale.
20
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
52 238 Proiect de regulament pentru 1949 71
aplicarea Statutului-model al gospodăriei
agricole colective, regulile privitoare la
aplicarea statutului (pentru buna
organizare şi desfăşurare a muncilor) şi o
broşură cu Statutul-model al Gospodăriei

i
Agricole Colective.

ie
Original, copie, broşură.
53 183 Situaţii referitoare la activitatea 1949 7

an
gospodăriilor agricole colective şi
staţiunilor de maşini agricole şi tractoare,
conţinând şi o serie de propuneri de

om
îndreptare a unor deficienţe constatate în
activitatea de producţie.
Original.
54 179 Situaţia gospodăriilor agricole de stat 21 iun.- 124

R
pe luna mai a anului 1949, raport 5 nov.
cuprinzând o sinteză privitoare la 1949

e
activitatea aceloraşi gospodării, note
informative referitoare la comasarea unor
al
terenuri agricole şi referat asupra
executării şi organizării lucrărilor de
comasare a rezervelor statului pe anul
e
1949.
al

Originale.
55 173 Note informative referitoare la 1949 264
n

situaţia însămânţărilor, colectărilor de


cereale, arăturilor de toamnă ale unor
io

gospodării agricole colective, alte


probleme din afara agriculturii (plecarea
at

tinerilor în armată, activitatea de partid din


diverse judeţe ale ţării ş.a.).
N

Originale.
56 282 Rapoarte de activitate referitoare la 1-17 dec. 32
situaţia unor gospodării agricole colective 1949
le

şi staţiuni de maşini agricole şi tractoare.


Originale.
ve

57 274 Rapoarte de activitate, note 1-27 sep. 106


informative, dări de seamă referitoare la 1949
hi

situaţia politică, economică, tehnică şi


organizatorică a unor gospodării agricole
colective şi staţiuni de maşini agricole şi
Ar

tractoare.
Originale şi copii.
58 280 Rapoarte de activitate referitoare la 21 mai- 187
situaţia unor gospodării agricole de stat şi 8 nov.
staţiuni de maşini agricole şi tractoare 1949
(activitatea politică, tehnică, organizatorică
şi economică din cadrul acestora) în judeţe
din Muntenia şi Oltenia.
Originale, copii.
21
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
59 253 Rapoarte referitoare la activitatea 26 mai- 86
politică, tehnică, economică şi 27 iul.
organizatorică din cadrul unor gospodării 1949
agricole de stat şi staţiunilor de maşini
agricole şi tractoare.
Originale, copii.

i
60 281 Rapoarte, notă informativă, tabele 1 iun. 115

ie
referitoare la activitatea politică, 12 sep.
organizatorică, tehnică şi economică din 1949

an
cadrul unor gospodării agricole de stat şi
staţiuni de maşini agricole şi tractoare,
precum şi la personalul acestor asociaţii

om
(judeţe din Moldova şi Dobrogea).
Originale, copii.
61 279 Rapoarte de activitate referitoare la 15 nov.- 48
situaţia politică, economică, tehnică şi 1 dec.

R
organizatorică din cadrul unor gospodării 1949
agricole colective şi staţiuni de maşini

e
agricole şi tractoare din diverse judeţe ale
ţării (Caraş, Mehedinţi, Dolj ş.a.)

62 277
Originale. al
Stenogramă a şedinţei din 13
octombrie 1949 cu membrii Comisiei
[13 oct]
1949
12
e
Agrare referitoare la gospodăriile agricole
al

de stat, condiţiile de trai ale ţăranilor,


problema consumului de alimente,
n

pregătirea inginerilor agronomi ş.a.


Original.
io

63 276 Extrase din stenograma şedinţei din 4 1949 23


octombrie 1949 şi o serie de probleme
at

ridicate în cadrul acesteia referitoare la


activitatea gospodăriilor agricole colective.
N

Original.
64 275 Proces-verbal al şedinţei Comisiei [3 oct.] 4
Agrare din 3 octombrie 1949, referitoare la 1949
le

situaţia gospodăriilor agricole colective


înfiinţate.
ve

Original.
65 273 Raport referitor la activitatea 1949 24
hi

gospodăriilor agricole de stat.


Original.
Ar

66 270 Stenograma şedinţei Comisiei Agrare [1 sep.] 7


din 1 septembrie 1949, privind efectele 1949
înfiinţării gospodăriilor agricole de stat sau
colective.
Original.
67 269 Rapoarte referitoare la inaugurarea 1-31 aug. 37
unor gospodării agricole colective, precum 1949
şi la activitatea altora.
Originale.

22
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
68 268 Stenograma şedinţei Comisiei Agrare, [16 aug] 22
ţinută în ziua de 16 august, referitoare la 1949
inaugurarea de noi gospodării colective,
încadrări în secţia agro-silvică, probleme
de statut ş.a.
Original.

i
69 267 Note din şedinţa ţinută pe 12 august 1949 53

ie
1949 cu secretarii adjuncţi şi organizatorii
Partidului Muncitoresc Român din judeţele

an
în care s-au înfiinţat gospodării agricole
colective, referitoare la situaţia
gospodăriilor inaugurate, lipsurile şi

om
greutăţile ivite în acest proces, alte
probleme referitoare la această situaţie.
Originale.
70 261, 263, Procese-verbale ale unor şedinţe 1949 69

R
264, 265, ţinute în zilele de 2-11 august 1949 cu
266 delegaţii din partea Comitetului Central, în

e
control la gospodăriile agricole colective
propuse pentru inaugurare şi care cuprind
al
rapoartele delegaţilor asupra situaţiei
acestor gospodării agricole-colective.
Originale.
e
71 262 Rapoarte şi dări de seamă referitoare 21-31 iul. 52
al

la activitatea unor gospodării agricole 1949


colective.
n

Originale.
72 252 Rapoarte referitoare la activitatea 16 iun. 56
io

unor staţiuni experimentale viticole, 1949


gospodării agricole de stat şi staţiuni de
at

maşini agricole şi tractoare.


Copie.
N

73 257 Stenograma şedinţei de instructaj cu 1949 35


secretarii adjuncţi ai Partidului
Muncitoresc Român din judeţe, referitoare
le

la situaţia unor gospodării agricole


colective.
ve

Original.
74 258,259 Procese-verbale ale şedinţei Comisiei 1949 27
hi

ţărăneşti, ţinută în zilele de 21-22 iulie


1949, referitoare la constituirea
Ar

gospodăriilor agricole colective ş.a.


Originale.
75 254 Plan de muncă, referitor la 1949 11
organizarea gospodăriilor agricole
colective pe perioada 1 iulie-31 decembrie
1949.
Original.
76 255 Instrucţiuni cu condiţiile necesare 1949 5
pentru înfiinţarea de gospodării colective.
Original.
23
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
77 256 Proces-verbal al şedinţei Comisiei 1949 3
Agrare, ţinută în ziua de 4 iulie 1949,
referitoare la modificările aduse Statutului
Gospodăriilor Colective, comasarea
terenurilor agricole, revizuirea planului de
muncă ş.a.

i
Original.

ie
78 260 Proces-verbal al şedinţei din 25 iulie 1949 10
1949 cu ziariştii participanţi la inaugurarea

an
primelor gospodării agricole colective cu
referire la starea de spirit a ţărănimii din
diferite judeţe ale ţării.

om
Original.
79 171 Informare cuprinzând exemple 1949 7
referitoare la o serie de abateri, lipsuri şi
greşeli, săvârşite de comitetele judeţene şi

R
membrii acestor organe ale Partidului
Muncitoresc Român în domeniul agrar şi

e
alte domenii.
Original.
80 42 al
Raport referitor la situaţia cadrelor
din Ministerul Silviculturii.
Original.
1949 68
e
81 63/1950 Raport cu privire la activitatea de 1949 24
al

organizare a gospodăriilor agricole


colective din vara anului până în
n

septembrie 1950.
Original.
io

82 334/1952 Broşura „Bumbacul şi cultura lui” de 1949 11


I.M. Bălan, editată de Ministerul
at

Agriculturii. Copie după broşura


„Bumbacul” – importanţa economică,
N

condiţiile naturale şi propriu-zise de


cultura lui în România”.
Originale, broşură.
le

83 754/1952 Informare privind organizarea 1949- 68


gospodăriilor colective în R.P.R.; 1952
ve

dezvoltarea acestora în trei ani de existenţă


(1949-1952).
hi

Copie.
84 272 Stenograma şedinţei Comisiei Agrare 29 sep. 4
Ar

prezidată de Ana Pauker privind munca 1949


politică în agricultură.
Original.
85 57 Referat întocmit de comisia formată 30 iun. 5
din delegaţii de la C.C. al P.M.R., 1949
Ministerul Agriculturii, Ministerul de
Interne şi Ministerul Apărării Naţionale
privind loturile de pământ aparţinând
locuitorilor din Romanaţi-Olt, pe care se
află amplasat poligonul M.A.N.
24
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Copie.
86 Raport al lui I. Secară, responsabil 28 apr. 1
cadre, la Direcţia Sud Roman a 1949
Gospodăriei de Stat, prin care aduce la
cunoştinţa superiorilor unele neajunsuri în
activitatea fermelor şi secţiilor din judeţ.

i
Original.

ie
ANUL 1950
1 Hotărâre a Secretariatului Comitetului 11 - 18 4

an
Central al Partidului Muncitoresc Român aug.
referitoare la planul de organizare a 1950
gospodăriilor agricole colective, prin care

om
se dispune detaşarea a 40 de ingineri
cadastrali în vederea executării lucrărilor
de comasare a gospodăriilor agricole
colective; hotărârea este însoţită de un

R
referat şi un tabel privitoare la aceeaşi
dispoziţie.

e
Original.
2 Hotărâre a Secretariatului Comitetului 27 aug. 3
al
Central al Partidului Muncitoresc Român
însoţită de un referat privitoare la
1950
e
comasarea pământurilor gospodăriilor
agricole de stat în judeţele: Timiş-
al

Torontal, Arad, Dolj, Olt, Covurlui şi


Dorohoi.
n

Originale.
3 Hotărâri ale Secretariatului 26 oct. 6
io

Comitetului Central al Partidului 1950-


Muncitoresc Român cu privire la 12 dec.
at

aprobarea inaugurării unor gospodării 1951


colective.
N

Originale.
4 Hotărâre a Secretariatului Comitetului 7 oct. 1
le

Central al Partidului Muncitoresc 1950


Românesc privind organizarea unui
Congres al Gospodăriilor Agricole
ve

Colective în luna ianuarie 1951.


Original.
hi

5 Hotărâre a Secretariatului Comitetului 1 aug. 1


Central al Partidului Muncitoresc Român 1950
Ar

privitoare la convocarea la Bucureşti a


unor secretari ai comitetelor judeţene de
partid, care nu respectă hotărârile
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român şi Guvernului
referitoare la plata echipelor de la batoze:
jud. Dorohoi, Botoşani, Iaşi, Rădăuţi, Trei
Scaune, Braşov şi Târnava Mică.
Original.
6 Hotărâre a Secretariatului Comitetului 12 -13 2
25
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Central al Partidului Muncitoresc Român dec.
prin care se aprobă ca proiectul de hotărâre 1950
ataşat, privitor la anularea ratelor de
împroprietărire, să fie supus Plenarei
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român pentru a fi adoptat ca

i
o Hotărâre a Plenarei Comitetului Central.

ie
Original.
7 Tabel cu judeţele şi comunele 1950 87

an
pregătite pentru înfiinţarea de noi
gospodării agricole colective în primăvara
anului 1950.

om
Original.
8 Statutul model al Gospodăriei 1950 33
Agricole Colective.
Original.

R
Lb. rusă şi română.
9 Proiect de hotărâre a Comitetului 1950 10

e
Central al Partidului Muncitoresc Român
privitor la o serie de carenţe apărute în

agricole colective.
Original.
al
acţiunea de organizare a gospodăriilor
e
10 Dări de seamă asupra rezultatelor 13 mar. 10
al

muncii în domeniul organizării 1950


gospodăriilor agricole colective.
n

Originale.
11 Raport semnat Gogioiu Mircea, 24 ian.- 27
io

informare, notă şi tabel cu privire la 16 feb.


activitatea gospodăriilor agricole colective. 1950
at

Originale.
Lb. rusă şi română.
N

12 Informare şi tabele, situaţia 1 apr. 12


organizatorică a gospodăriilor agricole 1950
le

colective inaugurate în anul 1949.


Originale. Anexe.
13 Proiect de hotărâre pentru plata 1950 4
ve

preşedintelui, brigadierilor, contabilului şi


magazionerului din gospodăriile agricole
hi

colective.
Original.
Ar

14 Referat semnat P. Chirtoacă asupra 19 sep. 4


unor abateri de la linia Partidului 1950
Muncitoresc Român în legătură cu
organizarea gospodăriilor agricole
colective.
Original.
15 Raport asupra gospodăriilor colective 1950 10
din diferite judeţe ale ţării, conţinând
propuneri cu caracter general în vederea

26
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
optimizării activităţii acestora.
Original.
16 Referat asupra răspunsurilor primite 1950 12
de la comisiile formate pe regiuni, pentru
verificarea situaţiei din comunele unde s-
au făcut comasări, pentru gospodăriile

i
colective şi nu a fost aprobată inaugurarea.

ie
Original.
17 Decret pentru reglementarea 1950 2

an
operaţiunilor de comasare a terenurilor
agricole.
Original.

om
18 Raport asupra vizitării Gospodăriei 1950 4
Agricole Colective „Drumul lui Lenin”,
judeţul Ilfov.
Original.

R
19 Notă informativă primită prin telefon, 1950 5
în legătură cu situaţia gospodăriilor

e
agricole colective în ziua de 19 septembrie
1950.

20
Original. al
Proiectul de Hotărâre şi Hotărârea 1950 47
e
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român şi a Consiliului de
al

Miniştri asupra măsurilor pentru


consolidarea şi continua dezvoltare a
n

Gospodăriilor Agricole de Stat.


Original.
io

21 Hotărâre a Secretariatului Comitetului 6 mar. 99


Central al Partidului Muncitoresc Român, 1950
at

referate, buletine informative, situaţii, note


privitoare la situaţia colectărilor.
N

Originale. Anexe.
22 Notă a Comitetului de Stat pentru 7 aug. 3
le

Colectarea Produselor Agricole, Direcţia 1950


Planificării conform căreia într-o şedinţă
ţinută sub preşedinţia lui Alexandru
ve

Moghioroş s-a stabilit, că în cadrul


planului de export pe anul 1950, România
hi

trebuia să livreze 179.245 tone de porumb.


Original.
Ar

23 Informare cuprinzând statutul şi 1950 13


structura aparatului exterior al Comitetului
de Stat pentru colectarea produselor
agricole.
Original.
24 Situaţia economiei silvice şi măsurile 1950 5
preconizate pentru ameliorarea acesteia în
cursul primului plan cincinal.
Original.

27
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
25 Hotărâre a Consiliului de Miniştri, 1950 19
situaţie, notă, elaborate de Ministerul
Agriculturii, privitoare la situaţia culturii
plantelor, a contractărilor şi măsurile ce se
impun pentru dezvoltarea lor.
Originale.

i
26 Hartă datată 1949 cu repartiţia în [1950] 1

ie
teritoriu a Comcereal în anul 1949.
Original.

an
27 Hotărârea Comitetului Muncitoresc şi 1950 23
raport informativ privind activitatea
staţiunilor de maşini şi tractoare.

om
Originale.
Lb. rusă şi română.
28 Schema de organizare a Direcţiei 1950 2
Politice din Ministerul Agriculturii.

R
Original.
29 Instrucţiuni, comunicate, note, 17 iun.- 19

e
proces-verbal, tabele cu privire la 9 aug.
aprovizionarea judeţelor, repararea, 1950
al
circulaţia şi lucrările ce se execută cu
maşini şi tractoare.
e
Original.
30 Extras din stenograma conf. S.M.T. 14 ian. 17
al

din 14.01.1950, cuprinzând cuvântarea 1950


Anei Pauker referitoare la activitatea
n

staţiunilor de maşini agricole şi tractoare


(conferinţa S.M.T.).
io

Original.
31 Hotărâri ale Comitetului Muncitoresc 1950 25
at

şi instrucţiuni privind creşterea animalelor


în România.
N

Originale.
32 Adresă însoţită de Hotărâri ale C.C. şi 14 feb.- 9
le

referat privind înfiinţarea Direcţiei Politice 26 sep.


(şi a altor direcţii) din Ministerul 1950
Agriculturii şi Secţia Agrară a Comitetului
ve

Central al Partidului Muncitoresc Român;


schema de organizare a acesteia.
hi

Originale.
33 Hotărâri cu privire la numiri în funcţii 11 aug.- 7
Ar

în cadrul Ministerului Agriculturii. 27 sep.


Originale. 1950
34 Notă informativă privind preţurile 15 aug. 5
existente la cereale în târguri şi sate, 1950
elaborată de Comitetul de Stat pentru
Colectarea Produselor Agricole.
Originale.
35 Stenogramă privind înzestrarea [1950] 1
întreprinderilor şi instituţiilor cu

28
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
gospodării agricole anexe.
Original.
36 181 Stenogramă privind înzestrarea [1950] 11
S.M.T.-urilor cu tractoare şi piese de
schimb, încadrarea personalului în
gospodăriile de stat precum şi unele

i
probleme întâmpinate în campaniile

ie
agricole de însămânţare şi recoltare.
Original.

an
37 212 Note informative referitoare la 24 mai- 113
activitatea unor gospodării agricole 30 dec.
colective, staţiuni de maşini agricole şi 1950

om
tractoare şi gospodării agricole de stat,
atitudinea ostilă faţă de cotele impuse la
cereale şi animale, alte probleme cu
caracter agrar.

R
Originale.
38 207 Note informative privind situaţia 1950 172

e
aducerii vitelor şi furajelor în gospodăriile
agricole colective, vizitele făcute în ţară de
delegaţia sovietică de al colhoznici,
muncitori din S.M.T-uri, specialişti şi
oameni de ştiinţă din domeniul agriculturii.
e
Originale.
al

39 Note şi buletine informative 1950 305


referitoare la inaugurarea unor gospodării
n

agricole colective în toamna anului 1950,


desfăşurarea campaniei de însămânţări
io

agricole, rezistenţa la acţiunea de


colectivizare, unele lipsuri din activitatea
at

staţiunilor de maşini şi tractoare în


campania însămânţărilor de toamnă,
N

pregătirile pentru adunările în care se


împarte recolta la gospodăriile agricole
colective.
le

Originale.
40 321 Stenogramă, rapoarte, referate, acte 24 ian.- 306
ve

normative, situaţii, planuri de muncă, 27 aug.


tabele, dări de seamă referitoare la 1950
hi

gospodăriile agricole colective, situaţia


existentă în gospodăriile agricole de stat,
înfiinţarea unei comisii pentru pregătirea
Ar

Congresului Gospodăriilor Colective,


cotele obligatorii ale gospodăriilor
colective înfiinţate la 1 mai 1950,
desfăşurarea campaniei însămânţărilor de
primăvară, desfăşurarea activităţii de
organizare a gospodăriilor colective,
activitatea Miliţiei şi Securităţii, în
legătură cu aceste gospodării, alte
probleme cu caracter agrar.
29
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale, copii.
41 188 Plan de măsuri pentru controlul şi 27 oct. 2
mobilizarea aparatului Partidului 1950
Muncitoresc Român din regiunile rămase
în urmă în campania de însămânţări.
Original.

i
42 183 Raport asupra planului de desfăşurare 28 feb. 16

ie
a campaniei de însămânţări din primăvara 1950
anului 1950.

an
Original.
43 164 Proiect de hotărâre referitor la [1950] 1
înzestrarea întreprinderilor şi a instituţiilor

om
cu gospodării agricole anexe.
Original.
44 143 Hotărâre a Secretariatului Comitetului 1950 3

R
Central al Partidului Muncitoresc Român
din 27 octombrie 1950 cu privire la 66 de
comune unde se propune înfiinţarea de

e
gospodării colective.
Original.
45 145 al
Hotărâre a Secretariatului Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc Român
1950 2
e
din 6 noiembrie 1950 cu privire la 52 de
comune inapte pentru înfiinţarea de
al

gospodării agricole colective.


Original.
n

46 151 Hotărâre a Secretariatului Comitetului 1950 3


io

Central al Partidului Muncitoresc Român


din noiembrie 1950 referitoare la 78 de
comune unde s-au făcut comasări, în
at

vederea înfiinţării de gospodării colective.


Original.
N

47 88 Stenograma şedinţei Secţiei 24 mai 22


Organizatorice a Comitetului Central al 1950
le

Partidului Muncitoresc Român privind


hotărârea referitoare la înfiinţarea Secţiilor
Politice la Staţiunile de Maşini Agricole şi
ve

Tractoare şi a postului de director politic-


adjunct la gospodăriile agricole de stat.
hi

Original.
48 73 Directivele pentru intensificarea 1950 85
Ar

acţiunii de colectivizare; proiectul de


directive pentru intensificarea propagandei
politice comuniste la sate, în vederea
susţinerii procesului de colectivizare a
agriculturii, proiectul de instrucţiuni
privind sarcinile Comitetelor Judeţene ale
Partidului Muncitoresc Român în
domeniul propagandei politice la sate,
referitoare la organizarea primelor
gospodării agricole colective.
30
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale.
49 69 Planuri de activitate referitoare la 28 mai- 29
desfăşurarea campaniei de însămânţări, din 6 iul.
primăvara anului 1950, de mobilizare a 1950
organizaţiilor P.M.R. în vederea strângerii
„la timp şi fără pierderi” a recoltei

i
păioaselor, aplicarea unor hotărâri ale C.C.

ie
al P.M.R. şi ale Guvernului R.P. Române
cu privire la strângerea recoltei şi

an
colectarea produselor agricole vegetale.
Originale.
50 62 Situaţii referitoare la o serie de abateri 4 oct. 10

om
de la „etica” comunistă şi abuzuri săvârşite 1950
de anumite persoane cu sarcini în
Gospodăria Agricolă Colectivă în judeţul
Trei Scaune.

R
Originale.
51 50 Hotărârea Comitetului Central al 1950 8

e
Partidului Muncitoresc Român şi a
Consiliului de Miniştri referitoare la

anului 1950.
Original.
al
campania muncilor agricole din toamna
e
52 44 Hotărârea Comitetului Central al 1950 8
al

Partidului Muncitoresc Român referitoare


la intensificarea propagandei comuniste la
n

sate, în vederea atragerii ţărănimii în


procesul de constituire a gospodăriilor
io

colective.
Original.
at

53 40 Proiect de hotărâre referitoare la plata 1950 3


preşedinţilor, brigadierilor, contabililor şi
N

magazionerilor din gospodăriile agricole


colective.
Original.
le

54 39 Propuneri referitoare la intensificarea 1950 8


informării tuturor membrilor Partidului
ve

Muncitoresc Român asupra liniei


partidului în procesul de colectivizare a
hi

agriculturii.
Originale.
Ar

55 16 Hotărârea Comitetului Central al 1950 20


Partidului Muncitoresc Român şi a
Consiliului de Miniştri al Republicii
Populare Române cu privire la pregătirea
şi executarea la timp a strângerii recoltei şi
executarea planului de colectări pe anul
1950.
Original.
56 9 Hotărârea Comitetului Central al 28 mar. 14
Partidului Muncitoresc Român şi a 1950
31
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Consiliului de Miniştri referitoare la
consolidarea şi dezvoltarea gospodăriilor
agricole de stat.
Original.
57 Proiect de hotărâre a Comitetului 16 iun. 31
Central al Partidului Muncitoresc Român 1950

i
şi a Consiliului de Miniştri al Republicii

ie
Populare Române referitoare la
consolidarea gospodăriilor agricole

an
colective şi îmbunătăţirea activităţii
organizatorice a acestora; hotărâre a
aceloraşi organe de stat referitoare la

om
organizarea şi consolidarea gospodăriilor
agricole colective.
Originale.
58 23 Proiect de hotărâre a Comitetului 1950 10

R
Central al Partidului Muncitoresc Român
şi a Consiliului de Miniştri al Republicii

e
Populare Române referitoare la o serie de
măsuri de optimizare a ritmului

59 24
Original.
al
colectărilor de produse agricole.

Proiect de hotărâre a Comitetului 1950 8


e
Central al Partidului Muncitoresc Român
al

şi a Consiliului de Miniştri al Republicii


Populare Române privitoare la înfiinţarea
n

Comitetului de Stat pentru Colectarea


Produselor Agricole, pe lângă Consiliul de
io

Miniştri.
Original.
at

60 32 Hotărârea Comitetului Central al 1950 16


Partidului Muncitoresc Român şi a
N

Consiliului de Miniştri privitoare la


colectarea de produse agricole vegetale din
recolta anului 1950.
le

Original.
61 33 Proiecte de hotărâre a Comitetului 16 nov. 14
ve

Central al Partidului Muncitoresc Român 1950


privitoare la îndreptarea unor greşeli
hi

săvârşite în procesul de constituire a


gospodăriilor agricole colective şi la
combaterea denaturării liniei partidului în
Ar

acţiunea de organizare a gospodăriilor


colective.
Originale.
62 36 Hotărârea Comitetului Central al 1950 57
Partidului Muncitoresc Român privind
atribuţiile şi sarcinile directorilor adjuncţi
politici din staţiunile de maşini agricole şi
tractoare şi gospodăriile agricole de stat;
proiecte de hotărâri ale Comitetului
32
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Central al Partidului Muncitoresc Român,
privitoare la înfiinţarea secţiilor politice la
staţiunile de maşini şi tractoare şi a
posturilor de directori adjuncţi politici la
gospodăriile agricole de stat.
Originale.

i
63 325 Dări de seamă, rapoarte, referate, 5 ian.- 249

ie
sinteze, planuri de muncă şi note 28 iun.
informative referitoare la procesul de 1950

an
înfiinţare a gospodăriilor agricole
colective, activitatea economică, socială,
politică şi organizatorică a gospodăriilor

om
agricole colective şi a celor agricole de
stat, din diferite judeţe.
Originale, copii.
64 324 Stenogramă referitoare la dezvoltarea 17 nov.- 132

R
gospodăriilor colective; rapoarte, referate, 13 dec.
note informative privind schema de 1950

e
organizare a Secţiei Agrare a C.C. al
P.M.R., schimbul de pământ în urma
al
comasării terenurilor pentru G.A.C,
pregătirea şi desfăşurarea primului
Congres al membrilor G.A.C. ş.a.
e
Originale.
al

65 323 Rapoarte, referate, dări de seamă, 27 iun.- 320


declaraţii privind munca de organizare a 27 oct.
n

gospodăriilor colective din vara anului 1950


1949 şi până în septembrie 1950, planul de
io

muncă al Secţiei Agrare – Sectorul


Colectări pentru perioada 1.VIII.-
at

1.X.1950, înfiinţări de gospodării agricole


colective, confiscări de averi ş.a.
N

Originale, copii, anexe.


66 322 Rapoarte, referate, dări de seamă, 1 oct.- 92
sinteze privind situaţia organizatorică a 30 sep.
le

gospodăriilor colective inaugurate în anul 1950


1949, unele abateri săvârşite în procesul de
ve

organizare a gospodăriilor colective,


desfăşurarea primului congres al
hi

membrilor acestora.
Originale, anexe.
67 328 Procese-verbale, referate, rapoarte, 3 sep.- 280
Ar

note informative, sinteze, situaţii 27 nov.


referitoare la activitatea economică şi 1950
organizatorică, din cadrul gospodăriilor
agricole colective de stat şi staţiunilor de
maşini şi tractoare, comasările de terenuri
agricole din diferite regiuni din toamna
anului 1950.
Originale, copii.
68 327 Referate, rapoarte, planuri de muncă 2 - 31 220
33
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
referitoare la activitatea organizatorică, aug.
economică, socială şi politică din cadrul 1950
gospodăriilor agricole colective şi
staţiunilor de maşini agricole şi tractoare,
comasări de terenuri agricole, controlul
efectuat de la unele gospodării de stat şi

i
S.M.T. –uri din diferite judeţe.

ie
Originale, copii.
69 326 Rapoarte de activitate, referate cu 3 - 31 iul. 184

an
privire la stadiul procesului de înfiinţare a 1950
gospodăriilor agricole colective,
dificultăţile ivite prin rezistenţa unor

om
categorii de ţărani faţă de acest proces.
Originale.
70 329 Dări de seamă, rapoarte, sinteze, note 1 - 30 203
informative referitoare la activitatea dec.

R
organizatorico-economică din cadrul 1950
gospodăriilor colective, înfiinţarea unor

e
noi gospodării, vizita unei delegaţii
agricole sovietice.

71 4
Originale, copii. al
Circulara C.C. al P.M.R. şi a
Consiliului de Miniştri al R.P.R. privind
1950 12
e
planul de stat pe 1950 referitor la repartiţia
al

culturilor de câmp în scopul măririi


producţiei agricole.
n

Original.
72 Hotărâri ale P.M.R. însoţite de 18 iul.- 9
io

referate ale Secţiei Agrare şi un tabel 24 nov.


privind plecările unor ţărani în U.R.S.S. la 1950
at

„schimb de experienţă”.
Originale.
N

73 Informare privind unele aspecte ale 1950 2


condiţiilor de viaţă ale muncitorilor din
S.M.T.-uri.
le

Original.
74 317 Situaţii privind abaterile de la politica 4 oct. 11
ve

Partidului în ce priveşte constituirea de 1950


gospodării agricole colective în judeţul
hi

Trei Scaune.
Originale.
Ar

75 Rapoarte, referate, declaraţii privind 23 sep.- 166


ancheta făcută în legătură cu abaterile 28 iul.
comise de unii foşti activişti, ai fostului 1950
judeţ Trei Scaune cu prilejul constituirii
gospodăriilor colective şi inventarul
materialului rezultat din ancheta ţinută.
Originale, copii, anexe.
76 342 Situaţii privind repartiţia proprietăţii 24 oct. 41
rurale în România, populaţia şi producţia 1950
anuală de cereale ce revine pe cap de
34
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
locuitor anilor 1886-1945, valoarea
exportului mediu de produse agricole în
perioada 1930-1939; tabele ale
Ministerului Agriculturii – Direcţia
Planificării, privind situaţia pregătirii
cadrelor în perioada planului cincinal

i
pentru S.M.T., centre mecanice, Institutul

ie
„Pasteur”, prin şcoli profesionale şi medii
tehnice.

an
Originale.
77 490 Referat şi statistici cu privire la datele 1950 20
asupra încasărilor şi cheltuielilor sectorului

om
agricol privat şi colectiv; materialul poartă
specificarea „pentru uz intern” şi
„Moscova”.
Original.

R
ANUL 1951
1 Adrese ale C.C. al P.M.R., Secţia 22 aug.- 70

e
Agrară, către Gheorghiu-Dej şi Cancelaria 10 sep.
Secretariat C.C. al P.M.R., Hotărârea 1951
Comitetului Central
Muncitoresc Român cu privire la
activitatea partidului
al
al

în
Partidului

domeniul
e
constituirii gospodăriilor agricole colective
al

şi a întovărăşiilor agricole.
Originale, copie.
n

2 Adresă a Secţiei Agrare către 18 aug.- 25


Gheorghiu-Dej şi proiecte de hotărâri ale 1 sep.
io

Comitetului Central al Partidului 1951


Muncitoresc Român cu privire la
at

activitatea partidului în domeniul


gospodăriilor agricole colective şi a
N

întovărăşirilor agricole.
Originale, copie.
3 Hotărâre a Consiliului de Miniştri al 1951 3
le

Republicii Populare Române nr. 116


pentru înfiinţarea trusturilor regionale ale
ve

gospodăriilor agricole de stat.


Original.
hi

4 Rapoarte, situaţii, referate, note 3 mai- 48


informative privind situaţia gospodăriilor 16 nov.
Ar

agricole colective din raioanele Cluj, Aiud 1951


şi regiunile Mureş, Argeş, Stalin (Braşov)
construcţiilor în gospodăriile colective,
lipsei forţelor de muncă în unele
gospodării colective, precum şi în legătură
cu unele metode nejuste folosite la
formarea gospodăriilor agricole colective,
la comasări şi colectări.
Originale.
5 Statut al gospodăriilor agricole 22 oct. 15
35
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
colective. 1951
Original.
6 Copie a adresei trimise către 29 iul.- 3
Gheorghe Gheorgiu-Dej, de membrii 7 sep.
Partidului Muncitoresc Român din 1951
Gospodăria Colectivă „Steagul lui Lenin”

i
din Comuna Băleni, Raionul Bujoru,

ie
Regiunea Galaţi, prin care se arată o serie
de abuzuri (abateri) ale unor membri de

an
partid din gospodărie, ale conducerii
gospodăriei, precum şi ale Comitetului de
Partid Raional Bujoru.

om
Original.
7 Circulară către toate comitetele [ian.] 4
regionale de partid raionale şi organizaţiile 1951
de partid în care se îndeamnă pentru

R
îndeplinirea unor condiţii pentru
organizarea de noi gospodării colective.

e
Original.
8 Instrucţiuni ale C.C. al P.M.R. 7 dec. 3
al
privind rezolvarea unor probleme din
gospodăriile colective.
Original.
1951
e
9 Adresa Secţiei Agrare a Comitetului 5-6 sep. 2
al

Central al Partidului Muncitoresc Român 1951


către Gheorghe Gheorghiu-Dej, prin care îi
n

înaintează telegrama Gospodăriei


Colective „Steaua Roşie” din Comuna
io

Mădăraş, Regiunea Bihor, ce conţine o


invitaţie către Comitetul Central la
at

aniversarea a doi ani de existenţă a


gospodăriei şi împărţirea avansului.
N

Original.
10 Circulara nr.29 a Comitetului Central 5 mar. 3
al Partidului Muncitoresc Român către un 1951
le

comitet regional de partid, conţinând


recomandări în scopul îmbunătăţirii
ve

activităţii gospodăriilor agricole colective


şi înfiinţării uneia noi.
hi

Original.
11 Hotărârea Comitetului Central al Iul. 5
1951
Ar

Partidului Muncitoresc Român cu privire


la modul de eliberare a avansurilor şi
repartizarea veniturilor în natură şi bani
membrilor gospodăriilor colective pe anul
1951.
Original.
12 Hotărârea Comitetului Central al 15 feb. 10
Partidului Muncitoresc Român şi a 1951
Consiliului de Miniştri al Republicii
Populare Române cu privire la
36
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
consolidarea organizatorico-economică a
gospodăriilor colective.
Original.
13 Hotărâre, raport, referat, notă, buletin 10 feb.- 45
informativ, declaraţii şi situaţii referitoare 28 mai
la o serie de abuzuri săvârşite în procesul 1951

i
colectărilor agricole, precum şi la

ie
desfăşurarea propriu-zisă a acestui proces
în diferite zone ale ţării.

an
Originale.
14 Delegaţii ale unor persoane din 6 iun.- 19
aparatul Comitetului Central al Partidului 29 dec.

om
Muncitoresc Român şi din cadrul unor 1951
ministere pentru a supraveghea
îndeplinirea planului de colectări agricole
în diferite regiuni ale ţării.

R
Originale.
15 Hotărâri ale Comitetului Central al 9 ian.- 13

e
Partidului Muncitoresc Român cu privire 27 dec.
la o serie de plecări peste hotare ale unor 1951
persoane ce susţineau
Ministerului Agriculturii.
Originale.
al interesele
e
16 Hotărârea Comitetului Central al 28 aug.- 111
al

Partidului Muncitoresc Român şi a 11 oct.


Consiliului de Miniştri al Republicii 1951
n

Populare Române, plan, situaţii, referate


privind întreţinerea culturilor, mersul
io

recoltărilor, desmiriştitului, treerişului şi


colectărilor în perioada iulie-septembrie.
at

Originale.
17 Situaţie cu sarcinile organizaţiilor de 1951 22
N

partid şi de stat în campania de strângere a


recoltei şi de colectare a cerealelor.
Original.
le

18 Raport privind frământările produse 3 apr. 14


în rândurile ţărănimii din zonele 1951
ve

cultivatoare de bumbac, cu ocazia începerii


campaniei arăturilor de primăvară.
hi

Original.
19 Situaţie, notă informativă ale C.C. şi 19 aug.- 12
Ar

U.T.C. privind sprijinul acordat de 26 sept.


muncitori şi tineri la recoltarea şi 1951
întreţinerea culturilor.
Originale.
20 Adresă şi Hotărâre a Comitetului 20 aug. 13
Central al Partidului Muncitoresc şi a 1951
Consiliului de Miniştri privind pregătirea
şi executarea la timp, şi în bune condiţii a
însămânţărilor şi arăturilor de toamnă.
Original.
37
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
21 Hotărârea Comitetului Central al 1951 24
Partidului Muncitoresc Român cu privire
la organizarea şi sarcinile secţiilor politice
din staţiunile de maşini agricole şi
tractoare, gospodăriile de stat şi a
directorilor politici din ICAR, ICZ şi

i
staţiunile de experimentare.

ie
Originale.
22 Îndrumar elaborat de C.C. al P.M.R. 20 oct. 6

an
privitor la pregătirea şi desfăşurarea 1951
Congresului fruntaşilor din gospodăriile
colective.

om
Original.
23 Hotărârea C.C. al P.M.R. şi proiect de 1951 28
organizare a secţiilor politice de la
staţiunile de maşini agricole şi tractoare şi

R
de numire a locţiitorilor cu munca politică
ai directorilor gospodăriilor de stat; situaţii

e
cu atribuţiile directorilor adjuncţi-politici
de la staţiunile de maşini agricole şi
al
tractoare şi gospodăriile agricole de stat şi
a Direcţiei Politice din Ministerul
Agriculturii.
e
Originale.
al

24 Proiectul Statutului întovărăşiilor 1951 8


agricole de ţărani muncitori pentru
n

cultivarea în comun a pământului, elaborat


de Ministerul Agriculturii, Direcţia
io

Generală S.M.T.
Original.
at

25 Regulamentul de funcţionare a Secţiei 1951 5


Agrare a Comitetului Central al Partidului
N

Muncitoresc Român.
Original.
26 Situaţie privind agricultura. 1951 4
le

Original.
Limba rusă.
ve

27 Hotărârea Comitetului Central al 9 aug. 4


Partidului Muncitoresc Român prin care 1951
hi

îndeamnă (Comisia Interministerială) să se


treacă la studierea exproprierii unor
Ar

suprafeţe de teren; situaţie cu privire la


repartizarea proprietăţilor şi a exploatărilor
agricole individuale, după întindere; notă
telefonică către un prim-secretar al unui
comitet regional de partid, prin care acesta
este îndemnat să ia legătura cu conducerea
gospodăriilor de stat, în vederea sprijinirii
acesteia cu forţă de muncă în procesul
recoltărilor, colectărilor etc.
Originale.
38
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
28 Hotărâri ale Comitetului Central al 17 mar.- 70
Partidului Muncitoresc Român cu privire 4 dec.
la o serie de numiri şi eliberări din funcţii 1951
în cadrul Secţiei Agrare a Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc Român
şi a Ministerului Agriculturii, precum şi în

i
cadrul altor organizaţii de partid sau ale

ie
statului.
Originale.

an
29 Rapoartele unei delegaţii sovietice 8 sep. 28
către conducerea sovietică, privind situaţia 1951
în care se găsesc gospodăriile colective din

om
România, vizitate de ei.
Originale.
30 Hotărârea Secretariatului Comitetului 3 aug. 6
Central al Partidului Muncitoresc Român 1951

R
şi referatul cu privire la Gospodăria
Agricolă Colectivă şi Organizaţia de Bază

e
din Comuna Scorniceşti.
Originale.
31 3 al
Hotărârea Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român şi a
Consiliului de Miniştri al R.P.R. privind
ian.
1951
11
e
consolidarea organizatorico-economică a
al

gospodăriilor colective existente.


Original.
n

32 4 Hotărâre a Comitetului Central al ian. 13


Partidului Muncitoresc Român şi a 1951
io

Consiliului de Miniştri al R.P.R. privind


măsurile ce trebuie luate pentru pregătirea
at

şi executarea campaniei însămânţărilor de


primăvară.
N

Original.
33 5 Proiect de hotărâre a C.C. al P.M.R. 4 mar. 16
privind intensificarea agitaţiei politice de 1951
le

masă, pentru îndeplinirea planului cincinal


şi „transformarea socialistă a agriculturii”.
ve

Original.
34 6 Plan elaborat de C.C. al P.M.R. 4 mar. 6
hi

pentru intensificarea muncii de consolidare 1951


a gospodăriilor colective existente,
Ar

organizarea de noi gospodării şi


îndeplinirea la timp a campaniei
însămânţărilor de primăvară.
Original.
35 12 Hotărâre a C.C. al P.M.R. privind mar. 14
organizarea şi sarcinile Secţiilor Politice de 1951
pe lângă S.M.T. (Staţiunile de Maşini şi
Tractoare), Gospodăriile de Stat şi
directorilor adjuncţi politici din ICAR,
I.C.Z. şi Staţiunile de Experimentare.
39
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Original.
36 120 Hotărârea C.C. al P.M.R. şi a mai 28
Consiliului de Miniştri al R.P.R. privind 1951
întreţinerea culturilor, pregătirea şi
executarea la timp a strângerii recoltei şi
executarea planului de colectări pe anul

i
1951.

ie
Original.
37 23 Plan întocmit de C.C. al P.M.R. 28 iun. 8

an
pentru mobilizarea organizaţiilor de partid 1951
şi a celor de masă în vederea strângerii la
timp şi fără pierderi a recoltei păioaselor.

om
Original.
38 26 Hotărâre a C.C. al P.M.R. privind [5 Iul. 21
mersul lucrărilor pentru îndeplinirea 1951]
Plenarei C.C. al P.M.R. din 3-5 martie

R
1949 şi sarcinile partidului privind
„transformarea socialistă a agriculturii”.

e
Copie.
39 35 Hotărâre a C.C. al P.M.R. privind 11 sep. 40
al
munca partidului în vederea construirii
gospodăriilor agricole colective şi a
1951
e
întovărăşirilor agricole.
Copie.
al

40 27 Hotărârea C.C. al P.M.R. şi a [iul. 7


Consiliului de Miniştri a R.P.R. privind 1951]
n

pregătirea şi repartizarea veniturilor,


precum şi a modului de acordare a
io

avansurilor gospodăriilor agricole


colective din R.P.R. pe anul 1951.
at

Original.
41 28 Hotărârea nr. 788 a C.C. al P.M.R. şi iul. 5
N

a Consiliilor de Miniştri a R.P.R. privind 1951


măsurile ce trebuie luate pentru
le

îmbunătăţirea situaţiei economice şi


culturale a oamenilor din raioanele locuite
de moţi,
ve

Copie.
42 41 Stenograma Consfătuirii ţinută la 15 nov. 51
hi

Gospodăria Agricolă Colectivă 1951


„Progresul”, satul Progresul din comuna
Ar

Făcăieni, raionul Feteşti, jud. Ialomiţa,


privind schimbul de experienţă între
gospodăriile colective din regiune.
Original.
43 46 Proiect de hotărâre a C.C. al P.M.R. [dec.] 3
şi a Consiliului de Miniştri al R.P.R. 1951
privind clarificarea situaţiei chiaburilor
excluşi din gospodăriile colective.
Copie.

40
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
44 55 Stenograma şedinţei Secretariatului 12 ian. 39
C.C. al P.M.R. cu preşedinţii sfaturilor 1951
populare şi împuterniciţii regionali privind
îndeplinirea hotărârii partidului şi
guvernului referitor la campania de
colectare a produselor agricole.

i
Original.

ie
45 59 Stenograma şedinţei C.C. al P.M.R. 5 mar. 32
privind aplicarea hotărârilor C.C. al 1951

an
P.M.R. şi a Consiliului de Miniştri referitor
la întărirea Gospodăriilor Agricole
Colective (G.A.C.) şi statutul acestora.

om
Original.
46 60 Stenograma şedinţei Secretariatului 16 mar. 49
C.C. al P.M.R. cu prim-secretarii 1951
comitetelor regionale de partid privind

R
crearea şi consolidarea Gospodăriilor
Agricole Colective (G.A.C.), îndeplinirea

e
planului de producţie, viaţa internă de
partid.

47 69
Original. al
Stenograma şedinţei Secretariatului
C.C. al P.M.R. cu prim-secretarii regionali
29 - 30
mai
135
e
şi secretarii cu problema agrară cu privire 1951
al

la aplicarea Legii Colectivizării,


întreţinerea culturilor, strângerea recoltei,
n

executarea planului de colectări.


Original.
io

48 72 Referat al Brigăzii de Control a 6 iun. 5


Secretariatului C.C. al P.M.R. privind 1951
at

abaterile organelor şi organizaţiilor de


partid din Regiunea Vâlcea de la
N

prevederile Rezoluţiei din 3-5 martie 1949


referitor la constituirea Gospodăriilor
Agricole Colective.
le

Original.
49 77 Stenograma şedinţei Secretariatului 16 apr.- 39
ve

C.C. al P.M.R. şi referatele Brigăzii de 27 iun.


activităţi care au controlat abaterile 1951
hi

săvârşite în Regiunea Dolj de unii activişti


din partid şi de stat în problema
„transformării socialiste a agriculturii”.
Ar

Originale.
50 78 Stenograma şedinţei Secretariatului 27 iun. 12
C.C. al P.M.R. privind campania strângerii 1951
recoltei.
Original.
51 161 Note informative ale Secţiei 27 ian.- 135
Organelor Conducătoare de Partid, 24 apr.
Sindicale şi de U.T.M. (Uniunea 1951
Tineretului Muncitor) privind pregătirile şi
41
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
desfăşurarea campaniei de însămânţări de
primăvară la G.A.S.-uri şi G.A.C.-uri.
Originale.
52 168 Notă informativă a Secţiei Organelor 25 apr. 12
Conducătoare de Partid, Sindicale şi de 1951
U.T.M. (Uniunea Tineretului Muncitor)

i
privind greşelile şi abuzurile comise la

ie
constituirea stânelor de oi pe lângă
cooperative în Regiunea Putna.

an
Original.
53 171 Buletin Informativ privind aplicarea 12 mai 15
hotărârii C.C. al P.M.R. şi a Consiliului de 1951

om
Miniştri privind consolidarea
organizatorico-economică a gospodăriilor
colective (elaborat de Secţia Organelor
Conducătoare de Partid, Sindicale şi de

R
U.T.M.).
Original.

e
54 180 Note informative ale Secţiei 10 iul.- 79
Organelor Conducătoare de Partid, 8 dec.
Sindicale şi de U.T.M. (Uniuneaal
Tineretului Muncitor) privind campania de
recoltare, colectare a cerealelor, a
1951
e
arăturilor şi însămânţărilor de toamnă.
al

Originale.
55 181 Note informative ale Secţiei 10 aug.- 54
n

Organelor Conducătoare de Partid, 25 dec.


Sindicale şi de U.T.M. (Uniunea 1951
io

Tineretului Muncitor) privind împărţirea


avansurilor în natură şi bani la gospodăriile
at

agricole colective.
Originale.
N

56 183 Note informative ale Secţiei 25 aug.- 36


Organelor Conducătoare de Partid, 19 oct.
Sindicale şi de U.T.M. privind munca 1951
le

politică în vederea creării de noi


gospodării colective.
ve

Originale.
57 184 Note informative ale Secţiei 14 - 27 11
hi

Organelor Conducătoare de Partid sep.


Sindicale şi de U.T.M. privind strângerea 1951
Ar

recoltei de bumbac în ţară (regiunile Dolj,


Galaţi, Ialomiţa ş.a.).
Originale.
58 185 Notă informativă a Secţiei Organelor 4 oct. 7
de Partid, Sindicale şi de U.T.M., privind 1951
prelucrarea Hotărârii C.C. al P.M.R.
asupra muncii referitoare la constituirea
Gospodăriilor Agricole Colective şi a
întovărăşirilor agricole.
Original.
42
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
59 187 Note informative ale Secţiei 6 - 20 11
Organelor Conducătoare de Partid nov.
Sindicale şi de U.T.M. privind pregătirile 1951
pentru Congresul fruntaşilor din
gospodăriile colective.
Originale.

i
60 218 Stenograme, referate, procese- 1 ian.- 161

ie
verbale, informări şi planuri de muncă ale 27 iun.
Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R. privind 1951

an
activitatea organelor şi organizaţiilor de
partid în problema „transformării socialiste
a agriculturii”, campania de însămânţări,

om
recoltări şi colectări.
Originale.
61 219 Stenograme, referate, procese- 1 iul.- 214
verbale, informări şi planuri de muncă ale 21 dec.

R
Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R. privind 1951
activitatea organelor şi organizaţiilor de

e
partid în problema „transformării socialiste
a agriculturii”, campania de însămânţări,

62 221
recoltări şi colectări.
Originale.
al
Planuri de muncă ale Sectorului 1 ian.- 36
e
Gospodăriei Agricole Colective din cadrul 30 dec.
al

Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R., întocmit 1951


pentru anul 1951.
n

Originale.
63 222 Planuri de muncă ale Sectoarelor 1 apr.- 18
io

Gostat şi G.A.S. din cadrul Secţiei Agrare 30 dec.


a C.C. al P.M.R. 1951
at

Originale.
64 223 Plan de muncă al Sectorului de 1 ian. 5
N

Evidenţă a cadrelor din Secţia Agrară a 1951


C.C. al P.M.R., pe trimestrul I al anului
1951.
le

Original.
65 224 Plan de muncă al Secretariatului 4 oct. 4
ve

Tehnic al Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R., 1951


pe perioada 1 octombrie-31 decembrie
hi

1951.
Original.
Ar

66 75/1952 Stenograme, rapoarte, referate, note 1951- 357


informative, declaraţii, procese-verbale, 1952
privind controlul la Ministerul Agriculturii
în Sectorul Investiţii – Construcţii în anul
1951 şi trimestrul I/1952 la Direcţia
Generală Gostat şi Direcţia Generală
S.M.T.
Originale.
67 79/1952 Rapoarte, referate, note informative, 1951- 282
situaţii comparative (1949-1951), 1952
43
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
declaraţii privind controlul efectuat la
Ministerul Agriculturii în problema
producţiei vegetale la Direcţia Generală
Gostat.
Originale.
68 83/1952 Rapoarte, referate, declaraţii, note 1951- 254

i
informative, situaţii comparative (1951- 1952

ie
1952) privind controlul efectuat la
Ministerul Agriculturii în problema

an
„investiţii şi construcţii” la Direcţia
Generală Gostat şi la Direcţia Generală
S.M.T. (Staţiuni de Maşini şi Tractoare).

om
Originale.
69 96/1952 Hotărârea Consiliului de Miniştri, 1951- 336
referate, procese-verbale, note informative, 1952
declaraţii, caracterizări, situaţii statistice

R
(1951-1952) privind controlul efectuat în
Regiunea Iaşi la Gospodăriile Agricole de

e
Stat Broşteni şi Deleni, control efectuat de
cadrele din Comisia de verificare a

70 113/1952
Originale, copii.
al
activităţii G.A.S.-urilor din Regiunea Iaşi.

Rapoarte, referate, note informative, 1951- 308


e
procese-verbale, situaţii statistice (1951- 1952
al

1952) privind controlul efectuat în


Regiunea Ialomiţa la G.A.S. „30
n

Decembrie” – Cocargeaua şi Balaciu,


control efectuat de cadre din C.C. al
io

P.M.R. şi Consiliul de Miniştri al


României.
at

Originale, copii.
71 120 Rapoarte, referate, adrese, procese- 1951- 203
N

verbale, note explicative, autobiografii, 1952


planuri şi situaţii statitice privind controlul
efectuat, în 1952, în Regiunea Bihor, la
le

Trustul Regional Gostat Oradea.


Original, copie.
ve

72 Situaţii şi note telefonice cu privire la 17 - 18 6


activitatea unor G.A.C-uri conform oct.
hi

rapoartelor telefonice primite de la 1951


delegaţii C.C. referitoare la unele unităţi
din judeţele Bihor, Târnava Mare, Putna,
Ar

Olt, Ilfov şi Someş.


Copii.
73 Buletine informative publicate în 24 oct.- 17
ziarul „Scânteia”, privind unele nereguli în 13 dec.
aplicarea hotărârii P.M.R. în legătură cu 1951
organizarea G.A.C.-urilor.
Originale.
74 Referat semnat „Constantin” şi 17 mai 11
intitulat „Despre T.O.Z.-uri” în care sunt 1951
44
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
prezentate observaţiile privind aceste
asociaţii (tovărăşii pentru cultivarea în
comun a pământului) în U.R.S.S. şi
dezvoltarea întovărăşirilor în România.
Original.
75 Referat întocmit de Cancelaria 12 feb.- 44

i
Secretariatului C.C. asupra scrisorilor 22 apr.

ie
adresate lui Gheorghe Gheorghiu-Dej şi 1951
C.C. al P.M.R. privind formarea

an
gospodăriilor agricole colective, a
comasărilor şi colectărilor.
Originale, copii.

om
ANUL 1952
1 Delegaţii, tabele, privind gospodăriile 25 ian.- 77
agricole de stat şi întovărăşirile agricole. 12 dec.
Originale. 1952

R
Lb. rusă, română.
2 Hotărâri ale Consiliului de Miniştri al 24 mar.- 64

e
României şi C.C. al P.M.R., adrese, 12 nov.
situaţii, referate privind înfiinţarea unor 1952
al
gospodării agricole de stat, precum şi la o
serie de abateri săvârşite în procesul
e
înfiinţării acestora.
Originale.
al

3 Hotărâri ale Comitetului Central al 12 mar.- 96


Partidului Muncitoresc Român şi ale 7 oct.
n

Consiliului de Miniştri, referate şi adrese 1952


cu privire la inaugurarea unor gospodării
io

agricole-colective.
Originale.
at

4 Hotărâre a Consiliului de Miniştri al 20 - 21 2


R.P.R. şi C.C. al P.M.R. privind modul de nov.
N

repartizare a veniturilor în natură şi în bani 1952


la gospodăriile agricole colective pe anul
le

1952.
Original.
5 Adresă şi notă ce cuprinde o serie de 23 - 28 3
ve

propuneri privind Statutul întovărăşirilor ian.


agricole (neaprobate). 1952
hi

Originale.
6 Notă a Ministerului Agriculturii, 6 sep.- 3
Ar

adresă a Secţiei Agrare a Comitetului 10 oct.


Central al Partidului Muncitoresc Român 1952
către Secţia Organelor Conducătoare de
Partid, Sindicale şi U.T.M. a Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc, privind
trimiterea unui număr de muncitori pentru
a urma şcoala de conducători de unităţi şi
gospodăriilor agricole de stat.
Original, copii.

45
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
7 Proiect de hotărâre a Consiliului de 1952 9
Miniştri şi a C.C., înştiinţare şi formular cu
privire la preluarea şi folosirea terenurilor
pentru care s-au făcut cereri de renunţare
în folosul statului, precum şi la terenurile
părăsite.

i
Originale, copie.

ie
8 Hotărâre a C.C. al P.M.R. şi a 1 iul.- 4
Consiliului de Miniştri şi referat cu privire 6 aug.

an
la arondarea agricolă a Regiunii Galaţi. 1952
Originale.
9 Proiect de hotărâre şi raport cu privire 4 - 5 iul. 41

om
la controlul efectuat de Comisia de Partid 1952
şi de Stat asupra activităţii Ministerului
Agriculturii în sectorul de stat din
agricultură.

R
Originale.
10 Hotărâri ale C.C., referate, adrese 24 mar.- 50

e
privind componenţa unor delegaţii, 25 nov.
eliberări şi numiri în funcţii a unor 1952

Comitetului
Muncitoresc
Central
Român,
al
al
persoane, în cadrul Secţiei Agrare a
Partidului
Ministerului
e
Agriculturii, altor ministere cu profil
al

agricol; schema de organizare a Secţiei


Agrare a Comitetului Central al Partidului
n

Muncitoresc Român.
Originale, copii, anexe.
io

11 Hotărârea nr. 1705/1952 a 1952 12


Comitetului Central al Partidului
at

Muncitoresc Român şi a Consiliului de


Miniştri al României cu privire la
N

„pregătirea şi executarea la timp şi în bune


condiţii a campaniei însămânţărilor,
recoltărilor, colectărilor şi arăturilor de
le

toamnă”; informare cuprinzând obiectivele


urmărite în procesul campaniei agricole de
ve

toamnă.
Original, copie.
hi

12 Hotărârea 135/1952 a Comitetului 1952 21


Central al Partidului Muncitoresc Român
şi a Consiliului de Miniştri al Republicii
Ar

Populare Române cu privire la pregătirea


şi executarea la timp şi în bune condiţii a
campaniei agricole de primăvară.
Original.
13 Referat asupra activităţii organelor de 20 feb. 9
partid şi de stat, din Regiunea Severin, în 1952
legătură cu îndeplinirea planului de
colectări (semnat Tapoş Francisc).
Original.
46
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
14 Adresă şi referat privitor la modul în 13 aug. 5
care s-au desfăşurat impunerile la cote (în 1952
produse agricole), restructurarea planului
de impunere a cotelor şi cauzele care au
provocat o serie de nemulţumiri.
Original.

i
15 Hotărârea nr. 1791/1952 a 1952 3

ie
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român şi a Consiliului de

an
Miniştri al Republicii Populare Române cu
privire la acordarea unor reduceri din
obligaţiile faţă de stat şi plata în natură a

om
muncilor efectuate de Staţiunile de Maşini
Agricole şi Tractoare în Gospodăriile
Agricole Colective cu recolte compromise
sau producţii slabe.

R
Original.
16 Adresă şi proiectul regulamentului 12-14 ian. 9

e
privind organizarea şi funcţionarea 1952
Sfatului Staţiunilor de Maşini Agricole şi

17
Tractoare.
Originale.
al
Adrese şi referat privind Congresul şi 3 iul.- 18
e
aprobarea Statutului Asociaţiei Generale 6 aug.
al

de Vânătoare; proiectul de Statut al acestei 1952


asociaţii.
n

Original, copie.
18 Hotărâri ale Comitetului Central al 21 apr.- 21
io

Partidului Muncitoresc Român cu privire 8 aug.


la o serie de deplasări în străinătate ale 1952
at

unor persoane în interesul agriculturii.


Originale.
N

19 Proiect de plan referitor la instruirea 16 iul. 2


şi trimiterea în regiuni şi raioane a unor 1952
împuterniciţi pentru problemele agricole.
le

Copie.
20 Sinteză semnată de col. G. Popescu, 1952 26
ve

cu privire la greutăţile şi deficienţele


constatate în acţiunea de colectare a
hi

laptelui şi produselor lactate (în perioada


15 ianuarie-20 aprilie 1952) a Direcţiei
Ar

Generale a Securităţii Statului, precum şi


la măsurile luate pentru corectarea
acestora.
Originale.
21 Adresă şi referat privind excluderea 31 mar. 3
ţăranilor înstăriţi („chiaburi”) din 1952
Gospodăriile Agricole Colective din
Regiunea Stalin (Braşov).
Originale.
22 Situaţii, tabele, privind întovărăşirile 8 mai- 15
47
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
gospodăriilor colective până la data de 1 12 iun.
iunie 1952. 1952
Originale.
23 Notă informativă a C.C. al P.M.R. – 26 iun. 10
Secţia Organelor Conducătoare de Partid, 1952
Sindicale şi de U.T.M., privind munca

i
politică dusă în regiuni pentru constituirea

ie
de întovărăşiri agricole şi gospodării
colective.

an
Originale.
24 Notă informativă a C.C. al P.M.R. – 27 iun. 8
Secţia Organelor Conducătoare de Partid, 1952

om
Sindicale şi de U.T.M. privind situaţia
forţelor de muncă necesare gospodăriilor
agricole de stat.
Original.

R
25 Notă informativă a C.C. al P.M.R. – 27 nov. 4
Secţia Organelor Conducătoare de Partid, 1952

e
Sindicale şi de U.T.M., privind măsurile
luate pentru împărţirea veniturilor în natură
al
la unele G.A.C. înaintate de 31.XII.1952.
Original.
e
26 Note informative ale C.C. al P.M.R. – 18 iun.- 30
Secţia Organelor Conducătoare de Partid, 10 iul.
al

Sindicale şi de U.T.M., privind pregătirile 1952


pentru campaniile agricole (recoltare,
n

treieriş şi colectare).
Originale.
io

27 Note informative ale Sectorului 24 mai- 3


Documentării de Partid privind pagubele 11 nov.
at

produse sectorului agricol şi zootehnic din 1952


mai multe regiuni de intemperiile vremii;
N

notă informativă referitoare la proasta


organizare a Fermei Zootehnice Orăştie
(Hunedoara).
le

Originale.
28 Informare a Sectorului Documentării 31 oct. 3
ve

de Partid privind abaterile de la linia 1952


Partidului Muncitoresc Român în
hi

problema respectării liberului


consimţământ, la intrarea ţăranilor în
Ar

gospodăriile colective.
Original.
29 Adresă-tip către comitetele regionale 9 sep. 16
şi raionale ale Partidului Muncitoresc 1952
Român, privitoare la o serie de dificultăţi
apărute în procesul de identificare a
gospodăriilor ţărăneşti înstărite
(„chiaburi”).
Original, copie.
30 Adresă a Comitetului Regional al 29 - 30 2
48
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Partidului Muncitoresc Român din mar.
Regiunea Oradea către Comitetul Central 1952
privind practicile agricole duse de ţărani
pentru eludarea unor legi neconvenabile.
Original.
31 Referat şi adresă ale Comitetului 15 mai 4

i
Regional al Partidului Muncitoresc Român 1952

ie
din Regiunea Ialomiţa către Cancelaria
Secretariatului Comitetului Central al

an
P.M.R. privind inaugurarea Goscolului
(gospodăriei colective) din Satul Batalu,
Comuna Albeşti, Raionul Slobozia.

om
Originale.
32 Notă informativă privind întârzierile 23 sep. 3
în repartizarea planurilor de cultură, 1952
efectuarea însămânţărilor de toamnă, lipsa

R
de fonduri a unor şcoli din Regiunea
Autonomă Maghiară şi din Regiunea Cluj.

e
Original.
33 Referat, tabele, privind activitatea de 18 aug. 7
al
identificare a gospodăriilor ţăranilor
înstăriţi.
Original, anexe.
1952
e
34 Raport referitor la alcătuirea 1 apr. 17
al

gospodăriilor agricole colective. 1952


Copie.
n

35 Raport privind aplicarea în Regiunea 3 mar. 5


Craiova a Hotărârilor Consiliului de 1952
io

Miniştri nr. 2221 şi 2455, referitoare la


înlesnirile acordate gospodăriilor ţărăneşti
at

mici şi mijlocii lovite de calamităţi.


Original.
N

36 Raport al Comitetului Regional al 4 apr. 17


P.M.R. – Dolj asupra aplicării Hotărârii 1952
le

Comitetului Central al Partidului


Muncitoresc Român din 18 septembrie
1951, referitoare la întărirea gospodăriilor
ve

colective existente şi crearea altora noi, de


către Comitetul de Partid Regional Dolj.
hi

Copie.
37 Hotărâri, referate ale Secţiei 23 feb.- 11
Ar

Organelor Conducătoare de Partid şi de 22 sep.


U.T.M., adresă a Confederaţiei Generale a 1952
Muncii din R.P.R. ale Comitetului Central
al Partidului Muncitoresc Român cu
privire la o serie de numiri şi eliberări din
funcţii ale unor persoane încadrate în
diferite ministere cu profil agricol şi în
cadrul Secţiei Agrare.
Originale.
38 Adrese, referate ale Secţiei Agrare a 28 mar.- 12
49
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Comitetului Central al Partidului 16 iul.
Muncitoresc Român către Secretariatul 1952
Comitetului Central al P.M.R. privind
scoaterea din funcţii a unor persoane,
transferarea şi numirea altora.
Originale.

i
39 3 Broşură cuprinzând Hotărârea C.C. al 1952 17

ie
P.M.R. şi a Consiliului de Miniştri al
R.P.R. privind „pregătirea şi executarea la

an
timp şi în bune condiţii a campaniei
agricole de primăvară”.
Original.

om
40 7 Proiectul Hotărârii Consiliului de 2 sep. 13
Miniştri al C.C. al P.M.R. privind 1952
pregătirea şi executarea la timp a
campaniei însămânţărilor, recoltărilor şi

R
arăturilor de toamnă.
Original.

e
41 10 Hotărârea C.C. al P.M.R. nr. 26 sep. 3
1092/1952 privind unele completări la 1952
Hotărârea C.C. al P.M.R. din 18al
septembrie 1951, referitoare la construirea
gospodăriilor agricole colective şi a
e
întovărăşirilor agricole.
al

Original.
42 20 Proiect de hotărâre a Biroului 15 mai 6
n

Organizatoric al C.C. al P.M.R. privind 1952


activitatea Comitetelor de Partid Regionale
io

Constanţa şi Dolj referitor la construirea


gospodăriilor colective şi a întovărăşirilor
at

agricole.
Original.
N

43 36 Plan operativ privind pregătirea şi 1 feb.- 20


executarea lucrărilor de comasare în 6 aug.
sectorul de stat în 1952 şi planul de muncă 1952
le

al Comisiei Centrale de Comasare.


Originale.
ve

44 42 Instrucţiuni privind aplicarea 9 sep. 4


Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1791, 1952
hi

referitor la ajutorarea gospodăriilor


colective care au recolte compromise din
Ar

cauza calamităţilor.
Original.
45 73 Proiecte de prelucrare, hotărâre, 13 iun.- 214
articol, raport general privind agricultura; 17 iul.
date numerice cuprinse în raportul comisiei 1952
de partid şi de stat; manifestările devierii
de dreapta în agricultură. Caracterizările
cadrelor din Ministerul Agriculturii.
Originale.
46 76 Raport, situaţii, chestionare, referate 5 mai- 190 Vol.I
50
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
ş.a. efectuate de Ministerul Agriculturii 5 iul. 254 Vol.II
referitoare la problemele activităţii politice 1952
în cadrul S.M.T.-urilor şi G.A.S.-urilor.
Originale.
47 77 Rapoarte, chestionare şi referate cu 6 mai- 230
privire la controlul efectuat la Ministerul 1 iul.

i
Agriculturii în direcţia planificării 1952

ie
gospodăriilor agricole de stat şi a staţiilor
de maşini şi tractoare în cursul anului

an
1952.
Originale, anexe.
48 78 Rapoarte, fişe recapitulative, note şi 10 iun.- 189

om
scheme de organizare privind controlul 28 iul.
efectuat de Subcomisia pentru Problemele 1952
de Organizare şi Planificare la Ministerul
Agriculturii în problema organizării

R
gospodăriilor agricole de stat şi a
staţiunilor de maşini şi tractoare.

e
Originale.
49 80 Rapoarte, referate, situaţii 1952 212 Vol.I
al
comparative 1951-1952 privind controlul
efectuat la Ministerul Agriculturii de către
Comisia Controlului de Stat în problema
215 Vol.II
e
producţiei de animale.
al

Originale.
50 82 Rapoarte, referate, note informative, 7 mai- 231
n

situaţii comparative (1951-1952) privind 4 aug.


controlul efectuat la Ministerul 1952
io

Agriculturii de Comisia Controlului de Stat


în problema mecanizării staţiunilor de
at

maşini şi tractoare.
Originale, copii.
N

51 84 Rapoarte, referate, declaraţii, situaţii 10 mai- 180


privind controlul efectuat la Ministerul 29 iul.
Agriculturii în problema aprovizionării şi 1952
le

valorificării în cadrul gospodăriilor


agricole de stat şi a staţiunilor de maşini şi
ve

tractoare, control efectuat de Comisia


Controlului de Stat în Regiunile Constanţa,
hi

Dolj, Galaţi, Ialomiţa, Iaşi, Oradea,


Teleorman şi Timişoara.
Originale.
Ar

52 85 Rapoarte, referate, note explicative, 16 mai- 292


situaţii comparative (1949-1952), 31 iun.
indicatoare tarifare de calificare şi plată a 1952
principalelor lucrări din agricultură şi a
principalelor meserii privind controlul
efectuat la Ministerul Agriculturii în
problema „Muncă şi salarii”.
Originale, copii, anexe.
53 86 Rapoarte, referate, note, situaţii 7 mai- 171 Vol.I
51
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
comparative (1950-1952), declaraţii, 15 iul. 237 Vol.II
caracterizări şi tabele privind controlul 1952
efectuat la Ministerul Agriculturii în
problema activităţii financiare a staţiunilor
de maşini şi tractoare şi a centrelor
mecanice.

i
Originale, extrase, copii.

ie
54 87 Adrese, rapoarte, referate, note 8 mai- 140 Vol.I
informative, declaraţii, situaţii comparative 31 iul. 290 Vol.II

an
(1950-1952) privind controlul efectuat în 1952
problema activităţii financiare a
gospodăriilor agricole de stat.

om
Originale, copii, anexe.
55 89 Rapoarte, referate, note informative, 24 apr.- 259
declaraţii, procese-verbale, situaţii 26 iun.
comparative (1950-1952) privind controlul 1952

R
efectuat de Ministerul Agriculturii în
Regiunea Timişoara la Trustul Regional

e
Gostat – G.A.S. – Sânnicolau Mare, Sân-
Andrei, Recaş, Trust Regional Gostat

56 56
Timişoara.
Originale, copii.
al
Note informative privind vizita 28 iul. 30
e
delegaţiei sovietice (pe probleme agrare) în 1952
al

Regiunea Bacău la Raioanele Tg. Neamţ,


Buhuşi, Roman.
n

Originale.
57 57 Procese-verbale ale şedinţelor la 19 - 24 45
io

diverse Gospodării Agricole de Stat şi iul.


Staţiuni de Maşini şi Tractoare din 1952
at

Regiunea Bihor şi Raionul Oradea cu


ocazia vizitei făcute de delegaţia sovietică.
N

Originale.
58 58 Referate, procese-verbale asupra 1 - 18 76
vizitei făcute de delegaţia sovietică la aug.
le

Gospodăriile Agricole Colective: Soldanu, 1952


N. Bălaşcu şi la Goşcel Creţeşti – Raionul
ve

Zimnicea din Regiunea Bucureşti.


Originale.
hi

59 59 Stenograme şi procesul-verbal 19 - 26 62
întocmit cu prilejul vizitei delegaţiei de iul.
1952
Ar

colhoznici sovietici din Regiunea Cluj la


diverse Gospodării Agricole Colective din
Regiunea Cluj.
Originale.
60 60 Stenograma Consfătuirilor care au 18 - 24 109
avut loc la Gospodăriile Agricole iul.
Colective, Staţiunile de Maşini şi 1952
Tractoare şi Gospodăriile Agricole de Stat
din Regiunea Constanţa cu ocazia vizitei
delegaţiei guvernamentale sovietice.
52
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Original.
61 61 Stenograma Consfătuirii Republicane 4 - 5 aug. 35
ţinută la Craiova în problema Gospodăriile 1952
Agricole de Stat cu participarea unei
delegaţii sovietice.
Original.

i
62 62 Note informative privind vizita 12 - 16 54

ie
efectuată de delegaţia guvernamentală iul.
sovietică la diferite Gospodării Agricole 1952

an
Colective şi Staţiuni de Maşini şi Tractoare
din Regiunea Galaţi.
Originale.

om
63 63 Stenogramele şedinţelor din diverse 18 iun.- 22
Raioane: Vânju-Mare, Craiova, Olteţu şi 27 iul.
procesul-verbal al şedinţei de la Staţiunea 1952
de Maşini şi Tractoare Bistriţa cu ocazia

R
vizitei delegaţiei guvernamentale sovietice.
Originale.

e
64 64 Procesele-verbale ale vizitei 20 - 23 60
delegaţiei guvernamentale sovietice la iul.
al
diverse Gospodării Agricole Colective şi
Staţiuni de Maşini şi Tractoare din
1952
e
Regiunea Iaşi.
Originale.
al

65 65 Stenograme şi procesul-verbal al 14 - 28 56
şedinţelor ce au avut loc la diverse iul.
n

Gospodării Agricole şi Staţiuni de Maşini 1952


şi Tractoare din regiunea Mureş cu ocazia
io

vizitei delegaţiei guvernamentale sovietice.


Originale.
at

66 66 Stenogramele şedinţelor ce au avut 1952 57


loc la Teatrul de Stat din Ploieşti şi la
N

Gospodăria Agricolă Colectivă Pogoanele


din G.A.S. Rafov şi S.M.T. Ciorani din
le

Regiunea Ploieşti cu ocazia vizitei


delegaţiei sovietice.
Originale.
ve

67 67 Stenograma şedinţei de la Gospodăria 1952 17


Agricolă Colectivă „Victoria
hi

Socialismului” din Comuna Vupăr,


Regiunea Sibiu cu ocazia vizitei delegaţiei
Ar

sovietice.
Original.
68 68 Stenograme ale consfătuirilor ce au 19 iul.- 61
avut loc la diverse Gospodării Agricole şi 24 iul.
Staţiuni de Maşini şi Tractoare din 1952
Regiunea Stalin (Braşov) cu ocazia vizitei
delegaţiei sovietice.
Originale.
69 69 Stenograme ale şedinţei ce a avut loc 12 - 16 38

53
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
la diverse Gospodării Agricole şi S.M.T.- iul.
uri din Regiunea Timişoara cu ocazia 1952
vizitei delegaţiei sovietice.
Originale.
70 70 Stenograma şedinţei de lucru a 4 aug. 45
delegaţiei sovietice cu organele Direcţiei 1952

i
Generale S.M.T. (Staţiuni de Maşini şi

ie
Tractoare).
Original.

an
71 71 Stenograma şedinţei (conferinţei) 5 aug. 76
delegaţiei sovietice cu organele Direcţiei 1952
Gospodăriilor Agricole, şedinţă prezidată

om
de ministrul Agriculturii, C. Prisnea.
Original.
72 81 Rapoarte, referate, note, chestionare 7 mai- 149
privind controlul efectuat la Ministerul 25 iul.

R
Agriculturii de Comisia Controlului de Stat 1952
în problema mecanizării gospodăriilor

e
agricole de stat.
Originale.
73 88 al
Rapoarte ale Comisiei Controlului de
Stat şi tabele de situaţii privind controlul
11 iun.-
26 iul.
268
e
efectuat în Ministerul Agriculturii în 1952
problema cadrelor de la trusturi şi unităţi
al

SMT din diverse regiuni ale ţării


(Constanţa, Galaţi, Ialomiţa, Dolj,
n

Teleorman ş.a.)
Originale.
io

74 90 Referate, note explicative, procese- ian.- 327


verbale, situaţii comparative (1951-1952), 9 mai
at

planuri privind controlul efectuat de 1952


Comisia Controlului de Stat în Regiunea
N

Timişoara la Gospodăriile Agricole de


Stat: Sânnicolaul Mare, Sân-Andrei şi
Recaş.
le

Originale, copii, anexe.


75 91 Rapoarte, referate, note explicative, 14 feb.- 233 Vol.I
ve

situaţii (1951-1952), privind controlul 1 mai 218 Vol.II


efectuat de Comisia Controlului de Stat în 1952
hi

Regiunea Timişoara la Staţiunile de Maşini


şi Tractoare: Lugoj, Deta; Centrul Mecanic
Ar

Timişoara şi Serviciul Regional S.M.T.


Timişoara.
Originale.
76 92 Rapoarte, referate, proces-verbal, 28 mar.- 206 Vol.I
adrese, note explicative, situaţii statistice 21 iul. 168 Vol.II
(1951-1952) privind controlul efectuat de 1952
Comisia Controlului de Stat în Regiunea
Dolj, la Gospodăriile Agricole de Stat:
Tambrueşti, Breasta, Afumaţi şi Trustul
Regional Gostat Dolj.
54
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale, copii.
77 93 Rapoarte, referate, procese-verbale, 30 apr.- 336
note explicative, situaţii statistice (1951- 2 iul.
1952), dări de seamă, tabele, caracterizări 1952
privind controlul efectuat de Comisia
Controlului de Stat în Regiunea Dolj la

i
Staţiunile de Maşini şi Tractoare Băileşti,

ie
S.M.T. Cârcea, Centrul Mecanic Craiova şi
Serviciul Regional S.M.T. Dolj.

an
Originale.
78 94 Referate ale unor membri sindicali, 3- 8 mai 204 Vol.I
procese-verbale, adrese, note explicative, 1952 170 Vol.II

om
situaţii statistice (1951-1952) privind
controlul efectuat în Regiunea Dolj la
Staţia de Maşini şi Tractoare Cârcea şi
Centrul Mecanic Craiova de către Comisia

R
Controlului de Stat al R.P.R.
Originale, copii.

e
79 95 Rapoarte, referate, procese-verbale, 26 apr.- 192 Vol.I
note explicative, adrese, tabele şi situaţii 16 iun. 140 Vol.II
al
statistice (1951-1952) privind controlul
efectuat în Regiunea Iaşi la Gospodăria
Agricolă de Stat Hălăuceşti, Deleni şi
1952
e
Broşteni şi Trustul Regional Gostat Iaşi, de
al

către Comisia Controlului de Stat al R.P.R.


Originale, copie.
n

80 97 Rapoarte, referate, procese-verbale, 3 mai- 287


note informative; declaraţii, situaţii 23 iun.
io

statistice (1951-1952) privind controlul 1952


efectuat în Regiunea Iaşi la Staţiunile de
at

Maşini şi Tractoare – Holboca, Negreşti şi


Centrul Mecanic Iaşi şi Serviciul Regional
N

S.M.T. Iaşi de către Comisia Controlului


de Stat a R.P.R.
Originale, copie.
le

81 98 Procese-verbale, referate, note 15 mar.- 324


informative, declaraţii, situaţii statistice 10 mai
ve

(1950-1952) privind controlul efectuat în 1952


regiunea Iaşi, la Staţiunea de Maşini şi
hi

Tractoare Negreşti şi Centrul Mecanic Iaşi,


de către Comisia Controlului de Stat a
R.P.R.
Ar

Original, copie.
82 99 Rapoarte, note, planuri şi situaţii 5 iun.- 180
statistice (1949-1952) privind controlul 26 iul.
efectuat în Regiunea Constanţa la 1952
Gospodăriile Agricole de Stat: Burea-
Amzacea, 7 Noiembrie-Negreşti,
Progresul-Crucea şi trustul Regional
Constanţa.
Originale.
55
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
83 100 Procese-verbale, note explicative şi 15 feb.- 110
situaţii statistice privind controlul efectuat 10 mai
în regiunea Constanţa la Trustul Regional 1952
Gostat.
Originale.
84 101 Adrese, procese-verbale, note 28 ian.- 264

i
explicative, declaraţii, state de plată, 19 iul.

ie
planuri, situaţii statistice (1950-1952) 1952
privind controlul efectuat în Regiunea

an
Constanţa la Gospodăria Agricolă de Stat
„Progresul” din Comuna Crucea.
Originale, copie.

om
85 102 Referate, procese-verbale, note 18 mar.- 188
explicative, declaraţii, situaţii statistice 4 mai
(1951-1952) privind controlul efectuat în 1952
Regiunea Constanţa la Gospodăria

R
Agricolă de Stat „7 Noiembrie” din
Comuna Negreşti.

e
Originale, copie.
86 103 Procese-verbale, note explicative, 23 ian.- 266
al
declaraţii, caracterizări, tabele şi situaţii
statistice privind controlul efectuat în
Regiunea Constanţa la Gospodăria
1 mai
1952
e
Agricolă de Stat „C. Burcă” din Satul
al

Amzacea.
Originale, copie.
n

87 104 Rapoarte, procese-verbale, declaraţii, 5 ian.-28 270 Vol.I


note explicative, caracterizări, situaţii iul. 196 Vol.II
io

statistice (1951-1952) privind controlul 1952


efectuat în Regiunea Constanţa la Serviciul
at

Regional S.M.T. – Constanţa şi la S.M.T. –


Pantelimon.
N

Originale, copie.
88 105 Procese-verbale, note explicative, 30 ian.- 217 Vol.I
concretizări, situaţii statistice (1951-1952) 8 mai 199 Vol.II
le

privind controlul efectuat în Regiunea 1952


Constanţa la Centrul Mecanic Constanţa şi
ve

Staţiunea de Maşini şi Tractoare Valul lui


Traian.
hi

Originale, copii.
89 106 Rapoarte, referate, procese-verbale, 30 apr.- 216 Vol.I
18 iul. 272 Vol.II
Ar

note explicative, situaţii statistice (1951-


1952) privind controlul efectuat în 1952
Regiunea Galaţi la Gospodăriile Agricole
de Stat: „Berea Barbu”, Iosif Clisci
Brateşul şi trustul Regional Gostat Galaţi.
Originale, copii, anexe.
90 107 Rapoarte, procese-verbale, note 1 apr.- 304
explicative, situaţii statistice (1951-1952) 26 iul.
privind controlul efectuat în Regiunea 1952
Galaţi la Staţiunile de Maşini şi tractoare
56
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
„1 Mai” Brăila şi „ŞENDRENI”, Centrul
Mecanic Galaţi şi Serviciul Regional
S.M.T. Galaţi.
Originale, copii.
91 108 Rapoarte, procese-verbale, note 4 - 8 mai 195 Vol.I
explicative, aprecieri, planuri şi situaţii 1952 245 Vol.II

i
statistice (1950-1952) privind controlul

ie
efectuat în Regiunea Galaţi la Centrul
Mecanic Galaţi şi Staţiunea de Maşini şi

an
tractoare ŞENDRENI, control efectuat de
Comisia Controlului de Stat a R.P.R.
Originale, copie.

om
92 109 Rapoarte, procese-vebale, note 7 mai- 187 Vol.I
explicative, date biografice, tabele şi 25 iul. 263 Vol.II
situaţii statistice (1951-1952) privind 1952
controlul efectuat de Comisia Controlului

R
de Stat a R.P.R. în Regiunea Teleorman la
G.A.S.: „30 Decembrie” din comuna

e
Deparaţi, Petroşani, Belitori şi Trustul
Regional Teleorman – Gostat.

93 110
Originale, copie.
Procese-verbale,
al
referate, note
explicative, autobiografii, planuri, situaţii
28 apr.-
6 mai
243
228
Vol.I
Vo.II
e
statistice (1951-1952) privind controlul 1952
al

efectuat de Comisia Controlului de Stat în


Regiunea Teleorman la G.A.S.: Petroşani
n

şi Belitori.
Originale, copie.
io

94 111 Rapoarte, referate, note explicative, 7 mar.- 283


memorii, adrese, planuri şi situaţii 28 iun.
at

statistice (1951-1952) privind controlul 1952


efectuat de Comisia Controlului de Stat în
N

Regiunea Teleorman la S.M.T.:


Radomireşti, Ulmuleţ şi la Centrul
Mecanic şi Serviciul Regional S.M.T.
le

Roşiori.
Originale, copie.
ve

95 112 Rapoarte, referate, procese-verbale, 19 ian.- 359


adrese, note informative, tabele şi situaţii 13 dec.
hi

statistice (1950-1952) privind controlul 1952


efectuat în Regiunea Teleorman la S.M.T.
Ulmuleţ şi Centrul Mecanic Roşiori,
Ar

control efectuat de Comisia Controlului de


Stat.
Originale, copie.
96 114 Rapoarte, procese-verbale, note 30 mai- 306
explicative, situaţii statistice (1951-1952) 3 iul.
privind controlul efectuat în Regiunea 1952
Ialomiţa la G.A.S. „30 Decembrie” –
Cocargeaua, Balaciu, „6 Martie” – Roseti
şi Trustul Regional Gostat – Călăraşi,
57
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
control efectuat de Comisia Controlului de
Stat.
Originale, copii.
97 115 Rapoarte, notă şi tabele statistice 29 mai- 90
privind situaţia cadrelor, referitor la 5 iul.
controlul efectuat în Regiunea Ialomiţa la 1952

i
S.M.T. – Hagieşti – Frăţileşti, Andraşeşti,

ie
Centrul Mecanic Ciulniţa, Serviciul
Regional S.M.T. Ialomiţa; control efectuat

an
de Comisia Controlului de Stat.
Originale, copie.
98 116 Rapoarte, referate, procese-verbale, 29 ian.- 201 Vol.I

om
note explicative, autobiografii, tabele şi 14 mai 187 Vol.II
situaţii statistice (1950-1952) privind 1952
controlul efectuat în Regiunea Ialomiţa la
S.M.T. Ialomiţa şi Hojieni – Frăţileşti.

R
Originale, copii, anexe.
99 117 Rapoarte, procese-verbale, note 2 - 4 mai 256

e
explicative, autobiografii, declaraţii, 1952
adrese, planuri, situaţii statistice (1950-
al
1952) privind controlul efectuat în
Regiunea Ialomiţa la S.M.T. – Andrăşeşti.
Originale, copie.
e
100 118 Procese-verbale, referate, note 13 mar.- 213 Vol.I
al

explicative, autobiografii, adrese, situaţii 7 mai 190 Vol.II


statistice (1951-1952) privind controlul 1952
n

efectuat în Regiunea Ialomiţa la Centrul


Mecanic Ciulniţa.
io

Originale, copii, anexe.


101 119 Rapoarte şi tabele statistice în 5 mai- 111
at

problema de cadre privind controlul 1 iul.


efectuat în Regiunea Bihor la G.A.S.: 1952
N

Harghita, Secuieni, Oradea şi Trustul


Oradea.
Originale.
le

102 121 Rapoarte, referate, procese-verbale, 7 apr.- 247


note explicative, autobiografii, situaţii 7 mai
ve

statistice (1951-1952) privind controlul 1952


efectuat la G.A.S. – Oradea.
hi

Originale, copie.
Lb. maghiară, română.
Ar

103 122 Rapoarte, procese-verbale, note 26 apr.- 167


explicative, autobiografii, situaţii-bilanţuri, 4 mai 185
planuri statistice (1950-1952) privind 1952
controlul efectuat în Regiunea Bihor la
G.A.S. Harghita şi Secuieni.
Originale, copie.
Lb. maghiară, română.
104 123 Rapoarte, procese-verbale, note 5 ian.- 202 Vol.I
explicative, adrese, situaţii statistice (1951- 27 iul. 193 Vol.II
1952) privind controlul efectuat în 1952
58
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Regiunea Bihor la S.M.T. Nusfalău şi
Serviciul Regional S.M.T. Bihor.
Originale, copii, anexe.
Lb. maghiară, română.
105 124 Procese-verbale, note explicative, 28 apr.- 207 Vol.I
situaţii statistice (1951-1952) privind 8 mai 170 Vol.II

i
controlul efectuat în Regiunea Bihor la 1952

ie
S.M.T. – Cefa şi Harghita.
Originale, copie.

an
Lb: maghiară, română.
106 125 Adrese, procese-verbale, note de luate 28 apr.- 164
în primire şi predare privind materialele 27 sep.

om
documentare ale Comisiei Controlului de 1952
Stat ce se înapoiază Ministerului
Agriculturii şi Ministerului Finanţelor.
Originale.

R
107 128 Referate, notă informativă, 9 iul.- 100
caracterizări ale cadrelor din diferite 2 aug.

e
direcţii ale Ministerului Agriculturii 1952
întocmite de Comisia Controlului de Stat a
României.
Originale, copii.
al
e
108 130 Procese-verbale de ardere a diferitelor 15 aug. 9
proiecte de rapoarte, referate, copii, ciorne 1952
al

etc. ale Comisiei Controlului de Partid şi


de Stat privind activităţile la Ministerul
n

Agriculturii şi a structurilor sale în


teritoriu.
io

Originale.
109 149 „Darea de seamă a Comisiei de Partid 1952 94
at

şi de Stat asupra felului în care a fost dusă


la îndeplinire Hotărârea Consiliului de
N

Miniştri nr. 1108 din 14 octombrie 1951,


privind creşterea şi îngrăşarea porcilor”,
însoţite de tabele şi situaţii statistice.
le

Originale, anexe.
110 180 Stenograma convorbirii dintre 5 sep. 25
ve

membri ai Comisiei de Partid şi de Stat cu 1952


Harton Gheza, privind aplicarea Hotărârii
hi

Consiliului de Miniştri nr. 1108 referitor la


creşterea şi îngrăşarea porcilor.
Ar

Original.
111 181 Stenograma convorbirii Comisiei de 6 aug. 26
Partid şi de Stat cu Tiberiu Ionescu privind 1952
problema pescuitului şi pisciculturii.
Original.
112 183 Stenograma convorbirii dintre 16 iul. 13
Comisia de Partid şi de Stat şi Leventi – 1952
privind aplicarea Hotărârii Consiliului de
Miniştri nr. 1108, referitoare la creşterea şi
îngrăşarea porcilor.
59
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Original.
113 258 Referate, note şi tabele ale 18 feb.- 49
„CENTROCOOP”-uri privind situaţia şi 4 sep.
activitatea desfăşurată pentru aplicarea 1952
H.C.M. nr. 1108/1951, referitoare la
creşterea şi îngrăşarea porcilor.

i
Originale, copie.

ie
114 259 Referate, note şi tabele ale 11 apr.- 45
Ministerului Agriculturii privind 10 oct.

an
activitatea desfăşurată pentru aplicarea 1952
H.C.M. nr. 1108/1951, referitoare la
creşterea şi îngrăşarea porcilor la

om
Gospodăriile Agricole Colective.
Originale, copie.
115 260 Rapoarte, situaţii, referate, note şi 15 apr.- 85
tabele şi instrucţiuni ale Ministerului 10 oct.

R
Industriei Cărnii, Peştelui şi Laptelui 1952
privind situaţia şi activitatea pentru

e
aplicarea H.C.M. nr. 1108/1951,
referitoare la creşterea şi îngrăşarea
porcilor.
Originale, anexe.
al
e
116 261 Hotărârea Colegiului Comitetului de 17 apr.- 75
Stat pentru Colectarea Produselor 15 sep.
al

Agricole, rapoarte, note informative, 1952


referate şi situaţii statistice (1951-1952) ale
n

Comitetului de Stat pentru Colectarea


Produselor Agricole (C.S.R.P.A.) privind
io

situaţia şi activitatea pentru aplicarea


H.C.M. nr. 1108/1951 referitoare la
at

creşterea şi îngrăşarea porcilor.


Originale, copie.
N

117 262 Rapoarte, referate, note informative, 21 oct.- 146


memoriu şi situaţii statistice (1951-1952) 10 nov.
ale Comisiilor pentru aplicarea H.C.M. nr. 1952
le

1108/1951 privind situaţia şi constatările


făcute pe teren referitoare la activitatea
ve

pentru creşterea şi îngrăşarea porcilor.


Originale, copie.
hi

118 263 Referate, note informative, adrese, 10 apr.- 195


situaţii statistice (1951-1952) ale 10 oct.
1952
Ar

Ministerului Gospodăriei Comunale şi


Industriei Locale privind situaţia şi
activitatea referitoare la aplicarea Hotărârii
Consiliului de Miniştri nr. 1108/1951,
referitoare la creşterea şi îngrăşarea
porcilor.
Originale, copie.
119 264 Referate, adrese, note informative şi 10 mai- 85
situaţii statistice (1951-1952) ale Trustului 8 sep.
Fermelor Alimentare de Stat privind 1952
60
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
situaţia aplicării H.C.M. nr. 1108/1951
referitoare la creşterea şi îngrăşarea
porcilor.
Originale, copie.
120 265 Referate, note informative, 20 aug.- 73
caracterizări, privind activitatea unor 20 oct.

i
persoane cu funcţii de răspundere din 1952

ie
cadrul Ministerului Agriculturii.
Originale, copii.

an
121 266 Rapoarte, note informative şi tabele 7 mai- 68
cu situaţii statistice (1951-1952) ale 8 sep.
Direcţiei Generale a Gospodăriilor de Stat 1952

om
a Ministerului Agriculturii privind situaţia
referitoare la aplicarea H.C.M. nr.
1108/1951 – în legătură cu creşterea şi
îngrăşarea porcilor la G.A.S.

R
Originale, copie.
122 269 Hotărârea nr. 107/1952, rapoarte, note 18 apr.- 205

e
informative şi situaţii statistice (1951- 29 sep.
1952) ale Comisiei pentru aplicarea 1952
al
H.C.M. nr. 1108/1951 privind activitatea
referitoare la creşterea şi îngrăşarea
porcilor.
e
Originale, copie.
al

123 270 Dări de seamă şi planuri de muncă ale apr.-iun. 30


Ministerului Agriculturii – Direcţia 1952
n

Producţiei de animale pe lunile aprilie-mai


şi iunie 1952.
io

Originale, copie.
124 344 Rapoarte, referate, dare de seamă, 1952 49
at

situaţii statistice (1951-1952) privind


activitatea Cooperaţiei din Regiunea Stalin
N

(Braşov) – referitoare la valorificarea şi


achiziţia de animale şi produse animale.
Originale, copie (cu anexe din 1951).
le

125 594 Rapoarte ale Controlului de Partid 29 apr.- 34


privind abaterile săvârşite în diferite 11 dec.
ve

Regiuni: Galaţi, Oradea în cadrul 1952


campaniei de colectare de cereale, a
hi

colectivizării agriculturii etc.


Originale.
Ar

126 635 Notă informativă a Secţiei Organelor 27 iun. 8


Conducătoare de Partid, Sindicale şi de 1952
U.T.M. privind „situaţia braţelor de muncă
necesare gospodăriilor agricole de stat”.
Original.
127 636 Situaţii întocmite de Secţia Organelor 20 mar.- 56
Conducătoare de Partid, Sindicale şi de 25 iun.
U.T.M. a C.C. al P.M.R. privind 1952
colectările de grâu, porumb, floarea
soarelui şi a altor produse agricole, precum
61
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
şi colectările de carne în primele şase luni
pe 1952.
Originale.
128 640 Note informative întocmite de Secţia 12 iul.- 32
Organelor Conducătoare de Partid, 1 aug.
Sindicale şi de U.T.M. a C.C. al P.M.R. 1952

i
privind vizitele făcute în diferite regiuni de

ie
către delegaţi de colhozuri şi specialişti în
domeniul agriculturii din Uniunea

an
Sovietică.
Originale.
129 644 Note informative întocmite de Secţia 18 iun.- 77

om
Organlor Conducătoare de Partid, 21 aug.
Sindicale şi de U.T.M. a C.C. al P.M.R. 1952
privind pregătirile pentru campania de
recoltare, treieriş şi colectare din diverse

R
regiuni.
Originale.

e
130 648 Informare a Secţiei Organelor 19 sep. 4
Conducătoare de Partid, Sindicale şi de 1952

partid în pregătirea
al
U.T.M. a C.C. al P.M.R. privind munca
politică a organelor şi organizaţiilor de
campaniei
e
însămânţărilor de toamnă.
al

Original.
131 649 Referate, note şi situaţie statistică 4 mar.- 38
n

privind organizatorii de partid din 27 sep.


Gospodăriile Agricole Colective trimise de 1952
io

comitetele regionale ale Partidului


Muncitoresc Român.
at

Originale.
132 655 Informări ale Secţiei Organelor 30 oct.- 7
N

Conducătoare de Partid, Sindicale şi de 14 nov.


U.T.M. a C.C. al P.M.R. privind felul cum 1952
a fost primită H.C.M. referitoare la
le

înlesnirile acordate gospodăriilor ţărăneşti


mici şi mijlocii lovite de calamităţi
ve

(reducerea impozitului agricol).


Originale.
hi

133 657 Note informative ale Secţiei 18 ian.- 83


Organelor Conducătoare de Partid, 25 nov.
Ar

Sindicale şi de U.T.M. a C.C. al P.M.R. 1952


privind munca politică dusă în regiuni
pentru constituirea de întovărăşiri agricole
şi gospodării colective, precum şi situaţii
lunare ale înscrierilor în cadrul
întovărăşirilor agricole şi a gospodăriilor
colective pe anul 1952.
Originale.
134 662 Note informative ale Secţiei 31 iul.- 27
Organelor Conducătoare de Partid, 10 dec.
62
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Sindicale şi de U.T.M. a C.C. al P.M.R. – 1952
privind unele măsuri luate în regiuni
pentru aplicarea H.C.M. şi a C.C. al
P.M.R. asupra modului de repartizare a
veniturilor în natură şi bani la gospodăriile
agricole colective pe anul 1952.

i
Originale.

ie
135 666 Informare a Secţiei Organelor 22 dec. 6
Conducătoare de Partid, Sindicale şi de 1952

an
U.T.M. a C.C. al P.M.R. privind aplicarea
de către comitetele regionale şi raionale de
partid a completării la Hotărârea C.C. al

om
P.M.R. din 18 septembrie 1951.
Original.
136 667 Informare a Secţiei Organelor 26 dec. 6
Conducătoare de Partid, Sindicale şi de 1952

R
U.T.M. a C.C. al P.M.R. privind pregătirea
staţiunilor de maşini şi tractoare pentru

e
campania agricolă de primăvară.
Original.
137 740 al
Raport privind colectarea produselor
agricole la data de 1 ianuarie 1952.
Original.
16 ian.
1952
7
e
138 741 Stenograma şedinţei ţinută cu 1 - 2 feb. 77
al

instructorii şi delegaţii Secţiei Agrare C.C. 1952


al P.M.R. privind crearea de noi gospodării
n

colective în Regiunea Constanţa şi starea


înapoiată a ţărănimii din aceeaşi regiune.
io

Original.
139 743 Stenograma şedinţei cu instructorii şi 21 - 22 83
at

delegaţii Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R. mar.


privind scrisoarea C.C. al P.M.R. adresată 1952
N

organizaţiilor partidului şi membrilor


P.M.R. referitor la rezultatele reformei
băneşti şi sarcinile partidului.
le

Original.
140 745 Stenograma şedinţei ţinute cu 6 - 7 mai 40
ve

instructorii şi delegaţi ai Secţiei Agrare a 1952


C.C. al P.M.R. privind campania muncilor
hi

de primăvară, obligaţiile contractuale ale


S.M.T.-urilor, întreţinerea culturilor,
Ar

colectărilor etc.
Original.
141 749 Referate ale Secţiei Agrare a C.C. al 4 - 23 iul 13
P.M.R. privind: situaţia „pregătirii cadrelor 1952
necesare transformării socialiste a
agriculturii”, chestiunea „chiaburilor”,
intraţi în gospodăriile colective şi
desfăşurarea lucrărilor de întreţinere a
culturilor, seceriş, desmiriştit, treierat şi
colectări.
63
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Original, copie.
142 Adrese şi note ale Secţiei Agrare a 16 apr. 108
C.C. al P.M.R., ale Consiliului de Miniştri 1952-
al R.P.R. şi C.C. al P.M.R. către 30 dec.
Cancelaria Secretariatului C.C. al P.M.R. 1954
şi comitetele regionale de partid privind

i
detaşarea de ingineri, maiştri şi muncitori

ie
din cadrul întreprinderilor industriale în
unităţile S.M.T. şi G.A.S., colectarea şi

an
achiziţionarea de produse agricole,
organizarea Secţiilor Politice din cadrul
Gostat şi S.M.T., Hotărârea Consiliului de

om
Miniştri al R.P.R., nr. 2606, privind
adoptarea de măsuri pentru întărirea
sprijinului organizatoric şi tehnic dat de
întreprinderile industriale S.M.T.-urilor şi

R
G.A.S.-urilor.
Originale, copii, anexe.

e
143 742 Situaţie privind aplicarea hotărârii din 14 mar. 13
18 septembrie 1951 cu privire la 1952

întăririi
al
întovărăşirile agricole şi măsurile luate în
vederea organizatorice
economice a gospodăriilor colective.
şi
e
Original.
al

144 744 Referat întocmit de C.C. al P.M.R. – 8 apr. 3


Secţia Agrară privind desfăşurarea 1952
n

campaniei însămânţărilor de primăvară.


Copie.
io

145 746 Situaţia întocmită de Secţia Agrară a 23 mai 5


C.C. al P.M.R. privind terenurile părăsite 1952
at

din marile regiuni agricole ale ţării


(Bucureşti, Timişoara, Constanţa ş.a.)
N

Original.
146 747 Instrucţiuni şi plan de acţiune privind 4 iun. 24
organizarea de noi gospodării colective şi 1952
le

întovărăşiri agricole.
Originale.
ve

147 748 Stenograma şedinţei Secţiei Agrare a 12 iun. 69


C.C. al P.M.R. privind activitatea secţiei 1952
hi

pe primele 6 luni ale anului 1952.


Original.
Ar

148 750 Informare şi situaţii statistice privind 15 sep. 8


munca politico-organizatorică a organelor 1952
şi organizaţiilor de partid în constituirea de
noi gospodării colective şi întovărăşiri
agricole.
Originale.
149 751 Proces-verbal al şedinţei cu 11 - 12 15
instructori şi şefi de sectoare ai Secţiei nov.
Agrare a C.C. al P.M.R. privind 1952
problemele muncii de partid pe linie
64
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
agrară.
Original.
150 752 Raport al Secţiei Agrare a C.C. al 25 mai 6
P.M.R. referitoare la însămânţări şi arături 1952
şi recoltări de toamnă.
Copie.

i
151 753 Referate ale Secţiei Agrare a C.C. al 12 mar.- 34

ie
P.M.R. privind inaugurarea de gospodării 13 mai
colective în satele unde s-a terminat 1952

an
comasarea terenului, s-au colectivizat
vitele şi uneltele, s-a semnat statutul şi au
început să lucreze în colectiv.

om
Originale, copii.
152 755 Raport asupra activităţii Secţiei 1952 21
Agrare a C.C. al P.M.R. de la înfiinţare şi
până în anul 1952.

R
Original.
153 756 Rapoarte şi referate ale instructorilor 10 - 30 142

e
Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R. privind ian.
controlul efectuat în diverse regiuni 1952
al
referitor la gospodăriile agricole colective
şi staţiunile de maşini şi tractoare.
e
Originale.
154 757 Rapoarte, procese-verbale, referate 5 feb.- 131
al

ale instructorilor Secţiei Agrare a C.C. al 4 mar.


P.M.R. privind crearea de noi gospodării 1952
n

colective; întărirea economico-


organizatorică a celor existente.
io

Originale.
155 758 Rapoarte, referate ale instructorilor 25 mar.- 106
at

Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R. referitoare 4 mai


la pregătirea şi desfăşurarea campaniei de 1952
N

primăvară; Crearea de noi gospodării


colective, întovărăşiri, munca la GOSTAT
le

şi staţiuni de maşini şi tractoare; colectări


de lapte şi carne.
Originale.
ve

156 759 Rapoarte, procese-verbale ale Secţiei 29 mai- 181


Agrare a C.C. al P.M.R. referitoare la 23 dec.
hi

întreţinerea culturilor şi pregătirea 1952


campaniei de vară; crearea de noi
Ar

gospodării colective şi întărirea celor


existente; munca în staţiunile de maşini şi
tractoare şi gospodării agricole colective;
învăţământul agricol şi problema silvică.
Originale, copie.
157 760 Planuri de muncă trimestriale ale ian.- 17
diferitelor sectoare din cadrul Secţiei oct.
Agrare a C.C. al P.M.R. 1952
Originale, copii.

65
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
158 761 Planuri de muncă trimestriale ale iun.- 16
Sectoarelor Gostat şi Gospodăriei Agricole oct.
Colective din cadrul Secţiei Agrare a C.C. 1952
al P.M.R.
Originale.
159 762 Planuri de muncă trimestriale ale iun.- 16

i
Sectorului Cultura Plantelor din cadrul oct.

ie
Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R. 1952
Originale.

an
160 763 Planuri de muncă ale Sectorului ian.- 7
Evidenţa Cadrelor din cadrul Secţiei oct.
Agrare a C.C. al P.M.R. pe anul 1952. 1952

om
Original, copii.
161 271 Stenograma şedinţei Comisiei de 6 sep. 28
Partid şi de Stat referitor la modul de 1952
aplicare a Hotărârii Consiliului de Miniştri

R
nr. 1108/1951 la gospodăriile agricole de
stat privind creşterea şi îngrăşarea porcilor.

e
Original.
162 591 Registru de intrare-ieşire nr.1 a 1952 100
al
corespondenţei Secţiei Agrare a C.C. al
P.M.R. şi Ministerului Agriculturii.
e
Original.
ANUL 1953
al

1 Circulară a Comitetului Central al 6 -18 sep. 55


Partidului Muncitoresc Român şi referat cu 1953
n

privire la măsurile preconizate pentru


io

politizarea gospodăriilor agricole de stat


cât şi pentru mai buna organizare a
acestora, informare şi plan de muncă cu
at

privire la activitatea GAC Polceşti,


comuna Pârlita.
N

Originale.
2 Referat privind activitatea echipelor 24 apr. 17
le

de activişti şi tehnicieni care au controlat şi 1953


sprijinit gospodăriile colective în luna
februarie.
ve

Original.
3 Adresă şi Hotărâre a Comitetului 30 mai – 4
hi

Central al Partidului Muncitoresc Român 2 iun.


cu privire la salarizarea organizatorilor de 1953
Ar

partid şi de U.T.M. de la gospodăriile


agricole de stat şi a propagandiştilor
organizatori de gospodării colective.
Originale.
4 Hotărârea nr. 165/1953, adresă şi 13 - 18 6
referat ale Comitetului Central al mar.
Partidului Muncitoresc Român cu privire 1953
la numirea de organizatori de partid,
sindicat şi tineret la gospodăriile agricole

66
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
de stat.
Original.
5 Hotărârea Comitetului Central al 8-9 ian. 3
Partidului Muncitoresc Român nr. 20/1953 1953
cu privire la solicitarea Ministerului
Gospodăriilor Agricole de Stat către

i
Uniunea Sovietică de a trimite consilieri

ie
sovietici pentru acest minister.
Original, anexe.

an
6 Hotărâri ale Comitetului Central al 15 apr.- 30
Partidului Muncitoresc Român cu privire 19 mai
la decorarea unor fruntaşi şi gospodăriilor 1953

om
agricole colective.
Originale, anexe.
7 Hotărâri ale Comitetului Central al 21 mar.- 30
Partidului Muncitoresc Român, referat, 25 mai

R
instrucţiuni cu privire la pregătirea şi 1953
desfăşurarea alegerilor generale din

e
gospodăriile agricole colective şi a
conferinţelor raionale în vederea alegerii
al
delegaţiilor la Congresul fruntaşilor în
producţie din gospodăriile agricole
colective, convocarea acestui congres,
e
precum şi tipărirea şi studierea cuvântării
al

lui Gheorghe Gheorghiu-Dej referitoare la


acest eveniment.
n

Originale, anexe.
8 Hotărârea Comitetului Central al 10 apr. 57
io

Partidului Muncitoresc Român prin care se 1953


aprobă Statutul-model al gospodăriilor
at

agricole colective, referat, precum şi


proiectul noului Statut-model al
N

gospodăriei agricole colective.


Originale, anexe.
9 Referat, adrese privind situaţia 21 mar.- 8
le

politico-economică a Gospodăriei Agricole 22 apr.


de Stat „9 MAI” din Satul Iureşti (Raionul 1953
ve

Truşeşti) ai cărei membri au cerut


aprobarea de a denumi gospodăria lor
hi

„Iosif Visarionovici Stalin”.


Originale.
Ar

10 Hotărârea Comitetului Central al 22 iun. 4


Partidului Muncitoresc Român şi a 1953
Consiliului de Miniştri cu privire la
avansurile în natură ce se acordă
membrilor gospodăriilor agricole
colective; hotărâre cu privire la ajutorarea
cu porumb a unot ţărani ale căror
gospodării agricole au fost distruse de
calamităţi (49/1953).
Original, anexe.
67
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
11 Referat privitor la gospodăriile 21 sep. 3
agricole colective care, cu toate reducerile 1953
făcute, au valoarea zilei de muncă foarte
slabă, situaţie privind propunerile de noi
reduceri ale unor G.A.C.-uri.
Original, anexă.

i
12 Adresă, referat şi procese-verbale, 24 mar.- 59

ie
propuneri privind organizarea şi lărgirea 30 dec.
bazei de aprovizionare cu produse agricole 1953

an
a oraţelor Brăila şi Galaţi.
Originale, anexe.
13 Hotărâri, rapoarte, referat cu privire la 3 apr.- 40

om
sancţionarea unor persoane cu atribuţii în 22 oct.
domeniul colectărilor (datorită abaterilor 1953
săvârşite în acest domeniu).
Originale, anexe.

R
14 Referat al Comitetului de Stat pentru 12 nov. 4
colectarea produselor agricole, în care se 1953

e
arată necesitatea suplimentării fondurilor
băneşti destinate contruirii de depozite
agricole.
Original.
al
e
15 Referate, rapoarte informative, 4 - 21 71
informări, situaţii, note cu privire la mersul nov.
al

colectărilor, situaţia impozitelor şi 1953


achiziţiilor în diferite regiuni, alte
n

probleme.
Originale.
io

16 Hotărâre a Comitetului Central al 8 ian. 2


Partidului Muncitoresc Român nr. 17/1953 1953
at

şi referat privitoare la retragerea


împuterniciţilor în problema colectărilor.
N

Original, anexă.
17 Adresă şi Hotărâre a Comitetului 26 nov. 34
le

Central a Partidului Muncitoresc Român şi 1953


a Consiliului de Miniştri şi Republicii
Populare Române cu privire la
ve

îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului de


contractare şi achiziţie de animale şi
hi

produse animale.
Originale, anexe.
Ar

18 Hotărâri ale Comitetului Central al 6 feb. 27


Partidului Muncitoresc şi ale Consiliului 1953
de Miniştri al Republicii Populare Române
nr. 3086 şi 363/1953, privitoare la
pregătirea şi executarea la timp a
campaniilor agricole de primăvară şi
toamnă.
Originale, anexe.
19 Delegaţii ale Comitetului Central al 11 iul. 19
Partidului Muncitoresc Român şi tabel 1953
68
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
cuprinzând persoanele însărcinate cu
sprijinirea acţiunilor de recoltare, treieriş şi
colectare în diferite regiuni ale ţării.
Originale.
20 Referat conţinând propuneri pentru 27 iul. 7
planul de producţia vegetală pe anul 1953- 1953

i
1954.

ie
Originale.
21 Modele de adresă a Comitetului 27 - 29 7

an
Central al Partidului Muncitoresc Român mar.
către comitetele regionale de partid, 1953
conform căreia, pentru a asigura realizarea

om
în termen a planului de treieriş şi colectări,
comitetele regionale de partid trebuie să
selecţioneze un număr de lucrători pe
batoze.

R
Originale.
22 Model de adresă a Secţiei Agrare a 21 apr. 1

e
Comitetului Central de Partid către 1953
comitetele regionale de partid, în care se
al
solicită acestora din urmă să ia o serie de
măsuri pentru a combate efectele negative
produse în agricultură de căderea brumei şi
e
scăderea temperaturii.
al

Original.
23 Hotărârea nr. 327/1953 şi referat 15 mai 7
n

privind situaţia muncitorilor agricoli 1953


români aflaţi în Cehoslovacia.
io

Originale, anexe.
24 Hotărârea nr. 36/1953 a Comitetului 15 ian. 3
at

Central al Partidului Comunist Român cu 1953


privire la convocarea secretarilor pe
N

probleme agrare a comitetelor regionale de


partid.
Originale, anexe.
le

25 Adresă şi schema organizatorică a 15 ian. 2


Secţiei Agrare a Comitetului Central al 1953
ve

Partidului Muncitoresc Român.


Original.
hi

26 Hotărârea nr. 799/1953 a Comitetului 29 oct. 8


Central al Partidului Muncitoresc Român, 1953
Ar

referate şi note cu privire la contopirea


Ministerului Agriculturii, Ministerul
Gospodăriilor Agricole de Stat şi
Ministerul Gospodăriei Silvice într-un
singur minister (Ministerul Agriculturii şi
Silviculturii).
Original.
27 Adrese, Hotărâri ale Comitetului 10 feb.- 57
Central al Partidului Muncitoresc Român, 4 dec.
note, caracterizări cu privire la o serie de 1953
69
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
numiri în funcţii în cadrul Secţiei Agrare a
C.C. al P.M.R. şi a unor ministere cu profil
agricol.
Originale, anexe.
28 Hotărâri ale Comitetului Central al 27 mar.- 24
Partidului Muncitoresc Român cu privire 4 dec.

i
la sancţionarea unor activişti de partid şi de 1953

ie
stat responsabili cu agricultura.
Originale.

an
29 Adrese, Hotărârea Comitetului 7 aug. 18
Central al Partidului Muncitoresc Român, 1953
notă şi tabel cu privire la iniţierea unor

om
propuneri ale Secţiei Agrare a Comitetului
Central către Ministerul Agriculturii şi
Silviculturii, invitaţii cu privire la o serie
de delegări în străinătate a unor persoane

R
ce servesc interesele agriculturii.
Originale, copie, anexe.

e
30 Adresă a Ministerului Gospodăriilor 20-27 203
Agricole de Stat către Gheorghe aug.
al
Gheorghiu-Dej şi raport asupra activităţii
delegaţiei Ministerului Gospodăriilor
Agricole de Stat din România aflată în
1953
e
vizită în Uniunea Republicilor Socialiste
al

Sovietice Ruse.
Originale, anexe.
n

31 Referate cu privire la rezultatele 6 mai 42


dezbaterilor ţinute în adunările generale ale 1953
io

tuturor gospodăriilor colective, staţiunilor


de maşini şi tractoare, întovărăşirilor
at

agricole şi în adunările căminelor culturale


asupra proiectului de statut model al
N

gospodăriilor colective.
Originale.
32 Adresă şi raport al academicianului 11 mai 81
le

Traian Săvulescu către Gheorghe 1953


Gheorghiu-Dej intitulat „Ştiinţa în slujba
ve

agriculturii socialiste în Republica


Populară Română” (raportul urma să fie
hi

prezentat la Congresul Fruntaşilor din


Gospodăriile Agricole Colective).
Originale.
Ar

33 Cuvântarea ţinută la Congresul 23 mai 111


Fruntaşilor din Gospodăriile Agricole 1953
Colective de Gheorghe Gheorghiu-Dej,
privind adoptarea noului statut al Legii
gospodăriilor colective, munca de
consolidare şi dezvoltare a gospodăriilor
colective şi întovărăşiilor existente,
îmbunătăţirea producţiei agricole.
Original, copie.
70
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
34 Chestionar, situaţie a răspunsurilor 17 aug. 73
acestuia şi referat cu privire la dezvoltarea 1953
sectorului de creştere şi îngrăşare de
animale din Regiunea Autonomă
Maghiară.
Originale, copii.

i
35 Note informative ale Secţiei 6 apr.- 30

ie
Organelor Conducătoare – Serviciul 3 nov.
Documentării de Partid privind unele 1953

an
incidente petrecute la gospodării agricole
colective, neajunsurile la atelierele de
reparat uneltele agricole.

om
Originale.
36 Informări ale Secţiei Organelor 22 iun. 8
Conducătoare de Partid, Sindicale şi de 1953
U.T.M. a Comitetului Central al Partidului

R
Muncitoresc Român privitoare la studiul
companiilor de însămânţări, recoltări şi

e
colectări.
Originale.
37 al
Dare de seamă a „Comisiei Centrale
pentru aplicarea Hotărârii Consiliului de
Miniştri nr. 308/1953” către Cancelaria
22 iun.
1953
8
e
Secretariatului Comitetului Central al
al

Partidului Muncitoresc Român cu privire


la aplicarea Decretului nr.70/1953 şi a
n

hotărârii mai sus-amintite, referitoare la


cedarea către stat a unor terenuri
io

proprietate privată.
Original, copie.
at

38 Tabel recapitulativ întocmit de 28 mar. 16


Sectorul Documentării de Partid din cadrul 1953
N

Secţiei Organelor Conducătoare de Partid a


Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român, privitor la cererile de
le

retragere din gospodăriile agricole


colective până la data de 27 august 1953.
ve

Original.
39 Informare referitoare la o serie de 1 oct. 4
hi

carenţe din activitatea unor Staţiuni de 1953


Maşini Agricole şi Tractoare din Regiunea
Craiova.
Ar

Original.
40 Note informative privitoare la o serie 28 aug.- 18
de măsuri preconizate pentru dezvoltarea 28 sep.
sectorului agricol şi sporirea producţiei de 1953
porumb, dificultăţile întâmpinate în
anumite regiuni în procesul de recenzare a
animalelor, o serie de cereri de retragere
din Gospodăriile Agricole Colective şi
TOZ-urile din Regiunea Autonomă
71
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Maghiară, o serie de aspecte negative din
activitatea unor gospodării agricole
colective.
Originale.
41 Informare a Colegiului Comisiei 27 iun. 2
Controlului de Partid din Regiunea Bacău 1953

i
către Comisia Controlului de Partid a

ie
Partidului Muncitoresc Român, referitoare
la o serie de disfuncţiuni în aplicarea unei

an
hotărâri a Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român şi a Consiliului de
Miniştri, referitoare la operaţiunile

om
agricole.
Original.
42 Adresă şi referate ale Editurii pentru 6 oct.- 6
Literatură Politică, Secţiei Agrare a 19 sep.

R
Comitetului Central al Partidului 1953
Muncitoresc Român, Cancelariei

e
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român şi Ministerului
al
Agriculturii (Direcţia Tehnico-Ştiinţifică)
privind o serie de formulări incorecte
constatate în redactarea unei hotărâri a
e
Consiliului de Miniştri al Republicii
al

Populare Române şi a Comitetului Central


al Partidului Muncitoresc Român
n

[referitoare la pregătirea şi executarea la


timp a însămânţărilor şi arăturilor adânci
io

de toamnă].
Originale.
at

43 Adresă-tip a Comitetului Central al 5 mai 1


Partidului Muncitoresc Român către 1953
N

Comitetele Regionale ale Partidului


Muncitoresc Român privind amânarea
Congresului fruntaşilor în producţie din
le

gospodăriile colective.
Original.
ve

44 Proiect de plan cu privire la studierea 6 iun. 7


şi popularizarea cuvântării lui Gheorghe 1953
hi

Gheorghiu-Dej la Congresul Fruntaşilor


din gospodăriile agricole colective.
Original.
Ar

45 Adresă şi proiectul cu întrebări ale 1 - 3 feb. 8


locuitorilor unor regiuni privind modul de 1953
aplicare a Hotărârii nr. 308 a Consiliului
de Miniştri din 1 februarie 1953,
referitoare la cedarea în folosul statului a
unor proprietăţi agricole şi propuneri de
răspunsuri la aceste întrebări întocmite de
Secţia Agrară a Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român.
72
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Original.
46 Regulament al Consiliului pentru [1953] 5
Treburile Colhozurilor, de pe lângă
Guvernul Uniunii Sovietice.
Original.
47 Referat asupra unor abuzuri şi 20 apr. 53

i
ilegalităţi săvârşite în sectorul agricol în 1953

ie
anii 1950-1952.
Original.

an
Lb. rusă şi română.
48 Adrese ale C.C. al P.M.R. către 7 mar.- 58
Comitetele Regionale ale P.M.R., 9 nov.

om
informări, note şi tabel cu privire la unele 1953
măsuri luate în vederea intensificării
colectărilor şi achiziţiilor, cereri de ieşire
din G.A.C., măsuri pentru întărirea

R
organizatorico-economică a gospodăriilor
agricole colective etc.

e
Originale, copie.
49 12 Proiect de hotărâre al Consiliului de 3 mar. 10
al
Miniştri al R.P.R. şi C.C. al P.M.R. privind
activitatea Cooperaţiei de Consum.
1953
e
Original.
50 13 Proiect de hotărâre al Consiliului de 9 apr. 13
al

Miniştri al R.P.R. şi C.C. al P.M.R. privind 1953


activitatea Cooperaţiei de Consum.
n

Original.
io

51 16 Anteproiectul Hotărârii Consiliului de 1953 31


Miniştri şi C.C. al P.M.R. privind îngrijirea
culturilor, pregătirea şi executarea la timp
at

a strângerii recoltei, demiriştitului,


treerişului şi colectărilor pe anul 1953.
N

Copie.
52 18 Proiect Hotărâre a Consiliului de 1 iul. 3
le

Miniştri al R.P.R. şi a C.C. al P.M.R. 1953


privind măsurile ce trebuie luate pentru
consolidarea şi dezvoltarea gospodăriilor
ve

agricole colective.
Copie.
hi

53 23 Hotărârea Consiliului de Miniştri al 7 sep. 11


R.P.R. şi C.C. al P.M.R. privind pregătirea 1953
Ar

şi executarea la timp a însămânţărilor,


recoltărilor şi arăturilor adânci de toamnă.
Copie.
54 24 Proiect de Hotărâre a Consiliului de 1953 6
Miniştri a R.P.R. şi a C.C. al P.M.R.
privind dezvoltarea agriculturii în vederea
aprovizionării populaţiei cu miere şi a
industriei cu ceară de albine.
Original.

73
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
55 27 Proiect de Hotărâre a C.C. al P.M.R. 1953 13
privind organizarea şi sarcinile Secţiilor
Politice din S.M.T. şi G.A.S.
Original.
56 28 Hotărârea Consiliului de Miniştri al 1953 12
R.P.R. şi a C.C. al P.M.R. privind sporirea

i
producţiei, contractarea, valorificarea şi

ie
aprovizionarea cu legume.
Original.

an
57 29 Proiect al unui plan de acţiune privind 1953 4
unele măsuri ce trebuie luate pentru
întărirea şi dezvoltarea gospodăriilor

om
colective.
Original.
58 36 Instrucţiuni ale C.C. al P.M.R. către 31 ian.- 36
comitetele regionale de partid privind 2 iun.

R
pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii 1953
a campaniei însămânţărilor de primăvară,

e
comasarea terenurilor gospodăriilor de
stat; pregătirea şi desfăşurarea adunărilor
al
generale din G.A.C.; funcţionarea Direcţiei
Politice din Ministerul Agriculturii şi
Silviculturii.
e
Originale.
al

59 38 Instrucţiuni (proiecte) ale C.C. al 4 mar.- 14


P.M.R. privind măsurile organizatorice ce 14 mai
n

trebuie luate pentru aplicarea Hotărârii 1953


Consiliului de Miniştri al R.P.R. şi a C.C.
io

al P.M.R., referitoare la: îmbunătăţirea


activităţii cooperaţiei meşteşugăreşti, a
at

cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de


aprovizionare şi desfacere.
N

Original, copie.
60 55 Adresă a Cancelariei C.C. al P.M.R. 29 oct. 1
către Predescu, şeful Secţiei Agrare a C.C. 1953
le

al P.M.R. prin care i se comunică textul


Hotărârii Biroului Politic referitoare la
ve

contopirea unor ministere într-unul singur.


Original.
hi

61 64 Adresă a C.C. al P.M.R. către Secţia 27 ian. 2


Agrară privind ajutorarea cu porumb a 1953
Ar

unor ţărani muncitori din gospodării


agricole care au suferit de pe urma
calamităţilor naturale.
Original.
62 70 Adresă a Cancelariei C.C. al P.M.R. – 19 mar. 2
semnată F. Golberger privind Hotărârea 1953
Secretariatului C.C. al P.M.R. – nr. 165,
referitoare la numirea de organizatori de
partid, de sindicat şi de U.T.M. la
gospodăriile agricole de stat.
74
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Original.
63 72 Adresă a Cancelariei C.C. al P.M.R. 21 mar. 1
către I. Predescu, privind textul Hotărârii 1953
Secretariatului C.C. al P.M.R., nr. 171,
referitoare la convocarea Congresului
fruntaşilor în producţie din gospodăriile

i
agricole colective.

ie
Original.
64 75 Adresă a Cancelariei C.C. al P.M.R. 15 apr. 5

an
către I. Predescu – prim secretar al 1953
Comitetului Regional P.M.R. privind
textul Îndreptarului asupra propunerilor de

om
decorare cu „Ordinul Muncii” şi „Medalia
Muncii” a fruntaşilor din G.A.C. aprobat
de Secretariatul C.C. al P.M.R.
Original.

R
65 84 Stenograma Consfătuirii din 26 26 ian. 233
ianuarie 1953, cu secretarii cu probleme 1953

e
organizatorice şi agrare privind rapoartele
pe regiune; campania însămânţărilor de

cotizaţiile de partid etc.


Original.
al
primăvară; programul de colectări,
e
66 99 Raport întocmit de preşedintele [1953] 5
al

Comitetului de Stat pentru Colectările


Produselor Agricole – Olteanu Ion privind
n

controlul în Regiunea Craiova, referitor la


nemulţumirile în urma aplicării H.C.M. nr.
io

2221 şi 2455, se ce referă la înlesnirile


acordate gospodăriilor ţărăneşti mici şi
at

mijlocii lovite de calamităţi.


Original.
N

67 102 Stenograma privind Consfătuirea pe 12 mai- 228


problema îmbunătăţirii muncii politice în 24 dec.
regiunile piscicole şi şedinţa cu secretarii 1953
le

cu probleme organizatorice de la
comitetele regionale de partid, referitor la
ve

campania alegerii deputaţilor sfaturile


populare regionale, raionale şi comunale
hi

etc., însoţite de referate privind măsurile


luate de Secţia Organelor Conducătoare de
Partid, Sindicale şi de U.T.M. pentru a
Ar

controla felul cum sunt mobilizate


organele şi organizaţiile de partid la
aplicarea Hotărârilor Plenarei lărgite a
C.C. al P.M.R. din 19-20 august.
Originale.
68 115 Informări şi situaţii statistice ale 15 ian.- 89
Secţiei Organelor Conducătoare de Partid, 4 dec.
Sindicale şi de U.T.M. – Sectorul 1953
Documentării de Partid a C.C. al P.M.R.
75
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
privind: activitatea gospodăriilor agricole
colective şi a întovărăşirilor agricole,
gospodăriilor agricole de stat; diverse
hotărâri ale Consiliului de Miniştri, alte
probleme legate de agricultură pe anul
1953.

i
Copie.

ie
69 175 Stenograma şedinţei de analiza 1 ian.- 320
instructorilor Secţiei Agrare a C.C. al 6 mai

an
P.M.R. (23 februarie 1953), rapoarte, 1953
referate, sinteze, adrese, informări, planuri
de muncă privind activitatea Secţiei Agrare

om
şi a brigăzilor acesteia în regiuni în
perioada ianuarie-mai 1953.
Originale, copii.
70 176 Rapoarte, referate, procese-verbale, 6 feb.- 293

R
informări, sinteze, planuri de muncă ale 3 dec.
Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R. privind 1953

e
problemele legate de agricultură pe 1955 şi
situaţia minorităţii naţionale germane după

71 177
1948.
Originale, copie.
al
Planuri de muncă ale Secţiei Agrare a 14 ian. 14
e
C.C. al P.M.R. – Sectorul „Cultura 1953-
al

Plantelor” pe anul 1953 şi informare 25 mai


privind executarea lucrărilor de îngrijire a 1954
n

culturilor.
Originale.
io

72 178 Referate şi planuri de muncă ian.-dec. 28


trimestriale ale Secţiei Agrare a C.C. al 1953
at

P.M.R. – Sectorul S.M.T. pe anul 1953,


cuprinzând obiectivele şi realizările
N

perioadei respective.
Originale, copii.
73 180 Planuri de muncă trimestriale ale ian.- 7
le

Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R. Sectorul sep.


Silvic pe anul 1953, cuprinzând obiectivele 1953
ve

şi realizările perioadei respective.


Original, copii.
hi

74 181 Referat privind desfiinţarea 1 ian.- 12


Gospodăriei de Stat Pârşcov, din Regiunea 31 dec.
1953
Ar

Ploieşti şi planuri de muncă trimestriale ale


Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R. – Sectorul
G.A.S. pe anul 1953.
Originale, copie.
75 182 Referate, sinteză şi planuri de muncă 29 iun. 26
trimestriale ale Secţiei Agrare a C.C. al 1953-
P.M.R. – Sectorul Colectări privind 30 mar.
realizările şi sarcini pe anul 1953. 1954
Originale, copii.
76 183 Referate, note informative, planuri de 3 ian.- 19
76
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
muncă trimestriale ale Secţiei Agrare a 18 dec.
C.C. al P.M.R. – Sectorul Creşterea 1953
Animalelor pe anul 1953.
Originale, copie.
77 184 Referat, sinteză informativă, planuri 5 ian.- 25
de muncă trimestriale ale Secţiei Agrare a 21 nov.

i
C.C. al P.M.R. – Sectorul G.A.C. pe anul 1953

ie
1953.
Originale, copie.

an
78 185 Notă informativă şi informări ale 1 iul.- 3
Comisiei Controlului de Partid privind 6 nov.
anchetele efectuate în diverse regiuni şi 1953

om
raioane din ţară, la S.M.T.-uri şi G.A.S.
Originale.
79 73 Plan întocmit de C.C. al P.M.R. 1953 7
privind studierea şi popularizarea

R
cuvântării lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la
Congresul Fruntaşilor din G.A.C.

e
Original.
80 179 Referat privind munca de 13 ian.- 16
al
selecţionare, creştere şi promovare a
cadrelor întocmit de Secţia Agrară –
27 nov.
1953
e
Sectorul Evidenţa Cadrelor pe anul 1953.
Copie.
al

ANUL 1954
1 Raportul Ministerului Agriculturii şi 1 apr.- 20
n

Silviculturii şi al Secţiei Agrare a 25 aug.


io

Comitetului Central al Partidului 1954


Muncitoresc Român şi notă cu privire la
activitatea de înfiinţare a unor noi
at

întovărăşiri agricole în Regiunea Galaţi.


Originale.
N

2 Raport întocmit de Direcţia 4 aug. 68


Treburilor C.C. al P.M.R. şi însoţit de 1954
le

situaţii referitoare la aplicarea Circularei


Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român din 25 martie 1954,
ve

privitoare la sprijinul tehnico-organizatoric


acordat Staţiunilor de Maşini Agricole de
hi

Stat şi asigurarea acestora cu personal


calificat.
Ar

Originale, anexe.
3 Hotărâri ale Consiliului de Miniştri şi 1 - 21 30
a Comitetului Central al Partidului apr.
Muncitoresc Român însoţite de anexe 1954
(situaţii, instrucţiuni, scheme) privitoare la
asigurarea staţiunilor de maşini agricole şi
tractoare şi a gospodăriilor agricole
colective cu personal calificat (muncitori,
tehnicieni şi ingineri) şi la sprijinul
tehnico-organizatoric acordat acestor
77
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
asociaţii; scheme-tip de organizare pentru
staţiunile de maşini agricole colective.
Originale, copii.
4 Notă informativă privind 1954 28
îmbunătăţirea activităţii gospodăriilor
colective şi întovărăşiilor agricole.

i
Original.

ie
5 Notă informativă cu propuneri de 1954 6
cointeresare materială a ţăranilor lucrători

an
în gospodăriile agricole colective pentru
ridicarea nivelului producţiei agricole.
Original.

om
6 Referat privind măsurile necesare 1954 20
pentru îmbunătăţirea activităţii staţiunilor
de maşini agricole şi tractoare şi
introducerea mecanizării în producţia

R
agricolă; referat şi situaţii privitoare la
mecanizarea agriculturii.

e
Originale, copii, anexe.
7 Informare şi adresă a Ministerului 23 sep. 7
al
Agriculturii şi Silviculturii Direcţia
Politică în legătură cu organizarea şi
1954
e
desfăşurarea întrecerilor dintre staţiunile
de maşini agricole şi tractoare,
al

gospodăriile colective şi întovărăşirile


agricole în cinstea zilei de 23 august 1954.
n

Originale.
8 Statut-model (proiect) al unei 1954 13
io

asociaţii de producţie agricolă de pe lângă


cooperativa de consum; în anexă, acte de
at

asociere agricolă pe anul 1954.


Originale, copie.
N

9 Adresă-tip (prin teleimprimator) către 9 apr.- 2


comitetele regionale de partid privitoare la 14 iun.
le

asigurarea staţiunilor de maşini agricole şi 1954


tractoare şi a gospodăriilor agricole
colective cu personal calificat; referat
ve

privind revizuirea schemelor de


funcţionare ale unor gospodării agricole
hi

colective.
Originale.
Ar

10 Referat şi note informative cu 1954 44


observaţiile unor specialişti sovietici din
agricultură referitoare la gospodăriile
agricole colective, staţiunile de maşini
agricole şi tractoare, agricultura din
România.
Originale.
11 Referat şi situaţii cu privire la 7 ian. 7
realizarea construcţiilor şi a planului de 1954
materiale pentru gospodăriile colective
78
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
până la 1 decembrie 1953.
Originale.
12 Informare a Secţiei Agrare a C.C. al 4 aug. 3
P.M.R. referitoare la modul în care 1954
comitetele regionale de partid s-au
preocupat de rezolvarea nemulţumirilor

i
rezultate din efectuarea defectuoasă a unor

ie
comasări agricole.
Original.

an
13 Hotărârea Plenarei Comitetului 1954 7
Central al Partidului Muncitoresc Român
cu privire la măsurile pentru creşterea şi

om
dezvoltarea agriculturii de tip socialist.
Original.
14 Coraport şi situaţii cu privire la 14 aug. 24
activitatea Comitetului Regional de Partid 1954

R
Constanţa în domeniul sporirii producţiei
agricole şi a dezvoltării sectorului socialist

e
(colectivist) al agriculturii.
Original, anexe.
15 al
Hotărârea Consiliului de Miniştri al
Republicii Populare Române şi a
1954 22
e
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român referitoare la
al

îmbunătăţirea sistemului de contractare şi


achiziţie de animale, păsări şi produse
n

animale.
Copii, anexe.
io

16 Adresă, aprobare şi situaţii ale 14 -18 34


Comitetului Central al Partidului mai
at

Muncitoresc Român cu privire la decorarea 1954


unor persoane de la fermele „30
N

Decembrie” şi „Fundulea”.
Original.
le

17 Referat şi adresă ale Comitetului 28 mai 3


Regional de Partid Baia Mare asupra 1954
greutăţilor întâmpinate în Regiunea Baia
ve

Mare în activitatea de executare a


lucrărilor de îmbunătăţire a păşunilor şi
hi

cultivarea loturilor zootehnice.


Originale.
Ar

18 Referat privitor la situaţia brucelozei 5 - 6 apr. 4


şi sacrificările porcilor în gospodăriile 1954
agricole de stat.
Original.
19 Plan de măsuri privind dezvoltarea 1954 10
creşterii animalelor.
Original.
20 Adresă a Ministerului Agriculturii şi 1954 1
Silviculturii către C.C. al P.M.R. prin care

79
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
se subliniază lichidarea ultimului focar de
febră aftoasă de pe cuprinsul României.
Original.
21 Adresă şi referate ale Procurorului 27 apr.- 5
General al R.P.R. privitoare la verificarea 29 mai
respectării legalităţii în problema 1954

i
colectărilor de produse agricole animale

ie
din gospodăriile individuale.
Originale.

an
22 Hotărârea Consiliului de Miniştri al 16 mar.- 59
României pentru aprobarea normelor de 31 dec.
colectare a produselor agricole vegetale pe 1954

om
grupe de comune şi sate, referat,
informare, plan, situaţii privitoare la
desfăşurarea activităţilor de colectare,
treeriş, însămânţări şi achiziţii de produse

R
vegetale.
Originale, anexe.

e
23 Hotărârea nr. 743 a Consiliului de 28 mai 35
Miniştri al Republicii Populare Române şi 1954
al
a Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român, referitoare la
executarea lucrărilor de îngrijire a
e
culturilor, recoltat, dezmiriştit, treerat,
al

însămânţat şi arături adânci de toamnă,


precum şi cu privire la realizarea planului
n

de colectare pe 1954.
Originale, anexe.
io

24 Hotărârea nr. 678 a Consiliului de 8 mar. 13


Miniştri al României şi a Comitetului 1954
at

Central al Partidului Muncitoresc Român


privitoare la extinderea şi îmbunătăţirea
N

cultivării de cartofi, legume şi zarzavaturi


pe loturi individuale, de către muncitori şi
funcţionari în oraşe şi centre industriale.
le

Original.
25 Referat în care se arată necesitatea 1954 6
ve

măririi producţiei de cartofi şi legume.


Original.
hi

26 Notă privind mersul campaniei 24 sep. 6


agricole de toamnă. 1954
Ar

Original.
27 Proiect de hotărâre cu privire la 1954 8
creşterea producţiei de cereale.
Original.
28 Referat conţinând o serie de 1954 7
propuneri privind necesitatea dezvoltării
viticulturii şi pomiculturii.
Original.
29 Notă privind măsurile necesare 1954 6

80
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
dezvoltării producţiei de plante tehnice.
Original.
30 Notă cu privire la măsurile necesare 1954 6
dezvoltării tehnico-materiale a agriculturii.
Original.
31 Referat privind introducerea 1954 8

i
realizărilor ştiinţifice în producţia agricolă.

ie
Original.
32 Stenogramă şi proiect de instrucţiuni 8 - 21 5

an
referitoare la îmbunătăţirea evidenţei dec.
suprafeţelor agricole. 1954
Originale.

om
33 Notă privind situaţia agriculturii în 1954 1
regiunile de munte şi de deal.
Original.

R
34 Buletin informativ referitor la situaţia 7 iul. 24
agriculturii, precum şi o serie de situaţii 1954
referitoare la practicile agricole şi diferitele

e
maşini agricole.
Originale.
35 al
Adresă a Secţiei Industriei Grea şi
Transport a C.C. al P.M.R., către Direcţia
17 dec.
1954
5
e
Treburilor a C.C. şi referat privind
reparaţiile tractoarelor pentru agricultură.
al

Originale.
36 Notă informativă privind investiţiile 1954 7
n

şi construcţiile preconizate pentru


io

domeniul agriculturii.
Original.
at

37 Referat privitor la îmbunătăţirea 1954 12


activităţii de conducere a domeniului
agriculturii; proiect de hotărâre pentru
N

îmbunătăţirea muncii organizatorice şi


politice de partid la sate.
le

Original, copie.
38 Notă cu privire la şedinţa cu oamenii 6 - 7 sep. 23
ve

de ştiinţă din agricultură; fişe personale ale 1954


celor care au adus servicii „regimului
democrat-popular” şi agriculturii
hi

socialiste.
Originale.
Ar

39 Referat şi situaţii ale Secţiei Agrare a 19 aug.- 15


Comitetului Central al Partidului 22 sep.
Muncitoresc Român privind ritmul 1954
realizării lucrărilor şi organizarea
activităţii politice pe şantierele de
construcţii ale Ministerului Agriculturii şi
Silviculturii din Regiunile Constanţa,
Craiova, Cluj, Bucureşti şi Galaţi.
Originale.

81
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
40 Adrese, note informative şi informare 1 sep.- 12
ale Secţiei Agrare a Comitetului Central al 1 nov.
Partidului Muncitoresc Român referitoare 1954
la învăţământul de partid din cadrul
staţiunilor de maşini şi tractoare şi
desfăşurarea întrecerilor de tip socialist

i
(sovietic) în staţiunile de maşini şi

ie
tractoare, gospodăriile agricole colective şi
întovărăşiri agricole.

an
Originale.
41 Adresă, proiect de hotărâre a C.C. şi 10 mai 18
proiect de referat a Secţiei Agrare a 1954

om
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român privitoare la
activitatea politică a partidului la sate.
Original, copii.

R
42 Hotărârea Consiliului de Miniştri al 15 mar. 7
Republicii Populare Române privind 1954

e
transformarea Secţiilor Agricole de pe
lângă Comitetele Executive ale Sfaturilor

referat
al
Populare Regionale în Direcţii Regionale
Agro-Silvice; elaborat
Ministerul Agriculturii şi Silviculturii
de
e
pentru o mai bună organizare a Direcţiilor
al

Regionale Agro-Silvice.
Original, copie.
n

43 Notă informativă ce conţine indicaţii 6 mar. 2


privind familiarizarea personalului 1954
io

Partidului Muncitoresc Român de la


regiunile şi raioanele cu unele probleme
at

agrotehnice.
Original.
N

44 Hotărâre a Comitetului Central al 12-18 3


Partidului Muncitoresc Român cu privire iun.
la participarea unui reprezentant al 1954
le

partidului la cea de a III-a sesiune a


Comitetului pentru Problemele Agricole,
ve

din cadrul Comisiei Economice a


Organizaţiei Naţiunilor Unite.
hi

Originale, anexe.
45 Hotărârea C.C. şi adrese ale 6 ian.- 10
Ministerului Agriculturii şi Silviculturii 8 iul.
Ar

către Comitetul Central al Partidului 1954


Muncitoresc Român, privitoare la o serie
de plecări peste hotare ale unor specialişti
din agricultură; Hotărârea Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc Român
privind plecarea unei delegaţii agricole în
Republica Populară Chineză.
Originale, anexe.
46 Hotărâri ale Comitetului Central al 15 ian.- 72
82
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Partidului Muncitoresc Român, cu privire 12 oct.
la numiri, eliberări şi confirmări în funcţii 1954
ale unor persoane din cadrul Secţiei Agrare
a Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român şi a Ministerului
Agriculturii şi Silviculturii.

i
Originale, anexe.

ie
47 Referat privind activitatea Partidului 29 oct. 31
Muncitoresc Român la sate şi măsurile 1954

an
preconizate pentru îmbunătăţirea activităţii
politice în vederea aplicării Directivelor
celui de al doilea Congres al Partidului

om
Muncitoresc Român cu privire la
dezvoltarea agriculturii în anii 1954-1957.
Original.
47 Raport al Cancelariei Comitetului 20 ian. 9

R
Central al Partidului Muncitoresc Român 1954
privind rezultatele fostei Gospodării

e
Agricole a Canalului Dunăre-Marea
Neagră şi referat al Comitetului Regional

Comitetului Central
al
al Partidului Muncitoresc Român din
Constanţa către Cancelaria Secretariatului
al Partidului
e
Muncitoresc Român cu propuneri
al

referitoare la folosirea aceleiaşi gospodării.


Original.
n

48 Raport al Cancelariei Comitetului 20 ian. 9


Central al Partidului Muncitoresc Român 1954
io

privind rezultatele fostei Gospodării


Agricole a Canalului Dunăre-Marea
at

Neagră şi referat al Comitetului Regional


al Partidului Muncitoresc Român din
N

Constanţa către Cancelaria Secretariatului


Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc cu propuneri referitoare la
le

folosirea aceleiaşi gospodării.


Original.
ve

49 Hotărârea Consiliului de Miniştri al 6 apr. 5


României privind organizarea unităţilor 1954
hi

regionale ale Ministerului Agriculturii şi


Silviculturii, situaţia numărului de posturi
şi fondului de salarii existent şi propus
Ar

pentru administraţia centrală a Ministerului


Agriculturii şi Silviculturii şi organelor
sale regionale.
Original, anexe.
50 Proiect de statut-model al gospodăriei 15 apr. 12
colective pentru creşterea şi înmulţirea 1954
animalelor.
Original.
51 Referat intitulat „Pentru un nou avânt 14 mai 12
83
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
al agriculturii în R.P.R.” cu privire la 1954
colectivizarea, dezvoltarea agriculturii şi
direcţii de urmat pentru viitor.
Original.
52 Note informative şi referate întocmite 14 apr.- 162
pentru Consfătuirea din 16-18 august 1954 29 iun.

i
(care nu a avut loc) privind problema 1954

ie
formării şi calificării cadrelor din
agricultură.

an
Originale.
53 Informări, situaţii statistice cu privire 30 feb.- 46
la loturile individuale, producţia agricolă 6 nov.

om
din unele regiuni, o serie de incidente 1954
petrecute în procesul de constituire a
întovărăşirilor agricole, cererile de ieşire
din gospodăriile agricole, asigurarea

R
vitelor cu păşuni, folosirea şi evidenţa
incompletă a pământurilor arabile din

e
România, activitatea centrelor de închiriere
a maşinilor, plata lucrărilor în staţiunile de
al
maşini şi tractoare în natură şi bani, alte
probleme referitoare la agricultură.
Originale, copii.
e
Lb. rusă şi română.
al

54 Note informative şi buletine 9 iun.- 19


informative referitoare la o serie de 17 aug.
n

retrageri din gospodăriile colective, 1954


desfăşurarea muncilor agricole de
io

primăvară până la data de 7 mai 1954,


unele neînţelegeri ivite între comitetele
at

raionale ale Partidului Muncitoresc Român


şi secţiile politice ale acestuia din staţiunile
N

de maşini şi tractoare, alte probleme


referitoare la agricultură. În anexă situaţii
şi tabele cu privire la însămânţări,
le

contractări şi utilaje pentru fiecare regiune


a R.P.R.
ve

Originale.
Lb. sârbă, franceză, română.
hi

55 Telegramă a Comitetului Regional al 12 feb. 3


Partidului Muncitoresc Român din 1954
Regiunea Autonomă Maghiară către
Ar

Cancelaria Secretariatului Comitetului


Central al Partidului Muncitoresc Român
privitoare la situaţia colectărilor restante pe
anul 1953.
Original.
56 Adrese şi hotărâri ale Comitetului 4 ian.- 6
Central al Partidului Muncitoresc Român 6 feb.
cu privire la o serie de numiri ale unor 1954
persoane în funcţiile de instructori ai
84
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Secţiei Agrare a Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român.
Originale.
57 1 Hotărâri ale C.C. al P.M.R. şi a 20 ian. 31
Consiliului de Miniştri al României – 1954
semnate de Gheorghe Gheorghiu-Dej în

i
calitate de preşedinte al Consiliului de

ie
Miniştri şi Alexandru Moghioroş – secretar
al C.C. al P.M.R. privind executarea la

an
timp a lucrărilor agricole de iarnă şi a
campaniei agricole de primăvară.
Copii.

om
58 5 Ante-proiect de hotărâre al C.C. al mar. 17
P.M.R. şi a Consiliului de Miniştri al 1954
R.P.R. privind întărirea şi dezvoltarea
economică a gospodăriilor colective şi a

R
întovărăşirilor agricole.
Original.

e
59 7 Hotărâre a C.C. al P.M.R. privind 15 iul. 11
îmbunătăţirea muncii organelor şi 1954
al
organizaţiilor de partid şi de stat în
Regiunea Constanţa pentru sporirea
producţiei vegetale şi animale şi
e
„transformarea socialistă a agriculturii”.
al

Original.
60 9 Hotărârea C.C. al P.M.R. şi a 5 nov. 10
n

Consiliului de Miniştri al R.P.R. privind 1954


îmbunătăţirea aprovizionării cu material
io

lemnos a ţărănimii.
Original.
at

61 10 Hotărârea Consiliului de Miniştri al 1954 10


României şi a Comitetului Central al
N

P.M.R., privind măsurile ce trebuie luate


pentru dezvoltarea politico-economică şi
culturală a satelor din Regiunea Constanţa.
le

Copie.
62 11 Hotărârea C.C. al P.M.R. privind 1954 11
ve

atribuţiile şi sarcinile directorilor-adjuncţi


politici din S.M.T. şi G.A.S.
hi

Original.
63 12 Proiect de hotărâre a C.C. al P.M.R. 1954 14
Ar

privind unele măsuri organizatorice pentru


îmbunătăţirea muncii politice de masă în
S.M.T.-uri, G.A.S.-uri şi întovărăşiri
agricole.
Original.
64 15 Raport privind agricultura prezentat la 19 apr. 23
Plenara C.C. al P.M.R. din aprilie 1954. 1954
Original.
65 16 Rapoarte ale brigăzii C.C. al P.M.R. 10 - 11 39

85
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
privind munca depusă de organizaţiile de iun.
partid din regiunea Constanţa pentru 1954
„aplicarea Hotărârilor C.C. al P.M.R. în
vederea transformării socialiste a
agriculturii”.
Originale.

i
66 17 Coraport al brigăzii C.C. al P.M.R. iun. 18

ie
privind munca Comitetului Regional de 1954
Partid Constanţa pentru „transformarea

an
socialistă a agriculturii”.
Original.
67 19 Raport al colectivului central pentru 1954 7

om
aplicarea Circularei C.C. al P.M.R., din 25
martie 1954, privind sprijinul tehnico-
organizatoric acordat de S.M.T. şi G.A.S.
şi asigurarea acestora cu cadre de

R
muncitori, tehnicieni şi ingineri.
Original, anexă.

e
68 20 Planuri de muncă şi de măsuri ale 11 feb.- 24
C.C. al P.M.R. privind probleme de 29 apr.
agricultură pe anul 1954.
Originale.
al 1954
e
69 22 Instrucţiunile C.C. al P.M.R. privind 8 mar. 5
aplicarea hotărârii de extindere şi 1954
al

îmbunătăţire a cultivării de cartofi, legume


şi zarzavaturi pe loturi individuale de către
n

muncitori şi funcţionari din oraşe şi centre


industriale.
io

Original.
70 38 Hotărârea Biroului Politic al C.C. al 1954 15
at

P.M.R. privind munca organelor şi


organizaţiilor de partid şi de stat din
N

regiunea Constanţa în vederea sporirii


producţiei vegetale şi animale.
Originale.
le

71 28 Scrisoarea C.C. al P.M.R. adresată 1954 5


muncitorilor care plecau în S.M.T., centre
ve

mecanice, G.A.S.
Original.
hi

72 42 Stenograma consfătuirii Biroului 8 sep. 41


Politic al C.C. al P.M.R. cu oamenii de 1954
Ar

ştiinţă din agricultură, la care a participat şi


Gheorghe Gheorghiu-Dej.
Original.
73 43 Stenograma şedinţei Biroului Politic 1954 13
al C.C. al P.M.R. la care au participat
Gheorghe Apostol cu Kuznetov şi unii
consilieri sovietici pentru probleme agrare.
Original.
74 56 Stenograma şedinţei Secretariatului 20 apr. 7

86
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
C.C. al P.M.R. cu activiştii Secţiei Agrare 1954
a C.C. al P.M.R. şi ai Direcţiei Politice a
Ministerului Agriculturii.
Original.
75 67 Informări ale Secţiei Organelor 12 ian.- 92
Conducătoare de Partid, Sindicale şi de 22 oct.

i
U.T.M. a C.C. al P.M.R. privind probleme 1954

ie
legate de agricultură în cursul anului 1954.
Original.

an
76 98 Stenograme, rapoarte, referate, 18 ian.- 263
procese-verbale, informări, dări de seamă, 22 oct.
planuri de muncă trimestriale ale Secţiei 1954

om
Agrare a C.C. al P.M.R. privind
problemele din agricultură pe anul 1954.
Originale, copii.
77 99 Planuri de muncă trimestriale şi dări 6 ian.- 69

R
de seamă ale sectoarelor din Secţia Agrară 15 oct.
a C.C. al P.M.R. pe anul 1954. 1954

e
Originale, copie.
ANUL 1955
1 al
Adrese şi Hotărâri ale Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc Român,
7 mai-
20 oct.
204
e
tabele, note, referate ş.a. cu privire la o 1955
serie de deplasări în străinătate ale unor
al

persoane în interesul agriculturii.


Originale, anexe.
n

Lb: polonă, rusă, română.


io

2 Adrese, Hotărâri ale Comitetului 7 ian.- 34


Central al Partidului Muncitoresc Român, 27 sep.
referate, tabele cu privire la o serie de 1955
at

numiri şi eliberări din funcţii ale unor


persoane din cadrul Secţiei Agrare a
N

Comitetului Central al Partidului


Muncitoresc Român şi Ministerului
le

Agriculturii şi Silviculturii.
Originale, anexe.
3 Referate, adresă şi schiţe privind 5 feb.- 8
ve

sarcinile ce revin Secţiei Agrare a 29 iun.


Comitetului Central al Partidului 1955
hi

Muncitoresc Român, precum şi schema de


organizare a acestei secţii.
Ar

Originale.
4 Referate şi note cu propuneri de 16 iun. 51
arendare şi comasare a terenurilor rezerve 1955
de stat din preajma Gospodăriei Agricole
Fundulea, elaborat de Ministerul
Agriculturii şi Silviculturii, Direcţia
Organizării Teritoriului şi Asolamentelor.
Original, schiţă, broşură.
Lb. germană, română.

87
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
5 Informări, adrese şi notă informativă 29 mar.- 12
privitoare la rezolvarea cererilor de ieşire 17 iun.
din Gospodăriile Colective din regiunea 1955
Bucureşti şi alte regiuni şi la îmbunătăţirea
muncii în cadrul gospodăriilor colective.
Originale.

i
6 Referat întocmit de Secţia Agrară a 25 apr. 3

ie
C.C. asupra proiectului de reorganizare a 1955
gospodăriilor agricole colective din

an
România.
Original.
7 Referat, adresă şi situaţii întocmite de 8 - 25 4

om
Secţia Agrară a C.C. al P.M.R. privitoare apr.
la modificarea formularului de evidenţă a 1955
gospodăriilor colective şi întovărăşirilor
agricole.

R
Originale.
8 Adrese ale Secţiei Agrare a 27 ian.- 6

e
Comitetului Central al Partidului 21 feb.
Muncitoresc Român către Secretariatul 1955
Comitetului Central al
al Partidului
Muncitoresc Român şi Direcţia Treburilor
a Comitetului Central al Partidului
e
Muncitoresc Român, precum şi referatul
al

Secţiei Organelor Conducătoare de Partid,


Sindicale şi de U.T.M. privitoare la
n

Gospodăriile Agricole de Stat care au sub


500 de salariaţi.
io

Originale.
9 Notă informativă a Secţiei Organelor 4 ian.- 10
at

Conducătoare de Partid, Sindicale şi de 3 mar.


U.T.M. referitoare la situaţia unor 1955
N

gospodării agricole de stat şi a unor


staţiuni de maşini agricole şi tractoare din
Regiunea Craiova, precum şi o serie de
le

adrese la o notă informativă a Secţiei


Organelor Conducătoare de Partid,
ve

Sindicat şi U.T.M. în problema


gospodăriilor agricole colective.
hi

Originale.
10 Proiecte de circulară, circulară, 13 ian.- 28
informări, adrese tip către comitetele 21 nov.
Ar

regionale de partid privitoare la impozitul 1955


agricol, schimbarea titulaturii ruseşti a
întovărăşirilor agricole, situaţia
gospodăriilor agricole colective, o serie de
măsuri necesare mai bunei cunoaşteri a
situaţiei agriculturii.
Originale.
11 Referat privind greşelile comise de 1 sep. 17
unii activişti ai Partidului Muncitoresc 1955
88
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Român în procesul de întărire a sectorului
socialist (de tip sovietic) din agricultura
Regiunii Constanţa.
Original.
12 Adresă a Comitetului Regional 1955 11
Bucureşti a P.M.R. şi plan de muncă al

i
Organizaţiei de Bază a Partidului

ie
Muncitoresc din Gospodăria Agricolă
Fundulea, pe perioada 1 iulie-31

an
decembrie 1955.
Originale.
13 Adresă a Secţiei Organelor 3 mar.- 3

om
Conducătoare de Partid şi Informare a 16 apr.
Secţiei Organelor Conducătoare de Partid a 1955
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român şi adresă a Secţiei

R
Agrare a Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român către Direcţie

e
Treburilor a Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român cu privire

din Regiunea Bârlad.


Originale.
al
la situaţia Gospodăriilor Agricole de Stat
e
14 Adresă a Comitetului Executiv al 23 iul.- 10
al

Sfatului Popular al Regiunii Iaşi către 12 aug.


Gheorghe Gheorghiu-Dej, privitoare la 1955
n

situaţia construcţiilor din agricultură în


regiunea Iaşi, adresă a Ministerului
io

Agriculturii şi Silviculturii către Direcţia


Generală a Treburilor Consiliului de
at

Miniştri referitoare la aceeaşi situaţie;


procesul-verbal al şedinţei Comitetului
N

Executiv al Sfatului Popular al Regiunii


Iaşi privind aceeaşi situaţie, precum şi
programul executării lucrărilor
le

construcţiilor din agricultură (Regiunea


Iaşi) prin T.R.C.L. Iaşi pe anul 1955.
ve

Originale, copie.
15 Adresă a Comitetului Regional al 25 mar.- 6
hi

Partidului Muncitoresc Român din 9 apr.


Regiunea Craiova către Comitetul Central 1955
al Partidului Muncitoresc Român –
Ar

Direcţia Treburilor privitoare la pregătirea


şi organizarea executării lucrărilor de
construcţii în agricultură Regiunii Craiova,
precum şi o adresă a Secţiei Agrare a
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român către Direcţia
Treburilor a Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român la aceeaşi
situaţie; referat asupra pregătirii şi
89
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
executării lucrărilor de construcţii în
agricultură – Regiunea Craiova.
Originale, copie.
16 Notă privind măsurile politice şi 31 dec. 5
organizatorice preconizate a fi luate de 1955
către colectivele care vor acţiona la sate

i
pentru crearea de întovărăşiri agricole.

ie
Original.
17 Notă informativă a Secţiei Organelor 15 feb.- 4

an
Conducătoare de Partid, Sindicale şi de 9 apr.
U.T.M., adrese privitoare la situaţia 1955
Gospodăriilor Colective din Regiunea

om
Autonomă Maghiară.
Originale.
18 Observaţiile lui Miron Constantinescu 31 mar. 5
la proiectul de hotărâre privind atribuirea, 1955

R
în folosinţă, ţăranilor a unor teenuri
agricole şi unele măsuri pentru impunerile

e
la cote şi impozite şi hotărârea Consiliului
de Miniştri al României.

19
Original, copie. al
Adresă tip a Comitetului Central al 9 - 12 12
e
Partidului Muncitoresc Român către feb.
comitetele regionale de partid, notă, plan 1955
al

de măsuri, proiect de plan tematic,


referitoare la organizarea la Bucureşti a
n

unei consfătuiri naţionale privitoare la


muncile agricole de primăvară şi vară.
io

Original, anexe.
20 Adrese ale Secţiei Agrare a 23 feb.- 6
at

Comitetului Central al Partidului 17 nov.


Muncitoresc către Direcţia Treburilor 1955
N

Comitetului Central al Partidului


Muncitoresc Român şi referate cu privire
la litigiul dintre Ocolul Silvic Baia de Criş
le

şi locuitorii Satului Cărăstău (din Raionul


Brad).
ve

Originale.
21 Cuvântare a lui Gheorghe Gheorghiu- 23 feb. 51
hi

Dej referitoare la situaţia agriculturii şi 1955


priorităţile acesteia pe anul 1955
Ar

(cuvântare ţinută în cadrul unei consfătuiri


naţionale privitoare la muncile agricole de
primăvară şi toamnă).
Original.
22 Informare adresată lui Gheorghe 31 dec.
Apostol cu privire la desfăşurarea muncilor 1955
agricole până la data de 18 septembrie şi
situaţiile treieratului şi colectărilor până la
data de 18.09.1955.
Original.
90
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
23 3 Stenograma Consfătuirii naţionale a 19 feb.- 295 Vol.I
fruntaşilor din agricultură privind muncile 1 mar. 209 Vol.II
agricole de primăvară şi vară din anul 1955 1955
(27-28 februarie – 1 martie) şi alte
materiale documentare legate de această
consfătuire (referate, note, tabele).

i
Originale.

ie
24 Adrese ale unor Comitete Regionale 11 ian.- 12
ale Partidului Muncitoresc Român către 21 iul.

an
Comitetul Central şi Secretariatul 1955
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român, notă, telegramă,

om
referat al Secţiei Agrare a Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc Român
referitoare la colectări, însămânţări,
achiziţii şi contractări.

R
Originale.
25 Referate, situaţii, observaţii, note cu 18 mai- 60

e
privire la introducerea unui nou sistem de 15 sep.
impunere la cotele obligatorii. 1955

26
Originale, anexe. al
Dare de seamă şi adresă asupra
activităţii staţiunilor de maşini şi tractoare
14 apr.
1955
10
e
pe trimestrul I 1955 şi planul de muncă al
al

acestora pe trimestrul II – 1955, înaintate


de Direcţia Politică din Ministerul
n

Agriculturii şi Silviculturii către Direcţia


Treburilor Comitetului Central al
io

Partidului Muncitoresc Român.


Originale.
at

27 Proiect de adresă şi adresă-tip a 9 apr. 2


Secretariatului Comitetului Central al 1955
N

Partidului Muncitoresc Român către


comitetele regionale de partid privitoare la
îndrumarea muncii în staţiunile de maşini
le

şi tractoare.
Copie.
ve

28 Notă a Comitetului Regional Oradea 25 ian.- 7


al P.M.R. privind întrecerea „socialistă” 4 feb.
hi

dintre muncitorii staţiunilor de maşini din 1955


BIHARKERESZTES (Ungaria) şi cea din
Episcopia Bihorului.
Ar

Originale, copie, anexă.


Lb: română şi maghiară.
29 Hotărâri ale Biroului Politic al 16 mai- 20
Comitetului Central al Partidului 25 iul.
Muncitoresc Român cu privire la secţiile 1955
politice din staţiunile de maşini şi
tractoare; adresă a Secţiei Organelor
Conducătoare de Partid către Secretariatul
Comitetului Central al Partidului
91
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Muncitoresc Român cu privire la proiectul
de precizări referitoare la rolul şi sarcinile
organizatorilor de partid din staţiunile de
maşini şi tractoare şi adresă a Direcţiei
Treburilor Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român către

i
Comitetul Regional de Partid cu privire la

ie
aceleaşi precizări.
Originale, copii, anexe.

an
30 Informare a C.C. al P.M.R. – Secţia 26 ian. 2
Organelor Conducătoare asupra activităţii 1955
Staţiunilor de Maşini şi Tractoare din

om
Regiunea Suceava prin care se scot în
evidenţă o serie de carenţe
comportamentale ale angajaţilor acestora.
Original.

R
31 Referat al Comitetului Regional de 15 ian.- 5
Partid Iaşi şi adresă a Secţiei Agrare a C.C. 19 apr.

e
al P.M.R. către Direcţia Treburilor din 1955
cadrul C.C. al P.M.R. privind greutăţile
al
întâmpinate de S.M.T. Gura Idrici
(Regiunea Vaslui); situaţie statistică
privind raza de acţiune a S.M.T.-urilor
e
asupra G.A.C.-urilor şi întovărăşirilor din
al

regiunea Bârlad.
Originale.
n

32 Informare, adresă, situaţii statistice 2 iul.- 21


ale Comitetului Regional Bucureşti al 4 aug.
io

P.M.R. privind dezvoltarea şeptelului la 1955


animale între anii 1952-1954 în Regiunea
at

Bucureşti.
Originale, anexe.
N

33 Adrese ale Secţiei Agrare a C.C. a 2 iun.- 5


P.M.R. şi a Sfatului Popular al Raionului 17 aug.
Vrancea privind scoaterea din 1955
le

aamenajamentele silvice a păşunilor


împădurite în Regiunea Bârlad, Raionul
ve

Vrancea.
Original, copie.
hi

34 Adrese ale Secţiei Agrare şi Secţiei 4 mar.- 10


Bunuri de Larg Consum din C.C. al 29 nov.
P.M.R., informări ale Secţiei Organelor 1955
Ar

Conducătoare de Partid privind


dezvoltarea şeptelului în Regiunea
Bucureşti; evidenţa efectivului de păsări
din Regiunea Galaţi în intervalul 1.01 –
1.06.1955, îmbunătăţirea sistemului de
contractare „de animale, păsări şi produse
animale”, cauzele apariţiei epizootiei de
pasteurelloză bovină în Regiunea Cluj.
Originale.
92
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
35 Situaţii privind numărul ţăranilor mai 17 mai- 23
înstăriţi obligaţi la predarea unei cantităţi 14 nov.
de cereale către stat şi valoarea acesteia, 1955
realizarea planului de însămânţări şi
valoarea achiziţiilor de porumb între 20
mai – 20 iunie.

i
Original.

ie
36 Referate, notă cu condiţiile referitoare 23 feb. 10
la sistemul de plată a muncilor agricole (în 1955

an
bani şi în natură).
Originale, anexe.
37 Extras dintr-o stenogramă ce cuprinde 1955 10

om
discuţiile purtate între o serie de specialişti
străini cu privire la diferite încrucişări ale
unor legume, plante etc.
Original.

R
38 Referate, situaţii statistice privind 1955 13
evaluarea recoltei la culturile din perioada

e
a II-a în anul 1955.
Originale, anexe, hartă.
39 al
Proiect de plan de măsuri pentru 11 aug.-
recoltarea strugurilor şi tabel cu 8 sep.
8
e
repartizarea elevilor din şcolile agricole 1955
profesionale ce urmau să lucreze la culesul
al

strugurilor şi vinificaţie.
Originale.
n

40 Referat şi adrese, notă informativă cu 4 - 18 mai 9


privire la situaţia aprovizionării cu sulfat 1955
io

de cupru necesar stropirii viilor.


Originale.
at

41 Adrese tip către comitetele regionale 28 apr.- 4


ale Partidului Muncitoresc Român privind 13 mai
N

măsurile necesare pentru însămânţarea 1955


suprafeţelor agricole şi situaţia
le

însămânţărilor.
Copii.
42 Adrese ale Direcţiei Treburilor a 7 - 12 oct. 3
ve

Comitetului Central al Partidului 1955


Muncitoresc Român către comitetele
hi

regionale ale Partidului Muncitoresc


Român şi dispoziţie a Consiliului de
Ar

Miniştri referitoare la asigurarea cu


seminţe în toamna anului 1955.
Originale, copii.
43 Adrese ale Secretariatului C.C. al 14 mai- 2
P.M.R. şi Direcţiei Treburilor C.C. al 29 iun.
P.M.R. privind situaţia achiziţiilor de 1955
porumb.
Copii.
44 Adresă-tip a Secretariatului 10 aug. 1

93
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Comitetului Central al Partidului 1955
Muncitoresc Român către comitetele
regionale de partid prin care se cere
acestora să ia măsuri în vederea asigurării
forţelor de muncă necesare trierii grâului.
Original.

i
45 Situaţia statistică, întocmită de 12 mai 4

ie
Sectorul Documentării de Partid din cadrul 1955
Secţiei Organelor Conducătoare de Partid,

an
Sindicale şi de U.T.M. a Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc Român,
privitoare la gospodăriile agricole

om
colective şi întovărăşirile agricole.
Original.
46 Proiect privind planul de măsuri al 8 - 10 18
C.C. al P.M.R. şi al Consiliului de Miniştri iun.

R
al R.P.R., referitor la recoltare, desmiriştit, 1955
treeriş şi colectări pe anul 1955, materiale

e
cu privire la sarcinile altor ministere,
instituţii, întreprinderi economice şi
al
cooperatiste; situaţia delegaţiilor de batoză
necesari pe regiune, comunicate telefonic
de împuterniciţii regionali la 27 mai 1955.
e
Originale, anexe.
al

47 Hotărâre a C.C. al P.M.R. şi a 31 aug. 8


Consiliului de Miniştri al României privind 1955
n

modificarea practicii de planificare în


agricultură.
io

Original.
48 9 Plan de măsuri al C.C. al P.M.R. şi al 27 aug. 26
at

Consiliului de Miniştri al României privind 1955


pregătirea şi executarea lucrărilor agricole
N

de toamnă pe anul 1955.


Copie.
49 15 Adresă-circulară a Secretariatului 11 feb. 2
le

C.C. al P.M.R. privind organizarea la 1955


Bucureşti, în perioada 24-26 februarie
ve

1955, de către C.C. al P.M.R. şi Consiliul


de Miniştri al României, a consfătuirii
hi

naţionale referitoare la muncile agricole de


primăvară şi vară.
Copie.
Ar

50 17 Referat privind desfăşurarea 18 feb. 41


campaniei de însămânţări de toamnă, 1955
colectări, achiziţii şi pregătirea campaniei
de însămânţări de primăvară în Regiunile
Timişoara, Arad şi Hunedoara.
Copie.
51 45 Referat privind activitatea organelor 13 dec. 15
de partid şi de stat din regiunea Piteşti 1955
referitoare la întărirea politico-
94
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
organizatorică şi economică a
gospodăriilor colective – întocmit de o
brigadă formată din activişti ai C.C. al
P.M.R. şi lucrători din Ministerul
Agriculturii şi Silviculturii.
Original.

i
52 87 Notă informativă întocmită de V. 4 ian. 5

ie
Cristache din partea Secţiei Organelor 1955
Conducătoare de Partid, Sindicale şi de

an
U.T.M. a C.C. al P.M.R. privind analiza
Comitetului Regional de Partid Craiova a
situaţiei unor G.A.C., G.A.S şi S.M.T.-uri.

om
Original.
53 89 Informare a Secţiei Organelor 2 feb. 4
Conducătoare de Partid, Sindicale şi de 1955
U.T.M. privind desfăşurarea reparaţiilor în

R
S.M.T. şi sectoarele mecanice din G.A.S.
din diverse regiuni din ţară.

e
Original.
54 90 Informare a Secţiei Organelor 11 feb. 6
al
Conducătoare de Partid, Sindicale şi de
U.T.M. a C.C. al P.M.R. privind unele
probleme rezultate din şedinţa de analiză a
1955
e
muncii depuse de activiştii acestei secţii în
al

campania de însămânţări de toamnă,


colectări şi achiziţii.
n

Copie.
55 97 Informare privind aplicarea de către 29 iul. 4
io

organele locale de partid a planului de 1955


măsuri a C.C. al P.M.R. şi al Consiliului de
at

Miniştri referitor la recoltare, desmiriştit,


treeriş şi colectări pe anul 1955.
N

Copie.
56 119 Stenograma şedinţei din 10 ianuarie 11 ian. 6
1955, privind analiza măsurilor luate 1955
le

pentru campania agricolă de primăvară.


Original.
ve

57 149 Raport, informări ale grupurilor de 4 aug.- 149


instructori trimişi în regiuni privind 30 dec.
hi

desfăşurarea campaniei de vară şi de 1955


toamnă (Reg. Autonomă Maghiară,
Ar

Regiunea Bacău, Regiunea Iaşi, Regiunea


Stalin, Regiunea Bucureşti, Regiunea
Suceava, Regiunea Oradea).
Original, copii.
58 169 Referate, informări ale Sectorului 5 ian.- 34
Ştiinţei Agricole şi Biologice privind 6 dec.
activitatea din staţiunile agricole 1955
experimentale ale I.C.A.R.-ului –
probleme de cercetare, în domeniul agro-
tehnicii cerealelor (porumb şi grâu);
95
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
cercetarea ştiinţifică la Institutul de Igiena
Muncii şi Boli Profesionale; problemele
amenajării pădurilor etc.
Originale, copii.
59 170 Procesul-verbal al şedinţei cu activul 4 feb. 11
Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R. privind 1955

i
forma de organizare a secţiei, sarcinile şi

ie
metodele de lucru.
Original.

an
60 171 Stenograma şedinţei cu activul Secţiei 9 feb. 20
Agrare a C.C. al P.M.R. privind analiza 1955
desfăşurării muncii pe teren a activiştilor

om
secţiei în perioada 23 octombrie 1954 – 20
ianuarie 1955 şi propuneri pentru
îmbunătăţirea muncii de partid la raioane
şi comune.

R
Original.
61 172 Proces-verbal al şedinţei Secţiei 18 feb. 9

e
Agrare a C.C. al P.M.R. privind hotărârea 1955
Biroului Politic al C.C. al P.M.R.

la regiuni, raioane şi comune.


Original.
al
referitoare la întărirea muncii de partid de
e
62 173 Stenogramă a şedinţei Secţiei Agrare 16 - 26 14
al

a C.C. al P.M.R. privind noua formă de feb.


întovărăşire între întovărăşirile agricole şi 1955
n

gospodăriile agricole colective şi


gospodăriile agricole colective existente
io

crearea grupelor de ajutor reciproc între


ţăranii muncitori, Hotărârea nr. 201 ş.a.
at

Original, copie.
63 174 Procesul-verbal al şedinţei cu 2 apr. 12
N

instructorii teritoriali din cadrul Secţiei 1955


Agrare a C.C. al P.M.R. privind activitatea
acestora în diverse regiuni în care au fost
le

trimişi.
Original.
ve

64 175 Proces-verbal al Şedinţei Secţiei 28 aug. 14


Agrare a C.C. al P.M.R. cu instructorii 1955
hi

teritoriali privind analiza activităţii


organelor şi organizaţiilor de partid pentru
Ar

punerea în practică a măsurilor C.C. al


P.M.R., legate de campania de vară etc.
Original.
65 176 Proces-verbal al şedinţei cu activul 9 nov. 8
Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R. privind 1955
rapoartele instructorilor din Regiunea
Autonomă Maghiară, Stalin (Braşov),
Bucureşti, Constanţa, referitor la campania
de toamnă; întrebări şi discuţii.
Original.
96
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
66 177 Sinteze, referate, situaţii statistice, 22 ian.- 86
planuri de muncă ale Secţiei Agrare a C.C. 28 dec.
al P.M.R. privind: situaţia actuală a 1955
întovărăşirilor agricole; secţiile politice din
S.M.T.; sarcinile ce revin Secţiei Agrare a
C.C. al P.M.R.; campania de însămânţări

i
ş.a.

ie
Originale, copii.
67 178 Referate şi informări ale instructorilor 29 mar.- 162

an
Secţiei Agricole a C.C. al P.M.R. privind 2 dec.
problemele legate de agricultură pe anul 1955
1955 de la diverse regiune din ţară (Bacău,

om
Baia-Mare, Oradea ş.a.).
Originale.
68 Informare a Secţiei Agricole a 14 sep. 3
Comitetului Central al Partidului 1955

R
Muncitoresc Român privind
comportamentul cadrelor din conducere

e
administrativă, tehnică şi politică din
Gospodăria Agricolă de Stat Chirnogi,
Regiunea Bucureşti.
Original.
ANUL 1956
al
e
1 Adrese şi Hotărâri ale Comitetului 24 ian.- 45
al

Central al Partidului Muncitoresc Român 25 mar.


referitoare la o serie de deplasări în 1956
n

străinătate ale unor persoane, în vederea


participării la conferinţe sau schimburi de
io

experienţă pe probleme agricole.


Originale, copii, anexe.
at

2 Referat, Hotărâre a Comitetului 18 ian. 6


Central al Partidului Muncitoresc Român 1956
N

şi adrese ale Secţiei Agrare şi Relaţiile


Externe ale Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român privind
le

plecarea în străinătate a prim locţiitorului


ministrului Agriculturii, Marin Stancu, cu
ve

fiul său pentru a-l supune unei examinări


medicale.
hi

Originale.
3 Hotărâri ale C.C. al P.M.R. referate, 20 ian.- 48
25 sep.
Ar

adrese şi fişe de personal privind o serie de


revocări şi numiri în funcţie ale unor cadre 1956
din Secţia Agrară a C.C. şi Ministerul
Agriculturii.
Originale, anexe.
4 Notă şi situaţie asupra constituirii 15 - 26 5
unor noi gospodării agricole colective şi iun.
întovărăşiri agricole colective la 31 mai şi 1956
informare privind o serie de abateri comise
de către unele organe de stat şi ale
97
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Partidului Muncitoresc Român în
activitatea de comasare a terenurilor pentru
gospodăriile colective şi întovărăşiri
(întocmite de Secţia Agrară a C.C.).
Originale.
5 Informări, situaţii statistice şi sinteză 9 apr.- 19

i
ale Secţiei Organelor de Partid privitoare 19 mai

ie
la ritmul dezvoltării şi înfiinţării de noi 1956
gospodării agricole.

an
Originale, copii.
6 Informare a Secţiei Organelor de 25 iul. 3
Partid a Comitetului Central al Partidului 1956

om
Muncitoresc Român cu privire la
desfăşurarea campaniei de vară.
Original.
7 Adresă a Comitetului Regional al 20 aug.- 5

R
Partidului Muncitoresc Român din 12 sep.
regiunea Constanţa referitoare la cererile 1956

e
unor gospodării agricole colective de
înfiinţare a unor brigăzi piscicole şi chiar

Comitetului Central al
al
de transformare în gospodării colective
piscicole; propuneri ale Secţiei Agrare a
Partidului
e
Muncitoresc Român privind aceleaşi
al

probleme.
Originale.
n

8 Hotărâre a Consiliului de Miniştri al 13 ian. 15


Republicii Populare Române cu privire la 1956
io

îmbunătăţirea sistemului de contractare a


plantelor tehnice, legumelor, fructelor,
at

strugurilor şi plantelor referitoare la


aceeaşi problematică şi care cuprinde o
N

serie de date statistice în acest sens.


Original.
9 Schiţă-plan întocmită de Comitetul 15 iun. 18
le

Regional al Partidului Muncitoresc Român 1956


din Regiunea Constanţa privitoare la
ve

finalizarea colectivizării agricole în


Dobrogea.
hi

Copie.
10 Adresă a Secţiei Agrare a Comitetului 1956 6
Ar

Central al Partidului Muncitoresc Român


către Direcţia Treburilor a Comitetului
Central al P.M.R., prin care se înaintează
un referat privitor la unele propuneri făcute
de o delegaţie română la Conferinţa
Internaţională de la Sofia (27 octombrie –
10 noiembrie 1956) în legătură cu
raionarea culturilor agricole şi repartiţia
teritorială a culturilor şi ramurilor
producţiei agricole, dezvoltarea şi întărirea
98
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
economico-organizatorică a cooperativelor
agricole de producţie.
Originale.
11 Informare, referat şi adresă a Secţiei 9 - 14 ian 16
Agrare a Comitetului Central al Partidului 1956
Muncitoresc Român privitoare la situaţia

i
Gospodăriilor Agricole Colective din

ie
Regiunea Piteşti.
Originale.

an
12 Informare şi adresă a Secţiei Agrare a 7 - 13 7
Comitetului Central al Partidului feb.
Muncitoresc Român privind activitatea de 1956

om
selecţionare, repartizare, promovare şi
consolidare a cadrelor din Ministerul
Agriculturii.
Originale.

R
13 Adresă a Comitetului Regional al 7 - 13 iul. 11
Partidului Muncitoresc Român din 1956

e
regiunea Constanţa către Secretariatul
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român al
referitoare
producţiile probabile scăzute din Raionul
Hârşova; referate întocmite de comisia
la
e
constituită pentru a verifica această
al

situaţie.
Originale.
n

14 Adresă-tip către comitetele regionale 20 feb. 1


ale Partidului Muncitoresc Român 1956
io

referitoare la sarcinile ce revin acestora în


stoparea pagubelor provocate în rândul
at

oilor de o serie de boli parazitare.


Original.
N

15 Referat prin care Secţia Agrară a 28 sep. 1


Comitetului Central al Partidului 1956
Muncitoresc Român din Regiunea
le

Constanţa solicită să se aprobe prin


gospodăriile agricole de stat din această
ve

regiune suplimentarea planului de


însămânţare de secară pentru masă verde
hi

(păşune).
Original.
4
Ar

16 Răspunsuri la o serie de întrebări puse 13-14


de comitetele regionale ale Partidului mar.
Muncitoresc în legătură cu desfiinţarea 1956
secţiilor economice agrare ale comitetelor
raionale şi organizaţiilor de partid din
staţiunile de maşini şi tractoare ale
gospodăriilor agricole de stat.
Originale.
17 Adrese ale Secţiei Agrare a 11 mai- 2
Comitetului Central al Partidului 25 iun.
99
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Muncitoresc Român către Direcţia 1956
Treburilor a Comitetului Central al P.M.R.,
referitoare la propunerile de îmbunătăţire a
structurii organizatorice a sectorului silvic,
făcute de Comitetul Regional de Partid
Suceava.

i
Originale.

ie
18 Telegrame şi notă telefonică 14 -17 8
referitoare la desfacerea contractului de aug.

an
muncă a şefului Ocolului Silvic din Târgu 1956
Ocna, Grigoraş Maria.
Copii.

om
19 20 Notă şi referat elaborate de brigada 15 ian. 108
trimisă de Secţia Agrară a C.C. al P.M.R. 1956
în Regiunea Timişoara, referitor la
dezvoltarea agriculturii în această zonă.

R
Original, copie.
20 24 Coraport privind activitatea 25 mai 12

e
desfăşurată de Organizaţia Regională 1956
P.M.R. Galaţi pentru „transformarea
socialistă a agriculturii”.
Copie.
al
e
21 58 Informare şi tabel privind unele 13 feb. 5
aspecte ale muncii organizatorilor de partid 1956
al

din S.M.T-uri.
Originale.
n

22 76 Informări, note şi situaţii statistice 24 mar.- 63


trimestriale şi lunare pe anul 1956 privind 8 dec.
io

gospodăriile agricole colective, 1956


întovărăşirile agricole.
at

Originale.
23 77 Informare privind unele măsuri şi 11 dec. 3
N

rezultatele obţinute în munca organelor 1956


locale de partid în constituirea de
le

gospodării agricole colective şi întovărăşiri


agricole.
Original.
ve

24 123 Procesul-verbal al şedinţei din 16 6 feb. 52


martie 1956, ţinută cu cei care au fost 1956-
hi

trimişi în S.M.T.-uri note, informări ale 11 ian.


Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R., situaţii 1957
Ar

statistice trimestriale pe anul 1956, plan de


măsuri privind gospodăriile agricole
colective şi întovărăşirile agricole.
Originale, copie.
ANUL 1957
1 Plan de măsuri aprobat de Comitetul 20 iun. 29
Central al Partidului Muncitoresc Român 1957
şi de Consiliul de Miniştri cu privire la
pregătirea şi executarea recoltărilor de vară

100
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
şi însămânţărilor de toamnă.
Original, anexe.
2 Referat privitor la situaţia 1 nov. 17
principalelor balanţe la produsele agro- 1957
alimentare pe anul 1956-1958.
Originale, anexe.

i
3 Adrese, Hotărâri ale Comitetului 24 sep.- 8

ie
Central al Partidului Muncitoresc Român, 29 nov.
referat cu privire la numiri şi eliberări din 1957

an
funcţii ale unor persoane din cadrul Secţiei
Agrare a Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român.

om
Originale, anexe.
4 Referat privind dezvoltarea culturii de 13 -16 136
bumbac, citrice şi altele, în Uniunea feb.
Sovietică. 1957

R
Original.
Limba rusă.

e
5 64 Informare privind unele aspecte ale 19 feb. 2
activităţii de „transformare socialistă a 1957
al
agriculturii” în regiunea Constanţa,
semnalate în scrisorile adresate conducerii
e
Partidului Muncitoresc Român.
Originale.
al

6 424 Stenograma şedinţei cu instructori 20 - 21 16


care răspund de gospodăriile agricole de sep.
n

stat. 1957
Original.
io

7 231 Hotărâre a Consiliului de Miniştri al 1957 13


R.P.R. cu privire la normele de organizare
at

şi funcţionare ale organelor de achiziţii-


contractări, colectări, recepţionări şi livrări
N

de produse agricole, atribuţiile acestora,


precum şi ale sfaturilor populare.
le

Original.
ANUL 1958
1 Studiu întocmit de Comitetul 18 - 27 47
ve

Regional al Partidului Muncitoresc Român oct.


din Regiunea Galaţi, semnat Stoianovici 1958
hi

Adrian, înaintat Comitetului Central al


Partidului Muncitoresc Român, privind
Ar

situaţia viticulturii şi perspectivele de


dezvoltare în perioada anilor 1959-1970, în
Regiunea Galaţi.
Originale, anexe.
2 Referat privind propunerile de 20 mar.- 17
modificare a unor articole din statutul- 16 dec.
model al unităţilor agricole cooperatiste şi 1958
de îmbunătăţire a activităţii organizatorico-
economice a acestora, precum şi

101
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
„observaţiile” unor lideri ai P.M.R. (Petre
Borilă, Gh. Apostol, Constantin
Pârvulescu, Coliu Dumitru şi Ianoş
Fazekaş) asupra referatului.
Copie.
3 Adresă-tip întocmită de Secretariatul 27 sep. 2

i
C.C. al P.M.R. către comitetele regionale 1958

ie
de partid privind măsurile ce trebuiau
adoptate pentru asigurarea îndeplinirii

an
integrale a sarcinilor legate de muncile
agricole de toamnă.
Original.

om
4 Hotărâri ale Comitetului Central al 15 ian.- 34
Partidului Muncitoresc Român, referate şi 17 nov.
adrese privind numirile şi eliberările din 1958
funcţii ale unor persoane din cadrul Secţiei

R
Agrare a Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român, deplasări în

e
străinătate ale unor persoane, în interesul
agriculturii, precum şi un tabel cu persoane
al
care ocupă funcţii importante în stat
propuse a fi ţinute în evidenţa Secţiei
Agrare a Comitetului Central al Partidului
e
Muncitoresc Român.
al

Originale, copii, anexe.


5 Adresă a Ministerului Agriculturii şi 18 iun. 1
n

Silviculturii către Comitetul Central al 1958


Partidului Muncitoresc Român în care se
io

solicită aprobarea pentru deplasare a unei


delegaţii agricole în Republica Democrată
at

Germană.
Original.
N

6 52 Raport, informare, plan de măsuri 6 ian.- 103


privind situaţia cooperativizării agriculturii 4 oct.
şi asigurarea G.A.S.-urilor cu cadre de 1958
le

conducere corespunzătoare şi organizarea


brigăzilor de mecanizare completă.
ve

Originale.
7 254 Dări de seamă statistice, planuri anuale 3-8 iul. 32
hi

de producţie, formulare tipizate, 1958


instrucţiuni referitoare la completarea
acestora şi note cu privire la unele aspecte
Ar

ale evidenţei primare din întovărăşirile


agricole.
Originale, copii.
8 256 Situaţie statistică comparativă privind 1 iul. 5
productivitatea culturilor de floarea 1958
soarelui, rapiţă şi soia.
Original.
9 261 Informare, notă şi tabel elaborate de 9 dec. 10
CENTROCOOP cu privire la programul 1958
102
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
delegaţiilor străine participante la
Congresul Cooperaţiei de Consum ce a
avut loc în decembrie 1958 la Bucureşti.
Originale.
10 255 Informare cu privire la organizarea şi 24 dec.
rezultatele obţinute de brigăzile de 1958

i
mecanizare completă pe anul 1957-1958.

ie
Original.
ANUL 1959

an
1 Schiţă-plan şi adresă ale Comitetului 11 feb. 17
Regional al Partidului Muncitoresc Român 1959
din Regiunea Timişoara şi înaintate lui

om
Gheorghe Gheorghiu-Dej, privind
„transformarea de tip socialist (sovietic) a
agriculturii” şi sporirea producţiei agricole
în Regiunea Timişoara pe anii 1959.

R
Originale, copii, hartă.
Anexe.

e
2 Informare, adrese, telegramă ale 14 mai – 12
Comitetului Regional al P.M.R. Iaşi 5 nov.

în Regiunea Iaşi.
al
privind situaţia cooperativizării agriculturii 1959
e
Originale, copie.
3 Adresă a Comitetului Regional al 17 oct. 18
al

Partidului Muncitoresc Român din 1959


Regiunea Constanţa către Secretariatul
n

Comitetului Central al Partidului


Muncitoresc Român referitoare la o serie
io

de dificultăţi ivite la plata în natură a


muncilor prestate în staţiunile de maşini
at

agricole şi tractoare de către gospodăriile


colective.
N

Original.
4 Notă a unei discuţii ce a avut loc la 15 iul. 4
le

Secţia Cadre a Comitetului Central al 1959


Partidului Muncitoresc Român, referitoare
la activitatea directorului Gospodăriei
ve

Agricole de Stat Râfov, Raionul Ploieşti,


Dumitru Ioan.
hi

Original.
5 Adrese, Hotărâri ale Comitetului 13 mai- 13
Ar

Central al Partidului Muncitoresc Român, 29 aug.


referat cu privire la numiri în funcţii ale 1959
unor persoane din cadrul Secţiei Agrare a
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român.
Originale, anexe.
6 1 Informări ale comisiei trimise de C.C. 8 - 11 20
al P.M.R. în Regiunile Timişoara, Craiova feb.
şi Iaşi privind stadiul colectivizării 1959
agriculturii.
103
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale.
7 9 Informare, semnată de Gere Mihai, 20 apr. 14
din aparatul C.C. al P.M.R. privind 1959
abaterile de la principiul liberului
consimţământ, referitoare la
cooperativizarea agriculturii în Regiunea

i
Bucureşti.

ie
Original.
8 18 Informare a delegaţiei de activişti ai 23 sep. 14

an
P.M.R. care au studiat „experienţa 1959
organizaţiilor de partid ale Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice în domeniul

om
agriculturii”.
Original.
9 61 Informări, referate, note ale brigăzii 20 mar. 129
C.C. al P.M.R. – Secţia Agrară, privind 1959-

R
salarizarea lucrătorilor din staţiunile de 20 feb.
maşini şi tractoare, întărirea economico- 1960

e
organizatorică a Gospodăriilor Agricole
Colective în Raionul Slobozia; situaţia

agricole de stat etc.


Originale, copii.
al
creşterii animalelor în gospodăriile
e
10 281 Referat asupra vizitei specialistului în 16 nov. 12
al

domeniul agricol Omocini Luigi, din Italia, 1959


în unele gospodării de stat din reg.
n

Craiova, Timişoara şi Oradea.


Original.
io

11 550 Notă informativă privind situaţia 1959 17


apiculturii în R.P.R. şi perspectivele de
at

dezvoltare a acestei ramuri zootehnice.


Original. Anexe.
N

ANUL 1960
1 Informare, situaţii statistice privind 22 dec. 14
le

suprafeţele însămânţate în toamna anului 1960


1960.
Originale.
ve

2 Adresă şi informări cu privire la o 2 sep.- 7


serie de dificultăţi întâmpinate în procesul 26 oct.
hi

de constituire a gospodăriilor agricole 1960


colective într-o serie de localităţi rurale.
Ar

Originale.
3 Informare a Secţiei Agrare a 3 iun.- 4
Comitetului Central al Partidului 1 iul.
Muncitoresc Român, întocmită pe baza 1960
unei note informative a ziarului „Neuer
Weg”, privitoare la nemulţumirile unor
colectivişti de naţionalitate germană faţă
de practicile preşedintelui Gospodăriei
Agricole din comuna Gârbova, Raionul

104
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Sebeş-Alba.
Original.
4 Informare şi situaţii statistice privind 9 nov. 20
controlul efectuat de activişti ai Secţiei 1960
Agrare a Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român şi specialişti din

i
Ministerul Agriculturii în gospodăriile

ie
agricole de stat, staţiunile de maşini şi
tractoare şi gospodăriile colective din

an
Regiunea Iaşi.
Original, anexe.
5 Informare a Secţiei Agrare a C.C. al 21 nov. 3

om
P.M.R. privind desfăşurarea unor şedinţe 1960
ţinute în regiuni pentru înmânarea şi
discutarea cifrelor de plan cu unităţile
gospodăriilor agricole de stat şi staţiunilor

R
de maşini agricole şi tractoare pe anul
1961.

e
Original.
6 Notă privind măsurile ce trebuiau 16 sep. 3
al
luate de organele de partid şi sfaturile
populare în campania agricolă de toamnă.
Original.
1960
e
7 Referate, adrese ale Secţiei Agrare a 12 mai- 13
al

C.C. al P.M.R. şi ale Comitetului Regional 3 nov.


de Partid Craiova, schiţă privind crearea 1960
n

unui complex şcolar agricol în Comuna


Poiana-Mare, raionul Calafat.
io

Originale.
8 Adrese privitoare la importanţa 14 mar.- 29
at

economică a Podgoriei Cotnari, referat şi 4 apr.


note întocmite de Comitetul Regional al 1960
N

Partidului Muncitoresc Român din


Regiunea Iaşi şi înaintat Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc Român
le

cu privire la activitatea acesteia.


Originale, anexe, hărţi.
ve

9 Informare privind aplicarea 2 - 4 apr. 7


Decretului 115/1959 pentru anularea 1960
hi

obligaţiilor în bani şi în natură de către cei


care au predat, o parte sau în întregime,
Ar

terenurile agricole ce le deţineau, şi situaţia


preluării şi predării terenurilor agricole
provenite din aplicarea acestui decret.
Original.
10 Referat al Comisiei centrale de zonare 4 apr. 9
a producţiei referitor la zonarea producţiei 1960
agricole.
Copie.
11 Adrese, hotărâri ale Comitetului 24 feb.- 12
Central al Partidului Muncitoresc Român 25 mar.
105
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
şi referate cu privire la eliberări din funcţii 1960
şi numiri în funcţii ale unor persoane din
cadrul Secţiei Agrare a Comitetului
Central al P.M.R. şi a Ministerului
Agriculturii.
Originale, anexe.

i
12 Referate, situaţii, informări, tabele 27 ian.- 248 Vol.I

ie
ş.a. privind agricultura în perioada anilor 13 feb. 173 Vol.II
1949-1960 şi dezvoltarea în perspectivă a 1960

an
producţiei agricole.
Originale, anexe.
13 Informări, situaţii, note referitoare la 14 oct. 19

om
preluarea produselor agricole cuvenite 1960
statului din recolta anului 1960, la data de
14 octombrie.
Originale, anexe.

R
14 Tabele privind evoluţia suprafeţelor 1 sep. 9
agricole, producţiei agricole medii şi totale 1960

e
şi produselor agricole vegetale şi animale
între 1957-1959 şi, în perspectivă, între
1961-1965.
Originale, anexe.
al
e
15 Informare şi situaţia privind necesarul 14 oct. 4
de seminţe pentru unele gospodării 1960
al

agricole colective şi întovărăşiri agricole,


care nu deţineau seminţe şi nici alte
n

produse pentru a oferi la schimb.


Originale.
io

16 Informare cu privire la pregătirea şi 26 sep. 7


desfăşurarea campaniei agricole de 1960
at

toamnă, planul operativ referitor la


executarea însămânţărilor de grâu, secară,
N

orz pentru boabe şi rapiţă în toamna anului


1960 şi situaţia importului de grâu de
toamnă până la data de 20 septembrie
le

1960.
Original.
ve

17 21 Informări ale colectivelor de activişti 27 oct.- 177


ai C.C. al P.M.R. şi specialişti din 17 dec.
hi

Ministerul Agriculturii, trimişi în diverse 1960


regiuni din ţară, privind activitatea
Ar

organelor şi organizaţiilor de partid


regionale în „transformarea socialistă a
agriculturii” şi desfăşurarea campaniei de
toamnă.
Original, copii.
18 46 Informări ale colectivelor de activişti 4 feb.- 68
ai Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R. trimise 28 dec.
în control în diferite regiuni din ţară, 1960
privind activitatea organelor şi
organizaţiilor de partid şi de stat pentru
106
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
lărgirea sectorului socialist; introducerea în
producţie a hibrizilor de porumb;
desfăşurarea consfătuirilor regionale cu
consiliile G.A.S. etc.
Original, copii.
19 561 Recenzie a unui articol publicat de [1960] 5

i
revista americană „Kapers farmer” cu

ie
privire la folosirea îngrăşămintelor
azotoase.

an
Original
ANUL 1961
1 Informări ale Direcţiei 14 mar.- 69

om
Organizatorice, Direcţiei Propagandă şi 13 nov.
Cultură şi Secţiei Agrare ale Comitetului 1961
Central al Partidului Muncitoresc Român
cu privire la procesul de „transformare

R
socialistă de tip sovietic a agriculturii”,
între lunile februarie-noiembrie 1961.

e
Originale.
2 Informări referitoare la mersul 26 mai- 14
al
lucrărilor agricole până la data de 20 mai
1961 şi realizarea planului de încheieri de
20 iun.
1961
e
contracte la cereale, din recolta anului
1961.
al

Originale.
3 Dare de seamă, informare şi notă 16 iun. 175 Vol.I
n

asupra vizitei documentare făcută în 1961 252 Vol.II


Canada şi Statele Unite ale Americii, de o
io

delegaţie română, în perioada iunie-august


1961, cu privire la unele aspecte ale
at

agriculturii acestor ţări.


Originale.
N

4 Proiecte de planuri de măsuri privind 30 dec. 43


prevenirea şi combaterea eroziunii solului 1961
le

în Regiunea Iaşi, realizarea sarcinilor


stabilite pentru agricultură de Plenara
Comitetului Central al P.M.R. din 30.VI.-
ve

1.VII.1961.
Originale, anexe.
hi

5 Hotărârea (nr. 116/1961) Comitetului 27 feb. 9


Central al Partidului Muncitoresc Român 1961
Ar

şi a Consiliului de Miniştri al României cu


privire la stimularea creşterii numărului de
bovine, proprietate obştească, în
gospodăriile agricole colective şi situaţia
referitoare la repartizarea pe acţiuni a
creditelor acordate gospodăriilor agricole
colective pe anul 1961.
Originale, anexă.
6 Note şi situaţii statistice privind 11 - 12 11
însămânţările de cereale în toamna anului aug.
107
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
1961. 1961
Originale, anexe.
7 Notă şi situaţii statistice referitoare la 25 aug. 8
cultura mazărei. 1961
Originale, anexe.
8 Notă şi situaţie privitoare la unele 7 feb. 5

i
probleme apărute în activitatea de 1961

ie
organizare şi consolidare a gospodăriilor
agricole colective din Regiunea Bucureşti.

an
Originale.
9 Informare privind stadiul 1961 7
colectivizărilor în agricultură în luna

om
decembrie 1961.
Original.
10 2 Informarea Secţiei Organizatorică şi a 14 feb.- 18

R
Secţiei de Propagandă şi Cultură a C.C. al 8 mar.
P.M.R. privind abaterile şi greşelile 1961
săvârşite în munca de colectivizare a

e
agriculturii în Regiunea Argeş, însoţită de
o notă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej
referitoare la aceasta.
Original, copie.
al
e
11 23 Informare a colectivelor de activişti 1961 20
de partid şi specialiştii din Ministerul
al

Agriculturii, privind controlul efectuat în


Regiunile Crişana, Cluj, Suceava, Oltenia
n

şi Argeş, referitor la colectivizarea


agriculturii.
io

Original.
12 24 Informare a colectivelor de activişti ai 1961 7
at

C.C. al P.M.R. trimise în Regiunile Banat,


Braşov, Hunedoara, Maramureş, Regiunea
N

Autonomă Maghiară şi Ploieşti, privind


creşterea animalelor în G.A.S. şi G.A.C.
le

Original.
13 25 Informări lunare ale Secţiei 14 mar.- 61
Organizatorică, Secţiei de Propagandă şi 12 dec.
ve

Cultură şi Secţia Agrară a C.C. al P.M.R. 1961


privind activitatea de „transformare
hi

socialistă a agriculturii” şi situaţia


referitoare la executarea construcţiilor
Ar

zootehnice în G.A.C. (la data de 1


decembrie 1961).
Originale, copii.
14 26 Informări, sinteze, propuneri ale 6 mai- 197
colectivelor de activişti ai C.C. al P.M.R. 14 iul.
şi specialişti ai Ministerului Agriculturii, 1961
privind activitatea organelor şi
organizaţiilor de partid pentru întărirea
economică şi organizatorică a G.A.C.
Originale, copii.
108
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
15 Informări, note şi propuneri ale 2 iun.- 67
colectivelor C.C. al P.M.R. trimise în 29 dec.
diverse regiuni, privind activitatea de 1961
partid din G.A.C. (regiunile Crişana, Galaţi
şi Ploieşti).
Originale.

i
16 31 Informare a colectivelor de activişti ai 1961 4

ie
C.C. al P.M.R. trimise în Dobrogea şi
Banat privind munca de partid în

an
gospodăriile agricole de stat.
Copie.
17 38 Informare a Secţiei Organizatorică şi 20 iun. 4

om
Secţiei Economică a C.C. al P.M.R. 1961
privind realizarea planului de contracte la
cereale din recolta pe anul 1961.
Copie.

R
18 48 Stenograme ale şedinţelor cu 11 - 14 45
instructorii Secţiei Organizatorice privind apr.

e
problemele legate de agricultură, precum şi 1961
un referat al Secţiei Organizaţiilor de
al
Partid referitoare la problemele reieşite din
informările instructorilor
Organizaţiilor de Partid.
Secţiei
e
Originale.
al

19 65 Informări privind activitatea de 14 ian. 27


„transformare socialistă a agriculturii” în 1961-
n

diverse regiuni din ţară (Cluj, Crişana, 11 ian.


Hunedoara, Iaşi ş.a.). 1962
io

Originale.
20 82 Adresă a Direcţiei Treburilor a C.C. 19 ian.- 5
at

al P.M.R. către Dragomir Gheorghe, 23 nov.


privind propunerile Comitetului Regional 1961
N

de Partid Banat, referitoare la defalcarea


unor gospodării agricole colective, însoţită
de o notă a Direcţiei Treburilor C.C. al
le

P.M.R. privitoare la unele probleme ale


gospodăriilor colective din Regiunile
ve

Argeş, Bucureşti şi Braşov.


Originale, copie.
hi

21 88 Referat privind organizarea acţiunilor 18 ian. 82


de însămânţări artificiale şi de selecţie; 1961-
3 ian.
Ar

informări, note ale Secţiei Agrare a C.C. al


P.M.R. referitoare la activitatea de partid şi 1962
economică din G.A.C.
Originale.
ANUL 1962
1 Informare întocmită de Direcţia 12 - 14 9
Organizatorică şi Secţia Agrară ale C.C. feb.
însoţită de situaţii privitoare la 1962
desfăşurarea activităţii de colectivizare a
agriculturii în luna ianuarie 1962.
109
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale.
2 Informare cu privire la activitatea 9 apr. 4
brigăzilor de mecanizare completă în 1962
gospodăriile agricole de stat.
Original.
3 Adrese-tip către comitetele regionale 30 mar.- 4

i
ale Partidului Muncitoresc Român însoţite 23 oct.

ie
de un tabel, privitoare la trimiterea în 1962
unităţile socialiste din agricultură a

an
inginerilor agronomi, zootehnicienilor şi
medicilor veterinari, transportul produselor
agricole, alte probleme de interes agricol.

om
Originale.
4 Adresă, telegramă şi situaţii ale 24 - 25 9
Comitetului Regional al Partidului ian.
Muncitoresc Român din Regiunea Cluj 1962

R
privitoare la situaţia colectivizărilor din
această regiune, la data de 23 ianuarie

e
1962.
Originale.
5 al
Referat şi situaţii cu privire la
încheierea colectivizării agriculturii în
31 dec.
1962
22
e
Regiunea Oltenia, întocmite de Biroul
Comitetului Regional de Partid şi
al

Comitetul Executiv al Sfatului Popular


Regional Oltenia.
n

Originale.
6 Hotărâri ale Comitetului Central al 15 mai- 20
io

Partidului Muncitoresc Român şi a 16 iul.


Consiliului de Miniştri al României cu 1962
at

privire la redistribuirea cadrelor de


specialişti din agricultură şi la organizarea
N

de mari unităţi specializate tip industrial


pentru incubaţie, producţia de ouă în
gospodăriile agricole de stat.
le

Originale.
7 Hotărâri ale Comitetului Central al 20 nov. 13
ve

Partidului Muncitoresc Român referitoare 1961-


la eliberările şi numirile în funcţii ale unor 25 mai
hi

persoane din cadrul Secţiei Agrare a 1962


Comitetului Central al Partidului
Ar

Muncitoresc Român şi Ministerului


Agriculturii.
Originale, anexe.
8 Hotărâri ale Comitetului Central al 12 nov. 10
Partidului Muncitoresc Român cu privire 1962
la constituirea de comitete de partid; notă
şi tabelul referitor la aceeaşi problemă (în
Regiunile Banat, Braşov, Bucureşti,
Dobrogea, Hunedoara, Iaşi şi Ploieşti).
Originale, anexe.
110
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
9 3 Informări şi situaţii statistice 12 - 22 23
întocmite de Direcţia Organizatorică şi mart.
Secţia Agrară ale C.C. al P.M.R. privind 1962
încheierea colectivizării agriculturii şi
creşterea şeptelului şi a producţiei animale.
Originale.

i
10 8 Stenograma şedinţei cu responsabilii 20 aug. 49

ie
colectivelor de activişti şi specialiştii din 1962
agricultură, trimişi de C.C. al P.M.R. să

an
ajute gospodăriile agricole colective.
Original.
11 12 Note, din şedinţa din 20 august 1962, 27 aug.- 25

om
privind problemele reieşite cu responsabilii 28 nov.
colectivelor trimise în agricultură de C.C. 1962
al P.M.R. să ajute gospodăriile colective.
Original.

R
12 22 Referate, sinteze, informări, 3 ian.- 291
concluzii, situaţii statistice ale brigăzilor 21 nov.

e
C.C. al P.M.R. care s-au ocupat de 1962
problemele din agricultură în diverse
al
regiuni ale ţării (ianuarie-octombrie 1962).
Originale, copii.
e
13 82 Referate, note, informări ale Secţiei 6 ian.- 36
Agrare a C.C. al P.M.R. privind crearea 6 apr.
al

unor comitete regionale pentru verificarea 1962


unor gospodării colective; problemele din
n

domeniul agriculturii, reieşite la


conferinţele de partid; activitatea
io

economică a S.M.T.-urilor pe anul 1961.


Originale, copii.
at

14 303 Note şi situaţii statistice întocmite de 10 mai– 24


Comitetul de Stat al Planificării cu privire 13 aug.
N

la potenţialul agricol al României, gradul 1962


de utilizare a suprafeţei arabile şi producţia
de fasole.
le

Originale.
15 574 Situaţia lucrărilor de îndiguiri şi 1962 46
ve

desecări din Lunca Dunării realizate până


în 1962 şi planificarea lucrărilor până în
hi

1964, întocmită de Comitetul de Stat al


Apelor.
Ar

Originale. Broşură. Hărţi.


ANUL 1963
1 Recomandări ale Consiliului Superior 1963 13
al Agriculturii cu privire la pregărirea şi
desfăşurarea adunării generale în
gospodăriile agricole colective, pentru
dezbaterea şi aprobarea dării de seamă pe
anul 1962 şi a planului de producţie pe
anul 1963; norme de retribuire a
preşedinţilor gospodăriilor agricole
111
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
colective.
Originale.
2 Notă, întocmită de Direcţia Treburilor 5 mar. 2
C.C. al P.M.R., referitoare la scrisorile 1963
adresate conducerii Partidului Muncitoresc
Român, de membrii gospodăriilor agricole

i
colective.

ie
Original.
3 11 Informări ale Secţiei Organizatorice a 10 apr.- 17

an
C.C. al P.M.R., Consiliul Superior al 18 iul.
Agriculturii, Secţia de Propagandă şi 1963
Agitaţie a C.C. al P.M.R. privind

om
problemele din agricultură pe anul 1963.
Originale.
4 15 Sinteze, informări şi recomandări ale 02 feb.- 262
brigăzilor C.C. al P.M.R. trimise în 27 iul.

R
control, privind problemele din agricultură 1963
în Regiunile Banat, Bucureşti, Mureş,

e
Dobrogea, Bacău, Oltenia, Argeş, Cluj,
Braşov, Maramureş, Suceava, Ploieşti,
al
Galaţi, Hunedoara (ianuarie-iulie 1963).
Originale.
e
5 16 Informări, sinteze, recomandări ale 12 sep.- 95
brigăzilor C.C. al P.M.R. trimise în 27 nov.
al

control, privind unele probleme din 1963


agricultură în Regiunile Cluj, Oltenia,
n

Maramureş şi Iaşi.
Originale.
io

6 44 Informări, note, sinteze ale Secţiei 19 ian.- 83


Organizaţiilor de Partid a C.C. al P.M.R. 18 nov.
at

privind unele probleme din agricultură. 1963


Originale.
N

7 316 Adresă a Comitetului de Stat al 1963 18


Planificării către Gh.Gheorghiu Dej,
le

însoţită de situaţie statistică privind


aplicarea principalelor hotărâri şi dispoziţii
luate de P.C.R. şi Guvern pentru
ve

dezvoltarea agriculturii şi lista


principalelor obiective din domeniul
hi

zootehnic.
Originale.
Ar

ANUL 1964
1 Informare privind situaţia investiţiilor 16 mai 7
în sectorul agricol de stat la 30 aprilie 1964
1964.
Original.
2 Informare a colectivului de [5 oct. 21
specialişti, trimis de C.C. al P.M.R. privind 1964-
sprijinul acordat pentru întărirea 16 feb.
economico-organizatorică a cooperativelor 1965]

112
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
agricole de producţie din Regiunea
Suceava.
Original.
3 9 Informări, note, situaţii statistice ale 24 ian.- 155
Secţiei Agrare a C.C. al P.M.R. şi a 14 feb.
Direcţiei Treburilor privind stadiul 1964

i
pregătirii şi desfăşurării adunărilor

ie
generale de sfârşit de an în gospodăriile
agricole colective din diverse regiuni din

an
ţară.
Originale, copii.
4 10 Stenograma şedinţei de instructaj la 27 feb. 33

om
care au participat şi unii activişti de la 1964
Consiliul Superior al Agriculturii – privind
problemele legate de realizarea planului de
industrie, sărbătorirea zilei de 1 Mai şi 23

R
August, desfăşurarea campaniei agricole
de primăvară.

e
Original.
5 15 Informarea colectivului trimis de C.C. 4 mai 9
al
al P.M.R. în Regiunea Argeş, privind
activitatea desfăşurată de aceasta, în
perioada 2-28 aprilie 1964, în campania de
1964
e
însămânţări.
al

Original.
6 24 Raportul brigăzii C.C. al P.M.R. 4 iul. 38
n

trimisă în perioada 8-27 iunie, în Regiunea 1964


Maramureş, privind activitatea organelor şi
io

organizaţiilor de partid pentru îndeplinirea


sarcinilor referitoare la gospodăriile
at

colective şi cele de stat din Regiunea


Maramureş.
N

Original.
7 26 Informări ale Direcţiei Organizatorice 27 iul.- 97
a C.C. al P.M.R. privind pregătirea şi 5 aug.
le

desfăşurarea campaniei agricole de vară în 1964


diverse regiuni din ţară: Dobrogea,
ve

Hunedoara, Suceava, Iaşi, Galaţi etc.


Originale.
hi

8 33 Informare şi situaţie statistică, 10 -14 23


întocmite de colectivul trimis de C.C. al dec.
1964
Ar

P.M.R. în Raionul Turnu-Severin,


Regiunea Oltului, însoţite de situaţii
statistice privind activitatea economico-
organizatorică a gospodăriilor agricole
colective din zonă.
Original, anexe.
9 41 Note informative, sinteze ale Secţiei 21 aug. 135
Organizatorice a C.C. al P.M.R. privind 1963
problemele legate de industrie şi
agricultură, în diverse regiuni din ţară, pe
113
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
anul 1964.
Originale, copii.
10 43 Note informative ale Secţiei 13 - 22 9
Organizatorice a C.C. a P.M.R. privind feb.
predările de terenuri arabile către 1964
gospodăriile agricole de stat de la

i
gospodăriile agricole colective, sfaturi

ie
populare şi alte unităţi.
Originale.

an
11 48 Note informative ale Secţiei 17 mar.- 114
Organizatorice a C.C. al P.M.R. privind 6 iul.
activitatea comitetelor regionale de partid 1964

om
din ţară, referitor la planul industrial,
măsurile şi rezultatele obţinute în
pregătirea campaniei agricole de
primăvară, precum şi în zootehnie.

R
Originale.
12 50 Note informative şi situaţii statistice 19 - 28 9

e
ale Secţiei Organizatorice a C.C. al P.M.R. sep.
privind evaluarea producţiei de porumb în 1964
G.A.C., comunicate
regionale de partid.
Originale.
al
de comitetele
e
13 81/1965 Informarea Secţiei Organizaţiilor de 2 iul. 27
al

Partid a C.C. al P.M.R. şi Consiliul 1965


Superior al Agriculturii privind activitatea
n

economico-organizatorică a cooperativelor
agricole de producţie pe anul 1964 şi
io

sarcinile lor de plan, pe anul 1965.


Copie.
at

14 Dosare personale ale unor preşedinţi, 19 - 21 36


vicepreşedinţi, ingineri, lucrători în nov.
N

gospodării colective, gospodării agricole 1964


de stat şi cooperative agricole de
producţie: Croitoru Marin, Croicu Nicolae,
le

Dinu Maria, Iacubina Elena, Manda Oprea,


Popa Constantin, Peter Ion, Raicov
ve

Radivoi, Ştefănescu Alexandra şi Zinca


Vasile.
hi

Originale.
15 Notă a Consiliului Superior al 28 sep. 5
1964
Ar

Agriculturii cu privire la posibilităţile de


folosire în agricultură a autoturismului Fiat
Campagnola „A”.
Original. Fotografii.
16 Notă informativă a Uniunii Centrale a 1964 28
Cooperativelor Meşteşugăreşti cu privire la
producţia naţională de împletituri şi lista
articolelor executate.
Original.
17 Notă de sinteză înaintată conducerii 14 dec. 20
114
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
PCR de către Consiliul Superior al 1964
Agriculturii condus de Al. Moghioroş,
referitoare la activitatea institutelor de
cercetare ştiinţifică din domeniul
agriculturii.
Original.

i
18 Referat cu privire la extinderea 1964 53

ie
irigaţiilor în perioada 1964-1970; în anexă
tabele, schiţă şi hartă referitoare la aceeaşi

an
problemă.
Original.
19 Notă a Comitetului de Stat al Apelor 14 dec. 10

om
cu privire la realizarea unor amenajări
pentru irigaţii în colaborare cu „Compania
naţională de amenajare a Rhone-ului
Inferior şi Landuedouc-ului” – Franţa şi

R
plan de ansamblu al amplasării sistemelor
propuse.

e
Original. Schiţă.
20 Notă a Comitetului de Stat al Apelor [1964] 15
al
cu privire la stadiul actual şi dezvoltarea
lucrărilor hidroameliorative în R.P.R.
Original. Anexe.
e
21 Referat realizat de Consiliul Superior 1964 21
al

al Agriculturii, Trustul Central Gostat, cu


privire la proiectarea lucrărilor de
n

organizare a teritoriului şi înfiinţarea


plantaţiilor de vii şi pomi la G.A.S.
io

Comorova din Constanţa.


Original. Grafice.
at

22 Referat cu privire la utilitatea măririi 1964 56


suprafeţei arabile în gospodăriile agricole
N

de stat la 1,8 milioane de hectare.


Original. Hartă. Anexe.
le

23 Adresă şi informare întocmită de 3 dec. 5


Comitetul Regional Bucureşti al PMR cu 1964
privire la terenurile Staţiunii
ve

Experimentale Horti-Viticole Greaca,


Bucureşti şi schiţa perimetrului G.A.C.
hi

Originale.
ANUL 1965
Ar

1 Hotărârea nr. 408/1965 a Comitetului 15 mai 11


Central al Partidului Muncitoresc Român 1965
şi a Consiliului de Miniştri al României
privind unele măsuri de îmbunătăţire a
regimului de valorificare a produselor
vegetale şi animale.
Original.
2 6 Referatul comisiei trimise de C.C. al 20 feb. 29
P.M.R. în Regiunea Maramureş, privind 1965

115
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
sprijinul acordat organelor şi organizaţiilor
de partid, consiliilor agricole pentru
îmbunătăţirea activităţii din agricultură.
Original.
3 7 Informare a colectivului trimis de 21 feb. 21
C.C. al P.M.R. în Regiunea Iaşi, privind 1965

i
situaţia dezvoltării agriculturii şi

ie
rezultatele economice obţinute de
cooperativele agricole de producţie.

an
Original.
4 8 Referatul comisiei trimise de C.C. al 22 feb. 21
P.M.R., în perioada octombrie 1964 – 1965

om
ianuarie 1965, în Regiunea Oltenia, privind
activitatea cooperativelor agricole de
producţie.
Original.

R
5 9 Notă a comisiei trimise de C.C. al 28 feb. 19
P.M.R., în perioada octombrie 1964 – 1965

e
februarie 1965, în Regiunea Cluj, privind
creşterea producţiilor şi întărirea

agricole de producţie.
Original.
al
economico-organizatorică a cooperativelor
e
6 12 Referatul comisiei de activişti trimişi 9 mar. 19
al

de C.C. al P.M.R. în perioada 12 ianuarie – 1965


27 februarie, în Regiunea Braşov, pentru
n

ajutorarea organelor de partid şi a


consiliilor raionale în aplicarea indicaţiilor
io

date de conducerea partidului privind


îmbunătăţirea continuă a muncii în C.A.P.
at

–uri.
Original.
N

7 16 Referatul brigăzii C.C. al P.M.R. 9 apr. 32


privind analiza activităţii organelor de 1965
partid şi de stat pentru întărirea
le

economico-organizatorică a C.A.P.-urilor
slabe, desfăşurată în perioada 18 martie –
ve

10 aprilie 1965, în Regiunea Galaţi.


Original.
hi

8 31 Informare a comisiei de activişti de 23 sep. 27


partid şi de specialiştii, trimise de C.C. al 1965
Ar

P.M.R., în Regiunea Bucureşti, în perioada


1-23 septembrie, privind activitatea
organelor şi organizaţiilor de partid pentru
întărirea economico-organizatorică a
cooperativelor agricole de producţie şi
dezvoltarea gospodăriilor de stat.
Original.
9 65 Notă privind unele măsuri de 1965 26
stimularea producţiei în cooperativele
agricole de producţie.
116
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Original.
10 66 Studiu privind propunerile pentru 14 sep. 101
îmbunătăţirea activităţii economice şi 1965
organizatorice a cooperativelor agricole de
producţie.
Originale, anexe.

i
11 67 Referat şi notă privind măsurile 20 oct. 71

ie
pentru îmbunătăţirea conducerii şi 1965
planificării agriculturii; introducerea unui

an
sitem unic de pensionare pentru membrii
cooperativelor agricole de producţie şi
situaţii statistice.

om
Original, anexe.
12 68 Stenograma şedinţei de constituire a 16 nov. 71
Comisiei de Organizare a Uniunii 1965
Naţionale a Cooperativelor, şedinţă

R
condusă de prim-vice-prim-ministru Gh.
Apostol.

e
Original.
13 69 Statutul Uniunii Cooperativelor 1965 25
al
Agricole de Producţie din România.
Original.
e
14 71 Notă şi situaţii statistice ale Comisiei 22 dec. 19
de Organizare a Congresului pentru 1965
al

înfiinţarea Uniunii Naţionale a


Cooperativelor Agricole de Producţie
n

privind Proiectul de Statut al Casei de


Pensii a Membrilor Cooperativelor
io

Agricole de Producţie.
Originale, anexe.
at

15 84 Informare, referat, situaţii statistice 1 iun.- 10


ale Secţiei Organizaţiilor de Partid a C.C. 31 iul.
N

al P.C.R. privind încadrarea în 1965


cooperativele agricole de producţie a
le

contabililor şefi salariaţi de stat.


Originale.
16 127 Referate, informări, note, situaţii 26 aug.- 131
ve

statistice ale Secţiei Agrare a C.C. al 7 dec.


P.C.R. privind: atribuţiile Secţiei Agrare a 1965
hi

C.C. al P.M.R.; măsurile pentru sporirea


efectivelor de animale; asigurarea cu furaje
Ar

a animalelor din C.A.P.-uri şi gospodăriile


particulare; planul de producţie pe 1966;
alte probleme legate de agricultură.
Originale, copii.
17 Note de relaţie şi de apreciere 6 ian.- 171
întocmite de Direcţia Cadre şi declaraţii 20 nov.
ale cunoscuţilor unor directori de staţiuni 1965
de maşini agricole şi tractoare, directori de
gospodării agricole de stat, ingineri,
preşedinţi şi vicepreşedinţi de consilii
117
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
agricole regionale ş.a.
Originale.
18 Informare cu privire la stadiul de 14 mai 69
creştere şi folosire a animalelor importate 1965
în perioada anilor 1957-1964.
Original. Anexe. Hărţi, planşe.

i
Anul 1966

ie
1 105 Stenogramă, note, informări, planuri 4 ian. - 28 197
de muncă, situaţii, tabele întocmite de mart.

an
Secţia Agrară a C.C. al P.C.R. privind: 1966
constituirea uniunilor raionale ale
cooperativelor agricole de producţie,

om
proiecte de dezvoltare a Gospodăriilor
Agricole de Stat (G.A.S.), organizarea
adunărilor generale ale cooperativelor
agricole de producţie, depozitarea şi

R
păstrarea produselor agricole, activitatea
Consiliului Superior al Agriculturii,

e
deficienţe constatate în activitatea unor
G.A.S.-uri şi S.M.T.-uri din Regiunea
Banat ş.a.
Originale, copii.
al
e
2 Informări însoţite de situaţii privind: 28 ian. – 33
contractări de produse vegetale din recolta 7 dec.
al

anului 1966; desfăşurarea adunărilor 1966


generale ale cooperativelor agricole de
n

producţie; desfăşurarea conferinţelor de


constituire a uniunilor raionale ale
io

cooperativelor agricole de producţie;


stadiul amenajării terenurilor în vederea
at

executării irigaţiilor la C.A.P.-uri şi adresa


Direcţiei Centrale de Statistică prin care
N

este trimisă C.C. al P.C.R. o informare


operativă privind efectivul de animale şi
producţia animală pe anul 1966 la G.A.S.
le

şi C.A.P.
Originale, copii, anexe.
ve

3 Hotărâri ale C.C. al P.C.R., însoţite de 22 mart. – 38


referate şi note privind numiri ale unor 3 nov.
hi

activişti de partid în funcţii de instructori la 1966


Secţia Agrară şi Secţia Bunuri de Consum,
Comerţ, Cooperaţie din cadrul C.C. al
Ar

P.C.R.
Originale, copii, anexe.
4 106 Note, informări, planuri de muncă, 1 apr. – 180
situaţii, tabele întocmite de Secţia Agrară a 27 iun.
C.C. al P.C.R. privind: pregătirea primei 1966
consfătuiri pe ţară a lucrătorilor din
gospodăriile agricole de stat; dezvoltarea
zootehniei în C.A.P.-urile din regiunea
Oltenia; efectuarea lucrărilor de întreţinere
118
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
a culturilor, recoltarea furajelor; pregătirea
şi desfăşurarea campaniei de recoltare la
cerealele păioase; propuneri ale
Departamentului GOSTAT privind
îmbunătăţirea proiectului de plan; preluări
şi sacrificări de animale ş.a.

i
Originale, copii.

ie
5 110 Note şi informări alcătuite de Secţia 5 mai – 96
Agrară a C.C. al P.C.R. privind vizite ale 26 oct.

an
delegaţiilor de partid din R.D. Germană, 1966
R.P. Bulgaria şi R.S.F. Iugoslavia
efectuate cu scopul documentării în

om
legătură cu diferite aspecte ale organizării
agriculturii.
Originale.
6 Expunerea lui Nicolae Ceauşescu, 7 mai 39

R
secretar general al C.C. al P.C.R., la primul 1966
Congres al Uniunii Naţionale a

e
Cooperativelor Agricole de Producţie din
România cu privire la situaţia ţărănimii,
al
rolul agriculturii în economia românească,
dezvoltarea productivităţii,
cooperativelor agricole ş.a.
statutul
e
Original.
al

7 Hotărâri, note, adrese ale Secţiei 14 mai – 32


Agrare din cadrul C.C. al P.C.R. şi 8 iun.
n

Consiliului Superior al Agriculturii privind 1966


deplasări în străinătate ale unor specialişti
io

români în domeniul agriculturii pentru a


participa la conferinţe internaţionale,
at

precum şi pentru petrecerea concediului de


odihnă.
N

Originale, copii, anexe.


8 Referat însoţit de situaţii şi fişe de 1966 26
calcul cu privire la propuneri pentru
le

importul de animale în perioada anilor


1966-1970.
ve

Originale, fotocopii, anexe.


9 109 Notă, informare şi tabel alcătuite de 5 iul. – 26 19
hi

Secţia Agrară a C.C. al P.C.R. privind sept.


probemele ce vor fi discutate de delegaţia 1966
C.C. al P.C.R. pe probleme de agricultură,
Ar

cu prilejul deplasării în R.S. Cehoslovacia,


precum şi rezultatele obţinute şi
constatările făcute în timpul vizitei.
Originale.
10 107 Stenograme, note, informări, situaţii, 7 iul. – 19 123
planuri de muncă şi tabele întocmite de sept.
Secţia Agrară a C.C. al P.C.R. privind: 1966
organizarea campaniei agricole de vară;
situaţia taurinelor din import şi a celorlalte
119
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
efective de animale; producţia agricolă
realizată.
Originale, copii.
11 108 Procese-verbale, referate, note, 3 oct. – 132
planuri de muncă, situaţii alcătuite de 17 dec.
Secţia Agrară a C.C. al P.C.R. privind: 1966

i
preţurile de vânzare-cumpărare a

ie
produselor agricole; producţiile realizate;
controale efectuate în gospodăriile de stat

an
nerentabile din regiunea Dobrogea,
regiunea Banat şi trustul teritorial Roşiorii
de Vede (regiunea Bucureşti); încadrarea şi

om
retribuirea personalului din cooperativele
agricole ş.a.
Originale, copii.
12 71 Registru de intrare-ieşire a 3 ian. – 125

R
corespondenţei. 30 dec.
Original. 1966

e
13 61 Registru de intrare-ieşire a 26 sept. 141
corespondenţei. 1966 – 2
Original. al mart.
1968
e
Anul 1967
1 117 Note, informări şi situaţii întocmite de 11 ian. – 129
al

Secţia Agrară a C.C. al P.C.R. privind: 4 dec.


producţia de legume şi fructe; realizarea 1967
n

planului de livrări pentru export şi a


planului de export, aprovizionarea
io

populaţiei cu legume şi fructe ş.a.


Original, copii, anexe.
at

2 45 Adresă, plan de măsuri, notă cu 17 ian. – 22


privire la organizarea şi desfăşurarea 26 sept.
N

Consfătuirii pe ţară a angajaţilor din 1967


G.A.S. şi referat în legătură cu propunerile
le

făcute asupra studiului de înbunătăţire a


activităţii gospodăriilor agricole de stat.
Copii.
ve

3 Hotărâri însoţite de referate, note, 21 ian. – 12


adrese privind eliberări şi numiri în funcţii 18 dec.
hi

a unor activişti de partid la Secţia Bunuri 1967


de Consum, Comerţ, Cooperaţie a C.C. al
Ar

P.C.R.
Originale, copii, anexe.
4 118 Note, informări, referate, planuri de 22 ian. – 246
muncă, sinteze întocmite de Secţia Agrară 20 apr.
a C.C. al P.C.R. privind controalele 1967
efectuate la G.A.S.-uri, modul de
desfăşurare a activităţii Consiliului G.A.S.
şi a Biroului Consiliului; măsurători de
teren, rezolvarea de sesizări din partea
cetăţenilor ş.a.
120
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale, copii.
5 121 Informări şi note privind: activitatea 22 ian. – 134
Comisiei pentru Problemele Stiinţifice în 17 nov.
Agricultură; controlul efectuat în regiunile 1967
Argeş, Oltenia, Bacău, Galaţi şi măsurile
luate pentru realizarea unor lucrări de

i
irigaţii; controlul asupra activităţii

ie
Institutului de Studii şi Proiectări Agricole;
activitatea unor şantiere de

an
hidroamelioraţii; măsuri luate în regiunea
Crişana în vederea efectuării unor lucrări
de îmbunătăţiri funciare; dezvoltarea

om
învăţământului superior; obiecţii faţă de
necesarul de cadre cu studii superioare
agronomice solicitat de Consiliul Superior
al Agriculturii pentru a fi pregătit în

R
perspectiva anilor 1967-1980 ş.a.
Originale, copii.

e
6 120 Note, informări, referate întocmite de 30 ian. – 124
Secţia Agrară din cadrul C.C. al P.C.R. cu 20 nov.
al
privire la: adunările generale ale
cooperativelor agricole din regiunea
Argeş; desfăşurarea adunărilor generale
1967
e
pentru dări de seamă şi aprobarea
al

planurilor de producţie şi financiare în


cooperativele agricole; situaţia economico-
n

financiară a cooperativelor agricole slab


dezvoltate; probleme legate de producerea,
io

valorificarea şi controlul seminţelor şi


materialului săditor pomi-viticol;
at

principalii indicatori însuşiţi de


cooperativele agricole în planurile de
N

producţie şi financiare pe anul 1967


comparativ cu sarcinile din planul de stat
ş.a.
le

Originale, copii.
7 114 Procese-verbale de şedinţă şi note 7 febr. – 223
ve

referitoare la: cererile unor C.A.P.-uri de a 10 apr.


li se restitui parte din terenurile predate în 1967
anii anteriori unităţilor agricole de stat;
hi

activitatea Secţiei Agrare a C.C. al P.C.R.


pe anul 1966; probleme legate de
Ar

activitatea de producţie din uzinele de


reparaţii; modul de rezolvare a problemei
exproprierii unor terenuri agricole din
bazinul carbonifer Rovinari (reg. Oltenia);
asigurarea utilajelor din import pentru
Consiliul Superior al Agriculturii;
rezolvarea sarcinilor de plan pe trimestrul I
şi II al anului 1967; planuri de muncă
întocmite de Secţia Agrară a C.C. al P.C.R.
121
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale, copii.
8 Hotărâre însoţită de note referitoare 11 febr. – 18
la propuneri de asigurare integrală a 3 oct.
necesarului de materiale solicitate de 1967
Consiliul Superior al Agriculturii şi
UNCAP pentru dezvoltarea producţiei de

i
legume în anul 1968; adresă însoţită de

ie
informări ale concluziilor brigăzilor C.C.
al P.C.R. cu privire la constatările rezultate

an
din controlul efectuat în regiunile Argeş şi
Crişana în luna ianuarie.
Originale, copii, anexe.

om
9 119 Note, informări, referate, planuri de 4 mai – 5 161
muncă alcătuite de Secţia Agrară a C.C. al dec. 1967
P.C.R. privind: controalele desfăşurate în
regiunea Maramureş, la Combinatul avicol

R
– Oradea; vizite efectuate de delegaţii ale
P.C.R. în Anglia, Olanda, Franţa, R.S.F.

e
Iugoslavia, în probleme de irigaţii, desecări
şi activitatea în agricultură ş.a.

10 119
Original, copii, anexe.al
Note, referate, planuri de muncă
întocmite de Secţia Agrară a C.C. al P.C.R.
19 mai –
18 dec.
142
e
privind: reorganizarea centralei 1967
al

Departamentului Intreprinderilor Agricole


de Stat, controale efectuate la G.A.S.-uri;
n

constituirea fermelor şi a Intreprinderilor


Agricole de Stat; desfăşurarea cursurilor de
io

instruire a cadrelor tehnice din I.A.S.-uri


seria I – Mangalia Nord; probleme privind
at

desfăşurarea activităţii G.A.S.-urilor şi


S.M.T.-urilor; stadiul de desfăşurare a
N

acţiunii de măsurare a terenurilor ş.a.


Originale, copii.
11 116 Note şi situaţii statistice ale Secţiei 4 aug. – 31
le

Agrare a C.C. al P.C.R. cu privire la 12 dec.


recolta de porumb, grâu şi cartofi pe anul 1967
ve

1967 şi livrarea lor la fondul de stat.


Originale, copii, anexe.
hi

12 Adresa lui Iosif Banc către Nicolae 12 oct. 36


Ceauşescu însoţită de notă şi situaţii 1967
întocmite de Consiliul Superior al
Ar

Agriculturii privind realizarea producţiei


agricole vegetale pe anul 1967.
Original, anexe.
13 Hotărâri, note, adrese privind: 24 oct. – 17
invitarea în România a unor responsabili 5 dec.
din domeniul turismului din U.R.S.S. şi 1967
Republica Cehoslovacă, deplasarea în
Republica Polonă şî R.D. Germană a unei
delegaţii a Oficiului Naţional de Turism;
122
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
participarea adjunctului ministrului
Industriei Uşoare la inaugurarea fabricii de
prelucrare a pieilor de Rusu (Bulgaria);
invitarea ministrului Comerţului şi
Aprovizionării al R.D. Germane pentru a-
şi petrece concediul în România ş.a.

i
Originale, copii, anexe.

ie
14 49 Informare întocmită de Consiliul 14 nov. 79
Superior al Agriculturii, din însărcinarea 1967

an
Secretariatului C.C. al P.C.R., privind
măsurile de îmbunătăţire a activităţii de
producţie a staţiunilor de maşini şi

om
tractoare şi de rentabilizare a acestora.
Copie.
15 122 Registru de intrare-ieşire a 3 ian. – 155
corespondenţei. 29 dec.

R
Original. 1967
16 144 Registru de intrare-ieşire a 3 ian – 31 92

e
corespondenţei. dec. 1967
Original.

1
Anul 1968 al
Proces-verbal şi opisuri de materiale 4 ian. 23
e
primite de Secţia Agrară a C.C. al P.C.R. 1968
de la Cancelaria C.C. al P.C.R. pentru a fi
al

distruse prin ardere.


Original, anexă.
n

2 Note, adrese ale Consiliului Superior 10 mai – 17


io

al Agriculturii, ale prim-secretarului de 31 oct.


partid al Regiunii Covasna, Kiraly Carol, 1968
privind producţia la grâu realizată de
at

I.A.S.-uri, solicitări de dotare cu noile


utilaje pentru recoltarea cartofilor precum
N

şi propuneri de realizare a retribuirii în


agricultură.
le

Originale, anexe.
3 Hotărâre a C.C. al P.C.R. însoţită de 7 oct. 2
adresa întocmită de preşedintele Uniunii 1968
ve

Naţionale a Cooperativelor de Producţie,


Vasile Vâlcu, privind eliberarea din funcţie
hi

a lui Vasile Bratu, secretar general la


Departamentul pentru valorificarea
Ar

legumelor şi fructelor.
Original, copie.
4 Situaţii ale cheltuielilor bugetare 22 – 23 22
făcute pentru ţărănime comparativ cu dec. 1968
impozitele, taxele şi alte venituri încasate
de la ţărănime în vederea aplicării unui nou
sistem de impozitare.
Originale, anexe.
Anul 1969

123
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
1 Adrese ale vicepreşedintelui 14 ian. – 73
Consiliului de Miniştri Iosif Banc, către 6 dec.
secretarul general al P.C.R., Nicolae 1969
Ceauşescu, informări şi note cu privire la
diverse vizite în S.U.A., Tunisia, U.R.S.S.
ale unor delegaţii din România, probleme

i
legate de Federaţia Internaţională a

ie
Asociaţiilor de Apicultori, concluzii ale
specialiştilor O.N.U. privind folosirea

an
apelor subterane pentru irigaţii ş.a.
Originale, anexe.
2 13 Cuvântarea ţinută de Nicolae 28 ian. 61

om
Ceauşescu la Plenara Consiliului Uniunii 1969
Naţionale a Cooperativelor Agricole de
Producţie, publicată de Editura Politică în
anul 1969 cu privire la situaţia agriculturii,

R
producţia agricolă, activitatea C.A.P.-urilor
ş.a.

e
Original, broşură.
3 Notă privind rezultatele verificării 6 febr. 18
al
înregistrărilor de produse agricole şi a
efectivelor de animale în întreprinderile
agricole de stat şi cooperativele agricole de
1969
e
producţie.
al

Original, anexe.
4 Adrese ale Consiliului de Miniştri 20febr. – 225
n

semnate de Ilie Verdeţ, ale 10 nov.


vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri, 1969
io

Iosif Banc, către secretarul general al


P.C.R., Nicolae Ceauşescu, urmate de
at

informări privind desecări de terenuri din


lunca inundabilă a Dunării, producţii la
N

legume, fructe, venituri şi cheltuieli


înregistrate la producţiile agricole ş.a.
Originale, anexe.
le

5 Note, informări, adrese privind 28 febr. – 39


organizarea unor momente festive, 14 nov.
ve

pregătirea documentelor pentru Congresul 1969


al X-lea al P.C.R. ş.a.
hi

Originale, anexe.
6 Dare de seamă privind activitatea 14 iun. 44
economică a cooperativelor agricole pe 1969
Ar

anul 1968.
Original, anexe.
7 58 Ordonanţă, scrisori şi referate de 10 iul. – 171
verificare privind anumite nereguli 29 dec.
constatate în gestionare bunurilor din 1969
cooperativele agricole de producţie.
Originale.
8 Stenograma şedinţei de lucru ţinută cu 13 dec. 19
prim-secretarii comitetelor judeţene de 1969
124
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
partid şi reprezentanţii Ministerului
Agriculturii şi Silviculturii, la C.C. al
P.C.R., în care s-a discutat problema
neacoperirii necesarului de carne de porc
pentru consumul populaţiei.
Original.

i
9 Adresa vicepreşedintelui Consiliului 30 dec. 55

ie
de Miniştri, Iosif Banc, prin care îi trimite 1969
lui Nicolae Ceauşescu raportul privind

an
vizita de documentare a specialiştilor din
agricultură, efectuată în S.U.A. în
octombrie 1969.

om
Original, anexă.
10 18 Referat realizat de cadre din C.C. al Dec. 40
P.C.R., Ministerul Agriculturii şi 1969
Silviculturii, Uniunea Naţională a

R
Cooperativelor Agricole de Producţie,
Banca Agricolă privind perfecţionarea

e
organizării, normării şi retribuirii muncii şi
unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii

producţie.
Original.
al
economice în cooperativele agricole de
e
Anul 1970
al

1 Hotărâri ale Secretariatului General al 19 ian. – 139


C.C. al P.C.R. de aprobare a deplasării în 4 dec.
n

diferite state (SUA, Ungaria, Italia, Franţa, 1970


Anglia, Cehoslovacia, U.R.S.S.) a unor
io

specialişti în domeniul agriculturii pentru a


participa la diverse manifestări
at

internaţionale de profil.
Originale, copii, anexe.
N

2 866 Stenograma şedinţei de lucru la C.C. 6 febr. 63


al P.C.R. cu secretarii pe probleme agrare 1970
ai comitetelor judeţene de partid, directorii
le

direcţiilor agricole judeţene şî cadre din


Ministerul Agriculturii şi Silviculturii şi
ve

Uniunea Naţională a Cooperativelor


Agricole de Producţie.
hi

Original.
3 Hotărâri ale Secretariatului C.C. al 7 febr. – 21
21 dec.
Ar

P.C.R. prin care sunt aprobate vizitele în


ţară a diferitelor personalităţi din 1970
străinătate din domeniul agriculturii
(miniştri, experţi ş.a.), în scopul realizării
schimbului de experienţă.
Originale, copii, anexe.
4 Adrese ale vicepreşedintelui 7 – 28 7
Consiliului de Miniştri, Iosif Banc, către febr.
Nicolae Ceauşescu şi Virgil Trofin prin 1970
care îi informează asupra rezultatelor
125
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
financiare pe anul 1969, la întreprinderile
agricole de stat şi respectiv asupra
„Studiului privind dezvoltarea creşterii
animalelor în Republica Socialistă
România, în perioada 1970-1980”.
Originale, anexe.

i
5 Telegrama prin care Nicolae 24 - 27 7

ie
Ceauşescu este invitat să participe la cea febr.
de-a XX-a aniversare a cooperativei 1970

an
agricole de producţie din comuna Sântana,
judeţul Arad şi răspunsul acestuia.
Copii.

om
6 Hotărâri, note, adrese privind 14 mart. – 7
deplasări în străinătate ale reprezentanţilor 23 apr.
României la a IX-a şedinţă a C.A.E.R. şi la 1970
al II-lea Congres Mondial al Alimentaţiei

R
organizat de F.A.O.
Originale.

e
7 872 Stenograma şedinţei Comisiei pentru 16 mart. 92
probleme de agricultură şi silvicultură a 1970
al
C.C. al P.C.R. cu privire la situaţia
agriculturii şi măsurile ce trebuie luate
pentru sporirea producţiei.
e
Original.
al

8 876 Stenograma şedinţei de lucru pe 3 apr. 85


probleme agrare de la comitetele judeţene 1970
n

de partid, condusă de Virgil Trofin.


Original.
io

9 Hotărâre prin care sunt aprobate 16 apr. 9


propunerile cu privire la principalele 1970
at

măsuri luate de Plenara C.C. al P.C.R., în


legătură cu programul naţional de
N

dezvoltare a zootehniei şi creştere a


producţiei animaliere.
Original, anexă.
le

10 Adresă a Cancelariei C.C. al P.C.R. 21 apr. 21


către comitetele judeţene de partid prin 1970
ve

care e supus analizei proiectul de lege cu


privire la organizarea producţiei şi a
hi

muncii în agricultură.
Originale, copie, anexă.
Ar

11 Hotărâri ale Secretariatului C.C. al 22 mai – 100


P.C.R. privind stabilirea de programe de 19 dec.
măsuri pentru industria alimentară, situaţia 1970
cultivării legumelor în sere şi solarii,
ameliorarea terenurilor acide, scoaterea din
rezerva de stat a unor cantităţi de grâu ş.a.
Originale, copii, anexe, schiţe.
12 880 Stenograma şedinţei Comisiei pentru 8 iul. 11
Agricultură şî Silvicultură a C.C. al P.C.R. 1970
convocată cu scopul de a se pronunţa
126
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
asupra problemelor ridicate de proiectul de
lege privind organizarea muncii în
agricultură.
Original.
13 885 Stenogramele consfătuirii de lucru de 3–4 285 Vol. I
la C.C. al P.C.R. cu prim-secretarii, sept. 201 Vol. II

i
secretarii pe probleme economice şi agrare 1970

ie
de la comitetele judeţene de partid şi
directorii direcţiilor agricole judeţene din

an
3-4 septembrie 1970, cu privire la
problemele de producţie, de investiţii, de
personal din agricultură, perspectivele

om
realizării planului anual ş.a.
Originale.
14 Hotărârea Secretariatului C.C. al 18 sept. 4
P.C.R. cu privire la sărbătorirea „Zilei 1970

R
recoltei – 1970”.
Original, copie, anexe.

e
15 898 Expunerea lui Nicolae Ceauşescu cu 23 nov. 68
privire la îmbunătăţirea organizării, 1970
al
planificării şi conducerii agriculturii, la
şedinţa de lucru cu prim-secretarii
comitetelor judeţene de partid şi preşedinţii
e
unor cooperative agricole de producţie,
al

publicată de Editura Politică în noiembrie


1970.
n

Original, broşură.
16 898 Stenograma şedinţei de lucru 23 nov. 120
io

desfăşurate la C.C. al P.C.R., cu privire la 1970


unele măsuri vizând îmbunătăţirea
at

organizării, planificării şi conducerii


agriculturii.
N

Original.
17 896 Stenograma şedinţei de lucru cu prim- 17 dec. 26
secretarii comitetelor judeţene de partid cu 1970
le

privire la realizarea planului anual şi


obiectivele pentru anul viitor.
ve

Original.
Anul 1971
hi

1 Hotărâri, note, adrese privind 9 ian. – 80


deplasarea în străinătate a unor cadre de 18 dec.
Ar

partid pentru a se documenta în domeniul 1971


agriculturii sau pentru a participa la
diverse manifestări internaţionale pe
probleme agrare.
Originale, copii, anexe.
Lb. rusă, lb. română.
2 902 Stenograma şedinţei de instruire a 23 ian. 35
activiştilor C.C. al P.C.R., ai Ministerului 1971
Agriculturii, Silviculturii şi ai Ministerului
Industriei Alimentare, care urmează să se
127
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
deplaseze în judeţe, în urma reorganizării
instituţionale (unificarea celor două
ministere: Industriei Alimentare şi
Agriculturii şi Silviculturii).
Original.
3 899 Stenograma şedinţei cu noua 25 ian. 9

i
conducere a Ministerului Agriculturii, 1971

ie
Industriei Alimentare, Silviculturii şi
Apelor privind priorităţile în sectorul

an
productiv al zootehniei.
Original.
4 900 Stenograma şedinţei Comisiei cu 25 ian. 32

om
problemele de agricultură şi silvicultură a 1971
C.C. al P.C.R. privind reorganizarea
Ministerului Agriculturii şi Silviculturii
prin contopirea cu Ministerul Industriei

R
Alimentare.
Original.

e
5 Note, adrese, tabele cu privire la 27 ian. – 23
starea de vegetaţie a culturilor de grâu, 19 febr.
al
secară la data de 1 ianuarie 1971,
reducerea volumului de investiţii la irigaţii
pe perioada 1971-1975, faţă de Programul
1971
e
naţional.
al

Originale, copii, anexe.


6 Hotărâri, adrese, note ale Ministerului 8 febr. – 162
n

Agriculturii, Industriei Alimentare, 8 dec.


Silviculturii şi Apelor privind livrările de 1971
io

cereale de la rezerva de stat, posibilităţile


de producere a orezului glosat, propuneri
at

de executare a unor lucrări la sistemele de


irigaţii, salarizarea şi pensionarea
N

personalului din agricultură ş.a.


Originale, copii, hărţi, anexe.
7 907 Stenograma şedinţei de la C.C. al 11 febr. 7
le

P.C.R. cu prim-secretarii comitetelor 1971


judeţene de partid privind activitatea
ve

secretarilor însărcinaţi cu problemele


agrare.
hi

Original.
8 909 Stenograma şedinţei de lucru cu 13 febr. 35
1971
Ar

conducerea Ministerului Agriculturii,


Industriei Alimentare, Silviculturii şi
Apelor, în privinţa investiţiilor în domeniul
irigaţiilor.
Original.
9 913 Stenograma Consfătuirii pe ţară a 24 – 25 283
lucrătorilor din întreprinderile agricole de febr.
stat, privind îmbunătăţirea activităţii 1971
fermelor, urmată de „Cuvântarea la
Consfătuirea pe ţară a lucrătorilor din
128
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
întreprinderile agricole de stat”, de
Programul pentru îmbunătăţirea
indicatorilor producţiei de carne de pasăre,
de raportul privind activitatea
întreprinderilor agricole de stat şi măsurile
pentru realizarea sarcinilor de viitor.

i
Originale, broşură, anexe.

ie
10 Note privind rezultatele activităţii 22 mai – 34
economico-financiare ale cooperativelor 22 iul.

an
agricole de producţie în cincinalul 1966- 1971
1970, probleme ridicate de pregătirea
campaniei agricole de vară.

om
Originale, copii, anexe.
11 Adresa prim-vicepreşedintelui 31 mai 84
Consiliului de Miniştri, Ilie Verdeţ către 1971
Nicolae Ceauşescu prin care este trimisă

R
informarea referitoare la conţinutul şi
obiectivele programului pentru producerea

e
şi valorificarea soiei în agricultură şi
industria alimentară, necesarul de investiţii

de realizare.
Original, anexe.
al
şi efectele economice, precum şi termenele
e
12 Hotărâre privind trimiterea unei 21 iul. – 31
al

delegaţii pentru documentare şi nov. 1971


specializare în domeniul agriculturii, în
n

unele ţări socialiste; note, adrese ale lui


Iosif Banc către Nicolae Ceauşescu prin
io

care îl informează asupra vizitelor


efectuate în R.F. Germană şi U.R.S.S.
at

Originale.
13 Adresă, notă ale Ministerului 9 83
N

Agriculturii, Industriei Alimentare, aug.1971


Silviculturii şi Apelor şi referat cu privire – 29 iun.
la combaterea excesului de umiditate în 1972
le

zona Neajlov-Ialomiţa.
Originale, anexe, planuri, hărţi.
ve

14 Scrisoarea lui Nicolae Ceauşescu 2 sept. 10


adresată comitetelor judeţene de partid, 1971
hi

organelor şi organizaţiilor de partid din


agricultură, consiliilor populare, direcţiilor
generale agricole, uniunilor judeţene ale
Ar

C.A.P. cu privire la analiza rezultatelor din


agricultură şi la măsurile ce se impun în
vederea desfăşurării în condiţii optime a
lucrărilor agricole de toamnă.
Copie.
15 Hotărâre, note, adrese privind 10 sept. 42
„Evaluarea producţiei de fasole, ceapă, 1971
prune şi struguri” prezentată de Comisia
Centrală pentru Evaluarea Producţiei
129
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Agricole din Ministerul Agriculturii,
Industriei Alimentare, Silviculturii şi
Apelor.
Originale.
16 Hotărâri, adrese privind invitarea în 13 oct. – 10
ţara noastră pentru documentare a unor 2 nov.

i
delegaţii de specialişti în probleme de 1971

ie
agricultură din Canada, Suedia.
Originale, copii, anexe.

an
17 954 Stenograme ale şedinţelor de lucru cu 18 – 19 178
cadrele din I.M.A. şi S.M.A. din judeţele nov. 1971
Argeş, Olt, Constanţa, Prahova,

om
Teleorman, Dolj, Ialomiţa, Ilfov; cu
persoane din conducerea întreprinderilor
agricole de stat, cu preşedinţii unor
cooperative agricole de producţie şi

R
consilii intercooperatiste cu privire la
activitatea staţiunilor de mecanizarea a

e
agriculturii şi a uniunilor judeţene ale
cooperativelor agricole de producţie,

18 277
Originale.
al
problemele curente ale agriculturii ş.a.

Note, informări, adresă, însoţite de 14 dec. 30


e
tabele şi situaţii întocmite de Ministerului 1971
al

Agriculturii, Industriei Alimentare,


Silviculturii şi Apelor cu privire la
n

rezultatele stabilirii impozitului pe


veniturile din activităţi agricole datorat de
io

gospodăriile ţărăneşti pe anul 1971.


Originale, anexe.
at

19 956 Stenograma întâlnirii lui Nicolae 17 dec. 41


Ceauşescu cu cadre din domeniul 1971
N

medicinei veterinare, cu privire la


modalităţile de prevenire a epizootiilor,
tratamente, medicamente, realizări şi
le

obiective.
Original.
ve

Anul 1972
1 Hotărâri, note, informări, adrese 7 ian. – 49
hi

referitoare la îmbunătăţirea organizării şi 10 nov.


funcţionării Ministerului Agriculturii, 1972
Ar

Industriei Alimentare, Silviculturii şi


Apelor; înfiinţarea unor întreprinderi
agricole; „indicaţiile” lui Nicolae
Ceauşescu în urma vizitelor efectuate în
judeţele Constanţa, Ialomiţa; propuneri de
decorare a unor C.A.P.-uri din judeţul
Ialomiţa cu „Ordinul Muncii” – clasa I;
sărbătorirea Zilei Recoltei ş.a.
Originale, copii, anexe.
2 Hotărâri, note, informări, adrese 8 ian. – 17
130
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
însoţite de tabele, situaţii privind al II-lea 13 nov.
Congres al U.N.C.A.P., ordinea de zi a 1972
Plenarei Consiliului Uniunii Naţionale a
Cooperativelor Agricole de Producţie,
îmbunătăţirea structurii organizatorice a
U.N.C.A.P. şi a organizaţiilor judeţene.

i
Originale, copii.

ie
3 Hotărâri, informări, note, adrese 10 ian. – 40
privind semnarea în cadrul Comisiei febr.

an
permanente C.A.E.R. pentru industria 1972
alimentară a proiectelor de convenţii
privind colaborarea dintre ţările membre

om
C.A.E.R.; convorbirile dintre conducerea
Ministerului Agriculturii, Industriei
Alimentare, Silviculturii şi Apelor al
R.S.România şi cea a Ministerului

R
Agriculturii şi Industriei Alimentare din
R.P. Bulgaria, ce au avut loc la Giurgiu,

e
între 9-10 februarie 1972.
Originale, copii.
4 al
Hotărâri, note, programe de vizită,
devize de cheltuieli ale Ministerului
Agriculturii, Industriei Alimentare,
24 ian. –
9 dec.
1972
107
e
Silviculturii şi Apelor, privind deplasarea
al

în străinătate a unei delegaţii româneşti,


eliberarea de permise de trecere a
n

frontierei pentru diferiţi funcţionari din


acelaşi minister, prelungirea contractelor în
io

străinătate ale unor specialişti români din


agricultură.
at

Originale, copii.
Lb. franceză, engleză, română.
N

5 Hotărâri, adrese, note ale Ministerului 28 ian. – 62


Agriculturii, Industriei Alimentare şi 2 dec.
Apelor privind invitarea unor personalităţi 1972
le

din străinătate la conferinţe, congrese pe


teme agrare în România sau delegaţii ale
ve

specialiştilor în agricultură pentru vizite de


lucru.
Originale, copii.
hi

6 Hotărâri, note, adrese însoţite de 25 febr. – 100


situaţii, tabele privind propuneri ale 14 dec.
Ar

Întreprinderii de industrializare a cărnii 1972


Suceava de creştere a contribuţiei
populaţiei la livrările de carne de porc;
propunerile medicului veterinar Rey Radu
de a dezvolta zootehnia în zona de munte a
judeţului Suceava; producerea în ţară a
unor substanţe gelifiante din alge marine
ş.a.
Originale, copii.
131
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
7 Hotărâri, adrese, note ale Ministerului 8 mart. – 95
Agriculturii, Industriei Alimentare şi 11 dec.
Apelor privind avantajele iradierii 1972
produselor agroalimentare şi seminţelor;
folosirea pesticidelor în agricultură;
producerea de biostimulatori pentru

i
agricultură; acordarea de credite pentru

ie
agricultură; modalităţi de acoperire a unor
debite agricole ş.a.

an
Originale, copii, hartă.
8 Hotărâri, note privind livrarea către 19 apr. – 10
U.R.S.S. a unor semănători de porumb 9 nov.

om
SPC-6, măsuri pentru întreţinerea, 1972
exploatarea şi repararea tractoarelor şi
maşinilor agricole ale Ministerului
Agriculturii, Industriei Alimentare şi

R
Apelor.
Originale, copii.

e
9 988 Stenograma teleconferinţei ţinută de 22 sept. 9
Nicolae Ceauşescu cu privire la 1972
al
desfăşurarea activităţilor de recoltare,
transportul şi depozitarea produselor
agricole.
e
Original.
al

10 993 Stenograma teleconferinţei ţinută de 2 nov. 7


Nicolae Ceauşescu cu privire la 1972
n

desfăşurarea campaniei pentru strângerea


recoltei şi pentru însămânţări precum şi în
io

privinţa activităţii economice şi pregătirea


planului pe anul 1973.
at

Original.
11 Hotărâre, notă şi adresă însoţită de 16 dec. 20
N

proiectul de lege a pomiculturii, referitoare 1972


la dezvoltarea acestei ramuri agricole.
Original, copii.
le

12 424 Notă şi adresă a Consiliului de 31 dec. 16


Miniştri către Nicolae Ceauşescu, însoţită 1972
ve

de proiectul de lege privind activitatea de


inspecţie de stat pentru agricultură.
hi

Original, copie, anexă.


Anul 1973
Ar

1 Hotărâri, adrese, note ale Ministerului 8 ian. – 58


Agriculturii, Industriei Alimentare şi 10 dec.
Apelor şi Uniunea Naţională a 1973
Cooperativelor Agricole de Producţie
privind vizitele în România ale unor
personalităţi din străinătate, pentru
schimburi de experienţă în domeniul
agriculturii.
Original, copii.
2 Hotărâri, note, adrese privind 30 ian. – 116
132
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
deplasarea în străinătate a unor delegaţii 29 dec.
din partea Ministerului Agriculturii, 1973
Industriei Alimentare şi Apelor.
Originale, copii.
3 Hotărâri, decrete, note şi adrese 6 febr. – 31
privind acordarea de ordine şi medalii unui 1 dec.

i
număr de unităţi economice şi persoane, 1973

ie
organizarea „Zilei Recoltei”, acordarea de
ajutoare către UNICEF din partea

an
U.N.C.A.P.
Originale, copii.
4 Hotărâri, note, adrese, situaţii 12 febr. – 191

om
întocmite de Ministerului Agriculturii, 7 dec.
Industriei Alimentare şi Apelor cu privire 1973
la: scoaterea din circuitul agricol a unor
suprafeţe de teren; stabilirea şi

R
sancţionarea contravenţiilor silvice;
propuneri la planul de împăduriri şi

e
întreţinerea culturilor forestiere în
Harghita, Teleorman, Vrancea; evaluarea

campania de vară-toamnă ş.a.


Originale, copii, anexe.
al
producţiei agricole şi stadiul lucrărilor în
e
5 1017 Stenograma şedinţei de lucru ţinută de 23 febr. 22
al

Nicolae Ceauşescu privind problemele din 1973


agricultură.
n

Original.
6 143 Proiect de hotărâre a Plenarei 1-2 mart. 20
io

Comitetului Central al P.C.R. din 1-2 1973


martie 1973, cu privire la îmbunătăţirea
at

organizării şi retribuirii muncii în


agricultură.
N

Original.
7 Hotărâri, note, adrese cuprinzând 28 mart. 113
indicaţii ale lui Nicolae Ceauşescu, în 1973 – 31
le

problema patrimoniului pomicol, concluzii ian. 1974


la întâlnirea consultativă a conducătorilor
ve

centrelor sindicale europene afiliate la


F.S.M. (Praga, 9-10 iulie), probleme
hi

dezbătute la şedinţe cu reprezentanţi ai


Ministerului Agriculturii, Industriei
Alimentare şi Apelor sau cu secretari ai
Ar

comitetelor judeţene ş.a.


Originale, copii, anexe.
8 Hotărâri, note, decrete, adrese, liste 14 mai – 99
privind stabilirea preţului de producţie şi 16 nov.
livrare pentru avionul agricol I.A.R. – 882; 1973
profilarea Intreprinderii mecanice pentru
agricultură şi industria alimentară din
Oradea pentru fabricarea de maşini
agricole specifice zonei de deal şi de
133
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
munte; uzinele agricole pe principalele
sectoare de producţie din agricultură şi
industria alimentară ş.a.
Originale, copii, anexe, grafice.
9 Proiecte de hotărâri, decrete, note, 20 iul. – 93
adrese, situaţii, tabele privind: modificarea 11 dec.

i
unor indicatori la planul de investiţii, 1973

ie
realizarea lucrărilor de irigaţii în
perimetrul Giurgiu-Răzmireşti (jud. Ilfov,

an
Teleorman), a terasei Topalău (jud.
Constanţa), amenajarea de irigaţii la
unitatea din Vânju-Mare ş.a.

om
Original, copii, anexe.
10 Protocoale, hotărâri, rapoarte, note 25 iul. – 193
privind încheierea de convenţii sanitar- 24 nov.
veterinare cu Brazilia, Uruguay; 1973

R
constituirea de rezerve de material virulent
în scopul combaterii epizootiilor;

e
producerea vaccinului antiaftos; majorarea
volumului de investiţii pentru complexe de

11
Originale, copii.
Hotărâri,
al
îngrăşare şi creştere a porcilor ş.a.

procese-verbale, adrese 8 aug. 58


e
referitoare la numiri în funcţii a unor 1973
al

persoane la Secretariatul C.A.E.R.


Moscova, Direcţia Centrală de Dispecer –
n

Praga ş.a.
Originale, copii
io

12 1029 Stenogramă, note, situaţii privind 17 aug. 95


şedinţa de lucru cu prim-secretarii 1973
at

comitetelor judeţene de partid şi directorii


direcţiilor agricole judeţene în problema
N

campaniei agricole, a investiţiilor şi


realizarea planului în industrie.
Originale, copii, anexe.
le

13 Hotărâre, memoriu, notă privind parcul 25 aug. 7


auto al Ministerului Agriculturii, Industriei 1973
ve

Alimentare şi Apelor.
Originale.
hi

Anul 1974
1 Hotărâri, note, adrese referitoare la 3 ian. – 66
Ar

deplasarea în străinătate a unor cadre din 18 dec.


Ministerul Agriculturii, Industriei 1974
Alimentare şi Apelor.
Originale, copii.
2 Hotărâri, note, adrese însoţite de tabele 12 ian. – 53
privind indicatorii tehnico-economici ai 18 dec.
lucrării „Secţia de viroze majore” de la 1974
Institutul Pasteur; mortalitatea piscicolă
semnalată în lacul Căldăruşani; producţia
internă de făinuri proteice furajere ş.a.
134
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale, copii, anexe, fotografii,
grafice.
3 Hotărâri, note, adrese, situaţii, tabele 15 ian. – 244
privind: importuri de cereale, de floarea- 30 dec.
soarelui pentru ulei; modificări ale planului 1974
de import-export; starea de vegetaţie a

i
culturilor de toamnă ş.a.

ie
Originale, copii, anexe, grafice.
4 Hotărâri, note, adrese, situaţii privind 23 ian. – 91

an
acordarea de ordine şi medalii; instituirea 22 nov.
Ordinului şi Medaliei „Meritul Agricol”; 1974
reglementări salariale pentru diferite

om
categorii de personal; reduceri de impozite
pentru membrii cooperatori decoraţi cu
ordine sau medalii; indicaţii ale lui Nicolae
Ceauşescu către conducerea Ministerului

R
Agriculturii, Industriei Alimentare şi
Apelor ş.a.

e
Originale, copii, schiţă.
5 Informări, situaţii, note, adrese, tabele 6 febr. – 91
al
privind importuri-exporturi de produse
agricole; evaluări ale producţiilor de
cereale şi legume; sistemul de irigaţii
25 dec.
1974
e
Sadova-Corabia (jud. Dolj); efectele
al

secetei în jud. Constanţa ş.a.


Originale, copii, anexe.
n

6 Hotărâri şi note ale Ministerului 9 febr. – 30


Agriculturii, Industriei Alimentare şi 25 dec.
io

Apelor cu privire la exportul de carne şi 1974


animale vii.
at

Originale, copii.
7 Note, situaţii, tabel privind persoanele 8-16 febr. 31
N

propuse pentru a li se acorda ordine ale 1974


R.S.R.
Originale, copii.
le

8 Hotărâri, note, adrese privind invitarea 22 febr. – 23


în România a unor experţi în probleme 6 sept.
ve

agricole şi industrie alimentară din 1974


străinătate.
hi

Originale, copii.
9 Hotărâri, note, informări, adrese 24 febr. – 43
Ar

privind adunările generale C.A.P. pentru 25 dec.


aprobarea de producţie şi financiare; 1974
probleme de amortizare a cheltuielilor la
staţiunile experimentale de cercetări;
importuri de utilaje agricole din state ale
Europei Occidentale; livrări de material
electrolitic la rezerva de stat ş.a.
Originale, copii, anexe.
10 1043 Stenograma şedinţei pe grupe de judeţe 27 febr. 293
a Conferinţei cadrelor de conducere 1974
135
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
(grupele 10-14) privind problemele
întâmpinate şi soluţii propuse de preşedinţi
de C.A.P. şi alte unităţi agricole din
judeţele Alba, Hunedoara, Bihor ş.a.
Original.
11 1043 Stenograma şedinţei pe grupe de 27 febr. 229

i
judeţe a Conferinţei cadrelor de conducere 1974

ie
(grupele 15-20) privind: producţia vegetală
şi hortiviticolă, creşterea taurinelor şi

an
ovinelor, creşterea şi îngrăşarea porcilor,
creşterea păsărilor şi animalelor mici în
sectorul I.A.S.

om
Original.
12 1043 Stenograma lucrărilor în plen ale 27-28 324
Conferinţei pe ţară a cadrelor de conducere febr.
din unităţile agricole de stat şi cooperatiste 1974

R
privind modul de realizare a obiectivelor
stabilite de Congresul al X lea şi

e
Conferinţa Naţională a partidului pentru
dezvoltarea agriculturii.

13 1043
Original. al
Stenograma şedinţei pe grupe de judeţe
a Conferinţei cadrelor de conducere din
27-28
febr.
408
e
agricultură (grupele 1-4) privind activitatea 1974
al

desfăşurată de lucrătorii întreprinderilor


agricole de stat, condiţiile de viaţă şi de
n

muncă din Insula Mare a Brăilei,


pregătirea şi promovarea cadrelor,
io

propuneri ale participanţilor referitoare la


programul expus de Nicolae Ceauşescu în
at

cadrul Conferinţei.
Original.
N

14 1043 Stenograma şedinţei pe grupe de judeţe 27-28 311


a Conferinţei cadrelor de conducere din febr.
agricultură (grupele 5-9) privind problema 1974
le

terenurilor nisipoase din comuna Mârşani


(jud. Dolj), diverse alte probleme ridicate
ve

de specialişti în agricultură din judeţele


Dolj, Olt, Caraş-Severin, Gorj, Mehedinţi,
hi

Vâlcea ş.a.
Original.
15 1043 Rapoarte ale Ministerului Agriculturii, 27-28 128
Ar

Industriei Alimentare şi Apelor şi febr.


U.N.C.A.P. cu privire la activitatea 1974
desfăşurată; Chemarea Conferinţei pe ţară
a cadrelor de evaluare din agricultură;
Statutul Asociaţiei Intercooperatiste;
Statutul cooperării şi asocierii dintre
unităţile de stat şi cooperativele agricole de
producţie; sinteza principalelor probleme
şi propuneri rezultate din dezbaterile pe
136
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
judeţe prezentate la Conferinţa pe ţară a
cadrelor de conducere din unităţile agricole
de stat şi cooperatiste ş.a.
Originale.
16 Cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu la 27 febr. – 65
Conferinţa pe ţară a cadrelor de conducere 1 mart.

i
din unităţile agricole de stat şi cooperatiste 1974

ie
şi Cuvântarea de încheiere a lucrărilor
Conferinţei, publicată de Ed. Politică în

an
1974, cu privire la rezultatele agricole ale
anului precedent, obiective, modernizarea
agriculturii ş.a.

om
Original, broşură.
Anul 1975
1 Hotărâri, adrese, note, tabele 9 ian. – 39
referitoare la înfiinţarea Asociaţiei pentru 24 dec.

R
Creşterea Porcilor din Moldoveni (jud. 1975
Neamţ) preţuri de export pentru produse

e
agroalimentare; importuri de contractat
pentru „Institutul Pasteur”; cooperarea în
al
domeniul agrozootehnic cu Portugalia;
începutul sezonului de vânătoare ş.a.
Originale, copii.
e
2 Hotărâri, note, adrese, liste privind 9 ian. – 48
al

organizarea în România a şedinţei 27 nov.


C.A.E.R. pentru silvicultură; acţiuni de 1975
n

cooperare cu U.R.S.S. în agricultură;


propuneri de acordare a titlului de Erou al
io

Muncii Socialiste, structura şi numărul


personalului, cotizaţii ale U.N.C.A.P.;
at

măsuri de stimulare financiară ş.a.


Originale, copii, anexe.
N

3 Hotărâri, note, adrese, tabele 10 ian. – 141 Vol. I


referitoare la rezultatele economico- 17 iul. 147 Vol. II
financiare ale C.A.P.-urilor pe anul 1974; 1975
le

organizarea campaniei agricole de vară;


starea de vegetaţie a semănăturilor de
ve

toamnă; scoaterea unor cantităţi de cereale


din rezerva de stat; evaluări ale producţiei
hi

la grâu, orz, in pentru ulei; combaterea


inundaţiilor; starea de vegetaţie a
semănăturilor de toamnă; recolta de
Ar

porumb şi floarea soarelui; indicatorii


tehnico-economici al lucrărilor
„Completare a sistemului de desecare
Chişer-Pogonier (jud. Arad)”;
„Amenajarea complexului de lacuri
Razelm-Sinoe (Dobrogea)” ş.a.
Originale, copii, anexe, hărţi.
4 Hotărâri, note, adrese privind deplasări 13 ian. – 78
în străinătate ale unor delegaţii de 27 nov.
137
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
specialişti români pe probleme de 1975
agricultură.
Originale, copii.
Lb. engleză, lb. română.
5 Hotărâri, note, adrese privind invitarea 24 ian. – 28
în România a unor personalităţi în 21 nov.

i
probleme de agricultură (miniştri, 1975

ie
specialişti) din străinătate.
Originale, copii.

an
6 1068 Stenograme, note, sinteze privind 5-7 febr. 195
Consfătuirea pe ţară cu activul de partid şi 1975
de stat din unităţile agricole, din domeniul

om
cercetării ştiinţifice agricole,
îmbunătăţirilor funciare şi din piscicultură;
cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu la
încheierea consfătuirii.

R
Originale, copii, broşură.
7 1072 Stenograma teleconferinţei ţinute de 14 iun. 5

e
Nicolae Ceauşescu referitoare la 1975
inundaţiile care au afectat culturile
agricole.
Original.
al
e
8 1076 Stenograma teleconferinţei ţinute de 7 iul. 13
Nicolae Ceauşescu privind inundaţiile care 1975
al

au afectat judeţele Arad, Vâlcea, Olt ş.a.


Original.
n

9 1081 Stenograma şedinţei de lucru cu prim- 1 sept. 36


secretarii comitetelor judeţene de partid şi 1975
io

directorii direcţiilor agriculturii şi


industriei alimentare din judeţe în legătură
at

cu strângerea recoltei de toamnă,


înmagazinarea ei în bune condiţii şi
N

realizarea lucrărilor de însămânţare de


toamnă.
Original.
le

10 Hotărâri, note, adrese, situaţii ale 8 sept. – 11


Ministerului Agriculturii, Industriei 9 dec.
ve

Alimentare şi Apelor privind asigurarea 1975


bazei materiale pentru realizarea
hi

sistemelor de irigaţii; cumpărarea


mijloacelor de transport la schimb cu
Ar

produse agricole; livrări de instalaţii


complete de degerminare a porumbului.
Originale, copii, anexe.
11 1085 Stenograma şedinţei de lucru prezidate 15 nov. 8
de Nicolae Ceauşescu, secretar general al 1975
P.C.R., cu conducerea Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare
referitor la planul de stat, la retribuţiile
membrilor cooperatori ş.a.
Original.
138
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Anul 1976
1 Hotărâri, note, adrese, situaţii, tabele 17 ian. 56
întocmite de Ministerului Agriculturii şi 1976 – 31
Industriei Alimentare privind sistemul de mart.
îndiguiri şi desecări, depozitarea 1977
produselor agricole, exportul de fasole,

i
scoaterea unei cantităţi de porumb din

ie
rezerva de stat ş.a.
Originale, copii.

an
2 Hotărâri, note, adrese, situaţii, tabele 17 ian. – 35
privind dezvoltarea zootehniei în judeţul 30 dec.
Caraş-Severin; livrări de miei la export; 1976

om
importul de carne de bovine; greutatea
medie la sacrificare a animalelor; indicaţii
ale lui Nicolae Ceauşescu în domeniul
agriculturii ş.a.

R
Originale, copii, schiţe.
3 Hotărâri, note, adrese, situaţii, tabele 13 febr. – 59

e
întocmite de Ministerului Agriculturii şi 27 oct.
Industriei Alimentare şi U.N.C.A.P. 1976
al
privind probabilitatea inundaţiilor de
primăvară; Simpozionul Internaţional
pentru ecologia viţei de vie, resursele de
e
apă din Iordania; strămutarea unor
al

gospodării din judeţul Ilfov; instalarea


sediului U.N.C.A.P.; aeorofotografierea
n

Municipiului Bucureşti ş.a.


Originale, copii, anexe.
io

4 Hotărâre, rapoarte, adresă privind 21 febr. – 4


deplasările unor specialişti în domeniul 6 iul.
at

agricol în străinătate şi aspecte constatate 9176


în timpul acestor vizite de lucru.
N

Originale, copii.
5 261 Note, informări, adrese, situaţii, tabele Ian. – 21 159
privind „Programul pentru producerea de apr. 1976
le

pesticide pe perioada 1976-1980 şi modul


de asigurare a necesarului agriculturii” şi
ve

„Programul de cercetare pentru


combaterea dăunătorilor, bolilor şi
hi

buruienilor culturilor agricole şi silvice”.


Originale, copii, schiţe, anexe,
broşură.
Ar

6 Hotărâri, note, adrese privind 27 mai – 14


procurarea din import a unor utilaje, 30 iun.
majorări ale cotei de benzină, suplimentări 1976
de mijloace de transport pentru
aprovizionarea Litoralului cu produse
alimentare ş.a.
Originale, copii.
7 1107 Stenograma şedinţei de lucru conduse 8 iul. 26
de Nicolae Ceauşescu privind probleme 1976
139
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
din domeniul irigaţiilor.
Original.
8 Hotărâre, raport, note, adrese privind 8-18 sept. 18
organizarea la Bucureşti a Conferinţei 1976
pentru Europa a F.A.O. şi cheltuielile
prilejuite de aceasta.

i
Original, copii.

ie
9 1113 Stenograma şedinţei de lucru conduse 17-18 oct. 21
de Nicolae Ceauşescu cu cadrele din 1976

an
agricultură şi stenograma teleconferinţei
privind situaţia recoltei de toamnă.
Originale.

om
10 1122 Stenograma teleconferinţei ţinute de 28 oct. 40
Nicolae Ceauşescu privind problemele 1976
economice şi planul discutat.
Original, copie.

R
11 1128 Stenogramă, notă privind situaţia 12 nov. 11
recoltei la porumb şi alte probleme 1976

e
specifice domeniului agrar.
Original.
12 al
Ordin, note, tabele privind schimbarea
din funcţie a lui Doroftei Ion, director la
2 dec.
1976
16
e
G.A.S. Slobozia.
Originale, copii.
al

13 1129 Stenograma şedinţei de lucru privind 13 dec. 27


analiza Legii retribuirii muncii în unităţile 1976
n

agricole cooperatiste.
io

Original.
Anul 1977
at

1 Hotărâri, decrete, rapoarte, note, 21 ian. – 147


adrese, situaţii, tabele ale Ministerului 26 dec.
Agriculturii, Industriei Alimentare şi 1977
N

Apelor referitoare la: starea de vegetaţie a


culturilor, modul de depozitare a
le

legumelor şi cerealelor; evaluări ale


producţiei de tomate timpurii, orzoaică;
modificări ale planului de cultură la
ve

întreprinderile agricole de stat; folosirea de


soldaţi pentru recoltarea fructelor şi
hi

legumelor ş.a.
Originale, copii, anexe.
Ar

2 Hotărâri, decrete, note, situaţii, tabele 11 febr. – 102


privind constituiri sau reorganizări ale 30 dec.
institutelor de cercetare din domeniul 1977
zootehnic, viticol, legumicol; componenţa
birourilor executive ale uniunilor judeţene
ale cooperativelor agricole de producţie.
Originale, copii, anexe.
3 Hotărâri, decrete, note, adrese 19 febr. – 27
referitoare la livrări de ovine la export; 17 dec.

140
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
ameliorarea şi exploatarea raţională a 1977
pajiştilor; reproducţia animalelor ş.a.
Originale, copii, anexe.
4 Hotărâri, rapoarte, note, adrese, tabele 15 febr. – 40
referitoare la suplimentări de mijloace de 2 dec.
transport sau de cote de combustibil, 1977

i
controale efectuate la Întreprinderea de

ie
Tractoare Craiova ş.a.
Originale, copii.

an
5 Hotărâri, note, adrese, situaţii, tabele 26 febr. – 19
privind: potenţialul resurselor de apă din 31 dec.
Iordania, îndeplinirea programului de 1977

om
irigaţii, diverse alte investiţii.
Originale, copii.
6 Hotărâri, adrese, decrete, situaţii 25 mart. – 98
referitoare la planuri de cheltuieli ale 30 dec.

R
Congresului consiliilor de conducere ale 1977
unităţilor agricole, ale Ministerului

e
Agriculturii, Industriei Alimentare şi
Apelor; măsuri de dezbatere de către
al
ţărănime a documentelor Congresului
consiliilor de conducere ale unităţilor
agricole; organizarea în România a unei
e
expoziţii agricole de către guvernul S.U.A;
al

acordarea medaliei „Meritul Agricol” ş.a.


Originale, copii, anexe.
n

7 1142 Stenograma şedinţei de lucru cu 7 apr. 8


colectivul responsabil de construirea unui 1977
io

nou centru politico-administrativ, cu


privire la problemele de urbanistică ale
at

Bucureştiului.
Original.
N

8 Hotărâre, rapoarte întocmite de 15 apr. 108


Ministerul Agriculturii, Industriei 1977
Alimentare şi Apelor, adresă referitoare la
le

proiectele de statute ale: cooperativei


agricole de producţie; asociaţiei economice
ve

intercooperatiste, cooperării şi asocierii


cooperativelor agricole de producţie cu
hi

unităţi de stat sau ale cooperaţiei de


consum; uniunilor agricole de producţie.
Originale.
Ar

9 1141 Stenograma Primului Congres al 18-20 175 Vol. I


consiliilor de conducere ale unităţilor apr. 1977 129 Vol. II
agricole cu privire la elaborarea şi
înfăptuirea politicii agrare, producţie,
realizări şi perspective, situaţia ţărănimii,
îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale;
expunerea lui Nicolae Ceauşescu la Primul
Congres al consiliilor de conducere ale
unităţilor agricole şi Cuvântul de închidere
141
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
la acelaşi Congres, cu privire la „realizarea
unei agriculturi intensive, moderne, de
mare randament”, la „creşterea bunăstării
întregii ţărănimi”.
Original, copii, broşură.
10 1140 Stenograma celui de-al III-lea Congres 18-19 130

i
al Uniunii Naţionale a Cooperativelor apr. 1977

ie
Agricole de Producţie (U.N.C.A.P.) cu
privire la creşterea producţiei globale,

an
activitatea organizatorică, modernizarea
agriculturii, propuneri de modificare a
Statutului cooperativei agricole de

om
producţie.
Originale.
11 Hotărâri, note, rapoarte, adrese privind 25 apr. – 18
trimiterea de specialişti români în Libia, 19 oct.

R
Venezuela; participarea Ministerul 1977
Agriculturii, Industriei Alimentare la

e
Expoziţia internaţională de agricultură,
„IGA-77” din R.D. Germană.
Originale, copii.
Anul 1978
al
e
1 Hotărâri, rapoarte, note, situaţii privind 3 iun. 13
majorări ale cotelor de combustibil, 1978 – 3
al

activitatea unor mori şi râşniţe, reparaţii la ian. 1979


utilajele din I.A.S. şi S.M.A.
n

Originale, copii, anexe.


2 1168 Stenograma consfătuirii de lucru cu 1-2 febr. 166 Vol. I
io

prim-secretarii, secretarii cu probleme 1978 232 Vol. II


agrare de la comitetele judeţene de partid
at

în problema producţiei agricole, în special


la porumb; Cuvântarea lui Nicolae
N

Ceauşescu la această Consfătuire, tabele


privind planurile de producţie la grâu,
secară, porumb şi efective de animale.
le

Originale, broşură.
3 Hotărâri, note, adrese privind 17 ian. – 24
ve

convocarea Plenarei Consiliului Naţional 29 dec.


al Agriculturii; şedinţe de lucru cu 1978
hi

secretari ai comitetelor judeţene;


sărbătorirea „Zilei Recoltei” ş.a.
Ar

Originale, copii.
4 Hotărâri, note, adrese, situaţii, liste 17 ian. – 39
privind componenţa brigăzii de control a 21 dec.
C.C. al P.C.R. şi activităţile desfăşurate. 1978
Originale, copii, anexă.
5 Hotărâri, rapoarte, note, adrese, situaţii 9 febr. – 30
întocmite de Ministerul Agriculturii, 29 dec.
Industriei Alimentare şi Apelor în legătură 1978
cu exportul de ovine, greutatea minimă a
animalelor la sacrificare, exportul de
142
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
bovine vii de la Oficiul Economic
„Carpaţi” ş.a.
Originale, copii.
6 Hotărâri, rapoarte, note, adrese, situaţii 20 febr. 114
referitoare la vizita de documentare cu 1978 – 29
privire la cultura porumbului ce s-a ian. 1979

i
desfăşurat în R.P.Ungară şi R.S.F.

ie
Iugoslavia, programul de dezvoltare a
pomiculturii, culturile afectate de ploile

an
torenţiale, decalări de preţuri la produse
agricole destinate exportului; desfăşurarea
campaniei de toamnă ş.a.

om
Originale, copii, anexe.
7 Hotărâri, rapoarte, note, adrese privind 2 mart. – 62
asigurările sociale şi pensiile ţăranilor din 11 sept.
zonele necooperativizate; fonduri de 1978

R
retribuire şi calificare a personalului din
agricultură.

e
Originale, copii, anexe.
8 Hotărâri, decrete, note, situaţii, tabele 7 mart. 70
al
privind organizări, reorganizări ale unor
asociaţii economice intercooperatiste,
unităţi agricole şi întreprinderi de
1978 – 31
ian. 1979
e
prelucrare a produselor agricole.
al

Originale, copii, anexe.


9 335 Notă, situaţii, tabele în legătură cu 9 apr. 23
n

proiectul de lege privind formarea şi 1978 – 6


repartizarea beneficiilor în domeniul ian. 1979
io

agricol.
Original, anexe.
at

10 1167 Stenograma teleconferinţei privind 10 apr. 5


situaţia însămânţărilor şi problemele 1978
N

producţiei pentru export.


Original.
le

11 Hotărâri, rapoarte, note, adrese, situaţii 12 apr. – 19


privind desecări efectuate în judeţul Iaşi, 13 sept.
amenajări de sisteme de irigaţii în judeţul 1978
ve

Mehedinţi, investiţii realizate de Asociaţia


Intercooperatistă Scorniceşti (jud. Olt).
hi

Originale, copii.
12 1177 Stenogramă, situaţii, tabele referitoare 10 oct. 52
Ar

la teleconferinţa ţinută de Nicolae 1978


Ceauşescu în care s-a dezbătut problema
recoltei şi a însămânţărilor, a construcţiilor
de locuinţe şi a investiţiilor.
Originale.
13 Hotărâri, rapoarte, note, adrese, situaţii 21 febr. – 73
referitoare la rambursarea la bugetul de 26 dec.
stat a unor datorii agricole; modificarea 1978
indicatorilor de plan financiar la Ministerul
Agriculturii, Industriei Alimentare şi
143
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Apelor; cotizaţii ale U.N.C.A.P. ş.a.
Originale, copii, anexe.
Anul 1979
1 Rapoarte, situaţii ale Ministerului 23 ian. 72
Agriculturii şi Industriei Alimentare 1979
privind: implicaţiile nerealizării recoltei în

i
anul 1978 asupra indicatorilor de plan pe

ie
anul 1979; balanţele principalelor produse
agricole din recolta 1978, producţia şi

an
valorificarea legumelor ş.a.
Originale, copii, anexe.
2 Hotărâri, rapoarte, note, adrese 4 ian. – 5 75

om
referitoare la: propuneri de organizare a dec. 1979
zonelor necooperativizate întocmite de dr.
Radu Rey, medic veterinar din judeţul
Suceava; recensământul animalelor

R
domestice; negocierea convenţiei sanitar-
veterinare cu R.P.Angola; pescuitul

e
oceanic; exportul de bovine ş.a.
Originale, copii, anexe.
3 al
Hotărâri, rapoarte, note, adrese 4 ian. – 7
referitoare la: consfătuiri cu cadre de dec. 1979
73
e
conducere din I.A.S.; organizarea unor
unităţi de cercetare şi producţie în
al

zootehnie; încadrarea pe grade a unor


asociaţii economice intercooperatiste;
n

verificarea modului de aplicare a legii


pentru utilizarea furajelor de volum;
io

atribuirea de spaţii pentru sediul unor


instituţii; indicaţiile lui Ceauşescu pe
at

probleme de agricultură; sărbătorirea


„Zilei Recoltei” ş.a.
N

Originale, copii, anexe.


4 Hotărâri, protocol, decrete, note, 30 154
adrese, situaţii ale Uniunii Centrale a mart.1979
le

Cooperativelor de Consum şi Ministerului – 4 ian.


Agriculturii şi Industriei Alimentare ş.a. 1980
ve

referitoare la prelungirea Convenţiei de


livrări reciproce între R.S. România şi R.S.
hi

Cehoslovacia; fonduri pentru finanţarea


utilajelor agricole; modificări de indicatori
financiari şi economici la Uniunea
Ar

Centrală a Cooperativelor de Consum şi


Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare; modificări ale planurilor de
import; negocieri cu Banca Internaţională
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare ş.a.
Originale, copii, anexe.
5 Hotărâri, rapoarte, note, adrese privind: 5 ian. – 8 128
negocieri pentru construirea unor obiective dec. 1979
agrozootehnice în Somalia; punctul de
144
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
vedere al delegaţiei române la a 51-a
şedinţă a Comisiei Permanente C.A.E.R.
pentru Agricultură; acordarea unui interviu
ziarului bulgar „Zemedelkko Zname”;
vizite în străinătate ale unor specialişti
români în agricultură ş.a.

i
Originale, copii, anexe.

ie
6 1187 Stenograma teleconferinţei ţinute de 9 ian. 7
Nicolae Ceauşescu referitoare la 1979

an
desfăşurarea activităţilor agricole pe anul
1979.
Original.

om
7 Decrete, rapoarte, note, situaţii 17- 18 66
referitoare la: balanţa principalelor produse ian. 1979
agricole; consumul de furaje concentrate şi
producţia de animale; măsuri pentru

R
îmbunătăţirea asistenţei sanitar-veterinare;
plata lucrărilor executate de S.M.A. în

e
unităţile agricole.
Originale, copii.
8 al
Hotărâri, rapoarte, note, adrese, liste 11 ian. –
referitoare la înfiinţarea unor întreprinderi
de industrializare a sfeclei de zahăr la
27 dec.
1979
56
e
Zimnicea (Teleorman), Calafat (Dolj);
al

îmbunătăţirea sistemului
hidrometeorologic; realizarea unei baze
n

pentru exportul animalelor vii în portul


Midia; situaţia lacurilor de acumulare ş.a.
io

Originale, copii, anexe.


9 Decret, raport, situaţii, liste referitoare 26-28 ian. 53
at

la rezultatele financiare de la I.A.S. şi 1979


S.M.A.
N

Original, copii.
10 Hotărâri, decrete, rapoarte, note, 4 ian. – 148
adrese, situaţii referitoare la: evaluări ale 17 dec.
le

producţiei de cereale, legume, fructe; 1979


starea de vegetaţie a culturilor de toamnă;
ve

contractarea şi achiziţionarea de plante


aromatice; livrări de porumb către
hi

U.R.S.S., R.P.Polonă; creşterea suprafeţei


cultivate cu bumbac; împăduriri de terenuri
ş.a.
Ar

Originale, copii, anexe.


11 1195 Stenograma teleconferinţei ţinute de 24 iul. 6
Nicolae Ceauşescu cu cadre din domeniul 1979
agriculturii în problema recoltării, a
însămânţărilor, a livrărilor de produse; a
reducerii consumului de combustibil ş.a.
Original.
12 387 Note, situaţii referitoare la: 31 iul. – 32
teleconferinţa din 14 nov. 1979, 14 nov.
145
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
„Consfătuirea grâului şi orzului” cu 1979
cadrele de conducere din agricultură,
efectivele de animale.
Originale, copii.
13 1198 Stenogramă, centralizator referitor la 28 aug. 16
teleconferinţa ţinută de Nicolae Ceauşescu 1979

i
pe probleme de agricultură.

ie
Original.
14 1212 Stenograma teleconferinţei ţinute de 4 oct. 8

an
Nicolae Ceauşescu cu cadre de conducere 1979
din agricultură în problema lucrărilor
agricole.

om
Original.
15 1214 Stenogramă, raport, situaţii ale 17 oct. 34
Ministerului Agriculturii şi Industriei 1979
Alimentare referitoare la stadiul de

R
execuţie a lucrărilor agricole de toamnă.
Original.

e
16 1215 Stenograma şedinţei ţinute de Nicolae 26 oct. 5
Ceauşescu cu cadre din agricultură în 1979
al
legătură cu stadiul de execuţie a lucrărilor
agricole.
e
Original.
17 1219 Stenogramă, raport, situaţii întocmite 14 nov. 28
al

de Ministerul Agriculturii şi Industriei 1979


Alimentare privind unele probleme din
n

agricultură: strângerea porumbului, arături,


însămânţări ş.a.
io

Original, copii.
18 Hotărâre, notă, tabele privind 27 nov. 63
at

desfacerile, pe judeţe, a principalelor 1979


produse alimentare.
N

Originale, copii.
19 Hotărâri, decret, rapoarte, note, adrese, 22 mart. – 30
le

situaţii referitoare la: achiziţii de utilaje şi 24 oct.


aparate specifice industriei zahărului, 1979
reguli de deplasare a autofrigorificelor ce
ve

transportă produse perisabile; tipizarea


tractoarelor, maşinilor şi utilajelor agricole
hi

ş.a.
Originale, copii, anexe.
Ar

Anul 1980
1 Hotărâri, decrete, note, adrese, situaţii 8 ian. – 178
ale Ministerului Agriculturii şi Industriei 31 dec.
Alimentare privind: modificarea unor 1980
indicatori economici şi financiari;
verificarea utilizării unor fonduri pentru
creşterea şi îngrăşarea animalelor;
acoperirea unor diferenţe de preţ la furajele
pentru export şi alte recalculări de preţuri;

146
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
cotizaţia anuală a U.N.C.A.P. la Alianţa
Cooperatistă Internaţională; încheierea
unor operaţiuni de barter de către
Agroexport; Acordul de livrare reciprocă
de mărfuri cu R.P.D. Coreeană ş.a.
Originale, copii, anexe.

i
2 Hotărâri, decrete, rapoarte, note, adrese 23 ian. – 100

ie
referitoare la: creşterea animalelor; 18 oct.
organizarea, producerea şi folosirea 1980

an
raţională a resurselor de nutreţuri;
rezultatele provizorii ale recensământului
animalelor domestice de la 3 ianuarie

om
1980; fondul de stat, producţia şi
desfacerea de carne şi produse din carne în
anii 1979 şi 1980; pregătirea
recensământului animalelor din perioada

R
5-12 ianuarie 1981 ş.a.
Originale, copii, anexe.

e
3 Hotărâri, decrete, note, adrese, tabele 15 febr. – 59
referitoare la: indicaţiile lui Nicolae 30 dec.
al
Ceauşescu în domeniul agricol, vizitele
sale efectuate la diverse unităţi agricole;
încadrarea în grade de organizare a unor
1980
e
cooperative agricole de producţie;
al

arendarea terenurilor în România şi alte


state; desfăşurarea de congrese şi
n

consfătuiri ş.a.
Originale, copii.
io

4 Hotărâri, rapoarte, note, adrese, situaţii 8 mart. – 145


ale Ministerului Agriculturii şi Industriei 21 dec.
at

Alimentare privind: starea de vegetaţie a 1980


culturilor agricole, balanţa zahărului din
N

recolta anului 1979, situaţia furajelor şi


cerealelor, modernizarea plantaţiilor
pomicole şi viticole de la Scroviştea ş.a.
le

Originale, copii, anexe.


Lb. franceză, lb. română.
ve

5 Hotărâri, note, adrese, situaţii 19 mart. – 168


referitoare la: perfecţionarea activităţii de 24 dec.
hi

planificare a producţiei agricole, înfiinţarea 1980


şi organizarea de unităţi agricole,
înfiinţarea şi organizarea unor staţiuni de
Ar

cercetare şi producţie; reglementarea


raporturilor între S.M.A. şi I.A.S.;
îmbunătăţirea repartizării specialiştilor ş.a.
Originale, copii, anexe.
6 Hotărâri, rapoarte, note, adrese privind 6 mai – 1 113
deplasări în străinătate ale unor specialişti dec. 1980
în agricultură şi rapoarte întocmite de
funcţionari din Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare; puncte de vedere
147
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
exprimate de delegaţia română la
C.A.E.R.; acordarea de asistenţă tehnică în
domeniul agrar în ţări din Africa.
Originale, copii.
7 Hotărâri, decrete, rapoarte, note, 12 mai – 80
adrese, situaţii referitoare la: strămutarea 10 nov.

i
unor gospodării din judeţul Prahova pentru 1980

ie
realizarea investiţiei „Acumularea
Măneciu – etapa III”, sistemele de irigaţii

an
Gălăţui-Călăraşi (jud. Ialomiţa) şi Olt-
Călmăţui (jud. Teleorman); asigurarea de
hidrocarburi şi energie electrică pentru

om
investiţii; eliminarea excesului de
umiditate din zona nordică a Municipiului
Bucureşti; capacităţi de producţie ce
urmează a fi puse în funcţiune.

R
Originale, copii, anexe.
8 497 Raport, notă, adresă, situaţii, liste 15 mai 32

e
privind realizarea investiţiilor: „Amenajare 1980
pentru irigaţii la sistemul Mastiştea – etapa
a II-a”, „Amenajarea al complexă
hidroameliorativă în bazinul hidrografic al
râului Călmăţui”, „Dezvoltarea producţiei
e
şi prelucrării cărnii de porc etapa a II-a”.
al

Originale, copii, anexe, planuri.


9 1241 Stenograma teleconferinţei ţinute de 24 iun. 26
n

Nicolae Ceauşescu cu cadre din agricultură 1980


în privinţa recoltării orzului.
io

Original.
10 491 Notă, adresă, situaţii, tabele referitoare 6 14
at

la propuneri de acorduri şi autorizaţii de aug.1980


gospodărire a apelor. – 30 nov.
N

Originale, copii, anexă. 1982


11 1247 Stenograma teleconferinţei ţinute de 29 aug. 8
Nicolae Ceauşescu cu cadre din agricultură 1980
le

în privinţa problemelor din sectorul


creşterii animalelor.
ve

Original.
12 1254 Stenogramă şi situaţii referitoare la 1 oct. 39
hi

strânsul recoltei de grâu, secară şi arăturile 1980


de toamnă.
Ar

Originale, anexă.
13 306 Situaţia principalelor acţiuni din 13 oct. 124
agricultură pe judeţe. 1980
Copie.
14 1257 Stenogramă, note, situaţii referitoare la 4 nov. 55
încheierea lucrărilor de strângere a 1980
recoltei.
Originale.
15 1258 Stenogramă, notă, situaţii ale 18 nov. 22

148
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Ministerului Agriculturii şi Industriei 1980
Alimentare referitoare la: recoltarea şi
depozitarea produselor agricole; efectuarea
arăturilor de toamnă, livrările la fondul
central şi fondul de furaje.
Original, copii.

i
16 1261 Stenograma teleconferinţei ţinute de 2 dec. 3

ie
Nicolae Ceauşescu cu cadre din agricultură 1980
în problema finalizării strângerii recoltei,

an
realizarea lucrărilor de arături şi fondul de
stat în agricultură.
Original.

om
17 489 Decrete, note, situaţii privind protecţia 22 dec. 54
plantelor cultivate şi a pădurilor împotriva 1980
dăunătorilor şi bolilor, cât şi regimul
pesticidelor.

R
Originale, copii, anexe
18 Hotărâri, rapoarte, note, adrese, liste 20 mai – 22

e
privind cote suplimentare de benzină 4 oct.
necesare în cadrul campaniei agricole de 1980
al
primăvară, acordarea de indemnizaţii
suplimentare pentru şoferii din formaţiile
de transport ale C.A.P. şi I.A.S.; dotări cu
e
utilaje şi maşini propuse a se realiza
al

suplimentar în anul 1980.


Originale, copii.
n

Anul 1981
1 Raport, adresă, situaţii referitoare la 1 ian. – 30
io

consumul de zahăr pentru producţie. 10 sept.


Originale. 1981
at

2 1280 Stenogramă, sinteze, situaţii, tabele 15 ian. – 326


privind: cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu 30 mart.
N

la deschiderea şi închiderea lucrărilor 1981


Consfătuirii de lucru pe probleme de
le

agricultură de la Braşov, la 9 ianuarie


1981, acţiunile de organizare şi
documentări prezentate la Consfătuire.
ve

Originale.
3 Hotărâri, rapoarte, note, adrese, situaţii 16 ian. – 21
hi

ale Ministerului Agriculturii şi Industriei 11 nov.


Alimentare referitoare la: negocierea unor 1981
Ar

împrumuturi la BIRD pentru proiecte de


irigaţii şi alte investiţii, creditul acordat de
S.U.A. pentru furaje din import; măsuri de
îmbunătăţire a situaţiei financiare a
societăţii româno-libiene de îngrăşare a
ovinelor; modificări de indicatori la
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare; controlul desfăşurat la
Consiliul Naţional al Apelor.
Originale, copii.
149
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
4 Hotărâri, note, adrese ale Ministerului 1 febr. 50
Agriculturii şi Industriei Alimentare 1981
privind programe de dezvoltare a
viticulturii şi pomiculturii, în perioada
1981-1985.
Originale, grafice, anexe.

i
5 Rapoarte, note, adrese, situaţii privind 26 ian. – 46

ie
balanţele principalelor produse agricole, a 6 febr.
furajelor pe anul agricol 1980/1981, 1981

an
centrele de perfecţionare şi Casele
Agronomului din sistemul Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare,

om
reţeaua bazelor de aprovizionare din
subordinea M.A.I.A. ş.a.
Original, copii.
6 Hotărâri, decrete, rapoarte, adrese, 7 febr. – 125

R
note, situaţii întocmite de Ministerul 23 dec.
Agriculturii şi Industriei Alimentare 1981

e
referitoare la: balanţa culturilor agricole
1981-1982, majorarea suprafeţelor
al
cultivate cu orz-orzoaică şi asigurarea
seminţelor de grâu biologic, realizări la
cultura sfeclei de zahăr, decalarea unor
e
preţuri la legume, însămânţările de toamnă,
al

depozitarea produselor agricole ş.a.


Originale, copii.
n

7 Hotărâri, decret, rapoarte, note, adrese, 16 ian. – 65


situaţii ale U.N.C.A.P., Secţia 19 aug.
io

Organizatorică, Secţia pentru Problemele 1981


Muncii de Partid în Agricultură din cadrul
at

C.C. al P.C.R. referitoare la: pregătirea şi


organizarea campaniei agricole, Casele
N

Agronomului, încadrarea în grade de


organizare a unor C.A.P.uri şi asociaţii
intercooperatiste, situaţia şi gruparea
le

consiliilor unice agro-industriale de stat şi


cooperatiste, conferinţele uniunilor
ve

judeţene ale C.A.P.; convocarea Biroului


Executiv al Consiliului Naţional al
Agriculturii, componenţa
hi

Comandamentului Central al Agriculturii;


activitatea Consiliului Naţional al Apelor.
Ar

Originale, copii, anexe, hărţi.


8 Raport, situaţii ale Ministerului 17-18 37
Agriculturii şi Industriei Alimentare febr.
referitoare la dezvoltarea agriculturii şi 1981
industriei alimentare, pe perioada 1981-
1985.
Original.
9 1281 Cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu la al 19 febr. 80
II-lea Congres al Consiliilor de conducere 1981
150
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
ale unităţilor agricole socialiste cu privire
la dezbaterea şi aprobarea planului
dezvoltării economico-sociale a ţării şi
planul agriculturii, creşterea producţiei
agricole şi a exporturilor de produse
agricole, investiţii, modernizarea

i
agriculturii ş.a.

ie
Original.
10 1281 Stenograma lucrărilor Congresului al 19 febr. – 159

an
II-lea al consiliilor de conducere ale 4 mart.
unităţilor agricole socialiste, ale consiliilor 1981
din industria alimentară, silvicultură şi

om
gospodărirea apelor cu privire la realizările
cincinalului 1976-1980 şi proiecte pentru
anul curent, planul dezvoltării agriculturii
şi industriei alimentare în perioada 1981-

R
1985, activitatea consiliilor unice
agroindustriale de stat şi cooperatiste,

e
reducerea costurilor de producţie în
industria alimentară ş.a.

11 1281
Originale. al
Stenograme, hotărâri, rapoarte, sinteze
privind desfăşurarea celui de-al II-lea
19 febr. –
6 apr.
314
e
Congres al Consiliilor de conducere ale 1981
al

unităţilor agricole socialiste, ale Consiliilor


Oamenilor Muncii din Industria
n

Alimentară, Silvicultură şi Gospodărirea


Apelor; minutele desfăşurării lucrărilor
io

Congresului ş.a.
Originale, broşuri.
at

12 Hotărâri, note ale U.N.C.A.P., adrese 3 mart. – 19


şi telegrame ale Ministerului Afacerilor 3 aug.
N

Externe în legătură cu: întâlnirea dintre 1981


membrii C.A.P. Jilava şi reprezentanţi al
R.P.D.Coreene la Bucureşti, şcolarizarea
le

în România a unor cadre din Zimbabwe în


domeniul agriculturii, vizita unei delegaţii
ve

a Uniunii Camerelor de Agricultură din


Turcia pentru schimb de experienţă ş.a.
Originale, copii.
hi

13 Hotărâri, decrete, rapoarte, note, adrese 12 febr. 27


referitoare la: acordarea unui imobil 1981 – 5
Ar

Asociaţiei Crescătorilor de Albine din mart.


România, efectivele de animale din 1982
gospodăriile individuale, recensământul
animalelor din 1982, valorificarea lânei în
unităţile agricole.
Originale, copii, planuri.
14 Decrete, note, situaţii, liste privind 20 mart. 29
structura organizatorică a Institutului de 1981
cercetare, proiectare şi inginerie
151
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
tehnologică pentru mecanizarea
agriculturii şi Centrului de pregătire
tehnologică a fabricaţiei de maşini şi
utilaje agricole şi unele măsuri de
îmbunătăţire a activităţii acestora.
Originale, copii, anexe.

i
15 Hotărâri, decrete, rapoarte, note, 10 ian. – 61

ie
adrese, situaţii referitoare la: lucrări de 28 oct.
desecare şi drenaj; amplasarea centralei 1981

an
termice din municipiul Vaslui şi
exproprierea terenurilor aferente;
schimbări de proprietate în judeţele Bacău,

om
Satu Mare, Dâmboviţa; trecerea în
producţie agricolă a unor terenuri din
Lunca Dunării şi luncile altor râuri;
scoaterea din producţia agricolă a unor

R
terenuri în jud. Constanţa; asigurarea
energiei electrice pentru irigaţii ş.a.

e
Originale, copii, planuri.
16 Hotărâri, rapoarte, note, adrese 11 apr. – 55
al
referitoare la deplasări în străinătate ale
unor delegaţii ale M.A.I.A., acordarea de
asistenţă tehnică în domeniul agriculturii
25 nov.
1981
e
unor ţări din Africa, rezultatele
al

convorbirilor oficiale în probleme agrare.


Originale, copii.
n

17 620 Raport, situaţii, tabele referitoare la 14 mai 234


asigurarea furajelor din producţia internă 1981 – 21
io

în vederea asigurării nevoilor de nutriţie a ian. 1982


efectivelor de animale, efectivul de
at

animale din România şi Franţa, consumul


de furaje şi concentrate ş.a.
N

Originale.
18 Situaţii privind modul de folosire al 20-25 mai 16
terenului şi suprafaţa cultivată din R.S.R. 1981
le

şi unele ţări din Piaţa Comună, necesarul


de sămânţă şi îngrăşăminte pentru cereale,
ve

porumb, cartofi şi sfeclă de zahăr.


Copie.
hi

19 Informare, notă privind Programul Mai 1981 20


special al dezvoltării producţiei de cereale,
în perioada 1981-1985.
Ar

Originale.
20 Notă privind Programul special al Mai 1981 8
dezvoltării legumiculturii, în perioada
1981-1985.
Original.
21 Notă privind Programul special al Mai 1981 7
dezvoltării producţiei de leguminoase, în
perioada 1981-1985.
Original.
152
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
22 Notă privind Programul special al Mai 1981 9
dezvoltării pomiculturii, în perioada 1981-
1985.
Original.
23 Notă privind Programul special al Mai 1981 8
dezvoltării viticulturii, în perioada 1981-

i
1985.

ie
Original.
24 Notă privind Programul special al Mai 1981 16

an
dezvoltării producţiei de conserve de
legume şi fructe, în perioada 1981-1985.
Original.

om
25 Notă privind Programul special al Mai 1981 44
dezvoltării bazei furajere, inclusiv biomase
furajere din borhoturile de cereale şi
cartofi de la fabricarea spirtului şi berii, în

R
perioada 1981-1985.
Original.

e
26 Notă privind Programul special al Mai 1981 27
dezvoltării creşterii animalelor, în perioada
1981-1985.
Original.
al
e
27 Notă privind Programul special al Mai 1981 9
dezvoltării apiculturii, în perioada 1981-
al

1985.
Original.
n

28 Notă privind Programul special al Mai 1981 12


io

dezvoltării chimizării agriculturii, în


perioada 1981-1985.
Original.
at

29 Notă privind Programul special Mai 1981 5


referitor la materii prime şi materiale
N

pentru producerea de seruri şi vaccinuri,


pentru perioada 1981-1985.
le

Original.
30 Notă privind Programul special al Mai 1981 13
dezvoltării irigaţiilor şi îmbunătăţirile
ve

funciare, în perioada 1981-1985.


Original.
hi

31 Notă privind Programul special al Mai 1981 11


mecanizării agriculturii, în perioada 1981-
Ar

1985.
Original.
32 Notă privind Programul special al Mai 1981 7
dezvoltării producţiei de ape minerale, în
perioada 1981-1985.
Original.
33 Notă privind Programul special al Mai 1981 4
dezvoltării producţiei de alimente dietetice
şi pentru copii, în perioada 1981-1985.

153
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Original.
34 Notă privind Programul special al Mai 1981 11
dezvoltării producţiei de pâine, panificaţie,
paste făinoase, biscuiţi, patiserie şi morărit,
în perioada 1981-1985.
Original.

i
35 Notă privind Programul special al Mai 1981 20

ie
dezvoltării pescuitului în ape interioare şi
industrializarea peştelui, în perioada 1981-

an
1985.
Original.
36 Notă privind Programul special al Mai 1981 12

om
dezvoltării producţiei de lapte şi produse
din lapte, în perioada 1981-1985.
Original.

R
37 Notă privind Programul special al Mai 1981 4
dezvoltării producţiei de preparate şi
semipreparate culinare, inclusiv cu valoare

e
nutritivă ridicată, în perioada 1981-1985.
Original.
38 al
Notă privind Programul special al
dezvoltării producţiei de carne şi produse
Mai 1981 17
e
din carne, inclusiv folosirea înlocuitorilor
de carne, derivate şi substituenţi proteici de
al

origine vegetală şi animală, făinuri cu


adaos de derivate proteice din soia, în
n

perioada 1981-1985.
Original.
io

39 Notă privind Programul special al Mai 1981 9


producerii şi valorificării plantelor
at

medicinale şi aromatice, în perioada 1981-


1985.
N

Original.
40 Notă privind Programul special al Mai 1981 8
le

dezvoltării producţiei de tutun şi a


industriei tutunului, în perioada 1981-
1985.
ve

Original.
41 Notă privind Programul special al Mai 1981 10
hi

dezvoltării producţiei de bere, în perioada


1981-1985.
Ar

Original.
42 Notă privind Programul special al Mai 1981 13
dezvoltării producţiei de plante uleioase şi
uleiuri vegetale, în perioada 1981-1985.
Original.
43 Notă privind Programul special al Mai 1981 14
dezvoltării producţiei de sfeclă de zahăr şi
produse zaharoase, inclusiv înlocuitori de
cacao pentru producerea ciocolatei, în

154
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
perioada 1981-1985.
Original.
44 Notă privind Programul special al Mai 1981 15
dezvoltării producţiei de plante textile, în
perioada 1981-1985.
Original.

i
45 Notă privind Programul special al Mai 1981 5

ie
dezvoltării creşterii animalelor pentru
blană, în perioada 1981-1985.

an
Original.
46 Situaţii privind realizarea principalelor 1 iun. 21
acţiuni în agricultură. 1981

om
Originale, copii.
47 Situaţii privind programele de 2 iun. 20
dezvoltare a creşterii animalelor pe specii, 1981

R
în perioada 1981-1985.
Original, copii.
48 Rapoarte, decret, note, adresă, situaţii, 15 iun. 51

e
tabele referitoare la: acordarea 1981 – 18
indemnizaţiei suplimentare şoferilor din ian. 1982

campaniilor agricole,
al
formaţiile de transporturi în timpul
îmbunătăţirea
e
activităţii de mecanizare a agriculturii,
plata lucrărilor agricole în staţiunile de
al

mecanizare a agriculturii; fonduri de


retribuire în agricultură.
n

Originale, copii.
io

49 483 Agenda KTBL privind organizarea 22 iun. 2


muncii şi a producţiei în agricultura R.F. 1981
Germane.
at

Copie, anexă.
50 Raport privind analiza balanţei Iun. 1981 14
N

fondului funciar în anii 1981-1982 şi


măsuri de creştere a suprafeţei arabile şi a
le

fondului forestier.
Original.
51 1302 Stenograma şedinţei de lucru prezidate 11 19
ve

de secretarul general Nicolae Ceauşescu, iul.1981


privind problemele de export-import în
hi

domeniul agriculturii.
Original.
Ar

52 Rapoarte, note, situaţii referitoare la: 4 aug. 30


programul de comerţ exterior al M.A.I.A. 1981
pe cincinalul 1981-1985; specializarea
complexelor şi stabilirea efectivelor de
animale destinate exportului; producerea şi
asigurarea seminţelor de cereale, plante
tehnice, culturi furajere şi horticole în
perioada 1981-1985.
Originale, copii.

155
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
53 1314 Rapoarte, situaţii, tabele referitoare la 25-28 163
programul şi participanţii la Consfătuirea aug. 1981
pe probleme de agricultură din 27-28
august 1981, livrările la fondul pieţii, la
principalele produse agroalimentare în
săptămâna 17-23 august 1981.

i
Originale.

ie
54 1314 Stenograma Consfătuirii de lucru de la 27-28 126
C.C. al P.C.R.privind problemele existente aug. 1981

an
în agricultură.
Original.
55 Situaţii privind stadiul principalelor 31 aug. – 17

om
acţiuni din agricultură şi livrările la fondul 9 sept.
de stat. 1981
Copie.
56 Decret, notă, adresă, situaţii referitoare 2 mart. – 64

R
la: distanţele de plantare la viţa de vie, 24 sept.
înfiinţarea plantaţiilor de vii şi pomi în 1981

e
1981-1985, programul de dezvoltare a
viticulturii şi pomiculturii în anii 1981-
1985.
Originale, copii, anexă.
al
e
57 Situaţii privind modul de folosinţă a 29 oct. 23
terenului, baza tehnico-materială a 1981
al

agriculturii, evoluţia producţiei agricole


vegetale în perioada 1971-1985, efectivele
n

animale şi producţia animală în perioada


1975-1985, unităţile cu cele mai mari
io

producţii de grâu din recolta 1981 ş.a.


Copie.
at

58 1334 Stenograma şedinţei de lucru a C.C. al 23 nov. 9


P.C.R. prezidate de Emil Bobu, secretar al 1981
N

C.C. al P.C.R., pe probleme de zootehnie.


Original.
le

59 1348 Stenograma şedinţei de lucru a C.C. al 28 dec. 22


P.C.R. referitoare la funcţionarea C.A.P. şi 1981
la sistemul de retribuire.
ve

Original.
60 1281 Cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu la al 1981 64
hi

II-lea Congres al Consiliilor de Conducere


ale Unităţilor Agricole, cu privire la
Ar

importanţa agriculturii pentru economia


naţională, creşterea producţiei materiale şi
utilizarea mai eficientă a resurselor din
domeniul agricol, dezvoltarea bazei
tehnice, creşterea eficienţei investiţiilor,
programul de modernizare a agriculturii
ş.a.
Original.
61 402 Situaţii întocmite de Ministerul 1981 101
Agriculturii şi Industriei Alimentare
156
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
privind asigurarea fondului de produse
agroalimentare pe judeţe.
Original.
62 Situaţii întocmite de Ministerul 1981 105
Agriculturii şi Industriei Alimentare
privind asigurarea fondului de produse

i
agroalimentare pe judeţe.

ie
Original.
63 Situaţii, liste referitoare la fişele 1981 208

an
indicatorilor de consum pe linii şi instalaţii
tehnologice tipizate.
Originale.

om
64 Situaţii, liste referitoare la fişele 1981 150
indicatorilor de consum pe linii şi instalaţii
tehnologice tipizate.
Originale.

R
65 Situaţii referitoare la balanţa 1981 31
preliminară a producţiei la principalele

e
culturi şi realizări la fondul de stat.
Original, copie.
66 al
Atlas „Judeţele României. Amplasarea
pe localităţi a consiliilor unice agro-
Aug.
1981
43
e
industriale de stat şi cooperatiste”.
Original, atlas.
al

Anul 1982
1 1349 Stenograma şedinţei prezidate de 4 ian. 6
n

Nicolae Ceauşescu în legătură cu 1982


io

chimizarea lemnului şi produselor vegetale


din agricultură.
Original.
at

2 Note, adrese, situaţii, tabele referitoare 7-10 ian. 52


la îmbunătăţirea normării, organizării şi 1982
N

retribuirii muncii în cooperativele agricole


de producţie.
le

Originale, copii.
3 Hotărâri, adrese, note întocmite de 12 ian. – 32
ve

Uniunea Naţională a Cooperativelor 23 dec.


Agricole de Producţie, Secţia pentru 1982
Problemele Muncii de Partid în
hi

Agricultură din cadrul C.C. al P.C.R.,


Ministerul Agriculturii şi Industriei
Ar

Alimentare ş.a. referitoare la: semnarea


acordului de cooperare în domeniul
agriculturii între Guvernul R.S.R. şi
Guvernul Republicii Zimbabwe,
colaborarea dintre I.S.I.S.P. şi Centrul
pentru Istoria Mişcării Comuniste
Muncitoreşti Internaţionale din Beijing,
organizarea întâlnirii angajaţilor ambasadei
R.P.D. Coreene cu membrii cooperativei

157
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
agricole Oinacu (jud. Giurgiu), Institutul
Internaţional de Tehnologie şi Economie
Apicolă din Bucureşti ş.a.
Originale, copii, copie xerox.
Lb. franceză, lb. română.
4 1354 Stenograma şedinţei de lucru a C.C. al 13 ian. 28

i
P.C.R. prezidate de Nicolae Ceauşescu , în 1982

ie
care s-a discutat Legea retribuirii muncii în
unităţile agricole cooperatiste.

an
Original.
5 Rapoarte, note, situaţii, tabele 13-31 ian. 34
referitoare la: înfiinţarea staţiunilor pentru 1982

om
mecanizarea agriculturii şi formaţiilor de
mecanizare în zonele necooperativizate;
amplasarea culturilor, asigurarea
seminţelor, pregătirea şi executarea

R
lucrărilor agricole din campania de
primăvară; programul de ameliorare a

e
pajiştilor în anul 1982.
Copii, anexe.
6 al
Hotărâri, rapoarte, note, adrese, situaţii
întocmite de Ministerul Agriculturii şi
Industriei Alimentare, Curtea Superioară
5 ian. –
28 dec.
1982
190
e
de Control Financiar, Academia de Ştiinţe
al

Agricole şi Silvice ş.a. referitoare la:


negocieri cu Banca Internaţională pentru
n

Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru


„Creditul Agricol Moldova”, planuri de
io

redresare economico-financiară a unor


unităţi agricole; exporturi de produse
at

agroalimentare; plata unor lucrări


mecanizate şi retribuirea lucrătorilor ş.a.
N

Originale, copii.
7 1363 Stenogramă, notă, adresă, liste privind 22-23 ian. 136
Consfătuirea de lucru pe probleme de 1982
le

agricultură (zootehnie, în special furajarea


animalelor).
ve

Originale, copii.
8 Hotărâri, rapoarte, note, adrese, situaţii 27 ian. – 171
hi

cu privire la: gospodărirea fondului 28 sept.


funciar, cu destinaţie agricolă, schimbarea 1982
destinaţiei unor terenuri forestiere şi
Ar

agricole, lucrările campaniei agricole de


vară, zonarea culturii porumbului,
dezvoltarea topitorilor mici de in,
controale efectuate de comisii ale M.A.I.A.
asupra modului de însămânţare a
terenurilor ş.a.
Originale, copii, anexe.
9 1355 Stenograma teleconferinţei ţinute de 29 ian. 21
Nicolae Ceauşescu în legătură cu Legea 1982
158
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
retribuirii muncii în unităţile agricole,
însoţită de situaţia centralizatoare a
lucrărilor agricole la data de 28 ianuarie
1982.
Original.
10 Rapoarte, note, situaţii, tabele 29 ian. 83

i
întocmite de Ministerul Agriculturii şi 1982

ie
Industriei Alimentare referitoare la:
organizarea staţiunilor pentru mecanizarea

an
agriculturii, a secţiilor şi formaţiilor de
mecanizare în zonele necooperativizate;
organizarea activităţii de reparaţii,

om
recondiţionări şi fabricaţii în unităţile de
mecanizare a agriculturii; cheltuieli pentru
executarea lucrărilor agricole mecanizate
şi propuneri pentru stabilirea unor tarife de

R
plată acoperitoare.
Originale, hărţi.

e
11 Hotărâri, note, adrese ale Ministerului 11 ian. – 54
Agriculturii şi Industriei Alimentare şi 3 dec.
al
Uniunea Naţională a Cooperativelor
Agricole de Producţie privind deplasări în
străinătate ale unor funcţionari din
1982
e
Ministerul Agriculturii şi Industriei
al

Alimentare , trimiterea unui reprezentant al


UNCAP la reuniunea pregătitoare a celei
n

de-a II-a Conferinţe a partidelor ţărăneşti,


democratice de centru, radicale, liberale şi
io

alte organizaţii din Europa, S.U.A, şi


Canada ş.a.
at

Originale, copii.
12 344 Raport, situaţii privind recensământul 1 febr. 37
N

animalelor domestice de la 1 februarie 1982


1982.
Original, grafice.
le

13 Raport, notă, situaţii privind 1-7 febr. 21


modificările intervenite la programul de 1982
ve

autoaprovizonare ca urmare a prelungirii


perioadei de creştere şi îngrăşare a
hi

bovinelor.
Original, copii.
14 Hotărâri, rapoarte, note, adrese, situaţii 7 febr. 81
Ar

privind: executarea mecanizată a lucrărilor 1982 – 7


agricole şi stabilirea unor tarife de plată febr.
acoperitoare, dotarea cu autoturisme de 1983
teren a uniunilor judeţene ale
cooperativelor agricole de producţie,
înlocuirea autoturismelor DACIA 1300 cu
autoturisme ARO la trusturile judeţene
pentru horticultură, indicaţiile lui Nicolae
Ceauşescu cu prilejul vizitei de lucru la
159
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Institutul de Cercetări, Proiectări şi
Inginerie Tehnologică pentru Mecanizarea
Agriculturii ş.a.
Originale, copii, anexe.
15 Hotărâri, decrete, rapoarte, note, adrese 15 febr. – 87
referitoare la convocarea şi ordinea de zi a 24 dec.

i
Plenarei Consiliului Naţional al 1982

ie
Agriculturii şi a Consiliului Central al
Uniunii Generale a Sindicatelor, indicaţii

an
ale lui Nicolae Ceauşescu în domeniul
agriculturii, perfecţionarea şi retribuirea
personalului, organizarea “Zilei Recoltei”

om
ş.a.
Originale, copii, anexe.
16 1357 Stenograma Plenarei Consiliului 25 febr. – 161 Vol. I
Naţional al Agriculturii, Industriei 6 apr. 127 Vol. II

R
Alimentare, Silviculturii şi Gospodăririi 1982
Apelor desfăşurat în perioada 25-26

e
februarie 1982 şi Cuvântarea lui Nicolae
Ceauşescu ţinută în cadrul Plenarei cu
al
privire la desfăşurarea campaniei agricole
de primăvară, recensământul animalelor,
autoaprovizionarea teritorială, programe de
e
redresare a cooperativelor agricole de
al

producţie ş.a.; hotărâre, situaţii, liste


adoptate în şedinţa Consiliului Naţional al
n

Agriculturii referitoare la programele de


creştere a producţiei vegetale şi animale, în
io

vederea îmbunătăţirii aprovizionării


populaţiei cu produse alimentare şi a
at

industriei cu materii prime.


Originale, anexe.
N

17 Hotărâri, rapoarte, note, adrese, situaţii 24 febr. – 257


întocmite de Ministerul Agriculturii şi 20 dec.
Industriei Alimentare referitoare la: 1982
le

contractări şi achiziţii de animale, păsări şi


produse animale, programul de creştere a
ve

ovinelor, asigurarea necesarului de carne


de pui pentru populaţie, autorizarea
unităţilor UCECOOP pentru achiziţii şi
hi

contractări de lapte şi animale de la


populaţie, transmiterea de date statistice,
Ar

asigurarea furajelor pentru animale ş.a.


Originale, copii, anexe.
18 1361 Stenograma teleconferinţei ţinute de 11 mart. 34
Nicolae Ceauşescu referitor la problema 1982
însămânţărilor de primăvară, însoţită de
raportul şi situaţia lucrărilor agricole la
data de 10 martie 1982, întocmite de
Ministerul Agriculturii şi Industriei
Alimentare.
160
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale.
19 1365 Stenograma teleconferinţei ţinute de 8 apr. 25
Nicolae Ceauşescu în problema 1982
însămânţărilor de primăvară, însoţită de
raport şi situaţii pe judeţe a suprafeţelor
însămânţate.

i
Originale.

ie
20 1388 Rapoarte, situaţii, tabele referitoare la: 30 apr. – 260
stadiul realizării principalelor acţiuni în 13 mai

an
agricultură; realizarea unor indicatori de 1982
plan în industria mică din unităţile agricole
cooperatiste; realizările din zootehnie în

om
sectorul socialist pe primele 4 luni ale
anului 1982; îndeplinirea planului la
producţia marfă industrială şi a prestărilor
de servicii neindustriale în industria mică.

R
Original, anexe.
21 1388 Raport cu privire la activizări valutare 7 mai 178

e
peste planul pe anul 1982, planul de import 1982
şi importul de bunuri de consum pe anul
1982.
Original, anexe.
al
e
22 1364 Stenograma teleconferinţei ţinute de 10 mai 35
Nicolae Ceauşescu în problema 1982
al

însămânţărilor de primăvară, însoţită de


raport, situaţii ale suprafeţelor cultivate,
n

ale îndeplinirii planului producţiei marfă


industrială ale livrărilor la fondul de stat,
io

locuinţe date în folosinţă ş.a.


Original.
at

23 Hotărâri, decret, note, adrese 5 mai – 64


referitoare la organizarea activităţii la 29 oct.
N

Combinatul pentru producerea şi 1982


industrializarea cărnii de proc – Timiş;
înfiinţarea Întreprinderii pentru producerea
le

nucleelor proteice furajere “Biofort”;


funcţionarea şi organizarea Institutului de
ve

Cercetare, Proiectare şi Inginerie


Tehnologică pentur Maşini şi Utilaje
hi

Agricole Băneasa- Bucureşti ş.a.


Originale, copii, anexe.
22 iun. 39
Ar

24 1373 Stenograma teleconferinţei ţinute de


Nicolae Ceauşescu privind recoltarea 1982
orzului, însoţită de raportul şi situaţia
executării lucrărilor agricole, la data de 21
iunie 1982.
Original.
25 1374 Stenograma teleconferinţei ţinute de 29 iun. 27
Nicolae Ceauşescu în problema recoltării 1982
orzului, însoţită de raportul şi situaţia
întocmite de Ministerul Agriculturii şi
161
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Industriei Alimentare cu privire la
efectuarea lucrărilor agricole la data de 28
iunie 1982.
Original.
26 1380 Stenograma teleconferinţei organizate 14 iul. 18
de Nicolae Ceauşescu referitoare la 1982

i
strângerea recoltei de grâu şi orz.

ie
Original.
27 1381 Stenograma consfătuirii de lucru cu 28 iul 60

an
cadre de conducere din agricultura jud. .1982
Constanţa în problema producţiilor
obţinute şi stenograma cuvântării lui

om
Nicolae Ceauşescu la această consfătuire,
referitoare la problema terenurilor agricole
şi a seminţelor pentru noua recoltă,
viticultura şi cultura de porumb, aprecieri

R
pozitive cu privire la realizările anului în
curs ş.a.

e
Originale.
28 Hotărâri, rapoarte, note, adrese, situaţii 28 iul. – 64
al
în legătură cu amenajări de terenuri pentru
irigaţii, investiţii pentru fabricile de zahăr
cu capacitate mare de producţie, acţiuni de
30 nov.
1982
e
modernizare a fermelor zootehnice,
al

propuneri de amenajare a barajelor, a


lacurilor de acumulare, a altor lucrări
n

hidrotehnice ş.a.
Originale.
io

29 1395 Stenograma consfătuirii de lucru pe 11-20 246 Vol. I


probleme de agricultură şi cuvântarea lui aug. 1982 175 Vol. II
at

Nicolae Ceauşescu la această consfătuire


cu privire la recolta anului 1982 ; rapoarte,
N

sinteze, situaţii, tabele privind :


desfăşurarea Consfătuirii de lucru de la
C.C. al P.C.R. ; rezultatele obţinute în
le

producţia de cereale, îndeplinirea


principalilor indicatori din agricultură şi
ve

pregătirea campaniei de toamnă.


Originale.
hi

30 1392 Stenograma teleconferinţei organizate 22 sept. 7


de Constatin Dăscălescu în problema 1982
raportărilor nerealiste la producţiile
Ar

obţinute.
Original.
31 1393 Stenograma teleconferinţei ţinute de 1 oct. 34
Nicolae Ceauşescu în problema lucrărilor 1982
agricole de toamnă, însoţită de situaţia
acestor lucrări la data de 30 septembrie
1982.
Originale.
32 Notă privind neregulile din reţeaua de 5 oct. 7
162
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
aprovizionare cu legume şi fructe, 1982
constatate cu prilejul controalelor efectuate
în 86 de unităţi de către organele de
miliţie, procuratură şi ale Ministerului
Finanţelor.
Original, fotografii.

i
33 543 Notă privind nereguli constatate în 6 oct. 10

ie
sectorul aprovizionării şi desfacerii către 1982
populaţie a legumelor şi fructelor,

an
constatate cu prilejul controalelor efectuate
în Municipiul Bucureşti, Sectorul Agricol
Ilfov şi judeţele Călăraşi, Dâmboviţa şi

om
Giurgiu de organele de miliţie, procuratură
şi ale Ministerului Finanţelor.
Original, fotografii.
34 Hotărâri, rapoarte, informări, note, 31 aug. 196

R
adrese, situaţii ale Ministerului Agriculturii 1982 – 21
şi Industriei Alimentare în legătură cu: ian. 1983

e
culturile de floarea-soarelui atacate de
parazitul Phomopsis, cultivarea plantelor

însămânţate,
al
medicinale în grădini publice, recepţia
culturilor dezvoltarea
producţiei de năut şi cicoare, schimbarea
e
categoriei de folosinţă a unor terenuri
al

arabile ş.a.
Originale, copii, anexe.
n

Lb. franceză, lb. română.


35 485 Tabele privind vinurile roşii seci, albe 18 nov. 12
io

seci şi şampanie produse în R.S.R. cu 1982


identificarea soiurilor, podgoriei şi a
at

producătorului.
Original.
N

36 Referat, notă, informări în legătură cu 29 nov. 8


principiile active din fructele de salcâm 1982
japonez, fructe de oţetar şi fructe de cătină.
le

Original, copii.
37 Rapoarte, sinteze, note, situaţii privind 13 dec. 79
ve

balanţa furajelor concentrate la 1982


întreprinderile agricole de stat şi unităţile
hi

cooperatiste, precum şi balanţa


principalelor produse agricole din recolta
anului 1982.
Ar

Originale, copii.
38 Hotărâre, adresă privind programele de 19 oct. – 60
dezvoltare a culturii orezului, bumbacului, 15 dec.
porumbului în perioada 1983-1990, 1982
programul de dezvoltare a producţiei de
ciuperci în perioada 1982-1987, programul
de dezvoltare a sericiculturii în perioada
1982-1985, programul de dezvoltare a
topitoriilor mici de in şi cânepă ş.a.
163
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Originale, anexe.
39 Adresă însoţită de situaţia 20-24 39
gospodăriilor populaţiei din comune, oraşe dec. 1982
şi municipii, deţinătoare sau nu de
animale.
Originale.

i
40 Notă, situaţii privind evoluţia 1982 40

ie
necesarului de medicamente de uz
veterinar , în perioada 1950-1985.

an
Copii, anexe.
41 Raport şi situaţii privind asigurarea 1982 24
medicamentelor şi produselor biologice de

om
uz veterinar, în perioada 1982-1985.
Copii, anexe.
42 Raport, situaţii privind creşterea 1982 106

R
natalităţii, reducerea pierderilor prin
mortalitate şi sacrificare de necesitate,
măsuri pentru realizarea efectivelor şi a

e
producţiilor la toate speciile de animale în
anul 1982.
Copii, anexe.
Anul 1983
al
e
1 Rapoarte ale Băncii Naţionale a 1 ian. – 12
României privind realizarea planului de 15 febr.
al

casă şi a planului de credite. 1983


Originale.
n

2 Hotărâri, rapoarte, note, adrese 6 ian. – 3 82


io

referitoare la : organizarea şi desfăşurarea dec. 1983


plenarelor Consiliului Naţional al
Agriculturii, Industriei Alimentare,
at

Silviculturii şi Gospodăririi Apelor, a


consfăturilor de lucru pe probleme de
N

agricultură ; planurile de activitate ale


Direcţiei Generale de Statistică, vizite ale
le

lui Nicolae Ceauşescu în judeţe ş.a.


Originale, copii.
3 1426 Stenograma şedinţei de lucru a C.C. al 12 ian. 73
ve

P.C.R. ce a avut loc la Predeal, pe 1983


probleme de agricultură, însoţită de raport
hi

şi situaţii privind efectivele de animale.


Original.
Ar

4 Hotărâri, rapoarte, note, adrese 5 ian. – 3 90


referitoare la deplasări în străinătate ale dec. 1983
unor delegaţii de specialişti din M.A.I.A.
Originale, copii.
5 Rapoarte, situaţii privind: balanţa 16 ian. 51
furajelor concentrate şi de volum pe anul 1983
1983, livrările de carne la fondul de stat în
anul 1983, în corelare cu efectivele şi
structura de greutate la 31 decembrie 1982,

164
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
programul pentru realizarea producţiei de
lapte în anul 1983.
Originale.
6 Hotărâri, decrete, note, adrese, situaţii 14 ian. – 193
referitoare la : importuri furajere, 23 dec.
modificarea unor indicatori financiari ai 1983

i
Consiliului de Stat, ai M.A.I.A. şi ai

ie
Departamentului pentru Construcţii în
Străinătate, preţurile principalelor produse

an
agroalimentare pe piaţa ţărănească; plata
cotizaţiilor restante ale României la
Comisia Internaţională a Marilor Baraje

om
ş.a.
Originale, copii.
7 Decrete, hotărâri, rapoarte, note, 18 ian. – 150
adrese, tabele referitoare la: scoaterea din 8 nov.

R
inventar a animalelor de muncă, programul 1983
de diversificare a producţiei de carne de

e
pasăre, transmiterea de date statistice la
G.A.T.T. privind carnea de vită şi

8
produsele lactate ş.a.
Originale, copii, hărţi.
al
Hotărâri, rapoarte, note, adrese, tabele 17 ian. – 120
e
referitoare la : programe de dezvoltare a 28 dec.
al

agriculturii, acţiuni în domeniul 1983


silviculturii, producţia agricolă şi
n

asigurarea depozitării acesteia, starea de


vegetaţie a culturilor de toamnă, folosirea
io

militarilor în campania agricolă ş.a.


Originale, copii.
at

9 Rapoarte, tabele cu privire la 2-13 febr. 44


rezultatele recensământului animalelor 1983
N

domestice de la 1 februarie 1983.


Originale, copii.
10 Notă şi situaţii referitoare la : starea de 15-19 53
le

vegetaţie la culturile păioase de toamnă ; febr.


programul şi stadiul acţiunilor din 1983
ve

horticultură ; stadiul execuţiei lucrărilor de


îmbunătăţiri funciare şi a pregătirii
hi

amenajărilor şi echipamentelor de irigaţii,


necesarul de motorină ş.a.
Originale.
Ar

11 1439 Stenograma consfătuirii de lucru cu 19 febr. 24


prim-secretarii comitetelor judeţene de 1983
partid şi cadre din agricultură în problema
însămânţărilor de primăvară.
Original.
12 Notă, tabele referitoare la consumul şi 28 febr. – 15
necesarul de motorină pentru anul 1983. 2 mart.
Copii. 1983
13 Decret, hotărâri, note, rapoarte, adrese 23 febr. 43
165
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
în legătură cu măsurile de îmbunătăţire a 1983 – 4
activităţii Intreprinderii Agricole de Stat ian. 1984
“Insula Mare a Brăilei”, controlul efectuat
la Institutul de Cercetări Fundulea,
funcţionarea Institutului Internaţional de
Tehnologie şi Economie Apicolă.

i
Originale, copii.

ie
14 Hotărâri, note, adrese referitoare la: 9 mart. – 29
sosirea unor delegaţii din străinătate, 21 dec.

an
puncte de vedere ce urmează a fi 1983
prezentate de oficiali români la Conferinţe
Internaţionale ş.a.

om
Originale, copii.
15 Tabel cuprinzând suprafaţa totală, 18 mart. 2
agricolă şi arabilă ce revine pe cap de 1983
locuitor în România şi alte ţări.

R
Original.
16 1438 Stenograma şedinţei de lucru cu prim- 25 mart. 5

e
secretarii comitetelor judeţene de partid în 1983
problema acţiunilor de combatere a
speculei.
Original.
al
e
17 1443 Stenograma teleconferinţei ţinute de 4 apr. 29
Nicolae Ceauşescu pe probleme de 1983
al

agricultură, industrie şi comerţ exterior,


însoţită de un raport şi o situaţie privind
n

însămânţările şi îndeplinirea planurilor de


producţie industrială.
io

Original, copii.
18 Hotărâri, decret, rapoarte, adrese, 21 ian. – 41
at

situaţii privind: preluarea de către 24 dec.


M.A.I.A. a unei nave transportoare 1983
N

frigorifice; stadiul realizării sistemului de


irigaţii Ialomiţa-Călmăţui; programul de
combatere a eroziunii solului, indicaţiile
le

lui Nicolae Ceauşescu în problema


extinderii irigaţiilor ş.a.
ve

Originale, copii.
19 Rapoarte, note, situaţii referitoare la: 30 iun. – 79
hi

programul de măsuri al Guvernului privind 1 aug.


pregătirea şi desfăşurarea campaniei 1983
Ar

agricole în toamna anului 1983, efectivele


de animale şi livrările la fondul de stat,
însămânţărea culturilor duble şi realizarea
programului special de irigaţii.
Originale.
20 Rapoarte, tabele, liste referitoare la 8-26 iul. 65
activitatea Comandamentului Naţional 1983
pentru coordonarea activităţii de realizare a
Programului de îmbunătăţiri funciare.
Copii, hărţi.
166
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
21 1457 Stenograma şedinţei de constituire a 9 iul. 8
Comandamentului Naţional în legătură cu 1983
lucrările din agricultură.
Original.
22 Rapoarte, note, situaţii privind : 10-18 92
preliminarea realizării fondului de stat şi a aug. 1983

i
a planului la export pe anul 1983;

ie
efectivele de bovine, porcine şi ovine la 31
iulie 1983; stadiul de realizare a lucrărilor

an
agricole; complexe şi ferme agricole
zootehnice realizate de M.A.I.A., prin
cooperare, în unele ţări din Africa şi Asia

om
ş.a.
Originale.
23 1468 Stenograma teleconferinţei C.C. al 14 oct. 25
P.C.R. referitoare la probleme din 1983

R
agricultură însoţită de raport şi situaţii ale
stadiului de realizare la însămânţările de

e
toamnă.
Original, copii.
24 1469 al
Stenograma teleconferinţei C.C. al
P.C.R. pe probleme de agricultură şi
industrie însoţită de raportul şi situaţiile
26 oct.
1983
26
e
privind executarea lucrărilor agricole.
al

Original, copii.
25 Raport, notă, adresă, situaţii ale 31 oct. 34
n

Direcţiei Generale de Statistică referitoare 1983


la efectivele de ovine, porcine şi bovine la
io

30 septembrie 1983.
Originale.
at

26 Tabele referitoare la programele, pe 25 oct. 163


ministere, de îmbunătăţire a nivelului 1983
N

tehnic şi calitativ al produselor şi


valorificarea superioară a materiilor prime
şi materialelor în perioada 1983-1985 şi
le

până în 1990.
Originale.
ve

27 Tabele referitoare la programele, pe 25 oct. 139


ministere, de îmbunătăţire a nivelului 1983
hi

tehnic şi calitativ al produselor şi


valorificarea superioară a materiilor prime
Ar

şi materialelor în perioada 1983-1985 şi


până în 1990.
Originale, schiţe.
28 Rapoarte, note, situaţii privind 6-25 nov. 43
balanţele principalelor produse 1983
agroalimentare din recolta anului 1983;
îndeplinirea planului de intrări la fondul de
stat, contracte încheiate, stocuri de legume
şi fructe, în perioada 1 ianuarie-20
noiembrie 1983 ; rezultate obţinute la Iaşi
167
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
pentru introducerea de noi furaje şi
stimulatori în creşterea animalelor.
Original, copii.
29 Rapoarte, note, situaţii privind 26 nov. – 66
balanţele principalelor produse 30 dec.
agroalimentare din recolta anului 1983 ; 1983

i
balanţa furajelor concentrate şi de volum la

ie
unităţile agricole pe anul agricol 1983-
1984 ; balanţa asigurării seminţelor pentru

an
însămânţările din anul 1984.
Originale, copii.
30 1476 Stenograma şedinţei Comandamentului 7 dec. 27

om
Naţional pentru înfăptuirea Programului de 1983
asigurare a unor producţii sigure şi stabile
prin creşterea potenţialului productiv al
pamântului, întrunite în scopul analizării

R
realizărilor actuale din agricultură şi a
măsurilor ce trebuie luate pentru asigurarea

e
aplicării hotărârilor Plenarei C.C. al P.C.R.
Original, copii.
31 1475 al
Stenograma consfătuirii C.C. al P.C.R.
cu privire la probleme de agricultură,
bilanţ al activităţii de profil pe anul 1983.
7-9 dec.
1983
157
e
Original, broşură.
al

32 1475 Cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu la 9 dec. 140


Consfătuirea de lucru din 9 dec. 1983 cu 1983
n

privire la bilanţul activităţii agricole pe


1983, măsurile ce trebuie a fi luate în
io

vederea realizării planului de creştere a


producţiei agricole în 1984, probleme
at

generale privind pregătirea şi


perfecţionarea personalului din agricultură
N

ş.a.
Originale, copii, broşură.
33 1475 Rapoarte, programe privind 13 dec. 176
le

dezvoltarea agriculturii în anul 1984, 1983


analizate în cadrul consfătuirii de lucru din
ve

7-9 decembrie 1983.


Originale.
hi

Anul 1984
1 1479 Stenograma consfătuirii C.C. al P.C.R. 17 ian. 116
Ar

pe probleme de agricultură, însoţită de 1984


Cuvântarea lui Nicolae Ceauşescu şi
Programul unic de creştere a producţiei în
gospodăriile personale ale membrilor
cooperativelor agricole de producţie.
Originale, anexe.
2 Hotărâri, decret, raport, note, adrese 20 ian. – 67
referitoare la: măsurile de creştere a 27 oct.
producţiei agricole în gospodăriile 1984
membrilor cooperatori cât şi în unităţile de
168
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
stat din judeţele Tulcea şi Constanţa;
Planul naţional unic de dezvoltare
economică şi socială; modificarea
Decretelor privind organizarea
Ministerului Agriculturii şi Industriei
Alimentare şi înfiinţarea unei unităţi de

i
cercetare; organizarea Plenarelor C.C.ale

ie
P.C.R. ş.a.
Originale, copii, plan.

an
3 710 Adresă a Cancelariei C.C. al P.C.R. 24 ian. 24
către Cabinetul Nicolae Ceauşescu, raport 1984
şi tabele referitoare la Programul unic de

om
creştere a producţiei agricole în
gospodăriile membrilor cooperativelor
agricole de producţie şi în gospodăriile
producătorilor particulari.

R
Originale.
4 Hotărâri, rapoarte, note, situaţii privind 27 ian. – 62

e
deplasări în străinătate ale unor specialişti 6 oct.
români, cu prilejul congreselor 1984
al
internaţionale sau regionale; prelungirea
acordării de asistenţă tehnică unor ţări
arabe ş.a.
e
Originale, copii.
al

5 Hotărâre, decret, notă, adresă 2-18 febr. 8


referitoare la funcţionarea în Romănia a 1984
n

Institutului Internaţional de Tehnologie şi


Economie Apicolă al Federaţiei
io

Internaţionale a Asociaţiilor de Apicultură


– APIMONDIA şi autorizarea închirierii
at

către acesta a unei suprafeţe de teren.


Originale, copii, anexe, plan.
N

6 708 Rapoarte, situaţii ale Comisiei Centrale 3-9 febr. 13


pentru Recensământul Animalelor 1984
Domestice referitoare la înregistrarea
le

animalelor în perioada 1-8 februarie 1984.


Originale,anexe.
ve

7 Hotărâri, rapoarte, note, adrese, situaţii 15 febr. 95


privind : plata cotizaţiilor la Organizaţia de 1984 – 14
hi

cooperare şi dezvoltare economică – ian. 1985


OCDE, Asociaţia Internaţională pentru
controlul seminţelor – ISTA ş.a.; preţurile
Ar

principalelor produse agricole pe piaţa


ţărănească; fonduri destinate mecanizării
lucrărilor agricole ş.a.
Originale, copii, anexe.
8 Raport, situaţii ale Comisiei Centrale Febr. 27
pentru Recensământul Animalelor 1984
Domestice privind rezultatele provizorii
ale recensământului animalelor domestice
de la 1 februarie 1984.
169
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
Original, anexe.
9 Hotărâri, decrete, rapoarte, note, adrese 2 apr. – 93
referitoare la : planurile de investiţii în 26 dec.
irigaţii ; lucrările de amenajare a zonei 1984
« Fortuna » din Delta Dunării ;
îmbunătăţirea activităţii I.A.S. Insula Mare

i
a Brăilei ; redarea în folosinţă a unor

ie
terenuri agricole ; organigrama
Întreprinderii Agricole de Stat “Insula

an
Mare a Brăilei” ş.a.
Originale, copii, schiţă.
10 1487 Stenograma teleconferinţei privind 6 apr. 23

om
însămânţările de primăvară şi programele 1984
de investiţii din industrie, însoţită de
raportul şi tabelele cu situaţia lucrărilor
agricole.

R
Original, anexe.
11 Situaţii şi notă referitoare la: 10 – 19 9

e
executarea balanţei furajere pe anul agricol apr. 1984
1983-1984; livrările de porumb din fondul
de stat, recolta 1983 ş.a.
Originale.
al
e
12 Hotărâri, rapoarte, note, adrese, situaţii 20 apr. – 86
privind : realizarea unor programe pentru 30 dec.
al

sporirea producţiei agricole vegetale ; 1984


starea de vegetaţie a păioaselor de toamnă,
n

reînsămânţarea culturilor calamitate ;


îmbunătăţirea calităţii pâinii ; constituirea
io

fondului de stat la grâu ş.a.


Originale, copii, anexe.
at

13 Hotărâri, rapoarte, note, adrese 21 mart. – 120


referitoare la: exportul de ovine şi bovine, 31 dec.
N

situaţia necesarului de furaje şi 1984


suplimentările din importuri; programul de
tăiere a animalelor ş.a.
le

Originale, copii, anexă.


14 Raport al Ministerului Agriculturii şi 8 mai – 5 3
ve

Industriei Alimentare şi adresă privind iun. 1984


vizita în România a lui Stanislaw Zieba,
hi

ministrul agriculturii şi economiei


alimentare al R.P. Polone şi invitarea unei
Ar

delegaţii a Secţiei Economice a Consiliului


Central al Sindicatelor din Republica
Ungară.
Originale.
15 Decrete, adresă a C.C. al P.C.R. către 15 mai – 5
Nicolae Ceauşescu referitoare la 19 iul.
modificarea detaliului de sistematizare 1984
pentru ansamblul de locuinţe “Şoseaua
Mihai Bravu de la strada Maiorescu la
strada Matei Voievod”, Calea Văcăreşti,
170
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
ş.a.
Originale, copii.
16 Programul vizitei de lucru a lui Nicolae 14 iun. 2
Ceauşescu în unităţi agricole din judeţe 1984
Olt, Teleorman, Giurgiu la 15 iunie 1984.
Original, hartă.

i
17 1260 Stenograma şedinţei Comitetului 18 iun. 3

ie
Politic Executiv al Comitetului Central al 1984
P.C.R. privind măsurile de strângere a

an
recoltei, asigurarea fondului de strângere a
recoltei şi asigurarea fondului de stat cu
cereale.

om
Original, anexe.
18 713 Note, tabele şi situaţii cuprinzând 18 iun. – 25
membrii Comisiei Centrale pentru 18 oct.
coordonarea lucrărilor din agricultură, 1984

R
unităţi cu producţii foarte bune.
Originale.

e
19 Tabele reprezentând producţia [1984 – 213
agricolă; balanţele de energie primară, 1985]
al
energie electrică şi termică; importuri şi
exporturi în unităţi naturale pe anii 1984-
e
1985.
Originale.
al

20 Rapoarte, notă, tabele referitoare la : 17-31 11


balanţa de grâu-secară, orz şi orzoaică din aug. 1984
n

recolta anului 1984 ; suprafeţele şi


producţia de porumb, asigurarea furajelor
io

concentrate.
Originale.
at

21 1504 Stenograma teleconferinţei privind 29 sept. 60


lucrările agricole de toamnă, exportul 1984
N

produselor industriale, însoţită de tabele


ale producţiei zilnice la principalele
le

produse industriale, recoltele de porumb şi


sorg boabe, însămânţările la culturi de
toamnă.
ve

Originale, anexă, schiţă.


22 Rapoarte, notă, tabele referitoare la : 23 oct. 19
hi

evaluarea producţiei de porumb boabe 1984


cultivat ; folosirea capacităţilor de
Ar

producţie în industria uleiului ; eficienţa


importului de şroturi de soia cu acoperire
prin export de porumb.
Originale.
23 1511 Stenograma teleconferinţei privind 23 oct. 84
strângerea recoltei şi lucrările agricole de 1984
toamnă însoţită de raport şi tabele ale
producţiei de export la produsele
industriale şi sinteza lucrărilor agricole,
întocmite de Direcţia de Statistică din
171
Nr. de Numărul Datele Nr. Obs.
inventar vechi al Cuprinsul unităţii arhivistice extreme filelor
unităţii
arhivistice
1 2 3 4 5 6
cadrul Comitetului de Stat al Planificării.
Original, anexe.
24 Hotărâre, raport privind asigurarea 31 oct. – 2
cantităţilor de motorină necesare executării 5 nov.
lucrărilor agricole. 1984
Original, copie.

i
25 1512 Stenograma teleconferinţei ţinute de 6 nov. 84

ie
Nicolae Ceauşescu pe probleme de 1984
agricultură şi situaţia întârzierilor la

an
exportul utilajelor industriale întocmită de