Sunteți pe pagina 1din 6

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014


pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv
stimularea investiţiilor cu impact major în economie

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul I. Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme


de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în
economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 10
ianuarie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 4a la procedură se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la


prezenta hotărâre.

2. Anexa nr. 4b la procedură se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2 la


prezenta hotărâre.

Articolul II. Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b), art. 12 alin. (2)
și art. 13 alin. (2) din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru
instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea
investiţiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 25 din 10 ianuarie 2019, cu modificările si completările e
ulterioare, în perioada 1 aprilie 2020– 31 decembrie 2020 nu se mai efectuează
verificarea la fata locului.

Articolul III. Prevederile Articolului I și II, de mai sus, se aplică și pentru cererile
de plată aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri a guvernului.

1
Articolul IV. Prevederile referitoare la verificarea la fața locului cuprinse în
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3741/2018, publicat în Monitorul Oficial
nr. 1075/19.12.2018 și în Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3040/2019,
publicat în Monitorul Oficial nr. 798/02.10.2019, se modifică corespunzător
dispozițiilor din prezenta hotărâre de Guvern.

PRIM – MINISTRU
Ludovic ORBAN

2
Anexa nr. 1
(Anexa nr. 4a la procedura)

Cerere de plată a ajutorului de stat

Subscrisa .............................................., având datele de identificare


menţionate la pct. I, reprezentată legal prin domnul/doamna ..............................,
având calitatea de ........................, identificat/identificată cu actul de identitate
seria ......... nr. ............, eliberat de .................... la data de ...................., cu
domiciliul în localitatea .............................., str. ......................... nr. ...........,
bl. .........., sc. .........., ap. ............., sectorul/judeţul ......................, cod
poştal ................, solicit plata ajutorului de stat, în sumă de ......................, în
baza Acordului pentru finanţare nr. ................ din data de ..................., şi în
condiţiile prevederilor schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea
investiţiilor cu impact major în economie, aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, respectând intensitatea
de ....................... conform Acordului pentru finanţare.

I. Datele de identificare a întreprinderii:


Denumirea întreprinderii: ................................................
Data înregistrării întreprinderii: .......................................
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului: ..................
Codul de identificare fiscală: ...........................................
Adresa: ..................................................................
Telefon: ......................... Fax: ............... E-mail: ..........
Cod IBAN: ................ deschis la Trezoreria .........................
Anexez la prezenta formularul de decont, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 4b la procedură.

II. Declaraţie pe propria răspundere


Subsemnatul/Subsemnata, ............................., identificat/identificată cu
actul de identitate seria .............. nr. ..., eliberat de ................. la data
de ...................., cu domiciliul în localitatea ............................,
str. ........................ nr. ......, bl. .........., sc. ...., ap. ....,
sectorul/judeţul ...................., în calitate de reprezentant legal al
întreprinderii ................................, declar pe propria răspundere că toate
informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete
şi că toate documentele în copie care însoţesc cererea sunt conforme cu
originalele.

3
Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în
scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
Declar pe propria răspundere că întreprinderea:
_
|_| nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment,
reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau
suspendare temporară a activităţii;
_
|_| nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în
cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate,
conform prevederilor legale în vigoare;
_
|_| nu a beneficiat şi nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru
costuri eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiaşi proiect unic de
investiţii;
_
|_| nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc
investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul în ultimii doi ani anteriori
înregistrării cererii de acord pentru finanţare şi, la momentul înregistrării cererii,
oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi
ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul.
_
|_| activele există fizic în locația realizării investiției.

Numele: ...............................................

Funcţia: ................................................

Semnătura1: ....................................

Data semnării: ......................................


------------

NOTĂ: Cererea de plată a ajutorului de stat este însoţită de documentele


menţionate în Ghidul de plată prezentat pe site-ul Ministerului Finanţelor
Publice.

1Cererea va fi semnată de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

4
Anexa nr. 2
(Anexa nr. 4b la procedura)
FORMULAR DE DECONT
Întreprinderea: _____ (denumire întreprindere) Data: ________

Codul
potrivit
încadrări Valoarea înregistrată în
i în Factura de achiziţie Plata
Cursul contabilitate
Catalogu
Activita valutar
l privind
tea utilizat
clasificar Intensitate
(constr Denum la
ea și Nr. conform
ucţii/ irea Valoare lei/valută Valoare plătită lei/valută înregis din care Ajutor de
duratele de acordului
instalaţi activulu trarea eligibilă pentru stat solicitat
normale inve din care din care pentru
i/ i din Total Total în care se solicită - lei-
de ntar eligibilă eligibilă finanțare
active factură Extras eviden finanţare
funcțion Num Dat Total Total %
necorp de ţa
are a Furn ărul a valută lei
orale) cont contab
mijloacel izor fact fact fără fără
(nr, ilă Valută Lei
or fixe urii urii cu fără cu fără cu fără cu fără TVA TVA
(HG nr. data) fără fără
TVA TVA TVA TVA TVA TVA TVA TVA
2139/20 TVA TVA
04)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
                                             
  Total                                 
                                     
Valută Lei
fără fără Lei
Valoare cheltuieli eligibile pentru care Valoare ajutor de stat solicitat,
TVA TVA (col.
se solicită decontare, din care: din care:
(col. (col. 23)
20) 21)

Construcţii, din care:     Construcţii, din care:  

- realizate     - realizate  
- chirii     - chirii  
Instalaţii tehnice, maşini și Instalaţii tehnice, maşini și
     
echipamente echipamente
Active necorporale     Active necorporale  
TOTAL     TOTAL  
Numele: ____(numele şi prenumele reprezentantului legal al întreprinderii se preiau din actul de identitate)
Funcția: ____
Semnătura: _____(Formularul de decont va fi semnat de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea)

5
6