Sunteți pe pagina 1din 11

Anexa nr.

1
la Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale
a Republicii Moldova
nr. 10 din 31 martie 2020

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL INSTITUŢIEI


MEDICO¬–SANITARE PUBLICE CENTRUL COVID–19 CHIȘINĂU

DISPOZIŢII GENERALE

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea nr. 212/2004


privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărîrea
Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgenţă, Legea ocrotirii
sănătăţii nr. 411/1995, Cod civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, punctele 6,
7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii
Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, precum și alte acte
normative în vigoare, în măsura în care acestea se aplică pe durata stării de urgență
declarate în legătura cu epidemia cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia
COVID–19.

2. Instituţia Medico–Sanitară Publică Centrul COVID–19 Chișinău este persoană


juridică din momentul aprobării prezentului Regulament de către Comisia pentru
Situația Excepțională a Republicii Moldova şi înregistrarea de stat de către
Instituția Publică “Agenția Servicii Publice”. Instituţia Medico–Sanitară Publică
Centrul COVID–19 Chișinău este scutită de orice taxe necesare pentru
înregistrarea de stat a persoanei juridice.

3. Denumirea completă a instituţiei este Instituţia Medico–Sanitară Publică Centrul


COVID–19 Chișinău.

4. Instituţia Medico–Sanitară Publică (prescurtat – IMSP) Centrul COVID–19


Chișinău este o instituţie medico–sanitară publică ce beneficiază de toate drepturile
ce decurg din calitatea de persoană juridică de drept public, gestionează mijloacele
financiare primite de la bugetele componente ale bugetului public național prin
contul unic trezorerial, pentru restul mijloacelor financiare are conturi proprii în
bancă, inclusiv valutare, dispune de ştampilă şi formular cu siglă de antet.
5. IMSP Centrul COVID–19 Chișinău îşi desfăşoară activitatea sa necomercială
(nelucrativă) pe principiul autofinanţării, de nonprofit, în conformitate cu legislaţia
în vigoare şi prezentul Regulament.

6. IMSP Centrul COVID–19 Chișinău activează pe teritoriul Republicii Moldova.3

7. Durata de activitate al IMSP Centrul COVID-19 Chișinău este limitată pe


perioada stării de urgență declarate în Republica Moldova, prin Hotărîrea
Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgenţă, cu posibilitatea
continuării activității după încetarea stării de urgență, în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare.

8. Sediul juridic al Centrul COVID–19 se află pe adresa: municipiul Chișinău,


strada Alexandru Cosmescu nr. 3.

Sediul de activitate al IMSP Centrul COVID–19 Chișinău se află pe adresa:


municipiul Chișinău, strada Ghioceilor nr. 1 (în cadrul complexului Centrul
Internațional de Expoziții “MoldExpo”).

Capitolul II SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ATRIBUŢIILE

9. Scopul principal al Centrului COVID–19 Chișinău este fortificarea sănătăţii


populaţiei Republicii Moldova prin organizarea şi asigurarea asistenţei medicale
pacienților cu statut de suspect/probabil/confirmat la infecția cu coronavirusul
SARS–CoV–2 și maladia COVID–19.

10. IMSP Centrul COVID–19 Chișinău are următoarele obiective majore:

a) sporirea accesibilităţii populaţiei la asistenţa medicală oportună ce ține de


infecția cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19;
b) asigurarea asistenţei medicale specializate în volum deplin pentru cazurile
medicale suspecte/probabile/confirmate cu infecție cu coronavirusul SARS–CoV–
2 și maladia COVID–19 ce nu pot fi rezolvate la diferite nivele;
c) îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin creşterea nivelului profesional şi
tehnologic, orientat spre asigurarea securităţii pacientului şi respectarea drepturilor
acestuia;
d) asigurarea continuităţii în acordarea asistenţei medicale populaţiei şi
interacţiunii cu toate instituţiile medico–sanitare la nivel național, în vederea
asigurării pacientului cu serviciile medicale necesare combaterii infecției cu
coronavirusul SARS–CoV–2 și maladiei COVID–19.

11. Pentru realizarea scopului şi obiectivelor menţionate IMSP Centrul COVID–19


Chișinău este mandatată cu următoarele atribuţii funcţionale:

1) prestarea serviciilor medicale persoanelor cu statut de


suspect/probabil/confirmat la infecția cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia
COVID–19;
2) depistarea cazurilor de infecție cu coronavirusul SARS-CoV-2 și maladia
COVID-19, și referirea ulterioară a pacienților respectivi către instituțiile medico-
sanitare publice, conform prevederilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale;
3) asigurarea serviciilor medicale necesare persoanelor cu statut de
suspect/probabil/confirmat la infecția cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia
COVID–19, din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, altor
componente ale bugetului public, precum și în cadrul asigurărilor medicale
facultative, alte surse conform legislației în vigoare;
4) procurarea echipamentului, medicamentelor şi a consumabilelor necesare pentru
prestarea serviciilor medicale, precum şi altor bunuri necesare pentru activitatea sa,
cu respectarea procedurilor legale de achiziţii, inclusiv celor declarate pe durata
stării de urgență, precum şi al prezentului Regulament;
5) implementarea tehnologiilor performante orientate spre asigurarea securităţii
pacientului şi a calităţii serviciilor medicale (utilizarea standardelor, ghidurilor de
tratament şi protocoalelor clinice, etc.);
6) colectarea datelor cu privire la cazurile suspecte/probabile/confirmate la infecția
cu coronavirusul SARS–CoV–2 și maladia COVID–19, crearea şi gestionarea
eficientă a bazelor de date privind serviciile medicale prestate şi prezentarea în
modul şi termenul stabilit a rapoartelor şi informaţiilor despre activitatea IMSP
Centrul COVID–19 Chișinău;
7) monitorizarea indicatorilor principali de sănătate şi prezentarea rapoartelor
statistice medicale instituţiilor abilitate în modul şi termenele stabilite;
8) conlucrarea cu alţi prestatori de servicii medicale implicați în combaterea
infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2 și maladia COVID-19, inclusiv
instituțiilor medico-sanitare publice din domeniul apărării, Ministerului Afacerilor
Interne și Serviciului de Informație și Securitate, asigurarea integrităţii şi
continuităţii tratamentului, respectarea principiului de etapizare a asistenţei
medicale;
9) organizarea fluxului și schimbului de date în ceea ce privește cazurile
suspecte/probabile/confirmate la infecția cu coronavirusul SARS–CoV–2 și
maladia COVID–19.
10) organizarea şi participarea la conferinţe tematice în domeniile de activitate;
11) organizează autoinstruirea, dezvoltarea profesională continuă a lucrătorilor
medicali şi farmaceutici în instituţiile de profil;
12) este în drept să solicite și să primească obligatoriu informaţii operative de la
alte instituţii medicale, referitor la starea sănătăţii pacientului, extrase din fişa
medicală, rezultatele de laborator şi a investigaţiilor efectuate în procesul acordării
asistenţei medicale;
13) să solicite și să primească obligatoriu orice alte informaţii necesare activității
sale, din partea tuturor autorităților publice centrale ori locale, tuturor persoanele
juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova,
indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, în special din
partea instituțiilor medico–sanitare publice și altor prestatori de servicii medicale
implicați în controlul și combaterea epidemiei infecției cu coronavirusul SARS–
CoV–2 și maladia COVID–19, precum și din partea oricărui cetățean al Republicii
Moldova ori altor persoanele fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
14) efectuarea altor activităţi permise de legislaţia în vigoare.

12. IMSP Centrul COVID–19 Chișinău prestează serviciile medicale, în


conformitate cu normativele de activitate (de personal, de paturi, norme alimentare,
etc.) stabilite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Capitolul III ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE ADMINISTRARE

Secţiunea 1 Fondatorul

13. Fondator al IMSP Centrul COVID–19 Chișinău este Ministerul Sănătății,


Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. Fondatorul deține următoarele
competențe:
1) asigură punerea în aplicare a dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale
a Republicii Moldova de numire, precum și de eliberare din funcție a Directorului
IMSP Centrul COVID–19 Chișinău.
2) aplicarea stimulărilor persoanelor cu funcţii de conducere angajate și detașate de
către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, conform prevederilor
Codului muncii şi altor acte în vigoare;
3) aprobarea organigramei şi statelor de personal ale IMSP Centrul COVID–19
Chișinău;
4) coordonarea devizului de venituri şi cheltuieli (business–plan) al instituţiei şi
modificărilor la acesta;
5) alocarea mijloacelor financiare pentru procurarea unor medicamente,
consumabile și dispozitive medicale necesare activității IMSP Centrul COVID–19
Chișinău;
6) controlul activităţilor curente ale IMSP Centrul COVID–19 Chișinău, în
probleme ce ţin de atribuţiile acestuia, inclusiv prin solicitarea de informaţii, acte,
explicaţii, rapoarte de activitate, etc.;

14. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale ale Republicii Moldova,


Hotărârile nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8 și nr. 9 ale Comisiei
naționale extraordinare de sănătate publică emise în perioada 02 februarie 2020 –
15 martie 2020, precum și alte hotărâri ale Comisiei naționale extraordinare de
sănătate publică, ordinele şi dispozițiile Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției
Sociale, în problemele ce ţin de atribuţiile lui de organ central de specialitate, sunt
obligatorii pentru conducerea şi alte persoane cu funcţii de răspundere ale IMSP
Centrul COVID–19 Chișinău.

Secţiunea 2 Directorul

15. Directorul este persoana responsabilă şi abilitată cu dreptul de conducere


operativă și gestionare economică al IMSP Centrul COVID–19 Chișinău.

16. Directorul este numit în funcţie de către Comisia pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova, în baza propunerii Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale.

17. Directorul IMSP Centrul COVID–19 Chișinău are următoarele atribuţii:

1) organizează și conduce activitatea IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;


2) asigură executarea actelor legislative şi normative în vigoare, inclusiv celor
emise pe durata stării de urgență, a dispozițiilor Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova, hotărârilor Comisiei naționale extraordinare
de sănătate publică ordinelor şi dispozițiilor Ministerului Sănătăţii, Muncii și
Protecției Sociale;
3) reprezintă IMSP Centrul COVID–19 Chișinău în raport cu persoanele juridice și
fizice fără procură;
4) elaborează şi prezintă spre aprobarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale organigrama şi statul de personal ale IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;
5) elaborează rapoartele privind activitatea IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;
6) semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi trezoreriale și bancare,
gestionează mijloacele financiare ale IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;
7) deleagă în bază de procură, unele împuterniciri şi altor angajaţi ai instituţiei,
conform obligaţiilor de funcţie stipulate prin actele interne ale instituției;
8) încheie, modifică, suspendă, încetează contracte individuale de muncă cu
angajaţii IMSP Centrul COVID–19 Chișinău care nu sunt detașați din alte
autorități/instituții publice sau din cadrul altor persoane juridice de drept public sau
de drept privat din Republica Moldova, cu respectarea procedurilor stabilite de
Codul Muncii nr. 154/2003;
9) aprobă devizul de venituri şi cheltuieli (busines–planul) şi modificările la acesta;
10) prezintă Fondatorului propuneri privind reprofilarea, reconstrucţia, extinderea,
reutilarea tehnică, trecerea la cheltuieli a bunurilor IMSP Centrul COVID–19
Chișinău;
11) asigură folosirea eficientă a bunurilor IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;
12) poartă răspundere disciplinară, administrativă şi penală pentru încălcarea
prevederilor actelor legislative şi normative în procesul conducerii operative și
gestionării activităţii economico–financiare al IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;
13) elaborează şi prezintă subiecte pentru examinarea acestora în şedinţele
Consiliului Medical subdiviziunii de profil medical;
14) conduce sau deleagă conducerea vicedirectorului de profil şedinţele Consiliul
Medical al IMSP Centrul COVID–19 Chișinău;
15) emite ordine şi dispoziţii, în limita competenţei, obligatorii pentru toţi angajații
IMSP Centrului COVID–19 Chișinău, inclusiv obligatorii personalelor detașate în
cadrul IMSP Centrul COVID–19 Chișinău din alte autorități/instituții publice sau
din cadrul altor persoane juridice de drept public sau de drept privat din Republica
Moldova;
18. În caz de imposibilitate de exercitare a atribuțiilor de Director, atribuţiile
Directorului instituţiei stipulate în punctul precedent al prezentului Regulament,
precum şi alte atribuţii şi împuterniciri ale conducătorului instituţiei prevăzute de
legislaţie, sunt delegate prin Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale unei
alte persoane.

Secţiunea 3 Vicedirector medical

19. Coordonarea activităţii de prestare a asistenţei medicale specifice persoanelor


cu statut de suspect/probabil/confirmat la infecția cu coronavirusul SARS–CoV–2
și maladia COVID–19 este asigurată de către vicedirectorul medical IMSP Centrul
COVID–19 Chișinău.

20. Vicedirectorul medical este numit în funcţie de către Ministerul Sănătății,


Muncii și Protecției Sociale, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, inclusiv
prin detașarea persoanei din cadrul unei alte din alte autorități/instituții publice sau
din cadrul altor persoane juridice de drept public sau de drept privat din Republica
Moldova.

Secţiunea 4 Vicedirector infrastructură și logistică

21. Coordonarea activităţii de management logistic la IMSP Centrul COVID–19


este asigurată de către vicedirectorul infrastructură și logistică IMSP Centrul
COVID–19 Chișinău.
22. Vicedirectorul infrastructură și logistică este numit în funcţie de către
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, conform prevederilor legislaţiei
în vigoare, inclusiv prin detașarea persoanei din cadrul unei alte autorități/instituții
publice sau din cadrul altor persoane juridice de drept public sau de drept privat
din Republica Moldova.

Secţiunea 5 Board–ul coordonator al IMSP Centrul COVID–19 Chișinău

23. Sub conducerea directă și nemijlocită a Directorului IMSP Centrul COVID–19


Chișinău, în cadrul instituției activează următorii coordonatori, detașați din partea
autorităților/instituțiilor publice, responsabili pentru coordonarea activității
intersectoriale cu autoritățile/instituțiile publice pe care le reprezintă, după cum
urmează:
1) coordonator responsabil de coordonarea activității cu structurile Ministerului
Afacerilor Interne;
2) coordonator responsabil de coordonarea activității cu structurile Ministerului
Apărării;
3) vicedirector responsabil de coordonarea activității cu autoritățile administrației
publice locale ale municipiului Chișinău;

24. Pe toată durata detașării persoanelor menționate în Secțiunile 3, 4 și 5 din


prezentul capitol în cadrul IMSP Centrul COVID–19 Chișinău, persoanele
respective dețin obligația să activeze strict sub conducerea Directorului IMSP
Centrul COVID–19 Chișinău și să se subordoneze în exclusivitate ordinelor și
dispozițiilor Directorului IMSP Centrul COVID–19 Chișinău.

25. Pe toată durata detașării persoanelor menționate în Secțiunile 3, 4 și 5 din


prezentul capitol în cadrul IMSP Centrul COVID–19 Chișinău, acestea nu dețin
obligația de a–și coordona activitatea în cadrul IMSP Centrul COVID–19 Chișinău
cu conducerea de la locul de serviciu/de muncă de bază, persoanele respective fiind
scutite prin efectul legii de orice responsabilitate pentru activități/sarcini de
serviciu care eventual ar rezulta din activitatea uzuală prestată la locul de
serviciu/de muncă de bază.

Capitolul IV PATRIMONIUL ŞI ACTIVITATEA


ECONOMICO-FINANCIARĂ

26. Patrimoniul IMSP Centrul COVID–19 Chișinău se formează din:

1) bunuri obţinute în proprietate sau procurate pe parcursul activităţii;


2) mijloacele bugetului de stat;
3) mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi asigurărilor
facultative de sănătate;
4) mijloacele provenite de la sponsori şi din fondurile de binefacere;
5) alte surse de venit permise de legislaţia în vigoare.

27. Întreg patrimoniul IMSP COVID–19 Chișinău este folosit exclusiv pentru
realizarea obiectivelor stabilite în prezentul Regulament.

28. Pentru gestionarea mijloacelor acumulate, IMSP Centrul COVID–19 Chișinău


deschide cel puţin două conturi:
1) un cont trezorerial pentru mijloacele obţinute din fondurile bugetului public;
2) cont bancar pentru mijloacele provenite de la sponsori şi din fondurile de
binefacere.

29. IMSP Centrul COVID–19 Chișinău planifică activitatea sa economico–


financiară conform devizului de venituri şi cheltuieli (business–plan), astfel încât
să asigure atingerea scopurilor prevăzute de prezentul Regulament.

30. IMSP Centrul COVID–19 Chișinău îşi desfăşoară activitatea economico–


financiară pe cont propriu, în conformitate cu legislaţia şi actele normative în
vigoare.

31. IMSP Centrul COVID–19 Chișinău ţine evidenţa contabilă în conformitate cu


standardele naţionale de contabilitate. Evidenţa statistică este întocmită în
conformitate cu legislaţia în vigoare. Rapoartele financiare şi statistice se
întocmesc şi se prezintă organelor abilitate, în modul şi termenele stabilite, inclusiv
celor aplicabile pe durata stării de urgență declarate.

32. Remunerarea muncii se efectuează în baza actelor normative care


reglementează salarizarea la locul de bază a angajaților detașați benevol/obligatoriu
de către autoritățile/instituțiile publice sau de alte persoane juridice de drept public
sau de drept privat care dețin statutul de angajatori ale salariaților detașați în cadrul
IMSP Centrul COVID–19 Chișinău. Pe întreaga durata a detașării în cadrul IMSP
Centrul COVID–19 Chișinău, salariații beneficiază de toate drepturile salariale ce
li se cuvin de la locul de serviciu/de muncă de bază.

În cazul salariaților angajați nemijlocit de către IMSP Centrul COVID–19


Chișinău, salarizarea acestora se efectuează în baza actelor normative care
reglementează salarizarea angajaţilor din instituţiile medico–sanitare publice,
încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum și, celor
emise de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Capitolul V CONTROLUL ACTIVITĂŢII

33. Controlul corespunderii activităţii IMSP Centrul COVID–19 Chișinău cu


obiectivele prevăzute în prezentul Regulament se exercită de către Ministerul
Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale și alte organe competente.
34. În caz de depistare a încălcărilor în activitatea IMSP Centrul COVID–19
Chișinău, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Socială, sunt în drept să
avertizeze şi să ia deciziile de rigoare în conformitate cu legislaţia Republicii
Moldova.

35. Controlul respectării legislaţiei financiare şi fiscale se efectuează de către


organele abilitate, companiile de audit şi de alte organe de stat în cazurile
prevăzute de legislaţia Republicii Moldova;

36. Exercitarea controlului nu trebuie să afecteze regimul normal de activitate a


IMSP Centrul COVID–19 Chișinău.

Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE

37. Regulamentul de organizare și funcționare al IMSP Centrul COVID–19


Chișinău se înregistrează din oficiu de către Instituția Publică “Agenţia Servicii
Publice”, cu scutirea Instituţiei Medico–Sanitare Publică Centrul COVID–19
Chișinău de orice taxe legate de înregistrarea de stat a persoanei juridice IMSP
Centrul COVID–19 Chișinău, precum și scutirea de orice taxe la eliberarea de către
“Agenţia Servicii Publice” al oricărui document solicitat de către IMSP Centrul
COVID–19 Chișinău.

38. Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova este în drept să


extindă atribuțiile și drepturile Instituţiei Medico–Sanitare Publică Centrul
COVID–19 Chișinău prin Dispozițiile emise.

Anexa Nr. 2 (Formă a Declarației, anexată)

Anexa nr. 3
la Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale
a Republicii Moldova
nr. 10 din 31 martie 2020

Procedura de organizare a curselor aeriene de repatriere a cetățenilor Republicii


Moldova

1. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene:


1.1. va întocmi listele solicitărilor cetățenilor Republicii Moldova, care
intenționează să revină în Republica Moldova, cu indicarea obligatorie a numelui,
prenumelui, numărului de telefon, adresei electronice şi domiciliului/reşedinţei în
Republica Moldova;
1.2. va întocmi listele pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova, acordînd
prioritate copiilor, studenților, persoanelor aflate la tratament medical, altor
cetățeni aflați în dificultate;
1.3. va transmite, săptămânal, Autorității Aeronautice Civile listele pentru
repatrierea cetățenilor Republicii Moldova.

2. Autoritatea Aeronautică Civilă:

2.1. va elabora propuneri pentru graficul săptămînal al curselor aeriene și le va


înainta Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova spre aprobare;
2.2. va selecta, în mod transparent și deschis, operatorii aerieni autorizați pentru
efectuarea curselor;
2.3. va informa MAEIE privind operatorii aerieni selectati.

3. MAEIE va informa persoanele din listele prezentate privind operatorul selectat,


datele de contact ale operatorului, orarul zborului și despre obligația de a achita
prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, în sumă fixă, prin intermediul
sistemului guvernamental https://mpay.gov.md/.

4. Operatorii aerieni selectați:

4.1. vor publica pe pagina web informația despre costul și condițiile de călătorie;
4.2. vor coordona cu CNAM statutul de asigurat medical al persoanei incluse în
listă;
4.3. vor admite la bordul aeronavei doar persoanele care au statut de asigurat
medical, confirmat în prealabil de către CNAM.