Sunteți pe pagina 1din 52

PERIOADA: 4 săptămâni Învățător : Moțoi Gabriela Alina

XXVII- XXVIII-XXIX-XXXX Școala Primară Nr.6 Corbeanca


22.04.2020 – 22.05.2020 Clasa I
An școlar: 2019 - 2020

ZIUA DISCI Competențe Activități de învățare Detalieri de Resurse materiale și Evaluare


PLINA /ORA conținut procedurale
MIERC Ora 1
URI
Religie
22. Ora 2 MEM - evidenţierea prin experienţe a Cântec, joc
și a. manual, fişe de Observare
undelor şi vibraţiilor voie bună lucru, nisip, pietriș, sistematică
Matematică și 3.1., 4.1., boabe de fasole, sticle
04. - imitarea / recunoașterea unor sunete de plastic, instrumente
explorarea 4.2., 5.1. (ploaia, tunet, mers prin apă etc.) muzicale
2020 mediului Unde și vibrații.
- identificarea unor obiecte care Producerea și b. conversaţia,

1
-MEM produc sunete și vibrații exerciţiul, explicaţia,
munca independentă,
CLR - colorarea unor obiecte care produc învăţarea prin
zgomote descoperire,
1.1.
- discuții despre influența zgomotelor propagarea problematizarea,
MM asupra activității de învățare demonstraţia, jocul
sunetelor didactic
1.1. - realizarea unor maracase
c. frontală, în perechi,
AVAP - realizarea de experienţe care să pună individuală
în evidenţă propagarea sunetului în
2.2. diverse medii

Ora 3 - audierea poveștii Fata babei şi Resurse materiale: Observare


Comunicare în - intuirea imaginilor din manual fata
CLR moşneagului manual, decupaje din sistematică
limba română - - repovestirea unor secvenţe din
1.3., 2.2., povestea ,,Fata babei şi fata Sunetul f , ziare şi reviste,
CLR
moşneagului” alfabetar, plastilină,
2.3., 3.1. literele de
- găsirea unor însușiri pentru cele fișe de lucru, caiete
două fete tipar f / F și
3.2., 4.1. speciale
- formularea învățăturii desprinsă din litera de mână
text f Resurse procedurale:
- delimitarea cuvintelor din propoziţii
DP
şi despărţirea acestora în silabe conversaţia, observaţia
3.1. - identificarea sunetului ,,f” în silabe
Titlu, autor, dirijată, exercţiul, jocul
- asocierea sunetului ,,f” cu literele ,,f, personaj
AVAP F” didactic, metoda
2.2. - citirea cuvintelor corespunzătoare Repovestirea fonetico-analitico-
imaginilor unei
sintetică, diagrama
- exerciţii de sinonimie, antonimie
întâmplări venn
- evidenţierea unor modele de
comportament
Joc de rol: ,,Dialog între fata Forme de organizare

2
moșneagului și alte personaje”
- asocierea literelor de tipar cu cele de a colectivului:
mână.
individuală,
- scrierea literei „f” de mână
- exerciții de transcriere a unor cuvinte în echipă, frontală
şi propoziţii
- dictare
Desen – o secvenţă din poveste
Ora 4 AVAP a. laptop, lipici,hartie
- discuții despre primăvară creponată, foarfece,
Arte vizuale și 1.1., 2.1., 2.2. hârtie cartonata
- numirea materialelor și a colorată, aracet
abilități practice instrumentelor de lucru Evaluare
reciprocă
de b. observaţia,
AVAP - verbalizarea acţiunile care definesc Tablou
CLR conversaţia, munca
etapele realizării produsului primăvară independentă,
1.1. explicatia,demonstratia
- realizarea lucrării, respectând etapele Lucrare practică
de lucru , turul galeriei, analiza
MM swot
2.1. - audierea unor cântece de primăvară
c. frontală, individuală.

Ora 5 MM -exerciţii de emisie; Resurse materiale: Interpretare


laptop, videoproiector, vocală/
Muzică și 1.2., 1.3., 2.2. -exerciţii de încăzire a vocii; Timbru vocal / boxe, CD
instrumental instrumentală
mișcare 3.1., 3.2. -exerciţii ritmice; Resurse procedurale:
,,Moara” de
MM -învăţarea cântecului ,,Moara” de Corneliu Mereş conversaţia, exerciţiul,
Corneliu Mereş; explicaţia,
CLR demonstraţia
-interpretarea cântecului cu mişcări
1.2. potrivite; Forme de organizare:
activitate frontală,
-exerciții de interpretare a unui activitate în grup şi
fragment încet, mediu şi tare;

3
-exerciții-joc de interpretare cu individuală
acompaniament

JOI Ora 1 - audierea poveștii


- intuirea imaginilor din manual
23. Comunicare în - repovestirea unor secvenţe din Resurse materiale:
limba română - povestea ,,Fata babei şi fata
04. manual, decupaje din
CLR moşneagului”
- găsirea unor însușiri pentru cele Fata babei şi ziare şi reviste,
2020 două fete fata alfabetar, plastilină,
CLR
- formularea învățăturii desprinsă din moşneagului fișe de lucru, caiete
1.3., 2.2., text speciale
Sunetul f ,
2.3., 3.1. - delimitarea cuvintelor din propoziţii
şi despărţirea acestora în silabe literele de Resurse procedurale:
3.2., 4.1. - identificarea sunetului ,,f” în silabe tipar f / F și
- asocierea sunetului ,,f” cu literele ,,f, litera de mână conversaţia, observaţia Observare
F” f dirijată, exercţiul, jocul sistematică
DP - citirea cuvintelor corespunzătoare
imaginilor didactic, metoda
3.1. - exerciţii de sinonimie, antonimie fonetico-analitico-
- evidenţierea unor modele de Titlu, autor,
AVAP personaj sintetică, diagrama
comportament venn
2.2. Joc de rol: ,,Dialog între fata Repovestirea
moșneagului și alte personaje” unei Forme de organizare
- asocierea literelor de tipar cu cele de întâmplări
mână. a colectivului:
- scrierea literei „f” de mână individuală,
- exerciții de transcriere a unor cuvinte
şi propoziţii în echipă, frontală
- dictare
Desen – o secvenţă din poveste
Ora 2 CLR - intuirea imaginilor din manual Darul lui a. manual, planşe cu Autoevaluare

4
Comunicare în 1.3., 2.2., - descrierea bunicului din imaginea Enache grupurile de litere de controlată
limba română - data tipar şi de mână, fișe de
2.3., 3.1.
CLR - formulare de enunțuri cu cuvinte Sunetul şi lucru
3.2., 4.1. date grupul de
- identificarea sunetului ,,che” în litere ,,che, Che” b. conversaţia,
silabe de tipar şi de observaţia dirijată,
DP - asocierea sunetului ,,che” cu grupul mână
exercţiul, jocul
de litere ,,che, Che”
2.2. - exemplificarea de cuvinte care Familia lexicală didactic, metoda
încep / se termină/conţin sunetul Cuvinte cu
AVAP fonetico-analitico-
,,che”şi stabilirea poziţiei acestuia aceeași formă
2.6. - citirea cuvintelor, propozițiilor care dar cu înțeles sintetică
conțin grupul de litere ,,che” diferit
- audierea basmului ,,Sarea în bucate” c. frontală, individuală,
de Petre Ispirescu
în perechi
- formulare de întrebări / răspunsuri pe
baza basmului audiat
- completarea unor cuvinte cu silaba
lipsă
- scrierea grupului de litere che / Che
(de mână) şi a unor cuvinte ce conţin
acest grup de litere
- ,,familia” cuvântului cheie
- citirea textului ,,Povestea chelăresei”
- discuții despre a oferi / a primi daruri
- formulare de ununțuri cu înțelesurile
diferite ale cuvântului ,,rachetă”
- copieri, transcrieri, dictare

5
Ora 3 - denumirea figurilor geometrice

Matematică și - identificarea unor obiecte care au


forma unor figuri geometrice
explorarea
mediului - desenarea figurilor geometrice
MEM a. manual, fişe de
- numărarea unor figuri geometrice și lucru, trusă geometrică
MEM 1.1., 1.4., 2.1., scrierea numărului acestora
b. conversaţia, Temă de lucru în
2.2.,3.1., 4.1. - identificarea interiorului şi Pătrat, exerciţiul, explicaţia, clasă:
exteriorului unei figuri geometrice munca independentă,
dreptunghi, - desenarea și
învăţarea prin
- completarea unor desene cu figuri triunghi, cerc: descoperire, recunoașterea
CLR geometrice reprezentare figurilor
problematizarea,
grafică geometrice
1.1. demonstraţia, jocul
- identificara unor instrumente care didactic
AVAP produc sunete prin lovire, decorarea
acestora cu figuri geometrice c. frontală, în perechi,
2.2. individuală
- realizarea unor desene folosind doar
figuri geometrice
- aflarea unor sume / diferențe ale
unor numere aflate în interiorul /
exteriorul figurilor geometrice

Ora 4 EFS *exersări: Forța -sala de sport Observarea


1). stând cu mâinile pe șold sistematică
Educație fizică 2.1 t1 – ridicarea genunchiului stâng la Dezvoltarea -saltele de gimnastica
și sport piept forţei Aprecieri
EFS 2.2 abdomenulului
t2 – întinderea piciorului stâng înainte colective,
t3 -aducerea piciorului stâng îndoit la individuale
2.3
piept
t4 – revenire în poziție inițială
t5-8 -se execută pe celălalt picior
Se execută 3 x 8 timpi

6
2)șezând, sprijin pe antebrațe
CLR
t1 -ridicarea piciorului stâng întins sus
1.2. t2 - revenire în poziție inițială
t3 - ridicarea piciorului drept întins
D.P. sus
3.1. t4 - revenire în poziție inițială
Se execută 3 x 4 timpi

VINERI Ora 1 - audierea poveștii

24. Comunicare în - formulare de răspunsuri la întrebări


limba română - date
04. CLR CLR
- formulare de enunțuri care au a. laptop, fişă de
2020 1.1., 1.2., 1.4.., 2.1., legătură cu povestea audiată lectură,
2.3., 3.4. b.conversaţia,
- păreri PRO / CONTRA cu explicaţia, exerciţiul,
Aladin și lampa Tehnica ,,Pălăria
argumente fermecată scheletul de recenzie, cu întrebări”
AVAP RAI, joc de rol
- joc de rol c. activitate frontală, în
1.2.
- ordonarea cronologică a perechi, individuală
evenimentelor poveștii

- colorare personaje / secvențe din


poveste
- transcrierea unor replici

Ora 2 MEM - numirea numărului de fețe și forma Cub, cuboid, a. manual, fişe de Autoevaluarea
corpurilor geometrice cilindru, sferă. lucru, trusă geometrică
Matematică și 1.1., 2.1., 2.2.,
- asocierea corpurilor geometrice Descriere: fețe – b. conversaţia,
explorarea 3.1., 4.1. ilustrate cu denumirea lor (scrise pe formă, număr exerciţiul, explicaţia,
mediului etichete) munca independentă,

7
-MEM - desenarea / colorarea corpurilor
geometrice, după criterii date învăţarea prin
- completarea unui tabel cu numărul descoperire,
CLR corpurilor geometrice ilustrate problematizarea,
1.4. - descoperirea figurilor geometrice demonstraţia, jocul
existente într-o imagine dată didactic
AVAP - desenarea unui chip vesel, doar din
c. frontală, în perechi,
cercuri
2.6. individuală
- ghicirea obiectului care a produs
sunetul
Ora 3 Dans irlandez ( TraLaLa )
- Mişcare - laptop, videoproiector,
MM Exersarea prin joc a mişcării sugerate
Muzică și pe muzică CD cu cântece pentru
2.1.,3.1., 3.2. de ritmul şi de textul melodiei Observare
- Mişcări copii
mișcare Mişcarea liberă / mişcarea dirijată / sistematică
sugerate de text, - conversația,
CLR mişcarea diferenţiată pe grupe ritm explicația,
MM 2.4.
demonstrația, exercițiul
- act. frontală, pe grupe

Ora 1

LUNI Limba franceză

8
27.04.

2020 Ora 2 Întâlnirea de dimineaţă - salutul,


prezenta, ziua, data,meteo, agenda
Dezvoltare zilei, impresii
personală - audierea poeziei ,,Ce miros au
meseriile?” de Gianni Rodari
DP DP
- discuții pe baza meseriilor întâlnite MESERIILE a.laptop,
3.1.; 3.3. în poezie Ce știu despre videoproiector, stick,
meserii? auxiliar, fişe de lucru,
- numirea meseriilor ilustrate și a creioane colorate Observare
CLR obiectelor folosite de fiecare persoană Activități b.conversaţia, sistematică
- identificarea și colorarea principale, explicaţia, exercițiul,
1.4.
instrumentelor folosite de medic dintr- unelte sau jurnalul cu dublă
AVAP un set de instrumente dat instrumente, intrare, RAI
locuri de c. activitate frontală,
2.6. - numirea locului în care muncește desfășurare individuală, pe grupe
bibliotecarul, cofetarul, profesorul etc.
- realizarea unui colaj / desen cu o
meserie care li se pare interesantă
JOC: ,,Ghicește meseria”

Ora 3 CLR - intuirea imaginilor din manual Darul lui a. manual, planşe cu Autoevaluare
- descrierea bunicului din imaginea Enache grupurile de litere de controlată
Comunicare în 1.3., 2.2.,
data tipar şi de mână, fișe de
limba română - 2.3., 3.1. - formulare de enunțuri cu cuvinte Sunetul şi
lucru
CLR date grupul de
3.2., 4.1. - identificarea sunetului ,,che” în litere ,,che, Che” b. conversaţia,
silabe de tipar şi de
observaţia dirijată,
- asocierea sunetului ,,che” cu grupul mână
DP de litere ,,che, Che” exercţiul, jocul
- exemplificarea de cuvinte care Familia lexicală

9
încep / se termină/conţin sunetul
,,che”şi stabilirea poziţiei acestuia
- citirea cuvintelor, propozițiilor care
conțin grupul de litere ,,che”
- audierea basmului ,,Sarea în bucate”
de Petre Ispirescu
- formulare de întrebări / răspunsuri pe
2.2. baza basmului audiat
didactic, metoda
AVAP - completarea unor cuvinte cu silaba Cuvinte cu fonetico-analitico-
lipsă aceeași formă
2.6. sintetică
- scrierea grupului de litere che / Che dar cu înțeles
(de mână) şi a unor cuvinte ce conţin diferit c. frontală, individuală,
acest grup de litere
în perechi
- ,,familia” cuvântului cheie
- citirea textului ,,Povestea chelăresei”
- discuții despre a oferi / a primi daruri
- formulare de ununțuri cu înțelesurile
diferite ale cuvântului ,,rachetă”
- copieri, transcrieri, dictare

Ora 4 AVAP - numirea materialelor, instrumentelor Salutări din a. hârtie cartonată, Observare directă
şi tehnicilor utilizate; vacanţă acuarele, pensoane,
Arte vizuale și 2.1, 2.2, 2.3, pahar cu apă
- convorbire: ,,În vacanță”; ( felicitare)
abilități practice 1.2 ,2.4 ,2.5 b.conversaţia euristică, Lucrare practică
- descrierea etapelor de lucru; explicația,
AVAP 1.1, 1.2, 1.3 demonstrația, munca
- realizarea lucrării. independentă
c. activitate frontală,

10
CLR
activitate individuală
1.2.

MARȚI Ora 1 CLR - intuirea imaginilor din manual Pinocchio a. manual, laptop, Evaluare
- vizionarea poveștii ,,Pinocchio” videoproiector, fișe de reciprocă
28. Comunicare în 1.3., 2.2.,
- discuții despre comportamentul Sunetul şi lucru, planşe cu
limba română - 2.3., 3.1. băiatului grupul de
04. grupurile de litere de
CLR - formulare de enunțuri cu cuvinte litere ,,chi, Chi”
3.2., 4.1. date de tipar şi de tipar şi de mână, fișe de
2020 - identificarea sunetului ,,chi” în silabe mână lucru
- asocierea sunetului ,,chi” cu grupul
DP de litere ,,chi, Chi” Realizarea b. conversaţia,
- exemplificarea de cuvinte care acordului observaţia dirijată,
2.2.
încep / se termină/conţin sunetul gramatical în exercţiul, jocul
AVAP ,,chi”şi stabilirea poziţiei acestuia enunţuri
- citirea cuvintelor, propozițiilor care didactic, metoda
2.6. conțin grupul de litere ,,chi” fonetico-analitico-
- completarea unor cuvinte cu silaba sintetică
lipsă
- scrierea grupului de litere chi / Chi c. frontală, individuală,
(de mână) şi a unor cuvinte ce conţin
acest grup de litere în perechi

- joc: ,,Imaginea potrivită”


- citirea textului ,,Pinocchio”
- realizarea portretului lui Pinocchio
- exerciții de transformare a cuvintelor
după model dat
- copieri, transcrieri, dictare
- audierea poeziei ,,Cu Chiu, cu Vai”

11
de Grete Tartler
Joc : Una/Multe
Ora 2 CLR - intuirea imaginilor din manual Pinocchio a. manual, laptop, Evaluare
- vizionarea poveștii ,,Pinocchio” videoproiector, fișe de reciprocă
Comunicare în 1.3., 2.2.,
- discuții despre comportamentul Sunetul şi lucru, planşe cu
limba română - 2.3., 3.1. băiatului grupul de
grupurile de litere de
CLR - formulare de enunțuri cu cuvinte litere ,,chi, Chi”
3.2., 4.1. date de tipar şi de tipar şi de mână, fișe de
- identificarea sunetului ,,chi” în silabe mână lucru
- asocierea sunetului ,,chi” cu grupul
DP de litere ,,chi, Chi” Realizarea b. conversaţia,
- exemplificarea de cuvinte care acordului observaţia dirijată,
2.2.
încep / se termină/conţin sunetul gramatical în exercţiul, jocul
AVAP ,,chi”şi stabilirea poziţiei acestuia enunţuri
- citirea cuvintelor, propozițiilor care didactic, metoda
2.6. conțin grupul de litere ,,chi” fonetico-analitico-
- completarea unor cuvinte cu silaba sintetică
lipsă
- scrierea grupului de litere chi / Chi c. frontală, individuală,
(de mână) şi a unor cuvinte ce conţin
acest grup de litere în perechi

- joc: ,,Imaginea potrivită”


- citirea textului ,,Pinocchio”
- realizarea portretului lui Pinocchio
- exerciții de transformare a cuvintelor
după model dat
- copieri, transcrieri, dictare
- audierea poeziei ,,Cu Chiu, cu Vai”
de Grete Tartler

12
Joc : Una/Multe
Ora 3 - observarea imaginii din manual;
discuții despre mediul înconjurător
Matematică și
- identificare numărului de flori (de
explorarea diferite specii) și scrierea acestora
mediului într-un tabel

-MEM MEM - numirea păsărilor din imagine dată

1.1., 1.3., 2.1., 2.2., - înregistrarea numărului acestora în


3.1., 3.2., tabel
a. manual, fișe de
5.1., 5.2. - identificarea și colorarea unor plante lucru, auxiliar, culegere
și viețuitoare pe care le întâlnim la
Grădina Botanică b. conversaţia,
Colectarea, observarea dirijată, Observare
CLR - citirea datelor dintr-un tabel dat citirea și exerciţiul, explicaţia, sistematică
înregistrarea munca independentă,
1.4. - citirea datelor unei probleme dintr- datelor organizatorul grafic
un tabel, rezolvarea acesteia problematizarea,
DP demonstraţia
- scrierea membrilor unei familii în
2.2. ordine crescătoare (așa cum reies din c. frontală, individuală
tabelul dat)
AVAP
- observare unui tabel și realizarea
2.6. clasamentului celor mai vândute
alimente
- colorarea unui grafic, după criterii
date
- realizarea unei expoziții cu fotografii
cu tema ,,Plante”

Ora 4 EFS *Ștafete care vizează dezvoltarea Dezvoltarea * sala de clasă *observarea
forței întregului corp forței întregului sistematică,
Educație fizică 2.1

13
și sport 1) Mersul pe banca de gimnastică
- înapoi cu bătaia palmelor deasupra
EFS capului
- lateral cu corpul puțin arcuit
2.2 - mersul lateral cu corpul drept, iar la
fluierul învățătorului se va opri ( la al
2.3 doilea fluier continuă mișcarea)
2) Spate în spate împingerea afară din
cerc aprecieri
- elevii doi câte doi sunt plasați în corp * banca de gimnastică, colective,
cretă, frânghie aprecieri
cercuri trasate pe sol; individuale
CLR - își înlănțuie brațele și au un picior
înainte, genunchii ușor îndoiți;
1.2.
- la semnal fiecare încearcă să-și
scoată adversarul din cerc;
3) Tracțiune cu frânghia

MIERC Ora 1
URI
Religie
29.04.

2020

Ora 2 MEM - identificarea unor obiecte care Cântec, joc și a. manual, auxiliar, Evaluare după
produc sunete și vibrații voie bună fișe de lucru modul de
Matematică și 1.1., 1.4., 2.1., rezolvare a
- realizarea de experienţe care să pună b. conversaţia, sarcinilor de lucru
explorarea 2.2.,3.1., 4.1., în evidenţă propagarea sunetului în exerciţiul, explicaţia,
mediului diverse medii RECAPITULAR munca independentă,
E jocul didactic

14
-MEM - denumirea și desenarea figurilor
geometrice / corpurilor geometrice,
după criterii date
- completarea unor desene cu figuri /
4.2., 5.1., 5.2. corpuri geometrice
- identificarea unor instrumente care
produc sunete prin lovire
- completarea unui tabel cu numărul
CLR corpurilor geometrice dintr-o mulțime
dată problematizarea
1.2.
- exerciții de continuare a unor șiruri c. activitate frontală,
AVAP individuală, pe grupe
1.1. - asocierea corpurilor geometrice cu
obiectele corespunzătoare
- identificarea numărului de fețe și
forma corpurilor geometrice
- citirea datelor unei probleme dintr-
un tabel, rezolvarea acesteia
- aflarea sumei / diferenței unor
numere aflate în interiorul / exteriorul
unor figuri / corpuri geometrice

Ora 3 CLR - intuirea imaginilor din manual Privighetoarea a. laptop, stick, Observare
Comunicare în - audierea ,,Legenda privighetorii” manual, decupaje din
1.3., 2.2., Sunetul şi sistematică
limba română - - discuții despre legenda audiată ziare şi reviste, fișe de
- audierea ,,Cântecului privighetorii” grupul de
CLR 2.3., 3.1. lucru probă orală /
- formulare de enunțuri cu cuvinte litere ,,ghe, Ghe”
3.2., 4.1. date de tipar şi de scrisă
mână b. conversaţia,
- identificarea sunetului ,ghe” în silabe autoevaluare
observaţia dirijată,
- asocierea sunetului ,,ghe” cu grupul

15
de litere
,, ghe, Ghe”
- exemplificarea de cuvinte care
încep / se termină/conţin sunetul ,,
ghe”şi stabilirea poziţiei acestuia
- citirea cuvintelor, propozițiilor care exercţiul, jocul
DP conțin grupul de litere ,, ghe” Scrierea
3.1. - completarea unor cuvinte cu silaba imaginativă: didactic, metoda
lipsă fonetico-analitico-
MM Crearea unei sintetică
- scrierea grupului de litere ghe (de poveşti
1.1 mână) şi a unor cuvinte ce conţin acest
grup de litere c. individuală, frontală,
- identificarea cuvântului ,,intrus” în perechi
- copieri, transcrieri, dictare
- ordonare de silabe / cuvinte pentru a
forma cuvinte / propoziții
- delimitarea cuvintelor într-o
propoziție
Ora 4 - numirea materialelor, instrumentelor
AVAP şi tehnicilor utilizate;
Arte vizuale și 1.2., 2.2., 2.5. Observarea
- audierea cântecului ,,La moară” conversaţia euristică,
abilități practice Moara de vânt sistematică
MM munca independentă,
- discuții despre moară (Ce se Culori reci, turul galeriei
AVAP 3.1 întămplă acolo?) origami, Expunerea
activitate frontală, lucrărilor
CLR - verbalizarea modului de lucru în pensulaţie activitate individuală.
realizarea lucrării
1.2.
- realizarea lucrării.

Ora 5 MM - prezentarea caracteristicilor Audierea a. laptop,videoproiector, Observare


2.1., 3.1., 3.2. anotimpului primăvara. unor cântece cd, imagini cu sistematică
interpretate de

16
Muzică și - audierea de cântece cunoscute şi
mișcare mişcarea liberă pe muzică sugerată de anotimpul primăvara
ritm - ,,Cântece pentru copii” b.conversația,
MM - exerciţii de acompaniere a cântecului explicația,
CLR învăţat prin bătăi din palme, cu copii
2.3. demonstrația, exercițiul
degetul în bancă, cu jucării muzicale b. frontală, individuală,
Joc: „Scaunele muzicale” pe grupe

JOI Ora 1 CLR - intuirea imaginilor din manual Privighetoarea a. laptop, stick, Observare
- audierea ,,Legenda privighetorii” manual, decupaje din
30. Comunicare în 1.3., 2.2., Sunetul şi sistematică
- discuții despre legenda audiată ziare şi reviste, fișe de
limba română - - audierea ,,Cântecului privighetorii” grupul de
2.3., 3.1. lucru probă orală /
04. - formulare de enunțuri cu cuvinte litere ,,ghe, Ghe”
CLR de tipar şi de
3.2., 4.1. date scrisă
2020 mână b. conversaţia,
- identificarea sunetului ,ghe” în silabe autoevaluare
observaţia dirijată,
- asocierea sunetului ,,ghe” cu grupul
DP de litere exercţiul, jocul
Scrierea
,, ghe, Ghe” imaginativă:
3.1. didactic, metoda
- exemplificarea de cuvinte care
Crearea unei fonetico-analitico-
MM încep / se termină/conţin sunetul ,, poveşti
ghe”şi stabilirea poziţiei acestuia sintetică
1.1. - citirea cuvintelor, propozițiilor care
conțin grupul de litere ,, ghe” c. individuală, frontală,
- completarea unor cuvinte cu silaba
lipsă în perechi

- scrierea grupului de litere ghe (de


mână) şi a unor cuvinte ce conţin acest
grup de litere
- identificarea cuvântului ,,intrus”
- copieri, transcrieri, dictare

17
- ordonare de silabe / cuvinte pentru a
forma cuvinte / propoziții
- delimitarea cuvintelor într-o
propoziție
Ora 2 - intuirea imaginilor din manual
- audierea ,,Legenda privighetorii”
Comunicare în - discuții despre legenda audiată
limba română - - audierea ,,Cântecului privighetorii”
CLR - formulare de enunțuri cu cuvinte
CLR date a. laptop, stick,
- identificarea sunetului ,ghe” în silabe Privighetoarea manual, decupaje din
1.3., 2.2., - asocierea sunetului ,,ghe” cu grupul ziare şi reviste, fișe de
2.3., 3.1. de litere Sunetul şi
,, ghe, Ghe” grupul de lucru
3.2., 4.1. litere ,,ghe, Ghe” Observare
- exemplificarea de cuvinte care
b. conversaţia,
încep / se termină/conţin sunetul ,, de tipar şi de sistematică
ghe”şi stabilirea poziţiei acestuia mână observaţia dirijată,
DP - citirea cuvintelor, propozițiilor care exercţiul, jocul probă orală /
conțin grupul de litere ,, ghe” Scrierea scrisă
3.1. - completarea unor cuvinte cu silaba didactic, metoda
imaginativă:
lipsă fonetico-analitico- autoevaluare
MM
Crearea unei sintetică
- scrierea grupului de litere ghe (de poveşti
1.1. mână) şi a unor cuvinte ce conţin acest
grup de litere c. individuală, frontală,

- identificarea cuvântului ,,intrus” în perechi

- copieri, transcrieri, dictare


- ordonare de silabe / cuvinte pentru a
forma cuvinte / propoziții
- delimitarea cuvintelor într-o
propoziție

18
Ora 3 - identificarea unor obiecte care
produc sunete și vibrații
Matematică și
- realizarea de experienţe care să pună
explorarea în evidenţă propagarea sunetului în
mediului MEM diverse medii

MEM 1.1., 1.4., 2.1., - denumirea și desenarea figurilor


geometrice / corpurilor geometrice,
2.2.,3.1., 4.1., după criterii date

4.2., 5.1., 5.2. - completarea unor desene cu figuri /


corpuri geometrice a. manual, auxiliar,
fișe de lucru
- identificarea unor instrumente care Cântec, joc și Evaluare după
produc sunete prin lovire voie bună b. conversaţia,
exerciţiul, explicaţia, modul de
CLR - completarea unui tabel cu numărul munca independentă, rezolvare a
corpurilor geometrice dintr-o mulțime jocul didactic sarcinilor de lucru
1.2. dată RECAPITULAR problematizarea
E
AVAP - exerciții de continuare a unor șiruri c. activitate frontală,
individuală, pe grupe
1.1. - asocierea corpurilor geometrice cu
obiectele corespunzătoare
- identificarea numărului de fețe și
forma corpurilor geometrice
- citirea datelor unei probleme dintr-
un tabel, rezolvarea acesteia
- aflarea sumei / diferenței unor
numere aflate în interiorul / exteriorul
unor figuri / corpuri geometrice

Ora 4 EFS *forță brațe / picioare / abdomen / Probă de control sala de sport probă practică
spate
Educație fizică 2.1.

19
și sport 2.2.
EFS
2.3.

CLR

VINERI Ora 1 ZI LIBERĂ  

01. Comunicare în
limba română -
05. CLR
2020

Ora 2 ZI LIBERĂ  

Matematică și
explorarea
mediului

-MEM

Ora 3 ZI LIBERĂ  

Muzică și
mișcare

MM

20
Ora 1

LUNI Limba franceză

04.05.

2020

Ora 2 DP Întâlnirea de dimineaţă - salutul, Meseria este a.laptop, Tehnica


prezenta, ziua, data,meteo, agenda brățară de aur videoproiector, stick,
Dezvoltare 3.1.,3.3. zilei, impresii ,,Colegii întreabă”
auxiliar, fişe de lucru,
personală - audierea poveștii ,,Bobuleț” creioane colorate
Explorarea b.conversaţia,
DP CLR - identificarea meseriilor descrise în meseriilor explicaţia, exercițiul,
poveste; ordonarea cronologică a cadranele, RAI
1.2. acestora
c. activitate frontală,
MEM - jocuri de rol despre meserii individuală, pe grupe
1.3. - formulare de întrebări și răspunsuri
AVAP - desenarea unor obiecte, după criterii
date
1.1.
- realizarea cărții ,,Povestea căsuței”
- descrierea meseriei pe care doresc să
o aibă
- asocierea persoanelor ilustrate cu
obiectele potrivite
- desenarea / decuparea unor
informaţii despre meserii din ziare,

21
reviste, cărţi
JOC: ,,Păstorul, lupul și oițele
năzdrăvane”

Ora 3 - citirea cuvintelor, propozițiilor care


conțin grupul de litere ,, ghe”
Comunicare în CLR - ordonarea unor silabe / cuvinte
limba română - pentru a obține cuvinte / propoziții
1.3., 2.2.,
CLR - scrierea grupului de litere Ghe (de Privighetoarea
2.3., 3.1. a. manual, auxiliar, fișe
mână) şi a unor cuvinte ce conţin acest
grup de litere de lucru
3.2., 4.1. Sunetul şi
grupul de b. conversaţia,
- copieri, transcrieri, dictare Observare
- citirea textului ,,Privighetoarea” litere ,,ghe, Ghe”
observaţia dirijată,
de tipar şi de sistematică
- desenarea unei privighetori mână exercţiul, jocul
DP probă orală /
- joc ,,Cuvinte alintate” didactic, metoda
2.2. Scrierea fonetico-analitico- scrisă
- discuții dacă e bine să judecăm imaginativă:
ființele, lucrurile după înfățișare sintetică autoevaluare
AVAP
Crearea unei
1.1. - completarea unor cuvinte cu grupul poveşti c. individuală, frontală,
de litere corespunzător
în perechi
- completarea unui tabel în funcție de
2 ORE numărul de silabe a unor cuvinte date
- formulare de răspunsuri la întrebări
JOC: Creăm o poveste

Ora 4 AVAP - audiere ,,10 lucruri de știut despre Origami, a. hârtie cartonată, Apreciere
evantai”; discuții pulverizare – acuarele, pensoane,
Arte vizuale și 2.1 Culorile pahar cu apă globală /
- observarea unui evantai curcubeului
ROGVAIV - b.conversaţia euristică,

22
abilități practice 2.2 observarea dirijată,
- numirea materialelor, instrumentelor munca independentă,
AVAP 2.3 şi tehnicilor utilizate; joc didactic individuală
- descrierea etapelor de lucru pentru Evantaiul c. activitate frontală, Lucrare practică
realizarea unui evantai
CLR activitate individuală
- realizarea lucrării
1.2.

MARȚI Ora 1 CLR - intuirea imaginilor din manual Concursul de a. manual, decupaje din Observare
- audierea unor ghicitori (spuse de ghicitori ziare şi reviste, fișe de
05. Comunicare în 1.3., 2.2., sistematică
elevi și de doamna învățătoare); lucru
limba română - 2.3., 3.1. ghicirea lor probă orală /
05. CLR - identificarea sunetului ,ghi” în silabe Sunetul şi b. conversaţia,
3.2., 4.1. - asocierea sunetului ,,ghi” cu grupul grupul de scrisă
2020 observaţia dirijată,
de litere litere ,,ghi, Ghi” autoevaluare
exercţiul, jocul
,, ghi, Ghi” de tipar şi de
- exemplificarea de cuvinte care mână didactic, metoda
încep / se termină/conţin sunetul ,,
DP fonetico-analitico-
ghi”şi stabilirea poziţiei acestuia
Dialogul sintetică
3.1. - citirea cuvintelor, propozițiilor care
conțin grupul de litere ,, ghi” Formule de c. individuală, frontală,
AVAP - ordonarea unor silabe / cuvinte adresare, de
pentru a obține cuvinte / propoziții solicitare, de
1.1. în perechi
mulțumire
- scrierea grupului de litere ghi (de
mână) şi a unor cuvinte ce conţin acest
grup de litere
- copieri, transcrieri, dictare
- stabilirea numărului de silabe pentru
cuvinte date
- scrierea unor cuvinte
corespunzătoare imaginilor

23
- realizarea unor dialoguri pe teme
diverse
- transpunerea unei ghicitori în desen

Ora 2 CLR - intuirea imaginilor din manual Concursul de a. manual, decupaje din Observare
- audierea unor ghicitori (spuse de ghicitori ziare şi reviste, fișe de
Comunicare în 1.3., 2.2., sistematică
elevi și de doamna învățătoare); lucru
limba română - 2.3., 3.1. ghicirea lor probă orală /
CLR - identificarea sunetului ,ghi” în silabe Sunetul şi b. conversaţia,
3.2., 4.1. - asocierea sunetului ,,ghi” cu grupul grupul de scrisă
observaţia dirijată,
de litere litere ,,ghi, Ghi” autoevaluare
exercţiul, jocul
,, ghi, Ghi” de tipar şi de
- exemplificarea de cuvinte care mână didactic, metoda
încep / se termină/conţin sunetul ,,
DP fonetico-analitico-
ghi”şi stabilirea poziţiei acestuia
Dialogul sintetică
3.1. - citirea cuvintelor, propozițiilor care
conțin grupul de litere ,, ghi” Formule de c. individuală, frontală,
AVAP - ordonarea unor silabe / cuvinte adresare, de
pentru a obține cuvinte / propoziții solicitare, de
1.1. în perechi
mulțumire
- scrierea grupului de litere ghi (de
mână) şi a unor cuvinte ce conţin acest
grup de litere
- copieri, transcrieri, dictare
- stabilirea numărului de silabe pentru
cuvinte date
- scrierea unor cuvinte
corespunzătoare imaginilor
- realizarea unor dialoguri pe teme
diverse

24
- transpunerea unei ghicitori în desen

Ora 3 MEM
- observarea obiectelor ilustrate
Matematică și 2.1., 3.1., 4.1.,
- indicarea direcției obiectelor aflate în Măsurare, a. manual, fișe de
explorarea 5.1. cădere lucru
măsuri,
mediului
- Experiment: căderea diferitelor instrumente de b. conversaţia euristică,
-MEM obiectelor în același timp, numirea măsură observarea dirijată, Evaluare
ordinii în care ating solul, formularea exerciţiul, explicaţia, reciprocă
CLR concluziilor etc. munca independentă,
experimentul,
- desenarea unor corpuri care se află în Forțe de
1.2. mișcare, căderea problematizarea
cădere liberă liberă a
AVAP c. frontală, individuală,
- scrierea cuvântului care indică corpurilor pe grupe
1.1. direcția în care se îndreptă unele
obiecte etc.

Ora 4 EFS - mentinerea in aer in momentul  Pasul - marcaje pe teren Observarea


desprinderii a pozitiei pasului fandat; sarit sistematică,
Educație fizică 2.1 Saritura la - corzi (6-10) aprecieri
piciorul care executa zborul este indoit
și sport coarda colective/
2.2 la piept, cu bratul opus usor indoit - fluier individuale
EFS spre inainte, in timp ce piciorul care
2.3 executa elanul si desprinderea este
intins inapoi insotit de bratul opus

CLR - corpul este usor aplecat inainte,


1.1. desprinderea este puternica,
asigurandu-se un zbor de 1 m.
DP
- saritura la coarda individual
3.1.

25
- stafete

Joc: ,,Barza ne pandeste”

MIERC Ora 1
URI
Religie
06.05.

2020

Ora 2 MEM

Matematică și 2.1., 3.1., 4.1.,


- discuții despre sursele de energie a. manual, fișe de
explorarea 5.1. ilustrate și despre locul unde se lucru
mediului prelucrează acestea (sonde de petrol,
rafinărie, mină de cărbuni, b. conversaţia euristică,
-MEM termocentrală) Surse de observarea dirijată, Observarea
energie: exerciţiul, explicaţia, sistematică
CLR - identificarea și colorarea imaginilor cărbunii și munca independentă,
care sugerează utilizări ale produselor petrolul ciorchinele,
1.1. derivate din petrol problematizarea

AVAP - realizarea unui ciorchine cu c. frontală, individuală,


domeniile de folosire a petrolului etc. pe grupe
1.3.

Ora 3 CLR - citirea textului ,,Ghici ghicitoarea Concursul de a. laptop, stick, Autoevaluare
Comunicare în mea” ghicitori manual, decupaje din controlată
1.3., 2.2.,
limba română - - completarea unor spații lacunare cu ziare şi reviste,
CLR 2.3., 3.1. unele cuvinte date auxiliar, fișe de lucru
Sunetul şi
3.2., 4.1. - completarea unor cuvinte cu grupul grupul de
b. conversaţia,

26
de litere corespunzător (ce, che, ci,
chi, ge, ghe, gi, ghi)
- exerciții de ,,alintare” a cuvintelor
- joc de rol: ,,La bibliotecă”; exersarea
formulelor de adresare, de solicitare, litere ,,ghi, Ghi”
de mulțumire de tipar şi de observaţia dirijată,
mână exercţiul, jocul
DP - conceperea unei ghicitori pentru
obiecte illustrate didactic, metoda
3.1. Dialogul
- exerciții de scriere corectă fonetico-analitico-
AVAP Formule de sintetică
- alcătuiri de enunțuri cu răspunsurile adresare, de
1.1. unor ghicitori solicitare, de c. individuală, frontală,
mulțumire
- audierea textului ,,Un nas caraghios”
în perechi
- stabilirea valorii de adevăr pentru
enunțuri care au legătură cu textul
audiat
- identificarea și transcrierea
proverbului potrivit textului audiat

Ora 4 AVAP - numirea materialelor, instrumentelor Personaje din conversația, Expunerea


şi tehnicilor utilizate; povești ciorchinele, munca lucrărilor
Arte vizuale și 2.1.,2.2., 2.3.
- realizarea de scurte descrieri ale colaj independentă
abilități practice personajele din povești cunoscute
frontal, individual
AVAP CLR -realizarea colajului
1.4.

27
Ora 5 -exerciţii de emisie;

Muzică și -exerciţii de încăzire a vocii;


mișcare -exerciţii ritmice;

MM -exersarea sunetelor înalte şi joase;


-exerciții de dezvoltare a simţului
ritmic prin bătăi din palme şi a. laptop, boxe, CD,
MM fişe
1.2., 1.4., 2.1., 2.2., despărţire în silabe;
Observare
3.1., 3.4. -exerciții pentru înţelegerea rolului Tempoul rapid / b.conversaţia, sistematică
notaţiei muzicale şi abilitatea de a lent exerciţiul, explicaţia,
recunoaşte şi de a reda grafic forma demonstraţia
CLR unei note muzicale; c.activitate frontală, Probă practică
2.3., 4.2. ,,Dirijorul Do” activitate în grup şi
-învăţarea cântecului ,,Dirijorul Do” de Ana Motora-
de Ana Motora-Ionescu; independentă
Ionescu
-interpretarea cântecului cu mişcări
potrivite;
- realizarea unui poster în care să fie
prezentat Dirijorul DO

JOI Ora 1 CLR - citirea textului ,,Ghici ghicitoarea Concursul de a. laptop, stick, Autoevaluare
mea” ghicitori manual, decupaje din controlată
07. Comunicare în 1.3., 2.2.,
- completarea unor spații lacunare cu ziare şi reviste,
limba română - 2.3., 3.1. unele cuvinte date

28
05. CLR - completarea unor cuvinte cu grupul
de litere corespunzător (ce, che, ci,
2020 chi, ge, ghe, gi, ghi)
- exerciții de ,,alintare” a cuvintelor
Sunetul şi auxiliar, fișe de lucru
- joc de rol: ,,La bibliotecă”; exersarea grupul de
3.2., 4.1. formulelor de adresare, de solicitare, litere ,,ghi, Ghi” b. conversaţia,
de mulțumire
de tipar şi de observaţia dirijată,
- conceperea unei ghicitori pentru mână exercţiul, jocul
obiecte illustrate
DP Dialogul didactic, metoda
- exerciții de scriere corectă
3.1. fonetico-analitico-
- alcătuiri de enunțuri cu răspunsurile Formule de sintetică
AVAP unor ghicitori adresare, de
solicitare, de
- audierea textului ,,Un nas caraghios” mulțumire c. individuală, frontală,

- stabilirea valorii de adevăr pentru în perechi


enunțuri care au legătură cu textul
audiat
- identificarea și transcrierea
proverbului potrivit textului audiat

Ora 2 CLR - citirea textului ,,Ghici ghicitoarea Concursul de a. laptop, stick, Autoevaluare
mea” ghicitori manual, decupaje din controlată
Comunicare în 1.3., 2.2.,
- completarea unor spații lacunare cu ziare şi reviste,
limba română - 2.3., 3.1. unele cuvinte date auxiliar, fișe de lucru
CLR Sunetul şi
3.2., 4.1. - completarea unor cuvinte cu grupul grupul de
de litere corespunzător (ce, che, ci, litere ,,ghi, Ghi” b. conversaţia,
chi, ge, ghe, gi, ghi) observaţia dirijată,
de tipar şi de
exercţiul, jocul
- exerciții de ,,alintare” a cuvintelor mână
didactic, metoda
29
- joc de rol: ,,La bibliotecă”; exersarea
formulelor de adresare, de solicitare,
de mulțumire
- conceperea unei ghicitori pentru
obiecte illustrate
DP - exerciții de scriere corectă Dialogul fonetico-analitico-
3.1. sintetică
- alcătuiri de enunțuri cu răspunsurile Formule de
unor ghicitori adresare, de c. individuală, frontală,
AVAP solicitare, de
- audierea textului ,,Un nas caraghios” mulțumire în perechi
- stabilirea valorii de adevăr pentru
enunțuri care au legătură cu textul
audiat
- identificarea și transcrierea
proverbului potrivit textului audiat

Ora 3 MEM - exerciții de utilizare a unor măsuri Lungimea. a. manual, auxiliar,fișe Observarea
1.3., 1.4., 3.1., 5.2 neconveţionale pentru determinarea şi Unități standard: de lucru sistematică
Matematică și 6.1., 6.4. compararea lungimilor centimetrul ( 1 m
= 100 cm ) b. conversaţia euristică, - probe orale
explorarea - exerciţii de estimare a lungimii unor observarea dirijată,
mediului obiecte, urmate de măsurarea acestora exerciţiul, explicaţia, - probe practice
cu unităţi de măsură munca independentă,
CLR experimentul, - autoevaluarea
MEM - exerciții de ordonare a unor obiecte
1.4 problematizarea
pe baza lungimii acestora
- identificarea unităţilor de măsură c. frontală, individuală,
uzuale pentru lungime şi a unor pe grupe
instrumente adecvate
- exerciții de comparare a propriilor
măsurări cu cele ale colegilor
- rezolvarea de probleme practice
folosind unităţile de măsură pentru

30
lungimi

Ora 4 * Saritura de pe
EFS
loc
Educație fizică - saritura cu atingerea unui obiect
2.1., 2.2., 2.3. - obiecte
și sport suspendat si cu desprindere suspendate(sticle de Observarea
EFS pe unul si pe plastic, corzi) sistematică,
- saritura pe ambele picioare cu
ambele picioare aprecieri
CLR difetite intoarceri colective/
cu coarda - 5-6 corzi
individuale
1.2. - saritura la coarda, de pe loc si cu
 Saritura - marcaje pe teren
deplasare
cu
deplasare

VINERI Ora 1 CLR - vizionarea poveștii Frumoasa și a. laptop, Tehnica


Bestia videoproiector, fişe de
08. Comunicare în 1.1., 1.2., 1.4.., 2.1., - formulare de întrebări / răspunsuri pe ,,Pălăria cu
2.3., 3.4. lectură întrebări”
limba română - baza poveștii vizionate b.conversaţia,
05. CLR explicaţia, exerciţiul,
- păreri PRO / CONTRA cu scheletul de recenzie,
2020 AVAP
argumente RAI, joc de rol,
1.2. cadranele, blazonul
- joc de rol c.activitate frontală, în
perechi, individuală
- numirea însușirilor pentru
personajele poveștii

- ordonarea cronologică a
evenimentelor poveștii

- colorare personaje / secvențe din


poveste

31
- transcrierea unor replici etc.

Ora 2 - alegerea potrivită a unor unităţi


neconvenţionale (pahare, sticluţe de
Matematică și plastic) pentru măsurarea capacităţii
explorarea - asocierea unor vase cu unităţile
mediului neconvenţionale potrivite
- compararea unor vase după a. manual,
MEM auxiliar,fișe de lucru
-MEM capacitatea lor
1.2., 1.3., 1.4., 3.1.,
- comparări de capacităţi de obiecte - b. conversaţia euristică,
5.2. Capacitatea.
de câte ori se cuprinde conţinutul unui observarea dirijată, Autoevaluare
6.1., 6.4. Unități
recipient într-altul mai mare exerciţiul, explicaţia, controlată
- identificarea unor obiecte pe baza nonstandard. munca independentă,
Unități standard: experimentul,
unor caracteristici privind capacitatea litrul
CLR problematizarea
acestora- plin, gol, jumătate etc.
1.4 - ordonare crescătoare / descrescătoare c. frontală, individuală,
a vaselor, în funcție de capacitatea pe grupe
fiecăruia
- identificarea unităţilor de măsură
uzuale pentru capacitatea vaselor şi a
unor instrumente adecvate
- rezolvarea de probleme practice
folosind unităţile de măsură
Ora 3 MM -exerciţii de emisie; ,, Stă la geam o a. laptop, Interpretare
1.2., 1.4., 2.1., 2.2., păsărică” videoproiector, stick vocală
Muzică și -exerciţii de încăzire a vocii;
3.1., 3.4. b.conversaţia,
mișcare -exerciţii ritmice; exerciţiul, explicaţia,
demonstraţia
MM CLR -exersarea sunetelor înalte şi joase;
1.2. c.activitate frontală,
- discuții despre păsări activitate în grup şi
individuală
-învăţarea cântecului ,,Stă la geam o

32
păsărică”
-interpretarea cântecului;

LUNI Ora 1

11.05. Limba franceză

2020

Ora 2 - audierea unor poveşti, poezii,


ghicitori, cântece despre meserii
Dezvoltare
DP - realizarea unui desen cu meseria
personală preferată; motivarea alegerii făcute
1.1., 2.2., a.laptop, auxiliar, fişe
DP - descrierea meseriei părinților Avem nevoie de lucru, creioane
2.3., 3.3. unii de alții colorate
- identificarea meseriilor care ne pot b.conversaţia,
ajuta în anumite situații Dezvoltare Interevaluare
explicaţia, exercițiul,
- ,,Eroul meu” – personaj preferat din emoțională și problematizarea
cărți, filme, desene animate, viață socială c. activitate frontală,
AVAP personală (informațiilor despre acesta) individuală
2.6. - realizarea unui colaj care să exprime
meseriile membrilor propriei familii
- joc de rol ,,La medic”

Ora 3 CLR - identificarea imaginilor potrivite Eroi de poveste a. manual, auxiliar, fișe Observare
corespunzătoare unor cuvinte date de lucru
Comunicare în 1.3., 2.2., sistematică
- asocierea obiectelor ilustrate cu
limba română - 2.3., 3.1. grupul de litere pe care în conțin RECAPITULAR b. conversaţia,
CLR observaţia dirijată,

33
- completarea unor casete cu semnele
de punctuație potrivite
- exersarea comunicării orale prin
construirea unor propoziţii logice
după imagini
3.2., 4.1.
- exerciții de sinonimie / antonimie
- continuarea unui text cu început dat
exercţiul, metoda
- citirea și scrierea unor cuvinte / fonetico-analitico-
DP propoziții
sintetică
3.1. - completarea unor cuvinte cu grupul E
AVAP de litere corespunzător c. individuală, frontală,

1.1. - ordonarea cuvintelor pentru a form în perechi


propoziții
- delimitarea cuvintelor propozițiilor
2 ORE date
- identificarea silabei unor cuvinte
lacunare
- completarea unor enunțuri lacunare
etc.

Ora 4 AVAP a. nasturi, ac, ață,


- numirea materialelor, instrumentelor Apreciere
foarfece
şi tehnicilor de lucru;
Arte vizuale și 2.1., 2.3., 2.5. Pulovăr globală /
b. conversaţia euristică,
abilități practice - realizarea de scurte descrieri ale individuală
demonstrația,
formelor obiectelor din mediul explicația, muncă
AVAP CLR cunoscut; Coasem nasturi independentă
1.2. - coaserea nasturilor Lucrare practică
c. frontală, individuală.

34
MARȚI Ora 1 - identificarea imaginilor potrivite
corespunzătoare unor cuvinte date
12. Comunicare în
- asocierea obiectelor ilustrate cu
limba română - grupul de litere pe care în conțin
05. CLR
CLR - completarea unor casete cu semnele
2020 de punctuație potrivite
1.3., 2.2.,
- exersarea comunicării orale prin
2.3., 3.1. construirea unor propoziţii logice a. manual, auxiliar, fișe
după imagini de lucru
3.2., 4.1.
- exerciții de sinonimie / antonimie b. conversaţia,
Eroi de poveste
- continuarea unui text cu început dat observaţia dirijată, Observare
exercţiul, metoda sistematică
- citirea și scrierea unor cuvinte /
DP RECAPITULAR fonetico-analitico-
propoziții
3.1. E sintetică
- completarea unor cuvinte cu grupul
AVAP de litere corespunzător c. individuală, frontală,
1.1. - ordonarea cuvintelor pentru a form
propoziții în perechi

- delimitarea cuvintelor propozițiilor


2 ORE date
- identificarea silabei unor cuvinte
lacunare
- completarea unor enunțuri lacunare
etc.

Ora 2 CLR - identificarea imaginilor potrivite Eroi de poveste a. manual, auxiliar, fișe Observare
corespunzătoare unor cuvinte date de lucru
Comunicare în 1.3., 2.2., sistematică
- asocierea obiectelor ilustrate cu
limba română - b. conversaţia,
35
CLR grupul de litere pe care în conțin
- completarea unor casete cu semnele
de punctuație potrivite
- exersarea comunicării orale prin
2.3., 3.1. construirea unor propoziţii logice
după imagini
3.2., 4.1.
- exerciții de sinonimie / antonimie
observaţia dirijată,
- continuarea unui text cu început dat
exercţiul, metoda
- citirea și scrierea unor cuvinte / fonetico-analitico-
DP propoziții RECAPITULAR sintetică
3.1. E
- completarea unor cuvinte cu grupul
de litere corespunzător c. individuală, frontală,
AVAP
1.1. - ordonarea cuvintelor pentru a form în perechi
propoziții
- delimitarea cuvintelor propozițiilor
2 ORE date
- identificarea silabei unor cuvinte
lacunare
- completarea unor enunțuri lacunare
etc.

Ora 3 MEM - recunoaşterea monedelor şi Banii. Leul – a. manual, culegere,


1.4., 3.1., 5.1., 5.2., bancnotelor ţării noastre monede și fișe de lucru
Matematică și bancnote Observarea
6.3. - schimbarea unui grup de monede/ b. conversaţia euristică, sistematică
explorarea bancnote cu altul, având aceeaşi Schimburi observarea dirijată,
mediului CLR valoare echivalente exerciţiul, explicaţia,
1.4. - exerciţii joc: probleme simple de tip valoric în munca independentă,
venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0 - experimentul,

36
-MEM concentrul 0-100
- realizarea corespondenţei dintre problematizarea
diferite obiecte cu preţul aproximativ
- adevărat / fals 100 c. frontală, individuală,
pe grupe
- probleme care includ cumpărături
etc.

Ora 4
EFS
- Safete:
Educație fizică 2.1., 2.2., 2.3.
și sport Pas sarit pana la un punct fix, ocolire, Observarea
intoarcere in alergare de viteza cu *teren de sport sistematică,
EFS Repetare * fluier, fanioane, corzi
predarea stafetei la urmatorul, care aprecieri
CLR colective/
continua actiunea.
individuale
1.2.
- Sărituri la coardă

MIERC Ora 1
URI
Religie
13.05.

2020

Ora 2 MEM - recunoaşterea monedelor şi Banii. Leul – a. manual, culegere,


1.4., 3.1., 5.1., 5.2., bancnotelor ţării noastre monede și fișe de lucru
Matematică și bancnote Observarea
6.3. - schimbarea unui grup de monede/ b. conversaţia euristică, sistematică
explorarea bancnote cu altul, având aceeaşi Schimburi observarea dirijată,
mediului CLR valoare echivalente exerciţiul, explicaţia,
1.4. - exerciţii joc: probleme simple de tip valoric în munca independentă,

37
-MEM venituri-cheltuieli, cu numere din
concentrul 0-100
experimentul,
- realizarea corespondenţei dintre
diferite obiecte cu preţul aproximativ concentrul 0 - problematizarea
- adevărat / fals 100 c. frontală, individuală,
pe grupe
- probleme care includ cumpărături
etc.

Ora 3 CLR - identificarea imaginilor potrivite Eroi de poveste a. manual, auxiliar, fișe Observare
Comunicare în corespunzătoare unor cuvinte date de lucru
1.3., 2.2., sistematică
limba română - - asocierea obiectelor ilustrate cu
CLR 2.3., 3.1. grupul de litere pe care în conțin RECAPITULAR b. conversaţia,
E observaţia dirijată,
3.2., 4.1. - completarea unor casete cu semnele
de punctuație potrivite exercţiul, metoda
fonetico-analitico-
- exersarea comunicării orale prin sintetică
construirea unor propoziţii logice
după imagini
DP c. individuală, frontală,
- exerciții de sinonimie / antonimie
3.1. în perechi
- continuarea unui text cu început dat
AVAP
- citirea și scrierea unor cuvinte /
1.1. propoziții
- completarea unor cuvinte cu grupul
2 ORE de litere corespunzător
- ordonarea cuvintelor pentru a form
propoziții
- delimitarea cuvintelor propozițiilor
date
- identificarea silabei unor cuvinte
38
lacunare
- completarea unor enunțuri lacunare
etc.

Ora 4 AVAP
- numirea materialelor, instrumentelor a.bloc de desen,
Arte vizuale și 2.2., 2.3. şi a tehnicii de realizare a lucrării pensule, acuarele
abilități practice - realizarea de scurte descrieri ale b. conversaţia euristică, Apreciere globală
formelor obiectelor din mediul Baloane colorate exerciţiul, muncă Apreciere
AVAP CLR cunoscut; independentă, turul individuală
1.4. galeriei
- realizarea picturii, respectând etapele (pictură) Expoziție cu
MM de lucru c. activitate frontală, lucrările elevilor
activitate individuală
2.1. - audierea / interpretarea
cântecului ,,Baloane colorate”

Ora 5 MM -învăţarea unei numărători;


Muzică și 1.4., 2.2., 3.1. -exerciţii de emisie; a.laptop,
mișcare videoproiector, stick
-exerciţii de încăzire a vocii;
,,Șade rața pe b.conversaţia, Interpretare
MM CLR -exerciţii ritmice; butoi” exerciţiul, explicaţia vocală
1.2. -repetarea cântecelor învățate; c.frontală, individuală,
în grup
-interpretarea cântecului cu mişcări
potrivite;

JOI Ora 1 CLR - identificarea imaginilor potrivite Eroi de poveste a. manual, auxiliar, fișe Observare
corespunzătoare unor cuvinte date de lucru
14. Comunicare în 1.3., 2.2., sistematică
- asocierea obiectelor ilustrate cu
limba română - b. conversaţia,

39
05. CLR grupul de litere pe care în conțin

2020 - completarea unor casete cu semnele


de punctuație potrivite
- exersarea comunicării orale prin
2.3., 3.1. construirea unor propoziţii logice
după imagini
3.2., 4.1.
- exerciții de sinonimie / antonimie
observaţia dirijată,
- continuarea unui text cu început dat
exercţiul, metoda
- citirea și scrierea unor cuvinte / fonetico-analitico-
DP propoziții RECAPITULAR sintetică
3.1. E
- completarea unor cuvinte cu grupul
de litere corespunzător c. individuală, frontală,
AVAP
1.1. - ordonarea cuvintelor pentru a form în perechi
propoziții
- delimitarea cuvintelor propozițiilor
2 ORE date
- identificarea silabei unor cuvinte
lacunare
- completarea unor enunțuri lacunare
etc.

Ora 2 CLR Itemii probei de evaluare Eroi de poveste a. fișe de evaluare Probă scrisă

Comunicare în 1.3., 2.2., EVALUARE b. conversația, munca


SUMATIVĂ
limba română - 2.3., 3.1. independentă
CLR
3.2., 4.1. c. frontal, individual

40
Ora 3 - discuții despre sursele de energie și
despre locul unde se prelucrează
Matematică și acestea (sonde de petrol, rafinărie,
mină de cărbuni, termocentrală)
explorarea
mediului - asocierea unor imagini cu surse de
energie potrivite (petrol, cărbuni)
MEM
- exemplificarea instrumentelor a. manual, fișe de
corespunzătoare pentru lungime / Măsurare, lucru
MEM măsuri,
capacitete
1.3.,1.4., 3.1., 5.1., de b. conversaţia euristică,
instrumente Observare
- exerciții de ordonare a unor obiecte observarea dirijată,
5.2., 6.1., 6.3., 6.4. măsură
pe baza lungimii / capacității acestora exerciţiul, explicaţia, sistematică
CLR - identificarea cuvântului nepotrivit munca independentă,
1.4. pentru imagini date problematizarea
- rezolvarea de probleme RECAPITULAR
- identificare imaginilor care E c. frontală, individuală,
pe grupe
ilustrează căderea liberă a corpurilor
- recunoaşterea monedelor şi
bancnotelor ţării noastre
- schimbarea unui grup de monede/
bancnote cu altul, având aceeaşi
valoare
- scrierea sumelor pentru monede și
bancnote din mulțimi illustrate etc.
Ora 4 EFS - Saritura la coardă Repetare *teren de sport Probă practică
* corzi
Educație fizică 2.1., 2.2., 2.3. Exersare
și sport
EFS

41
CLR

1.4.

VINERI Ora 1 - audierea poeziei

15. Comunicare în - discuții pe baza poeziei audiate


limba română - - alcătuirea portretului propriei bunici
05. CLR
- ordonare de imagini pe stofe
2020 CLR
- completare de enunțuri lacunare cu a. fișe de lucru
1.3., 2.2. 3.1., 4.2. informații din text b. conversația,
,,Bunica” de Șt. Observare
- scrierea unui bilet de mulțumire O. Iosif explicația, exercițiul, sistematică
bunicii cadranele, diamantul
AVAP
- realizare de corespondențe: vers – c. frontală, individuală
2.2. explicație potrivită
- desen ,,Buchet de flori pentru
bunica”
- transcrierea unei strofe a poeziei
Joc de rol: Bunica și nepoții

Ora 2 MEM - discuții despre sursele de energie și Măsurare, a. manual, fișe de Observare
1.3.,1.4., 3.1., 5.1., despre locul unde se prelucrează măsuri, lucru
Matematică și acestea (sonde de petrol, rafinărie, instrumente de sistematică
5.2., 6.1., 6.3., 6.4. b. conversaţia euristică,
mină de cărbuni, termocentrală) măsură
explorarea observarea dirijată,
mediului CLR - asocierea unor imagini cu surse de exerciţiul, explicaţia,
1.4. energie potrivite (petrol, cărbuni) munca independentă,
-MEM RECAPITULAR problematizarea
- exemplificarea instrumentelor E
corespunzătoare pentru lungime / c. frontală, individuală,
capacitete
42
- exerciții de ordonare a unor obiecte
pe baza lungimii / capacității acestora
- identificarea cuvântului nepotrivit
pentru imagini date
- rezolvarea de probleme
- identificare imaginilor care
ilustrează căderea liberă a corpurilor pe grupe
- recunoaşterea monedelor şi
bancnotelor ţării noastre
- schimbarea unui grup de monede/
bancnote cu altul, având aceeaşi
valoare
- scrierea sumelor pentru monede și
bancnote din mulțimi illustrate etc.
Ora 3 MM -exerciţii de emisie;
a.laptop,
Muzică și 1.4., 2.2., 3.1. -exerciţii de încăzire a vocii; videoproiector, stick
mișcare -exerciţii ritmice; Recapitularea b.conversaţia, Observare
cântecelor exerciţiul, interpretare sistematică
MM CLR -interpretarea cântecelor învătate; învățate vocală Probă practică
1.2. - audierea și interpretarea c.frontală, individuală,
cântecului ,,O lume minunată” (Mihai în grup
Constantinescu)

Ora 1

LUNI Limba franceză

18.05.

2020

43
Ora 2 - audierea unor poveşti, poezii,
ghicitori, cântece despre meserii
Dezvoltare
DP - realizarea unui desen cu meseria
personală preferată; motivarea alegerii făcute
1.1., 2.2., a.laptop, auxiliar, fişe
DP - descrierea meseriei părinților Avem nevoie de lucru, creioane
2.3., 3.3. unii de alții colorate
- identificarea meseriilor care ne pot b.conversaţia,
ajuta în anumite situații Dezvoltare Interevaluare
explicaţia, exercițiul,
- ,,Eroul meu” – personaj preferat din emoțională și problematizarea
cărți, filme, desene animate, viață socială c. activitate frontală,
AVAP personală (informațiilor despre acesta) individuală
2.6. - realizarea unui colaj care să exprime
meseriile membrilor propriei familii
- joc de rol ,,La medic”

Ora 3 CLR Oră de recuperare / dezvoltare: Activități de a. fișe de recuperare, Evaluarea


fișe de dezvoltare după rezolvarea
Comunicare în 1.3., 2.2., – Activităţile de învăţare cu caracter recuperare/ b. conversația, sarcinilor de
limba română - 2.3., 3.1. recuperativ se vor stabili în funcţie de dezvoltare explicația, exercițiu ameliorare/
CLR problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare:
3.2., 4.1. c. frontală, individuală
elevilor) ce vor fi identificate după
evaluarea sumativă.
Autoevaluarea
AVAP
– Activităţile de dezvoltare vor avea
2.6. un grad ridicat de dificultate şi vor fi
stabilite pentru elevii care vor
demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de evaluare sumativă.

44
Jocuri muzicale

Ora 4 AVAP
- numirea materialelor, instrumentelor a.bloc de desen,
Arte vizuale și 2.2., 2.3. şi a tehnicii de realizare a lucrării pensule, acuarele
abilități practice - realizarea de scurte descrieri ale b. conversaţia euristică, Apreciere globală
formelor obiectelor din mediul Baloane colorate exerciţiul, muncă Apreciere
AVAP CLR cunoscut; independentă, turul individuală
1.4. galeriei
- realizarea picturii, respectând etapele (pictură) Expoziție cu
MM de lucru c. activitate frontală, lucrările elevilor
activitate individuală
2.1. - audierea / interpretarea
cântecului ,,Baloane colorate”

MARȚI Ora 1 Oră de recuperare / dezvoltare:

19. Comunicare în CLR – Activităţile de învăţare cu caracter


limba română - recuperativ se vor stabili în funcţie de
05. CLR 1.3., 2.2., problemele (individuale/ale majorităţii Evaluarea
2020 2.3., 3.1. elevilor) ce vor fi identificate după a. fișe de recuperare, după rezolvarea
evaluarea sumativă. Activități de fișe de dezvoltare sarcinilor de
3.2., 4.1. b. conversația, ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor avea recuperare/ explicația, exercițiu dezvoltare:
un grad ridicat de dificultate şi vor fi dezvoltare
AVAP stabilite pentru elevii care vor c. frontală, individuală
2.6. demonstra realizarea tuturor Autoevaluarea
obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de evaluare sumativă.

Jocuri muzicale

45
Ora 2 Oră de recuperare / dezvoltare:

Comunicare în CLR – Activităţile de învăţare cu caracter


limba română - recuperativ se vor stabili în funcţie de
CLR 1.3., 2.2., problemele (individuale/ale majorităţii Evaluarea
2.3., 3.1. elevilor) ce vor fi identificate după a. fișe de recuperare, după rezolvarea
evaluarea sumativă. Activități de fișe de dezvoltare sarcinilor de
3.2., 4.1. b. conversația, ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor avea recuperare/ explicația, exercițiu dezvoltare:
un grad ridicat de dificultate şi vor fi dezvoltare
AVAP stabilite pentru elevii care vor c. frontală, individuală
2.6. demonstra realizarea tuturor Autoevaluarea
obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de evaluare sumativă.

Jocuri muzicale

Ora 3

Matematică și a. fișe de evaluare


MEM
explorarea b. conversația, munca
1.3.,1.4., 3.1., 5.1., Evaluare
mediului Itemii probei de evaluare Probă scrisă
5.2., 6.1., 6.3., 6.4. sumativă independentă
-MEM c. frontal, individual

Ora 4 EFS - Saritura la coardă Probă de control *teren de sport Probă practică
* corzi
Educație fizică 2.1., 2.2., 2.3.
și sport

46
EFS CLR

1.4.

MIERC Ora 1
URI
Religie
20.05.

2020

Ora 2 Oră de ameliorare-dezvoltare:

Matematică și – Activităţile de învăţare cu caracter


Evaluarea
explorarea ameliorativ se vor stabili în funcţie de a. fișe de ameliorare,
MEM după rezolvarea
mediului problemele (individuale/ale majorităţii fișe de dezvoltare,
1.3.,1.4., 3.1., 5.1., sarcinilor de
elevilor) ce vor fi identificate după b. conversația,
-MEM 5.2., 6.1., 6.3., 6.4. POT MAI ameliorare/
evaluarea sumativă. MULT! explicația, exercițiul,
dezvoltare:
CLR problematizare
1.4. – Activităţile de dezvoltare vor avea
un grad ridicat de dificultate şi vor fi c. frontală, individuală
stabilite pentru elevii care vor Autoevaluarea
demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de evaluare sumativă

Ora 3 CLR Oră de recuperare / dezvoltare: Activități de a. fișe de recuperare, Evaluarea


Comunicare în fișe de dezvoltare după rezolvarea
1.3., 2.2., – Activităţile de învăţare cu caracter recuperare/
limba română - b. conversația, sarcinilor de
CLR 2.3., 3.1. recuperativ se vor stabili în funcţie de dezvoltare explicația, exercițiu ameliorare/
problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare:
3.2., 4.1. c. frontală, individuală
elevilor) ce vor fi identificate după

47
evaluarea sumativă.

– Activităţile de dezvoltare vor avea


AVAP un grad ridicat de dificultate şi vor fi
stabilite pentru elevii care vor
2.6. Autoevaluarea
demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de evaluare sumativă.

Jocuri muzicale

Ora 4 AVAP
- numirea materialelor, instrumentelor a.bloc de desen,
Arte vizuale și 2.2., 2.3. şi a tehnicii de realizare a lucrării pensule, acuarele
abilități practice - realizarea de scurte descrieri ale b. conversaţia euristică, Apreciere globală
formelor obiectelor din mediul Baloane colorate exerciţiul, muncă Apreciere
AVAP CLR cunoscut; independentă, turul individuală
1.4. galeriei
- realizarea picturii, respectând etapele (pictură) Expoziție cu
MM de lucru c. activitate frontală, lucrările elevilor
activitate individuală
2.1. - audierea / interpretarea
cântecului ,,Baloane colorate”

Ora 5 MM -exerciţii de emisie; Recapitularea/E a.laptop, Observare


valuarea videoproiector, stick sistematică
Muzică și 1.4., 2.2., 3.1. -exerciţii de încăzire a vocii;
cântecelor b.conversaţia, Probă practică
mișcare -exerciţii ritmice; învățate exerciţiul, interpretare
vocală
MM CLR -interpretarea cântecelor învătate;
c.frontală, individuală,
1.2. - audierea și interpretarea în grup
cântecului ,,O lume minunată” (Mihai

48
Constantinescu)

JOI Ora 1 Oră de recuperare / dezvoltare:

21 Comunicare în CLR – Activităţile de învăţare cu caracter


limba română - recuperativ se vor stabili în funcţie de
05. CLR 1.3., 2.2., problemele (individuale/ale majorităţii Evaluarea
2020 2.3., 3.1. elevilor) ce vor fi identificate după a. fișe de recuperare, după rezolvarea
evaluarea sumativă. Activități de fișe de dezvoltare sarcinilor de
3.2., 4.1. b. conversația, ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor avea recuperare/ explicația, exercițiu dezvoltare:
un grad ridicat de dificultate şi vor fi dezvoltare
AVAP stabilite pentru elevii care vor c. frontală, individuală
2.6. demonstra realizarea tuturor Autoevaluarea
obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de evaluare sumativă.

Jocuri muzicale

Ora 2 CLR Oră de recuperare / dezvoltare: Activități de a. fișe de recuperare, Evaluarea


fișe de dezvoltare după rezolvarea
Comunicare în 1.3., 2.2., – Activităţile de învăţare cu caracter recuperare/ b. conversația, sarcinilor de
limba română - 2.3., 3.1. recuperativ se vor stabili în funcţie de dezvoltare explicația, exercițiu ameliorare/
CLR problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare:
3.2., 4.1. c. frontală, individuală
elevilor) ce vor fi identificate după
evaluarea sumativă.
Autoevaluarea
AVAP
– Activităţile de dezvoltare vor avea
2.6. un grad ridicat de dificultate şi vor fi
stabilite pentru elevii care vor
demonstra realizarea tuturor

49
obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de evaluare sumativă.

Jocuri muzicale

Ora 3 Oră de ameliorare-dezvoltare:

Matematică și – Activităţile de învăţare cu caracter


Evaluarea
explorarea ameliorativ se vor stabili în funcţie de a. fișe de ameliorare,
MEM după rezolvarea
mediului problemele (individuale/ale majorităţii fișe de dezvoltare,
1.3.,1.4., 3.1., 5.1., sarcinilor de
elevilor) ce vor fi identificate după b. conversația,
MEM 5.2., 6.1., 6.3., 6.4. POT MAI ameliorare/
evaluarea sumativă. MULT! explicația, exercițiul,
dezvoltare:
CLR problematizare
1.4. – Activităţile de dezvoltare vor avea
un grad ridicat de dificultate şi vor fi c. frontală, individuală
stabilite pentru elevii care vor Autoevaluarea
demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de evaluare sumativă

Ora 4 EFS

Educație fizică 2.1., 2.2., 2.3.


și sport
EFS Probă de control *teren de sport Probă practică
- Saritura la coardă
* corzi
CLR

1.4.

VINERI Ora 1 CLR - audierea poeziei ,,Bunica” de Șt. a. fișe de lucru Observare
O. Iosif b. conversația, sistematică
22. Comunicare în 1.3., 2.2. 3.1., 4.2. - discuții pe baza poeziei audiate
explicația, exercițiul,
limba română - - alcătuirea portretului propriei bunici

50
05. CLR - ordonare de imagini pe stofe

2020 - completare de enunțuri lacunare cu


informații din text
- scrierea unui bilet de mulțumire
bunicii
AVAP cadranele, diamantul
- realizare de corespondențe: vers –
2.2. explicație potrivită c. frontală, individuală
- desen ,,Buchet de flori pentru
bunica”
- transcrierea unei strofe a poeziei
Joc de rol: Bunica și nepoții

Ora 2 Oră de ameliorare-dezvoltare:

Matematică și – Activităţile de învăţare cu caracter


Evaluarea
explorarea ameliorativ se vor stabili în funcţie de a. fișe de ameliorare,
MEM după rezolvarea
mediului problemele (individuale/ale majorităţii fișe de dezvoltare,
1.3.,1.4., 3.1., 5.1., sarcinilor de
elevilor) ce vor fi identificate după b. conversația,
-MEM 5.2., 6.1., 6.3., 6.4. POT MAI ameliorare/
evaluarea sumativă. MULT! explicația, exercițiul,
dezvoltare:
CLR problematizare
1.4. – Activităţile de dezvoltare vor avea
un grad ridicat de dificultate şi vor fi c. frontală, individuală
stabilite pentru elevii care vor Autoevaluarea
demonstra realizarea tuturor
obiectivelor de evaluare vizate prin
proba de evaluare sumativă

Ora 3 MM -exerciţii de emisie; a.laptop,


Recapitularea/E Observare
videoproiector, stick
1.4., 2.2., 3.1. -exerciţii de încăzire a vocii; valuarea sistematică
Muzică și
b.conversaţia,

51
mișcare -exerciţii ritmice;
exerciţiul, interpretare
MM CLR -interpretarea cântecelor învătate; vocală
cântecelor Probă practică
1.2. - audierea și interpretarea învățate c.frontală, individuală,
cântecului ,,O lume minunată” (Mihai în grup
Constantinescu)

52