Sunteți pe pagina 1din 3

MĂSURILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PREVĂZUTE DE ACTELE EMISE DE CNESP ȘI CSE (COVID-19)

APLICABILE PERSOANELOR FIZICE 1


(la situația din 27 martie 2020)

1. MĂSURI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ COMUNE

Toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate la momentul actual pe teritoriul Republicii Moldova
sunt obligați:

MĂSURI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PERIOADA

1. Să execute toate prevederile Hotă rîrilor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, Pe toată perioada instituirii
nr. 8 ș i nr. 9 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică emise în stării de urgență (până pe 15
perioada 02 februarie 2020 – 15 martie 2020. mai 2020)

2. Să asigure respectarea distanței sociale între persoane de minim un metru. Pe toată perioada instituirii
stării de urgență (până pe 15
mai 2020)
3. Să nu organizeze sau să participe la manifestă ri/mă suri/întruniri în masă cu Pe toată perioada instituirii
participarea unui numă r mai mare de 50 de persoane, organizarea ș i stării de urgență (până pe 15
desfă șurarea acestora sunt INTERZISE mai 2020)

4. Se nu se afle mai multe persoane în spații publice: parcuri, pă duri, terenuri de Din 25 martie, pe toată perioada
joacă , terenuri sportive, zone de agrement instituirii stării de urgență
(până pe 15 mai 2020)

5. Să dețină asupra sa un act de identitate sau un alt înscris care confirmă Din 27 martie, pe toată perioada
identitatea sa (persoanei), în toate cazurile cînd se află în afara instituirii stării de urgență
domiciliului/reședinței sau altui loc de trai (până pe 15 mai 2020)

6. Să nu se afle, în locuri publice, în grupuri mai mari de 3 persoane (cu excepția Din 27 martie, pe toată perioada
grupurilor constituite din membrii familiei de gradul I-II în linie dreaptă sau instituirii stării de urgență
colaterală, concubini sau alte persoane ce au calitatea de reprezentant legal al (până pe 15 mai 2020)
unuia din membrii familiei).

Important! Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse constituie pericol pentru sănătatea publică și va
servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

1 Descrierea nu acoperă măsurile ce țin de:


▪ intrarea pe și ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor străini și apatrizi;
▪ modalitatea de acordare/prelungire/suspendare a permisului de ședere în Republica Moldova a cetățenilor
străini și apatrizi;
▪ reguli specifice aplicabile angajații unităților din sectorul budgetar
2. MĂSURI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SPECIFICE

SUBIECT PERIOADA MĂSURILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Persoane fizice în Din 25 martie Se interzice aflarea în afara domiciliului ș i în spațiile publice fă ră necesitate
vîrstă de peste 63 pînă pe 15 mai stringentă , cu excepția: (i) deplasă rilor în interese de serviciu, atunci cînd
ani 2020 activitatea nu poate fi desfă șurată la distanță, (ii) deplasă rilor pentru
asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistență medicală ,
ce nu poate fi amînată ; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate ș i care
nu pot fi amînate (ex. decesul unui membru al familiei, necesită ți ale
persoanelor ș i animalelor de companie, etc).

Persoanele aflate în Din 10 martie Se stabileș te interdicția de a pă ră si teritoriul Republicii Moldova
regim de pînă pe 15 mai
autoizolare la 2020)
domiciliu.
Persoanele care s-au Din 15 martie, 1.1. În cazul lipsei simptomelor de boală respiratorie:
aflat în contact cu o pînă pe 15 mai a) Autoizolarea la domiciliu timp de 14 zile;
persoană infectată 2020) b) Să informeze medicul de familie despre locul de autoizolare;
cu COVID- 19 și cele c) Să nu pă ră sească locul de autoizolare;
care s-au întors de d) Să -ș i monitorizeze temperatura corporală de cel puțin 3 ori pe zi;
peste hotarele e) Să informeze zilnic medicul de familie despre evoluția stă rii de să nă tate,
Republicii Moldova, prin intermediul telefonului sau altui mijloc de comunicare după cum a fost
se obligă la convenit cu medicul de familie;
respectarea f) Să evite contactul cu alte persoane, respectâ nd distanța socială de cel puțin
măsurilor și 1 metru;
regulilor de g) Să respecte condițiile de igienă personală .
comportament: 1.2. În cazul apariției simptomelor de boală respiratorie:
a) Să comunice imediat medicului de familie sau să apeleze Serviciul național
pentru apelurile de urgență 112;
Să respecte cu strictețe cerințele medicale ș i de comportament comunicate
de medicul de familie/lucră torul medical/operatorul Serviciului național
pentru apelurile de urgență 112/angajatul Poliției/Inspectoratului General al
Carabinierilor.

Persoana suspectă Din 15 martie, Să respecte cu strictețe cerințele medicale ș i regulile de comportament
de infecția COVID-19 pînă pe 15 mai stabilite, precum ș i să nu pă ră sească locul de tratament stabilit.
și/sau pacientul 2020)
diagnosticat cu
COVID-19

Persoana care Din 15 martie, Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în
traversează pînă pe 15 mai Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu, fiș a epidemiologică ș i
frontiera de stat pe 2020) vor semna declarația pe propria ră spundere de a respecta regimul de
sensul de intrare în autoizolare o perioada de 14 zile în locurile determinate.
Republica Moldova a) Să accepte procedura de control;
se obligă la b) Să furnizeze angajaților Poliției de Frontieră informații complete ș i
respectarea veridice despre:
următoarelor - toate zonele (țările) prin care a că lă torit în ultimele 14 zile;
măsuri și reguli de - contactul cu persoanele diagnosticate cu infecția COVID-19;
comportament: - precum ș i alte informații relevante cu referire la starea generală de să nă tate
în ultima perioadă de timp;
c) Să completeze cu date veridice fiș a epidemiologică pusă la dispoziție;
d) Să accepte izolarea de ceilalți pasageri (în cazul stă rii febrile sau semne
clinice de infecție respiratorie);
f) Să respecte regulile stabilite la punctele de control ș i de trecere a frontierei
de stat, precum ș i cerințele angajaților Poliției de Frontieră ;
g) Să respecte cerințele medicale ș i de comportament comunicate de că tre
medici/lucră torii medicali/angajații Poliției de Frontieră /angajații Poliției, în
legă tură cu necesitatea transportă rii că tre o instituție medicală ;