Sunteți pe pagina 1din 19

CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

CONTABILITATEA DECONTĂRILOR

CU

FURNIZORII ŞI CLIENŢII

MOTTO: „Clientul este întotdeuna prioritatea numarul unu”

1
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

CUPRINS

I.ARGUMENT……………………………………………………… pag 4

II. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI


CLIENŢII……………………………………………………………….....pag 3

II.1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DATORIILE ŞI CREANŢELE


COMERCIALE…………………………………………………………...pag 5

II.2. REDUCERI DE PREŢURI ACORDATE DE CĂTRE FURNIZORI


CLIENŢILOR……………………………………………………………..pag 5

II.3. DOCUMENTE PRIVIND EVIDENŢA DECONTĂRILOR CU


TERŢII……………………………………………………………………..pag 7

III. EVIDENŢA CONTABILĂ A DATORIILOR ŞI CREANŢELOR


COMERCIALE…………………………………………………………..pag 14

III.1 Înregistrări contabile privind datoriile şi creanţele


comerciale………………………………………………………………pag 15

III.1. Competenţe cheie……………………………………………..

III.2. Competenţe specifice…………………………………………


VI. STUDIU DE CAZ……………………………………………….pag 21

V. ANEXE……………………………………………………………

VI. BIBLIOGRAFIE………………………………………………….

2
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

ARGUMENT

In general în cadrul activitatilor economice se realizeaza schimburi de valori.


Adica una din partile contractante ofera bunul sau serviciul spre vânzare iar cealalta
remite contravaloarea sa. Putem deosebi deci doua fluxuri de valori de sens contrar,
adica fluxul de marfuri (bunuri si servicii) si confluxul valorilor de schimb, în general a
banilor.
De cele mai multe ori însa nu se realizeaza în acelasi moment ambele fluxuri. Adica
una din partile contractante ofera bunul sau serviciul urmând ca plata sa se faca
ulterior, iar în alte cazuri livrarea bunurilor si serviciilor poate sa fie precedata de
acordarea unor avansuri, în general banesti.
Furnizorul este persoana fizica sau juridica care furnizeaza anumite produse
sau servicii. Furnizorul înregistrează în contabilitate creanţele faţă de client pentru
bunurile şi serviciile livrate,dar şi datorii pentru avansurile primite de la clienţi.

Clienţii sunt persoane fizice sau juridice cu care unitatea intră în relaţii
determinate de vânzările de mărfuri, produse, prestări de servicii, execuţiile de lucrări.
Clientul înregistrează în contabilitate datoriile faţă de furnizori pentru bunurile
sau serviciile achiziţionate,dar şi creanţe pentru avansurile acordate furnizorilor.
Contabilitatea analitică a furnizorilor şi a clienţilor se ţine pe categorii(interni şi
externi),pe termene de decontare,precum şi pe fiecare persoană fizică sau
juridică.Principalul document de evidenţă operativă şi analitică a clienţilor şi furnizorilor
este ** Situaţia încasării facturiilor fiscale**
Documentele primare care reflectă creanţele şi datoriile faţă de terţi diferă în
funcţie de categoria în care se încadrează terţii(furnizori,salariaţi,etc)şi de natura
juridică a relaţiilor economice(datorii sau creanţe)
1) Aviz de însoţire a mărfii -se întocmeşte manual sau cu ajutorul tehnicii de
calcul,în trei exemplare,la livrarea produselor,lucrărilor şi serviciilor,de către
compartimentul de desfacere,atunci când,din motive obiective,cu totul excepţionale,nu
se poate întocmi factura,făcându-se menţiunea »Urmează factura »

3
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

2)Factura fiscală –se întocmeşte manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul,în trei
exemplare,la livrarea produselor,lucrărilor şi serviciilor,de către compartimentul de
desfacere,pe baza dispoziţiei de livrare,a avizului de însotire a mărfii,sau a altor
documente.Factura fiscală se întocmeşte de către plătitorii de TVA,iar factura de către
unitaţile neplătitoare de TVA.

3)Chitanţa-se intocmeşte în două exemplare de către casier,care semnează de


primirea sumei.Serveşte ca document justificativ privind încasarea unei sume în
numerar de către casieria unităţii.

4)Ordinul de plată- este un instrument emis de către plătitor pentru a-şi achita
o datorie faţă de o altă persoană(beneficiar),dând dispoziţie unei bănci să plătească
beneficiarului o altă sumă înscrisă pe formularul întocmit în trei exemplare.

5)Bilet la ordin-este o promisiune scrisă prin care o persoană fizică sau


juridică în calitate de debitor(sau subscriptor),se obligă faţă de o altă
persoană(beneficiar)să plătească la un anumit termen o sumă de bani.

6)Cambia –este un instrument cu ajutorul căruia o persoană în calitate de


creditor dă ordin unui debitor de a plăti o anumită sumă unei persoane numită
beneficiar
7)Cecul-este un instrument prin care se poate plăti fără numerar o sumă de
bani din contul debitorului către o altă persoană fizică sau juridică.

Evidenşa contabilă a datoriilor şi creanţelor comerciale se realizează cu


ajutorul conturilor din:
 Grupa 40-furnizori şi conturi asimilate ;
 Grupa 41-clienţi şi conturi asimilate.

COMPETENŢE CHEIE:

-comunicare în limba română


-gândire critică şi rezolvarea de probleme
-utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiilor
-dezvoltarea carierei profesionale
-procesarea datelor numerice
-iniţierea în afaceri

4
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

I.CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU
FURNIZORII ŞI CLIENŢII

I.1.NOŢIUNI GENERALE PRIVIND DATORIILE ŞI CREANŢELE COMERCIALE

Operaţiile comerciale presupun legătura dintre doi agenţi economici :


 Furnizorul-care în calitate de vânzător,pune la dispoziţia terţilor bunuri sau
servicii contra cost,pe baza unei întelegeri prealabile;
 Clientul-care,în calitate de cumpărător achiziţionează contra cost bunuri sau
servicii.

Clientul înregistrează în contabilitate datoriile faţă de furnizori pentru bunurile


sau serviciile achiziţionate,dar şi creanţe pentru avansurile acordate furnizorilor.

Furnizorul înregistrează în contabilitate creanţele faţă de client pentru bunurile


şi serviciile livrate,dar şi datorii pentru avansurile primite de la clienţi.

Contabilitatea analitică a furnizorilor şi a clienţilor se ţine pe categorii(interni şi


externi),pe termene de decontare,precum şi pe fiecare persoană fizică sau
juridică.Principalul document de evidenţă operativă şi analitică a clienţilor şi furnizorilor
este ** Situaţia încasării facturiilor fiscale**

În funcţie de momentul decontării,vânzările-cumpărările de bunuri şi servicii


se pot clasifica astfel :
 Vânzari-cumpărări cu decontarea imediată în numerar ;
 Vânzari-cumpărări pe credit comercial(classic sau cambial),când decontarea se
va face ulterior.

Creditul comercial clasic -este amânarea la plata acordată de către furnizor


clientului,când decontarea se face ulterior,folosind instrumente clasice(ordin de
plată,cec,chitanţă);

5
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

Creditul comercial cambial -este un credit prevăzut într-un efect


comercial(bilet la ordin şi cambia),în care se consemnează,printre altele,suma de
plată,scadenţa şi banca la care se va face decontarea.

În funcţie de destinaţia bunurilor şi serviciilor comercializate,respectiv prestate


se disting creanţe,respectiv datorii,care provin din vânzări-cumpărări de :
-stocuri şi servicii :
-imobilizări.

Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.De asemenea,se


înregistrează distinct în contabilitate datoriile şi creanţele aferente livrărilor de bunuri şi
servicii pentru care nu s-au întocmit facturi pâna la sfarşitul lunii.

I.2.REDUCERI DE PREŢURI ACORDATE DE CĂTRE FURNIZORI


CLIENŢILOR

Reducerile de preţuri care se pot acorda de către furnizori clienţilor se


clasifică astfel :
 Reduceri comerciale : rabatul ;
remiza ;
risturnul .
 Reduceri financiare : scontul

Rabatul-reprezintă reducerea pe care o poate acorda


furnizorul pentru calitatea inferioară a
bunurilor livrate.

Remiza-este reducerea pe care o acordă furnizorul


pentru consideraţie faţă de client,fidelitatea
clientului,volumul mare al unor comenzi.

Risturnul-este o reducere anuală şi globală acordată


pentru depăşirea unui plafon valoric anual
al cumpărătorilor.

Diferenţa dintre valoarea la preţ de vânzare şi reducerile comerciale se


numeşte net comercial.
6
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

Scontul-este reducerea de care poate beneficia


clientul,dacă acesta îşi plăteşte înainte de
scadenţă datoria.

Suma rezultată în urma deducerii scontului reprezintă netul financiar.

Trebuie menţionat faptul că aceste reduceri trebuie convenite între părti şi


stipulate ca şi clauze contractuale.

Metodologia de calcul a reducerilor :


 Reducerile comerciale premerg reducerile financiare:
 Reducerile se aplică asupra netului anterior;
 Se operează întâi rabaturile,apoi remizele;
 Facturile care conţin reduceri comerciale se înregistrează în contabilitate la
valoarea netă comercială.În schimb,sconturile primite de la furnizori se înregistrează la
venituri financiare,iar sconturile acordate,la cheltuieli financiare.

Potrivit legislaţiei în vigoare ,rabaturile, remizele, risturnurile,sconturile şi alte


reduceri de preţ acordate de către furnizori direct clienţilor nu se cuprind în baza de
impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

Dacă clientul nu achită datoria către furnizor până la scadenţă,furnizorul va


pretinde majorări calculate în raport cu datoria restantă şi cu numărul de zile
întârziere.Cota de majorări trebuie prevăzută în contract.

7
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

I.3.DOCUMENTE PRIVIND EVIDENŢA DECONTĂRILOR CU TERŢII

Documentele primare care reflectă creanţele şi datoriile faţă de terţi diferă în


funcţie de categoria în care se încadrează terţii(furnizori,salariaţi,etc)şi de natura
juridică a relaţiilor economice(datorii sau creanţe)

În tabelul următor sunt redate cele mai frecvente datorii,precum şi documentele


în care acestea se reflectă :

Categoria Natura Documente privind


de terţi datoriilor Angajarea Plata datoriilor
datoriilor
datorii din factură ordin de plată,cec,bilet la
operaţiuni de fiscală,aviz de ordin,cambie,chitantă
Furnizori
aprovizionare cu însoţire a mărfii.
bunuri,lucrări şi
servicii.
Clienţi Avansuri Ordin de plată,cec,bilet la
primite . ordin,chitanţa,factură fiscală.

În tabelul următor sunt redate cele mai frecvente creanţe,precum şi


documentele în care acestea se reflectă :

Categoria de Natura Documente privind


terţi creanţelor
crearea încasarea
drepturilor drepturilor
Furnizori avansuri ordin de plată,cec,bilet la

8
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

acordate ordin,chitanţă,factură fiscală


Creanţe din factura ordin de
operaţiuni de livrarefiscală,aviz
de de însoţire
plată,cec,bilet la
Clienţi bunuri,lucrări şi a mărfii. ordin,cambie,
servicii. chitanţă.

1) Aviz de însoţire a mărfii -se întocmeşte manual sau cu ajutorul tehnicii de


calcul,în trei exemplare,la livrarea produselor,lucrărilor şi serviciilor,de către
compartimentul de desfacere,atunci când,din motive obiective,cu totul excepţionale,nu
se poate întocmi factura,făcându-se menţiunea »Urmează factura »
În cazul transferului de bunuri între gestiunile aceleiaşi unităţi,dispersate
teritorial,avizul de însoţire a mărfii va purta menţiunea : »Fără factură » 
Pe avizul de însoţire a mărfii emis pentru valori materiale trimise pentru
prelucrare la terţi sau pentru vânzare în regim de consignaţie se face menţiunea
« pentru prelucrare la terţi »,respectiv « Pentru vânzare în regim de consignaţie ».
În celelalte situaţii decât cele prevăzute mai sus se face menţiunea cauzei
pentru care s-a întocmit avizul. Serveşte ca :
 Document de însoţire a mărfii pe timpul transportului :
 Document care stă la baza întocmirii facturii ;
 Document de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta,în cadrul
aceleiaşi unităţi.

2)Factura fiscală –se întocmeşte manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul,în


trei exemplare,la livrarea produselor,lucrărilor şi serviciilor,de către compartimentul de
desfacere,pe baza dispoziţiei de livrare,a avizului de însotire a mărfii,sau a altor
documente.Factura fiscală se întocmeşte de către plătitorii de TVA,iar factura de către
unitaţile neplătitoare de TVA.

Factura fiscală sau /şi factura servesc ca :


 Document pe baza căruia se deconectează produsele,lucrările şi
serviciile prestate ;
 Document de însoţire a mărfii pe timpul transportului ;
 Document de încărcare a gestiunii primitorului ;
 Document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi
cumpărătorului.

9
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

3)Chitanţa-se intocmeşte în două exemplare de către casier,care semnează de


primirea sumei.Serveşte ca document justificativ privind încasarea unei sume în
numerar de către casieria unităţii.Chitanţa se înregistrează în Registrul de casă şi în
contabilitate.Circulă la plătitor exemplarul 1,cu ştampila unităţii iar exemplarul 2
rămâne în carnet,fiind folosit ca document de verificare a operaţiunilor efectuate în
registrul de casă.

4)Ordinul de plată- este un instrument emis de către plătitor pentru a-şi achita
o datorie faţă de o altă persoană(beneficiar),dând dispoziţie unei bănci să plătească
beneficiarului o altă sumă înscrisă pe formularul întocmit în trei exemplare.Ordinul de
plată va ajunge ulterior la banca beneficiarului,care va pune suma respectivă la
dispoziţia clientului său.
Pe drumul parcurs de ordinul de plată de la plătitor la beneficiar se pot
interpune mai multe societăţi bancare,acestea efectuând succesiv operaţiuni de
recepţie,autentificare,acceptarea şi executarea a ordinului de plată.Toată această serie
de operaţiuni poartă denumirea de transfer-credit.

5)Bilet la ordin-este o promisiune scrisă prin care o persoană fizică sau


juridică în calitate de debitor(sau subscriptor),se obligă faţă de o altă
persoană(beneficiar)să plătească la un anumit termen o sumă de bani.

Utilizarea unui bilet la ordin implică efectuarea următoarelor operaţii :


 Subscriptorul emite biletul la ordin pe care-l remite beneficiarului;
 Beneficiarul are următoarele posibilităţi de a utiliza efectul primit:
**să-l prezinte băncii(trasului)la scadenţă pentru încasarea sumei;
**să-l gireze în favoarea unei alte persoane ;
**să-l sconteze,adică să-l remită băncii pentru încasarea sumei inainte de
scadenţă.

6)Cambia –este un instrument cu ajutorul căruia o persoană în calitate de


creditor dă ordin unui debitor de a plăti o anumită sumă unei persoane numită
beneficiar.Cambia pune în legatură trei persoane :
 Persoana care emite documentul,numită trăgător ;
 Persoana care va plăti suma înscrisă în cambie,numită tras ;
 Persoana care va încasa suma,numită beneficiar.

10
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

Utlizarea cambiei presupune parcurgerea următoarelor etape:


 Trăgătorul semnează o cambia,pe care o remite beneficiarului;
 Beneficiarul are următoarele posibilităţi:
**să prezinte cambia trasului pentru acceptare,prezentare care poate fi
obligatorie sau facultativă ;
**să prezinte cambia traseului pentru încasarea sumei ;
**să gireze cambia in favoarea unui terţ ;
**să sconteze cambia.

7)Cecul-este un instrument prin care se poate plăti fără numerar o sumă de


bani din contul debitorului către o altă persoană fizică sau juridică.Persoana care
ordonă plata(titularul cecului)se numeşte trăgător,persoana care trebuie să încaseze
suma este denumită beneficiar,iar societatea bancară care trebuie să efectueze plata
se numeşte tras.Cecurile pot fi de mai multe tipuri :cecul la purtător,cecul
certificat,cecul de călătorie,cecul barat.

Posibilitaţile de transmitere a unui cec sunt :


 Simpla remitere-cazul cecului la purtător,care în momentul emiterii
nu indică expres beneficiarul sau poartă menţiunea”la purtător”;acest cec va fi plătit fie
persoanei desemnate ca beneficiar,fie detinătorului cecului.

 Cesiune de creanţă-atunci când cecul este emis pe numele unei


anumite persoane şi conţine menţiunea « nu la ordin » ;în acest caz,numai persoana
nominalizată poate să-l încaseze.

 Girarea-operaţiune prin care se transmit,odată cu remiterea,şi


toate drepturile rezultate din cec;ea este o menţiune speciala făcută pe verso în
favoarea unei anumite persone,inclusive a trăgătorului ;noul beneficiar poate,la rândul
său,să gireze cecul.

Cecul este plătibil numai la vedere(la prezentare).Termenele de prezentare la


plată a cecurilor emise şi plătite în România sunt :
 8 zile,dacă cecul este plătibil chiar în localitatea în care a fost
emis;
 15 zile în celelalte cazuri.

11
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

II.EVIDENŢA CONTABILĂ A DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE

Evidenşa contabilă a datoriilor şi creanţelor comerciale se realizează cu


ajutorul conturilor din:
 Grupa 40-furnizori şi conturi asimilate ;
 Grupa 41-clienţi şi conturi asimilate.

Grupa 40 se împarte în conturi sintetice de gradul I care sunt operaţionale şi


care au următoarele trăsături comune :

**după conţinutul economic,sunt conturi de datorii curente ;


**după funcţia contabilă,sunt conturi de pasive,excepţie face contul
409(furnizori-debitori);
**se creditează cu valoarea datoriilor angajate din cumpărări de bunuri,servicii
sau lucrări pe credit comercial/cambial ;
**se debitează cu valoarea datoriilor achitate din contul de la
bancă,casa/avansuri de trezorerie ;
**soldul final creditor evidenţiază valoarea datoriilor comerciale existente la un
moment dat.

12
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

Grupa 41 se împarte în conturi sintetice de gradul I operaţionale ce au


următoarele trăsături comune :

**după conţinutul economic sunt conturi de creanţe curente ;


**după funcţia contabilă,sunt conturi de activ,excepţie face contul 419(clienţi-
creditori);
**se debitează în momentul apariţiei creanţelor din vânzari de
bunuri,servicii/lucrări pe credit comercial/cambial ;
**se creditează în momentul încasarii creanţelor în contul de la bancă/numerar ;
**soldul final debitor evidenţiază valoarea creanţelor comerciale existente la un
moment dat.

II.1 Înregistrări contabile privind datoriile şi creanţele comerciale

1) Înregistrari contabile privind vânzările şi cumpărările pe credit comercial(411-


clienţi,401-furnizori,404-furnizori de imobilizări)cu factură fiscală.

Client 

 Cumpărarea de stocuri,lucrări/servicii
%=401
308…381
604,605
611,614
621,628,4426

 Cumpărarea de imobilizări
%=404
grupa 20
grupa 21
4426

 Achiatarea furnizorilor
401=512
(404) (531,542)
13
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

Furnizor

 Vânzarea de stocuri,lucrări şi servicii


411=%
701…708
4427
 Încasarea creanţelor
512=411
(531)

2)Înregistrări contabile privind vânzarile/cumpărările pe credit cambial(413-efecte


de primit de la clienţi,403-efecte de plătit,405-efecte de plătit pentru imobilizări)

Client

 Emiterea efectelor comerciale(bilet la ordin/cambie)


401=403
404=405

 Achitarea efectelor comerciale


403=512
(405)

Furnizor

 Acceptarea efectelor comerciale


a) 413=411

 Depunerea la bancă şi încasarea la scadenţă a efectelor comerciale


b)5113=413
c)512=5113

14
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

 Dacă efectele comerciale se depun pentru a fi încasate înainte de


scadenţă,banca va reţine o taxă de scont din valoarea efectului comercial
respectiv ;acastă operaţie se numeşte scontare ;a+b rămân aceleaşi
d)5114=5113
 Încasarea propriu-zisă
%=5114
512
667
(taxa de scont)

3)Înregistrări contabile privind vânzarile/cumpărările pentru care nu s-au


emis/primit facturi fiscale pe baza avizului de însoţire a mărfii (418 :clienţi-facturi de
întocmit,408 :furnizori-facturi nesosite).

Client

 Cumpărarea de bunuri şi servicii fără factură fiscală


%=408
301…881
605,604
611…614
621…628
4428

 Primirea facturei fiscale


408=401
Concomitent
4426=4428

Furnizor

 Vânzarea de bunuri şi servicii fără factură fiscală


418=%
701…708
4428
 Înregistrarea emiterii facturii fiscale
411=418

15
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

Concomitent
4428=4427

4)Înregistrări contabile privind avansurile băneşti


primite/acordate(furnizorilor)409:furnizori-debitori,419:clienţi-creditori.

Client
 Înregistrarea acordării unui avans bănesc în vederea cumpărării de
bunuri şi servicii.
409=512
(531)
 Cumpărarea de bunuri şi servicii
%=401
301…381
604…605
611…614
621…628
4426
 Regularizarea avansului şi achitarea restului.
401=%
409
512
Furnizor

 Încasarea avansului bănesc în vederea livrării de bunuri şi servicii.


512=419
(531)

 Vânzarea de bunuri şi servicii.


411=%
701…708
4427

 Regularizarea avansului şi încasarea restului


%=411
419

16
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

512

STUDIU DE CAZ
Prezentarea firmei

Societatea comerciala “ATLAS IMPEX”SRL,cu sediul în localitatea


Fălticeni,strada Ion Creangă nr.18,
COD FISCAL 2610901,COD CAEN “4711-Comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate cu vânzare de produse alimentare,băuturi şi tutun” are un capital social
subscris şi vărsat de 13000 lei.
Este plătitoate de impozit pe profit şi se înregistreaza în ca plătitoare de taxă
pe valoare adăugată,conform prevederilor Codului Fiscal L.571/2003.
Îşi desfăşoară activitatea prin 2 mahazine :
 magazin mixt
 restaurant
Se desfac către populaţie produse la preţ cu amănuntul.
Evidenţa contabilă se ţine analitic,pe fiecare gestiune in parte,atât la intrare
cât şi la vânzări.
Veniturile din vanzarea mărfurilor sunt evidenţiate cu ajutorul contului
707 »Venituri din vânzări mărfuri »,folosind cele 2 analitice 707 « vânzări pentru
restaurant » şi 7072 »vânzări din magazin mixt ».
Scăderea din gestiune a mărfurilor vândute se face la preţul cu amănuntul,iar
adaosul comercial aferent acestora se determină cu ajutorul coeficientului,stabilit ca
raport între adaosul comercial total aferent intrărilor şi valoarea la preţ cu amănuntul a
intrărilor.
Acest coeficient se înmulţeşte cu valoarea mărfurilor vândute.
Înregistrarea în contabilitate se face cu ajutorul formulei contabile :
%-371
607
378
4428

17
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

Rulajul debitor al contului 4428 »TVA neexigibil » este egal cu rulajul creditor


al contului 4427 »TVA colectată »
Rulajul creditor al contului 371 »mărfuri2 este egal cu suma dintre rulajul
creditor al contului 707 »venituri din vînzarea mărfurilor » şi rulajul creditor al contului
4427 »TVA colectată ».
Societatea are în dotare mijloace fixe,pentru care evidenţa se ţine cu ajutorul
« Fişei mijlucului fix »,întocmită pentru fiecare în parte.
Amortizarea se înregistrează lunar,în sistem liniar,în funcţie de durata
normată de funcţionare stabilită conform HG.2139/30.XI.2004,publicată în Monitorul
Oficial al României partea I,nr.46/13-01-2005.
Rata lunară s-a stabilit prin împărţirea valorii de intrare la durata de funcţionare
normată,exprimată în ani şi apoi la 12 luni.
Înregistrarea amortizării lunare se face prin formula contabila :681 =281x.
Profitul impozabil s-a determinat ca diferenţă între veniturile înregistrate şi
cheltuielile deductibile aferente acestora.
Cheltuielile înregistrate de societate sunt :
 cheltuieli cu obiecte de inventar ;
 cheltuieli cu energia şi apa ;
 cheltuieli cu valoarea mărfurilor vândute;
 cheltuieli diverse cu întreţineri şi reparaţii ;
 cheltuieli cu primele de asigurare ;
 cheltuieli cu telefonul ;
 cheltuieli cu serviciile prestate de terţi ;
 cheltuieli cu impozitele şi taxele locale ;
 cheltuieli cu salarii şi asigurările sociale ;
 cheltuieli cu diferenţele de curs valutar ;
 cheltuieli cu dobânzile.
Societate a achiziţionat în baza unui contract de leasing financiar un
autovehicul pentru care lunar plăteşte rata lunară la care se adaugă prima de
asigurare şi dobănda aferentă.
În baza acestui contract s-a înregistrat autovehiculul la « mijloace fixe ».
Pentru aceasta s-a calculat amortizare lunară,proprietar al autovehiculului fiind
societatea comercială “ATLAS IMPEX”SRL.
Pentru operaţiunile din fiecare lună,se întocmeşte “jurnalul de cumpărări”
pentru toate achiziţiile efectuate,iar pentru vânzări se întocmeşte « jurnalul de
vânzări »
În baza acestora se întocmeşte “Decontul privind taxa pe valoarea adăugată”
cod 300 care se depunde lunar la Administraţia Finanţelor Publice,unde societate
îşi are domiciliul fiscal.

18
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII

Pentru celelalte obligaţii la bugetul de stat(impozit pe profit,impozit pe


salarii,impozit pe dividente)se întocmeşte « Declaraţia privind obligaţiile la bugetul de
stat »-cod 100.
Pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale şi fondurile speciale se
întocmeşte « Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi
fondurilor speciale »cod 102.
Acestea se depun lunar,la Administraţia Finanţelor Publice de care aparţine
agentul economic.
Toate cele prezentate se regăsesc în lucrarea practică anexată.

19

S-ar putea să vă placă și