Sunteți pe pagina 1din 23

Tema

ANALIZA STATISTICĂ A VARIABILITĂȚII /


PARAMETRII DE ÎMPRĂȘTIERE ȘI SIMETRIE
Probleme practice
În baza datelor prezentate mai jos: 1. Să se calculeze coeficientul de corelaţie şi să se aprecieze
sensul şi intensitatea legăturii. 2. Să se aprecieze semnificaţia coeficientului de corelaţie. Se va utiliza
testul „t”. Dacă pragul de semnificaţie este mai mic decât 0,05 atunci coeficientul de corelaţie este
semnificativ. 3. Să se determine şi să fie interpretată valoarea coeficientului de determinare.
Problema 1.
 Timpul trecut din momentul accesului de pancreatită acută (x) : . 3, 5, 7, 10
 Numărul complicaţiilor postoperatorii (y): 6, 8, 12, 19
Problema 2.
 Nivelul de asigurare cu medici stomatologi (x): 2,3 ; 3,2; 3,4; 3,6
 Ponderea copiilor sanaţi în cadrul a 5 raioane (y): 65,7; 77,7; 88,0; 91,4
Problema 3.
 Greutatea (kg) (x) : 58, 76, 100, 70, 88, 67, 55, 74, 75, 60, 115, 58, 65, 79, 85
 Indicele Masei Corporale (IMC) (unităţi) (y) la un lot de 15 de persoane: 22 ,31 ,34 ,29 ,26 ,25,
22, 24 , 25, 21,33, 25, 20, 23, 27
Problema 4.
 Ggreutatea (kg) (x): 72 ,75, 92, 100, 85, 70,105, 80, 110, 120, 90, 85, 75, 87
 Nivel glicemiei în sînge (mg/dl) (y) la un lot de 14 de persoane: 60, 63, 80, 85,79, 58,90, 80,89,
82, 92, 54, 84
Problema 5.
Analizând incidența în anumite zone, un comitet special al administrației regionale a sănătății a
declarat că planul de măsuri preventive în rândul lucrătorilor agricoli (în 10 regiuni) a fost îndeplinit de:
52%, 57%, 64%, 68%, 72%, 75%, 79% %, 86%, 88%. Frecvența bolilor la nivelul pielii și țesutului
subcutanat cu handicap temporar în aceleași zone este (la 100 de angajați): 3,2, 3,5, 2,9, 2,7, 2,4, 78 2,8,
2,9, 2,2, 1,7, 1,5. În ce măsură este asociată frecvența acestor cazuri de dizabilitate cu implementarea
măsurilor preventive în rândul lucrătorilor agricoli?
NU CORESPUNDE NUMARUL VALORILOR

Problema 6.
Identificați tipul de corelație dintre creșterea și masa corporală la 6 bărbați 50 ani: înălțimea corpului (în
cm) 164 170 185 180 182 195 Greutatea corporală (în kg) 80, 75, 92, 80, 90, 102.
În tabelul de mai jos este indicat nivelul de asigurare cu medici stomatologi (x) şi
ponderea copiilor sanaţi în cadrul a 5 raioane (y)

Nr. Asigurarea Număr


cu medici copii
x sanaţi
Y
1 2,3 65,7
2 3,2 77,7
3 3,4 88,0
-4 3,6 91,4
Total
Media 3.1 80.7
Completaţi tabelul.
Calculaţi şi interpretaţi coeficientul de corelaţie. Calculati si interpretati coeficientul de
determinare. Calculati si interpretati coeficientul de regresie.
Problema 7.

Se analizează existența corelației dintre înălțime și masa corporală la 6 bărbați 50 ani. Au fost
înregistrate 6 perechi asociate a celor doi parapetri: înălțimea corpului (în cm) 164, 170, 185, 180,
182, 195, Greutatea corporală (în kg) 80, 75, 92, 80, 90, 102.
Calculați și interpretați indicatorul de corelație Pearson, coeficientul de determinare și cel al regresiei
statistice.
Problema 8.

Repartizarea a 22 de copii conform înălţimii (x) şi greutăţii (y) a oferit următoarele date:
înălţimea medie – 134 cm, greutatea medie – 31,8 kg, abaterea standard pentru înălţime (x)
– 2,37; abaterea standard pentru greutate (y) – 1,97; coeficientul de corelaţie ±0,82.
a. Interpretați valoarea coeficientului de corelație dintre înălțime și greutate calculat pe
lotul de 22 de copii.
b. Cu cât se va modifica greutatea corpului la copii, dacă înălţimea acestora va creşte cu
un centimetru?

RĂSPUNSURILE LA TESTE SUNT INDICATE CU SEMNUL-!


Teste pentru autocontrol
1. Coeficientul de corelaţie măsoară:
a. intensitatea împrăştierii datelor unei serii statistice
b. intensitatea corelaţiei între medie şi mediană
c. !intensitatea corelaţiei între doi parametri exprimaţi numeric
d. tendinţa de creştere sau descreştere simultană sau inversă a doi parametri.
e. intensitatea oscilaţiilor posibile ale caracterului studiat
2. Coeficientul de corelaţie calculat între vârsta și tensiunea arterială sistolică la 425 de pacienți este de
+0,93. Aceasta înseamnă că:
a. cei doi parametri nu sunt corelaţi
b. cei doi parametri sunt slab corelaţi
c. !cei doi parametri sunt puternic și direct corelaţi
d. sunt prea puţine cazuri şi nu avem încredere în valoarea coeficientului
e. cei doi parametri sunt puternic și invers corelaţi
3. Coeficientul de corelaţie calculat pentru doi parametri măsuraţi la 429 de pacienţi este -0,92. Aceasta
înseamnă că între cei doi parametri avem:
a. corelație indirectă slabă
b. !corelație indirectă puternică
c. corelație directă slabă
d. corelație directă, puternică
e. corelație directă perfectă
4.Graficul Scatter ne dă informaţii despre:
a. !corelaţia celor doi parametri de pe orizontală şi verticală
b. omogenitatea eşantionului
c. simetria distribuţiilor fiecăruia din cei doi parametri
d. corelaţia fiecărui parametru cu vârsta pacienţilor
e. !intensitatea legăturii de corelație dintre cei doi parametri
5.Coeficientul de corelaţie calculat pentru doi parametri măsuraţi la 150 de pacienţi este 0,89. Aceasta
înseamnă că:
a. cei doi parametri nu sunt corelaţi
b. cei doi parametri sunt slab corelaţi
c. !cei doi parametri sunt puternic corelaţi
d. cei doi parametri sunt mediu corelaţi
e. cei doi parametri sunt perfect corelaţi
6.Valoarea coeficientului de corelație Pearson calculat pentru doi parametri este -1. Aceasta semnifică
faptul că:
a. cei doi parametri sunt perfect direct corelați
b. !cei doi parametri sunt perfect indirect corelați
c. cei doi parametri nu sunt corelați
d. cei doi parametri sunt puternic direct corelați
e. cei doi parametri sunt slab indirect corelați
7. Dacă valoarea coeficientului de corelație Pearson este de +1, atunci avem:
a. !corelație perfectă pozitivă
b. corelație perfectă negativă
c. corelație putenică pozitivă
d. corelație puternică negativă
e. corelație slabă pozitivă

8. Relația dintre cei doi parametri, reprezentată prin graficul de mai jos, este următoarea:
a. !corelație directă
b. corelație inversă
c. nu sunt corelați
d. !corelație funcțională
e. sunt perfect corelați
9.Conform graficului de mai jos între valorile sodiului seric şi potasiului seric ale pacienţilor cu afecţiuni
hepato-renale:
a. există o corelație perfectă
b. există o corelație directă puternică
c. există o corelație inversă slabă
d. există o corelație inversă puternică
e. ! nu există nici o corelaţie
Corelatia intre sodiul si potasiul seric la pacientii cu afectiuni hepato-
renale

5.0
4.8
4.6
4.4
4.2
K seric

4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
120 125 130 135 140 145 150

Na seric

10.Coeficientul de corelaţie calculat pentru doi parametri măsuraţi la 12 de pacienţi este -0,98. Aceasta
înseamnă că:
a. cei doi parametri nu sunt corelaţi
b. !cei doi parametri sunt indirect puternic corelați
c. cei doi parametri sunt direct și puternic corelați
d. cei doi parametri sunt perfect corelaţi
e. cei doi parametri sunt perfect învers corelați

11. Valoarea coeficientului de corelaţie cuprinsă între ±0,30 şi ±0,69 denotă o:


a. corelaţie slabă între fenomene
b. corelaţie puternică între fenomene
c. !corelaţie medie între fenomene
d. corelaţie perfectă între fenomene
e. lipsă de corelaţie

12. Valoarea coeficientului de corelaţie cuprinsă între ±0,15 şi ±0,30 exprimă existența unei:
a. corelaţii puternice între fenomene
b. corelații medii între fenomene
c. corelații perfecte între fenomene
d. !corelaţii slabe între fenomene
e. corelații inexistente între fenomene

13. Valoarea coeficientului de corelaţie cuprinsă între ±0,70 şi ±0,99 denotă între fenomene o:
a. corelaţie slabă
b. corelație perfectă
c. corelație medie
d. !corelație puternică
e. lipsă de corelație

14. Valori ale coeficientului de corelație sub 0,15 ne arată:


a. corelație puternică între parametri analizați
b. corelație slabă între parametri analizați
c. corelație perfectă între parametri analizați
d. corelație medie între parametri analizați
e. !lipsă de corelație între parametrui analizați

15. Relația dintre cei doi parametri, reprezentată prin graficul de mai jos, este următoarea:
a. corelație directă
b. !corelație inversă
c. nu sunt corelați
d. corelație funcțională

16.Coeficientul de corelaţie calculat pentru doi parametri măsuraţi la 219 de pacienţi este 0,025. Aceasta
înseamnă că:
a. !cei doi parametri nu sunt corelaţi
b. cei doi parametri sunt invers corelaţi
c. cei doi parametri sunt direct corelaţi
d. sunt prea puţine cazuri şi nu avem încredere în valoarea coeficientului
e. cei doi parametri sunt perfect corelaţi

17.Graficul Scatter este un grafic care:


a. !reprezintă valorile a doi parametri măsuraţi la mai mulţi pacienţi
b. !reprezintă fiecare pacient printr-un punct
c. !pe abscisă (orizontală) este reprezentat unul din parametrii, iar pe ordonată (verticală) este
reprezentat celălalt parametru, la acelaşi pacient
d. are pierderi din informaţie, ca histograma
e. reprezintă mai mulți pacienți printr-un punct

18. Graficul XY Scatter este un grafic care:


a. !reprezintă fiecare pacient printr-un punct, ale carui coordonate sunt valorile pentru 2 parametri
măsuraţi la acel pacient
b. reprezintă doua sau mai multe subloturi sub forma unor sectoare de cerc
c. se foloseste pentru a compara valorile medii pentru 2 serii de date
d. !nu are pierderi din informaţie, ca histograma
e. reprezintă fiecare pacient prin două puncte ale carui coordonate sunt valorile pentru 2 parametri

19.Coeficientul de corelaţie Pearson - r - măsoară:


a. intensitaatea dispersiei datelor unei serii statistice
b. intensitatea corelaţiei între medie şi mediană
c. intensitatea corelaţiei între doi parametri exprimaţi nenumeric (calitativ)
d. probabilitatea ca diferenta dintre doua medii sa fie semnificativă statistic
e. !puterea şi direcţia de influenţă a unor factori asupra altor factori
20. O dreaptă de regresie este o dreaptă care:
a. !este situată cât mai aproape de punctele unui grafic Scatter
b. trece prin toate punctele unui grafic Scatter
c. aproximează un poligon al frecvenţelor
d. este paralela cu ordonata
e. este paralelă cu abscisa
21. O dreaptă de regresie ne oferă:
a. !O relaţie aproximativă între valorile a doi parametri
b. O relaţie exactă între valorile a doi parametri
c. Traseul liniei frânte a poligonului frecvenţelor
d. !Posibilitatea aproximării valorilor unui parametru dacă ştim valorile celuilalt
e. O relaţie exactă între valorile a trei parametri
22. Legătura dintre între incidenţa dinţilor cariaţi (fenomen x), dinţilor cu parodontopatii marginale
(fenomen y) şi dinţilor absenţi (fenomen z) se stabilește cu ajutorul:
a. Coeficientului de corelație a rangurilor
b. Coeficientului de corelație liniară simplă
c. !Coeficientului de corelație liniară multiplă
d. Coeficientului de variație
e. Coeficientului Spearman
23. Coeficientul de corelație a rangurilor:
a. !Nu poate fi mai mare ca 1
b. !Nu poate fi mai mic ca -1
c. Nu poate fi egal cu 1
d. Nu poate fi egal cu 2
e. Nu poate fi egal cu 0
24. Selectați afirmațiile cu referire la Coeficientul de corelație a rangurilor:
a. Este mai mare ca 1
b. Este mai mic ca -1
c. !Poate fi egal cu 1
d. !Poate fi egal cu 0.5
e. Nu poate fi egal cu 0
25. Legătura dintre înălţimea (fenomen x), greutatea (fenomen y) şi vârsta (fenomen z) copiilor se
stabilește cu ajutorul:
a. Coeficientului de corelație a rangurilor
b. Coeficientului de corelație liniară simplă
c. !Coeficientului de corelație liniară multiplă
d. Coeficientului de variație
e. Coeficientului Spearman
26. Regresia, similar corelației poate fi:
a. Directă
b. !Multiplă
c. !Liniară
d. Doar pozitivă
e. !Neliniară
27. Pentru a calcula Coeficientul de regresie avem nevoie de următorii indicatori:
a. Coeficientul de variație
b. !Coeficientul de corelație liniară
c. Coeficientul de corelație a rangurilor
d. Deviația standard a fenomenului independent
e. !Deviația standard a fenomenului dependent

28. Legătură de corelaţie după formă poate fi:


a) pozitivă
b) !liniară
c) negativă
d) alternativă
e) matematică
29. Legătură de corelaţie după sens poate fi:
a) !negativă
b) curbilinie
c) rectilinie
d) alternativă
e) !pozitivă
30. După formă legătura de corelaţie poate fi:
a) !lineară
b) negativă
c) pozitivă
d)! neliniară
e) multimodală
31. Pentru a verifica existenţa unei corelaţii între datele din două coloane numerice,în programul excel
din Data analysis se foloseşte funcţia:
a. !Correlation
b. Average
c. Mode
d. Histogram
e. Median
32. Pentru realizarea unui grafic punctual SCATTER, în excel din meniul chart type selectăm funcția:
a. Histogram
b. !XY (Scatter)
c. Pie
d. Bar
e. Stock
33. O dreaptă de regresie se calculează:
a. Folosind mediile de eşantionare
b. Folosind mediile şi deviaţiile standard
c. Folosind metoda celor mai mari pătrate
d. Folosind metoda celor mai mici pătrate
e. !Folosind deviațiile standar
34. În ecuaţia unei drepte de regresie, valorile care o determină sunt:
a. Panta (slope) şi ordonata la origine (intercept)
b. Media şi deviaţia standard
c. Mediile de eşantionare
d. Panta (slope)
e. !Deviația standard
35. Legătură de corelaţie se numeşte legătura:
a) [ ] care reprezintă o caracteristică complectă a totalităţii după omogenitatea ei, particularităţile de
distribuţie a două caractere comparate ;
b) [ ] unei valori numerice a variabilei independente îi corespund mai multe valori a variabilei
dependente;
c) [! ] unei valori numerice a variabilei independente îi corespunde strict o valoare a variabilei
dependente ;
d) [ ] mai multor valori numerice a variabilei independente îi corespunde strict o valoare a variabilei
dependente
e) [ ] care este perfectă și rigidă

36. Legătură funcţională este atunci cînd:


a) [ ] unei valori numerice a variabilei independente îi corespund mai multe valori a variabilei
dependente
b) [ ] mai multor valori numerice a variabilei independente îi corespunde strict o valoare a variabilei
dependente
c) [! ] unei valori numerice a variabilei independente îi corespunde o valoare strictă a variabilei
dependente
d) [ ] mai multor valori numerice ale variabilei independente le corespund mai multe valori a variabilei
dependente
e) [ ] este o legătură vremelnică și într-un singur sens

37. Analiza corelaţiei se utilizează pentru:


a) [ ] calcularea indicilor generali, care caracterizează din diferite aspecte fiecare caracter studiat
b) [ ] compararea gradului de omogenitate a totalităţilor studiate
c) [ ] determinarea limitelor oscilaţiilor posibile ale caracterului studiat
d) [!] determinarea interacţiunii factorilor, precum şi a puterii şi direcţiei de influenţă a unor factori asupra
altor factori
e) [ ] analiza variabilității

38. Corelaţia se aplică în practică pentru:


a) [ ] determinarea veridicităţii diferenţei dintre două totalităţi comparate
b) [ ] determinarea mărimii schimbării valorii unui caracter la schimbarea valorii altui caracter cu o
unitate
c) [x] determinarea interacţiunii factorilor, precum şi a puterii şi direcţiei de influenţă a unor factori
asupra altor factori
d) [ ] determinarea variabilității fenomenului
e) [ ] determinarea omogenității fenomenului

39. Analiza de corelaţie se utilizează când trebuie de determinat:


a) [ ] mărimea schimbării valorii unui caracter la schimbarea valorii altui caracter cu o unitate
b) [ ] veridicitatea diferenţei dintre două totalităţi comparate
c) [ ] limitele oscilaţiilor posibile ale caracterului studiat
d) [x] puterea şi direcţia de influenţă a unor factori asupra altor factori
e) [ ] variabilitatea fenomenului

40. Selectaţi afirmaţia incorectă referitor la graficul de corelaţie:


a) [ ] este numit corelogramă
b) [ ] are aspectul unui nor de puncte
c) [ ] indică existenţa sau lipsa legăturii
d) [ !] indică forma şi intensitatea exactă a legăturii
e) [ ] arată sensul aproximativ al legăturii

41. După sens legătură de corelaţie poate fi:


a) [ ] rectilinie
b) [ ] curbilinie
c) [x] pozitivă
d) [ ] continuă
e) [ ] ] multimodală

42. Legătură de corelaţie directă slabă este la valoarea r xy :


a) [! ] 0,0 - +0,29
b) [ ] 0,0 - + 0,18
c) [ ] 0,0 - +0,12
d) [ ] 0,5 - +0,29
e) [ ] 0,29 - +0,75

43. Pentru care din valorile enumerate ale lui rxy legătură de corelaţie este directă medie:
a) [ ] +0,3 - +0,65
b) [! ] +0,3 - +0,69
c) [ ] +0,3 - +0,47
d) [ ] +0,3 - +0,74
e) [ ] 0,69 - +0.99
44. Legătură de corelaţie directă puternică este la valoarea r xy :
a) [! ] +0,7 - +0,99
b) [ ] +0,7 - +0,95
c) [ ] +0,7 - +0,98
d) [ ] +0,7 - +0,90
e) [ ] +0,3 - +0,69

45. Pentru rxy = +0,25 legătură de corelaţie va fi:


a) [ ] directă medie
b) [ ] inversă medie
c) [ ] directă puternică
d) [ !] directă slabă
e) [ ] directă medie

46. La valoarea lui rxy = -0,85 legătură de corelaţie este:


a) [ ] inversă medie
b) [ ] inversă slabă
c) [! ] inversă puternică
d) [ ] directă puternică
e) [ ] directă medie

47. Dacă rxy = +0,58 legătură de corelaţie este :


a) [ ] directă slabă
b) [ !] directă medie
c) [ ] directă puternică
d) [ ] directă deplină
e) [ ] indirectă medie

48. Valoarea rxy = -0,36 indică o legătură de corelaţie:


a) [ ] inversă slabă
b) [ ] inversă puternică
c) [ ] directă medie
d) [! ] inversă medie
e) [ ] directă slabă

49. Valoarea rxy= +0,94 indică o legătură de corelaţie:


a) [ !] directă puternică
b) [ ] directă medie
c) [ ] directă slabă
d) [ ] indirectă puternică
e) [ ] indirectă medie

50. Pentru rxy = -0,22 legătură de corelaţie va fi :


a) [ ] inversă medie
b) [ ] directă slabă
c) [! ] inversă slabă
d) [ ] inversă puternică
e) [ ] directă medie

51. Regresie se numeşte:


a) [ ] schimbarea argumentului în dependenţă de schimbarea a unei sau mai multe funcţii
b) [ ] schimbarea funcţiei în dependenţă de schimbarea a unui sau mai multor argumente
c) [ ] în dependenţă de schimbarea unei sau mai multe funcţii argumentul nu se schimbă
d) [! ] gradul de modificare a funcţiei la schimbarea argumentului cu o anumită cantitate
e) [ ] schimbrea argumentului și funcției cu aceias unitate

52. Dacă la sporirea oricăror valori ale argumentului sporirile funcţiei nu sunt echivalente, regresia se
numeşte:
a) [! ] pozitivă
b) [ ] negativă
c) [ ] curbilinie
d) [ ] rectilinie
e) [ ] inversă

53. Dacă la sporirea oricăror valori ale argumentului sporirile funcţiei sunt echivalente, regresia se
numeşte:
a) [ !] lineară
b) [! ] rectilinie
c) [ ] inversă
d) [ ] curbilinie
e) [ ] directă
54. În dependenţă de formă, legătura de corelaţie poate fi:
a) [! ] curbilinie
b) [ ] simplă
c) [ ] compusă
d) [ ] alternativă
e) [ ] directă

55. Coeficientul de regresie se utilizează pentru:


a) [ ] calcularea datelor orientative despre nivelul puterii de legătură
b) [! ] calcularea legăturii de dependenţă sub aspect cantitativ
c) [ ] calcularea nivelului puterii de legătură dintre caractere cantitative
d) [! ] calcularea mărimii schimbării valorii unui caracter la schimbarea valorii altui caracter cu o unitate
e) [ ] calcularea direcţiei de influenţă a unor factori asupra altor factori

56. Mărimea schimbării valorii unui caracter la schimbarea valorii altui caracter cu o unitate este
determinată prin calcularea:
a) [ ] coeficientului de corelaţie
b) [ ] coeficientului de regresie
c) [ !] coeficientului de variaţie
d) [ ] deviației standard
e) [ ] erorii standard
57. Apreciaţi care din următoarele afirmaţii sunt adevărate
[ !] Un coeficient de corelaţie de -0,96 arată o dependenţă invers proporţională între şirurile de valori
luate în calcul
b) [! ] Un coeficient de corelaţie de 0,26 arată o dependenţă direct proporţională între şirurile de valori
luate în calcul
c) [ ] Un coeficient de corelaţie de -12 arată o dependenţă invers proporţională între şirurile de valori luate
în calcul
d) [! ] Valorile coeficientului de corelaţie variază între -1 şi 1
e) [ !] Un coeficient de corelaţie de 1 arată o dependenţă direct proporţională între şirurile de valori luate
în calcul
58. Într-un studiu s-au calculat valorile coeficientului de corelaţie între greutate şi inaltimea pacienţilor
rezultând o valoare r= 0,87. Cum interpretaţi rezultatul obţinut?
a) [! ] există o bună corelaţie între cele două variable statistice deoarece r se apropie de 1
b) [ ] nu există o bună corelaţie între cele două variable statistice deoarece r este mai mic decât 1
c) [ !] între cele două variabile există o relatie de proporţionalitate directă
d) [ ] între cele două variabile există o relatie de proporţionalitate inversă
e) [ ] este o eroare de studiu
59. Într-un studiu s-au calculat valorile coeficientului de corelaţie între greutate şi sexul pacienţilor
rezultând o valoare r= 0,87. Cum interpretaţi rezultatul obţinut?
a) [! ] există o bună corelaţie între cele două variable statistice deoarece r se apropie de 1
b) [ ] nu există o bună corelaţie între cele două variable statistice deoarece r este mai mic decât 1
c) [! ] între cele două variabile există o relatie de proporţionalitate directă
d) [ ] între cele două variabile există o relatie de proporţionalitate inversă
e) [ ] este o eroare de studiu
S-a realizat un studiu pe 1500 de subiecți cu vârstă de 16 ani pentru a identifica relația dintre perimetrul
cranian și indicele de inteligență. Valorile perimetrului cranian au fost obținute din fișele medicale, iar
indicele de inteligență a fost determinat prin aplicarea unui test de inteligență. S-a obținut un coeficient de
corelație de -0,35. Care din următoarele afirmații sunt corecte:
a. !Corelația este negativă; perimetrul cranian tinde să fie mai mic pentru subiecții cu indice de
inteligență mai mare dar corelația este slabă
b. Există o relație negativă între perimetrul cranian și indecele de inteligență
c. Nu există corelație între perimetrul cranian și indecele de inteligență
d. Corelația este negativă; indicele de inteligență tinde să fie mai mic pentru subiecții cu perimetrul
cranian mai mic, dar corelația este slabă
e. Corelația este pozitivă; indicele de inteligență tinde să fie mai mic pentru subiecții cu perimetrul
cranian la naștere mai mare, dar corelația este slabă.

S-ar putea să vă placă și