Sunteți pe pagina 1din 3

Dup\ televizor, video [i jocurile pe calculator, este r`ndul altei performan]e tehnice [i anume

Internetul , s\ "fure" min]ile oamenilor. Ca de fiecare dat\, copiii s`nt cei mai expu[i.
Internetul a devenit bibliotec\, `nlocuind forma clasic\ de lectur\, spa]iul de joac\ [i de
discu]ii, a devenit, pentru majoritatea tinerilor, o form\ de via]\, astfel `nc`t psihologii au
ajuns s\-l asimileze unui drog.

Via]a sub imperiul Internetului

~n ultima perioad\, navigarea pe Internet a devenit o practic\ zilnic\, un obicei. Din ce `n ce


mai mul]i tineri apeleaz\ la Internet. Motivele s`nt diverse: informare, jocuri, chat (discu]ii),
coresponden]\. Datorit\ faptului c\, prin Internet, accesul la informa]ie este mult mai rapid,
majoritatea tinerilor, [i nu numai, au ales aceast\ cale de lectur\, renun]`nd la cea clasic\.
Este mult mai simplu: cu ajutorul unui motor de c\utare po]i g\si r\spunsul punctual la o
`ntrebare, f\r\ a mai citi zeci de pagini.
Coresponden]a este [i ea mult mai rapid\: un mail poate ajunge la destinatar `n doar c`teva
minute, iar `n cazul discu]iilor online dialogul poate avea fluen]a unei discu]ii telefonice. Iat\
c`teva motive pentru care apari]ia Internetului `n via]a noastr\ poate fi considerat\ o
binefacere.

Un drog perfect legal

Exist\ `ns\ [i motive pentru care Internetul a devenit un fenomen `ngrijor\tor, psihologii
consider`ndu-l un drog. {i ca orice drog, Internetul provoac\ dependen]\. Speciali[tii au
descris o serie de simptome care indic\ `n mod clar existen]a unei probleme legate de
utilizarea Internetului: neglijarea activit\]ilor importante, verificarea obsesiv\ a e-mail-ului,
uitarea de sine `n cazul discu]iilor online. "De[i erau hot\r`]i s\ petreac\ scurte perioade pe
chat, unii nu realizeaz\ c\ au trecut ore bune de c`nd converseaz\ online", afirm\ psihologii,
`n urma unor studii. Astfel, speciali[tii compar\ Internetul cu jocul patologic de noroc,
identific`nd cinci criterii de diagnostic pentru dependen]a de Internet:
n nevoia de timp tot mai mult pentru Internet - realizarea acetui "deziderat" provoc`nd
subiectului satisfac]ie
n sindrom de sevraj, `n absen]a Internetului, cu durat\ de zile, sau chiar luni, concretizat prin
agita]ie psihomotorie, anxietate, idea]ie obsesiv\ legat de ce se `nt`mpl\ pe Internet, mi[c\ri
voluntare, sau chiar involuntare - de tastare - ale degetelor, simptome care dispar la intrarea
pe Internet
n Internetul este accesat mai des [i perioade mai lungi dec`t era inten]ionat
n prezen]a dorin]ei persistente sau a eforturilor e[uate de a renun]a sau de a diminua
utilizarea Internetului

O poveste adev\rat\

~n continuare vom prezenta studiul unui caz concret care, potrivit speciali[tilor, poate
constitui portretul robot al unui t`n\r dependent de Internet.
T.L., un t`n\r `n v`rst\ de 16 ani, din mediul urban, a fost dus de tat\l s\u la medic deoarece
prezenta tulbur\ri comportamentale: dezadaptare progresiv\ [i instabilitate. Tat\l b\iatului s-a
pl`ns c\ t`n\rul a fugit de la domiciliu `n repetate r`nduri [i a furat bani din cas\. Preciz\m c\
b\iatul provine dintr-o familie cu p\rin]i tineri, absolven]i de [coal\ profesional\, patroni ale
unor mici firme, care le ocup\ tot timpul. "Este singurul copil, niciodat\ verificat la lec]ii,
prezen]\ sau rezultate [colare. Nu a fost dus niciodat\ de tat\l s\u la un meci de fotbal, la
pescuit, la un muzeu sau convocat la o discu]ie serioas\ <<`ntre b\rba]i>>. Rela]iile din
familie s`nt neconflictuale, dar superficialef\r\ prezen]a regulilor impuse `n cas\ sau pe strad\
f\r\ sentimentalisme, f\r\ idealuri. Nu are un program de via]\, a[a c\, de multe ori nici nu [tie
unde va lua pr`nzul - acas\, la bunici, sau `n alt\ parte", afirm\ psihologul, `n urma discu]iei
cu copilul [i cu membri familiei. Potrivit specialistului, cu toate c\ b\iatul este s\n\tos somatic,
a fost un pre[colar retras, izolat, cu anxietate de separare `n raport cu mama. ~n timp el a
stabilit rela]ii tot mai superficiale [i cu cei de v`rsta lui, fiind, p`n\ la urm\, respins de colegi.
Din cauza absen]elor [colare nemotivate, cauzate de petrecerea timpului `n s\lile de jocuri
mecanice, t`n\rul a avut, de mai multe ori, nota sc\zut\ la purtare, lucru pe care tat\l s\u l-a
aflat `nt`mpl\tor. Nu l-a deranjat `ns\, p`n\ c`nd, nota de plat\ la telefon a "atins" cifra de opt
milioane de lei. "St\tea c`te 16 ore la calculator, navig`nd pe Internet [i mai purta [i discu]ii
telefonice cu persoanele cunoscute pe chat", afirm\ tat\l b\iatului. ~n disperare, p\rin]ii au
parolat calculatorul, dar rezultatul a fost departe de a[tept\ri: t`n\rul mergea acas\ doar
c`teva ore pe noapte, restul timpului petrec`ndu-l `ntr-un Internet cafe, leg`nd prietenii la
distan]\ [i sp\rg`nd coduri. "A disp\rut de c`teva ori de acas\, timp de mai multe zile, cu banii
familiei, merg`nd s\ `nt`lneasc\ persoane cu care comunica pe Internet. Dup\ ce l-am g\sit cu
ajutorul Poli]iei, dintr-una dintre c\l\torii a venit cu ideea c\ abandoneaz\ [coala [i merge `n
Italia s\ fac\ trafic cu carne vie, spun`nd c\ va g\si el o metod\ de a tr\i decent, f\r\ s\
munceasc\ prea mult", poveste[te tat\l.

Viitor ratat. Lupta cu drogul

"Elev la un liceu de informatic\, ar fi putut valorifica pasiunea sa pentru calculator, dar nu


dorea acest lucru pentru c\ era <<prea greu>>. Descrie nevoia lui tot mai mare de a alerga
la o sal\ cu Internet. Oric`t ar fi de obosit, senza]ia dispare c`nd se a[eaz\ la calculator [i
devine inepuizabil ore `n [ir. A `ncercat uneori s\ ocoleasc\ cl\direa sau a decis brusc s\ ia de
acolo, dar peste c`teva minute s-a `ntors. S-a distan]at [i mai mult de p\rin]i, de colegi,
suplinind nevoia de comunicare [i de prietenii pe care nu i-a avut niciodat\ cu unii virtuali. Nu
creea programe, dar distrugea coduri, distrug`nd ceva din sensibilitatea lui `n fiecare clip\.
Dac\ nu putea ajunge la Internet, fuma ]igar\ de la ]igar\, a[tept`nd `ncordat momentul,
c\ut`nd solu]ii: a furat, a participat la o plasare de droguri, [i-a f\cut datorii - totul ca s\ poat\
avea bani. Ner\bdarea lui dintotdeauna, era `nlocuit\ `n fa]a calculatorului de o r\bdare f\r\
margini, tenacitate [i perseveren]\, care-i ofereau `ncredere, vitez\ de tastare, rela]ionare.
F\r\ griji, f\r\ preocup\ri legate de viitor, influen]abil, cu norme etice necristalizate, impulsiv,
t`n\rul manifest\, pe l`ng\ tutun [i Internet, tendin]e spre consumul de alcool.
~n cursul examin\rii r\spunde cu vioiciune, bine dispus, la orice `ntrebare, `ncerc`nd s\ fie
c`t mai persiasiv. Are o mimic\ bogat\, cuceritoare, atent s\ impresioneze, savur`nd efectul
celor spuse. Nu se simte fericit - a fost crescut pe principiul <<p`n\ nu s`nt eu fericit, nu pot
s\-i ajut pe al]ii>>. Ar vrea s\ fie, dac\ s-ar putea, un vultur, singur la `n\l]ime", expune
psihologul rezultatul discu]iilor cu t`n\rul.

La testul de inteligen]\ T. L. a ob]inut un IQ de 116. Medicii spun c\ erorile se datoreaz\


faptului c\ b\iatul se concentreaz\ greu [i c\ are o flexibilitate mintal\ mult mai sc\zut\
comparativ cu ritmul de lucru alert. "Dore[te s\ termine c`t mai repede, alge solu]ii
simplificate, neg`ndite, urm`nd linia efortului minim. De[i vorbe[te mult, explic\ greoi
trategia de rezolvare, pentru c\ are un vocabular s\rac. Nesiguran]a de sine `l face s\
comenteze la modul infantil o solu]ie gre[it\ `ncerc`nd, dac\ nu poate c`[tiga punctaj, m\car
s\ c`[tige simpatia", arat\ speciali[tii.
Dup\ efectuarea testelor grafice, psihologii au tras urm\toarele concluzii: "exprim\ indecizie,
traum\ `n jurul v`rstei de 11 ani, neajutorare, lips\ de ap\rare, nevoie de protec]ie `n situa]ii
dificile, reac]ii necontrolate, tr\ire emo]ional\ imatur\ de nuan]\ negativ\, orientare spre
modelul patern; capacitatea de expresie emo]ional\ este inhibat\, `n ciuda sensibilit\]ii".

--------------CASET-----------

Unde "duce" Internetul

"Sintetiz`nd datele testului, reiese dorin]a t`n\rului de a fi l\sat `n pace, de a sc\pa de


situa]ia pe care o simte ca fiind disperat\. Este expresia rezisten]elor pe care le opune `n
general, ca singur\ modalitate de comunicare cu adul]ii. Dore[te afec]iune, dar se simte
neglijat [i prea slab pentru a depune efortul necesar ob]inerii ei. Accept\ compromisuri f\r\ a
face fa]\ situa]iei a[a cum este. Dore[te s\ fac\ impresie bun\. Este neajutorat c`nd
`mprejur\rile nu-l favorizeaz\. tinde s\ se autojustifice, d`nd vina pe al]ii care, spune el, `l
victimizeaz\.
Lipsit de control, incapabil s\ se autoorganizeze, egocentric, imatur afectiv, adesea pueril,
are un coeficient intelectual de peste 100 care nu-l ajut\ s\-[i rezolve problemele de
adaptare, pe care [i recunoa[te deta[at". Acesta este portretul pe care speciali[tii i l-au f\cut
t`n\rului, `n urma unor analize atente.

-------------------CASETA----------------

Drama unui copil

<<To]i au o problem\. Nu [tiu care e a mea...C`nd am pl`ns pentru o not\ mic\, `n clasa a V-
a, p\rin]ii au r`s de mine. Voiau s\ m\ fac\ s\ nu-mi pese...St\team la bunici [i eu nu contam
printre verii mei...Au venit p\rin]ii la mine. Nu mi-a fost dor de ei, dar m-am bucurat s\-i v\d.
{i m-am mirat c\ m\ bucur.>>