Sunteți pe pagina 1din 3

Agresiunea din [coli face victime

Un elev `n v`rst\ de 15 ani a ajuns pe masa de opera]ie, `n urma loviturii primite `n timpul
unei alterca]ii cu un coleg de [coal\. Tat\l victimei spune c\ b\iatul a fost la un pas de a-[i
pierde un testicol. De frica repet\rii unor asemenea incidente p\rintele [i-a mutat copilul la
alt\ [coal\. De[i b\taia a avut loc `n timpul orei de educa]ie fizic\, c`nd, potrivit dirigintei celui
agresat, b\ie]ii au fost l\sa]i nesupravegea]i, conducerea [colii a aflat despre incident abia
dup\ cinci zile, c`nd directoarea a fost anun]at\ c\ o comisie din cadrul Inspectoratului {colar
va veni s\ ancheteze cazul.

Conducerea [colii [i diriginta celui agresat au p\reri total diferite `n ceea ce prive[te desf\
[urarea "ostilit\]ilor". Directorul educativ Rodica Chiril\ consider\ cele petrecute "o `nt`mplare
nefericit\", spun`nd chiar c\ cel agresat a provocat incidentul. "Dup\ investiga]iile noastre am
aflat c\ de fapt luni, `n timpul orei de educa]ie fizic\ au jucat fotbal b\e]ii clasei a VIII-a E [i a
VIII-a F [i c\, `ntr-un incident de joc, involuntar Tudor Marina n-a fost l\sat la minge, ceea ce l-
a enervat foarte tare. Dup\ ce s-a terminat ora de educa]ie fizic\, Marina a amenin]at c\ `l
a[teapt\ pe elevul Paul Puri[, cel implicat `n incident, [i c\-l bate. L-a a[teptat la ie[irea din
vestiar. Elevul Puri[ este un elev mai solid dec`t Marina, dar este un copil foarte calm, chiar
moale. Marina l-a luat de piept [i, cum era ghea]\, s-au dezechilibrat. Marina a picat pe spate
[i Puri[ a c\zut peste el. Probabil c\ l-a lovit, dar involuntar", sus]ine directorul educativ al
[colii. Varianta acesteia nu coincide, `ns\, cu cea prezentat\ de Monica Ursu, diriginta lui
Tudor. "~n timpul orei de educa]ie ficiz\, elevii fiind nesupraveghea]i, s-a produs un incident,
`ntre Tudor Marina [i Paul Puri[, `n urma c\ruia Tudor a fost foarte grav accidentat ajung`nd
la o interven]ie chirurgical\. Ora nu s-a ]inut, profesoara Clara Droniuc i-a l\sat pe elevi
nesupraveghea]i pe terenul de sport. Elevul Tudor Marina a fost lovit, foarte puternic, `n
zona genital\, dup\ care a fost operat. Dac\ profesorul de educa]ie fizic\ ar fi fost prezent nu
s-ar fi produs acest incident. Paul l-a faultat [i s-a ajuns unde s-a ajuns. Atunci c`nd cineva
cade peste tine, eu nu cred c\ poate s\ cad\ `n a[a hal `nc`t s\ ajungi la opera]ie. Poate un
copil, f\r\ s\ fie lovit, s\ ajung\ la opera]ie? Dac\ nu a fost lovit, cum a ajuns la opera]ie? Eu nu
cred c\ elevii nu au mai c\zut [i de alte d\]i pe terenul de fotbal, dar nu a ajuns nici unul la
opera]ie. Acest elev a ajuns, `n urma unei lovituri, la opera]ie. Dup\ ce a fost agresat,
operat, e aberant s\-l scoatem [i vinovat. Faptele vorbesc! {i `n fotbalul profesionist cad
fotbali[tii - c`]I dintre ei ajung la opera]ie?! S`nt lucruri care nu s`nt u[or de tratat [i nici cu
at`ta superficialitate. Pentru c\ s`nt lucruri foarte serioase [i unui p\rinte nu-i e totuna ce se
`nt`mpl\ cu copilul lui, mai ales c`nd e la [coal\", afirm\ Monica Ursu.

~n urma acestui incident p\rin]ii lui Tudor au decis s\-l mute la alt\ [coal\. "Copilul nu a mai
venit la [coal\ la noi ci, pentru c\ nu-i putem asigura securitatea [i o atmosfer\ propice,
p\rintele a decis s\-l mute la o alt\ [coal\, respectiv la Eminescu", spune directorul educativ.

Cu toate c\, potrivit colegilor, acuza dureri `n zona genital\ [i umbla cu greutate, ini]ial Tudor
Marina nu a spus acas\ nimic. Abia c`nd a v\zut c\ zona lovit\, `n loc s\ se vindece - arat\ tot
mai r\u, copilul le-a spus p\rin]ilor ce i s-a `nt`mplat. Transportat de urgen]\ la chirurgie
infantil\, Tudor a fost imediat supus unei interven]ii chirurgicale `n vederea extirp\rii
hematomului format. Nici `n ceea ce prive[te gravitatea loviturii, cele dou\ cadre didactice
nu s`nt de acord. "Am `n ]eles c\ vineri seara p\rin]ii l-au dus la chirurgie, unde i s-a f\cut o
incizie pentru a elimina hematomul acela, i-au pus dou\ fire [i s`mb\t\ diminea]a a fost l\sat
acas\. N-a stat `n spital dec`t de seara p`n\ diminea]a", spune, aproape cu senin\tate,
directoarea. Diriginta `ns\, afirm\ c\, potrivit tat\lui copilului, "opera]ia a durat c`teva ore
pun`ndu-se chiar problema extirp\rii unei p\r]i din testicol".
Imediat dup\ ce copilul a ie[it din opera]ie, tat\l lui Tudor s-a dus la Inspectoratul {colar unde
a depus o pl`ngere, ini]iativ\ care se pare c\ a deranjat conducerea [colii. Diminea]a domnul
Marina s-a dus la Inspectoratul {colar, unde a f\cut o sesizare la adresa noastr\, cum c\ copiii
s`nt agresa]i, c\ s`nt incidente [i c\ nu se rezolv\. Tat\l lui Marina exagereaz\ [i, `n general
creaz\ scenarii - `i place s\ creeze scenarii [i s\ exagereze foarte mult", spune directorul
educativ Rodica Chiril\. Diriginta b\iatului, acuzat\, `n mod indirect, de faptul c\ l-ar fi sf\tuit
pe tat\l copilului s\ se adreseze Inspectoratului, p\t`nd `n acest fel imaginea [colii, riposteaz\:
"P\rin]ii au `ncredere `n noi c\-[i aduc copiii la [coal\ [i nu se `nt`mpl\ nimic. Dar totu[i se
`nt`mpl\, iar reac]ia p\rin]ilor nu poate s\ fie controlat\. Este la latitudinea p\rintelui s\
procedeze cum crede de cuviin]\ `n momentul `n care copilul lui a ajuns s\ fie supus unei
interven]ii chirurgicale `n urma unei agresiuni petrecute `n [coal\. Domnul Marina a fost
disperat, pur [i simplu. A fost foarte speriat c`nd copilul a ajuns la opera]ie".

"Elevilor li se sugereaz\ ce s\ spun\"

Declara]iile elevilor sus]in varianta directoarei. Diriginta afirm\ `ns\ c\, `n urma discu]iilor
avute cu elevii, reiese faptul c\ Tudor a fost agresat de Paul Puri[. Dac\ unora le spun
anumite lucruri [i altora alte lucruri, este foarte r\u. {tiu de ce au declarat ce au declarat -
pentru c\ li se sugereaz\ ce s\ spun\, mai voalat - e drept, dar li se sugereaz\. Chiar printre
copii se discut\", declar\ diriginta fiind de p\rere c\ conducerea [colii `ncearc\ s\
mu[amalizeze aceste cazuri pentru a nu strica imaginea [colii. "V\ spun de ce se `ncearc\
acest lucru: am avut un caz anul trecut, un caz foarte grav - un b\iat a fost b\tut, e adev\rat
`n apropierea [colii, nu chiar `n incint\. {i atunci, agresorul a fost mutat disciplinar la Tureni,
pentru a putea termina anul, f\r\ a se lua alte m\suri de sanc]ionare. Victima a fost internat\
`n stare foarte grav\ `n spital, fiind `n pericol de a nu mai putea sus]ine examenul de
capacitate din cauza gravit\]ii leziunilor suferite".

CASETA

Portret

"Tudor Marina este un elev mai timid, o fire emotiv\. Nu este unul dintre cei care s\ fie `n
m\sur\ s\ fac\ fa]\ unei agresiuni fizice din partea altora. Disperat fiind de ceea ce i s-a
`nt`mplat, probabil c\ acum a reac]ionat [i el. La un moment dat s-a sim]it presat: a fost
amenin]at de mai multe ori de Puri[, printr-un coleg. Copilul mi-a spus de mai multe ori:<<
Paul tot vrea s\ m\ bat cu el>>. Eu i-am spus sa-l lase `n pace, s\ stea `n clas\ [i l-am
aten]ionat [i pe Paul. Tudor a mai fost provocat [i de al]i elevi. Anul acesta a mai fost un
incident: c`nd au intrat `n [coal\, elevii s-au `mpins. Tudor a ripostat - avea `n m`n\ o plas\ [i
l-a lovit cu ea pe cel din spatele s\u. Acestuia a `nceput s\-i curg\ s`nge din nas [i l-a
amenin]at c\-l omoar\. Copilul s-a speriat [i a tr\it o bun\ bucat\ de timp sub stres c\ va fi
agresat de cineva, acel b\iat fiind cunoscut `n [coal\ ca fiind mai <<energic>>, s\ zicem.", `l
caracterizeaz\ diriginta pe Tudor [i rela]iile lui cu al]i elevi.

CASETA

Teroare `n [coli

"S`nt copii care vin cu team\ la [coal\ din cauza unui sau altuia. ~n fiecare clas\ exist\ un
nucleu, format din 2-3 elevi, care `ncearc\ s\ se impun\ `n fa]a colegilor prin agresivitate -
verbal\ sau chiar fizic\. Dac\ aceste nuclee s`nt identificate, controlate [i se iau m\surile
disciplinare corespunz\toare, foarte drastice, atunci putem preveni asemenea situa]ii foarte
grave. Dar `n condi]iile `n care nu exist\ o unitate de cerin]e din partea tuturor cadrelor
didactice, se poate `nt`mpla s\ se ajung\ [i la asemenea cazuri destul de grave. Trebuie s\
existe o cooperare mai str`ns\ `n identificarea acestor elevi [i `n a preveni asemenea
situa]ii, pentru c\, din cauza atitudinii elevilor `n fa]a colegilor, oric`nd se pot `nt`mpla
lucruri la care nu ne a[tept\m. Este o situa]ie care cred c\ s-a generalizat [i `n alte [coli, nu
este la noi primul caz dar m\surile pe care va trebui s\ le lu\m `n viitor trebuiie s\ fie deosebit
de severe ca s\ putem asigura un climat de lini[te pentru to]i elevii care vin s\ studieze `n
[coal\. Aproape s\pt\m`nal se `nt`mpl\ un caz: un copil accidentat. Oric`te m\suri s-ar lua,
dac\ nu se insist\ concret asupra sanc]ion\rii celor care s`nt agresivi `n [coal\ - nota la
purtare nu-i mai sperie, deci trebuie luate [i alte m\suri - aceste situa]ii vor continua s\ apar\.
Dup\ p\rerea mea, ar trebui schimbat regulamentul de sanc]ionare. M\surile disciplinare care
se iau `n momentul de fa]\ s`nt insuficiente `n raport cu gravitatea faptelor care se `nt`mpl\.
Cred c\ sanc]iunile, `n astfel de cazuri, ar trebui s\ includ\ exmatricul\rile [i sanc]ionarea, din
punct de vedere financiar, a p\rin]ilor - `n cazurile foarte grave. Trebuie s\-i con[tientiz\m pe
p\rin]ii elevilor foarte agresivi, c\ ceea ce se `nt`mpl\ `ntr-o [coal\ nu poate fi trecut cu
vederea at`t de u[or. De asemenea, trebuie luate m\suri severe `mpotriva elevilor care [i-au
f\cut o obi[nuin]\ din a-i agresa pe colegii lor. P`n\ c`nd nu vom avea un regulament nou,
aceste m\suri nu vor putea fi aplicate. . De asemenea, s-ar putea introduce nota la purtare
ca [i criteriu de admitere `n liceu, [i atunci i-ar interesa…. "

CASET|

{coala nu este un "teren" sigur

Monica Ursu poveste[te cum, "cu c`teva s\pt\m`ni `n urm\ un grup destul de mare de elevi
de la {coala Al. Vaida Voievod, s-a deplasat la [coala noastr\ cu inten]ia clar\ de a bate un
elev. Au stat `n fa]a [colii mai mult timp, au trimis doi mesageri `n [coal\, pe terenul de
sport. ~nt`mplarea a f\cut c\ acel elev nu era la [coal\, dar clar au venit cu inten]ii rele. {i
acel grup avea un lider. Acest aspect este cunoscut de c\tre profesorii [colii, deci, dac\ nu
vom lua m\surile cuvenite, ne putem a[tepta [i la acte de agresiune. Trebuie s\ `ncerc\m s\-i
identific\m pe cei care se erijeaz\ `n lideri - `i [tiu [i jandarmii - dar noi pe linie de `nv\]\m`nt
trebuie s\ schimb\m regulamentul de acordare a sanc]iunilor, s\ avem sac]iuni mult mai
severe pe care s\ le putem aplica. Ceea ce se `nt`mpl\ denot\ o stare de nesiguran]\ at`t
pentru p\rin]i c`t [i pentru unii dintre elevi.