Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnazială “Nedelcu Chercea”, Brăila

PLANIFICAREA ŞEDINŢELOR CU PĂRINŢII


ANUL ŞCOLAR 2019 / 2020

Clasa a VI-a A

NR. TEMA OBIECTIVE PERIOADA


CRT
- prezentarea programului de funcţionare, orarul
clasei, încadrarea cu personal didactic Septembrie
Managementul clasei de elevi - prezentarea şi dezbaterea regulamentului şcolar şi 2019
1. regulamentului de ordine interioară;
- alegerea comitetului de părinţi;
- modalităţile de sprijin ale familiei pentru buna
desfăşurare a procesului instructiv-educativ.

- dezvoltarea motivaţiei învăţării;


- cunoaşterea posibilităţii copilului şi cultivarea
Motivarea copiilor pentru încrederii în sine; Octombrie
2. - implicarea părinţilor în supravegherea
învăţătură, prevenirea 2019
programului de învăţare a copiilor;
absenteismului şi a abandonului
- prezentarea normelor privitoare la absenteismul
şcolar şcolar şi de prevenire a abandonului şcolar
- implicarea privind folosirea PC-ului;
3. 1. Calculatorul –avantaje şi - conştientizarea părinţilor asupra reţelelor de Noiembrie
dezavantaje socializare utilizate de copii; 2019
2.Evaluarea Naţională a elevilor de - propunerea unor modalităţi de petrecere în mod
plăcut şi util a timpului liber;
clasa a VI-a
-prezentarea programei de evaluare a elevilor, la
finalul clasei a VI-a;
-discutarea unor modalităţi comune de a creşte
motivaţia pentru învăţare a elevilor şi de atragere a
unor rezultate bune la evaluare.
1. Educaţie pentru protecţia civilă- 1.-implicarea părinţilor în prelucrarea măsurilor de
4. incendii,cutremure protecţie şi autoprotecţie în caz de dezastre Decembrie
2. Împreună în faţa catalogului -anunţarea unor viitoare simulări de acţiuni în caz 2019
de dezastre
2.- analiza situaţiei la învăţătură şi disciplina pe
semestrul I;
- stabilirea unor modalităţi de lucru cu elevii, pentru
îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură în semestrul al
II-lea.

Particularităţile de vârstă şi - menţinerea sănătăţii copilului;


5. problemele copilului în - cunoaşterea particularităţile vârstei Februarie
preadolescenţă preadolescentului; 2020
- rolul grupului de prieteni.

6. Părinţi şi copii la organizarea - implicarea părinţilor în activităţile extraşcolare


activităţilor din săptămâna organizate cu elevii. Martie
,,Şcoala altfel.Să ştii mai multe, 2020
să fii mai bun”
- sarcinile părintelui în comportamentul civilizat şi
7. ,,Rolul familiei în educaţia respectuos al copilului; Mai
copilului” - copilul să cunoască importanţa calitaăţi mediului; 2020
pentru viaţă şi să formeze o atitudine de respect faţă
de mediu.
- dezbaterea importanţei parteneriatului şcoală-
8. ,,Şcoala şi familia la culegerea familie şi repercursiunile benefice asupra elevilor, Iunie
roadelor!” Analiza activităţii; 2020
- concluzii asupra situaţiei la învăţătură şi disciplina
a elevilor în anul scolar 2019/2020
- premierea elevilor.

Diriginte,
Prof. Onosă Iuliana